راهنمای جمع‌آوری و استفاده از سکه

شرح فعالیت
امتیاز
سقف امتیاز قابل اخذ در روز
ثبت نام کاربر
250
-
پذیرش هر نظر
25
100
تکمیل فرم خاص (هر فرم)
500
-
تکمیل و اعتبار سنجی اطلاعات کاربری
125
-
امتیاز دهی به معرف ثبت نام به ازای هر کاربر
125
125
تاریخ تولد کاربر
125
-
کامنت اول هر کاربر زیر پست
30
120
پذیرش هر نظر
25
100
مطالعه هر نوشته (مقاله/یادداشت تخصّصی)
25
75
مشاهده صفحه محصول
50
-
ثبت نام در دوره
25
-
امتیازدهی ستاره ای به مطالب سایت
10
30
خرید محصول (هر صد هزارتومان)
10
-
بازدید روزانه
5
5