شماره: ۱۰۱/۸۵۴۲۸ تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵/۱۵

موضوع: قرارداد همسان طرح و ساخت

به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهار چوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸هـ، مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۴ هیأت محترم وزیران) به پیوست «قرارداد همسان طرح و ساخت» از نوع گروه سوم، ابلاغ می‌گردد.

دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنما استفاده نمایند و در صورتی که روش‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنماهای بهتری در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این نشریه الزامی نیست.

عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها و یا راهنماهای جایگزین را برای دفتر امور فنی، تدوین معیار‌ها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله این سازمان، ارسال دارند.

حمید شرکاء – معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان

موافقت‌نامه پیمان

این موافقت‌نامه، در تاریخ: روز ……..   ماه ……..    سال …….

بین [نام کارفرما] از [نام کشور متبوع کارفرما] (که از این پس  کارفرما نامیده می‌شود) از یک سو، [ نام پیمانکار]  از (نام کشور متبوع  پیمانکار)  (که از پس پیمانکار نامیده می‌شود) از سوی دیگر، منعقد گردید.

نظر به این که کارفرما تمایل دارد کارهایی با عنوان [نام کارها]…………، به وسیله  پیمانکار اجرا شود پیشنهاد پیمانکار را برای اجرا و تکمیل کارها و رفع نقص‌ها و عیب‌های آن‌ها پذیرفته است، کارفرما و پیمانکار طبق آنچه در پی آمده است، توافق می‌کنند.

 1. در این موافقت‌نامه، واژه‌ها و اصطلاح‌ها همان معانی را دارند که در شرایط پیمان برای آن‌ها تعیین شده است.
 2. مدارک زیر جزو جدایی‌ناپذیر است موافقت‌نامه است، و باید همراه با آن خوانده، درک و تفسیر شود.
۲-الف)

نامه پذیرش.

۲-ب)

برگ پیشنهاد مناقصه.

۲-پ)

الحاقیه‌های شماره……

۲-ت)

شرایط پیمان (عمومی و خصوصی).

۲-ج)

خواسته‌های کارفرما.

۲-چ)

جدول‌های تکمیل شده.

۲-ح)

پیشنهاد (فنی) پیمانکار.

[مدارک دیگر (در صورت وجود) اضافه شود].

 1. با توجه به پرداخت‌هایی که از سوی کارفرما به پیمانکار صورت خواهد گرفت، پیمانکار به این وسیله موافقت رسمی خود را با کارفرما برای طراحی، اجرا و تکمیل کارها و رفع هر عیب و نقص آن‌ها طبق مفاد پیمان اعلام می‌دارد.
 2. کارفرما به این وسیله موافقت رسمی خود را با پرداخت مبلغ پیمان در موعد‌ها و به ترتیب تعیین شده در پیمان، بابت طراحی و تکمیل کارها و رفع و نقص‌ها و عیب‌های آن‌ها اعلام می‌دارد.
 3. مبلغ پذیرفته شده پیمان ……………………. (به عدد و به حروف) ریال و [ارز(ها) (درصورت وجود) درج می‌شود] [به عدد و به حروف]……………….. است.

مبلغ پیمان، طبق شرایط پیمان تغییر می‌کند.

 1. مدت تکمیل ………………… روز است.

مدت تکمیل، طبق شرایط پیمان تغییر می‌کند.

امضای این موافقت‌نامه، به منزله شهادت دادن دو طرف بر متعهد شدنشان به اجرای آن، طبق قوانین مربوط، از تاریخ یاد شده است.

کارفرما پیمانکار
نام امضا کننده نام امضا کننده
امضا: امضا   مهر

 

شرایط عمومی

کلیات

۱تعاریف

در شرایط پیمان (این شرایط) که شامل «شرایط عمومی» و «شرایط خصوصی» است، واژه‌ها و عبارتهای زیر، دارای معانی تشریح شده در برابر آن‌هاست. (این واژه‌ها و عبارت‌ها در متن شرایط عمومی با این خط درج شده است). واژه‌هایی که برای اشخاص یا طرف‌ها به کار می‌رود، شامل سازمان‌ها یا دیگر اشخاص حقوقی نیز خواهد بود، مگر این که متن، معنی دیگری اقتضا کند.

۱-۱-۱-

پیمان

۱-۱-۱-۱-

«پیمان»، یعنی موافقت‌نامه پیمان، نامه پذیرش، برگ پیشنهاد مناقصه، این شرایط (عمومی و خصوصی)، خواسته‌های کارفرما، جدول‌ها، پیشنهاد(فنی) پیمانکار و هر مدرک دیگری (در صورت وجود) که در متن موافقت‌نامه پیمان درج شده باشد.

۲-۱-۱-۱-

«موافقت‌نامه پیمان» یعنی موافقت‌نامه‌ای که در ماده ۱-۶ (موافقت‌نامه پیمان) به آن رجوع شده است.

۳-۱-۱-۱-

«نامه پذیرش»، یعنی نامه‌ای که طی آن برگ پیشنهاد مناقصه و هر توافق امضا شده از سوی دو طرف و پیوست شده به آن، به‌طور رسمی به وسیله کارفرما پذیرفته شده و به امضای کارفرما رسیده است. در مواقعی که چنین نامه‌ای وجود نداشته باشد، معنای عبارت «نامه پذیرش» موافقت‌نامه پیمان بوده و تاریخ صدور یا دریافت آن، تاریخ امضای موافقت‌نامه پیمان است.

۴-۱-۱-۱-

«برگ پیشنهاد مناقصه» یعنی مدرکی با همین عنوان که به وسیله پیمانکار تکمیل شده و شامل پیشنهاد امضا شده پیمانکار برای کارهاست.

۵-۱-۱-۱-

«خواسته‌های کارفرما» یعنی مدرکی با همین عنوان به همان گونه که در پیمان آمده، همراه با اصلاحات و اضافات طبق پیمان به آن، این مدرک، مشخص کننده هدف و گستره کارها، یا معیارهای طراحی و یا دیگر مبانی فنی برای کارهاست.

۶-۱-۱-۱-

«جدول»ها، یعنی مدرک یا مدارکی با عنوان جدول (با نام‌های مختلف)، که به وسیله پیمانکار تکمیل و به همراه برگ پیشنهاد مناقصه تسلیم شده، به همان گونه که در پیمان آمده است، از جمله این جدول‌ها، ممکن است جدول داده‌ها، جدول پرداخت‌ها و یا جدول قیمت‌ها باشد.

۷-۱-۱-۱-

«پیشنهاد (فنی) پیمانکار»، یعنی مدرکی با همین عنوان که پیمانکار همراه با برگ پیشنهاد مناقصه ارایه می‌دهد، به همان گونه که در پیمان آمده است، چنین مدرکی، ممکن است شامل طراحی اولیه پیمانکار باشد.

۸-۱-۱-۱-

«پیشنهاد مناقصه» یعنی برگ پیشنهاد مناقصه و همه مدارک دیگری که پیمانکار همراه با برگ پیشنهاد مناقصه تسلیم کرده، به همان گونه که در پیمان آمده است.

۹-۱-۱-۱-

«پیوست پیشنهاد مناقصه» یعنی برگ‌هایی تکمیل شده با همین عنوان، که پیوست برگ پیشنهاد مناقصه است و جزیی از برگ پیشنهاد مناقصه محسوب می‌شود.

۱۰-۱-۱-۱-

«جدول تضمین‌ها» و «جدول پرداخت‌ها» یعنی مدارکی با همین عنوان‌ها (در صورت وجود) که قسمتی از «جدول»ها را تشکیل می‌دهند.

۲-۱-۱-

طرف‌ها و اشخاص

۱-۲-۱-۱-

«طرف»، به اقتضای متن یعنی کارفرما یا پیمانکار.

۲-۲-۱-۱-

«کارفرما»، یعنی شخصی که در پیوست پیشنهاد مناقصه به این عنوان نامیده شده و جانشین‌های قانونی وی با همین عنوان.

۳-۲-۱-۱-

«پیمانکار»، یعنی شخص یا اشخاصی که در پیوست پیشنهاد مناقصه به این عنوان نام برده شده(اند) و مورد پذیرش کارفرما واقع گردیده(اند) و جانشین‌های قانونی وی (آن‌ها) با همین عنوان.

۴-۲-۱-۱-

«مهندس مشاور» یعنی شخصی که از طرف کارفرما به عنوان مهندس مشاور منصوب شده است و با منظورهایی که در پیمان آمده، فعالیت نموده و نام وی در پیوست پیشنهاد مناقصه تعیین گردیده است، و یا هر شخص دیگری که در هر زمان به وسیله کارفرما طبق ماده ۳-۴ [تعویض مهندس مشاور]، منصوب به پیمانکار اعلام شود، در صورتی که در پیمان عبارت «مشاور کارفرما» به کار رفته باشد، منظور همان «مهندس مشاور» است.

۵-۲-۱-۱-

«نماینده پیمانکار» یعنی شخصی که از طرف پیمانکار در پیمان به عنوان نماینده پیمانکار تعیین شده، یا هر زمان طبق ماده ۴-۳ [نماینده پیمانکار] به وسیله پیمانکار منصوب می‌شود تا از جانب پیمانکار عمل کند.

۶-۲-۱-۱-

«کارکنان کارفرما»، یعنی مهندس مشاور و دستیارانی که در ماده ۳-۲ [تفویض اختیار از سوی مهندس مشاور] به آن‌ها اشاره شده، و همه کارمندان، کارگران و کارکنان دیگر مهندس مشاور و کارفرما و دیگر افرادی که به عنوان کارکنان کارفرما از سوی کارفرما یا مهندس مشاور، به پیمانکار اعلام می‌شود.

۷-۲-۱-۱-

«کارکنان پیمانکار» یعنی نماینده پیمانکار و همه افرادی که پیمانکار در کارگاه به کار می‌گیرد، از جمله کارمندان، کارگران و دیگر کارکنان پیمانکار و یا هر یک از پیمانکاران دست دوم و دیگر کسانی را شامل می‌شود که به گونه‌ای پیمانکار را در انجام کارها یاری می‌دهند.

۸-۲-۱-۱-

«پیمانکاران دست دوم» یعنی هر شخصی که در پیمان از وی به عنوان پیمانکار دست دوم نام برده شده، یا هر شخصی که با این عنوان برای انجام قسمتی از کارها منصوب شده و یا جانشین‌های قانونی هر یک از این اشخاص .

۹-۲-۱-۱-

«هیأت حل اختلاف» یعنی فرد یا هیأت ۳ نفره‌ای که در پیمان با این عنوان نام برده شده، یا فرد یا افراد دیگری که طبق ماده ۲۰-۲ [انتصاب هیأت حل اختلاف] منصوب شده باشند.

۳-۱-۱-

تاریخ‌ها، آزمایش‌ها، دوره‌ها و تکمیل

۱-۳-۱-۱-

«تاریخ پایه» یعنی تاریخ ۲۸ روز پیش از آخرین مهلت برای تسلیم پیشنهاد مناقصه، مگر آن که در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین شده باشد.

۲-۳-۱-۱-

«تاریخ آغاز»، یعنی تاریخ اعلام شده بر اساس ماده ۸-۱ [آغاز کار]

۳-۳-۱-۱

«مدت تکمیل»، یعنی مدتی که برای تکمیل کارها یا بخش (برحسب مورد)، طبق ماده ۸-۲ [مدت تکمیل]، در پیوست پیشنهاد مناقصه درج شده، به علاوه هر گونه تمدید طبق ماده ۸-۴ [تمدید مدت تکمیل]، که از تاریخ آغاز محاسبه می‌شود.

۴-۳-۱-۱-

«آزمایش‌های زمان تکمیل»، یعنی آزمایش‌هایی که در پیمان مشخص شده، یا مورد توافق دو طرف قرار گرفته، یا به عنوان تغییر، دستور داده شده و باید طبق فصل ۹ [آزمایش‌های زمان تکمیل]، پیش از تحویل گرفتن کارها یا بخش (بر حسب مورد) به وسیله کارفرما، انجام شود.

۵-۳-۱-۱-

«گواهی تحویل»، یعنی گواهی صادره بر اساس فصل ۱۰ [تحویل کارها به کارفرما].

۶-۳-۱-۱-

«آزمایش‌های پس از تکمیل» یعنی آزمایش‌هایی (در صورت وجود) که در پیمان مشخص شده و باید طبق فصل ۱۲ [آزمایش‌های پس از تکمیل]، پس از تحویل دادن کارها یا بخش (برحسب مورد) به کارفرما، انجام شود.

۷-۳-۱-۱-

«دوره اعلام نقص»، یعنی مدت زمانی که برای اعلام نقص کارها یا بخش (برحسب مورد) طبقه ماده ۱۱-۱ [تکمیل کارهای باقی‌مانده و رفع نقص]، در پیوست پیشنهاد مناقصه درج شده، به علاوه هر گونه تمدید آن مدت، طبق ماده ۱۱-۳ [تمدید دوره اعلام نقص] که از تاریخ گواهی شده تکمیل کارها یا بخش، طبق ماده ۱۰-۱ [تحویل گرفتن کارها و بخش‌ها] محاسبه خواهد شد

۸-۳-۱-۱-

«گواهی عملکرد»، یعنی گواهی صادره طبق ماده ۱۱-۹ [گواهی عملکرد]

۹-۳-۱-۱-

«روز»، یعنی روز تقویمی و «سال»، یعنی ۳۶۵ روز.

۴-۱-۱-

پول و پرداخت‌ها

۱-۴-۱-۱-

«مبلغ پذیرفته شده پیمان»، یعنی مبلغ پذیرفته شده در نامه پذیرش برای اجرا و تکمیل کارها و رفع همه نقص ها.

۲-۴-۱-۱-

«مبلغ پیمان»، یعنی مبلغی که در ماده ۱۴-۱ [مبلغ پیمان] تعریف شده است و تغییرهای طبق پیمان را نیز شامل می‌شود.

۳-۴-۱-۱-

«هزینه»، یعنی همه هزینه‌هایی که پیمانکار به‌طور معقول و متعارف در داخل یا خارج کارگاه، متحمل شده است (یا خواهد شد) و شامل هزینه‌های بالاسری و مشابه آن نیز می‌شود، اما شامل سود پیمانکار نیست.

۴-۴-۱-۱-

«گواهی پرداخت نهایی»، یعنی گواهی پرداختی که طبق ماده ۱۴-۱۳ [صدور گواهی پرداخت نهایی] صادر می‌شود.

۵-۴-۱-۱-

«صورت‌وضعیت نهایی»، یعنی صورت‌وضعیتی که در ماده ۱۴-۱۱ [درخواست صدور گواهی پرداخت نهایی] تعریف شده است.

۶-۴-۱-۱-

«پول خارجی (ارز)»، یعنی پولی که قسمتی از (یا همه) مبلغ پیمان با آن قابل پرداخت است، اما پول محلی (پول رایج کشور) نیست. نوع پول خارجی (ارز)، در شرایط خصوصی یا دیگر مدارک پیمان تعیین شده است.

۷-۴-۱-۱-

«گواهی پرداخت میانی»، یعنی گواهی پرداختی که طبق فصل ۱۴ [مبلغ پیمان و پرداخت] به جز گواهی پرداخت نهایی، صادر می‌شود.

۸-۴-۱-۱-

«پول محلی»، یعنی پول رایج کشور، که واحد آن ریال است، مگر آن که در شرایط خصوصی، به گونه دیگری تعیین شده باشد.

۹-۴-۱-۱-

«گواهی پرداخت» یعنی گواهی پرداختی که طبق فصل ۱۴ [مبلغ پیمان و پرداخت] صادر می‌شود.

۱۰-۴-۱-۱-

«مبلغ مشروط» (در صورت وجود)، یعنی مبلغی که در پیمان با عنوان مبلغ مشروط طبق ماده ۱۳-۵ [مبالغ مشروط] برای اجرای هر قسمت از کارها یا برای تدارک تجهیزات، مصالح، یا ارایه خدماتی مشخص شده است.

۱۱-۴-۱-۱-

«سپرده حسن انجام کار»، یعنی جمع پول‌هایی که کارفرما طبق ماده ۱۴-۳ [درخواست صدور گواهی پرداخت میانی] نزد خود نگه داشته و طبق ماده ۱۴-۹ [پرداخت سپرده حسن انجام کار] پرداخت می‌کند.

۱۲-۴-۱-۱-

«صورت‌وضعیت»، یعنی اظهاریه‌ای که پیمانکار به عنوان جزیی از درخواست خود برای صدور گواهی پرداخت، طبق فصل ۱۴ [مبلغ پیمان و پرداخت] تسلیم می‌کند.

۵-۱-۱-

کارها و کالاها

۱-۵-۱-۱-

«ماشین‌آلات پیمانکار»، یعنی همه دستگاه‌ها، ماشین‌آلات، ابزار، وسایل نقلیه، و دیگر چیزهای مورد نیاز برای اجرا و تکمیل کارها و رفع نقص‌ها. اما ماشین‌آلات پیمانکار، شامل کارهای موقت ماشین‌آلات کارفرما (در صورت وجود)، تجهیزات، مصالح و دیگر چیزهایی که همه یا قسمتی از کارهای دائم را تشکیل می‌دهد، نمی‌شود.

۲-۵-۱-۱-

«کالاها»، یعنی ماشین‌آلات پیمانکار، مصالح، تجهیزات، کارهای موقت و نیز هر یک از آن‌ها برحسب مورد.

۳-۵-۱-۱-

«مصالح»، یعنی هر چیزی (به غیر از تجهیزات) که قرار است همه یا قسمت از کارهای دائم را تشکیل دهد مصالحی را که طبق پیمان تنها به وسیله پیمانکار تهیه می‌شود (در صورت وجود)، شامل می‌گردد.

۴-۵-۱-۱-

«کارهای دائم»، یعنی کارهای دائمی که طبق پیمان باید به وسیله پیمانکار اجرا شود.

۵-۵-۱-۱-

«تجهیزات»، یعنی دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و وسایل نقلیه‌ای که قسمتی از کارهای دائم را تشکیل داده یا در نظر است قسمتی از کارهای دائم را تشکیل دهد.

۶-۵-۱-۱-

«بخش»، یعنی قسمت از کارها که در پیوست پیشنهاد مناقصه، به عنوان بخش (درصورت وجود) تعیین شده است.

۷-۵-۱-۱-

«کارهای موقت»، یعنی همه کارها موقت از هر نوع (به غیر از ماشین‌آلات پیمانکار) که در کارگاه برای اجرا و تکمیل کارهای دائم و رفع همه نقص‌ها، ضروری است.

۸-۵-۱-۱-

«کارها»، یعنی کارهای دائم و کارهای موقت، یا هر یک از آن‌ها بر حسب مورد.

۶-۱-۱-

دیگر تعاریف

۱-۶-۱-۱-

«مدارک پیمانکار»، یعنی محاسبات، برنامه‌های کامپیوتری، نرم افزارهای دیگر، نقشه‌ها، کتابچه‌های بهای راهنما، مدل‌ها، و مدارک که ماهیت فنی داشته (درصورت وجود) و طبق پیمان به وسیله پیمانکار، طبق ماده ۵-۲ [مدارک پیمانکار]، تهیه می‌شود.

۲-۶-۱-۱-

«کشور»، یعنی کشوری که کارگاه (یا بیش‌تر آن) در آن واقع شده و قرار است کارهای دائم در آن اجرا شود. کشور در این شرایط، «جمهوری اسلامی ایران» است مگر این که در شرایط خصوصی، به گونه دیگری تعیین شده باشد.

۳-۶-۱-۱-

«ماشین‌آلات کارفرما» یعنی دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و وسایل نقلیه‌ای (درصورت وجود) که به همان گونه که در پیمان آمده است، به وسیله کارفرما برای استفاده در اجرای کارها، در اختیار پیمانکار گذاشته می‌شود؛ اما شامل تجهیزاتی که به کارفرما تحویل نشده است نمی‌گردد.

۴-۶-۱-۱-

«حوادث غیرمترقبه» (فورس ماژور) ، در فصل ۱۹[حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور)] تعریف شده است.

۵-۶-۱-۱-

«قوانین» یا «مقررات»، یعنی همه قوانین ملی، مصوبه‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، و دیگر قوانین و مقررات هر سازمان عمومی که به‌طور قانونی تشکیل شده باشد، مگر این که در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین شده باشد.

۶-۶-۱-۱-

«تضمین انجام تعهدات»، یعنی (یا تضمین‌ها، در صورت وجود) طبق ماده ۴-۲ [تضمین انجام تعهدات].

۷-۶-۱-۱-

«کارگاه»، یعنی محل‌هایی که کارهای دائم قرار است در آن‌ها اجرا شده و تجهیزات و مصالح به آن‌جا تحویل گردد، و هر محل دیگری که در پیمان به عنوان قسمتی از کارگاه، مشخص شده است.

۸-۶-۱-۱-

«غیرقابل پیش‌بینی»، یعنی مواردی که به‌طور منطقی به وسیله یک پیمانکار با تجربه در زمان تسلیم پیشنهاد مناقصه، قابل پیش‌بینی نیست.

۹-۶-۱-۱-

«تغییر»، یعنی هر تغییر در خواسته‌های کارفرما یا در کارها، که طبق فصل ۱۳ [تغییرها و اصلاح‌ها] به عنوان تغییر، دستور آن داده شده یا تصویب می‌شود.

۲-۱- تفسیر

در پیمان، به استثنای مواردی که متن به گونه دیگری ایجاب می‌کند:

۲-۱-الف)

واژه‌های مفرد شامل جمع و واژه‌های جمع شامل مفرد همان واژه‌هاست؛

۲-۱-ب)

در مواردی که در آن‌ها واژه‌های «توافق شده» «توافقنامه» و مشابه آن‌ها به کار رفته است؛ توافق‌ها باید به صورت مکتوب ثبت و ضبط شود، و

۲-۱-پ)

«نوشته»، «کتبی» یا «مکتوب»، یعنی به صورت دست نوشته، تایپ شده، چاپ شده، یا ثبت الکترونیکی، که منجر به سابقه‌ای دائمی می‌شود.

۲-۱-ت)

در این شرایط، هر جا عبارت «هزینه به اضافه سود منطقی (یا معقول)» آمده است، این سود منطقی (یا معقول)، معادل درصد تعیین شده در شرایط عمومی (در صورت وجود)، از هزینه‌های مربوط است.

در تفسیر این شرایط، عنوان فصل‌ها، مواد و بند‌ها قابل استناد نیست.

۳-۱- ارتباطات

در هر جای این شرکت شرایط، که ارایه یا صدور مصوبه، گواهی، رضایت، تصمیم، ابلاغ، اعلام یا درخواستی، آمده است، این ارتباط‌ها باید:

۳-۱-الف)

به صورت مکتوب و تحویل دستی (در مقابل اخذ رسید)، ارسال به وسیله پست یا پیک، یا از طریق روش‌های الکترونیکی توافق شده در پیوست پیشنهاد مناقصه بوده و

۳-۱-ب)

تحویل، ارسال یا انتقال به نشانی ارتباطی گیرنده درج شده در پیوست پیشنهاد مناقصه باشد؛ اما:

 1. اگر گیرنده نشانی جدیدی را اعلام کند، از آن پس ارتباط‌ها به نشانی جدید یا ارسال می‌شود؛ و
 2. اگر گیرنده در زمان درخواست تصویب، تأیید یا رضایتی، نشانی دیگری اعلام نکرده باشد، می‌توان آن‌ها را به همان نشانی فرستاد که درخواست از آن صادر شده است.

در صدور مصوبه‌ها، گواهی‌ها، رضایتنامه‌ها و تصمیم‌ها، تأخیر غیرمعقول یا عدم اقدام مجاز نیست. هر گواهی‌ای‌ که برای یکی از دو طرف فرستاده می‌شود، گواهی کننده باید رو نوشتی از آن را به طرف دیگر هم بفرستد. وقتی ابلاغ، اخطار، یا اعلامی برای یکی از دو طرف به وسیله طرف دیگر یا مهندس مشاور ارسال شود، رونوشتی از آن باید به مهندس مشاور یا طرف دیگر فرستاده شود.

۴-۱- قانون و زبان

قانون و زبان حاکم بر پیمان، قوانین جمهوری اسلامی ایران و زبان فارسی است؛ مگر این که در مورد زبان، در پیوست پیشنهاد مناقصه، به گونه دیگری تعیین شده باشد. در مورد موافقت‌نامه و شرایط پیمان، متن فارسی حاکم است.

اگر نگارش‌هایی از هر قسمت پیمان، به بیش از یک زبان موجود باشد، آن نگارشی حاکم است که به زبان حاکم در پیمان که در پیوست پیشنهاد مناقصه درج گردیده، نوشته شده است.

زبان ارتباطات، زبان فارسی است، مگر در پیوست پیشنهاد مناقصه، زبان دیگری تعیین شده باشد.

۵-۱- اولویت مدارک

مدارکی که پیمان را تشکیل می‌دهند، متقابلاً تشریح کننده یکدیگر به شمار می‌آیند. در صورت نیاز به تفسیر، اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد، اولویت مدارک به ترتیب زیر خواهد بود:

۵-۱-الف)

موافقت‌نامه پیمان،

۵-۱-ب)

نامه پذیرش،

۵-۱-پ)

برگ پیشنهاد مناقصه،

۵-۱-ت)

شرایط پیمان (عمومی و خصوصی)،

۵-۱-ث)

خواسته‌های کارفرما،

۵-۱-ج)

جدول‌ها،

۵-۱-چ)

پیشنهاد (فنی) پیمانکار، و

هر مدرک دیگری که جزیی از پیمان را تشکیل می‌دهد.

در صورتی که ابهام یا تناقضی در مدارک یافته شود، مهندس مشاور باید طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها] در موارد لازم اقدام کند.

۶-۱- موافقت‌نامه پیمان

دو طرف، باید ظرف مدت ۲۸ روز و یا هر مدت توافق دو طرف، پس از دریافت نامه پذیرش به وسیله پیمانکار، موافقت‌نامه پیمان را مبادله کنند. موافقت‌نامه پیمان، بر مبنای فرم پیوست شرایط خصوصی نوشته می‌شود. همه هزینه‌های قانونی (در صورت وجود) برای مبادله موافقت‌نامه پیمان، به عهده کارفرماست.

۷-۱- واگذاری

مگر در مواردی که به موجب قانون کارفرما ملزم شده باشد، هیچ یک از دو طرف حق واگذاری قسمتی از پیمان یا هر گونه منافع ناشی از پیمان را به غیر ندارد. اما:

۷-۱-الف)

هر یک از دو طرف، می‌تواند با کسب موافقت قبلی طرف دیگر و تنها به تشخیص آن طرف دیگر، همه یا قسمتی از پیمان را واگذار کند،

۷-۱-ب)

هر یک از دو طرف، اختیار دارد حقوق خود را بر هر میزان از مطالبات مربوط به پیمان یا مطالباتی که بعداً به وجود خواهد آمد، به عنوان تضمین به بانک‌ها یا دیگر نهادهای تأمین مالی، واگذار نماید، و

۷-۱-پ)

کارفرما، می‌تواند حقوق و تعهدهای خود را در پیمان، به مؤسسات و سازمان‌های تابعه خود که نام آن‌ها در شرایط خصوصی (در صورت وجود) درج شده است، واگذار کند.

۸-۱-نگهداری و ارایه مدارک

حفظ و مراقبت از هر یک از مدارک پیمانکار به عهده پیمانکار است، مگر و از زمانی که مدارک به کارفرما تحویل داده شود. اگر در پیمان به گونه دیگری تعیین نشده باشد، پیمانکار موظف است شش نسخه از هر یک از مدارک پیمانکار را به مهندس مشاور تحویل دهد.

پیمانکار، باید یک نسخه از پیمان و نشریه‌های تعیین شده در خواسته‌های کارفرما، مدارک پیمانکار، تغییرها و دیگر مکاتبات و ارتباط‌های مربوط به پیمان را در کارگاه نگهداری کند، کارکنان کارفرما حق دارند در هر زمان معقول، به این مدارک دسترسی داشته باشند.

اگر هر یک از دو طرف، متوجه اشتباه یا نقصی با ماهیت فنی در یکی از مدارک تهیه شده برای استفاده در اجرای کارها شود، باید بی‌درنگ اشتباه یا نقص را به طرف دیگر اطلاع دهد.

۹-۱-اشتباه در خواسته‌های کارفرما

در صورتی که پیمانکار دچار تأخیر و یا متحمل هزینه‌هایی ناشی از اشتباه در خواسته‌های کارفرما شود و اگر این موضوع به وسیله پیمانکار با تجربه‌ای که دقت لازم را به کار می‌گیرد، در زمان بررسی خواسته‌های کارفرما طبق ماده ۵-۱ [تعهدهای عمومی طراحی] قابل کشف نبوده باشد، پیمانکار باید موضوع را به مهندس مشاور اعلام کند و طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار] محق به:

۹-۱-الف)

تمدید مدت برای چنین تأخیری، در صورتی که تکمیل کارها به عقب افتاده یا خواهد افتاد، طبق ماده ۸-۴ [تمدید مدت تکمیل] و

۹-۱-ب)

دریافت مبلغی بابت چنین هزینه‌ای به علاوه سودی معقول، که جمع این مبلغ‌ها باید در مبلغ پیمان گنجانده شود.

پس از دریافت این اعلام، مهندس مشاور طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها] در مورد ۱) وجود اشتباه در خواسته‌های کارفرما که به گونه‌ای معقول قابل کشف نباشد و میزان آن، و ۲) درباره موارد الف و ب پیش گفته در حد مورد قبول خود، اقدام می‌کند.

۱۰-۱-استفاده کارفرما از مدارک پیمانکار

در رابطه بین دو طرف، پیمانکار حق‌التالیف و دیگر حقوق ناشی از تملک آثار فکری را در مدارک پیمانکار، یا در دیگر مدارک طراحی که به وسیله پیمانکار (یا از جانب وی) پدید آمده است، برای خود نگه می‌دارد.

فرض بر این است که (با امضای پیمان) پیمانکار، مجوزی دایمی، قابل انتقال به غیر، غیر انحصاری، بدون نیاز به پرداخت حق امتیاز، به منظور استفاده، کپی‌برداری، و اطلاع‌رسانی را از مدارک پیمانکار، با حق تغییر آن‌ها و حق استفاده از نسخه‌های اصلاح شده آن‌ها، به کارفرما می‌دهد. این مجوز:

۱۰-۱-الف)

در طول عمر واقعی و یا عمر پیش‌بینی شده (هر کدام بیش‌تر باشد) قسمت مربوط از کارها معتبر بوده،

۱۰-۱-ب)

هر شخصی که مسئولیت قسمتی از کارها را در اختیار دارد، حق استفاده، کپی کردن، و اطلاع‌رسانی از مدارک پیمانکار را در ارتباط با آن قسمت از کارها، به منظور تکمیل، بهره‌برداری، نگهداری، تغییر، اصلاح، تعمیر و تخریب کارها خواهد داشت، و

۱۰-۱-پ)

هرگاه مدارک پیمانکار به صورت برنامه‌های کامپیوتری یا دیگر انواع نرم‌افزار باشد، استفاده از آن‌ها روی هر یک از کامپیوترها کارگاه و هر محل دیگری که از پیمان تصور می‌رود، از جمله روی جایگزین‌های کامپیوترهایی که به وسیله پیمانکار تهیه شده است، مجاز است.

اگر در شرایط خصوصی، به گونه دیگری تعیین نشده باشد، مدارک پیمانکار و دیگر مدارک طراحی که به وسیله پیمانکار (یا از جانب وی) تهیه شده است، نباید بدون رضایت پیمانکار، برای هدف‌هایی غیر از آنچه که در این ماده مجاز شمرده شده است، به وسیله کارفرما (از جانب وی) مورد استفاده، کپی‌برداری، با اطلاع‌رسانی به شخص سومی قرار گیرد.

۱۱-۱- استفاده پیمانکار از مدارک کارفرما

در رابطه بین طرف، کارفرما حق‌التألیف و دیگر حقوق ناشی از تملک آثار فکری در خواسته‌های کارفرما و دیگر مدارکی را که به وسیله (یا از جانب) کارفرما پدید آمده است، برای خود نگه می‌دارد. پیمانکار می‌تواند به هزینه خود و برای هدف‌های پیمان، از این مدارک کپی‌برداری، استفاده یا کسب اطلاع کند. به استثنای مواردی که برای دستیابی به هدف‌های پیمان ضروری باشد، این مدارک نباید بدون رضایت کارفرما در اختیار شخص سومی قرار گیرد.

۱۲-۱-جزییات محرمانه

پیمانکار، باید اطلاعات محرمانه و دیگر اطلاعاتی را که مهندس مشاور به‌طور معقول برای حصول اطمینان از برآورده شدن پیمان به وسیله پیمانکار لازم می‌داند، برای مهندس مشاور آشکار کند.

۱۳-۱- رعایت قوانین

پیمانکار، باید در انجام پیمان، همه قوانین مربوط را برآورده کند. مگر آن که در شرایط خصوصی به گونه دیگری آمده باشد:

۱۳-۱-الف)

کارفرما، باید نقشه استقرار، مجوز کاربری و مجوزهای مشابه را برای کارهای دائم و هر مجوز دیگری که در خواسته‌های کارفرما به عنوان دریافت شده (یا در حال دریافت شدن) به وسیله کارفرما، آمده است، از پیش اخذ کرده (یا اخذ کند)؛ در صورت عدم موفقیت، کارفرما باید خسارت‌های پیمانکار را جبران کرده و وی را از عواقب این عدم موفقیت، مصون و بی‌زیان نگه دارد، و

۱۳-۱-ب)

پیمانکار باید همه اعلام‌ها را داده، همه مالیات‌ها، عوارض و حقوق قانونی را پرداخت کرده، همه مجوزها، امتیازها و تأییدیه‌ها را به گونه‌ای که در قوانین در ارتباط با طراحی، اجرا و تکمیل کارها و رفع نقص‌ها لازم است، بگیرد؛ در صورت عدم موفقیت در این موارد، پیمانکار باید کارفرما را در برابر آن عدم موفقیت و از عواقب آن، مصون و بی‌زیان نگه دارد.

۱۴-۱-مسئولیت تضامنی و انفرادی

هرگاه پیمانکار (طبق قوانین مربوط)، از کنسرسیوم یا دیگر اشکال مشارکتی که از دو یا بیش از دو شخص حقوقی تشکیل شده باشد، و هویت یک شرکت ثبت شده را نداشته باشد:

۱۴-۱-الف)

این اشخاص منفرداً و مشترکاً (متضامناً) در برابر کارفرما برای انجام پیمان مسؤول هستند،

۱۴-۱-ب)

این اشخاص باید از میان خود، یکی را به عنوان رهبر که دارای اختیار متعهد کردن پیمانکار و هر یک از ایشان را داشته باشد، به‌ کارفرما اعلام کنند، و

۱۴-۱-پ)

پیمانکار حق تغییر ترکیب مشارکت یا موقعیت قانونی خود را بدون جلب موافقت قبلی کارفرما ندارد.

۱۵-۱- محرمانه بودن

ضوابط محرمانه بودن (در صورت وجود)، در شرایط خصوصی درج شده است.

کارفرما

۱-۲- حق دسترسی به کارگاه

کارفرما، باید حق دسترسی و تصرف همه قسمت‌های کارگاه را در زمان(یا زمان‌های) تعیین شده در پیوست پیشنهاد مناقصه، به پیمانکار بدهد. این حق دسترسی و تصرف، منحصر به پیمانکار نیست. هر گاه بر اساس پیمان، کارفرما ملزم به دادن حق تصرف در هر گونه پی، سازه، تأسیسات و امکان دسترسی به پیمانکار باشد، باید این کار را در زمان و با روش تعیین شده در خواسته‌های کارفرما، انجام دهد. اما، کارفرما می‌تواند از دادن حق دسترسی و تصرف تا زمان دریافت تضمین انجام تعهدات، خودداری کند.

اگر چنین یا زمان یا زمان‌هایی در پیوست پیشنهاد مناقصه مشخص نشده باشد، کارفرما باید حق دسترسی و تصرف کارگاه را در زمان یا زمان‌هایی، به پیمانکار بدهد که وی بتواند طبق برنامه زمانی ماده ۸-۳ [برنامه زمانی]، کارها را انجام دهد.

هر گاه به علت تأخیر کارفرما در دادن حق دسترسی و تصرف در زمان تعیین شده، پیمانکار دچار تأخیر و یا متحمل هزینه شود، پیمانکار باید مراتب را به مهندس مشاور اعلام کند، پیمانکار طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار]، محق به موارد زیر خواهد بود:

۱-۲-الف)

تمدید مدتی به ازای تأخیر ایجاد شده، طبق ماده ۸-۴ [تمدید مدت تکمیل]، اگر تکمیل کارها به تأخیر افتاده یا تأخیر خواهد افتاد، و

۱-۲-ب)

دریافت هزینه‌های انجام شده به علاوه سودی معقول، که جمع این مبالغ باید در مبلغ پیمان گنجانده شود.

پس از دریافت این اعلام، مهندس مشاور باید طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]، در این موارد اقدام کند.

اما، هر گاه تأخیر کارفرما به علت اشتباه یا تأخیری از جانب پیمانکار باشد، مانند اشتباه در مدارک پیمانکار یا تأخیر در تسلیم هر یک از آن‌ها، در آن صورت، در حد آن اشتباه یا تأخیر، پیمانکار محق به تمدید مدت و دریافت هزینه یا سود، از این بابت نخواهد بود.

۲-۲-مجوزها، گواهی‌ها یا تأییدیه‌ها

بنا به خواست پیمانکار، کارفرما (در مواردی که موقعیتش اقتضا کند)، پیمانکار را در حد معقول، در موارد زیر مساعدت می‌کند:

۲-۲-الف)

تهیه نسخه‌هایی از قوانین کشور در ارتباط با پیمان، که تهیه آن برای پیمانکار سخت باشد،

۲-۲-ب)

برای اخذ هر گونه مجوز، گواهی، یا تأییدیه‌ای که طبق قوانین کشور لازم است، و پیمانکار درخواست خود را به مراجع مربوط ارایه کرده باشد، مانند:

 1. مواردی که طبق ماده ۱-۱۳ [رعایت قوانین]، پیمانکار موظف به تحصیل آن‌هاست.
 2. مواردی که برای تدارک کالاها، از جمله ترخیص گمرکی مورد نیاز است؛ و
 3. مواردی که برای صدور ماشین‌آلات پیمانکار به خارج از کشور، پس از خروج از کارگاه، لازم باشد.

