شماره: ۱۰۱/۲۲۰۹۰۷ تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۲۷

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع: قرارداد همسان خرید تجهیزات(P)  برای خریدهای خارجی  

 

به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸ هـ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۴ هیأت محترم وزیران)، به پیوست، قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی، همراه با ویرایش انگلیسی آن، از نوع گروه سوم، ابلاغ می‌شود.

ویرایش انگلیسی قرارداد یاد شده، می‌تواند در قرارداد‌ها به عنوان راهنما، همراه با متن فارسی آن، مورد استفاده قرار گیرد، ولی همواره متن فارسی ملاک عمل خواهد بود.

دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنما استفاده نمایند و در صورتی که روش‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنماهای بهتر در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این نشریه الزامی نیست.

عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها و یا راهنمای جایگزین را برای دفتر امور فنی، تدوین معیار‌ها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله این سازمان، ارسال دارند.

 

حمید شرکاء – معاون رییس جمهور و رییس سازمان

موافقت‌نامه

این موافقت‌نامه، در تاریخ………، بین: ………………، به نشانی ………، که از این پس « خریدار » نامیده می‌شود، از یک سو و شرکت ………………..، به نشانی ……………………، که با شماره……………….، در شهر ……………………….، کشور………….، به ثبت رسیده و شعبه یا نمایندگی آن نیز در جمهوری اسلامی ایران با شماره…………….، در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است و از این پس « فروشنده » نامیده می‌شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می‌گردد.

ماده ۱:  موضوع قرارداد

موضوع قرارداد طراحی، تهیه، ساخت، انجام آزمایش‌های کارخانه‌ای، بسته‌بندی صادراتی و مناسب نوع حمل، حمل و تحویلCFR (مبادی ورودی جمهوری اسلامی ایران)…………………… و لوازم و ابزار مخصوص مورد نیاز برای نصب آن‌ها( که از این به بعد در مجموع تجهیزات خوانده می‌شوند) و همچنین، لوازم یدکی بهره‌برداری…………(………) ساله که جزییات آن‌ها در مشخصات فنی و پیوست‌های مربوط درج گردیده است و نیز، نظارت بر عملیات نصب، راه‌اندازی و آزمایش‌های عملکردی در محل نصب تجهیزات که در ………………….. صورت می‌گیرد، و انجام آموزش و تضمین تجهیزات و لوازم یدکی موضوع قرارداد در دوره رفع نقص، و ارایه اطلاعات لازم، دستورالعمل‌ها و نقشه‌ها، بر اساس شرایط درج شده در اسناد و مدارک قرارداد است.   

ماده ۲: اسناد و مدارک قرارداد

۱-۲-

اسناد و مدارک زیر در مجموع، قرارداد بین خریدار و فروشنده را تشکیل می‌دهند و هریک، به عنوان جزوی از قرارداد محسوب می‌شوند.

– موافقت‌نامه‌ها

– پیوست‌ها.

– شرایط عمومی.

– شرایط خصوصی.

– سایر اسناد و مدارکی که بر اساس مفاد قرارداد، در مدت اجرای کار تنظیم می‌شود و به تأیید دو طرف قرارداد می‌رسد.

ماده ۳: مبلغ قرارداد

۱-۳-

 خریدار، در برابر انجام تعهدهای فروشنده، مبلغ قرارداد شامل بخش‌های زیر را به فروشنده می‌پردازد:

مبلغ ارزی……………. به حروف ………….

مبلغ ریالی …………….. به حروف …………

مبلغ قرارداد به شرح پیوست ۱ تفکیک می‌شود.

۲-۳-

مبلغ قرارداد شامل بهای تمام تعهدهای فروشنده، درج شده در قرارداد بوده و فروشنده نمی‌تواند بابت انجام تعهدهایی که به‌طور مشخص در اسناد و مدارک قرارداد بیان نشده است، اما به هر حال برای انجام موضوع قرارداد لازم باشد، ادعای هزینه اضافی کند، مگر آن‌که خلاف آن در قرارداد تصریح شده باشد.

۳-۳-

مبلغ قرارداد، جز در مورد هزینه‌های نظارت و آموزش که برآورد اولیه آن‌ها در پیوست ۲ به تفکیک درج شده، مقطوع است.

ماده ۴: نحوه پرداخت

۱-۴-

پرداخت به فروشنده، طبق پیوست ۴ انجام می‌شود.

۲-۴-

در مواردی که نیاز به گشایش اعتبار اسنادی ارزی باشد، نحوه گشایش اعتبار اسنادی و کاربرگ‌های مربوط، طبق پیوست ۵ است.

ماده ۵: تاریخ نافذ شدن، شروع کار و مدت قرارداد

۱-۵-

تاریخ نافذ شدن قرارداد، پس از امضا و مبادله قرارداد، تسلیم ضمانت‌نامه انجام تعهدات، و بعد از تحقق شرایط زیر است:

…………………….

……………………..

در صورت عدم تحقق شرایط تعیین شده در مدت هشتاد و چهار(۸۴) روز پس از امضا و مبادله قرارداد و تسلیم ضمانت‌نامه تعهدات، دو طرف می‌توانند در مورد تاریخ نافذ شدن قرارداد، توافق کنند. هرگاه فروشنده در مورد تاریخ نافذ شدن قرارداد با خریدار توافق نکند، ضمانت‌نامه‌های تسلیم شده از سوی فروشنده، به وی باز می‌گردد و با او تسویه حساب می‌شود.