۳-۲- کارکنان کارفرما

کارفرما، مسؤول حصول اطمینان از برآورده شدن موارد زیر، به وسیله کارکنان کارفرما و کارکنان دیگر پیمانکاران کارفرما، در کارگاه است:

۳-۲-الف)

همکاری با اقدام‌های پیمانکار موضوع ماده ۴-۶ [همکاری]،

۳-۲-ب)

انجام اقدام‌های مشابه با آنچه پیمانکار موظف به انجام آن‌هاست، طبق بندهای الف، ب، پ ماده ۴-۸ [روش‌های ایمنی] و ماده ۴-۱۸ [حفاظت از محیط زیست].

۴-۲- ترتیب‌های تأمین مالی کارفرما

در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما باید ظرف مدت ۲۸ روز، مدارکی ارایه کند که نشان دهد کارفرما ترتیب‌های تأمین اعتبار را به گونه‌ای که وی را قادر می‌سازد تا مبلغ پیمان (به میزان برآورد شده در آن زمان) را طبق فصل ۱۴ [مبلغ پیمان و پرداخت] پرداخت کند، داده است. هرگاه تغییر بنیادی در برنامه تأمین اعتباری کارفرما ایجاد شود، باید مراتب را به پیمانکار اعلام کند.

۵-۲-دعاوی کارفرما

هرگاه کارفرما خود را محق به دریافت مبلغی طبق هر یک از مواد این شرایط، یا به گونه دیگری در ارتباط با پیمان بداند و یا خود را محق به تمدید دوره اعلام نقص بداند، کارفرما یا مهندس مشاور اعلامیه‌ای همراه با جزییات برای پیمانکار ارسال می‌کند. اما، برای دریافت مبالغ موضوع ماده ۴-۱۹ [برق، آب و گاز] و ماده ۴-۲۰ [ماشین‌آلات کارفرما و ابزار کارفرما و مصالحی که رایگان در اختیار قرارداده می‌شود]، و دیگر خدمات درخواستی پیمانکار، ارسال اعلامیه لازم نیست.

اعلامیه باید در زودترین زمان عملی پس از آگاهی کارفرما از رویداد یا وضعیتی که منجر به این ادعا شده است، صادر گردد، اعلامیه مربوط به تمدید دوره اعلام نقص، باید پیش از به پایان رسیدن این دوره، صادر شود.

در شرح جزییات، باید ماده‌ای از شرایط پیمان یا دیگر مبناهایی را که به موجب آن، ادعا اقامه شده است، مشخص گردد و ادله مربوط به مبلغ و یا مدت تمدیدی که کارفرما خود را محق به آن می‌داند، آورده شود. آن گاه، مهندس مشاور پس از دریافت این اعلامیه، باید طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]، در مورد۱) مبلغی که کارفرما محق به دریافت آن (در صورت وجود) از پیمانکار بوده، و یا ۲) مدتی که دوره اعلام نقص (در صورت وجود) طبق ماده ۱۱-۳ [تمدید دوره اعلام نقص] باید تمدید شود، اقدام کند.

این مبلغ، باید به عنوان مبلغ کاهشی از مبلغ پیمان و گواهی‌های پرداخت، کسر گردد. کارفرما تنها طبق همین ماده محق به تسویه یا کسر از مبالغ گواهی شده در گواهی‌های پرداخت بوده و یا می‌تواند بر علیه پیمانکار، اقامه دعوا کند.

مهندس مشاور

۱-۳-اختیار‌ها و وظایف مهندس مشاور

کارفرما، باید برای انجام وظایف تعیین شده در پیمان، مهندس مشاور را منصوب کند. مهندس مشاور باید مهندسان و کارشناسان با صلاحیت مناسب داشته باشد، تا بتواند از عهده انجام این وظایف برآید.

مهندس مشاور حق تغییر پیمان را ندارد.

مهندس مشاور، می‌تواند اختیاراتی را که در پیمان برای مهندس مشاور تعیین شده، یا به‌طور تلویحی از پیمان برداشت شود، اعمال کند. اگر مهندس مشاور برای اعمال اختیاراتی نیاز به دریافت تأیید قبلی کارفرما داشته باشد، آن موارد باید در شرایط خصوصی بیان شده باشد.

هر گاه مهندس مشاور اختیاراتی را اعمال می‌کند که تأیید کارفرما را (به لحاظ پیمان) می‌طلبد، از نظر پیمانکار فرض بر این است که موافقت کارفرما کسب شده است.

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری بیان نشده باشد:

۱-۳-الف)

هنگام انجام وظایف یا اعمال اختیارات تعیین شده در پیمان، یا تلویحاً برداشت شده از پیمان، فرض بر این است که مهندس مشاور، از جانب کارفرما عمل می‌کند،

۱-۳-ب)

مهندس مشاور، حق ندارد وظایف، تعهدها، یا مسئولیت‌های طبق پیمان هیچ یک از دو طرف را کاهش دهد و

۱-۳-پ)

هر گونه تأیید، کنترل، گواهی، رضایت، معاینه، بازرسی، دستور، اخطار، پیشنهاد، درخواست، آزمایش یا دیگر اقدام‌های مشابهی که مهندس مشاور انجام دهد (از جمله عدم صدور مدرکی دال بر رد)، مسئولیت پیمانکار را از بابت مسئولیت‌ها و تعهدهای مقرر در پیمان، از جمله مسئولیت‌های مربوط به اشتباه، از قلم افتادگی، مغایرت و رعایت نکردن مقررات، کاهش نمی‌دهد.

۲-۳-تفویض اختیار از سوی مهندس مشاور

مهندس مشاور، می‌تواند هر زمان که بخواهد به دستیارانش وظایفی را واگذار و یا اختیاراتی را تفویض کند و هم چنین می‌تواند این واگذاری‌ها و تفویض‌ها را لغو نماید. این دستیاران، می‌توانند مهندس مقیم کارگاه و یا بازرسان مستقل منصوب شده‌ای باشند که کار بازرسی و یا آزمایش اقلامی از تجهیزات و یا مصالح را انجام می‌دهند. انتصاب، تفویض اختیار و لغو آن‌ها، باید کتبی بوده و تا زمانی که نسخه‌های آن را دو طرف دریافت نکرده باشند، نافذ نخواهد بود. مهندس مشاور، حق واگذاری اختیار برای اخذ تصمیم به وسیله دستیاران را در مواردی که طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها] باشد، ندارد، مگر در مواردی که مورد توافق دو طرف قرار گرفته باشد.

دستیاران، باید افراد ذی‌صلاحی باشند که توانایی انجام وظایف و استفاده از اختیارات را داشته و در زبان تعیین شده برای ارتباطات، طبق ماده ۱-۴ [قانون و زبان] روان باشند.

هر کدام از دستیاران که وظایفی به آن‌ها واگذار یا اختیاراتی به آن‌ها تفویض شده است، تنها می‌تواند در محدوده اختیارات تعیین شده، دستوراتی را برای پیمانکار صادر کند. هر گونه تأیید، کنترل، گواهی، رضایت، معاینه، بازرسی، دستور، اخطار، پیشنهاد، درخواست، آزمایش، یا دیگر اقدام‌های مشابهی که به وسیله دستیاران انجام می‌شود، مشروط بر این که طبق اختیارات واگذار شده باشد، به منزله اقدام از سوی مهندس مشاور، تلقی خواهد شد. اما:

۲-۳-الف)

هر گونه کوتاهی دستیاران در رد کردن هر کار، تجهیزات، یا مصالح، به معنای تأیید نبوده و بنابراین خدشه‌ای در حق مهندس مشاور برای رد آن کار، تجهیزات، یا مصالح، به وجود نمی‌آورد.

۲-۳-ب)

هر گاه پیمانکار در ارتباط با تصمیم یا دستور دستیاران ابهامی داشته باشد، می‌تواند موضوع را به مهندس مشاور ارجاع دهد. مهندس مشاور، باید بی‌درنگ دستور یا تصمیم را تأیید، لغو، یا اصلاح کند.

۳-۳-دستورهای مهندس مشاور

مهندس مشاور، می‌تواند طبق پیمان (در هر زمان)، دستوراتی را به پیمانکار ابلاغ کند که برای اجرای کارها و اصلاح نواقص، احتمالا لازم است. پیمانکار تنها باید دستوراتی را به کار بندد که مهندس مشاور یا دستیاران او، در حدود اختیارات تفویضی به ایشان، طبق مفاد همین فصل می‌دهند. اگر دستوری شامل تغییر باشد، فصل ۱۳ [تغییرها و اصلاح‌ها] به کار گرفته می‌شود.

پیمانکار، باید دستورهای مهندس مشاور یا دستیاران دارای اختیار وی را، در هر مورد مربوط به پیمان، برآورده کند. این دستورها، باید کتبی داده شود.

۴-۳- تعویض مهندس مشاور

اگر کارفرما قصد جایگزین کردن مهندس مشاور را داشته باشد، باید حداقل ۴۲ روز پیش از تاریخ مورد نظر برای جایگزینی، موضوع را با درج نام، نشانی، و تجربه‌های مرتبط مهندس مشاور جایگزین، به اطلاع پیمانکار برساند. کارفرما نباید مهندس مشاور را با شخصی که پیمانکار را با اعلام کتبی و با ارایه دلایل پشتیبان مستند، مخالفت موجه دارد، جایگزین کند.

۵-۳-تصمیم‌ها

در مواردی که شرایط پیمان مشخص می‌کند که مهندس مشاور طبق مفاد این ماده (ماده ۳-۵) [تصمیم‌ها]) ، در مورد موضوعی اقدام کند، مهندس مشاور باید در تلاش برای توافق، با هر دو طرف مشورت کند. هرگاه توافق قابل دستیابی نباشد، مهندس مشاور باید با در نظر گرفتن همه جوانب، نظر مستقل و منصفانه خود را منطبق با پیمان، همراه با دلایل و جزییات پشتیبان، به دو طرف اعلام کند. سپس، کارفرما باید در زودترین زمان عملی تصمیم گرفته و تصمیم خود را به مهندس مشاور و پیمانکار، اعلام نماید. دو طرف، باید هر موافقت یا تصمیم را اعمال کنند، مگر و تا زمانی که طبق فصل ۲۰ [دعاوی، اختلاف‌ها و داوری]، مورد تجدید نظر قرار گیرد.

پیمانکار

۱-۴- تعهدهای عمومی پیمانکار

پیمانکار، باید کارها را طبق پیمان، طراحی، اجرا، و تکمیل هر گونه نقص در کارها را بر طرف کند. کارها پس از تکمیل، باید هدف‌هایی را که مورد انتظار بوده و در پیمان صراحتاً یا تلویحاً مشخص شده است، به شایستگی برآورده کند.

پیمانکار، باید تجهیزات و مدارک پیمانکار را که در پیمان مشخص شده، همه کارکنان پیمانکار، کالاها، مصرف‌شدنی‌ها، چیز‌ها و خدمات دیگری را که برای طراحی، اجرا، تکمیل، و رفع نقص، که به‌طور موقت یا دائم مورد نیاز است. تأمین کند.

کارها، شامل هر کاری است که برآورنده خواسته‌های کارفرما، پیشنهاد (فنی) پیمانکار و جدول‌ها بوده و یا از پیمان به‌طور ضمنی مستفاد می‌شود. هم چنین، همه کارهایی را که برای پایداری، تکمیل، یا بهره‌برداری ایمن و مطلوب از کارها ضروری باشد (حتی اگر در پیمان یاد نشده باشد) نیز، در بر می‌گیرد.

پیمانکار، مسؤول کفایت، پایداری و ایمنی همه عملیات در کارگاه، همه روش‌های ساخت و اجرا و مجموع کارهاست.

هر زمان که مهندس مشاور بخواهد، پیمانکار باید جزییات ترتیب‌ها و روش‌های پیشنهادی را برای اجرای کارها، به مهندس تسلیم کند. بدون اطلاع قبلی مهندس مشاور، پیمانکار نباید هیچ گونه تغییر عمده‌ای در این ترتیب‌ها و روش‌ها بدهد.

۲-۴- تضمین انجام تعهدات

پیمانکار، باید به منظور تضمین شایسته تعهدهای خود، تضمینی به میزان، نوع پول(ارز) و روشی که در پیوست پیشنهاد مناقصه تعیین شده است (به هزینه خود)، تهیه کند.

پیمانکار، باید ظرف مدت تعیین شده در پیوست پیشنهاد مناقصه یا ظرف ۲۸ روز پس از دریافت نامه پذیرش (در صورت نبودن چنین مهلتی) ، تضمین انجام تعهدات را به ‌کارفرما تحویل داده و یک کپی از آن را برای مهندس مشاور ارسال کند. تضمین انجام تعهدات، باید از سوی مؤسسه‌ای و از کشوری (یا حوزه قانونی دیگری) صادر شود که مورد تأیید کارفرما بوده و متن آن باید طبق فرم تعیین شده در پیوست پیشنهاد مناقصه باشد.

پیمانکار، باید اطمینان فراهم کند که تضمین انجام تعهدات، تا پایان زمان اجرا، تکمیل، و رفع نقص کارها معتبر و نافذ است. اگر در تضمین انجام تعهدات، تاریخ انقضاء تعیین شده باشد و پیمانکار تا ۲۸ روز پیش از تاریخ انقضاء هنوز محق به دریافت گواهی عملکرد نشده باشد، پیمانکار باید تاریخ انقضای اعتبار تضمین یاد شده را تا زمانی که کارها تکمیل شده و هر نقصی رفع شده باشد، تمدید کند.

کارفرما نباید نسبت به تضمین انجام تعهدات ادعایی داشته باشد، مگر به میزانی که طبق پیمان، در صورت پیش آمدن موارد زیر، محق به آن باشد:

۲-۴-الف)

قصور پیمانکار در تمدید اعتبار تضمین انجام تعهدات به ترتیب مشروح در پاراگراف پیش، که در این صورت کارفرما می‌تواند کل مبلغ تضمین را ادعا کند،

۲-۴-ب)

قصور پیمانکار در پرداخت مبلغی که به روش توافق و یا تعیین شده طبق ماده ۲-۵ [دعاوی کارفرما]، یا فصل ۲۰ [دعاوی، اختلاف‌ها و داوری]، به ‌کارفرما بدهکار بوده، ظرف ۴۲ روز پس از این توافق یا تصمیم،

۲-۴-پ)

قصور پیمانکار در رفع ظرف ۴۲ روز از تاریخ اعلام نقص از سوی کارفرما، مبنی بر اعلام نقصی که باید رفع شود، و

۲-۴-ت)

وضعیتی که کارفرما را طبق ماده ۱۵-۲ [فسخ به وسیله کارفرما]، محق به فسخ پیمان می‌کند، فارغ از این که فسخ پیمان اعلام شده باشد یا نباشد.

در صورتی که کارفرما در ادعای خود نسبت به تضمین انجام تعهدات محق نباشد، به میزانی که در ادعای خود محق نبوده است باید همه خسارت‌ها، زیان‌ها و هزینه‌ها (از جمله دستمزد‌ها و هزینه‌های حقوقی)  را که ناشی از این مورد است، جبران کرده و وی را در برابر آن‌ها مصون و بی‌زیان نگه دارد.

کارفرما باید تضمین انجام تعهدات را ظرف ۲۱ روز پس از دریافت یک نسخه از گواهی عملکرد، به پیمانکار باز گرداند.

۳-۴- نماینده پیمانکار

پیمانکار باید نماینده پیمانکار را منصوب کند و به وی برای اقدام از جانب پیمانکار، طبق پیمان اختیارهای لازم را بدهد.

اگر در پیمان، نام نماینده پیمانکار آمده باشد، پیمانکار باید پیش از تاریخ آغاز، نام و مشخصات فردی را که در نظر دارد به عنوان نماینده پیمانکار منصوب کند، برای گرفتن رضایت مهندس مشاور به وی تسلیم نماید. اگر رضایت داده نشود یا رضایت داده شود و بعد لغو گردد، یا فرد منصوب شده کناره‌گیری کند، یا موفق نشود به عنوان نماینده پیمانکار اقدام نماید، پیمانکار باید مشابه با روش یاد شده، نام و مشخصات فرد واجد شرایط دیگری را برای این انتصاب تسلیم کند.

پیمانکار نباید بدون رضایت قبلی مهندس مشاور، نماینده پیمانکار را عزل کند یا به جای وی جایگزینی منصوب نماید.

تمام وقت نماینده پیمانکار، باید به هدایت اقدام‌های پیمانکار برای انجام پیمان صرف شود. اگر نماینده پیمانکار در زمان اجرای کارها، به طور موقت در کارگاه حضور نداشته باشد، منوط به موافقت قبلی مهندس مشاور، فرد واجد شرایطی به عنوان جانشین وی باید منصوب شود، و این امر باید به مهندس مشاور اعلام گردد.

نماینده پیمانکار، باید از جانب پیمانکار، دستورها را طبق ماده ۳-۳ [دستورهای مهندس مشاور]، دریافت کند.

نماینده پیمانکار، می‌تواند هر وظیفه یا اختیاری را به هر شخص ذی‌صلاحی تفویض کرده و در هر زمان می‌تواند این تفویض را لغو کند. تا زمانی که مهندس مشاور، اعلام امضا شده نماینده پیمانکار را که در آن نام جانشین، وظایف، و اختیار تفویض شده یا لغو شده را که در آن درج شده، دریافت نکرده باشد، تفویض یا لغو نافذ نمی‌گردد.

نماینده پیمانکار و همه افراد یاد شده، باید در زبان ارتباطات تعیین شده در ماده ۱-۴ [قانون و زبان]، روان باشند

۴-۴-پیمانکار دست دوم

پیمانکار، نباید کارها را یک جا به پیمانکار دست دوم واگذار کند.

پیمانکار، مسؤول اعمال یا قصور پیمانکار دست دوم، مباشران، یا کارکنان آن‌هاست. اعمال و قصور پیمانکاران دست دوم، مباشران، یا کارکنان آن‌ها، به منزله اعمال و قصور پیمانکار است. مگر آن که در شرایط خصوصی، به گونه دیگری تعیین شده باشد:

۴-۴-الف)

پیمانکار، ملزم به کسب رضایت مهندس مشاور در مورد تأمین کنندگان مصالح نیست؛ هم چنین، پیمانکار ملزم به کسب رضایت برای پیمانکار دست دومی که نام وی در پیمان آمده، نیست؛

۴-۴-ب)

 رضایت قبلی مهندس مشاور، برای دیگر پیمانکاران دست دوم باید گرفته شود و

۴-۴-پ)

پیمانکار باید حداقل ۲۸ روز پیش، تاریخ مورد نظر آغاز کار هر پیمانکار دست دوم و تاریخ آغاز به کار در کارگاه هر پیمانکار دست دوم را، به مهندس مشاور اعلام کند.

۵-۴-پیمانکاران دست دوم منتخب

منظور از «پیمانکار دست دوم منتخب» در این ماده، پیمانکاری است که مهندس مشاور، طبق فصل ۱۳ [تغییرها و اصلاح‌ها]، دستور به کارگیری او را به عنوان پیمانکار دست دوم به پیمانکار می‌دهد. این ماده، تنها زمانی کاربرد دارد که شرایط خصوصی اجازه به کار بردن آن را فراهم کرده باشد. پیمانکار، اجباری در به کارگیری پیمانکار دست دوم منتخبی که نسبت به وی مخالفت معقولی داشته و مخالفت خود را همراه با جزئیات پشتیبان در زودترین زمان ممکن به مهندس مشاور اعلام می‌کند، ندارد.

۶-۴-همکاری

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد، طبق پیمان یا دستور مهندس مشاور، پیمانکار باید فرصت‌های مناسب را برای انجام کار، به وسیله:

۶-۴-الف)

کارکنان کارفرما.

۶-۴-ب)

دیگر پیمانکارانی که به وسیله کارفرما به کار گرفته شده‌اند، و

۶-۴-پ)

کارکنان هر نهاد عمومی که به‌طور قانونی تشکیل شده باشد،

که ممکن است در کارگاه یا در حوالی آن، به منظور انجام کارهایی بیرون از پیمان، به کار گرفته شده باشند، فراهم کند.

اگر چنین دستورهایی برای پیمانکار، هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کند، این دستورها مصداق تغییر خواهد بود. خدمات ارایه شده به این کارکنان و پیمانکاران دیگر، ممکن است استفاده از ماشین‌آلات پیمانکار، انجام کارهای موقت، یا اقدام‌هایی برای فراهم کردن دسترسی را شامل شود، که مسئولیت آن برعهده پیمانکار است.

پیمانکار، مسؤول فعالیت‌های اجرایی خود در کارگاه است و باید فعالیت‌های خود را با پیمانکاران دیگر به میزانی که در خواسته‌های کارفرما مشخص شده است (در صورت وجود)، هم هماهنگ کند.

هر گاه طبق پیمان، کارفرما موظف به تحویل دادن هر نوع پی، سازه، تجهیزات یا راه دسترسی به پیمانکار طبق مدارک پیمانکار باشد، پیمانکار باید این مدارک را در زمان و به صورتی که در خواسته‌های کارفرما تعیین شده است، به مهندس مشاور تسلیم کند.

۷-۴-پیاده کردن کارها

پیمانکار، باید کارها را نسبت به نقاط، خطوط، و ترازهای مبنایی که در پیمان تعیین شده یا از سوی مهندس مشاور اعلام می‌شود، پیاده کند. پیمانکار، مسؤول پیاده کردن درست همه اجزای کارهاست و باید هر اشتباه در موقعیت، تراز، اندازه و راستای کارها را اصلاح کند.

کارفرما، مسؤول هر اشتباهی در مبناهای مشخص شده در بالاست. اما، پیمانکار موظف به تلاش و انجام اقدام‌های معقول، برای کسب اطمینان از دقت و صحت این مبناها، پیش از به کار بردن آن‌هاست

اگر پیمانکار دچار تأخیر یا متحمل هزینه‌هایی بشود که الزاماً ناشی از اشتباه در اقلام مبنای یاد شده باشد و پیمانکار با تجربه‌ای به گونه‌ای معقول نمی‌توانست چنین اشتباهی را کشف کند و از چنین تأخیر و یا هزینه‌ای جلوگیری نماید، پیمانکار باید موضوع را به مهندس مشاور اعلام کند و طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار]، محق خواهد بود به:

۷-۴-الف)

تمدید مدت برای چنین تأخیری، در صورتی که تکمیل کارها به تأخیر افتاده یا خواهد افتاد، طبق ماده ۸-۴ [تمدید مدت تکمیل]،

۷-۴-ب)

دریافت چنین هزینه‌هایی به علاوه سودی معقول، که جمع این مبالغ باید در مبلغ پیمان گنجانده شود.

پس از دریافت این اعلام، مهندس مشاور طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]، در مورد این که ۱) آیا اشتباه وجود داشته و میزانی از اشتباه که به گونه‌ای معقول قابل کشف نبوده، با تأخیر قابل جلوگیری نبوده، و ۲) درباره موارد الف و ب پیش گفته، اقدام می‌کند.

۸-۴-روش‌های ایمنی

علاوه بر آنچه در شرایط خصوصی آمده است (در صورت وجود)، پیمانکار باید:

۸-۴-الف)

همه قوانین و مقررات ایمنی دارای کاربرد را بر آورده کند.

۸-۴-ب)

ایمنی همه اشخاصی را که مجاز به حضور در کارگاه هستند، تأمین نماید.

۸-۴-پ)

برای پاکسازی کارگاه و کارها از موانع غیرضروری، به گونه‌ای که از آسیب به اشخاص جلوگیری شود، در حد منطقی تلاش کند.

۸-۴-ت)

حصار کشی، روشنایی، نگهبانی، و حفاظت از کارها را تا هنگام تکمیل و تحویل، طبق فصل ۱۰ [تحویل کارها به کارفرما] تأمین نماید و

۸-۴-ث)

هر گونه کار موقتی را که ممکن است برای اجرای کارها، یا برای استفاده و امنیت عمومی مالکان و ساکنان املاک مجاور، ضروری باشد (از جمله راه‌ها، پیاده‌روها، حفاظ‌ها و حصارها) تأمین کند، و

۸-۴-ج)

مقررات و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، و حفاظت ایمنی در کارگاه را رعایت نماید، و خسارت‌های وارده به شخص سوم در کارگاه را، جبران کرده و کارفرما را مصون و بی‌زیان نگه دارد.

در هر حال، کارفرما در این موارد هیچ مسئولیتی به عهده ندارد. مهندس مشاور، می‌تواند در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف اجرای قسمتی از کارها را که دارای ایمنی لازم نیست، تا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل‌های یاد شده، صادر کند.

۹-۴-تضمین کیفیت

پیمانکار، باید نظام تضمین کیفیتی را که نمایانگر مطابقت با نیازهای پیمان باشد، برقرار سازد. این نظام، باید طبق جزییات مشروح در شرایط خصوصی یا دیگر مدارک پیمان باشد. مهندس مشاور، محق به ممیزی هر جنبه از این نظام است.

جزییات همه رویه‌ها و مدارک انطباق با نظام تضمین کیفیت، پیش از آغاز هر مرحله از طراحی و اجرا، باید برای اطلاع مهندس مشاور به وی تسلیم شود. هر زمان مدرکی که دارای طبیعت فنی است، برای مهندس مشاور ارسال شود، نشانه‌های تصویب قبلی خود پیمانکار روی آن مدرک، باید قابل مشاهده باشد.

انطباق با نظام تضمین کیفیت، هیچ یک از وظایف، تعهدها و مسئولیت‌هایی را که پیمانکار طبق پیمان دارد، کاهش نمی‌دهد.

۱۰-۴-داده‌های مربوط به کارگاه

کارفرما باید برای آگاهی پیمانکار، پیش از تاریخ پایه، همه داده‌های در دسترس نزد کارفرما را که مربوط به شرایط زیر زمینی و هیدرولوژی مربوط به ‌کارگاه است و شامل جنبه‌های زیست‌محیطی نیز می‌گردد در اختیار پیمانکار قرار دهد. کارفرما، هم چنین باید همه داده‌های از این نوع را که پس از تاریخ پایه نیز به دست می‌آورد، در اختیار پیمانکار بگذارد. مسئولیت تفسیر همه این چنین داده‌هایی، با پیمانکار است.

فرض بر این است که پیمانکار، تا آن‌جا که عملی بوده است (به لحاظ هزینه و زمان)، همه اطلاعات لازم را نسبت به ریسک چیزهایی که ممکن است در آینده رخ دهد، و شرایط دیگری که می‌تواند پیشنهاد مناقصه یا کارها را تحت تأثیر قراردهد، کسب کرده است. چنین فرض می‌شود که پیمانکار، به همین ترتیب کارگاه و اطراف آن، داده‌های پیش گفته، و دیگر موارد در دسترس را معاینه و بازرسی کرده و پیش از تسلیم پیشنهاد مناقصه، نسبت به همه موضوع‌های مربوط، از جمله موارد زیر (ولی نه محدود به آن‌ها)، رضایت داشته است:

۱۰-۴-الف)

شکل و طبیعت کارگاه، از جمله شرایط زیر سطحی.

۱۰-۴-ب)

شرایط هیدرولوژی و آب و هوایی.

۱۰-۴-پ)

دامنه و طبیعت فعالیت‌ها و کالاهای مورد نیاز برای اجرا و تکمیل کارها و رفع هر گونه نقص،

۱۰-۴-ت)

قوانین و مقررات کشور و مقررات کارگری و

۱۰-۴-ث)

نیازهای پیمانکار برای دسترسی، اسکان، تسهیلات، کارکنان، انرژی، ترابری، آب، و دیگر خدمات.

۱۱-۴- کفایت مبلغ پذیرفته شده پیمان

فرض بر این است که پیمانکار:

۱۱-۴-الف)

از درستی و کفایت مبلغ پذیرفته شده پیمان، راضی و اقناع شده است،

۱۱-۴-ب)

مبلغ پذیرفته شده پیمان، بر مبنای داده‌ها، تفسیرها، اطلاعات ضروری، بازرسی‌ها، معاینه‌ها، و اقناع شدن در همه موارد مورد اشاره در ماده ۴-۱۰ [داده‌های مربوط به کارگاه]، و نیز دیگری داده‌های مربوط به طراحی پیمانکار، تعیین شده است.

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری نیامده باشد، فرض بر این است که مبلغ پذیرفته شده پیمان، همه تعهدهای پیمانکار را طبق پیمان [از جمله آن‌هایی که تحت نام مبالغ مشروط آمده‌اند (در صورت وجود)] و هر آن چه که برای طراحی، اجرا، و تکمیل کارها و رفع نقص‌ها مورد نیاز است، به خوبی پوشش می‌دهد.

۱۲-۴-شرایط فیزیکی غیرقابل پیش‌بینی

در این ماده، «شرایط فیزیکی» یعنی شرایط فیزیکی طبیعی یا بشر ساخته، و هر مانع و آلوده کننده فیزیکی که پیمانکار حین انجام کارها در کارگاه، با آن‌ها برخورد می‌کند. شرایط فیزیکی، شامل شرایط زیر سطحی یا هیدرولوژی می‌شود، اما شرایط آب و هوایی را شامل نمی‌گردد.

اگر پیمانکار، به شرایط فیزیکی نامساعدی برخورد کند که به نظر او غیرقابل پیش‌بینی است، باید مراتب را در زودترین زمان عملی، به مهندس مشاور اعلام کند.

این اعلام، باید به گونه‌ای شرایط فیزیکی را تشریح کند، که آن شرایط برای مهندس مشاور قابل بازرسی باشد. علاوه بر این باید حاوی دلایلی باشد که توضیح دهد چرا پیمانکار آن‌ها را غیرقابل پیش‌بینی می‌داند. پیمانکار، باید اجرای کارها را با به کارگیری اقدام‌های شایسته و منطقی، برای آن شرایط فیزیکی ادامه داده و طبق هر دستوری که مهندس مشاور بدهد، عمل کند هرگاه دستوری مصداق تغییر باشد، فصل ۱۳ [تغییرها و اصلاح‌ها] کاربرد خواهد داشت.

در صورت بر خورد با شرایط فیزیکی غیرقابل پیش‌بینی و در حدی که پیمانکار چنین وضعی را اعلام می‌کند، و به میزانی که دچار تأخیر و یا متحمل هزینه اضافی شده است، پیمانکار طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار] محق به:

۱۲-۴-الف)

تمدید مدتی برای چنین تأخیری، طبق ماده ۴-۸ [تمدید مدت تکمیل]، هر گاه تکمیل به تأخیر افتاده یا خواهد افتاد

۱۲-۴-ب)

دریافت هزینه مربوط، که باید در مبلغ پیمان گنجانده شود، است.

بعد از دریافت اعلام یاد شده و بازرسی و یا تحقیق در مورد این شرایط فیزیکی، مهندس مشاور باید طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]، برای تأیید یا عدم تأیید غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط فیزیکی و میزان آن، در صورت تأیید، در مورد بندهای الف و ب پیش گفته، اقدام کند.

در ضمن، پیش از آن که هزینه‌های مربوط به بند ب، توافق یا تعیین شود، مهندس مشاور باید شرایط فیزیکی دیگر را در قسمت‌های مشابه ‌کارها (در صورت وجود)، بررسی کند تا مشخص شود آن شرایط از شرایطی که هنگام تسلیم پیشنهاد مناقصه به گونه معقولی قابل پیش‌بینی بوده است، مطلوب‌تر است یا نه. در صورتی و تا میزانی که شرایط مطلوب تر است، مهندس مشاور باید طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]  درمورد میران کاهش هزینه‌ها که ناشی از شرایط مطلوب‌تر برخورد شده است، اقدام کند و این کاهش باید در مبلغ پیمان منظور شود. به هر حال، خالص تأثیر همه اصلاح‌های ناشی از بند ب، و همه این کاهش‌ها، برای همه شرایط فیزیکی برخورد شده در قسمت‌های مشابه‌ کارها، نمی‌تواند منجر به کاهشی در مبلغ پیمان گردد.

مهندس مشاور، می‌تواند شواهد و مدارکی را که پیمانکار هنگام تسلیم پیشنهاد مناقصه بر اساس آن‌ها شرایط فیزیکی را پیش‌بینی کرده است و امکان ارایه آن‌ها به وسیله پیمانکار وجود دارد، مورد توجه قراردهد. اما مهندس مشاور، برای اظهار نظر، محدود و مقید به این شواهد و مدارک نیست.

۱۳-۴-حق عبور‌ها و تسهیلات

همه هزینه و عوارض ناشی از حق عبور ویژه و یا موقت مورد نیاز پیمانکار، از جمله هزینه‌ها و عوارض دسترسی به‌ کارگاه، بر عهده وی است؛ مگر آن که در شرایط خصوصی، به گونه دیگری آمده باشد. پیمانکار، هم‌چنین باید به هزینه و ریسک خود، هر گونه تسهیلات اضافی بیرون از کارگاه را که ممکن است برای هدف‌های مربوط به کارها لازم باشد، فراهم کند.

۱۴-۴-اجتناب از دخالت

پیمانکار، نباید به گونه‌ای غیرضروری یا ناشایسته:

۱۴-۴-الف)

آسایش عمومی را مختل کرده، یا

۱۴-۴-ب)

در دسترسی یا استفاده از جاده‌ها و پیاده‌روها، اعم از این که جاده‌ها و پیاده‌روها عمومی بوده یا در اختیار کارفرما یا دیگران باشد، اخلال کرده یا آن‌ها را اشغال کند.

پیمانکار، باید همه خسارت‌ها و هزینه‌ها (ازجمله عوارض و هزینه‌های قانونی) متحمل شده به وسیله کارفرما، ناشی از این گونه دخالت‌های غیرضروری و ناشایسته را جبران کرده و کارفرما را از عواقب آن‌ها مصون و بی‌زیان نگه دارد.

۱۵-۴- راه‌های دسترسی

فرض این است که پیمانکار، از وجود، مناسب بودن، و قابل استفاده بودن راه‌های دسترسی به کارگاه، رضایت دارد و اطمینان لازم را به دست آورده است. پیمانکار، باید برای جلوگیری از خرابی جاده‌ها و پل‌ها، ناشی از حمل و نقل به وسیله ترافیک یا کارکنان پیمانکار، تلاش لازم را به عمل آورد. از جمله این تلاش‌ها، استفاده از وسایل نقلیه شایسته و مسیرهای مناسب است.

اگر در شرایط خصوصی، به گونه‌ای دیگری تعیین نشده باشد:

۱۵-۴-الف)

(در رابطه بین دو طرف) پیمانکار، مسؤول نگهداری لازم برای استفاده خود از مسیرهای دسترسی بوده،

۱۵-۴-ب)

پیمانکار، باید علایم و راهنماهای ضروری را در طول مسیرهای دسترسی فراهم کرده و هر گونه مجوز مورد نیاز را از مقام‌های ذی‌ربط، برای نصب علایم و راهنما‌ها کسب کند،

۱۵-۴-پ)

کارفرما، هیچ مسئولیتی در قبال دعاوی ناشی از استفاده یا غیر آن، از هر مسیر دسترسی ندارد،

۱۵-۴-ت)

کارفرما، مناسب بودن و موجود بودن راه‌های دسترسی ویژه‌ای را تضمین نمی‌کند، و

۱۵-۴-ث)

هزینه‌های ناشی از نامناسب بودن یا وجود نداشتن راه‌های مورد نیاز پیمانکار، بر عهده پیمانکار است.

۱۶-۴-حمل کالا

اگر در شرایط خصوصی، به گونه دیگری تعیین نشده باشد:

۱۶-۴-الف)

پیمانکار، باید حداقل از ۲۱ روز پیش، تاریخ تحویل هر گونه تجهیزات یا اقلام عمده‌ای از دیگر کالا‌ها را به‌ کارگاه، به مهندس مشاور اعلام کند؛

۱۶-۴-ب)

پیمانکار، مسؤول بسته‌بندی، بارگیری، حمل، دریافت، بارگذاری، انبار، و حفاظت از همه کالا‌ها و چیزهای دیگری که برای کارها مورد نیاز است و

۱۶-۴-پ)

پیمانکار، هر گونه خسارت و هزینه (از جمله هزینه‌ها و عوارض قانونی) ی کارفرما، ناشی از حمل کالا‌ها را جبران کرده و کارفرما را از عواقب آن‌ها مصون و بی‌زیان نگه می‌دارد و مسئولیت مذاکره و پرداخت همه ادعاهای ناشی از حمل کالا‌ها را برعهده دارد.

۱۷-۴- ماشین‌آلات پیمانکار

پیمانکار، مسؤول همه ماشین‌آلات پیمانکار است. زمانی که ماشین‌آلات پیمانکار به‌ کارگاه آورده شود، فرض بر این است که تنها به منظور استفاده در اجرای کارهاست. پیمانکار، نباید بدون کسب رضایت مهندس مشاور، هیچ قلم اساسی و مهمی از ماشین‌آلات پیمانکار را، از کارگاه خارج کند. اما رضایت مهندس مشاور، برای وسایل حمل کالا‌ها و کارکنان پیمانکار، لازم نیست.

۱۸-۴- حفاظت از محیط زیست

پیمانکار، باید هر اقدام منطقی را به منظور حفظ محیط‌زیست (در داخل یا بیرون از کارگاه)، به عمل آورده و آسیب و مزاحمت ناشی از آلودگی، سرو صدا و دیگر آثار سوء ناشی از عملیات خود را به اشخاص یا اموال، محدود کند.

پیمانکار، باید اطمینان حاصل کند که گازهای خروجی، فضولات سطحی و خروجی ناشی از فعالیت‌های پیمانکار، از میزان مشخص شده در خواسته‌های کارفرما و مقادیر تعیین شده در قوانین مربوط، بیش‌تر نخواهد شد.

۱۹-۴-برق، آب و گاز

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری نیامده باشد، پیمانکار به جز موارد یاد شده در زیر، مسؤول تهیه و تدارک برق، آب، و دیگر خدمات مورد نیاز است.

پیمانکار، حق دارد برای هدف‌های مربوط به‌ کارها، از امکاناتی از قبیل برق، آب، گاز، و دیگر خدماتی که در کارگاه قابل دستیابی بوده و جزییات و بهای آن‌ها در خواسته‌های کارفرما تعیین شده، استفاده کند. پیمانکار، باید به ریسک و هزینه خود، هر نوع تجهیزات و تأسیساتی را که برای استفاده از این امکانات و اندازه‌گیری مصرف لازم باشد، فراهم کند.

مقادیر مصرف شده و مبالغ قابل پرداخت (برحسب بهای آنها) برای این گونه امکانات، باید طبق ماده ۲-۵ [دعاوی کارفرما] و ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها] به وسیله مهندس مشاور اقدام شود. پیمانکار، باید این مبالغ را به‌ کارفرما بپردازد.

۲۰-۴- ماشین‌آلات و ابزار کارفرما و مصالحی که رایگان در اختیار قرارداده می‌شود

کارفرما، باید ماشین‌آلات کارفرما را (در صورت وجود) برای اجرای کارها و طبق جزییات، ترتیب‌ها و قیمت‌های مشخص شده در خواسته‌های کارفرما، در اختیار پیمانکار قرار دهد. در صورتی که در خواسته‌های کارفرما به گونه دیگری تعیین نشده باشد:

۲۰-۴-الف)

کارفرما، مسؤول ماشین‌آلات کارفرماست، به جز این که،

۲۰-۴-ب)

در مدتی که کارکنان پیمانکار، بهره‌برداری، رانندگی، هدایت، تصرف و یا کنترل اقلامی از آن‌ها را به عهده و یا در اختیار داشته باشند، پیمانکار مسؤول آن اقلام از ماشین‌آلات کارفرماست.

مقادیر مناسب و مبالغ قابل پرداخت (برحسب بهای مشخص شده آن‌ها)، بابت استفاده از ماشین‌آلات کارفرما طبق ماده ۲-۵ [دعاوی کارفرما] و ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]، باید مورد توافق یا تصمیم‌گیری قرار گرفته و پیمانکار باید این مبالغ را به ‌کارفرما پرداخت کند.

کارفرما، باید طبق جزییات مشخص شده در خواسته‌های کارفرما، نسبت به تحویل رایگان مصالحی که مجانی در اختیار قرارداده می‌شود (درصورت وجود) اقدام کند. کارفرما باید به ریسک و هزینه خود این مصالح را در زمان و مکان مقرر در پیمان، فراهم سازد. آن گاه، پیمانکار باید آن‌ها را بازرسی چشمی کرده و بی‌درنگ هر گونه کمبود، عیب، یا نقص در این مصالح را، به مهندس مشاور اعلام کند. مگر با توافق‌های دیگر دو طرف، کارفرما باید بی‌درنگ کمبود، عیب، یا نقص گزارش شده را اصلاح کند.

پس از بازرسی چشمی یاد شده، مصالح رایگان باید مورد مراقبت، حفاظت، و کنترل پیمانکار قرار گیرد تعهدهای پیمانکار نسبت به بازرسی، مراقبت، حفاظت، و کنترل، مسئولیت کارفرما را در مورد کمبود، عیب، یا نقصی که در بازرسی چشمی قابل تشخیص نیست، کاهش نمی‌دهد.

۲۱-۴- گزارش‌های پیشرفت

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد. مفاد این ماده به شرح زیر است:

گزارش‌های ماهانه پیشرفت کار، باید به وسیله پیمانکار تهیه شده و در ۶ نسخه به مهندس مشاور تسلیم گردد. نخستین گزارش، دوره زمانی از تاریخ آغاز تا پایان اولین ماه تقویمی را پوشش می‌دهد. از آن پس، گزارش‌ها ماهانه هر یک باید ظرف مدت ۷ روز پس از آخرین روز دوره مربوط، تسلیم شود.

تهیه گزارش ماهانه، باید تا زمانی که پیمانکار، کارهای باقی‌مانده‌ای را که در فهرست نقص‌های پیوست گواهی تحویل کارها درج شده، تکمیل می‌کند، ادامه یابد. هر گزارش شامل موارد زیر است:

۲۱-۴-الف)

نمودارها و مشروح جزییات پیشرفت، از جمله هر یک از مراحل طراحی، تهیه مدارک پیمانکار، تدارک، ساخت کارخانه‌ای، تحویل به ‌کارگاه، ساخت در کارگاه (ساختمان)، نصب، آزمایش، راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشی،

۲۱-۴-ب)

عکس‌هایی که وضعیت ساخت کارخانه‌ای و پیشرفت در کارگاه را نشان می‌دهد،

۲۱-۴-پ)

در مورد ساخت کارخانه‌ای، اقلام اصلی تجهیزات و مصالح، نام سازنده، محل ساخت، درصد پیشرفت، و تاریخ‌های واقعی یا پیش‌بینی:

 1. آغاز ساخت،
 2. بازرسی به وسیله پیمانکار،
 3. آزمایش‌ها، و
 4. بارگیری، و ورود به‌ کارگاه؛
۲۱-۴-ت)

جزییات مشروح در ماده ۶-۱۰ [سوابق کارکنان و ماشین‌آلات پیمانکار]،

۲۱-۴-ث)

رونوشت مدارک تضمین کیفیت، نتایج آزمایش‌ها و گواهی‌نامه‌های کیفیت مصالح،

۲۱-۴-ج)

فهرست تغییرها، اعلام‌های داده شده طبق ماده ۲-۵ [دعاوی کارفرما] و اعلام‌های داده شده طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار]،

۲۱-۴-چ)

آمار ایمنی، از جمله جزئیات هر گونه حادثه خطرناک و فعالیت‌های مرتبط با جنبه‌های زیست‌محیطی و روابط عمومی و

۲۱-۴-ح)

مقایسه بین پیشرفت واقعی و برنامه‌ریزی شده، با جزییات هر رویداد یا وضعیتی که ممکن است به تکمیل کارها طبق پیمان لطمه بزند، و اقدام‌های در دست اجرا (یا آتی) برای جبران تأخیرها،

است.

۲۲-۴-امنیت کارگاه

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد:

۲۲-۴-الف)

پیمانکار، مسؤول ممانعت ورود افراد غیرمجاز به محوطه کارگاه است و

۲۲-۴-ب)

افراد مجاز محدودند به ‌کارکنان پیمانکار، کارکنان کارفرما و افراد دیگری که بنابر اعلام کارفرما یا مهندس مشاور، به عنوان افراد مجاز دیگر پیمانکاران کارفرما در کارگاه معرفی شده باشند.

۲۳-۴-عملیات پیمانکار در کارگاه

پیمانکار، باید عملیات خود را به کارگاه و هر محوطه اضافه‌ای که به وسیله پیمانکار تحصیل شده و به عنوان محوطه کار مور توافق مهندس مشاور قرار گرفته است، محدود کند. پیمانکار، باید هر اقدام ضروری را برای نگهداری از ماشین‌آلات پیمانکار و کارکنان پیمانکار در محوطه کارگاه و محوطه‌های اضافی، به عمل آورد و مانع تجاوز آن‌ها به زمین‌های مجاور شود.

در طول اجرای کارها، پیمانکار باید کارگاه را از هر مانع غیرضروری پاکسازی کند، و هر یک از ماشین‌آلات پیمانکار یا مصالح مازاد را در انبار نگهداری نموده، یا آن‌ها را از کارگاه خارج کند. پیمانکار باید هر وسیله اسقاطی، زباله، یا کارهای موقتی را که دیگر مورد نیاز نیست، از محوطه کارگاه پاکسازی یا خارج نماید.

در زمان صدور گواهی تحویل، پیمانکار باید همه ماشین‌آلات پیمانکار، مصالح مازاد، اسقاطی‌ها، زباله و کارهای موقت را، از آن قسمت از کارگاه و کارها که گواهی تحویل به آن‌ها اشاره دارد، دور نموده و یا خارج کند. پیمانکار، باید آن قسمت از کارگاه و کارها را به صورت تمیز و در شرایط ایمن ترک کند. اما، پیمانکار می‌تواند در دوره اعلام نقص، کالاهایی را که ممکن است برای انجام تعهدهای پیمانکار طبق پیمان ضروری باشد، همچنان در کارگاه نگه دارد.

۲۴-۴- فسیل‌ها و آثار باستانی

فسیل‌ها، سکه‌ها، اشیای عتیقه یا دارای ارزش، آثار زمین‌شناسی یا باستانی و مانند آن‌ها در کارگاه پیدا شود، باید تحت مراقبت و اختیار کارفرما قرار گیرد. پیمانکار، باید اقدام‌های احتیاطی معقولی را برای جلوگیری از خروج یا آسیب به این گونه یافته‌ها به وسیله کارکنان پیمانکار یا افراد دیگر، معمول دارد.

پیمانکار، باید در زمان کشف چنین یافته‌هایی، بی‌درنگ موضوع را به مهندس مشاور اعلام کند تا مهندس مشاور برای برخورد با این موضوع، دستورهایی صادر نماید. اگر در اجرای این گونه دستورها، پیمانکار دچار تأخیر و یا متحمل هزینه‌هایی شود، باید مراتب را مجدداً به مهندس مشاور اعلام کند و طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار]، محق به:

۲۴-۴-الف)

تمدید مدتی برای جبران تأخیرها، هر گاه تکمیل با تأخیر رو به رو شده یا خواه شد، طبق ماده ۸-۴ [تمدید مدت تکمیل]؛ و

۲۴-۴-ب)

دریافت هزینه مربوط، که در مبلغ پیمان گنجانده می‌شود،

است.

پس از دریافت اعلام پیمانکار، مهندس مشاور باید طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها] در این موارد اقدام کند.

طراحی

۱-۵- تعهدهای عمومی طراحی

پیمانکار، موظف به انجام و مسؤول طراحی کارهاست. طراحی باید به وسیله طراحان ذی‌صلاحی که مهندس بوده یا در تخصص‌های دیگر کارشناس هستند، و معیارهای بیان شده در خواسته‌های کارفرما (در صورت وجود) را برآورده می‌کنند، صورت پذیرد.

پیمانکار، تضمین می‌کند که وی، طراحان وی، و پیمانکاران دست دوم طراحی، دارای تجربه و توانایی مورد نیاز برای طراحی مورد نظر هستند. پیمانکار، متعهد است که طراحان را تا انقضای دوره اعلام نقص، در زمان معقول در دسترس قرار دهد تا در مذاکرات با مهندس مشاور حضور یابند.

به محض دریافت اعلام موضوع ماده ۸-۱ [آغاز کار] پیمانکار موظف به بررسی موشکافانه خواسته‌های کارفرما) از جمله معیارهای طراحی و محاسبات، در صورت وجود) و مبناهایی است که در ماده ۴-۷ [پیاده کردن کارها]، آمده است. ظرف دوره زمانی که در پیوست پیشنهاد مناقصه مشخص شده است و از تاریخ آغاز مورد محاسبه قرار می‌گیرد، پیمانکار باید موارد اشتباه خطا، یا نقص‌های دیگری را که در خواسته‌های کارفرما و یا اقلام مبنا مشاهده می‌کند، به مهندس مشاور اعلام نماید.

پس از دریافت این اعلام، مهندس مشاور باید تعیین کند که فصل ۱۳ [تغییرها و اصلاح‌ها]، کاربرد دارد و نتیجه را به پیمانکار اعلام نماید. هر گاه معلوم شود که (به لحاظ هزینه و زمان) اگر پیمانکار با تجربه‌ای که دقت لازم را به کار می‌برد، هنگام بررسی دقیق (معاینه) کارگاه و خواسته‌های کارفرما، پیش از تسلیم پیشنهاد مناقصه می‌توانسته است به خطا، اشتباه، و نقص‌های دیگر پی ببرد، مدت تکمیل تمدید نمی‌شود و مبلغ پیمان اصلاح نخواهد شد.

۲-۵- مدارک پیمانکار

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد، مفاد این ماده به شرح زیر است:

مدارک پیمانکار، شامل مدارک فنی مشخص شده در خواسته‌های کارفرما، مدارکی که برای دریافت مجوز‌ها و تأییدیه‌های قانونی لازم است، و مدارکی که در ماده ۵-۶ [مدارک چون ساخت] و ماده ۵-۷ [دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری]، شرح داده شده است. اگر در خواسته‌های کارفرما به گونه دیگری تعیین نشده باشد، مدارک پیمانکار باید به زبان ارتباطات که در ماده ۱-۴ [قانون و زبان] تعیین گردیده است، نوشته شود.

پیمانکار، باید همه مدارک پیمانکار را تهیه کرده و هم‌چنین باید هر مدرک دیگری را نیز که برای راهنمایی کارکنان پیمانکار ضروری است، تهیه کند. کارکنان کارفرما، حق دارند در حین تهیه این مدارک، آن‌ها را در هر جا تهیه می‌شود، بازرسی کنند.

هر گاه در خواسته‌های کارفرما آمده باشد که مدارک پیمانکار باید برای بررسی و یا تأیید به مهندس مشاور تسلیم گردد، مدارک پیش گفته، باید همراه با اعلامی، به ترتیبی که در زیر شرح داده می‌شود، تسلیم گردد. در مطالبی که در این ماده در پی می‌آید، دو حالت زیر باید در نظر گرفته شود:

۱) «مدت بررسی»، یعنی مدتی که مهندس مشاور برای بررسی و تأیید (اگر تأیید نیز تعیین شده باشد) نیاز دارد،

۲) شامل مدارکی از مدارک پیمانکار که به بررسی و یا تأیید مهندس مشاور نیاز ندارد، نمی‌شود.

اگر در خواسته‌های کارفرما به گونه دیگری تعیین نشده باشد، هر مدت بررسی، نباید از ۲۱ روز بیش‌تر شود؛ که این مدت، از تاریخ وصول هر یک از مدارک پیمانکار و اعلام پیمانکار به مهندس مشاور، محاسبه خواهد شد. در این اعلام، باید بیان شود که مدارک پیمانکار، برای بررسی (و هم برای تأیید، اگر تأیید نیز لازم باشد) طبق این ماده، آماده است، و نیز در این اعلام باید بیان گردد که مدارک پیمانکار، با پیمان تطبیق دارد، یا در صورت اختلاف با پیمان، موارد اختلاف شرح داده شود.

مهندس مشاور، می‌تواند در طی مدت بررسی، به پیمانکار اعلام کند که مدرکی از مدارک پیمانکار، در انطباق با پیمان (با درج میزان عدم انطباق) رد شده است. هر گاه هر یک از مدارک پیمانکار، به این ترتیب منطبق با پیمان نباشد، باید به وسیله و به هزینه پیمانکار اصلاح شود، و بر اساس این ماده، مجدداً تسلیم گردیده و مورد بررسی (و تأیید، اگر تأیید لازم باشد) قرار گیرد.

برای هر قسمت از کارها و به استثنای آنچه که برای آن‌ها، پیش از این رضایت و تأیید مهندس مشاور باید کسب می‌شد، موارد زیر قابل اجراست:

۲-۵-الف)

در مواردی که مدارک پیمانکار برای گرفتن تأیید (آن چنان که در پیمان مشخص شده است)، تسلیم مهندس مشاور شده است:

 1. مهندس مشاور، باید در صورت تطبیق با پیمان، با یا بدون ارایه نظراتی، مدارک پیمانکار را تأیید کرده و به پیمانکار اعلام نماید. در صورت عدم تطبیق با پیمان، این موضوع را باید با تعیین موارد و میزان عدم تطبیق به پیمانکار اعلام کند.
 2. تا مدارک پیمانکار به تأیید مهندس مشاور برسد، اجرای چنین کارهایی نباید آغاز شود؛ و
 3. فرض بر این است که در پایان مدت بررسی، مدارکی از مدارک پیمانکار که مربوط به طراحی‌ها یا اجرای کارهای قسمت مورد نظر است، به تأیید مهندس مشاور رسیده است. مگر آن که مهندس مشاور رسیده است. مگر آن که مهندس مشاور طبق بند ۱، پیش‌تر غیر آن را اعلام کرده باشد.
۲-۵-ب)

اجرای چنین قسمتی از کارها، پیش از پایان مدت بررسی همه مدارکی از مدارک پیمانکار که به طراحی و اجرای آن قسمت مربوط است، مجاز نیست،

۲-۵-پ)

اجرای چنین قسمتی از کارها، باید طبق مدارکی از مدارک پیمانکار که بررسی شده (و تأیید شده، اگر تأیید لازم باشد)، اجرا گردد، و

۲-۵-ت)

هر گاه پیمانکار بخواهد طراحی قسمتی یا مدارکی از مدارک پیمانکار را که قبلاً به منظور بررسی (و تأیید، اگر تأیید لازم باشد) تسلیم مهندس مشاور شده است، اصلاح کند، باید بی‌درنگ این مطلب را به مهندس مشاور اعلام نماید. سپس، باید طبق رویه پیش گفته، مدارک اصلاح شده را تسلیم مهندس مشاور کند.

اگر مهندس مشاور اعلام کند که به مدارک بیش‌تری نیاز دارد، پیمانکار باید بی‌درنگ آن‌ها را تهیه نماید.

چنین تأیید‌ها، رضایت‌ها یا بررسی‌ها (طبق این ماده و غیر آن)، تعهدها و مسئولیت‌های پیمانکار را کاهش نمی‌دهد.

۳-۵-تقبل کردن پیمانکار

پیمانکار، تقبل می‌کند که طراحی، مدارک پیمانکار، اجرا، و تکمیل کارها، با موارد زیر تطبیق خواهد کرد:

۳-۵-الف)

قوانین و مقررات کشور، و

۳-۵-ب)

مدارکی که پیمان را تشکیل می‌دهد، با اعمال اصلاح‌ها و تغییرهای مورد لزوم برای ملحوظ کردن تغییرها.

۴-۵- استانداردهای فنی و مقررات

طراحی‌ها، مدارک پیمانکار، اجرا، و کارهای تکمیل شده باید با استانداردهای فنی، قوانین ساختمانی، اجرایی و زیست‌محیطی کشور و قوانین مربوط به محصولی که از کارها به دست می‌آید و دیگر استانداردهای مشخص شده در خواسته‌های کارفرما، در ارتباط با کارها، یا تعیین شده در قوانین مربوط، موافقت داشته و الزام‌های آن‌ها را بر آورده کند.

همه این قوانین و مقررات، در ارتباط با کارها یا بخش، قوانینی هستند که در زمان تحویل کارها یا بخش به کارفرما، طبق فصل ۱۰ [تحویل کارها به کارفرما]، حاکم است. اگر در شرایط خصوصی یا دیگر مدارک پیمان، به گونه دیگری تعیین نشده باشد، چنین باید فرض شود که منظور از استانداردهای منتشره‌ای که در پیمان به آن‌ها رجوع شده است، آخرین نگارش قابل کاربرد آن‌ها در تاریخ پایه است.

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد، هر گاه پس از تاریخ پایه استانداردهای قابل کاربرد تغییر یافته و استانداردهای قابل کاربرد دیگری در کشور نافذ شود، پیمانکار باید موضوع را به مهندس مشاور اعلام کرده و (درصورت مناسب بودن) برای انطباق با استانداردهای جدید، پیشنهادی ارایه نماید. در صورتی که:

۴-۵-الف)

مهندس مشاور رعایت استانداردهای جدید را لازم تشخیص داده، و

۴-۵-ب)

در صورتی که پیشنهاد یاد شده، تغییری را موجب شود،

مهندس مشاور باید طبق فصل ۱۳ [تغییرها و اصلاح‌ها] اقدام به صدور دستور تغییر کند.

۵-۵- آموزش

پیمانکار، موظف است در زمینه بهره‌برداری و نگهداری کارها، به میزانی که در خواسته‌های کارفرما مشخص شده است، کارکنان کارفرما را آموزش دهد. اگر در پیمان مشخص شده باشد که آموزش باید پیش از تحویل انجام گیرد، در آن صورت، تا زمان تکمیل آموزش، کارها از نظر آمادگی برای تحویل طبق ماده ۱۰-۱ [تحویل کارها یا بخش‌ها]، تکمیل تلقی نخواهد شد.

۶-۵-مدارک چون ساخت

پیمانکار، باید مجموعه کاملی از سوابق «چون ساخت» کارها را که به دقت موقعیت‌ها، اندازه‌ها، و جزییات کار را به گونه‌ای که اجرا شده است نشان می‌دهد، تهیه کرده و آن‌ها را به هنگام نگه دارد. این سوابق، باید در کارگاه نگهداری شود. پیش از آغاز آزمایش‌های زمان تکمیل دو نسخه از این سوابق باید در اختیار مهندس مشاور قرار گیرد.

علاوه بر این، پیمانکار باید نقشه‌های چون ساخت کارها را، به همان گونه که اجرا شده است، فراهم کند و به مهندس مشاور برای بررسی طبق ماده ۵-۲ [مدارک پیمانکار]، تسلیم نماید. پیمانکار، باید رضایت مهندس مشاور را در مورد مقیاس‌ها و اندازه‌ها، و جزییات دیگر مربوط، کسب کند.

پیش از صدور هر گواهی تحویل، پیمانکار باید نقشه‌های چون ساخت را به شمار و انواع تعیین شده در خواسته‌های کارفرما، به مهندس مشاور تحویل دهد. تا زمانی که این مدارک تحویل نشده باشد، کارها برای تحویل طبق ماده ۱۰-۱ [تحویل گرفتن کارها یا بخش‌ها]، تکمیل شده تلقی نخواهد شد.

۷-۵- دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری

پیش از آغاز آزمایش‌های زمان تکمیل، پیمانکار باید دستورالعمل‌های اولیه بهره‌برداری و نگهداری را که دارای جزییات کافی بوده و کارفرما را قادر می‌سازد تجهیزات را طبق این دستورالعمل‌ها بهره‌برداری، نگهداری، دمونتاژ، مونتاژ، تنظیم و تعمیر کند، در اختیار مهندس مشاور بگذارد.

کارها برای تحویل طبق ماده ۱۰-۱ [تحویل گرفتن کارها یا بخش‌ها]، تکمیل شده تلقی نخواهد شد مگر در زمانی که مهندس مشاور دستورالعمل‌های نهایی بهره‌برداری و نگهداری را با جزییات یاد شده، و دیگر جزوه‌های راهنمایی که در خواسته‌های کارفرما مشخص شده است، دریافت کرده باشد.

۸-۵-اشتباه طراحی

اگر در مدارک پیمانکار، اشتباه، از قلم افتادگی، ابهام، مغایرت، کمبود، یا هر نقص دیگری یافت شود، این مدارک پیمانکار و کارها، باید به هزینه پیمانکار و بدون توجه به هر گونه رضایت یا تأیید انجام شده طبق این فصل، اصلاح گردد.

کارمندان و کارگران

۱-۶-به کارگیری کارمندان و کارگران

به جز مواردی که در خواسته‌های کارفرما به گونه دیگری تعیین شده است، پیمانکار باید برای به کارگیری، پرداخت دستمزد، اسکان، تغذیه، و رفت و آمد کارمندان و کارگران، ترتیب‌های لازم را بدهد.

۲-۶-نرخ دستمزد و شرایط کارگری

نرخ پرداخت دستمزد‌ها و شرایط مهیا شده از سوی پیمانکار برای کارگران، نباید از عرف محلی که کارها در آن انجام می‌شود و مقررات قانون کار، برای حرفه یا صنعت مربوط، پایین‌تر باشد. اگر نرخ یا شرایط قابل اعمال عرفی وجود نداشته باشد، باید دستمزدهای پرداخت شده و شرایط فراهم شده به وسیله پیمانکار، از نرخ‌ها و شرایطی که دیگر کارفرمایان در محل برای کارهای مشابه رعایت می‌کنند، پایین تر نباشد.

۳-۶-افراد در خدمت کارفرما

پیمانکار، نباید کارگر یا کارمندی از کارکنان کارفرما را استخدام کرده، یا سعی در استخدام ایشان بکند.

۴-۶-قوانین کار

پیمانکار، باید قوانین مربوط به‌ کارکنان پیمانکار، از جمله قوانین مربوط به استخدام، سلامت، ایمنی، رفاه، مهاجرت، و پناهندگی را رعایت کند و امکان استفاده از همه حقوق قانونی را برای ایشان فراهم نماید.

پیمانکار، باید کارکنان پیمانکار را به رعایت همه قوانین مربوط، از جمله قوانین ایمنی در کار، ملزم کند.

۵-۶-ساعات کار

در روزهای تعطیل رسمی کشور، یا خارج از ساعات کاری متعارف، که در پیوست پیشنهاد مناقصه مشخص شده است، نباید هیچ کاری در کارگاه انجام شود، مگر آن که:

۵-۶-الف)

در شرایط خصوصی یا دیگر مدارک پیمان، به گونه دیگری تعیین شده باشد؛

۵-۶-ب)

مهندس مشاور رضایت بدهد، یا

۵-۶-پ)

انجام آن به خاطر حفاظت از جان افراد، اموال یا ایمنی کارها، ضروری و اجتناب‌ناپذیر باشد، که در این صورت، پیمانکار باید بی‌درنگ مهندس مشاور را مطلع کند.

۶-۶- تسهیلات برای کارمندان و کارگران

به غیر از مواردی که در خواسته‌های کارفرما به گونه دیگری تعیین شده است. پیمانکار باید برای کارکنان پیمانکار، تسهیلات اقامتی و رفاهی ضروری را فراهم کند و برقرار نگه دارد. علاوه بر این، پیمانکار باید برای کارکنان کارفرما نیز، تسهیلاتی را که در خواسته‌های کارفرما تعیین شده است فراهم کند.

اگر در شرایط خصوصی یا دیگر مدارک پیمان، به گونه دیگری تعیین نشده باشد، پیمانکار نباید به هیچ یک از کارکنان پیمانکار اجازه دهد از ساختمان‌هایی که قسمتی از کارهای دائم را تشکیل می‌دهند، به عنوان محل سکونت، به‌طور موقت یا دائم استفاده کنند.

۷-۶- بهداشت، سلامت و ایمنی

علاوه بر مفاد شرایط خصوصی در مورد این ماده (در صورت وجود)، پیمانکار باید در همه زمان‌ها در حد معقول، برای تأمین بهداشت، سلامت و ایمنی کارکنان پیمانکار، اقدام‌های لازم را به عمل آورد. پیمانکار، باید در راستای همکاری با مسؤولان بهداشت و سلامت محلی، از فراهم بودن کارکنان پزشکی، کمک‌های اولیه، درمانگاه و آمبولانس در کارگاه و در هر جا که محل اقامت کارکنان کارفرما و کارکنان پیمانکار است، اطمینان حاصل کند و در این راستا برای برقراری همه ضروریات رفاهی و نیازهای بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌های واگیر دار، ترتیب‌های مناسبی فراهم کند.

پیمانکار، باید فردی را به عنوان مسؤول پیشگیری از حوادث، کارگاه منصوب کند. این شخص، باید دارای صلاحیت لازم برای ایفای وظایف این مسئولیت بوده و اختیار صدور دستور و اجرای اقدام‌های حفاظتی را به منظور پیشگیری از حوادث داشته باشد. در همه مدت اجرای کارها، پیمانکار باید همه امکاناتی را که این فرد برای اعمال مسئولیت‌ها و اختیارهای خود لازم دارد، در اختیار وی قرار دهد.

پیمانکار، باید جزییات هر حادثه‌ای را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از رخداد آن، به مهندس مشاور ارسال کند. پیمانکار، باید سوابق سلامتی، ایمنی و رفاهی افراد و خسارت‌های وارده به اموال را که مهندس مشاور در حد معقول بخواهد، تهیه و نگهداری کرده و گزارش‌های لازم را ارایه نماید.

۸-۶-کنترل و نظارت پیمانکار

در سراسر مدت طراحی و اجرای کارها و پس از آن، تا هر زمان که برای تکمیل تعهدهای پیمانکار لازم باشد، پیمانکار باید بر برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، مدیریت، بازرسی، و آزمایش کارها، نظارت کامل داشته باشد.

برای اجرای رضایت بخش و ایمن کارها، نظارت باید به وسیله شمار کافی از افراد که به زبان ارتباطات تعیین شده در ماده ۱-۴ [قانون و زبان] تسلط کافی دارند و دارای دانش کافی در عملیاتی که باید انجام شود (از جمله روش‌ها و فنون اجرای کار، خطرهایی که احتمال برخورد با آن‌ها وجود دارد، و روش‌های پیشگیری از حوادث) هستند، انجام شود.

۹-۶- کارکنان پیمانکار

کارکنان پیمانکار، باید دارای صلاحیت، مهارت و تجربه در حرفه‌ها و مشاغل مربوط خود باشند. مهندس مشاور، می‌تواند پیمانکار را ملزم به برکناری افراد مشغول به کار در کارگاه یا کارها، از جمله نماینده پیمانکار کرده یا ملزم به انجام اقدام‌هایی نماید که موجب برکناری ایشان می‌شود، مشروط بر این که این افراد:

۹-۶-الف)

 به سوء رفتار و بی‌توجهی مصر باشند،

۹-۶-ب)

در انجام وظایف، ناشایسته و بی‌دقت باشند،

۹-۶-پ)

هر یک از مفاد پیمان را رعایت نکنند، یا

۹-۶-ت)

بر رفتارهایی که موجب اخلال در ایمنی، سلامتی، یا حفظ محیط زیست می‌شود، اصرار ورزند.

اگر چنین باشد، پیمانکار باید فرد دیگری را به عنوان جایگزین منصوب کند، یا موجبات انتصاب را فراهم نماید.

۱۰-۶- سوابق کارکنان و ماشین‌آلات پیمانکار

پیمانکار، باید جزییاتی را که نشان دهنده افراد موجود در هر یک از رده‌های شغلی و هر یک از انواع ماشین‌آلات پیمانکار در کارگاه باشد، به مهندس مشاور تسلیم کند. این جزییات، باید در هر ماه تقویمی، به شکل مورد تأیید مهندس مشاور، تا زمان تکمیل کارهایی که در فهرست نقص پیوست گواهی تحویل درج شده است، تسلیم شود.

۱۱-۶-رفتار مخل نظم

 پیمانکار، باید در همه زمان‌ها، اقدام‌های احتیاطی شایسته و مناسب را، به منظور جلوگیری از هر رفتار غیرقانونی، آشوبگرانه، یا رفتاری که منجر به اخلال نظم و ترتیب میان کارکنان پیمانکار، و یا به وسیله آن‌ها شود و نیز برای حفظ آرامش و حفاظت از اشخاص و اموال در کارگاه یا اطراف آن، معمول دارد.

۱۲-۶-کارمند و کارگر خارجی

پیمانکار، می‌تواند کارمندان و کارگران خارجی مورد نیاز را برای اجرای کارها، به کار گمارد: اما باید مطمئن شود که آن‌ها روادید و اجازه کار دارند. پیمانکار، مسؤول برگرداندن آن‌ها به محل استخدام یا محل اقامت ایشان است. در صورت فوت هر یک از این کارکنان با اعضای خانواده آنها، پیمانکار مسئولیت انجام اقدام‌های لازم را برای برگشت یا دفن آنها، به عهده خواهد داشت.

۱۳-۶-پیشگیری از مزاحمت حشرات و حیوانات مضر

پیمانکار، در همه زمان‌ها باید اقدام‌های احتیاطی لازم را برای حفاظت همه کارگران و کارمندان از گزند حشرات و حیوانات موذی در کارگاه، به عمل آورد، و خطرهای بهداشتی و سلامتی برای کارکنان را کاهش دهد. پیمانکار، باید وسایل و امکان‌های مناسب حفاظتی را برای کارکنان پیمانکار، فراهم کرده و همه مقررات بهداشتی و سلامتی، از جمله مقررات مربوط به استفاده از حشره‌کش‌های مناسب را، رعایت نماید.

۱۴-۶- مشروب‌های الکی یا مواد مخدر

پیمانکار، نباید اقدام به وارد کردن، فروش، دادن، معاوضه، و یا توزیع مشروب‌های الکلی یا مواد مخدر، به هر نحو ممکن کرده و یا به ‌کارکنان پیمانکار، اجازه انجام این کارها را بدهد.

۱۵-۶- اسلحه و مهمات

پیمانکار، نباید اقدام به معاوضه، توزیع، و یا دادن هیچ گونه اسلحه یا مهماتی به افراد کند، یا اجازه انجام چنین کارهایی را به ‌کارکنان پیمانکار بدهد.

۱۶-۶-جشن‌ها و مراسم مذهبی

پیمانکار، باید جشن‌ها و مراسم مذهبی یا دیگر مراسم و روزهای تعطیل رسمی کشور را محترم شمرده و رعایت کند.

. تجهیزات، مصالح و چگونگی اجرا

۱-۷- چگونگی اجرا

پیمانکار، باید ساخت تجهیزات، تولید و ساخت مصالح و اجرای همه کارها را:

۱-۷-الف)

منطبق با چگونگی تعیین شده در پیمان (در صورت وجود)،

۱-۷-ب)

با کیفیت مرغوب و با دقت، و براساس روش‌های معتبر و شناخته شده خوب، و

۱-۷-پ)

با استفاده از امکانات به خوبی مجهز و مصالح بی‌خطر،

انجام دهد.

۲-۷-نمونه‌ها

پیمانکار، باید نمونه‌های تعیین شده در زیر را از مصالح و اطلاعات مربوط، طبق روش‌های تعیین شده برای بررسی مدارک پیمانکار، شرح داده شده در ماده ۵-۲ [مدارک پیمانکار] به مهندس مشاور تسلیم کند:

۲-۷-الف)

نمونه‌های استاندارد سازنده از مصالح، و نمونه‌هایی که در پیمان مشخص شده، همه به هزینه پیمانکار و

۲-۷-ب)

نمونه‌های اضافی به دستور مهندس مشاور، به عنوان تغییر.

هر نمونه، باید دارای برچسبی باشد که مبدأ نمونه و به کارگیری مورد نظر آن در کارها، روی آن درج شود.

۳-۷-بازرسی

کارکنان کارفرما باید در هر زمان معقول، دارای شرایط زیر باشند:

۳-۷-الف)

به همه قسمت‌های کارگاه و به همه محل‌هایی که محل برداشت مصالح طبیعی است، امکان دسترسی کامل داشته باشند.

۳-۷-ب)

در طول تولید، ساخت، و عملیات ساختمانی (در کارگاه و محل‌های دیگر)، حق بررسی دقیق (معاینه)، بازرسی، اندازه‌گیری و آزمایش مصالح، و کیفیت اجرا و کنترل پیشرفت ساخت تجهیزات، و تولید مصالح را داشته باشند.

پیمانکار، باید به‌ کارکنان کارفرما فرصت و امکان کاملی را برای انجام فعالیت‌های یاد شده، از جمله فراهم کردن دسترسی، تسهیلات مجوزها، تجهیزات و لوازم ایمنی، بدهد. هیچ یک از فعالیت‌های پیش‌گفته تعهدها و مسئولیت‌های پیمانکار را کاهش نمی‌دهد.

پیمانکار، باید هر زمان که کاری آماده شده و پیش از آن که آن پوشیده شود، یا از دید خارج گردد، یا به منظور انتقال یا انبار شدن، بسته‌بندی شود، مراتب را به مهندس مشاور اعلام کند. آن گاه، مهندس مشاور یا باید بدون تأخیر غیرموجه، هر گونه معاینه، اندازه گیری، و آزمایش مورد نظر را انجام دهد، یا باید بی‌درنگ به پیمانکار اعلام کند که نمی‌خواهد اقدام‌های یاد شده را انجام دهد. هر گاه پیمانکار به مهندس مشاور اعلام یاد شده را ندهد، باید هر زمان که مهندس مشاور بخواهد، پوشش کار پوشیده شده را برداشته و سپس وضعیت را به هزینه خود به وضع مناسب باز گرداند.

۴-۷- آزمایش

این ماده، بر همه آزمایش‌های مشخص شده در پیمان، به غیر از آزمایش‌های پس از تکمیل(در صورت وجود)، کاربرد دارد.

پیمانکار، باید همه لوازم، ابزار کمکی، مدارک و دیگر اطلاعات، برق، ماشین‌آلات، سوخت، مواد مصرفی، ابزار، کارگر، مصالح، و کارکنان واجد شرایط و مجربی را که برای انجام کامل آزمایش‌های تعیین شده لازم است، فراهم کند. پیمانکار، باید در مورد زمان و مکان آزمایش‌های تعیین شده برای هر یک از تجهیزات، مصالح و دیگر قسمت‌های کار، با مهندس مشاور توافق کند.

مهندس مشاور، می‌تواند طبق فصل ۱۳ [تغییرها و اصلاح‌ها]، محل و جزییات آزمایش‌های تعیین شده را تغییر داده یا به پیمانکار دستور اجرای آزمایش‌های اضافی بدهد. اگر این تغییرها یا اضافه شدن آزمایش‌ها نشان دهد که تجهیزات، مصالح، یا کیفیت ساخت آزمایش شده منطبق با پیمان نیست، هزینه تغییرات، فارغ از شرایط دیگر پیمان، برعهده پیمانکار است.

مهندس مشاور، باید حداقل ۲۴ ساعت زودتر از زمان مقرر، قصد خود را مبنی بر حضور در آزمایش، به پیمانکار اعلام کند، مگر آن که مهندس مشاور دستور دیگری صادر کرده باشد. در صورت عدم حضور مهندس مشاور در زمان و مکان مورد توافق، پیمانکار، می‌تواند آزمایش‌ها را انجام دهد و چنین تلقی خواهد شد که آزمایش‌ها در حضور مهندس مشاور صورت گرفته است.

اگر پیمانکار به خاطر اجرای این دستورها یا در نتیجه تأخیرهایی که کارفرما مسؤول آن است، دچار تأخیر و یا متحمل هزینه شود، پیمانکار باید مراتب را به مهندس مشاور اعلام کند و طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار]، محق به:

۴-۷-الف)

 تمدید مدتی طبق ماده ۸-۴ [تمدید مدت تکمیل]، برای چنین تأخیری، اگر تکمیل تأخیر یافته یا خواهد یافت، و

۴-۷-ب)

 دریافت هزینه مربوط، به علاوه سود معقول، که جمع آن مبالغ در مبلغ پیمان گنجانده می‌شود،

خواهد بود.

مهندس مشاور، باید پس از دریافت اعلام پیمانکار، طبق ماده ۳-[تصمیم‌ها] اقدام کند.

پیمانکار، باید بی‌درنگ گزارش‌های تصدیق شده آزمایش‌ها را برای مهندس مشاور ارسال کند. پس از این که موفقیت آزمایش‌های مشخص شده تأیید شد، مهندس مشاور باید گواهی آزمایش پیمانکار را صحه‌گذاری کرده، یا خود گواهی تصدیق شده‌ای با همان تأثیر صادر کند. هر گاه مهندس مشاور هنگام انجام آزمایش‌ها حضور نداشته باشد، چنین تلقی خواهد شد که قرائت‌های انجام شده از نظر او صحیح بوده است.

۵-۷- رد کردن

اگر در نتیجه معاینه، اندازه‌گیری یا آزمایشی، معلوم شود که هر یک از تجهیزات، مصالح، طراحی‌ها، یا کیفیت ساخت، ناقص است، یا به هر صورت دیگر منطبق با پیمان نیست. مهندس مشاور می‌تواند آن تجهیزات مصالح، طراحی، یا کیفیت ساخت را با اعلام به پیمانکار، همراه دلایل رد کند، آن گاه، پیمانکار باید بی‌درنگ نقص‌ها را برطرف کند و اطمینان ایجاد نماید که اقلام رد شده منطبق با پیمان شده است.

اگر مهندس مشاور بخواهد که این تجهیزات، مصالح، طراحی، یا کیفیت ساخت، آزمایش مجدد شود، آزمایش‌ها باید طبق همان ضوابط و شرایط تکرار شود. اگر رد کردن و آزمایش مجدد موجب هزینه‌های اضافی برای کارفرما شود، پیمانکار باید طبق ماده ۲-۵ [دعاوی کارفرما]، هزینه‌های مزبور را به‌ کارفرما پرداخت کند.

۶-۷-کارهای علاج بخشی

فارغ هر گونه آزمایش یا گواهی مصدق، مهندس مشاور می‌تواند به پیمانکار دستور دهد که:

۶-۷-الف)

هر یک از تجهیزات یا مصالحی را که با پیمان منطبق نیست، از کارگاه خارج کرده و جایگزین کند،

۶-۷-ب)

کارهایی را که منطبق با پیمان نیست، تخریب کند یا برچیند و مجدداً اجرا نماید،

۶-۷-پ)
کارهایی را که به لحاظ ایمنی کارها، به دلیل بروز حادثه یا رویداد غیرقابل پیش‌بینی، یا به هر دلیل دیگری، به صورت اضطراری لازم باشد، اجرا کند.

پیمانکار، باید در مدت زمان معقولی که می‌تواند زمان تعیین شده در دستور یاد شده (در صورت وجود) باشد، یا به فوریت، در صورتی که طبق بند پ، حالت اضطراری داشته باشد، طبق دستور اقدام کند.

اگر پیمانکار در اجرای این دستور قصور کند، کارفرما می‌تواند یا به کارگیری اشخاص دیگر و پرداخت به ایشان، این کارها را انجام دهد. به استثنای مواردی که پیمانکار محق به دریافت مبلغی بابت این کارها باشد، پیمانکار باید طبق ماده ۲-۵ [دعاوی کارفرما]، همه هزینه‌های ناشی از این قصور را به کارفرما پرداخت نماید.

۷-۷-مالکیت تجهیزات و مصالح

هر قلم از تجهیزات و مصالح، تا جایی که با قوانین کشور سازگار باشد و بدون خدشه و فارغ از هر مانع دیگر، در زمان زودتر از زمان‌های زیر، متعلق به‌ کارفرما می‌شود:

۷-۷-الف)

هنگام تحویل به کارگاه.

۷-۷-ب)

زمانی که طبق ماده ۸-۱۰ [پرداخت بهای تجهیزات و مصالح در صورت تعلیق]، محق به دریافت بهای تجهیزات و مصالح می‌شود.

۸-۷-حقوق امتیاز

اگر در خواسته‌های کارفرما به گونه دیگری تعیین نشده باشد، پیمانکار متعهد به پرداخت حق امتیاز، اجاره بها و دیگر پرداخت‌ها، بابت موارد زیر است:

۸-۷-الف)

برداشت مصالح طبیعی و

۸-۷-ب)

دفع ضایعات حاصل از تخریب، خاکبرداری یا حفاری، یا مصالح مازاد (اعم از طبیعی یا بشر ساخته)، به استثنای مواردی که در پیمان برای دپوی مواد زاید در کارگاه محلی، مشخص شده است.

۹-۷-شرایط تأمین مالی

ضوابط و شرایط تأمین مالی (در صورت وجود)، در شرایط خصوصی درج شده است.

آغاز، تأخیر‌ها و تعلیق

۱-۸- آغاز کار

مهندس مشاور، باید تاریخ آغاز را حداقل ۷ روز پیش از آن تاریخ به پیمانکار اعلام کند، مگر آن که در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین شده باشد. تاریخ آغاز، ظرف ۴۲ روز پس از تاریخی که پیمانکار نامه پذیرش را دریافت می‌کند، خواهد بود.

پیمانکار، باید طراحی و اجرای کارها را در زودترین زمان معقول و ممکن پس از تاریخ آغاز، شروع کرده و سپس بدون تأخیر و با سرعت مناسب، کارها را پیش ببرد.

۲-۸- مدت تکمیل

پیمانکار، باید همه کارها و هر بخش (در صورت وجود) را در ظرف مدت تکمیل برای کارها یا مدت تکمیل آن بخش (بر حسب مورد)، تکمیل کند. از جمله آن‌ها:

۲-۸-الف)

گذراندن موفقیت‌آمیز آزمایش‌های زمان تکمیل و

۲-۸-ب)

انجام کامل همه کارهایی که در پیمان به منظور تحویل گرفتن کارها یا هر بخش، برای این که کارها یا بخش (بر حسب مورد)، طبق ماده ۱۰-۱ [تحویل گرفتن کارها یا بخش‌ها] تکمیل محسوب شود، تکمیل آن‌ها خواسته شده، است.

۳-۸-برنامه زمانی

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد، مفاد این ماده به شرح زیر است:

پیمانکار، باید ظرف ۲۸ روز از تاریخ دریافت اعلام موضوع ماده ۸-۱ [آغاز کار]، برنامه زمانی تفصیلی کارها را به مهندس مشاور تسلیم کند. علاوه بر این، هر گاه برنامه زمانی قبلی پیمانکار با پیشرفت واقعی یا با تعهدهای پیمانکار سازگار نباشد، پیمانکار باید برنامه تجدید نظر شده‌ای را تسلیم کند. هر برنامه زمانی، از جمله باید شامل موارد زیر باشد:

۳-۸-الف)

ترتیب مورد نظر پیمانکار برای انجام کارها، از جمله پیش‌بینی زمان انجام هر یک از مراحل طراحی، تهیه مدارک پیمانکار، خرید، ساخت، بازرسی، تحویل به کارگاه، عملیات ساختمانی، نصب، آزمایش، راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشی،

۳-۸-ب)

مدت بررسی‌ها طبق ماده ۵-۲ [مدارک پیمانکار] و دیگر مواردی که باید تسلیم شود و مدت گرفتن تأییدها، مجوزها، یا رضایت‌نامه‌هایی که در خواسته‌های کارفرما تعیین شده است،

۳-۸-پ)

ترتیب و برنامه زمانی بازرسی‌ها و آزمایش‌هایی که در پیمان مشخص شده و

۳-۸-ب)

گزارش توجیهی، شامل:

 1. شرح کلی روش‌هایی که پیمانکار در نظر دارد به کارگیرد و شرح مراحل عمده اجرای کارها.
 2. جزییاتی که نشان دهنده برآورد معقول پیمانکار، از شمار نفرات هر یک از رده‌های شغلی کارکنان و شمار هر یک از انواع ماشین‌آلات پیمانکار در کارگاه، برای هر یک از مراحل عمده کارها باشد.

اگر مهندس مشاور ظرف ۲۱ روز پس از دریافت هر برنامه زمانی، موارد و حدود غیر منطبق با پیمان را اعلام نکند، پیمانکار باید با رعایت دیگر تعهداتی که طبق پیمان دارد، طبق برنامه زمانی کارها را انجام داده و پیش ببرد. کارکنان کارفرما محق هستند که هنگام برنامه‌ریزی فعالیت‌هایشان، به این برنامه زمانی متکی باشند.

پیمانکار باید بی‌درنگ، رویدادهای احتمالی آینده را مشخص کند و یا شرایط و وضعیت‌هایی را که ممکن است موجب بروز شرایط نامطلوب، یا افزایش مبلغ پیمان، یا تأخیر در تکمیل کارها شود، به مهندس مشاور اعلام کند. مهندس مشاور، می‌تواند از پیمانکار بخواهد که برآوردی را از تأثیر آن رویدادها، یا وضعیت‌های آینده، و یا پیشنهادی طبق ماده ۱۳-۳ [روش تغییر]، تسلیم کند.

اگر در هر زمان، مهندس مشاور به پیمانکار اعلام کند که برنامه زمانی برای برآورده کردن الزام‌های پیمان پاسخگو نیست (با مشخص کردن دامنه موارد)، یا با پیشرفت واقعی یا با هدف‌های بیان شده پیمانکار سازگار نیست، پیمانکار باید طبق مفاد همین ماده، برنامه زمانی تجدید نظر شده‌ای را به مهندس مشاور، تسلیم کند.

۴-۸- تمدید مدت تکمیل

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد، مفاد این ماده به شرح زیر است:

پیمانکار، طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار]، محق به تمدید مدت تکمیل است، اگر و در حدی که تکمیل برای هدف‌های ماده ۱۰-۱ [تحویل گرفتن کارها یا بخش‌ها]، به یکی از علل زیر به تأخیر افتاده یا خواهد افتاد:

۴-۸-الف)

تغییر (مگر این‌که تغییر مدت تکمیل طبق ماده ۱۳-۳ [روش تغییر]، قبلا توافق شده باشد)،

۴-۸-ب)

به علت تأخیری که طبق یکی از مواد شرایط پیمان بوده و تمدید به حق باشد،

۴-۸-پ)

شرایط استثنایی نامساعد آب و هوایی باشد،

۴-۸-ت)

کمبود نیروی انسانی یا کالاها، ناشی از بروز بیماری همه‌گیر (اپیدمی)، یا اقدام‌های حکومتی که غیرقابل پیش‌بینی بوده باشد، یا

۴-۸-ث)

هر گونه تأخیر، اشکال، جلوگیری، که باعث آن کارفرما، کارکنان کارفرما یا دیگر پیمانکاران کارفرما در کارگاه باشند، یا بتوان به آن‌ها نسبت داد.

اگر پیمانکار خود را به تمدید مدت تکمیل بداند، باید مراتب را طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار]، به مهندس مشاور اعلام کند. مهندس مشاور، در بررسی هر تمدید مدت تکمیل طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار]، باید تصمیم‌های قبلی را از نو بررسی کرده و نظر خود را دایر بر افزایش یا عدم افزایش تمدید، برای اخذ تصمیم، به ‌کارفرما اعلام؛ اما مدت کل تمدید هیچ گاه کاهش نمی‌یابد.

۵-۸-تأخیرهای ناشی از مقام‌های قانونی

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد، مفاد این ماده به شرح زیر است، اگر:

۵-۸-الف)

با وجود آن که پیمانکار با نهایت دقت دستورالعمل‌های صادره به وسیله مقام‌های قانونی ذی‌ربط کشور را اجرا کرده است،

۵-۸-ب)

مقام‌های یاد شده، موجب تأخیر یا وقفه در کار پیمانکار شده باشند، و

۵-۸-پ)

تأخیر یا وقفه غیرقابل پیش‌بینی بوده باشد،

در این صورت، تأخیر یا وقفه پیش آمده، مشمول تأخیر موضوع بند ب از ماده ۸-۴ [تمدید مدت تکمیل] می‌شود.

۶-۸-آهنگ پیشرفت

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد، مفاد این ماده به شرح زیر است،

اگر هر زمان:

۶-۸-الف)

پیشرفت واقعی چنان کم باشد که کارها در مدت تکمیل، تکمیل نشده باشد، و یا

۶-۸-ب)

پیشرفت از برنامه جاری طبق ماده ۸-۳ [برنامه زمانی]، عقب افتاده باشد (یا خواهد افتاد)،

آن گاه، به غیر از موارد ناشی از علل فهرست شده در ماده ۸-۴ [تمدید مدت تکمیل]، مهندس مشاور می‌تواند به پیمانکار دستور دهد تا طبق ماده ۸-۳ [برنامه زمانی]، برنامه زمانی تجدید نظر شده‌ای را به مهندس مشاور تسلیم کند. این برنامه، باید همراه با گزارش توجیهی باشد که در آن، روش‌های تجدید نظر شده پیشنهادی پیمانکار، برای حصول به تکمیل کارها، در مدت تکمیل تشریح شده باشد.

هر گاه مهندس مشاور دستور دیگری ابلاغ نکرده باشد، پیمانکار باید این روش‌های تجدید نظر شده را به کار بندد، که ممکن است با ریسک و به هزینه پیمانکار به افزایش ساعات کار و یا شمار کارکنان پیمانکار و یا کالا‌ها نیاز داشته باشد. اگر این روش‌های تجدید نظر شده منجر به هزینه‌های اضافی برای کارفرما شود، پیمانکار طبق ماده ۲-۵ [دعاوی کارفرما]، باید این هزینه‌ها را به علاوه خسارت‌های تأخیر (در صورت وجود) طبق ماده ۸-۷ [خسارت‌های تأخیر]، به کارفرما پرداخت کند.

۷-۸-خسارت‌های تأخیر

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد، مفاد این ماده به شرح زیر است:

هر گاه پیمانکار در انطباق با ماده ۸-۲ [مدت تکمیل]، قصور داشته باشد، آن گاه باید طبق ماده ۲-۵ [دعاوی کارفرما]، برای این قصور به ‌کارفرما خسارت تأخیر بپردازد. میزان این خسارت‌های تأخیر، مبلغی خواهد بود که در پیوست پیشنهاد مناقصه مشخص شده و به ازای هر روز تأخیر از مدت تکمیل مربوط، در مقایسه با تاریخ گواهی تحویل کار، باید به کارفرما پرداخت شود. اما، جمع مبلغ قابل پرداخت طبق این ماده، نمی‌تواند از مبلغی که به عنوان حداکثر خسارت تأخیر در پیوست پیشنهاد مناقصه مشخص شده است (در صورت وجود)، بیش‌تر شود.

به جز حالتی که فسخ طبق ماده ۱۵-۲ [فسخ به وسیله کارفرما] پیش از تکمیل کارها انجام شود، مبلغ خسارت‌های تأخیر یاد شده، تنها بدهی پیمانکار بابت چنین قصوری است. جبران این خسارت‌ها، تعهدهای پیمانکار را نسبت به تکمیل کارها یا دیگر وظایف، تعهدها، یا مسئولیت‌هایی که طبق پیمان ممکن است به عهده وی باشد، کاهش نمی‌دهد.

۸-۸-تعلیق کار

با تصویب کارفرما، مهندس مشاور می‌تواند در هر زمان به پیمانکار دستور بدهد که پیشرفت قسمتی یا همه کارها را به حالت تعلیق در آورد. طی چنین دوره تعلیقی، پیمانکار باید آن قسمت از کارها را در برابر هر امکان زوال (خرابی)، از دست رفتن آسیب، محافظت، نگهداری (در صورت لزوم در انبار)، و تأمین امنیت کند.

مهندس مشاور، می‌تواند هم چنین دلایل تعلیق را اعلام کند. اگر و در حدی که دلایل اعلام شده پیمانکار را مسؤول دانسته باشد، مواد ۸-۹، ۸-۱۰، ۸-۱۱ زیر، نخواهد بود.

۹-۸-پیامدهای تعلیق

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد، مفاد این ماده به شرح زیر است:

اگر پیمانکار در پیروی از دستورهای صادر شده از سوی مهندس مشاور طبق ماده ۸-۸ [تعلیق کار]، و یا در ارتباط با آغاز مجدد کار، دچار یا متحمل هزینه‌ای شود، باید مراتب را به مهندس مشاور اعلام کرده و طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار] محق به:

۹-۸-الف)

تمدید مدتی برای این تأخیر، اگر تکمیل به تأخیر افتاده یا خواهد افتاد، طبق ماده ۸-۴ [تمدید مدت تکمیل] و،

۹-۸-ب)

دریافت هزینه‌های متحمل شده، که باید در مبلغ پیمان گنجانده شود،

است.

مهندس مشاور، پس از دریافت اعلام یاد شده، باید طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]، در این موارد اقدام کند.

اگر تعلیق مربوط به اصلاح عواقب نقص یا عیب در طراحی پیمانکار، کیفیت کار یا مصالح باشد یا به علت قصور پیمانکار در محافظت، نگهداری، یا تأمین امنیت طبق ماده ۸-۸ [تعلیق کار] باشد، پیمانکار محق به تمدید مدت یا دریافت هزینه‌های متحمل شده، نخواهد بود.

۱۰-۸-پرداخت بهای تجهیزات و مصالح، در صورت تعلیق

پیمانکار، محق به دریافت ارزش (در تاریخ تعلیق) تجهیزات و یا مصالحی است که هنوز تحویل کارگاه نشده است، اگر:

۱۰-۸-الف)

کار کردن روی تجهیزات، یا تحویل تجهیزات و یا مصالح به‌ کارگاه مشمول تعلیق بیش از ۲۸ روز شده باشد، و

۱۰-۸-ب)

پیمانکار، تجهیزات و یا مصالح مزبور را، به عنوان اموال کارفرما طبق دستور مهندس مشاور علامت گذاری و یا به گونه دیگری مشخص کرده باشد.

۱۱-۸- طولانی شدن تعلیق

اگر تعلیق طبق ماده ۸-۸]تعلیق کار] بیش از ۸۴ روز طول بکشد، پیمانکار می‌تواند از مهندس مشاور درخواست مجوز ادامه کار کند. اگر مهندس مشاور، ظرف ۲۸ روز پس از دریافت درخواست یاد شده از دادن مجوز خودداری کند، پیمانکار می‌تواند با اعلام به مهندس مشاور، تعلیق را طبق فصل ۱۳ [تغییرها و اصلاح‌ها]، به عنوان حذف آن قسمت از کارهایی که تحت تأثیر قرار گرفته، تلقی کند. اگر تعلیق بر همه کارها اثر داشته باشد، پیمانکار می‌تواند طبق ماده ۱۶-۲ [فسخ پیمان به وسیله پیمانکار]، فسخ پیمان را اعلام کند.

۱۲-۸- آغاز مجدد کار

پس از صدور مجوز یا دستور ادامه کار، پیمانکار و مهندس مشاور باید با همکاری یکدیگر، کارها، تجهیزات و مصالح متأثر از تعلیق را مورد معاینه (بررسی دقیق) قراردهند. پیمانکار، باید هر گونه زوال (خرابی)، نقص، یا از دست رفتگی را که در طول دوره تعلیق به ‌کارها، تجهیزات و یا مصالح وارد شده است، رفع و اصلاح کند.

۱۳-۸- پاداش برای تکمیل زودتر از موعد

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد، و اگر برای به کارگیری کارها یا هر بخش، از سوی کارفرما و به درخواست کارفرما، کارها یا بخش زودتر از مدت تکمیل مربوط تکمیل شود، در آن صورت، پیمانکار محق به دریافت پاداشی برابر مبلغ و نوع پول تعیین شده در پیوست پیشنهاد مناقصه، برای هر روز تکمیل زودتر کارها یا بخش است. حداکثر مبلغ پاداش برای تکمیل زودتر از موعد، ۵ درصد مبلغ پذیرفته شده پیمان است. در صورتی که در پیوست پیشنهاد مناقصه برای این موضوع مبلغی درج نشده باشد، این ماده کاربرد ندارد. برای محاسبه مبلغ پاداش یاد شده، مدت یا تاریخ‌های درج شده در پیوست پیشنهاد مناقصه، برای تکمیل کارها یا بخش قطعی بود و تمدید(های) مدت تکمیل منظور نمی‌شود.

آزمایش‌های زمان تکمیل

۱-۹- تعهدهای پیمانکار

پیمانکار، پس از تهیه و ارایه مدارکی که طبق ماده ۵-۶ [مدارک چون ساخت] و ماده ۵-۷ [دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری] متعهد به تهیه آنهاست، باید آزمایش‌های زمان تکمیل را طبق این ماده و ماده ۷-۴ [آزمایش]، انجام دهد.

پیمانکار، باید دست کم ۲۱ روز زودتر، تاریخی را که پس از آن آمادگی انجام هر یک از آزمایش‌های زمان تکمیل را خواهد داشت، به مهندس مشاور اعلام کند. مگر آن که به گونه دیگری توافق شود، آن آزمایش زمان تکمیل، باید ظرف ۱۴ روز پس از تاریخ یاد شده، در روز یا روزهایی که مهندس مشاور دستور می‌دهد، انجام شود.

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری مشخص نشده باشد، آزمایش‌های زمان تکمیل، باید به ترتیب زیر انجام شود:

۱-۹-الف)

انجام آزمایش‌های پیش از راه‌اندازی، ازجمله بازرسی‌های متناسب آزمایش‌های عملکردی («خشک» یا «سرد») ، که نشان دهد هر قلم از تجهیزات آمادگی لازم را برای آزمایش‌های مرحله بعدی (بند ب)، با ایمنی کافی دارد،

۱-۹-ب)

آزمایش‌های راه‌اندازی، ازجمله آزمایش‌های بهره‌برداری تعیین شده در پیمان که نشان دهد، در همه شرایط موجود برای بهره‌برداری، به گونه‌ای ایمن کارها یا بخش مورد نظر، می‌تواند طبق مشخصات تعیین شده، بهره‌برداری گردد، و

۱-۹-پ)

بهره‌برداری آزمایشی که نشان دهد کارها یا بخش به گونه‌ای مطمئن و منطبق با پیمان، کار می‌کند.

در طول بهره‌برداری آزمایشی، هنگامی که کارها در شرایط پایدار در حال بهره‌برداری هستند، پیمانکار باید آمادگی خود را برای انجام دیگر آزمایش‌های زمان تکمیل، از جمله آزمایش‌های عملکرد که نشان دهد کارها با معیارهای تعیین شده در خواسته‌های کارفرما و جدول تضمین‌ها انطباق دارد، به مهندس مشاور اعلام کند.

بهره‌برداری آزمایشی، به منزله تحویل طبق فصل ۱۰ [تحویل کارها به کارفرما] نیست. اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری مشخص نشده باشد، محصول به دست آمده از کارها، در طول مدت بهره‌برداری آزمایشی، متعلق به‌ کارفرما خواهد بود.

در بررسی نتایج آزمایش‌های زمان تکمیل، مهندس مشاور باید اثر به کار گرفته شدن کارها را از سوی کارفرما، روی عملکرد یا دیگر مشخصه‌های کارها، منظور کند. بی‌درنگ پس از انجام موفق آزمایش‌های زمان تکمیل، به شرح بندهای الف، ب و پ پیش گفته، پیمانکار باید گزارش تصدیق شده نتایج این آزمایش‌ها را به مهندس مشاور تسلیم نماید.

۲-۹- آزمایش‌های به تأخیر افتاده

اگر آزمایش‌های زمان تکمیل به گونه‌ای ناموجه از سوی کارفرما به تأخیر بیافتد، ماده ۷-۴ [آزمایش] (پاراگراف پنجم]، و یا ماده ۱۰-۳ [مداخله در آزمایش‌های زمان تکمیل]، کاربرد خواهد داشت.

اگر آزمایش‌های زمان تکمیل به گونه‌ای ناموجه از سوی پیمانکار به تأخیر بیفتد، مهندس مشاور می‌تواند با اعلام به پیمانکار، او را ملزم به اجرای آزمایش‌ها، ظرف ۲۱ روز پس از دریافت اعلام بکند. پیمانکار، باید آزمایش‌ها را ظرف مهلت یاد شده، در روز یا روزهایی که خود تعیین کرده و به مهندس مشاور اعلام می‌کند، انجام دهد.

اگر پیمانکار در انجام آزمایش‌های زمان تکمیل، ظرف مهلت ۲۱ روز یاد شده کوتاهی کند، کارکنان کارفرما می‌توانند به ریسک و هزینه پیمانکار، آزمایش‌ها را انجام دهند. در چنین حالتی، فرض بر این خواهد بود که آزمایش‌های زمان تکمیل، با حضور پیمانکار انجام شده و نتایج این آزمایش‌ها، به عنوان نتایج دقیق قابل قبول خواهد بود.

۳-۹- تکرار کردن آزمایش

اگر کارها یا بخش نتواند آزمایش‌های زمان تکمیل را با موفقیت بگذراند، ماده ۷-۵ [رد کردن]، کاربرد دارد. و مهندس مشاور یا پیمانکار، می‌تواند بخواهد که آزمایش یا آزمایش‌هایی که نتایج آن‌ها پذیرفته نشده و آزمایش‌های زمان تکمیل هر کار دیگر وابسته به آن، تکرار شود که باید طبق همان شرایط و ضوابط، انجام گردند.

۴-۹-با موفقیت نگذشتن آزمایش‌های زمان تکمیل

اگر کارها یا هر بخش نتواند بر اساس ماده ۹-۳ [تکرار کردن آزمایش]، آزمایش‌های زمان تکمیل تکرار شده را با موفقیت بگذراند، مهندس مشاور محق خواهد بود که:

۴-۹-الف)

دستور تکرار بیش‌تر آزمایش‌های زمان تکمیل را طبق ماده ۹-۳ [تکرار کردن آزمایش]، صادر کند؛

۴-۹-ب)

اگر عدم موفقیت یاد شده، موجب محروم شدن اساسی کارفرما از همه منافع کارها یا بخش (بر حسب مورد) شود، کارها یا بخش را (بر حسب مورد) مردود اعلام کند؛ که در این صورت، کارفرما همان راه‌های چاره‌ای را که در بند پ ماده ۱۱-۴ [قصور در رفع نقص] آمده است، خواهد داشت؛ یا

۴-۹-پ)

اگر خواست کارفرما چنین باشد، گواهی تحویل را صادر کند.

در صورت اجرای بند پ، پیمانکار باید نسبت به دیگر تعهداتش در پیمان، اقدام‌های لازم را به عمل آورد، و مبلغ پیمان به تناسب کاهش ارزشی که این عدم موفقیت برای کارفرما پدید می‌آورد، کاهش خواهد یافت، بجز مواردی که میزان کاهش ارزش ناشی از این عدم موفقیت (یا روش محاسبه آن)، در پیمان تعیین شده باشد، کارفرما ممکن است بخواهد که مبلغ کاهش ارزش، ۱) با توافق دو طرف (تنها برای ارضای کامل این عدم موفقیت) تعیین شده و پیش از صدور گواهی تحویل، از سوی پیمانکار به ‌کارفرما پرداخت شود، یا ۲) طبق ماده ۲-۵ [دعاوی کارفرما] و ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]، تصمیم‌گیری شده و پرداخت گردد.

تحویل کارها به کارفرما

۱-۱۰- تحویل گرفتن کارها یا بخش‌ها

«هیأت تحویل» نام برده شده در این ماده، هیأتی است که برای تحویل گرفتن کارها یا بخش (برحسب مورد) تشکیل می‌شود. این هیأت، از نماینده‌ای از سوی هر یک از دو طرف و نماینده‌ای از سوی مهندس مشاور، تشکیل می‌شود. دو طرف، باید پیش از موعد مقرر، برای حضور در کارگاه، نماینده‌های خود را تعیین نموده و به طرف دیگر و مهندس مشاور، اعلام کنند. مهندس مشاور نیز، باید پیش از موعد یاد شده، نماینده خود را تعیین کند و به دو طرف اعلام نماید.

به استثنای آنچه که در ماده ۹-۴ [با موفقیت نگذشتن آزمایش‌های زمان تکمیل] بیان شده است، کارفرما زمانی کارها را در اختیار می‌گیرد که، ۱) کارها طبق پیمان تکمیل شده باشد، از جمله آن که موارد مشروح در ماده ۸-۲ [مدت تکمیل]، به استثنای کارهای جزیی باقی مانده و نقص‌های درج شده در فهرست نقص‌های پیوست گواهی تحویل (بیان شده در زیر)، انجام شده باشد. و ۲) برای کارها، گواهی تحویل صادر شده باشد.

پیمانکار، می‌تواند با اعلام به مهندس مشاور، حداقل ۱۴ روز زودتر از زمانی که به نظر وی کارها تکمیل و آماده تحویل خواهد بود، درخواست صدور گواهی تحویل کند. اگر کارها به چند بخش تقسیم شده باشد، پیمانکار می‌تواند برای هر بخش، درخواست صدور گواهی تحویل کند.

مهندس مشاور، باید ظرف ۲۸ روز، اگر در شرایط خصوصی مدت کم‌تری تعیین نشده باشد. (در آن صورت، ظرف آن مدت)، پس از دریافت درخواست پیمانکار، کارها یا بخش را (بر حسب مورد)، بازدید کامل کند و:

۱-۱۰-الف)

پس از حصول اطمینان از آمادگی و نبودن اشکال اساسی در کارها یا بخش (برحسب مور) برای تحویل، ضمن تعیین تاریخی که کارها یا بخش برای تحویل آماده بوده است، هیأت تحویل را برای حضور در کارگاه، دعوت کند، یا

۱-۱۰-ب)

می‌تواند با ارایه دلایل و مشخص ساختن کارهایی که لازم است پیمانکار انجام دهد تا کارها یا بخش آماده تحویل شود، درخواست تحویل را نپذیرد؛ در این صورت پیمانکار باید پیش از ارسال درخواست مجدد، طبق این ماده، کارهای لازم یاد شده را انجام دهد.

کارفرما، پس از اعلام مهندس مشاور، تاریخی را که حداکثر ۲۱روز دیرتر از زمان درخواست پیمانکار برای تحویل نخواهد بود، برای حضور هیأت تحویل در کارگاه، تعیین می‌کند.

در صورتی که کارفرما دلایل معقولی مبنی بر عدم آمادگی کارها یا بخش برای تحویل داشته باشد، باید ظرف مدت یاد شده، آن دلایل را به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. در آن صورت، پیمانکار و مهندس مشاور به تناسب دلایل اعلام شده، اقدام‌های مقتضی را به عمل آورده و مجدداً مهندس مشاور طبق بند الف، اقدام می‌کند.

هیأت تحویل، در موعد مقرر، در کارگاه حاضر شده، ضمن بازدید از کارها، در صورتی که عیب و نقصی مشاهده نکند یا نقص‌های موجود و کارهای باقی‌مانده تأثیر اساسی بر استفاده از کارها یا بخش برای هدف‌های مورد نظر نداشته باشد، نسبت به تنظیم گواهی تحویل، اقدام می‌کند. به گواهی تحویل «فهرست نقص‌ها»، که فهرستی از کارهای جزیی باقی مانده و نقص‌هایی است که بر کارکرد مورد نظر کارها یا بخش تأثیر اساسی ندارد، پیوست می‌شود. در متن گواهی تحویل، مدتی که طی آن باید کارهای باقی مانده تکمیل و نقص‌های یاد شده به وسیله پیمانکار رفع شود، تعیین می‌گردد.

پیمانکار، موظف است کارهای باقی مانده و نقص‌های تعیین شده در فهرست نقص‌ها را، ظرف مدتی که در گواهی تحویل تعیین شده است، تکمیل و برطرف کند. پیمانکار، باید بی‌درنگ پس از تکمیل کارهای باقی مانده و رفع نقص‌ها، این موضوع را به مهندس مشاور اعلام کرده و از وی درخواست نماید تا این موضوع را گواهی کند.

مهندس مشاور، پس از دریافت درخواست یاد شده و بازدید و حصول اطمینان از تکمیل کارهای باقی مانده و رفع نقص‌های درج شده در فهرست نقص‌ها، باید گواهی را که «گواهی رفع نقص» نامیده می‌شود. صادر کرده و پس از تصویب کارفرما، نسخه‌ای از آن را برای پیمانکار ارسال نماید. بررسی صورت‌وضعیت نهایی پیمانکار از سوی مهندس مشاور، علاوه بر موارد تعیین شده در ماده ۱۴-۱۱ [درخواست صدور گواهی پرداخت نهایی]، منوط به ارایه گواهی رفع نقص است.

۲-۱۰-تحویل قسمت‌هایی از کارها

کارفرما، به تشخیص خود می‌تواند هر قسمت از کارهای دائم را طبق ماده ۱۰-۱ [تحویل گرفتن کارها یا بخش‌ها]، تحویل بگیرد.

کارفرما نباید از هیچ قسمت از کارها (بجز به عنوان اقدامی موقت که در پیمان مشخص شده است، یا دو طرف توافق کنند)، استفاده نماید، مگر و تا زمانی که برای آن قسمت، گواهی تحویلی صادر شده باشد. به هر حال، اگر کارفرما پیش از صدور گواهی تحویل، قسمتی از کارها را مورد استفاده قرار دهد:

۲-۱۰-الف)

قسمت یاد شده، از تاریخی که مورد استفاده قرار گرفته است، تحویل شده فرض می‌گردد،

۲-۱۰-ب)

مسئولیت پیمانکار برای مراقبت از آن قسمت از کارها، متوقف شده، و آن مسئولیت به‌ کارفرما منتقل می‌شود، و

۲-۱۰-پ)

اگر پیمانکار درخواست کند، باید برای آن قسمت، گواهی تحویل صادر شود.

پس از این که برای قسمتی از کارها، گواهی تحویل صادر شد، باید در زودترین فرصت، امکان انجام آزمایش‌های زمان تکمیل باقی‌مانده، به پیمانکار داده شود. پیمانکار، باید این آزمایش‌های زمان تکمیل را در زودترین زمان عملی و پیش از پایان یافتن دوره اعلام نقص مربوط، انجام دهد.

اگر پیمانکار در نتیجه تصرف و یا به کارگیری قسمتی از کارها به وسیله کارفرما، به غیر از به کارگیری مشخص شده در پیمان، یا توافق شده با پیمانکار، متحمل هزینه‌ای شود، در آن صورت، ۱) باید آن را به مهندس مشاور اعلام کند، و ۲) طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار]، محق به دریافت هزینه تحمل شده به اضافه سود معقولی خواهد بود، که جمع این مبالغ، در مبلغ پیمان گنجانده خواهد شد. پس از دریافت این اعلام، مهندس مشاور باید طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]، اقدام کند.

اگر برای قسمتی از کارها (نه یک بخشگواهی تحویل صادر شده باشد، از آن پس، خسارت تأخیر برای تکمیل باقی‌مانده کارها، کاهش خواهد یافت. به همین گونه، اگر برای قسمتی از یک بخش (در صورت وجود)، گواهی تحویل صادر شده باشد، خسارت تأخیر برای باقی‌مانده آن بخش نیز، که این قسمت در آن بخش قرار دارد. کاهش خواهد یافت. کاهش خسارت‌های تأخیر برای قسمتی که گواهی تحویل برای آن صادر شده است، برای هر مدت تأخیر پس از تاریخ درج شده در این گواهی تحویل، باید به تناسب بهای قسمت گواهی تحویل شده نسبت به بهای کل کارها یا بخش مربوط (برحسب مورد)، محاسبه شود. مهندس مشاور، باید طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]، در مورد این نسبت‌ها اقدام کند. مفاد این پاراگراف، تنها برای نرخ‌های روزانه خسارت‌های تأخیر طبق ماده ۸-۷ [خسارت‌های تأخیر]، اعمال شده و بر حداکثر مبلغ خسارت‌های تأخیر، تأثیر نمی‌گذارد.

۳-۱۰- مداخله در آزمایش‌های زمان تکمیل

اگر علتی که کارفرما مسؤول آن است، مانع پیمانکار برای انجام آزمایش‌های زمان تکمیل برای مدتی بیش از ۱۴ روز شود، چنین فرض خواهد شد که کارها یا بخش مربوط (بر حسب مورد)، در تاریخی که آزمایش‌های زمان تکمیل، اگر علت یاد شده وجود نمی‌داشت، تکمیل می‌شد، تحویل شده است.

در آن صورت، مهندس مشاور باید گواهی تحویل مربوط را صادر کرده، و پیمانکار باید در زودترین زمان ممکن، پیش از انقضای دوره اعلام نقص مربوط، آزمایش‌های زمان تکمیل را انجام دهد. مهندس مشاور، باید با دادن اخطاری با مهلت ۱۴ روزه به پیمانکار، وی را ملزم به انجام آزمایش‌های زمان تکمیل، طبق مفاد مربوط در پیمان کند.

اگر پیمانکار دچار تأخیر و یا متحمل هزینه‌ای در نتیجه تأخیر در انجام آزمایش‌های زمان تکمیل شود، باید مراتب را به مهندس مشاور اعلام کند، و طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار] محق به:

۳-۱۰-الف)

تمدید مدت برای چنین تأخیری، طبق ماده ۸-۴ [تمدید مدت تکمیل]، اگر تکمیل کارها به تأخیر افتاده و یا خواهد افتاد، و

۳-۱۰-ب)

دریافت هزینه ناشی از این تأخیر، به علاوه سود معقولی که جمع این مبالغ، باید در مبلغ پیمان گنجانده شود،

پس از دریافت اعلام یاد شده، مهندس مشاور باید طبق ماده ۳-۵]تصمیم‌ها]، در موارد یاد شده اقدام کند.

۴-۱۰- سطوحی که نیاز به ترمیم دارند

به استثنای مواردی که در گواهی تحویل در مورد آن‌ها به گونه دیگری بیان شده باشد، گواهی تحویل یک بخش یا قسمتی از کارها، به منزله گواهی تکمیل کارهای مربوط به محوطه، یا دیگر سطوحی که نیاز به بازسازی دارند، نیست.

مسئولیت نقص

۱-۱۱ تکمیل کار باقی مانده و رفع نقص

برای این که کارها، مدارک پیمانکار و هر بخش، در پایان دوره اعلام نقص مربوط، یا زودترین زمان معقول پس از آن، در وضعیت خواسته شده در پیمان (به استثنای کهنگی و فرسودگی معقول) قرار داشته باشد، پیمانکار باید:

۱-۱۱-الف)

هر کار باقی مانده تعیین شده در فهرست نقص‌های پیوست گواهی تحویل را، ظرف مدت مقرر یا ظرف زمانی معقولی که مهندس مشاور دستور می‌دهد، تکمیل کند، و

۱-۱۱-ب)

همه کارهایی را که برای رفع نقص‌ها یا آسیبها، طبق اعلام کارفرما (یا از جانب وی) لازم است انجام شود، تا پایان دوره اعلام نقص برای کارها یا بخش (برحسب مورد)، انجام دهد.

اگر نقص دیگری مشاهده شود یا آسیبی روی دهد؟ باید به وسیله کارفرما (یا از جانب او)، به پیمانکار اعلام شود.

۲-۱۱- هزینه رفع نقص

همه کارهایی که در بند ب ماده ۱۱-۱ [تکمیل کار باقی مانده و رفع نقص] به آن‌ها اشاره شد، باید به هزینه و ریسک پیمانکار انجام شود، اگر و در حدی که آن کارها، به موارد زیر مربوط باشد:

۲-۱۱-الف)

طراحی کارها غیر از قسمتی از طراحی که کارفرما مسؤول آن است (در صورت وجود)،

۲-۱۱-ب)

عدم انطباق تجهیزات، مصالح، یا کیفیت اجرا با پیمان،

۲-۱۱-پ)

بهره‌برداری و نگهداری نادرستی که قابل انتساب به اموری باشد که پیمانکار مسؤول آن‌هاست (طبق مواد ۵-۵ تا ۵-۷یا دیگر مواد مربوط)، یا

۲-۱۱-ت)

قصور پیمانکار، در برآورده کردن هر یک از دیگر تعهداتش.

در صورتی که چنین کارهایی قابل انتساب به علت دیگری باشد، بی‌درنگ باید مراتب به وسیله کارفرما (یا از جانب وی)، به پیمانکار اعلام شده و ماده ۱۳-۳ [روش تغییر]، کاربرد خواهد داشت.

۳-۱۱-تمدید دوره اعلام نقص

اگر و به میزانی که کارها، بخش یا قلم عمده‌ای از تجهیزات (بر حسب مورد، و بعد از تحویل)، به علت هر نقص یا آسیبی، نتواند برای هدف مورد نظر استفاده شود، کارفرما طبق ماده ۲-۵ [دعاوی کارفرما]، محق به تمدید مدت دوره اعلام نقص کارها یا بخش است. اگر در شرایط خصوصی، به گونه دیگری تعیین نشده باشد، دوره اعلام نقص نمی‌تواند بیش از دو سال، تمدید شود.

اگر تحویل (به‌ کارگاه) و یا نصب تجهیزات و یا استفاده از مصالح، طبق ماده ۸-۸ [تعلیق کار] یا ماده ۱۶-۱ [حق پیمانکار برای تعلیق کار] مشمول تعلیق شده باشد، تعهدهای پیمانکار ناشی از این ماده بر نقص یا آسیبی که برای تجهیزات و مصالح یاد شده بیش از دو سال پس از دوره اعلام نقصی که با فرض عدم وقوع تعلیق محاسبه شود، پیش آمده باشد، کاربرد ندارد.

۴-۱۱- قصور در رفع نقص

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری نیامده باشد، مفاد این ماده به شرح زیر است:

اگر پیمانکار در رفع هر نقص یا آسیبی در ظرف مدتی معقول، قصور کند، کارفرما [یا شخصی از جانب او] می‌تواند تاریخی را که تا آن تاریخ نقص یا آسیب باید رفع شود، تعیین کند. تاریخ یاد شده، باید به فاصله زمانی معقولی، زودتر به پیمانکار اعلام شود.

اگر تا تاریخ اعلام شده، پیمانکار در رفع نقص یا آسیب قصور کند و اگر کار علاج‌بخشی باید به هزینه پیمانکار طبق ماده ۱۱-۲ [هزینه رفع نقص] انجام شود، کارفرما (به انتخاب خود) می‌تواند:

۴-۱۱-الف)

رفع نقص یا آسیب را خود، یا به وسیله دیگران، به روشی معقول و به هزینه پیمانکار انجام دهد، اما پیمانکار مسئولیتی نسبت به این کار ندارد، و پیمانکار باید طبق ماده ۲-۵ [دعاوی کارفرما]، هزینه‌های منطقی کارفرما را برای رفع نقص یا آسیب بپردازد.

۴-۱۱-ب)

از مهندس مشاور بخواهد طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]، در مورد کاهش معقول مبلغ پیمان، اقدام کند، یا

۴-۱۱-پ)

اگر نقص یا آسیب به گونه‌ای باشد که کارفرما را از همه منافع کارها یا قسمت عمده‌ای از کارها به‌طور اساسی محروم کند، کارفرما می‌تواند پیمان را کلاً یا در حد همان عمده‌ای که به‌طور اساسی قابل استفاده نیست، فسخ نماید. در این صورت، بدون آن که خدشه‌ای بر دیگر حقوق کارفرما طبق پیمان یا غیر آن وارد شود، کارفرما محق به پس گرفتن همه مبالغ پرداختی به پیمانکار، برای کارها یا آن قسمت (بر حسب مورد)، به علاوه دریافت هزینه‌های سرمایه‌گذاری، دمونتاژ و تخریب کارها در حد لازم، پاکسازی کارگاه و برگشت دادن تجهیزات و مصالح، به پیمانکار خواهد بود.

۵-۱۱-خارج کردن کارهای معیوب از کارگاه

اگر رفع نقص یا آسیب اقلام از تجهیزات، به سرعت در کارگاه قابل انجام نباشد، با رضایت کارفرما، پیمانکار می‌تواند اقلام ناقص یا آسیب دیده را برای تعمیر، به خارج از کارگاه منتقل کند. رضایت کارفرما می‌تواند منوط به افزایش مبلغ تضمین انجام تعهدات، تا حد هزینه جایگزینی کامل این اقلام، یا فراهم کردن تضمین مناسب دیگری از سوی پیمانکار، که مورد تأیید کارفرماست، باشد.

۶-۱۱- آزمایش‌های بیش‌تر

هرگاه رفع هر نقص یا آسیب، احتمال تأثیر در عملکرد کارها را داشته باشد، مهندس مشاور می‌تواند پیمانکار را ملزم به تکرار هر یک از آزمایش‌های تعیین شده در پیمان کند، که برحسب مورد می‌تواند آزمایش‌های زمان تکمیل و یا آزمایش‌های پس از تکمیل باشد. لزوم انجام آزمایش‌های بیش‌تر، باید ظرف ۲۸ روز پس از رفع نقص یا آسیب اعلام شود.

این آزمایش‌ها، باید طبق همان شرایط آزمایش‌های قبلی انجام گردد، به استثنای این که، این بار آزمایش‌ها به ریسک و هزینه طرفی است که طبق ماده ۱۱-۲ [هزینه رفع نقص]، مسئول کار علاج بخشی بوده است.

۷-۱۱-حق دسترسی

تا زمان صدور گواهی عملکرد، پیمانکار حق دسترسی به همه قسمت‌های کارها و اطلاعات مربوط به بهره‌برداری عملکرد کارها را خواهد داشت، به استثنای آنچه که با محدودیت‌های منطقی ایمنی کارفرما، ناسازگار باشد.

۸-۱۱- تحقیق به وسیله پیمانکار

بنا به خواست مهندس مشاور، پیمانکار باید با هدایت مهندس مشاور، علت هر نقص را تحقیق کند. به غیر از مواردی که طبق ماده ۱۱-۲ [هزینه رفع نقص] ، رفع نقص باید به هزینه پیمانکار انجام شود، برای تعیین هزینه تحقیق به علاوه سود معقول، مهندس مشاور باید طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]، اقدام کرده و جمع این مبالغ در مبلغ پیمان گنجانده شود.

۹-۱۱-گواهی عملکرد

تعهدهای پیمانکار تکمیل شده تلقی نخواهد شد، مگر زمانی که مهندس مشاور، گواهی عملکرد را که به تأیید کارفرما رسیده است، برای پیمانکار صادر کند. در این گواهی، تاریخی که پیمانکار تعهداتش را طبق پیمان تکمیل کرده است، درج می‌شود.

مهندس مشاور، باید گواهی عملکرد را ظرف ۲۸ روز پس از دیر‌ترین تاریخ انقضای دوره اعلام نقص، یا زمانی معقول پس از این که همه مدارک پیمانکار ارایه شده و کارها و آزمایش‌های مربوط، شامل رفع همه عیب‌ها و نقص‌ها انجام شده باشد، تنظیم نموده و برای تأیید کارفرما ارسال کند. کارفرما ظرف مدت ۱۴ روز، یا آن را تأیید کرده و به پیمانکار ابلاغ می‌کند و یک نسخه از آن را برای مهندس مشاور ارسال می‌نماید و یا در صورتی که دلایل موجهی مبنی بر عدم تأیید گواهی عملکرد دارد، باید ظرف مدت پیش گفته، آن دلایل را به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. در آن صورت، پیمانکار و مهندس مشاور، به تناسب دلایل گفته شده اقدام‌های مقتضی را به عمل آورده و مجدداً «مهندس مشاور طبق این ماده، اقدام می‌کند.

فرض بر این است که تنها گواهی عملکرد، مبنای پذیرش کارهاست.

۱۰-۱۱- تعهدهای ایفا نشده

پس از صادر شدن گواهی عملکرد، هر طرف مسؤول ایفای هر تعهدی که تا زمان، هنوز ایفا نکرده است، باقی خواهد بود. به منظور تعیین نوع و میزان تعهدهای ایفا نشده، فرض بر این است که پیمان کماکان نافذ است.

۱۱-۱۱-پاکسازی کارگاه

به محض دریافت گواهی عملکرد، پیمانکار باید همه ماشین‌آلات پیمانکار و مصالح مازاد، اسقاطی، زباله، و کارهای موقت خود را بر چیده و از کارگاه خارج کند.

اگر همه اقلام یاد شده، ظرف مدت ۲۸ روز پس از صدور گواهی عملکرد خارج نشده باشد، کارفرما می‌تواند با فروش یا به هر روش دیگری، از اقلام باقی مانده خلاص شود. کارفرما، محق به دریافت هزینه‌های متحمل شده ناشی از این فروش، خلاص شدن و بازسازی کارگاه، یا قابل انتساب به آن‌ها خواهد بود.

هر مبلغ مانده از فروش یاد شده، باید به پیمانکار پرداخت شود. هر گاه مبالغ حاصل از فروش اقلام، کم‌تر از هزینه‌های کارفرما باشد، پیمانکار باید تفاوت را بپردازد.

آزمایش‌های پس از تکمیل

۱-۱۲- روش انجام آزمایش‌های پس از تکمیل

اگر در پیمان آزمایش‌های پس از تکمیل تعیین شده باشد، این ماده کاربرد خواهد داشت. اگر در شرایط خصوصی، به گونه دیگری تعیین نشده باشد، کارفرما باید:

۱-۱۲-الف)

برق، تجهیزات، سوخت، ابزار، کارگر، مصالح، و کارکنان ذی‌صلاح و با تجربه‌ای را که برای انجام کارآمد آزمایش‌های پس از تکمیل لازم هستند، تأمین کند، و

۱-۱۲-ب)

آزمایش‌های پس از تکمیل را بر اساس دستورالعمل‌های ارایه شده از سوی پیمانکار، موضوع ماده ۵-۷ [دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری]، و راهنمایی‌هایی که ارایه آن‌ها در جریان انجام این آزمایش‌ها از پیمانکار خواسته می‌شود، و در حضور کارکنانی از پیمانکار که هر یک از دو طرف به‌طور منطقی درخواست کند، انجام دهد.

آزمایش‌های پس از تکمیل، باید در زودترین زمان منطقی پس از تحویل کارها یا بخش به کارفرما، انجام شود. کارفرما، باید تاریخی را که قرار است آزمایش‌های پس از تکمیل پس از آن تاریخ انجام شود و حداقل ۲۱ روز زودتر از آن تاریخ، به پیمانکار اعلام کند. اگر توافق دیگری صورت نگیرد، این آزمایش‌ها باید ظرف ۱۴ روز پس از تاریخ، در روز یا روزهایی که کارفرما تعیین می‌کند، انجام شود.

اگر پیمانکار در مکان و زمان مورد توافق حضور نیابد، کارفرما می‌تواند آزمایش‌های پس از تکمیل را انجام داده و چنین تلقی می‌شود که آزمایش‌ها در حضور پیمانکار انجام گردیده و پیمانکار باید نتایج آن‌ها را به عنوان نتایجی دقیق بپذیرد.

نتایج آزمایش‌های پس از تکمیل، باید به گونه‌ای هماهنگ، گردآوری شده و مورد تفسیر و ارزیابی هر دو طرف قرار گیرد. تأثیر استفاده قبلی کارفرما از کارها، باید به نحو مقتضی در نظر گرفته شود.

۲-۱۲- آزمایش‌های به تأخیر افتاده

اگر پیمانکار در اثر هر گونه تأخیر غیر موجه کارفرما، در انجام آزمایش‌های پس از تکمیل متحمل هزینه‌ای شود، پیمانکار باید: ۱) مراتب را به مهندس مشاور اعلام کند، ۲) طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار]، محق به دریافت چنین هزینه‌ای، به علاوه سود معقولی از این بابت، خواهد بود که جمع این مبالغ، باید در مبلغ پیمان گنجانده شود.

پس از دریافت اعلام پیمانکار، مهندس مشاور باید طبق ماده ۳-۵[تصمیم‌ها]، در مورد این هزینه و سود، اقدام کند.

اگر به دلایل غیرقابل انتساب به پیمانکار، هر یک از آزمایش‌های پس از تکمیل کارها یا بخش در طول دوره اعلام نقص (یا در طول هر دوره دیگری که مورد توافق دو طرف قرار گیرد)، نتواند تکمیل شود، فرض بر این خواهد بود که کارها یا بخش، آن آزمایش پس از تکمیل را با موفقیت گذرانده است.

۳-۱۲-تکرار کردن آزمایش

اگر کارها یا بخش نتواند آزمایش‌های پس از تکمیل را با موفقیت بگذراند:

۳-۱۲-الف)

بند ب از ماده ۱۱-۱ [تکمیل کار باقی‌مانده و رفع نقص]، کاربرد خواهد داشت، و

۳-۱۲-ب)

در این صورت، هر یک از دو طرف می‌تواند خواستار تکرار آزمایش‌های ناموفق و آزمایش‌های پس از تکمیل روی هر کار وابسته، طبق همان شرایط و ضوابط بشود.

اگر و در حدی که این قصور و تکرار آزمایش قابل انتساب به هر یک از موارد فهرست شده در بندهای الف تا ت ماده ۱۱-۲[هزینه رفع نقص] باشد، و منجر به هزینه‌های اضافی برای کارفرما شود، پیمانکار باید طبق ماده ۲-۵[دعاوی کارفرما]، این هزینه‌ها را به ‌کارفرما بپردازد.

۴-۱۲- با موفقیت نگذشتن آزمایش‌های پس از تکمیل

اگر شرایط درج شده در زیر، برقرار باشد:

۴-۱۲-الف)

کارها یا بخش نتواند هر یک یا همه آزمایش‌های پس از تکمیل را با موفقیت بگذراند،

۴-۱۲-ب)

بابت جبران خسارت ناشی از عدم کارکرد مربوط کارها یا بخش در پیمان، مبلغی تعیین شده باشد (یا روش محاسبه آن تعیین شده باشد)، و

۴-۱۲-پ)

پیمانکار، این مبلغ تعیین شده را در طول دوره اعلام نقص، به‌ کارفرما بپردازد،

در این صورت، فرض بر این خواهد بود که کارها یا آن بخش، آزمایش‌های پس از تکمیل را با موفقیت گذرانده است.

اگر کارها یا بخش نتواند آزمایش‌های پس از تکمیل را با موفقیت بگذراند و پیمانکار پیشنهاد تغییر یا اصلاح کارها یا بخش را داشته باشد، کارفرما (یا از جانب وی) می‌تواند به پیمانکار اعلام کند که تا زمانی که مناسب بداند، به پیمانکار حق دسترسی به ‌کارها یا بخش مربوط را نمی‌دهد. در این صورت، پیمانکار متعهد است تغییر یا اصلاح مورد نظر و آزمایش موفقیت‌آمیز را در مدت معقولی پس از اعلام کارفرما (یا از جانب وی) که در آن اعلام، زمان مناسب برای کارفرما برای تغییر یا اصلاح و انجام آزمایش(ها) تعیین شده است، انجام دهد. اما، هر گاه پیمانکار طی دوره اعلام نقص، چنین اعلامی را دریافت نکند، از تعهدهای خود نسبت به ‌کارها یا بخش مربوط (برحسب مورد)، معاف شده و فرض بر این خواهد بود که کارها یا آن بخش، آزمایش‌های پس از تکمیل را با موفقیت گذرانده است.

اگر در نتیجه تأخیر ناموجه کارفرما در دادن اجازه دسترسی به‌ کارها یا تجهیزات به پیمانکار، چه به منظور یافتن علل ناموفق بود آزمایش‌های پس از تکمیل، چه به منظور انجام تغییر یا اصلاح، پیمانکار متحمل هزینه اضافی شود. پیمانکار باید۱) مراتب را به مهندس مشاور اعلام کرده، و ۲) طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار]، محق به دریافت این هزینه به علاوه سود معقولی از این بابت خواهد بود، که جمع این مبالغ باید در مبلغ پیمان گنجانده شود.

پس از دریافت این درخواست، مهندس مشاور باید طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]، در مورد این هزینه و سود، اقدام کند.

تغییرها و اصلاح‌ها

۱-۱۳- حق تغییر دادن

مهندس مشاور می‌تواند با تأیید کارفرما، در هر زمان پیش از صدور گواهی تحویل برای کارها، از طریق دستور به پیمانکار یا از طریق خواستن از پیمانکار برای تسلیم پیشنهاد، تغییرها را به جریان اندازد. تغییر نباید حذف کاری با هدف انجام آن به وسیله دیگران، را شامل شود.

پیمانکار، باید به هر تغییر متعهد بوده و آن تغییر را اجرا کند، مگر این که بی‌درنگ (همراه با ارایه جزییات پشتیبان) به مهندس مشاور اعلام کند که، ۱) نمی‌تواند به آسانی کالاهای مورد نیاز را برای این تغییر تدارک کرده ۲) تغییر مورد نظر ایمنی و مطلوبیت کارها را کاهش خواهد داد، یا ۳) تغییر مورد نظر، در رسیدن به جدول تضمین‌ها تأثیر منفی خواهد داشت. پس از دریافت اعلام پیمانکار، مهندس مشاور باید اقدام به لغو، تأیید، یا اصلاح دستور کند.

۲-۱۳- مهندسی ارزش

در هر زمان، پیمانکار می‌تواند پیشنهادهای مدونی را که (به نظر پیمانکار) در صورت به کارگیری، موجب ۱) تسریع در تکمیل، ۲) کاهش هزینه‌های کارفرما در اجرا، نگهداری، یا بهره‌برداری از کارها، ۳) بهبود کارآیی یا ارزش کارهای تکمیل شده برای کارفرما، یا ۴) از جهات دیگری به نفع کارفرما خواهد شد، به مهندس مشاور تسلیم کند. در صورتی که هر یک از این پیشنهاد‌ها مورد پذیرش مهندس مشاور قرار گرفته و به تأیید کارفرما برسد، سهمی از مبلغ صرفه‌جویی (درصد تعیین شده در پیوست پیشنهاد مناقصه)، به عنوان پاداش به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

در صورتی که قسمتی از طراحی به وسیله کارفرما(یا از جانب کارفرما) انجام شده باشد، و پیمانکار طبق خواسته‌های کارفرما ملزم به رعایت این طراحی باشد، اگر پیمانکار طبق مقررات جاری (منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) برای پیشنهادهای تغییر با نگاه مهندسی ارزش، پیشنهادی ارایه کند که باعث تغییر در این طراحی یا مبانی درج شده در خواسته‌های کارفرما باشد و منجر به کاهش هزینه‌های کارفرما در اجرا، بهره‌برداری، و نگهداری، ارتقای کارایی، یا ارزش کارهای تکمیل شده و یا دیگر منافع برای کارفرما گردد، این پیشنهادهای تغییر، بررسی و در صورت پذیرش، ضوابط مربوط به پیشنهاد تغییر با نگاه مهندسی ارزش، از جمله پرداخت پاداش به پیمانکار، در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد. در دیگر قسمت‌های کارها که به وسیله کارفرما (یا از جانب او)، طراحی قبلی انجام نشده و پیمانکار مسؤول طراحی است، پاداش پیمانکار برای ارایه پیشنهاد تغییر با نگاه مهندسی ارزش، برابر با نصب درصد تعیین شده در پیوست پیشنهاد مناقصه خواهد بود.

۳-۱۳- روش تغییر

اگر مهندس مشاور پیش از این که تغییر را دستور دهد، برای تغییر، از پیمانکار بخواهد تا پیشنهادی ارایه کند، پیمانکار باید در زودترین زمان ممکن، یا عدم توانایی خود را به ارایه پیشنهاد مورد درخواست، با ارایه دلایل (در صورتی که این حالت صادق باشد) اعلام نماید، یا:

۳-۱۳-الف)

شرحی از طراحی پیشنهادی و یا کاری که باید انجام شود و برنامه زمانی اجرای آن،

۳-۱۳-ب)

پیشنهاد خود برای هر اصلاح ضروری در برنامه زمانی طبق ماده ۸-۳ [برنامه زمانی]، و مدت تکمیل، و

۳-۱۳-پ)

پیشنهاد خود را برای تغییر مبلغ پیمان،

تسلیم کند.

مهندس مشاور، باید زودترین زمان عملی پس از دریافت پیشنهاد (طبق ماده ۱۳-۲ [مهندسی ارزش] یا غیرآن)، تأیید، عدم تأیید یا نظرات دیگر خود را اعلام کند. پیمانکار، نباید در مدتی که در انتظار دریافت پاسخ مهندس مشاور است، کاری را به تأخیر اندازد.

هر دستور برای اجرای هر تغییر، همراه با هر خواسته‌ای برای ثبت هزینه‌ها، باید به وسیله مهندس مشاور به پیمانکار صادر شود، و پیمانکار باید وصول آن را اعلام نماید.

به محض صدور دستور یا تأیید تغییر، مهندس مشاور رباید طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]، در مورد میزان تغییرها در مبلغ پیمان و جدول پرداخت‌ها، اقدام کند. این تغییرها باید سود معقول پیمانکار را شامل شده و یا در صورت کاربرد ماده ۱۳-۲ [مهندسی ارزش]، مفاد ماده یاد شده اعمال شود.

۳-۱۳-ت)

جمع مبالغ ناشی از تغییرها، با احتساب تغییرهای موضوع ماده ۱۳-۶، به استثنای موارد مربوط به ماده ۱۳-۲ [مهندسی ارزش] و ماده ۱۳-۷ [اصلاحات به علت تغییر در قوانین]، نباید از حدود تعیین شده در زیر، بیش‌تر شود:

 1. جمع مبالغ مربوط به کارهای افزایش یافته، نمی‌تواند از ۲۵ درصد مبلغ پذیرفته شده پیمان، بیش‌تر باشد،
 2. جمع مبالغ مربوط به کارهای کاهش یافته، نمی‌تواند از ۲۵ درصد مبلغ پذیرفته شده پیمان بیش‌تر باشد، مگر آن که در این حالت، پیمانکار موافق باشد کارها را با پیمان موجود) تکمیل کند. در این حالت، در صورتی که پیمانکار موافق با تکمیل کارها با پیمان موجود نباشد، پیمانکار می‌تواند پیمان را طبق ماده ۱۶-۲ [فسخ پیمان به وسیله پیمانکار]، فسخ نماید.

۴-۱۳-پرداخت به پول‌های قابل کاربرد

اگر برای پرداخت مبلغ پیمان، بیش از یک نوع پول (محلی و خارجی) مشخص شده باشد، در این صورت هر گاه به ترتیبی که در بالا آمد، تغییری توافق، تأیید، یا تعیین شود، مبلغ قابل پرداخت به هر یک از انواع پول‌های قابل کاربرد، باید مشخص شود. برای این منظور، میزان واقعی هزینه‌ها به هر یک از انواع پول‌ها برای کار تغییر یافته و نسبت پول‌هایی که برای پرداخت مبلغ پیمان پیش‌بینی شده است، باید مورد مراجعه قرار گیرد.

۵-۱۳- مبالغ مشروط

همه یا قسمتی از هریک از مبالغ مشروط، می‌تواند طبق دستور مهندس مشاور، مورد استفاده قرار گیرد، و مبلغ پیمان نیز به تناسب، اصلاح شود. جمع مبالغ پرداختی به پیمانکار بابت مبالغ مشروط، تنها مبالغ مربوط به کار، تدارکات، و خدمت‌هایی را شامل می‌شود که مبالغ مشروط به آن‌ها مربوط است، و به گونه‌ای است که مهندس مشاور دستور داده است.

در مورد هر یک از مبالغ مشروط، مهندس مشاور می‌تواند دستور دهد که:

۵-۱۳-الف)

کاری (شامل تدارک تجهیزات، مصالح و خدمت‌هایی که باید فراهم شود) به وسیله پیمانکار انجام شود و طبق ماده ۱۳-۳ [روش تغییر]، تعیین قیمت گردد، و یا

۵-۱۳-ب)

تجهیزات، مصالح یا خدمت‌هایی به وسیله پیمانکار خریداری شود، که بابت آن‌ها در مبلغ پیمان، موارد زیر باید گنجانده شود:

 1. مبالغ واقعی پرداخت شده (یا متعهد به پرداخت) از سوی پیمانکار، و
 2. مبلغی بابت هزینه‌های بالاسری و سود، برابر درصدی از مبالغ واقعی یاد شده که آن درصد، (درصورت وجود)، درصد درج شده در جدول مربوط است. در صورت عدم وجود چنین جدولی، درصد تعیین شده در پیوست پیشنهاد مناقصه، به کار برده خواهد شد.

در صورت درخواست مهندس مشاور، پیمانکار باید استعلام‌ها، رسید‌ها و صورت‌حساب‌ها را برای اثبات ادعای خود، به مهندس مشاور ارایه کند.

در مواردی که در پیمان پیش‌بینی شده است، پیش از سفارش کالا یا اجرای کار، پیمانکار باید استعلام قیمت یا مناقصه مربوط را طبق شرایط پیش‌بینی شده در پیمان، انجام داده و مدارک مربوط را به مهندس مشاور، تحویل دهد.

۶-۱۳- کارهای روز مزدی

برای کارهای جزیی و اتفاقی، مهندس مشاور می‌تواند دستور دهد که تغییر براساس کارهای روزمزدی اجرا شود. در این صورت، بهای کار بر اساس جدول کارهای روزمزدی پیمان تعیین شده و روش زیر به کار خواهد رفت. اگر پیمان فاقد جدول کارهای روزمزدی باشد، این ماده کاربرد نخواهد داشت.

پیش از سفارش کالا‌ها برای کار، پیمانکار باید استعلام قیمت مربوط را به مهندس مشاور تسلیم کند. در زمان درخواست پرداخت، پیمانکار باید فاکتورها، صورت‌حساب‌ها یا رسیدهای مبالغ پرداختی بابت کالا‌ها را، تسلیم کند.

به استثنای اقلامی که در جدول کارهای روزمزدی مشخص شده که بابت آن‌ها پرداختی انجام نمی‌شود، پیمانکار باید همه روزه اعلامیه دقیقی از منابع مصرف شده برای کارهای روز پیش را، در دو نسخه، شامل جزییات زیر، در اختیار مهندس مشاور بگذارد:

۶-۱۳-الف)

اسامی، مشاغل، و مدت کارکرد کارکنان پیمانکار،

۶-۱۳-ب)

هویت، نوع، و مدت کارکرد ماشین‌آلات پیمانکار، و کارهای موقت، و

۶-۱۳-پ)

مقادیر و انواع تجهیزات و مصالح استفاده شده.

یک نسخه از هر اعلامیه، در صورت صحت، یا پس از توافق، به امضای مهندس مشاور رسیده و به پیمانکار بازگردانده خواهد شد. سپس، پیمانکار مبادرت به تسلیم اعلامیه قیمت گذاری شده این منابع به مهندس مشاور، پیش از منظور کردن آن‌ها در صورت‌وضعیت بعدی، موضوع ماده ۱۴-۳ [درخواست صدور گواهی پرداخت میانی]، می‌کند.

مبلغ کارهای روزمزدی، نمی‌تواند از یک درصد مبلغ پذیرفته شده پیمان بیش‌تر شود.

۷-۱۳- اصلاحات به علت تغییر در قوانین

مبلغ پیمان، باید با منظور نمودن هر گونه افزایش یا کاهش هزینه‌ای که در نتیجه تغییر قوانین کشور (از جمله وضع قوانین جدید و لغو یا اصلاح قوانین موجود)، یا تفسیر این قوانین از سوی دستگاه قضایی یا مراجع رسمی دولتی، که پس از تاریخ پایه بر اجرای تعهدهای پیمانکار، طبق پیمان تأثیر بگذارد، اصلاح شود.

در صورتی که پیمانکار به علت تغییرهای یاد شده در قوانین یا تفسیرهای که پس از تاریخ پایه رخ دهد، دچار تأخیر و یا متحمل هزینه اضافی شود، باید مراتب را به مهندس مشاور اعلام کرده و طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار]، محق به:

۷-۱۳-الف)

تمدید مدتی به ازای تأخیر مربوط، هرگاه مدت تکمیل به تأخیر افتاده یا خواهد افتاد، طبق ماده ۸-۴ [تمدید مدت تکمیل]؛ و

۷-۱۳-ب)

دریافت هزینه‌های مربوط که باید در مبلغ پیمان گنجانده شود.

خواهد بود.

پس از دریافت این اعلام، مهندس مشاور باید نسبت به موارد پیش گفته، طبق ماده ۳-۵]تصمیم‌ها]، اقدام کند.

در صورتی که تغییر در قوانین با تفسیر‌های متفاوت موضوع این ماده موجب کاهش مدت تکمیل یا کاهش هزینه‌های پیمانکار شود، کارفرما یا مهندس مشاور، می‌توانند طبق ماده ۲-۵ [دعاوی کارفرما]، اقدام کنند.

۸-۱۳-تعدیل به علت تغییر در هزینه‌ها

اگر پرداخت تعدیل و روش محاسبه آن در شرایط خصوصی پیش بینی نشده باشد، مبلغ پیمان در اثر افزایش یا کاهش هزینه‌های نیروی انسانی، کالاها، و دیگر عوامل مؤثر، تعدیل نمی‌شود.

در صورتی که جبران هر گونه افزایش یا کاهش در هزینه‌ها با شرایط این ماده یا دیگر مواد شرایط پیمان پوشش داده نشود، چنین تلقی می‌گردد که مبلغ پذیرفته شده پیمان، چنین افزایش یا کاهش‌هایی را پوشش داده است.

درصورت پیش‌بینی تعدیل در شرایط خصوصی، کارهایی که بر اساس قیمت تمام شده یا قیمت‌های جاری ارزش گذاری می‌شوند، مشمول تعدیل موضوع این ماده نخواهند شد.

مبلغ پیمان و پرداخت

۱-۱۴- مبلغ پیمان

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد:

۱-۱۴-الف)

مبلغ پیمان، سر جمع (lump sum) مبلغ پذیرفته شده پیمان است و طبق پیمان، قابل اصلاح است؛

۱-۱۴-ب)

پیمانکار، موظف به پرداخت همه مالیات‌ها، حقوق گمرکی، عوارض، و پرداخت‌های دیگری است که طبق پیمان قرار است پرداخت کند، و مبلغ پیمان، به استثنای آنچه در ماده ۱۳-۷ [اصلاحات به علت تغییر در قوانین] بیان شده است، برای هیچ یک از این هزینه‌ها اصلاح نخواهد شد؛ و

۱-۱۴-پ)

هر مقداری که در هر جدول برای کاری آورده شده است، تخمینی بوده و نباید به عنوان مقدار واقعی و صحیح آن کار که پیمانکار موظف به اجرای آن است، تلقی شود؛ و

۱-۱۴-ت)

هر مقدار یا داده مربوط به قیمت که در جدول ارایه شده است، تنها برای هدف درج شده در آن جدول، کاربرد دارد، و برای هدف‌های دیگر، کاربرد نخواهد داشت.

اگر قرار است برای قسمتی از کارها پرداخت طبق مقادیر تأمین شده یا انجام شده صورت گیرد، چگونگی اندازه‌گیری و ارزش گذاری، طبق شرایط خصوصی یا دیگر مدارک پیمان است و مبلغ پیمان باید طبق پیمان، به تناسب اصلاح شود.

۲-۱۴-پیش پرداخت

کارفرما، باید پیش پرداختی را به صورت وام بدون بهره برای تجهیز و طراحی، در زمانی که پیمانکار تضمین مربوط را طبق همین ماده تسلیم کرده باشد، به پیمانکار پرداخت کند. مبلغ کل پیش پرداخت، شمار، و موعدهای پرداخت اقساط (در صورتی که بیش از یک قسط باشد)، نوع پول‌های قابل پرداخت و نسبت آن‌ها، طبق آن چه در پیوست پیشنهاد مناقصه درج شده است، خواهد بود.

مگر و تا زمانی که کارفرما تضمین مربوط را دریافت کند، یا اگر مبلغ کل پیش پرداخت در پیوست پیشنهاد مناقصه درج نشده باشد، این ماده کاربرد نخواهد داشت.

مهندس مشاور، گواهی پرداخت میانی برای اولین قسط را پس از دریافت اعلامیه پیمانکار (طبق ماده ۱۴-۳ [درخواست صدور گواهی پرداخت میانی])، و پس از آن که کارفرما تضمین انجام تعهدات را طبق ماده ۴-۲ [تضمین انجام تعهدات] دریافت کرده و هم چنین تصمیمی برابر با مبلغ و طبق نوع پول (ارز) پیش پرداخت دریافت کرده باشد، صادر می‌کند. تضمین پیش پرداخت باید به وسیله شخص حقوقی مورد تأیید کارفرما و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، صادر شده باشد. هم‌چنین، باید طبق فرم تعیین شده در شرایط خصوصی، تهیه گردد.

پیمانکار، باید اطمینان فراهم کند که تضمین یاد شده، تا زمان باز پرداخت کامل پیش پرداخت به وسیله پیمانکار، معتبر بوده و از ارزش قانونی برخوردار است. اما، مبلغ آن می‌تواند با توجه به مبالغ باز پرداخت شده از سوی پیمانکار، به میزانی که در گواهی پرداخت‌ها آمده است، به تدریج کاسته شود. اگر در متن تضمین، تاریخ انقضاء مشخص شده باشد و پیش پرداخت تا ۲۸ روز پیش از این تاریخ باز پرداخت نشده باشد، پیمانکار باید اعتبار تضمین را تا زمانی که مبلغ پیش پرداخت، باز پرداخت خواهد شد، تمدید کند.

پیش پرداخت، باید با کسر درصدی از گواهی پرداخت‌ها باز پرداخت شود. مگر آن که در پیوست پیشنهاد مناقصه، درصدهای کسر پیش پرداخت دیگری درج شده باشد:

۲-۱۴-الف)

اگر در پیوست پیشنهاد مناقصه به گونه دیگری تعیین نشده باشد، کسر بابت باز پرداخت پیش پرداخت، از گواهی پرداختی آغاز می‌شود که در آن، مبلغ تجمعی گواهی پرداخت‌های میانی (بدون در نظر گرفتن مبالغ پرداخت شده بابت پیش پرداخت، کسور حسن انجام کار، و باز پرداخت‌های آن)، از ده درصد مبلغ پذیرفته شده پیمان منهای مبالغ مشروط، بیش‌تر باشد؛ و

۲-۱۴-ب)

باز پرداخت پیش پرداخت با کسر کردن درصدی از مبلغ هر گواهی پرداخت، به میزان و ترتیب تعیین شده در پیوست پیشنهاد مناقصه، (بدون در نظر گرفتن مبلغ پرداختی بابت پیش پرداخت، کسور حسن انجام کار، و بازپرداخت‌های آن)، به تناسب نوع پول‌های پیش پرداخت، تا تادیه کل مبلغ پیش پرداخت، انجام می‌شود.

اگر پیش پرداخت تا پیش از صدور گواهی تحویل کارها یا پیش از فسخ پیمان، طبق فصل ۱۵ [فسخ پیمان به وسیله کارفرما]، فصل ۱۶ [تعلیق و فسخ به وسیله پیمانکار]، یا فصل ۱۹ [حوادث غیرمترقبه] (بر حسب مورد)، باز پرداخت نشده، بی‌درنگ بدهی پرداختی پیمانکار، به‌ کارفرما می‌شود.

۳-۱۴- درخواست صدور گواهی پرداخت میانی

پس از پایان هر دوره پرداختی که در پیمان مشخص شده است (اگر مشخص نشده باشد پس از پایان هر ماه)، پیمانکار باید صورت‌وضعیتی در شش نسخه، اگر در شرایط خصوصی شمار دیگری تعیین نشده باشد، به شکلی که به تأیید مهندس مشاور رسیده است، و با جزییاتی که نشان دهنده اجزای مبالغی باشد که پیمانکار خود را محق به دریافت آن‌ها می‌داند، همراه با مدارک پشتیبان کافی، از جمله گزارش پیشرفت مربوط، طبق ماده ۴-۲۱ [گزارش‌های پیشرفت] ، به مهندس مشاور تسلیم کند.

صورت‌وضعیت، باید شامل مواردی از اقلام زیر که کاربرد دارد، به پول‌های مختلفی که مبلغ پیمان با آن‌ها قابل پرداخت است، و به توالی فهرست شده در زیر، باشد:

۳-۱۴-الف)

بهای قراردادی برآورد شده از کارهای اجرا شده، و مدارک پیمانکار تهیه شده، تا آخر دوره مربوط (شامل تغییرها، به غیر از موارد مشروح در بندهای ب تا چ زیر)؛

۳-۱۴-ب)

هر مبلغی که براساس تغییر در قوانین و قیمت‌ها، طبق مواد ۱۳-۷[اصلاحات به علت تغییر در قوانین] و ۱۳-۸ [تعدیل به علت تغییر در هزینه‌ها]، باید افزوده یا کاسته شود؛

۳-۱۴-پ)

مبلغی که به عنوان سپرده حسن انجام کار باید کاسته شود. این مبلغ، با اعمال درصدی که در پیوست پیشنهاد مناقصه تعیین شده، بر جمع مبالغ پیش گفته به دست می‌آید و تا زمانی اعمال می‌شود که مبلغ نگه داشته شده نزد کارفرما، به میزان بیشینه سپرده حسن انجام کار (در صورت وجود)، که در پیوست پیشنهاد مناقصه تعیین شده است، برسد؛

۳-۱۴-ت)

هر مبلغی که طبق ماده ۱۴-۲[پیش پرداخت]، بابت پیش پرداخت، یا بابت باز پرداخت آن، باید افزوده یا کاسته شود؛

۳-۱۴-ث)

هر مبلغی که باید بابت تجهیزات و مصالح طبق ماده ۱۴-۵[تجهیزات و مصالح مورد نیاز کارها]، افزوده یا کاسته شود،

۳-۱۴-ج‌)

هر افزایش یا کاهشی که ممکن است طبق پیمان یا غیر آن، مقتضی باشد؛ از جمله موارد موضوع فصل ۲۰ [دعاوی، اختلاف‌ها و داوری]؛ و

۳-۱۴-چ)

کاستن مبالغ گواهی شده در همه گواهی پرداخت‌های قبلی.

۴-۱۴- جدول پرداخت‌ها

اگر پیمان دارای جدول پرداخت‌هایی باشد که مشخص کننده اقساطی است که مبلغ پیمان طبق آن‌ها پرداخت می‌شود، اگر در جدول یاد شده به گونه دیگری تعیین نشده باشد،:

۴-۱۴-الف)

اقساط تعیین شده در جدول پرداخت‌ها، همان بهای قراردادی برآورد شده مورد نظر در بند الف ماده ۱۴-۳ [درخواست صدور گواهی پرداخت میانی]، است،

۴-۱۴-ب)

ماده ۱۴-۵ [تجهیزات و مصالح مورد نیاز کارها] کاربرد ندارد؛ و

۴-۱۴-پ)

هر گاه این اقساط طوری تعریف نشده باشد که به رسیدن به پیشرفت واقعی در اجرای کارها بستگی داشته باشد، و در صورتی که پیشرفت واقعی کارها کم‌تر از میزانی باشد که جدول پرداخت‌ها براساس آن تنظیم شده است، آنگاه مهندس مشاور می‌تواند طبق ماده۳-۵ [تصمیم‌ها]، برای مواردی که در آن‌ها پیشرفت واقعی کم‌تر از مبلغ اقساط مربوط باشد، نسبت به تعیین اقساط متناسب تجدید نظر شده، اقدام کند.

اگر پیمان دارای جدول پرداخت‌ها نباشد، پیمانکار باید برآوردی تخمینی را که تعهد آور نباشد، از مبالغی که به نظر وی کارفرما باید بپردازد، برای دوره‌های سه ماهه تسلیم کند. اولین برآورد، باید ظرف ۴۲ روز بعد از تاریخ آغاز، تسلیم شود. هر سه ماه یک بار، تا زمانی که گواهی تحویل صادر شود، باید برآوردهای تجدید نظر شده، تسلیم گردد.

۵-۱۴-تجهیزات و مصالح مورد نیاز کارها

اگر در شرایط خصوصی، به گونه دیگری تعیین نشده باشد، مفاد این ماده به شرح زیر است.

درصورت کاربرد داشتن این ماده، گواهی‌های پرداخت میانی، طبق بند ث ماده ۱۴-۳، باید شامل ۱) مبلغی بابت تجهیزات و مصالحی که برای به کار برده شدن در کارهای دائم به کارگاه ارسال شده است، و ۲) کاستن این مبلغ در زمانی که بهای این تجهیزات و مصالح به عنوان جزیی از کارهای دائم طبق پاراگراف الف ماده ۱۴-۳ [درخواست صدور گواهی پرداخت میانی] گنجانده شده است، باشد.

در صورتی که فهرست‌های مورد اشاره، در پاراگراف‌های ب -۱ یا پ- ۱زیر، در پیوست پیشنهاد مناقصه گنجانده نشده باشند، این ماده کاربرد نخواهد داشت.

مهندس مشاور، افزوده شدن مبالغ مربوط را به شرطی تعیین و گواهی می‌کند که شرایط زیر محقق شود:

۵-۱۴-الف)

پیمانکار:

 1. مدارک کافی (از جمله سفارش‌ها، رسیدها، صورت هزینه‌ها و کاربرد تجهیزات و مصالح) را ثبت نموده و به گونه‌ای نگهداری کند که برای بازرسی مهندس مشاور آماده باشد، و
 2. اظهاریه هزینه تهیه و حمل تجهیزات و مصالح به‌ کارگاه را همراه مدارک پشتیبانی کافی، تسلیم نموده باشد؛

و یا:

۵-۱۴-ب)

تجهیزات و مصالح مربوط:

 1. آن‌هایی است که فهرستی از آن‌ها در پیوست پیشنهاد مناقصه به عنوان اقلامی که پرداخت بهای آن‌ها موکول به بارگیری است، درج شده،
 2. طبق پیمان، برای حمل به کشور در مسیری در راستای کارگاه، بارگیری شده، و
 3. در بارنامه و یا دیگر اسناد مثبته حمل، شرح آن مصالح و تجهیزات آمده باشد، این بارنامه و دیگر اسناد مثبته حمل باید همراه گواهی‌های پرداخت کرایه حمل و هزینه بیمه و مدارک دیگری که به‌طور معقول خواسته شود و تضمینی معادل مبلغ و نوع پول مقتضی و به شکل مورد تأیید کارفرما که به وسیله مؤسسه مورد تأیید کارفرما، صادر گردیده و به مهندس مشاور تسلیم شده باشد. تضمین یاد شده می‌تواند مشابه تضمین تعیین شده در ماده ۱۴-۲ [پیش پرداخت] بوده و مدت اعتبار آن باید تا زمانی باشد که تجهیزات و مصالح مربوط، به طرز مناسبی در کارگاه انبار گردیده و حفاظت آن‌ها در برابر از دست رفتن، آسیب دیدن یا زوال، تأمین شده باشد؛

یا

۵-۱۴-پ)

تجهیزات و مصالح مربوط:

 1. آن‌هایی است که فهرست آن‌ها در پیوست پیشنهاد مناقصه به عنوان اقلامی که پرداخت بهای آن‌ها موکول به ورود به‌ کارگاه شده، درج گردیده، و
 2. ۲. به‌ کارگاه تحویل شده و به گونه‌ای مناسب انبار گردیده و در برابر از دست رفتن، آسیب دیدن یا زوال، محافظت شده و ظاهر آن‌ها طبق پیمان باشد.

مبلغ اضافه‌ای که باید طبق این بند گواهی شود، معادل هشتاد درصد میزان تعیینی مهندس مشاور از هزینه تجهیزات و مصالح (از جمله حمل و تحویل به ‌کارگاه)، با در نظر گرفتن مدارک یاد شده در این ماده، و بهای قراردادی این تجهیزات و مصالح است.

نوع پول‌های این مبلغ اضافی، همان پول‌هایی است که بهای قراردادی مربوط طبق بند الف ماده ۱۴-۳ [درخواست صدور گواهی پرداخت میانی]، بر اساس آن تعیین شده است. در زمان کاستن از گواهی پرداخت نیز، باید مبلغ قابل اعمال، که معادل با همان پول‌ها و به همان نسبت‌های مبلغ اضافی منظور شده برای تجهیزات و مصالح مربوط است، منظور شود.

۶-۱۴- صدور گواهی پرداخت‌های میانی

تا زمانی که کارفرما تضمین انجام تعهدات را دریافت و تأیید نکرده باشد، هیچ گواهی پرداختی صادر نشده و یا هیچ پرداختی صورت نخواهد گرفت. از آن پس، مهندس مشاور باید ظرف ۲۸ روز از زمان دریافت هر صورت‌وضعیت و مستندات پشتیبان آن، گواهی پرداخت میانی را همراه با جزییات پشتیبان که نشان دهنده مبلغ منصفانه‌ای است که مهندس مشاور آن را به عنوان بدهی تعیین می‌کند، صادر نماید و برای کارفرما ارسال کند.

تا صدور گواهی تحویل کارها، در صورتی که مبلغ گواهی پرداخت (پس از کسر حسن انجام کار و دیگر کسور) کم‌تر از مبلغی باشد که در پیوست پیشنهاد مناقصه به عنوان کمینه گواهی پرداخت (در صورت وجود) تعیین شده است، مهندس مشاور ملزم به صدور گواهی پرداخت نیست. در صورت بروز چنین حالتی، مهندس مشاور باید موضوع را به پیمانکار اعلام کند.

خود داری از صدور گواهی پرداخت میانی، به استثنای موارد زیر مجاز نیست:

۶-۱۴-الف)

اگر آنچه پیمانکار تدارک کرده یا کاری که پیمانکار انجام داده منطبق با پیمان نباشد، هزینه‌های اصلاح یا جایگزینی، تا زمانی که اصلاح یا جایگزینی انجام نگرفته باشد، پرداخت نمی‌شود.

۶-۱۴-ب)

اگر پیمانکار در انجام هریک از کارها یا تعهدهایش طبق پیمان، قصور کرده یا در شرف قصور باشد و مهندس مشاور پیش تر این موارد را به او اخطار کرده باشد، می‌توان از تأیید مبلغ معادل بهای آن کار یا تعهد، تا زمانی که آن کار انجام شده یا به آن تعهد عمل شود، خود داری کرد.

مهندس مشاور، می‌تواند در هر گواهی پرداخت میانی، اقدام به تصحیح یا تجدید نظر در جهت تدقیق گواهی پرداخت‌های قبلی بکند. نباید چنین تلقی شود که گواهی پرداخت، نشان دهنده پذیرش، تأیید، و رضایت مهندس مشاور است.

۷-۱۴- پرداخت‌ها

کارفرما، باید پرداخت‌های زیر را به پیمانکار انجام دهد:

۷-۱۴-الف)

نخستین قسط پیش پرداخت ظرف ۴۲ روز پس از تاریخ صدور نامه پذیرش، یا ظرف ۲۱ روز پس از دریافت مدارک مربوط به ماده ۴-۲[تضمین انجام تعهدات]، و ماده ۱۴-۲ [پیش پرداخت] هر کدام که دیرتر باشد،

۷-۱۴-ب)

مبلغ گواهی شده در هر گواهی پرداخت میانی، ظرف ۵۶ روز از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت میانی و مدارک پشتیبان آن، از سوی مهندس مشاور؛ و

۷-۱۴-پ)

مبلغ گواهی شده در گواهی پرداخت نهایی، ظرف ۵۶ روز پس از دریافت گواهی پرداخت نهایی، صادر شده از سوی مهندس مشاور.

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری نیامده باشد، پرداخت مبلغ مربوط به هر نوع پول به وسیله کارفرما، از طریق واریز به حساب (های) بانکی تعیین شده از سوی پیمانکار، انجام می‌شود.

۸-۱۴- تأخیر در پرداخت

اگر طبق ماده ۱۴-۷ [پرداخت‌ها]، پیمانکار مبلغی را دریافت نکند، پیمانکار محق به دریافت خسارت تأخیر ماهانه مبلغ پرداخت نشده، برای مدت تأخیر خواهد بود. آغاز این دوره، تاریخ پرداخت تعیین شده در ماده ۱۴-۷ [پرداخت‌ها]، بدون توجه به تاریخ صدور گواهی پرداخت (موضوع پاراگراف ب ماده ۱۴-۷) است.

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد، خسارت تأخیر یاد شده برای پرداخت‌های ریالی، باید بر مبنای نرخ سود سپرده‌گذاری بلند مدت پنج ساله (مورد عمل بانک ملی ایران) محاسبه و پرداخت شود. خسارت تأخیر برای پرداخت‌های ارزی باید، برابر با نرخ سود بین بانکی ارزهای مربوط در بازار بین‌المللی، که به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت گردد.

پیمانکار، محق به دریافت این وجوه است، بدون این که بر دیگر حقوق وی یا راه‌های رفع مشکل موجود برای وی، خدشه‌ای وارد سازد.

۹-۱۴- پرداخت سپرده حسن انجام کار

پس از صدور گواهی تحویل کارها و انجام موفقیت‌آمیز همه آزمایش‌های تعیین شده (از جمله آزمایش‌های پس از تکمیل، در صورت وجود)، مهندس مشاور باید نیمه نخست سپرده‌های حسن انجام کار را برای پرداخت به پیمانکار، گواهی کند. اگر گواهی تحویل برای یک بخش صادر شده باشد، پس از این که آن بخش همه آزمایش‌ها را با موفقیت بگذراند، پرداخت درصد مربوط به آن، باید از نیمه نخست سپرده حسن انجام کار گواهی شده و پرداخت گردد.

پس از انقضای دیر‌ترین دوره اعلام نقص، بی‌درنگ، باقی مانده سپرده حسن انجام کار باید به وسیله مهندس مشاور، برای پرداخت به پیمانکار گواهی شود. اگر گواهی تحویل برای یک بخش صادر شده باشد، پس از انقضای تاریخ دوره اعلام نقص برای آن بخش، باید بی‌درنگ درصد مربوط، از نیمه دوم سپرده حسن انجام کار گواهی شده و پرداخت گردد.

اما، اگر کارهایی هنوز برای اجرا باقی مانده باشد، طبق فصل ۱۱ [مسئولیت نقص] یا فصل ۱۲ [آزمایش‌های پس از تکمیل]، مهندس مشاور محق به خودداری از صدور گواهی پرداخت هزینه‌های تخمینی این کارها، تا زمان اجرای کامل آن‌ها خواهد بود.

درصد مربوط به هر بخش، برابر درصد بهای درج شده در پیوست پیشنهاد مناقصه برای آن بخش است، اگر در پیوست پیشنهاد مناقصه درصد بهای بخشی درج نشده باشد، هیچ درصدی از هر یک از دو نیمه سپرده حسن انجام کار برای این بخش، طبق ماده، آزاد نخواهد شد.

۱۰-۱۴- صورت‌وضعیت زمان تکمیل

پیمانکار، ظرف ۸۴ روز پس از دریافت گواهی تحویل برای کارها، باید صورت‌وضعیت زمان تکمیل را، به همراه مدارک پشتیبان، طبق ماده ۱۴-۳ [درخواست صدور گواهی پرداخت‌های میانی]، در شش نسخه، در صورتی که در شرایط خصوصی شمار دیگری تعیین نشده باشد، به مهندس مشاور تسلیم کند. این صورت‌وضعیت، باید نشان دهنده:

۱۰-۱۴-الف)

بهای همه کارهای انجام شده طبق پیمان، تا تاریخ صدور گواهی تحویل برای کارها،

۱۰-۱۴-ب)

مبالغ دیگری که پیمانکار خود را محق به دریافت آن‌ها می‌داند، و

۱۰-۱۴-پ)

برآورد مبالغ دیگری که پیمانکار بر اساس پیمان پیش‌بینی می‌کند بستانکار شود، به صورت جداگانه و تنها به منظور اطلاع کارفرما، در صورت‌وضعیت زمان تکمیل درج می‌گردد،

باشد،

آن گاه، مهندس مشاور طبق ماده ۱۴-۶ [صدور گواهی پرداخت‌های میانی]، باید گواهی پرداخت مربوط را صادر کند.

۱۱-۱۴-درخواست صدور گواهی پرداخت نهایی

ظرف ۵۶ روز پس از دریافت گواهی عملکرد، پیمانکار باید در شش نسخه، در صورتی که در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد، پیش‌نویس صورت‌وضعیت نهایی را همراه با مدارک پشتیبان، به شکل مورد تأیید مهندس مشاور، که به تفصیل نشان دهنده:

۱۱-۱۴-الف)

بهای هر کار انجام شده طبق پیمان، و

۱۱-۱۴-ب)

مبالغ دیگری که پیمانکار بر اساس پیمان یا به هر صورت دیگری، خود را محق به دریافت آن‌ها می‌داند، به مهندس مشاور تسلیم کند.

اگر مهندس مشاور با پیش‌نویس صورت‌وضعیت نهایی موافق نباشد یا نتواند درستی قسمت‌هایی از آن را تأیید کند، پیمانکار باید اطلاعات بیش‌تری را که مهندس مشاور به‌طور منطقی می‌خواهد، تسلیم و پیش‌نویس را به گونه‌ای تغییر دهد که توافق بین پیمانکار و مهندس مشاور، ممکن شود. پس از توافق، پیمانکار باید صورت‌وضعیت نهایی را، عین آن چه توافق شده است، تهیه و به مهندس مشاور تسلیم کند. این صورت‌وضعیت توافق شده در این شرایط پیمان «صورت‌وضعیت نهایی» نام دارد.

اما، اگر پس از انجام گفت‌و‌گو بین مهندس مشاور و پیمانکار و با اعمال تغییرهای مورد توافق در پیش‌نویس صورت‌وضعیت نهایی، معلوم شود که هنوز اختلافی وجود داد، مهندس مشاور باید گواهی پرداخت میانی برای مبالغ مربوط به قسمت‌های مورد توافق صورت‌وضعیت نهایی پیش‌نویس را صادر کند و به ‌کارفرما ارایه نماید (و یک نسخه از آن را نیز برای پیمانکار ارسال دارد). سپس، اگر اختلاف‌ها نهایتاً طبق ماده ۲۰-۴ [تصمیم‌گیری هیأت حل اختلاف] یا طبق ماده ۲۰-۵ [حل و فصل دوستانه]، حل شود، پیمانکار باید صورت‌وضعیت نهایی را تهیه کرده و به‌ کارفرما (و نسخه‌ای از آن را به مهندس مشاور) تسلیم نماید.

۱۲-۱۴-اقرار نامه

همراه با تسلیم صورت‌وضعیت نهایی، پیمانکار باید اقرار نامه کتبی مبنی بر این که مبلغ کل صورت‌وضعیت نهایی بیانگر تسویه حساب کامل و نهایی همه مبالغی است که طبق پیمان یا در ارتباط با پیمان به پیمانکار تعلق می‌گیرد، تسلیم کند. در اقرار نامه، ممکن است درج شود که اعتبار این اقرار نامه از تاریخی است که پیمانکار، تضمین انجام تعهدات و مانده طلب خود را از مبلغ کل یادشده دریافت کرده باشد، که در این صورت، اقرارنامه از چنان تاریخی نافذ است.

۱۳-۱۴- صدور گواهی پرداخت نهایی

ظرف ۲۸روز از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت نهایی و اقرارنامه کتبی موضوع ماده ۱۴-۱۱[درخواست صدور گواهی پرداخت نهایی] و ماده ۱۴-۱۲[اقرار نامه]، مهندس مشاور باید گواهی پرداخت نهایی را صادر کرده و برای تصویب کارفرما، ارسال نماید. این گواهی، باید مبین موارد زیر باشد:

۱۳-۱۴-الف)

مبلغی که نهایتاً پیمانکار، محق به دریافت آن است، و

۱۳-۱۴-ب)

بستانکاری کارفرما، برای همه مبالغی که قبلاً به وسیله کارفرما پرداخت شده و همه مبالغی که کارفرما، محق به دریافت آن است، و مابه‌التفاوتی (در صورت وجود) که بنا به مورد، کارفرما باید به پیمانکار پرداخت کند و یا برعکس .

اگر پیمانکار درخواست صدور گواهی پرداخت نهایی را طبق ماده ۱۴-۱۱ [درخواست صدور گواهی پرداخت نهایی] و ماده ۱۴-۱۲ [اقرارنامه]، تسلیم نکرده باشد، مهندس مشاور، باید از پیمانکار بخواهد که در این مورد اقدام کند. اگر پیمانکار در تسلیم درخواست خود ظرف ۲۸ روز قصور ورزد، مهندس مشاور باید گواهی پرداخت نهایی را به مبلغی که خود به گونه‌ای منصفانه به عنوان بدهی یکی از دو طرف تعیین می‌کند، صادر کرده و برای تصویب کارفرما، ارسال نماید. هر گاه بر اساس این ماده، پیمانکار بدهکار شود، مکلف است که در مدت ۲۸ روز از تاریخ صدور گواهی پرداخت نهایی یا اعلام کارفرما، طلب کارفرما را بپردازد، و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تأخیر کند، کارفرما حق دارد، بدون انجام تشریفات قضایی، طلب خود را از محل سپرده‌ها و تضمین‌های پیمانکار، وصول نماید و اگر مبالغ این تضمین‌ها تکافو نکند، اقدام‌های قانونی را برای وصول مطالبات خود معمول دارد.

۱۴-۱۴- پایان یافتن مسئولیت کارفرما

کارفرما، هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به پیمانکار، برای هیچ موضوع یا موردی طبق پیمان، یا در رابطه با پیمان، یا اجرای کارها، به جز و به میزانی که پیمانکار مشخصاً مبالغی را برای آنها:

۱۴-۱۴-الف)

در صورت‌وضعیت نهایی و هم‌چنین،

۱۴-۱۴-ب)

در صورت‌وضعیت زمان تکمیل به صورتی که در ماده ۱۴-۱۰]صورت‌وضعیت زمان تکمیل] آمده، منظور کرده باشد، (به جز موارد و چیزهایی که پس از صدور گواهی تحویل کارها پیش آمده باشد)

نخواهد داشت. اما این ماده، مسئولیت کارفرما را نسبت به تعهد مصون نگهداشتن طبق پیمان، محدود نمی‌کند.

۱۵-۱۴- نوع پول‌های پرداخت

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد، مفاد این ماده به شرح زیر است:

مبلغ پیمان، باید به پول (های) نام برده در پیوست پیشنهاد مناقصه، پرداخت شود. اگر بیش از یک نوع پول به این منظور نام برده شده باشد، پرداخت‌ها باید به ترتیب بیان شده در زیر، انجام گردد:

۱۵-۱۴-الف)

اگر مبلغ پذیرفته شده پیمان، تنها به ریال درج شده باشد:

۱٫نسبت‌های ریال و پول خارجی و نرخ‌های ثابت تبدیلی که برای محاسبه پرداخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید طبق پیوست پیشنهاد مناقصه باشد،

 1. پرداخت‌ها و کسور مربوط به ماده ۱۳-۱۵ [مبالغ مشروط] و ماده ۱۳-۷ [اصلاحات به علت تغییر در قوانین]، باید طبق و به نسبت پول‌های قابل کاربرد باشد‍؛ و
 2. دیگر پرداخت‌ها و کسور موضوع بندهای الف تا ت ماده ۱۴-۳[درخواست صدور گواهی پرداخت‌های میانی]، باید به پول‌هایی و به نسبت‌هایی باشد که در بند الف – ۱، مشخص شده است.
۱۵-۱۴-ب)

پرداخت بابت خسارت‌های تعیین شده در پیوست پیشنهاد مناقصه، باید به پول‌ها و به نسبت‌هایی که در پیوست پیشنهاد مناقصه مشخص شده است، صورت گیرد؛

۱۵-۱۴-پ)

دیگر پرداخت‌هایی که از سوی پیمانکار به ‌کارفرما می‌شود، باید به پولی باشد که کارفرما به آن پول هزینه کرده، یا به پول دیگری باشد که مورد توافق دو طرف قرار گرفته است؛

۱۵-۱۴-ت)

اگر هر گونه مبلغ قابل پرداخت از سوی پیمانکار به‌ کارفرما، به پولی، بیش‌تر از مبلغ قابل پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار با همان پول باشد، کارفرما می‌تواند مابه التفاوت این مبالغ را در برابر مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار، با پول‌های دیگر تسویه کند.

۱۵-۱۴-ج)

اگر در پیوست پیشنهاد مناقصه، نرخ تبدیلی برای پول‌ها تعیین نشده باشد، نرخ‌های تبدیل حاکم در تاریخ پایه که به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده، نافذ خواهد بود.

تعلیق و فسخ به وسیله پیمانکار

۱-۱۵-اعلام برای اصلاح

اگر پیمانکار طبق پیمان به هر یک از تعهدهای خود عمل نکند، مهندس مشاور می‌تواند با اعلام به پیمانکار، او را به درست کردن و رفع قصور ظرف مدت معقول مشخص شده‌ای، ملزوم کند.

۲-۱۵- فسخ به وسیله کارفرما

کارفرما، محق به فسخ پیمان است، اگر پیمانکار:

۲-۱۵-الف)

در انطباق با ماده ۴-۲ [تضمین انجام تعهدات] یا در مورد اعلامی که طبق ماده ۱۵-۱ [اعلام برای اصلاح] دریافت می‌کند، تعهدهای خود را ایفا نکرده باشد،

۲-۱۵-ب)

کارها را رها کرده باشد و یا به هر شکل، قصد خود مبنی بر عدم اجرای تعهداتش را طبق پیمان، نشان داده باشد،

۲-۱۵-پ)

بدون دلیل موجه، ۱) در انجام کارها، طبق فصل ۸ [آغاز، تأخیر‌ها و تعلیق]، یا ۲) در اجرای مفاد اعلام‌های صادر شده طبق ماده ۷-۵ [رد کردن] و ماده ۷-۶ [کارهای علاج بخشی]، ظرف ۲۸ روز از تاریخ دریافت آنها، عمل نکرده باشد،

۲-۱۵-ت)

بدون کسب توافق لازم، کارها را به پیمانکار دست دوم سپرده و یا پیمان را به غیر واگذار کرده باشد،

۲-۱۵-ث)

ورشکسته شده یا ناتوان در بازپرداخت بدهی‌ها شده یا در شرف انحلال قرار گرفته، یا بر علیه او اجراییه یا قرار بازداشت صادر شده باشد، یا با اعتباردهندگانش تبانی کرده یا کاری کرده، یا رویدادی رخ دهد که (طبق قوانین مربوط) اثری مشابه با هر یک از اقدام‌ها یا رویدادهای یادشده، داشته باشد‍؛

۲-۱۵-ج)

اقدام به پرداخت و یا دادن وعده هر گونه رشوه، هدیه، انعام، کمیسیون، یا هر چیز با ارزش دیگری، به هر کس (مستقیم یا به‌طور غیرمستقیم)، به عنوان قدردانی یا به منظور ترغیب یا تشویق به:

 1. انجام یا خودداری از انجام هر گونه اقدام مرتبط با پیمان، یا
 2. نشان دادن علاقه یا مخفی نمودن ناخرسندی اشخاص مرتبط با پیمان، کرده باشد، یا اگر هر یک از کارکنان، مباشران یا پیمانکاران دست دوم پیمانکار، به قصد این گونه ترغیب‌ها، مبالغ و هدیه‌های نام برده شده در این بند (ج) را (مستقیم یا غیرمستقیم) به هر شخصی پرداخت کرده یا وعده دادن آن‌ها را بدهد. اما، ترغیب‌ها و پاداش‌های قانونی به کارکنان پیمانکار، حق فسخ پیمان از سوی کارفرما را ایجاد نخواهد کرد؛ یا
۲-۱۵-چ)

اگر مشمول ممنوعیت قانونی منع مداخله شود.

در صورت پیش آمدن هر یک از حالتهای درج شده در بندهای پیش گفته، کارفرما می‌تواند با اخطار ۱۴ روزه به پیمانکار، پیمان را فسخ کرده و پیمانکار را از کارگاه اخراج نماید. اما، در مورد بندهای ث و ج، کارفرما می‌تواند با یک اعلام، بی‌درنگ پیمان را فسخ کند.

تصمیم کارفرما به فسخ پیمان، بر دیگر حقوق کارفرما طبق پیمان یا غیر آن، خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

با اعلام فسخ پیمان، پیمانکار باید کارگاه را ترک کرده و همه کالاهای لازم، همه مدارک پیمانکار، و دیگر مدارک طراحی را که به وسیله پیمانکار تهیه شده یا برای او تهیه شده است، به مهندس مشاور تحویل دهد. اما پیمانکار، ‌باید نهایت سعی خود را در برآورده کردن فوری هر دستور معقولی که در اعلام کارفرما، ۱) برای واگذاری هر قسمت از کارها به پیمان‌های دست دوم، و ۲) برای حفاظت از جان، مال، یا ایمنی کارها، آمده است، معمول دارد.

پس از فسخ، کارفرما، می‌تواند رأساً کارها را تکمیل کرده یا به وسیله هر مؤسسه دیگری ترتیب تکمیل کارها را بدهد، در این صورت، کارفرما و مؤسسه‌های یادشده، می‌توانند از کالاها، مدارک پیمانکار، و دیگر مدارک طراحی که به وسیله پیمانکار یا از جانب وی تهیه شده است، استفاده کنند. اگر در شرایط خصوصی، به گونه دیگری پیش‌بینی نشده باشد، کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار، آنچه را که طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است، قبول می‌کند و بهای آن‌ها را بر اساس نرخ متعارف روز که مورد توافق دو طرف باشد، به حساب بستانکار پیمانکار منظور می‌نماید.

کارفرما، می‌تواند ماشین‌آلات پیمانکار و وسایل متعلق به وی را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای اتمام کار مورد نیاز بداند، برای مدت مناسبی که جایگزین کردن آن‌ها با ماشین‌آلات دیگر لازم است، در اختیار گرفته و هزینه پیمانکار برای در اختیار قراردادن آن‌ها، به علاوه سودی معقول، یا بهای اجاره آن‌ها را که طبق مفاد پیمان یا با توافق دو طرف تعیین می‌شود، به حساب بستانکار پیمانکار منظور کند. کارفرما نمی‌تواند بدون موافقت پیمانکار، ماشین‌آلات پیمانکار را بیش از مدتهای تعیین شده در شرایط خصوصی، در اختیار خود بگیرد.

سپس، کارفرما باید محل تحویل ماشین‌آلات پیمانکار و کارهای موقت را که آن محل، کارگاه یا حوالی آن خواهد بود، اعلام کند. پیمانکار، باید بی‌درنگ ترتیب خارج کردن آن‌ها را به ریسک و هزینه‌ خود، بدهد. اما، هر گاه تا این زمان پیمانکار بدهی خود به‌ کارفرما را پرداخت نکرده باشد، کارفرما می‌تواند به منظور وصول طلب خود، این اقلام را با رعایت تشریفات قانونی، به تملک خود در آورده و یا به فروش برساند. مبلغ اضافه حاصل از فروش، از مبلغ بدهی پیمانکار (در صورت وجود)، باید به پیمانکار پرداخت شود.

۳-۱۵- ارزیابی در تاریخ فسخ

در زودترین زمان عملی پس از آن که اعلام فسخ پیمان طبق ماده ۱۵-۲ [فسخ به وسیله کارفرما] نافذ شود، مهندس مشاور باید طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]، برای تعیین بهای کارها، کالاها، مدارک پیمانکار، و دیگر مطالبات پیمانکار بابت کارهای انجام شده، طبق پیمان اقدام کند.

۴-۱۵-پرداخت پس از فسخ

پس از این که اعلام فسخ پیمان طبق ماده ۱۵-۲ [فسخ به وسیله کارفرما] نافذ شود، کارفرما می‌تواند:

۴-۱۵-الف)

طبق ماده ۲-۵ [دعاوی کارفرما] اقدام کند،

۴-۱۵-ب)

پرداخت به پیمانکار را تا زمانی که هزینه‌های طراحی، اجرا، تکمیل کارها، و رفع همه نقص‌ها، خسارت‌های تأخیر در تکمیل کارها (در صورت وجود)، و همه هزینه‌های دیگری که کارفرما متحمل شده است، تسویه شود، متوقف کند، و یا

۴-۱۵-پ)

هر گونه زیان و خسارت تحمل شده به وسیله کارفرما و هر هزینه اضافی بابت تکمیل کارها را، پس از کسر هر گونه طلب پیمانکار، طبق ماده ۱۵-۳ [ارزیابی در تاریخ فسخ]، از پیمانکار اخذ کند. پس از جبران این گونه زیان‌ها، خسارت‌ها و هزینه‌های اضافی، کارفرما باید مانده طلب پیمانکار را به وی پرداخت کند.

۵-۱۵-حق کارفرما برای فسخ

کارفرما، می‌تواند، بنا به مصلحت خود، در هر زمان، پیمان را با اعلام چنین فسخی، به پیمانکار فسخ کند. فسخ پیمان، ۲۸ روز پس از تاریخ دریافت اعلام فسخ به وسیله پیمانکار یا بازگرداندن تضمین انجام تعهدات، هر کدام که دیرتر باشد، نافذ خواهد شد. در صورتی که در شرایط خصوصی به گونه دیگری نیامده باشد، کارفرما نمی‌تواند با این هدف که خود کارها را انجام دهد و یا کارها به وسیله پیمانکار دیگری انجام شود، به استناد این ماده پیمان را فسخ کند.

پس از این فسخ، پیمانکار باید طبق ماده ۱۶-۳ [توقف کار و خارج کردن ماشین‌آلات پیمانکار]، عمل کرده و پرداخت به پیمانکار باید بر اساس ماده ۱۹-۶ [فسخ اختیاری، پرداخت و آزادسازی]، انجام شود.

تعلیق و فسخ به وسیله پیمانکار

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد، مفاد این فصل، به شرح زیر است.

۱-۱۶-حق پیمانکار برای تعلیق کار

اگر مهندس مشاور در صدور گواهی پرداخت طبق ماده ۱۴-۶ [صدور گواهی پرداخت‌های میانی]، قصور ورزد، یا کارفرما در اجرای ماده ۱۴-۷ [پرداخت‌ها]، قصور کند، مشروط بر آن که تعهدهای پرداخت نشده طبق این ماده، از مبلغ تعیین شده در پیوست پیشنهاد مناقصه بیش‌تر باشد، پیمانکار می‌تواند طی یک اعلام حداقل ۴۲ روزه به‌ کارفرما، کارها را به حالت تعلیق درآورد (یا نرخ پیشرفت اجرای کارها را کاهش دهد)، مگر و تا زمانی که پیمانکار بر حسب موردی که در اعلام آمده است، گواهی پرداخت را دریافت کند، یا مبلغ مربوط را دریافت نماید، و یا نشانه‌ای مبنی بر در جریان پرداخت بودن طلب‌های خود را دریافت کند.

اقدام پیمانکار، بر حقوق پیمانکار در مورد دریافت هزینه خسارت تأخیر در پرداخت، طبق ماده ۱۴-۸[تأخیر در پرداخت]، و حق فسخ پیمان طبق ماده ۱۶-۲ [فسخ پیمان به وسیله پیمانکار]، خدشه‌ای وارد نخواهد کرد.

هر گاه پیمانکار، متعاقباً گواهی پرداخت را دریافت کند، یا مبلغ مربوط را دریافت نماید، یا نشانه‌ای مبنی بر در جریان بودن پرداخت طلب‌های خود دریافت کند، باید کار متعارف خود را در زودترین زمان معقول و ممکن از سر گیرد.

اگر پیمانکار، به خاطر تعلیق کارها (یا کاهش آهنگ پیشرفت) طبق این بند، دچار تأخیر و یا متحمل هزینه‌ای شود، باید مراتب را به مهندس مشاور اعلام کند و طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار]، محق خواهد بود به:

۱-۱۶-الف)

تمدید مدت برای چنین تأخیری، اگر تکمیل به تأخیر افتاده یا خواهد افتاد، طبق ماده ۸-۴ [تمدید مدت تکمیل]، و

۱-۱۶-ب)

دریافت هزینه مربوط، به علاوه سود معقولی که باید در مبلغ پیمان گنجانده شود.

پس از دریافت این اعلام، مهندس مشاور باید طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]، در این موارد اقدام کند.

۲-۱۶- فسخ پیمان به وسیله پیمانکار

پیمانکار، محق به فسخ پیمان خواهد بود، اگر:

۲-۱۶-الف)

مهندس مشاور ظرف ۶۳ روز پس از دریافت صورت‌وضعیت و مدارک پشتیبان مربوط، نسبت به صدور گواهی پرداخت، قصور کرده باشد،

۲-۱۶-ب)

پیمانکار ظرف ۸۴ روز پس از انقضای مهلت تعیین شده در ماده ۱۴-۷ [پرداخت‌ها]، طلب قابل دریافت خود در گواهی پرداخت میانی را، که پرداخت در این مهلت باید انجام می‌شد (به استثنای کسور مربوط به ماده ۲-۵ [دعاوی کارفرما])، دریافت نکرده باشد،

۲-۱۶-پ)

کارفرما، نسبت به انجام تعهدهای خود در تحویل زمین، تحصیل مجوزهای لازم مورد تعهد خود، بیش از ۸۴ روز نسبت به زمان‌های تعیین شده در پیمان، کوتاهی کرده باشد،

۲-۱۶-ت)

طبق ماده ۱۳-۳ [روش تغییر] بند۲، جمع مبالغ کاهش یافته از سوی کارفرما، بیش از ۲۵ درصد مبلغ پذیرفته شده پیمان بوده و پیمانکار، با تکمیل کارها با نرخ‌های پیمان، موافق نباشد؛

۲-۱۶-ث)

طبق ماده ۸-۱۱ [طولانی شدن تعلیق]، طولانی شدن تعلیق بر همه کارها اثر گذاشته باشد.

در صورت پیش آمدن هر یک از این رویداد‌ها یا وضعیت‌ها، پیمانکار می‌تواند با دادن اخطاری ۴۲ روزه به‌ کارفرما، پیمان را فسخ کند.

تصمیم پیمانکار در مورد فسخ پیمان، به دیگر حقوقی که وی طبق پیمان یا غیر آن دارد، خدشه‌ای وارد نخواهد کرد.

۳-۱۶-توقف کار و خارج کردن ماشین‌آلات پیمانکار

پس از این که اخطار توسط فسخ پیمان طبق ماده ۱۵-۵ [حق کارفرما برای فسخ]، یا ماده ۱۶-۲ [فسخ پیمان به وسیله پیمانکار]، یا ماده ۱۹-۶ [فسخ اختیاری، پرداخت و آزاد سازی]، نافذ شود، پیمانکار باید بی‌درنگ:

۳-۱۶-الف)

همه کارهای بعدی را متوقف کند، به استثنای کارهایی که مهندس مشاور ممکن است برای حفاظت از جان، مال، یا ایمنی کارها، دستور اجرای آن‌ها را بدهد،

۳-۱۶-ب)

مدارک پیمانکار، تجهیزات، مصالح، یا کارهای دیگری را که بابت آن‌ها به پیمانکار پرداختی شده است و مصالحی را که برای اجرای پیمان، به وسیله پیمانکار، به‌ کارگاه وارد شده است، دهد، و

۳-۱۶-پ)

همه کالاهای دیگر را، به استثنای آنچه از نظر ایمنی ضروری است، به خارج کارگاه انتقال داده، و کارگاه را ترک کند.

۴-۱۶- پرداخت پس از فسخ پیمان

پس از آن که اخطار فسخ پیمان طبق ماده ۱۶-۲ [فسخ به وسیله پیمانکار]، نافذ شد، کارفرما باید بی‌درنگ:

۴-۱۶-الف)

تضمین انجام تعهدات را به پیمانکار بازگرداند،

۴-۱۶-ب)

طلب‌های پیمانکار را طبق ماده ۱۹-۶ [فسخ اختیاری، پرداخت و آزاد سازی]، پرداخت کند، و

۴-۱۶-پ)

مبلغ خسارت‌هایی را که پیمانکار در نتیجه این فسخ متحمل شده، به پیمانکار پرداخت کند.

خطرپذیری و مسئولیت

۱-۱۷-مصونیت‌ها

پیمانکار، باید خسارت‌های وارده به ‌کارفرما، کارکنان کارفرما و کارگزاران ایشان، ناشی از همه دعاوی، آسیب‌ها، خسارت‌ها و هزینه‌ها (از جمله هزینه‌های حقوقی و قانونی) مشروح در زیر را جبران کرده و ایشان را در برابر آنها، مصون و بی‌زیان نگه دارد.

۱-۱۷-الف)

آسیب‌های بدنی، بیماری، یا مرگ هر کس، به هر صورت، که ناشی از، یا در جریان، و یا به علت: طراحی، اجرا، تکمیل کارها و برطرف کردن نقص‌ها باشد، مگر بتوان آن‌ها را به نوعی منتسب کرد به غفلت یا اقدام عمدی، یا نقص پیمان به وسیله کارفرما، کارکنان کارفرما، یا هر یک از کارگزاران کارفرما، و

۱-۱۷-ب)

خسارت یا زیان وارده به اموال یا املاک (به غیر از کارها)، تا میزانی که چنین خسارت یا زیانی:

 1. ناشی از، یا در جریان، و یا به علت: طراحی، اجرا، تکمیل کارها، و برطرف کردن نقص کارها باشد، و
 2. بتوان آن را منتسب کرد به هر غفلت، اقدام عمدی، یا نقض پیمان به وسیله پیمانکار، کارکنان پیمانکار، یا مباشران او، یا هر کس که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به وسیله پیمانکار به کار گمارده شده است.

کارفرما، باید خسارت‌های وارده را به پیمانکار، کارکنان پیمانکار، و کارگزاران وی، ناشی از همه دعاوی، آسیب‌ها، خسارت‌ها، زیان‌ها و هزینه‌ها (از جمله هزینه‌های حقوقی و قانونی)ی مشروح در زیر را جبران کرده و ایشان را در برابر آن‌ها، مصون و بی‌زیان نگه دارد:

 1. آسیب‌های بدنی، بیماری یا مرگی که بتوان آن را به هر گونه غفلت، اقدام عمدی، یا نقض پیمان به وسیله کارفرما، کارکنان کارفرما، یا هر یک از کارگزاران آنان نسبت داد، و
 2. مواردی که مسئولیت آن‌ها به عهده کارفرما بوده اما خارج از پوشش‌های بیمه‌ای است که در پیمان تعیین شده است.

۲-۱۷- مراقبت پیمانکار از کارها

پیمانکار، مسؤول تام مراقبت از کارها و کالاها، از تاریخ آغاز تا تاریخی است که گواهی تحویل صادر شده (یا فرض بر این است که طبق ماده ۱۰-۱[تحویل گرفتن کارها و بخش‌ها]، صادر شده است). از تاریخ صدور گواهی تحویل، این مسئولیت به ‌کارفرما، منتقل می‌گردد. اگر برای هر بخش یا قسمتی از کارها، گواهی تحویل صادر شود (یا فرض بر این باشد که صادر شده است)، مسئولیت مراقبت از آن بخش یا قسمت از کارها، پس از آن به‌ کارفرما منتقل می‌گردد.

پس از انتقال مسئولیت به ‌کارفرما، پیمانکار مسئولیت مراقبت از کارهای باقی‌مانده مربوط در «فهرست نقص‌ها» پیوست گواهی تحویل را، تا زمانی که این کارهای باقی‌مانده تکمیل شود، به عهده دارد.

اگر زیان یا خسارتی بر کارها، کالا‌ها یا مدارک پیمانکار، در زمانی که پیمانکار مسؤول مراقبت از آنهاست، به هر علت خارج از فهرست ماده ۱۷-۳]ریسک‌های کارفرما] رخ دهد، پیمانکار باید این خسارت یا خرابی را به ریسک و هزینه خود، مرتفع سازد، به گونه‌ای که کارها، کالا‌ها و مدارک پیمانکار، منطبق با پیمان بشود.

پس از صدور گواهی تحویل، پیمانکار مسؤول هر گونه زیان یا خسارت ناشی از اقدام‌های خود است. به علاوه، پیمانکار مسؤول هرگونه زیان یا خسارتی است که پس از صدور گواهی تحویل، پدید آمده و برخاسته از رویدادهای قبلی تحت مسئولیت پیمانکار باشد.

۳-۱۷- ریسک‌های کارفرما

ریسک‌های کارفرما که ماده ۱۷-۴ [پیامد ریسک‌های کارفرما]، به آن‌ها اشاره دارد، شامل موارد زیر است:

۳-۱۷-الف)

جنگ، حالت جنگی (اعم از جنگ اعلام شده یا نشده)، اشغال، اقدام دشمن خارجی،

۳-۱۷-ب)

شورش، تروریسم، انقلاب، قیام، کودتای نظامی یا غصب قدرت، یا جنگ داخلی در کشور،

۳-۱۷-پ)

آشوب، اغتشاش یا از هم پاشیده شدن نظم در کشور به وسیله افرادی غیر از کارکنان پیمانکار و دیگر مستخدمان پیمانکار و پیمانکاران دست دوم،

۳-۱۷-ت)

مهمات جنگی، مواد منفجره، پرتوهای یونیزه کننده یا آلودگی پرتوهای هسته‌ای در کشور، مگر آن که قابل انتساب به کاربرد چنین مواردی به وسیله پیمانکار باشد،

۳-۱۷-ث)

امواج فشاری ناشی از سرعت هواپیما با دیگر وسایل هوابرد، که با سرعت صوت یا مافوق صوت حرکت می‌کنند،

۳-۱۷-ج)

استفاده یا تصرف قسمتی از کارهای دائم از جانب کارفرما، مگر آن چه که در شرایط خصوصی مشخص شده باشد،

۳-۱۷-چ)

طراحی قسمتی از کارها، که به وسیله کارکنان کارفرما یا کسان دیگری انجام شده که مسئولیت آن‌ها بر عهده کارفرماست (در صورت وجود)؛ و

۳-۱۷-ح)

هر گونه عمل نیروهای طبیعت که غیرقابل پیش‌بینی بوده یا منطقاً قابل انتظار نیست، که پیمانکار با تجربه‌ای توانسته باشد اقدام‌های پیشگیرانه کافی برای جلوگیری از بروز آن‌ها معمول دارد.

۴-۱۷-پیامد ریسک‌های کارفرما

اگر و تا میزانی که هر یک از ریسک‌های فهرست شده در ماده ۱۷-۳ [ریسک‌های کارفرما]، منجر به خسارت یا آسیب به کارها، کالا‌ها یا مدارک پیمانکار شود، پیمانکار باید موضوع را بی‌درنگ به مهندس مشاور اعلام کرده و به اصلاح این خسارت‌ها یا آسیب‌ها، در حدی که مهندس مشاور دستور می‌دهد، اقدام کند.

اگر پیمانکار، بابت اصلاح این خسارت‌ها یا آسیب‌ها دچار تأخیر و یا متحمل هزینه‌ای شود، باید مجدداً به مهندس مشاور مورد را اعلام نماید و بر اساس ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار]، محق خواهد بود به:

۴-۱۷-الف)

تمدید مدت برای چنین تأخیری، اگر تکمیل کارها به تأخیر افتاده یا خواهد افتاد، و

۴-۱۷-ب)

دریافت چنین هزینه‌ای که باید در مبلغ پیمان گنجانده شود. در مورد بندهای ج و چ ماده ۱۷-۳ [ریسک‌های کارفرما]، سود معقول بر هزینه‌ها نیز، باید ملحوظ شود.

پس از دریافت اعلام مجدد پیمانکار، مهندس مشاور باید طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]، در این موارد اقدام کند.

۵-۱۷- حقوق مالکیت فکری و صنعتی

در این ماده «تخلف» عبارت است از تخلف (یا اتهام به تخلف) از هر حق اختراع، طراحی ثبت شده، حق امتیاز، علامت تجاری، نام تجاری، راز تجاری، یا دیگر حقوق مالکیت فکری یا صنعتی، مربوط به ‌کارها؛ و «ادعا»، عبارت است از ادعای (یا نتایج پیگیری ادعا) ارایه شده بر هر تخلفی.

هرگاه یک طرف ظرف ۲۸ روز پس از دریافت ادعایی، وصول آن را به طرف دیگر اعلام نکند، چنین تلقی خواهد شد که طرف اول، از حق خود به مصونیتی که طبق این ماده دارد، چشم پوشی کرده است.

کارفرما، پیمانکار را در برابر و از هر گونه ادعای ارایه شده بر تخلف، مصون و بی‌زیان نگه می‌دارد، در صورتی که تخلف:

۵-۱۷-الف)

نتیجه غیرقابل اجتناب اجابت پیمانکار از خواسته‌های کارفرما باشد، یا

۵-۱۷-ب)

ناشی از استفاده کارفرما از هر قسمت از کارها:

 1. برای منظوری باشد غیر از آنچه در پیمان به آن اشاره شده یا منطقاً از مفاد پیمان، قابل استنباط است، یا
 2. مربوط به هر چیزی باشد که به وسیله، پیمانکار فراهم نشده، مگر این که چنین استفاده‌ای پیش از تاریخ پایه، برای پیمانکار روشن بوده یا در پیمان درج شده باشد.

پیمانکار، کارفرما را در برابر هر ادعای دیگری که برخاسته از، یا در ارتباط با موارد زیر باشد، مصون و بی‌زیان نگه می‌دارد:

 1. طراحی، ساخت کارخانه‌ای، ساخت، یا اجرای کارها به وسیله پیمانکار،
 2. استفاده از ماشین‌آلات پیمانکار،
 3. به کارگیری درست از کارها.

اگر یک طرف، طبق این ماده محق به مصون و بی‌زیان بودن باشد، طرف مصون کننده می‌تواند(به هزینه خود) برای حل و فصل دعوا، مذاکراتی انجام داده و متوسل به هر گونه دعوای قضایی یا داوری مورد نیاز شود. طرف دیگر (طرف مصون شونده)، بنا به درخواست و به هزینه طرف مصون کننده، باید او را در مقابله با این دعوا، یاری کند. این طرف دیگر (و کارکنان وی)، نباید اقدامی کند که موجب تضعیف طرف مصون کننده گردد، مگر طرف مصون کننده، در اجرای درخواست این طرف دیگر، برای حل و فصل دعوا، اقدام مؤثری از طریق مذاکره یا مراجعه به داوری یا دادگاه، به عمل نیاورده باشد.

۶-۱۷-محدودیت مسئولیت

هیچ یک از دو طرف، در برابر طرف دیگر، به خاطر محروم شدن از بهره‌برداری کارها، عدم‌النفع، از دست دادن قراردادهای دیگر، زیان و خسارت غیرمستقیم یا تبعی، که ممکن است طرف دیگر در ارتباط با پیمان متحمل شود، به غیر از موارد ماده ۱۶-۴، [پرداخت پس از فسخ پیمان] و ماده ۱۷-۱[مصونیت‌ها]، مسئولیتی ندارد.

کل مسئولیت پیمانکار در مقابل کارفرما، طبق پیمان و در ارتباط با آن، به غیر از مواد ۴-۱۹[برق، آب و گاز]، ۴-۲۰ [ماشین‌آلات و ابزار کارفرما و مصالحی که رایگان در اختیار قرارداده می‌شود]، ۱۷-۱[مصونیت‌ها]و ۱۷-۵ [حقوق مالکیت فکری و صنعتی]، از مبلغی که در شرایط خصوصی تعیین شده (یا اگر چنین مبلغی در شرایط خصوصی درج نشده باشد)، از مبلغ پذیرفته شده پیمان، بیش‌تر نمی‌شود.

این ماده، محدود کننده مسئولیت‌های مربوط به هر گونه کلاهبرداری، قصور آگاهانه، بد رفتاری و خلاف کاری بی‌باکانه، به وسیله طرف مقصر نیست.

بیمه

۱-۱۸-الزام‌های عمومی بیمه‌ها

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد، پیمانکار، موظف به تهیه بیمه‌نامه‌های لازم، برای پوشش موارد تعیین شده در زیر و برقرار نگهداشتن آنها، تا صدور گواهی تحویل است. پیمانکار، بدون ایجاد محدودیت در تعهدها و مسئولیت‌های خود و کارفرما، نسبت به تأمین پوشش‌های بیمه‌ای زیر، اقدام می‌کند:

۱-۱۸-الف)

بیمه حمل مصالح و تجهیزات، از محل‌های تولید یا فروش تا کارگاه.

۱-۱۸-ب)

بیمه تمام خطر کارهای دائم، به شرح تعیین در شرایط خصوصی، برای پوشش هر نوع خسارت به مصالح و تجهیزات مستقر در کارگاه و کارهای دائم، تا تاریخ صدور گواهی تحویل.

۱-۱۸-پ)

بیمه مسئولیت به شرح درج شده در شرایط خصوصی، برای پوشش هر نوع خسارت منجر به آسیب کارکنان پیمانکار، کارکنان کارفرما و دیگر کارکنانی که به گونه‌ای در ارتباط با کارها، دچار حادثه و یا سانحه شوند، و هم‌چنین، بیمه اشخاص ثالث برای پوشش مسئولیت ناشی از صدمات جانی، یا فوت، یا زیان و خسارت وارده به اموال، در اثر اجرای پیمان.

۱-۱۸-ت)

بیمه ماشین‌آلات پیمانکار و کارهای موقت.

بیمه کردن مصالح و تجهیزات و کارها، تنها به منظور تأمین هزینه جبران خسارت‌های وارده است و پیمانکار را به هیچ وجه از تعهدهای خود مبری نمی‌کند. اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری تعیین نشده باشد، هزینه تهیه و برقرار نگه داشتن بیمه‌نامه‌ها، از جمله پرداخت حق بیمه و فرانشیز، به عهده پیمانکار است

۲-۱۸- قصور در تهیه و تمدید بیمه‌نامه‌ها

در صورتی که پیمانکار، همه یا بخشی از بیمه‌نامه‌های یاد شده را در موعد مقرر تهیه نکند و یا بیمه‌نامه‌های موجود را به موقع تمدید نکند، کارفرما می‌تواند رأساً اقدام به تهیه و یا تمدید بیمه‌نامه‌ها کرده، و هزینه های

مربوط، از جمله هر گونه هزینه بالاسری را، به حساب بدهکار پیمانکار، منظور دارد. هرگاه، هزینه تهیه بیمه‌نامه‌ها در شرایط خصوصی، به عهده کارفرما گذاشته شده باشد، تنها هزینه‌های بالاسری کارفرما برای اخذ بیمه‌نامه‌ها، به حساب بدهی پیمانکار گذاشته می‌شود. هرگاه به علت قصور پیمانکار، کار خسارت دیده تحت پوشش بیمه‌های یاد شده قرار نگرفته باشد، پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده تا میزان تعیین شده در پیوست پیشنهاد مناقصه است.

۳-۱۸-محتوای بیمه‌نامه‌ها

بیمه‌نامه‌های تهیه شده، باید دارای شرایط زیر باشد:

۳-۱۸-الف)

در بیمه‌نامه‌ها، جز در موارد کارکنان و ماشین‌آلات پیمانکار، باید نام کارفرما به عنوان ذی‌نفع درج شده و پیش از آغاز هر کار، به کارفرما ارایه گردد. هر نوع تغییر در محتوا و یا زمان پایان اعتبار بیمه‌نامه‌ها، باید با اطلاع قبلی کارفرما باشد. در همه بیمه‌نامه‌ها، بیمه‌گزار، موضوع بیمه و طرف ذی‌نفع آن، باید به وضوح بیان شده باشد.

۳-۱۸-ب)

مفاد بیمه‌نامه‌ها، باید خواسته‌های تعیین شده (در صورت وجود) در شرایط خصوصی را برآورده کند.

۳-۱۸-پ)

اگر در شرایط خصوصی به گونه دیگری بیان نشده باشد، بیمه نامه حمل، تا زمان ورود کالا به کارگاه، و دیگر بیمه‌نامه‌ها تا زمان صدور گواهی تحویل، باید اعتبار داشته باشد،

۳-۱۸-ت)

در متن بیمه‌نامه‌ها، باید احتمال تحویل قسمت‌هایی از کارها، پیش از تحویل همه کارها بر اساس ماده ۱۸-۶ [بیمه‌نامه‌ها در شرایط تحویل قسمتی از کارها]، باید تصریح شود.

۳-۱۸-ث)

در بیمه‌نامه‌ها، پرداخت‌ها در برابر خسارت یا خرابی باید به همان پولی باشد که برای جبران خسارت یا خرابی لازم است.

۴-۱۸-بیمه‌نامه‌های در تعهد کارفرما

هرگاه اخذ برخی از بیمه‌نامه‌ها طبق شرایط خصوصی، در تعهد کارفرما باشد، کارفرما باید نسبت به دریافت آنها، طبق شرایط تعیین شده، اقدام کند.

۵-۱۸- دریافت خسارت از بیمه

هرگاه در شرایط خصوصی به گونه دیگری بیان نشده باشد، ترتیب دریافت خسارت‌های بیمه، به شرح زیر است:

۵-۱۸-الف)

پیمانکار، موظف است اسناد و مدارک لازم را برای دریافت خسارت، با همکاری کارفرما تنظیم و آماده کرده، در موعد مقرر، به بیمه‌گر تحویل دهد.

۵-۱۸-ب)

در مورد بیمه‌هایی که ذی‌نفع آن کارفرماست، مبالغ پرداختی بیمه‌گر، به حساب مشترکی که دو طرف به این منظور افتتاح می‌کنند، واریز می‌شود، تا مبالغ مربوط در کارهای خسارت دیده مصرف شود.

۵-۱۸-پ)

بخش‌های خسارت دیده کار، به دستور کارفرما و به وسیله پیمانکار، اصلاح یا تعویض می‌شود و هزینه آن از محل مبالغ دریافتی بیمه، به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

۵-۱۸-ت)

هر گاه مبالغ دریافت شده از بیمه‌گر، برای جبران خسارت‌های وارده کافی نباشد و یا برخی از قسمت‌های خسارت دیده، به هر دلیل تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد، مسئولیت تأمین هزینه اضافی مورد نیاز، با توجه به فصل ۱۷[خطرپذیری و مسئولیت]، بر حسب مورد، به عهده کارفرما یا پیمانکار است.

۶-۱۸- بیمه‌نامه‌ها، در شرایط تحویل قسمتی از کارها

هر گاه تحویل قسمتی از کارها طبق بند ۱۰-۲ [تحویل قسمت‌هایی از کارها]، به وسیله کارفرما مورد نظر باشد، پیمانکار موظف است که مراتب را پیش از تحویل آن قسمت از کارها به بیمه‌گر، اطلاع داده و بیمه‌نامه‌ها را طبق شرایط جدید، از بیمه‌گر اخذ کند.

۷-۱۸- انطباق بیمه‌نامه‌ها با شرایط پیمان

مضمون همه بیمه‌نامه‌ها و محدوده پوشش آن‌ها، باید منطبق با پیمان باشد. هرگاه بیمه‌نامه‌های ارایه شده به وسیله پیمانکار، از نظر انطباق با شرایط پیش‌بینی شده در پیمان، دارای اشکال یا نقص‌هایی باشد، مراتب به وسیله مهندس مشاور به پیمانکار اعلام می‌شود، و پیمانکار موظف است ظرف ده روز با مراجعه به بیمه‌گر، نسبت به رفع نقص و یا جایگزین کردن آن‌ها با بیمه‌نامه‌های جدید، اقدام کند. در هر حال، پیمانکار مسؤول درستی مفاد بیمه‌نامه‌های دریافتی، طبق پیمان است.

۸-۱۸- مراجع صادر کننده بیمه‌نامه‌ها

بیمه‌نامه‌های مورد نیاز، باید از مؤسسات بیمه مورد تأیید کارفرما، تهیه و تسلیم شود. هرگاه مرجع صادرکننده بیمه‌نامه‌ای به هر دلیل دچار انحلال، ورشکستگی، یا عدم توانایی برای انجام برخی از تعهدهای مالی شود، پیمانکار موظف است ظرف حداکثر ۲۸ روز، نسبت به جایگزین کردن آن بیمه‌نامه‌ از مراجع دیگر مورد قبول کارفرما، اقدام کرده و بیمه نامه جدید را به کارفرما تسلیم کند.

۹-۱۸-تغییر در بیمه‌نامه‌ها، ناشی از تغییر کارها

هرگاه تغییر منجر به تغییر اساسی در کارها، مبلغ پیمان، مدت تکمیل، یا دیگر ویژگی‌های اصلی پیمان شود، پیمانکار موظف است بر اساس موارد درج شده در متن بیمه‌نامه‌ها، مراتب را به بیمه‌گران مربوط اطلاع دهد، تا در صورت لزوم تغییرهای لازم، در مفاد بیمه‌نامه‌ها انجام شود. در صورت افزایش مدت تکمیل طبق ماده ۸-۴ [تمدید مدت تکمیل]، بیمه‌نامه‌های مربوط به همان مدت، به وسیله پیمانکار تمدید می‌شود.

حوادث غیرمترقبه

۱-۱۹- تعریف فورس ماژور

«فورس ماژور» در این فصل، عبارت است از رویداد یا وضعیت استثنایی که:

۱-۱۹-الف)

از کنترل یک طرف بیرون باشد،

۱-۱۹-ب)

طرف مربوط، به گونه‌ای منطقی نمی‌توانسته پیش از وارد شدن به پیمان، ملاحظاتی را برای مقابله با این رویداد یا وضعیت منظور کند.

۱-۱۹-پ)

در صورت بروز، آن طرف به‌طور منطقی قادر به جلوگیری از آن، یا غلبه بر آن نباشد، و

۱-۱۹-ت)

به گونه‌ای اساسی، قابل انتساب به طرف دیگر نیست.

فورس ماژور، ممکن است شامل رویداد‌ها یا وضعیت‌های استثنایی دیگری باشد که در زیر فهرست شده، اما محدود به این موارد نیست:

 1. جنگ، درگیری‌های خصومت آمیز (اعم از این که جنگ اعلام شده یا نشده باشد، اشغال، اقدام دشمنان خارجی،
 2. شورش، تروریسم، انقلاب، قیام، کودتای نظامی، یا غصب قدرت، یا جنگ داخلی،
 3. آشوب، بلوا، هرج و مرج، اعتصاب، یا محاصره به وسیله افرادی به غیر از کارکنان پیمانکار و دیگر به کار گمارده شدن پیمانکار و پیمانکاران دست دوم،
 4. مهمات جنگی، مواد منفجره، پرتوهای یونیزه کننده، یا آلودگی، به وسیله پرتوهای رادیواکتیو، به استثنای مواردی که مربوط به استفاده پیمانکار از این گونه مهمات جنگی، مواد منفجره یا پرتوهای رادیو اکتیو است، و
 5. نیروهای طبیعت، مانند زلزله، گردباد، طوفان، یا فعالیت آتشفشانی.

۲-۱۹- اخطار فورس ماژور

اگر یکی از دو طرف به دلیل فورس ماژور از انجام تعهدهایی که طبق پیمان دارد باز بماند، باید رویداد یا وضعیتی که فورس ماژور را تشکیل داده است، به طرف دیگر اعلام کند و ضمن آن تعهدها و عملیاتی را که انجام آن‌ها به علت فورس ماژور با مانع مواجه شده یا خواهد شد، مشخص نماید. این اعلام، باید ظرف ۱۴روز پس از این که طرف مربوط از رویداد یا وضعیتی منجر به فورس ماژور آگاه شده یا باید آگاه می‌شده، داده شود.

طرف یاد شده، پس از ارسال این اعلام تا زمانی که شرایط فورس ماژور مانع انجام تعهدهایش می‌شود، از انجام این تعهدها معاف است.

بدون توجه به دیگر شرایط درج شده در این فصل، فورس ماژور، بر تعهدهایی که هر طرف نسبت به پرداخت‌های مورد تعهد به طرف دیگر طبق پیمان، دارد کاربرد ندارد.

۳-۱۹- وظیفه به حداقل رساندن تأخیر

هر طرف، باید همیشه همه اقدام‌های مقتضی و معقول را برای به حداقل رساندن تأخیرهای ناشی از فورس ماژور، در انجام پیمان، معمول دارد.

هر طرف، پس از متوقف شدن اثر فورس ماژور بر وی، باید مراتب را به طرف دیگر اعلام کند.

۴-۱۹-پیامدهای فورس ماژور

اگر پیمانکار از انجام تعهدهایش نسبت به پیمان، به دلیل فورس ماژور بازمانده و مراتب را پیش تر طبق ماده ۱۹-۲ [اخطار فورس ماژور] اعلام کند، و دچار تأخیر و یا متحمل هزینه‌ای ناشی از فورس ماژور شده باشد، طبق ماده ۲۰-۱ [دعاوی پیمانکار]، محق خواهد بود به:

۴-۱۹-الف)

تمدید مدتی به ازای چنین تأخیری، اگر تکمیل به تأخیر افتاده، یا خواهد افتاد، طبق ماده ۸-۴ [تمدید مدت تکمیل]، و

۴-۱۹-ب)

دریافت هزینه‌های متحمل شده، اگر رویداد یا وضعیت، به نوعی است که در بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۹-۱ [تعریف فورس ماژور] تعریف شده، و در مورد بندهای ۲ تا ۴ ماده یاد شده، به شرط آن که در کشور روی داده باشد.

پس از دریافت این اخطار، مهندس مشاور باید طبق ماده ۳-۵ [تصمیم‌ها]، در این موارد اقدام کند.

۵-۱۹- تأثیر فورس ماژور بر پیمانکار دست دوم

اگر هر پیمانکار دست دوم، طبق هر قرارداد یا موافقت‌نامه‌ای که مربوط به کارها باشد، محق به دریافت کمکی در وضعیت فورس ماژور اضافه، یا گسترده تر از شرایط مشخص شده در این فصل باشد، این شرایط اضافه یا گسترده تر در فورس ماژور، بهانه‌ای برای عمل نکردن پیمانکار، یا ایجاد حقی برای کمک به وی نخواهد بود.

۶-۱۹-فسخ اختیاری، پرداخت، و آزادسازی

اگر به علت فورس ماژور، اجرای عموم کارها برای دوره پیوسته ۱۲۶روزه‌ای یا برای دوره‌های متعدد ناپیوسته‌ای، برای همان علت، که جمع آن‌ها ۲۱۰ روز باشد، ممکن نبوده، و در همه موارد، طبق ماده ۱۹-۲ [اخطار فورس ماژور]، اخطار صادر شده باشد، هر یک از دو طرف، می‌تواند به طرف دیگر اعلام فسخ پیمان کند. در صورت وقوع این امر، ۷ روز پس از صدور اخطار، فسخ نافذ خواهد بود و پیمانکار باید طبق ماده ۱۶-۳ [توقف کار و خارج کردن ماشین‌آلات پیمانکار]، اقدام نماید.

در صورت فسخ به ترتیب یاد شده، مهندس مشاور باید بهای کارهای انجام شده را تعیین کرده، گواهی پرداخت شامل موارد زیر را، برای تصویب کارفرما صادر کند:

۶-۱۹-الف)

مبالغ قابل پرداخت بابت هر کار انجام شده‌ای که بهای آن در پیمان تعیین شده است؛

۶-۱۹-ب)

هزینه تجهیزات و مصالحی که برای کارها، به وسیله پیمانکار سفارش داده شده و به پیمانکار تحویل داده شده، یا پیمانکار متعهد به تحویل گرفتن آن‌ها باشد؛ پس از پرداخت هزینه به وسیله کارفرما، این تجهیزات و مصالح به مالکیت کارفرما درآمده و پیمانکار باید آن‌ها را به همان صورت، در اختیار کارفرما قرار دهد. مخاطره‌های احتمالی، نیز بعد از در اختیار گذاشته شدن متوجه کارفرما خواهد بود؛

۶-۱۹-پ)

هر هزینه یا تعهد معقولی که پیمانکار در جهت تلاش برای تکمیل کارها متحمل شده است؛

۶-۱۹-ت)

هزینه برچیدن کارهای موقت و انتقال ماشین‌آلات پیمانکار از کارگاه، و بازگرداندن آن‌ها به محل مورد نظر پیمانکار در کشور خودش (یا به مقصد دیگری که هزینه بیش‌تری در بر نداشته باشد)؛ و

۶-۱۹-ث)

هزینه بازگرداندن کارمندان پیمانکار و کارگرانی که در تاریخ فسخ پیمان، تمام وقت در ارتباط با کارها استخدام بوده باشند، به موطن خودشان.

۷-۱۹- معافیت از انجام کار طبق قانون

بدون توجه به هر شرط دیگر تعیین شده در این ماده، اگر رویداد یا وضعیتی بیرون از کنترل دو طرف (از جمله موارد فورس ماژور، اما نه محدود به آنها) پیش آید که ادامه انجام تعهدهای مربوط به پیمان را، برای یک یا هر دو طرف غیرممکن یا غیرقانونی کند، یا طبق قانون حاکم بر پیمان، طرفی را محق به معافیت از انجام تعهدهای خود در پیمان نماید، آن گاه هر یک از دو طرف، می‌تواند به طرف دیگر اعلامیه‌ای در مورد چنین رویداد یا وضعیتی بدهد، و در این صورت:

۷-۱۹-الف)

هر دو طرف، بدون وارد شدن خدشه‌ای به حقوق هر یک از ایشان نسبت به هر نقض قبلی پیمان، از انجام کار بیش‌تر معاف خواهد شد، و

۷-۱۹-ب)

مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار از سوی کارفرما، همان مبلغ قابل پرداخت طبق ماده ۱۹-۶ [فسخ اختیاری، پرداخت و آزاد سازی] خواهد بود، که اگر پیمان طبق ماده ۱۹-۶ فسخ می‌شد.

دعاوی، اختلاف‌ها و داوری

۱-۲۰- دعاوی پیمانکار

اگر پیمانکار طبق هریک از مواد این شرایط، یا به گونه دیگری در ارتباط با پیمان، خود را محق به تمدید مدت تکمیل و یا دریافت مبالغ بیش‌تری بداند، باید مراتب را به مهندس مشاور اعلام کرده و رویداد یا وضعیتی را که منجر به این ادعا شده است، شرح دهد. این اعلام، باید در زودترین زمان ممکن، و به هر حال در ظرف کم‌تر از ۲۸ روز پس از این که پیمانکار از رویداد یا وضعیت یاد شده آگاه شده، یا باید آگاه می‌شد، ارسال گردد.

اگر پیمانکار در اعلام ادعا ظرف این دوره ۲۸ روزه، قصور کند، مدت تکمیل تمدید نشده، و پیمانکار محق به دریافت مبالغ بیش‌تری نیست، و کارفرما از هر گونه مسئولیتی در ارتباط با ادعا، معاف خواهد بود. در غیر این صورت، دیگر مفاد این ماده که در پی می‌آید، نافذ خواهد بود.

پیمانکار، باید هر اعلام دیگری را که طبق پیمان لازم باشد، و همه جزییات پشتیبانی کننده مربوط به رویداد یا وضعیتی را که منجر به ادعا شده است نیز، تسلیم کند.

پیمانکار، باید اطلاعات و سوابقی را برای چنان دوره زمانی که ممکن است برای اثبات ادعا لازم باشد، در محل کارگاه یا در محل دیگری که مورد پذیرش مهندس مشاور باشد، نگهداری کند. مهندس مشاور، می‌تواند بدون پذیرش مسئولیتی برای کارفرما، پس از دریافت هرگونه اعلامی طبق این ماده، روش نگهداری اطلاعات و سوابق یاد شده را پایش کرده و یا به پیمانکار دستور دهد که اطلاعات و سوابق بیش‌تری را ضبط و نگهداری نماید. پیمانکار، باید امکان بازرسی همه اطلاعات و سوابق را برای مهندس مشاور فراهم کرده و (در صورت درخواست) تصویر آن‌ها را، به مهندس مشاور تسلیم نماید.

ظرف ۴۲ روز پس از این که پیمانکار از رویداد یا وضعیت منجر به ادعا آگاه شده (یا باید آگاه می‌شد)، یا ظرف هر دوره دیگری که مورد پیشنهاد پیمانکار و تأیید مهندس مشاور بوده باشد، پیمانکار باید گزارش جامعی با جزییات کامل پشتیبان ادعا، از جمله همه مبانی ادعا، مدت تمدید، و یا مبالغ بیش‌تر مورد ادعا را، برای مهندس مشاور ارسال کند.

اگر تأثیر رویداد یا وضعیت منجر به ادعا ادامه دار باشد:

۱-۲۰-الف)

گزارش جامع یاد شده، گزارش میانی تلقی شود،

۱-۲۰-ب)

پیمانکار، باید در فاصله‌های یک ماهه، گزارش‌های میانی بعدی مربوط به ادعا را ارسال کند، و در آن‌ها تأخیر‌ها ویا هزینه‌های تجمعی ناشی از ادعا و هرگونه جزییات معقول دیگری را که مهندس مشاور بخواهد، درج نماید، و

۱-۲۰-پ)

پیمانکار، باید ظرف ۲۸ روز پس از پایان آثار رویداد یا وضعیت یاد شده، یا ظرف دوره دیگری که مورد پیشنهاد پیمانکار و پذیرش مهندس مشاور بوده باشد، گزارش نهایی مربوط به ادعا را ارسال کند.

ظرف ۴۲ روز پس از دریافت ادعا یا هر گونه جزییات پشتیبان جدید در مورد ادعای قبلی، یا ظرف دوره‌ای که مهندس مشاور پیشنهاد کرده و به تأیید پیمانکار برسد، مهندس مشاور باید پاسخ خود را دایر بر تأیید یا رد ادعا، همراه با نظرهای تفصیلی خود، بدهد. وی هم چنین، می‌تواند از پیمانکار بخواهد تا جزییات بیش‌تری را ارایه کند، اما به هرحال ظرف مدت یاد شده باید نظر خود را بر اصول ادعا بدهد. این پاسخ تا تصویب آن به وسیله کارفرما، برای کارفرما تعهدی ایجاد نمی‌کند.

مهندس مشاور، باید طبق ماده ۳-۵[تصمیم‌ها]، در مورد، ۱) تمدید (در صورت وجود) مدت تکمیل (پیش یا پس از انقضای آن) طبق ماده ۸-۴ [تمدید مدت تکمیل]، و یا ۲) مبلغ اضافی (در صورت وجود)، که پیمانکار طبق پیمان، محق به دریافت آن است، اقدام نماید.

برآورده شدن مقررات این ماده، علاوه بر شرایط هر ماده دیگری است که بر ادعایی کاربرد دارد. اگر پیمانکار در برآورده کردن خواسته‌های این ماده، یا ماده دیگری که به ادعا مربوط است، قصور داشته باشد، در تعیین هر تمدید مدت یا مبلغ اضافی، میزانی(در صورت وجود)که این قصور مانع انجام تحقق شایسته ادعا شده یا باعث پیشداوری گردیده است، منظور خواهد شد، مگر آن که ادعا طبق پاراگراف دوم این ماده، مستثنی گردد.

۲-۲۰- انتصاب هیأت حل اختلاف

اختلاف‌ها طبق ماده ۲۰-۴[تصمیم‌گیری حل اختلاف]، به وسیله هیأت حل اختلاف حل و فصل می‌شود.

دو طرف ظرف ۲۸ روز پس از دریافت اعلام طرف دیگر، در مورد قصد ارجاع مورد اختلاف به هیأت حل اختلاف بر اساس ماده ۲۰-۴ [تصمیم‌گیری هیأت حل اختلاف]، باید مشترکاً اقدام به انتصاب هیأت یاد شده کنند.

هیأت حل اختلاف، طبق پیوست پیشنهاد مناقصه، از یک یا سه شخص واجد صلاحیت (که اعضا خوانده می‌شوند)، تشکیل می‌شود. اگر شمار اعضا تعیین نشده باشد و دو طرف حاضر به توافق نباشند، هیأت حل اختلاف سه عضو خواهد داشت.

اگر هیأت حل اختلاف سه عضو داشته باشد، هر یک از دو طرف، یک عضو را برای تأیید طرف دیگر معرفی می‌کند. دو طرف، پس از مشورت با این دو عضو، در مورد انتصاب عضو سوم که به عنوان رییس هیأت عمل خواهد کرد، توافق می‌کنند.

اگر در شرایط خصوصی، فهرستی از اعضای بالقوه وجود داشته باشد، اعضا باید از میان افراد نام برده در فهرست انتخاب شوند، مگر این افراد، قادر یا حاضر به پذیرش انتصاب در هیأت حل اختلاف، نباشند.

در زمان تعیین شرایط انتصاب، باید شرایط و حق‌الزحمه قابل پرداخت به یک عضو، یا هر یک از سه عضو مورد توافق دو طرف، قرار گیرد. هر یک از دو طرف، مسؤول پرداخت نیمی از این حق‌الزحمه است.

اگر در هر زمان دو طرف با هم توافق کنند، می‌توانند یک یا چند فرد واجد صلاحیت را برای جانشینی یک یا چند عضو هیأت حل اختلاف، منصوب نمایند. اگر دو طرف به گونه‌ای دیگر توافق نکرده باشند، انتصاب جانشین زمانی نافذ خواهد شد که یکی از اعضا از انجام کار امتناع کند یا به علت مرگ، ناتوانی، استعفا یا خاتمه انتصاب، قادر به انجام کار نباشد. فرد جانشین، به همان ترتیب مشروح در این ماده، برای انتصاب عضو جانشین شده، از طریق نامزد کردن و توافق دو طرف، منصوب خواهد گردید.

هر یک از اعضا، می‌تواند با توافق هر دو طرف عزل شود، اما کارفرما یا پیمانکار، به تنهایی حق انجام چنین کاری را ندارد. اگر دو طرف به گونه دیگری توافق نکرده باشند، انتصاب هیأت حل اختلاف (از جمله هر عضو)، پس از گرفته شدن تصمیم در مورد اختلافاتی که طبق ماده ۲۰-۴، [تصمیم‌گیری هیأت حل اختلاف] به آن‌ها ارجاع شده است، پایان می‌یابد، مگر این‌که تا آن زمان طبق ماده ۲۰-۴ اختلاف دیگری به هیأت ارجاع شده باشد؛ که در این صورت، تاریخ انقضای هیأت، زمانی خواهد بود که تصمیم خود را درباره اختلافهای اخیر نیز، اعلام کرده باشد.

۳-۲۰- عدم توافق در انتصاب هیأت حل اختلاف

اگر هر یک از شرایط زیر برقرار باشد:

۳-۲۰-الف)

دو طرف، در مورد انتصاب تنها عضو هیأت حل اختلاف (در حالتی که هیأت حل اختلاف یک عضو دارد)، تا موعد تعیین شده در پاراگراف یکم ماده ۲۰-۲ [انتصاب هیأت حل اختلاف]، موفق به توافق نشوند،

۳-۲۰-ب)

هر یک از دو طرف، در مورد معرفی یک عضو برای تأیید طرف دیگر برای هیأت سه نفره حل اختلاف در مورد یاد شده، قصور کند،

۳-۲۰-پ)

دو طرف، در مورد انتصاب عضو سوم (که به عنوان رییس هیأت عمل می‌کند)، تا موعد مقرر، موفق به توافق نشوند،

۳-۲۰-ت)

دو طرف، باید ظرف ۴۲ روز از تاریخی که تنها عضو یا هر یک از سه عضو هیأت از خدمات امتناع ورزد، یا به علت مرگ، ناتوانی، استعفا، یا پایان انتصاب، قادر به انجام کار نباشد، در مورد فرد جانشین، نتوانند به توافق برسند.

آن گاه، سازمان منصوب کننده یا مقامی که در شرایط خصوصی اختیار انتصاب دارد، بنا به درخواست هر یک یا هر دو طرف، و پس از مشاوره با هر دو طرف، اقدام به انتصاب اعضای هیأت حل اختلاف خواهد کرد. این انتصاب نهایی و قطعی خواهد بود. هر یک از دو طرف، مسؤول پرداخت نیمی از حق‌الزحمه هیأت حل اختلاف خواهد بود.

۴-۲۰- تصمیم‌گیری هیأت حل اختلاف

اگر بین دو طرف، اختلافی (از هر نوع که باشد) در ارتباط با یا برخاسته از پیمان یا اجرای کارها، از جمله اختلافی در زمینه هر نوع گواهی، تصمیم، دستور، دیدگاه، یا ارزش گذاری مهندس مشاور، پس از انتصاب هیأت حل اختلاف، طبق ماده ۲۰-۲ [انتصاب هیأت حل اختلاف] و ماده ۲۰-۳ [عدم توافق در انتصاب هیأت حل اختلاف]، به وجود آید، هر یک از دو طرف می‌تواند اختلاف را به صورت مدون، برای گرفتن تصمیم به هیأت حل اختلاف ارجاع کند و برای طرف دیگر و مهندس مشاور رونوشت آن را ارسال نماید. در این ارجاعیه، باید درج شود که طبق این ماده، ارسال شده است.

اگر هیأت حل اختلاف متشکل از سه عضو تشکیل شده باشد، تاریخ دریافت ارجاعیه به وسیله هیأت، طبق تاریخ دریافت آن به وسیله رییس هیأت، تلقی خواهد شد.

هر دو طرف، باید بی‌درنگ همه اطلاعات، دسترسی به ‌کارگاه و تسهیلات مقتضی را که هیأت به منظور رسیدگی و گرفتن تصمیم در مورد این اختلاف بخواهد، در اختیار هیأت قرار دهند. نباید فرض شود که هیأت حل اختلاف، به عنوان داور(ان) اقدام می‌کند.

ظرف ۸۴ روز پس از دریافت چنین ارجاعیه‌ای، ظرف هر دوره دیگری که مورد پیشنهاد هیأت باشد و به تأیید هر دو طرف برسد، هیأت باید تصمیم خود را که لازم است مدلل بوده و در آن درج شده باشد که طبق این ماده این تصمیم گرفته شده است، اعلام کند. اما، اگر هیچ یک از دو طرف صورت حساب‌های تسلیم شده به وسیله هر عضو را به‌طور کامل پرداخت نکرده باشد، هیأت حل اختلاف تا زمانی که این صورت حساب‌ها به‌طور کامل پرداخت نشده باشد، اجباری به اعلام تصمیم خود نخواهد داشت. این تصمیم، برای هر دو طرف الزام آور است و هر دو طرف باید بی‌درنگ به آن ترتیب اثر بدهند؛ مگر و تا زمانی که طبق یک توافق دوستانه یا براساس رأی داوری، به صورتی که در زیر آمده است، در آن تجدید نظر شود. پیمانکار باید طبق پیمان، کارها را ادامه دهد، مگر آن که پیمان، بی‌اعتبار و یا فسخ شده باشد.

اگر هر یک از دو طرف از تصمیم هیأت ناراضی باشد، آن گاه آن  طرف می‌تواند ظرف ۲۸ روز پس از دریافت تصمیم، مراتب عدم رضایت خود را به طرف دیگر اعلام کند. اگر هیأت ظرف ۸۴ روز (یا مدت تأیید شده دیگری) پس از دریافت ارجاعیه، در اعلام تصمیم خود قصور کند، آن گاه هر طرف می‌تواند ظرف ۲۸ روز پس از انقضای این دوره، مراتب عدم رضایت خود را به طرف دیگر اعلام نماید.

در هر دو صورت اشاره شده در بالا، در این اعلام عدم رضایت، باید درج شود که اعلام عدم رضایت طبق همین ماده داده شده و موضوع مورد اختلاف و دلیل (دلایل) عدم رضایت، شرح داده شود. به استثنای موارد درج شده در ماده ۲۰-۷ [عدم تبعیت از تصمیم هیأت حل اختلاف] و ماده ۲۰-۸ [خاتمه دوره انتصاب هیأت حل اختلاف]، هیچ یک از دو طرف حق آغاز ارجاع اختلاف را به داوری، ندارد؛ مگر این که اعلام عدم رضایت، طبق این ماده داده شده باشد.

اگر هیأت حل اختلاف تصمیم خود را راجع به موضوع مورد اختلاف به هر دو طرف اعلام کرده باشد، و ظرف ۲۸ روز از تاریخ دریافت تصمیم هیأت، هیچ یک از دو طرف عدم رضایت خود را اعلام نکرده باشد، آن گاه این تصمیم قطعی و برای دو طرف الزام آور خواهد بود.

۵-۲۰- حل و فصل دوستانه

هر زمان که اعلام عدم رضایت طبق ماده ۲۰-۴ [تصمیم‌گیری هیأت حل اختلاف]، داده شده باشد، هر دو طرف، باید کوشش کنند که چنین اختلافی را پیش از آغاز داوری به صورت دوستانه حل نمایند. اما، اگر دو طرف به گونه دیگری توافق نکنند، داوری می‌تواند حتی اگر هیچ کوششی برای حل و فصل دوستانه به عمل نیامده باشد، در، یا پس از روز پنجاه و ششم تاریخ ابلاغ عدم رضایت، آغاز شود.

۶-۲۰- داوری

اگر اختلاف، دوستانه حل نشود، هریک از دو طرف می‌تواند در ارتباط با تصمیم هیأت حل اختلاف که نهایی و الزام آور نشده باشد، موضوع یا موضوعات مورد اختلاف را برای داوری به وسیله شورای عالی فنی، به رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارجاع دهد. به استثنای مواردی که دو طرف به گونه دیگری توافق کنند.

اگر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با درخواست یادشده موافقت کند، داوری به وسیله شورای عالی فنی، انجام می‌شود.

رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، در چارچوب پیمان و مقررات مربوط انجام می‌شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده، دو طرف، بر طبق آن عمل می‌کنند.

ارجاع موضوع یا موضوعهای مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدهای قراردادی دو طرف نداده و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو طرف، به تعهدهای قراردادی خویش عمل نکند.

شورای عالی فنی، اختیار کامل برای بررسی و تجدید نظر بر هر گواهی، تصمیم، دستور، دیدگاه، یا ارزش گذاری انجام شده به وسیله مهندس مشاور یا کارفرما و هر تصمیم هیأت حل اختلاف را، دارد. هیچ چیزی صلاحیت مهندس مشاور را به عنوان شاهد و دادن شهادت به حضور شورای یاد شده، در هر موردی که به اختلاف مربوط باشد، از بین نمی‌برد.

هیچ یک از دو طرف، محدود به موارد ارایه شده به هیأت حل اختلاف، در مورد شاهد و مدرک، یا بحثهای مطرح شده با آن هیأت، برای اخذ تصمیم آن هیأت، یا دلایل عدم رضایت داده شده، نیست.

داوری، ممکن است پیش یا پس از تکمیل کارها آغاز شود. تعهدهای دو طرف، مهندس مشاور و هیأت حل اختلاف، به دلیل این که در حین پیشرفت کارها، داوری در جریان است، تغییر نمی‌کند.

۷-۲۰- عدم تبعیت از تصمیم هیأت حل اختلاف

در صورتی که:

۷-۲۰-الف)

هیچ یک از دو طرف، در ظرف دوره‌ای که در ماده ۲۰-۴ [تصمیم‌گیری هیأت حل اختلاف] تعیین شده، عدم رضایت خود را اعلام نکرده باشد،

۷-۲۰-ب)

تصمیم هیأت حل اختلاف (در صورت وجود) قطعی و الزام آور شده باشد، و

۷-۲۰-پ)

یک طرف در تبعیت از این تصمیم قصور کند.

آن گاه، طرف دیگر می‌تواند بدون این که بر دیگر حقوقی که دارد خدشه‌ای وارد شود، این قصور را طبق ماده ۲۰-۶ [داوری]، به داوری ببرد. ماده ۲۰-۴ [تصمیم‌گیری هیأت حل اختلاف] و ماده ۲۰-۵ [حل و فصل دوستانه]، برای این امر، کاربرد ندارد.

۸-۲۰- خاتمه دوره انتصاب هیأت حل اختلاف

اگر بین دو طرف، اختلافی در ارتباط با یا برخاسته از پیمان یا اجرای کارها به وجود بیاید و به علت انقضای دوره انتصاب هیأت، یا به هر علت دیگر، هیأت حل اختلافی وجود نداشته باشد:

۸-۲۰-الف)

ماده ۲۰-۴ [تصمیم‌گیری هیأت حل اختلاف]، کاربرد نخواهد داشت، و

۸-۲۰-ب)

اختلاف باید طبق ماده ۲۰-۶ [داوری]، مستقیماً به داوری برده شود.

شرایط خصوصی

شرایط پیمان، از شرایط عمومی و شرایط خصوصی تشکیل شده است. شرایط عمومی، طبق متن منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در مجموعه قرارداد همسان طرح و ساخت است. شرایط خصوصی، طبق متنی است که در پی آمده است.

شرایط خصوصی، توضیح، تکمیل، و یا تغییر بند‌ها یا موادی از شرایط عمومی است، که متن شرایط عمومی، امکان این را که در شرایط خصوصی یا دیگر مدارک پیمان، آن بند‌ها یا مواد به گونه دیگری مشخص شود، فراهم کرده است. شرایط خصوصی، نمی‌تواند شرایط عمومی را بجز موارد مشخص شده در شرایط عمومی، نقض کند. تفسیر بند‌ها و مواد مختلف این شرایط خصوصی، با توجه به مفاد بند و ماده مربوط در شرایط عمومی، معتبر است.

شماره‌های به کار رفته برای عنوان بند‌ها و مواد این شرایط خصوصی، همان شماره‌های مربوط به آن‌ها، در شرایط عمومی است.

واژه‌ها و عبارت‌های تعریف شده در شرایط عمومی، در شرایط خصوصی نیز همان شماره‌های معانی را دارند.

در متن شرایط خصوصی، عبارت‌های[«زیر خط دار (ایتالیک) داخل کروشه»]، برای راهنمایی در تهیه شرایط خصوصی پیش‌بینی شده است، و باید از شرایط خصوصی تکمیل شده، حذف شود. در صورت حذف احتمالی، این عبارت‌ها نباید جزیی از شرایط خصوصی تلقی شود.

در صورت نیاز به تبیین شرایطی که در موارد شرایط عمومی وجود ندارد، مشروط بر عدم مغایرت یا تناقض با شرایط عمومی، می‌توان در ادامه آخرین ماده از فصل مربوط، شرایط مورد نظر را در شرایط خصوصی درج کرد.

برای هر یک از این مواد اضافی، باید عنوان و شماره‌ای تعیین شود. در شماره بندی ماده‌های جدید، از روش به کار گرفته شده در شرایط عمومی تبعیت می‌گردد. شماره اولین ماده جدید، شماره بلافاصله بعد از شماره آخرین ماده فصل مربوط در شرایط عمومی خواهد بود.

۱-۳-۱-۱- تاریخ پایه

تاریخ پایه، به شرح زیر است:

۶-۴-۱-۱- پول خارجی (ارز)

پول خارجی (ارز) در این پیمان به شرح زیر است:

۸-۴-۱-۱- پول محلی یا پول رایج کشور

پول محلی، به شرح زیر است: [تنها در پیمان‌هایی مجاز است پول محلی غیر از ریال تعیین شود، که کشور جمهوری اسلامی ایران نباشد.]

۲-۶-۱-۱- کشور

کشور، …………. است. [در صورتی که کشور غیر از «جمهوری اسلامی ایران» باشد، نام کشور در فاصله خالی درج می‌شود.]

۵-۶-۱-۱-قوانین

[در صورت نیاز، مطالبی اضافه می‌شود، اما نمی‌توان قوانین و مقررات حاکم بر پیمان را نقض کرد.]

۲-۱-تفسیر

درصد موضوع بند «ت» این ماده، ………  است. [در فاصله خالی درصد مورد نظر که حداکثر مجاز آن «ده» درصد است، با حروف درج می‌شود.]

۵-۱- اولویت مدارک

اولویت مدارک، به شرح زیر است:

۶-۱-موافقت‌نامه پیمان

فرم موافقت‌نامه پیمان، طبق فرم پیوست شرایط خصوصی است.

۷-۱-واگذاری

کارفرما، می‌تواند حقوق و تعهدهای خود را در این پیمان، به هر یک از سازمان‌های تابعه خود، که در زیر نام برده شده است، واگذار کند:

……………

۸-۱-نگهداری و ارایه مدارک

شمار نسخه‌های تحویلی مدارک پیمانکار به مهندس مشاور، ….  نسخه است.

۱۰-۱-استفاده کارفرما از مدارک پیمانکار

کارفرما می‌تواند از مدارک پیمانکار، برای هدف‌هایی دیگر، و به روش‌هایی دیگر، به شرح زیر استفاده کند:

[برخی از مدارک پیمانکار، از جمله نرم افزارهای ویژه، ممکن است به صلاحدید کارفرما، برای هدف‌های دیگری مورد استفاده کارفرما قرار گیرد. در این ماده شرایط خصوصی، گستره و روش استفاده، درج می‌شود.]

۱۳-۱-رعایت قوانین

علاوه بر موارد تعیین شده در شرایط عمومی، اخذ مجوزهای زیر نیز، به ترتیب به عهده، کارفرما و پیمانکار است:

………

۱۴-۱-مسئولیت تضامنی و انفرادی

مفاد شرایط عمومی، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

………

۱۵-۱-محرمانه بودن

[در این ماده در صورت صلاحدید، ضوابط مورد نظر برای محرمانه بودن، درج می‌گردد.]

۱-۳-اختیار‌ها و وظایف مهندس مشاور

مهندس مشاور، برای اعمال اختیارهای زیر، باید تأیید قبلی کارفرما را داشته باشد:  

ماده یا بند

ماده یا بند

…………..

[بند یا ماده مربوط به هر یک از اختیارهای مهندس مشاور، که قبل از اعمال آن، تأیید کارفرما مورد نظر است، باید به‌طور مشخصی درج شود.]

۴-۴- پیمانکاران دست دوم

شرایط واگذاری قسمت‌هایی از کارها به پیمانکار دست دوم، به شرح زیر است:

………………..

۵-۴- پیمانکار دست دوم منتخب

[در صورتی که واگذاری اختیار تعیین پیمانکار دست دوم منتخب به مهندس مشاور مورد نظر باشد، این امر، در این قسمت تصریح می‌شود.]

………

۶-۴-همکاری

پیمانکار، باید علاوه بر موارد یاد شده در شرایط عمومی، امکانات زیر را در اختیار کارفرما قرار دهد:

…….

۸-۴- روش‌های ایمنی

این ماده شرایط عمومی، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

[در مواردی که کارها جزیی از طرح بزرگتری است و پیمانکار عملاً نمی‌تواند کنترل ایمنی را در اختیار داشته باشد، این ماده به تناسب اصلاح می‌شود.]

۹-۴- تضمین کیفیت

شرایط و ویژگی‌های مربوط به نظام تضمین کیفیت پیمانکار، به شرح زیر است:

……..

۱۱-۴- کفایت مبلغ پذیرفته شده

 [در صورتی که شرایط خاصی وجود داشته باشد که مبلغ پذیرفته شده پیمان برخی از تعهدهای پیمانکار را پوشش ندهد، آن موارد و روش جبران هزینه‌های مربوط، درج می‌شود.]

…………………..

۱۳-۴-حق عبور‌ها و تسهیلات

هزینه‌ها و عوارض ناشی از حق عبور ویژه یا موقت زیر، به عهده کارفرماست:

…………………..

۱۵-۴-راه‌های دسترسی

شرایط و ضوابط مربوط به راه‌های دسترسی، به شرح زیر است:

………………………

۱۶-۴- حمل کالا

مفاد این ماده، به شرح زیر اعلام می‌شود:

[در کارهایی که تجهیزات قابل ملاحظه است، ممکن است شرایط دیگری مورد نظر کارفرما باشد، از جمله این که صلاح باشد حمل تجهیزات دائم به کارگاه، منوط به صدور مجوز مهندس مشاور باشد.]

…………………..

۱۹-۴-برق، آب و گاز

کارفرما، امکانات و خدماتی را به شرح و با شرایط زیر، در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد:

[بهتر است شرح و شرایط امکانات و خدماتی که قرار است کارفرما در اختیار پیمانکار قرار دهد، در «خواسته‌های کارفرما» درج شود.]

…………………..

۲۱-۴- گزارش‌های پیشرفت

علاوه بر رعایت موارد درج شده در شرایط عمومی، گزارش‌های پیشرفت کار، باید با چگونگی، شماره، و با دوره‌های زمانی تعیین شده در زیر، به وسیله پیمانکار تهیه و ارایه شود:

……………………..

۲۲-۴- امنیت کارگاه

چگونگی برقراری امنیت در کارگاه و مسئولیت پیمانکار در این رابطه، به شرح زیر است:

[در مواردی که علاوه بر پیمانکار، دیگران نیز در تصرف کارگاه مشارکت دارند، ممکن است مسئولیت پیمانکار را کاهش یا افزایش داد.]

……………………

۲-۵- مدارک پیمانکار

مفاد این ماده، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

[ممکن است مدارک پیمانکار دسته‌بندی شود، و شرایط متفاوتی برای بررسی، تأیید، تصویب هر دسته، تعیین شود.]

………………..

۴-۵-استانداردهای فنی و مقررات

[در صورتی که در زمینه تغییر استانداردهای قابل کاربرد ترتیب دیگری مورد نظر باشد، آن ترتیب دیگر درج می‌شود.]

……………….

۶-۵-ساعات کار

این ماده شرایط عمومی، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

…………………

۶-۶- تسهیلات برای کارمندان و کارگران

[در صورتی که کارفرما در نظر دارد استفاده پیمانکار را از برخی کارهای دائم مجاز کند، یا شرایط دیگری را صلاح می‌داند، به تناسب، شرایط موردنظر درج می‌شود.]

………………………

۷-۶- بهداشت، سلامت و ایمنی

[در صورتی که علاوه بر رعایت شرایط عمومی، موارد دیگری مورد نظر است، درج می‌شود.]

……………………

۹-۷- شرایط تأمین مالی

[در صورتی که تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای کارها، از سوی مؤسسه تأمین کننده مالی (غیر از کارفرما) تأمین شود، این ماده کاربرد دارد. متن آن، برای مثال، می‌تواند طبق شرح زیر باشد:

«پیمانکار باید شرایط تعیین شده برای به کارگیری منابع مالی تأمین شده را، طبق دستورالعمل مؤسسه تأمین کننده مالی (نام مؤسسه در فاصله خالی درج می‌شود.)…….. ، رعایت کند.»]

۱-۸-آغاز کار

تاریخ آغاز کارها و یا بخش‌ها به شرح زیر است:

[در صورتی که برای شروع کارها شرایطی مورد نظر است که متفاوت با مفاد این ماده در شرایط عمومی است، آن شرایط درج می‌شود. به ویژه در صورتی که تحویل گرفتن کارها در چند مرحله مورد نظر باشد، این مراحل، باید با توجه به تعریف «بخش» مشخص شده و در پیوست پیشنهاد مناقصه درج گردد.]

۳-۸- برنامه زمانی

این ماده، در شرایط عمومی، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

[اصلاح این ماده، می‌تواند در راستای تکمیل یا تدقیق مفاد این ماده، در شرایط عمومی باشد.]

…….

۴-۸- تمدید مدت تکمیل

این ماده شرایط عمومی، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

………………………..

۵-۸-تأخیرهای ناشی از مقام‌های قانونی

این ماده شرایط عمومی، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

……………………

۶-۸- آهنگ پیشرفت

این ماده شرایط عمومی، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

…………………..

۷-۸-خسارت‌های تأخیر

[در این ماده، در صورتی که برای خسارت تأخیر شرایط دیگری مورد نظر است، آن شرایط درج می‌شود.]

……………………

۹-۸-پیامدهای تعلیق

مبلغ هزینه‌های متحمل شده پیمانکار در اثر تعلیق، طبق روش زیر، محاسبه و پرداخت می‌گردد:

……………………..

۳-۱۸- پاداش برای تکمیل زودتر از موعد

این ماده شرایط عمومی، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

…………….

۱-۹-تعهدهای پیمانکار

 1. چگونگی آزمایش‌های زمان تکمیل، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

[چون بهره‌برداری آزمایشی، جزیی از آزمایش‌های زمان تکمیل است و مسئولیت طراحی نیز با پیمانکار است، برای کارهایی که تجهیزات قابل ملاحظه دارد، یا بهره‌برداری آزمایشی منوط به برقرار شدن وضع ویژه‌ای است، این بند، به تناسب ممکن است اصلاح شود.]

………………..

 1. [در صورتی که برای مالکیت محصول یا تولید حاصل از کارها، در طول مدت بهره‌برداری آزمایشی، شرایط دیگری مورد نظر است، آن شرایط درج می‌گردد].

………………..

۱-۱۰- تحویل گرفتن کارها یا بخش‌ها

شرایط و چگونگی واگذاری مصالح مازاد و کارهای موقتی که در پایان کار مورد نیاز کارفرماست، به شرح زیر است:

………………….

۳-۱۱تمدید دوره اعلام نقص

دوره اعلام نقص، می‌تواند به شرح زیر تمدید شود:

……………….

۴-۱۱-قصور در رفع نقص

این ماده شرایط عمومی، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

……………..

۱-۱۲- روش آزمایش‌های پس از تکمیل

این ماده شرایط عمومی، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

……………………

۸-۱۳- تعدیل به علت تغییر در هزینه ها

چگونگی تعدیل قیمت‌های پیمان در اثر تغییر در هزینه‌ها، به شرح زیر است:

…………….

۱-۱۴-مبلغ پیمان

روش ارزیابی، اندازه گیری، و پرداخت مبلغ پیمان، به شرح زیر است:

…………….

[توجه شود که جدول‌هایی مانند جدول‌های مقادیر (با قیمت یا بدون قیمت)، یا جدول‌های پرداخت‌ها، جدول کارهای روزمزدی نیز جزیی از پیمان بوده و از طریق آن‌ها نیز، می‌توان مواردی مانند روش‌های اندازه‌گیری و پرداخت را تعیین کرد.]

روش پرداخت مالیات‌ها، حقوق گمرکی، عوارض، و بیمه تأمین اجتماعی، به شرح زیر است:

…………………

در موارد زیر، پرداخت‌ها بر اساس مقدار کار انجام شده صورت می‌گیرد و چگونگی ارزیابی و اندازه‌گیری آنها، به شرح زیر است:

……………

۲-۱۴-پیش پرداخت

[فرم مورد نظر برای تضمین پیش پرداخت، در چارچوب مقررات مربوط، پیوست شرایط خصوصی شده، یا دستورالعمل و مقرراتی که در آن فرم مورد نظر تعیین شده است، درج می‌شود.]

……………………..

۳-۱۴-درخواست صدور گواهی پرداخت میانی

دوره صورت‌وضعیت‌های میانی، به شرح زیر است:

[در صورتی که دوره صورت‌وضعیت‌های میانی ماه شمسی نباشد، این بند در شرایط خصوصی تعیین می‌شود.]

پیمانکار، باید صورت‌وضعیت‌های میانی را به شمار و شکل تعیین شده در زیر، تهیه و تسلیم کند:

…………..

۵-۱۴-تجهیزات و مصالح مورد نیاز کارها

[در صورتی که شرایط ویژه‌ای از نظر تجهیزات و مصالح مورد نیاز کارها، مورد نظر باشد، به تناسب آن شرایط، مفاد شرایط عمومی اصلاح می‌گردد.]

………………

۷-۱۴-پرداخت‌ها

مبالغ پول محلی و خارجی، از سوی کارفرما، به روش زیر به پیمانکار پرداخت می‌شود:

………………

۸-۱۴-تأخیر در پرداخت

هزینه خسارت تأخیر در پرداخت‌ها (پول محلی و خارجی)، به شرح زیر است:

[برای این خسارت می‌توان مبلغی را به عنوان سقف در نظر گرفت.

۱۰-۱۴-صورت‌وضعیت زمان تکمیل

پیمانکار، باید صورت‌وضعیت زمان تکمیل را به شمار و جزییات تعیین شده در زیر، تهیه و تسلیم نماید:

…………….

۱۱-۱۴- درخواست صدور گواهی پرداخت نهایی

پیمانکار، باید صورت‌وضعیت نهایی را به شمار و جزییات تعیین شده در زیر، تهیه و تسلیم نماید:

………………..

۱۵-۱۴-نوع پول‌های پرداخت

پرداخت‌ها به پول‌های محلی و خارجی، به شرح زیر انجام می‌گیرد:

[در صورتی که تأمین مالی مبلغ پیمان به روشی غیر از روش متعارف (تأمین مالی به وسیله کارفرما) مورد نظر باشد، با توجه به دستورالعمل‌های مورد اجرای مؤسسات تأمین مالی، این ماده شرایط خصوصی تنظیم می‌شود.]

…………….

۲-۱۵- فسخ به وسیله کارفرما

کارفرما، می‌تواند ماشین‌آلات و ابزار پیمانکار را به شرح زیر، و طبق شرایط و مدت تعیین شده در زیر، هنگام فسخ پیمان، در اجاره خود بگیرد.

۵-۱۵- حق کارفرما برای فسخ

در شرایط زیر، کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ اختیاری کرده و کارها را خود یا با واگذاری به پیمانکار دیگری، انجام دهد:

………………..

۳-۱۷- ریسک‌های کارفرما

موارد زیر، از بند ج این ماده مستثنی است:

۶-۱۷-محدودیت مسئولیت

کل مسئولیت پیمانکار در مقابل کارفرما، بر طبق و مربوط به پیمان، به غیر از مواد ۴-۱۹ [برق، آب، گاز]، ۴-۲۰ [ماشین‌آلات کارفرما و مصالحی که مجانی در اختیار قرارداده می‌شود]، ۱۷-۱ [مصونیت‌ها]، و ۱۷-۵ [حقوق مالکیت فکری و صنعتی]، محدود به[مبلغ مورد نظر، در فاصله خالی درج می‌شود] می‌گردد:

………………..

۷-۱۷-مسئولیت پیمانکار در استفاده از تسهیلات متعلق به کارفرما

[در صورت نیاز، در این ماده از شرایط خصوصی، می‌توان اقلام تسهیلات متعلق به کارفرما را که قرار است مورد استفاده پیمانکار قرار گیرد و شرایط مربوط را تعیین کرد.]

۱-۱۸- الزام‌های عمومی بیمه‌ها

انواع بیمه‌نامه‌های در تعهد پیمانکار، به شرح زیر است:

[درصورت صلاحدید کارفرما، ممکن است بیمه مسئولیت حرفه‌ای که غفلت حرفه‌ای پیمانکار در طراحی را پوشش دهد، به بیمه‌های در تعهد پیمانکار افزوده شود.]

مسئولیت تأمین هزینه و حفظ بیمه‌نامه‌ها، از جمله پرداخت حق بیمه و فرانشیز بیمه‌نامه‌ها، به شرح زیر است:

 1. هزینه بیمه‌نامه‌های ………………… به عهده …………………………..
 2. ……………..

۳-۱۸-محتوای بیمه‌نامه‌ها

بیمه‌نامه‌های تهیه شده، باید دارای شرایط زیر باشد:

……………..

۴-۱۸-بیمه‌نامه‌های در تعهد کارفرما

بیمه‌نامه‌های در تعهد کارفرما، به شرح زیر است:

…………….

۵-۱۸-دریافت خسارت از بیمه

ترتیب دریافت خسارت‌های بیمه، به شرح زیر است:

………………………..

۲-۲۰-انتصاب هیأت حل اختلاف

[در صورتی که افراد معینی برای عضویت در هیأت حل اختلاف مورد نظر باشند، نام آن‌ها طی فهرستی، در این ماده درج می‌شود.]

…………….

۳-۲۰- عدم توافق در انتصاب هیأت حل اختلاف

 [نام سازمان یا مقامی که اختیار انتصاب عضو هیأت حل اختلاف را دارد، در این قسمت درج

پیوست پیشنهاد مناقصه

ردیف‌هایی از موارد درج شده در جدول زیر، که از سوی مناقصه‌گزار تعیین و تکمیل نشده است، باید به وسیله پیشنهاد دهنده در زمان ارایه پیشنهاد تکمیل گردد.

مطلب مورد نظر در ماده یا بندی از شرایط پیمان که باید در پیوست پیشنهاد مناقصه درج شود ماده یا بند مربوط در شرایط پیمان سازمان تکمیل کننده
نام و نشانی کارفرما: ۱-۱-۲-۲

و ۱-۳

مناقصه‌گزار
نام و نشانی پیمانکار‌: ۱-۱-۲-۳

و ۱-۳

پیشنهاد دهنده
نام و نشانی مهندس مشاور: ۱-۱-۲-۴

و ۱-۳

مناقصه‌گزار
مدت تکمیل روز. ۱-۱-۳-۳ عموماً مناقصه‌گزار، مگر آن که در در اسناد مناقصه تکمیل آن به پیشنهاد دهنده واگذار شده باشد.
دوره اعلام نقص روز: ۱-۱-۳-۷ مناقصه‌گزار
روش‌های ارتباط الکترونیکی ۱-۳/الف عموماً مناقصه‌گزار
اگر پیمان شامل چند بخش باشد، بخش‌ها به شرح زیر است:

تعریف بخش‌ها‌:

۱-۱-۵-۶ مناقصه‌گزار

درصد ارزش بخش به وسیله پیشنهاد دهنده تکمیل می‌شود

شرح بخش……. ارزش بخش: …… مدت تکمیل …. خسارت‌های تأخیر

(بند ۱-۱-۵-۶)   درصدی از مبلغ (بند ۱-۱-۳-۳)    (ماده ۸-۷)

پذیرفته شده پیمان*

* این درصدها، در آزاد کردن نصف سپرده حسن انجام کار نیز به کار برده خواهد شد.

زبان(های) حاکم ۱-۴ مناقصه‌گزار
زبان(های) ارتباطات ۱-۴ مناقصه‌گزار
تاریخ(های) دسترسی به کارگاه و در اختیار قرار گرفتن آن(ها)

(روز) بعد از تاریخ پایه

۲-۱ مناقصه‌گزار
میزان تضمین انجام تعهدات….درصد مبلغ پذیرفته شده پیمان ۴-۲ مناقصه‌گزار
تاریخ تسلیم تضمین انجام تعهدات….. روز پس از دریافت نامه پذیرش ۴-۲ مناقصه‌گزار
فرم تضمین انجام تعهدات طبق دستورالعمل

به آیین‌نامه تضمین در معاملات دولتی مراجعه شود.

۴-۲ مناقصه‌گزار
مدت اعلام اشتباه، خطا، عیب‌ها و سایر نقص‌های موجود در خواسته‌های کارفرما (در صورت وجود)

(به روز)

۵-۱ مناقصه‌گزار
ساعت‌های متعارف کاری: ۶-۵ عموماً مناقصه‌گزار
خسارت تأخیر در تکمیل کارها (خسارت برای هر روز تأخیر).

…. درصد مبلغ نهایی روزانه پیمان (مبلغ نهایی پیمان بخش بر مدت تکمیل پیمان)، بر حسب پول (های) داخلی و خارجی و به نسبت قابل پرداخت مبلغ پیمان به آن پول‌ها.

۸-۷ و۱۴-۱۵ ب مناقصه‌گزار
حداکثر مبلغ خسارت تأخیر…..درصد مبلغ نهایی پیمان. ۸-۷ مناقصه‌گزار
پاداش تکمیل زودتر از موعد کارها:

۸-۱۳ مناقصه‌گزار
پاداش مهندسی ارزش پیمانکار،…… درصد مبلغ صرفه‌جویی.

به دستورالعمل تهیه و ارائه پیشنهادهای تغییر، بانگاه مهندسی ارزش مراجعه شود.

۱۳-۲ مناقصه‌گزار
در صورت وجود مبالغ مشروط:

هزینه‌های بالاسری و سود پیمانکار …….درصد مبالغ واقعی

۱۳-۵ ب عموماً مناقصه‌گزار
مبلغ کل پیش پرداخت…. درصد مبلغ پذیرفته شده پیمان ۱۴-۲ مناقصه‌گزار
شمار و موعدهای پرداخت اقساط پیش پرداخت، از سوی کارفرما

…..درصد پس از و ….. درصد پس از ….. درصد پس از و

درصد پس از

به آیین‌نامه تضمین در معاملات دولتی مراجعه شود.

۱۴-۲ مناقصه‌گزار
نسبت پول(های) محلی و خارجی قابل پرداخت پیش پرداخت‌:

…..درصد به و …..  درصد به و …… درصد به

۱۴-۲ عموماً مناقصه‌گزار
کسر پیش پرداخت از ……آغاز می‌شود. ۱۴-۲ (الف) مناقصه‌گزار
مبلغ بازپرداخت برای استهلاک پیش پرداخت

……درصد

به آیین‌نامه تضمین در معاملات دولتی مراجعه شود.

۱۴-۲ (ب) مناقصه‌گزار
سپرده حسن انجام کار ….. درصد

به آیین‌نامه تضمین در معاملات دولتی مراجعه شود.

۱۴-۳ مناقصه‌گزار
مبلغ بیشینه سپرده حسن انجام کار …………درصد مبلغ پذیرفته شده پیمان است. ۱۴-۳ مناقصه‌گزار
فهرست اقلامی که پرداخت بهای آن‌ها موکول به بارگیری است: ۱۴-۵(ب) عموماً مناقصه‌گزار
فهرست اقلامی که پرداخت بهای آن‌ها موکول به ورود به کارگاه است: ۱۴-۵ (پ) عموماً مناقصه‌گزار
مبلغ کمینه گواهی پرداخت برابر: ….. درصد مبلغ پذیرفته شده پیمان است. ۱۴-۶ مناقصه‌گزار
گر پرداخت‌ها تنها می‌تواند به پول یا پول‌های مشخصی که در برگ پیشنهاد مناقصه نام برده می‌شود انجام گردد:

نوع پول یا پول‌ها (ریال و/یا، ارز یا ارزها)

اگر بعضی از پرداخت‌ها به پول یا پولهایی باشد که در برگ پیشنهاد مناقصه تعیین نشده باشد:

نوع پولهای پرداختی به شرح زیر است:

واحد پول …. درصد قابل پرداخت به پول مورد نظر ….. نرخ برابری

ریال  ۱

]ارز]

]ارز]

۱۴-۱۵ عموماً مناقصه‌گزار
تعهدهای پرداخت نشده برای تعلیق پیمان ۱۶-۱ مناقصه‌گزار
هر گاه به علت قصور پیمانکار، کار خسارت دیده تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشد، پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده تا میزان ….. است. ۱۸-۲ مناقصه‌گزار
شمار اعضای هیأت حل اختلاف ….. نفر است (در جای خالی عدد یک یا سه نوشته شود). ۲۰-۲  مناقصه‌گزار

در متن بالا، عبارت‌های ایتالیک خط دار، تنها برای راهنمایی در تکمیل پیوست پیشنهاد مناقصه پیش‌بینی شده است و جزیی از پیوست پیشنهاد مناقصه نبوده و در تفسیر پیمان در نظر گرفته نمی‌شوند.