۲-۵-

قرارداد، از تاریخ تنفیذ آن آغاز می‌شود و مدت آن …………… (…….) روز تقویمی است. تغییر مدت قرارداد، تابع ماده ۳۱ شرایط عمومی خواهد بود.

برنامه زمانی کلی تأمین تجهیزات و مقاطع زمانی قسمت‌های اصلی آن، در پیوست۶ مشخص شده است.

 

 نماینده خریدار   

 نام  

سمت   

امضا    

    

 نماینده فروشنده

نام

سمت

امضا

  مهر

پیوست‌ها

پیوست ۱: جدول تفکیک مبلغ قرارداد.

۱-۱-

جدول تفکیک قیمت تجهیزات و لوازم یدکی.

۲-۱-

جدول تفکیک هزینه حمل تجهیزات و لوازم یدکی.

پیوست ۲: جدول تفکیک برآورد اولیه هزینه‌های نظارت و آموزش.

پیوست ۳: روش تعدیل هزینه‌های نظارت و آموزش.

پیوست ۴: پرداخت ها.

۱-۴-

نحوه پرداخت.

۲-۴-

برنامه زمانی پرداخت ها.

پیوست ۵: فرم ضمانت‌نامه‌ها و اعتبار اسنادی.

۱-۵-

فرم ضمانت‌نامه پیش پرداخت.

۲-۵-

فرم ضمانت‌نامه انجام تعهدات.

۳-۵-

فرم ضمانت‌نامه استرداد کسور حسن انجام کار.

۴-۵-

فرم اعتبار اسنادی و ترتیب گشایش آن.

پیوست ۶: برنامه زمانی کلی تأمین تجهیزات و مقاطع زمانی قسمت‌های اصلی.

پیوست ۷: نقشه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در طول اجرای قرارداد تهیه می‌شود.

۱-۷-

فهرست نقشه‌های طراحی پایه یا تفصیلی یا دستورالعمل ها(در صورت وجود) که توسط خریدار به فروشنده ارایه می‌شود.

۲-۷-

فهرست نقشه‌ها و سایر مدارک فنی، به تفکیک که برای اخذ تصویب یا اطلاع کارفرما تهیه و ارسال می‌شود، شمار نسخه‌ها، زمان ارسال آن‌ها و زبان مدارک فنی.

۳-۷-

نقشه‌ها و سایر مدارک فنی که به تدریج به وسیله فروشنده تهیه می‌شود.

پیوست ۸: فهرست شرکت‌های بازرسی مورد قبول خریدار و فروشنده.

پیوست ۹: فرم صورت‌مجلس تحویل کالا.

پیوست۱۰: دستورالعمل مربوط به تهیه پیش فاکتور(Proforma)

پیوست ۱۱: فرم سوگند نامه.

پیوست ۱۲: آموزش.

۱-۱۲-

زمان شروع، شمار افراد و طول دوره و زمینه‌های آموزش در جمهوری اسلامی ایران.

۲-۱۲-

زمان شروع، شمار افراد و طول دوره، محل و زمینه‌های آموزش در خارج از کشور.

شرایط عمومی

اقدام‌های اولیه

ماده۱: اقدام‌های اولیه پس از عقد قرارداد

۱-۱-

پس از امضای قرارداد، به منظور تضمین انجام تعهدها، فروشنده باید ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی و طبق فرم پیوست ۵، از بانک مورد تأیید خریدار تهیه و به وی تسلیم کند. مبلغ این ضمانت‌نامه، نباید از ده درصد مبلغ قرارداد کمتر باشد. این ضمانت‌نامه، باید تا سیصد و شصت و پنج(۳۶۵) روز پس از تحویل کارها، اگر زمان دیگری در شرایط خصوصی پیش‌بینی نشده باشد، معتبر باشد.

پنجاه درصد مبلغ این ضمانت‌نامه، پس از تحویل کارها و پنجاه درصد دیگر آن، پس از سپری شدن دوره رفع نقص موضوع ماده ۲۴، آزاد و به فروشنده مسترد می‌گردد.

۲-۱-

فروشنده، قبل از دریافت پیش پرداخت که مبلغ و تناسب ریالی و ارزی آن در شرایط خصوصی مشخص شده است، باید ضمانت‌نامه‌ای به همان مبلغ، طبق کاربرگ درج شده در پیوست ۵، از بانک مورد تأیید خریدار تهیه و به خریدار تسلیم کند. مبلغ این ضمانت‌نامه، به تناسب کسر مبلغ پیش پرداخت از محل پرداخت‌های فروشنده، کاهش داده شده و پس از استهلاک کامل آن به فروشنده مسترد می‌گردد.

اسناد قرارداد

ماده ۲: هدف اسناد قرارداد

هدف اسناد قرارداد، توصیف کار موضوع قرارداد است، که باید طبق اسناد قرارداد اجرا شود.

انجام هر کار و تأمین هر نوع مصالح و تجهیزات، که با استنباط از اسناد قرارداد و یا طبق عرف فنی و تجاری برای انجام موضوع قرارداد لازم باشد، به عهده فروشنده است.

ماده ۳: اولویت اسناد

هرگاه بین مفاد و مضمون اسناد قرارداد، تناقض، اختلاف و یا اشتباهی بروز کند، با استنتاج منطقی از مفاد اسناد مرتبط با موضوع، تناقض، اختلاف و اشتباه، برطرف خواهد شد. در هر صورت، موافقت‌نامه و شرایط عمومی، به ترتیب نسبت به سایر اسناد قرارداد اولویت دارند.

ماده ۴: استانداردها، کدها و مراجع

نگارش استانداردها، شناسه‌ها (کدها) و مراجع مورد نیاز انجام کارها که در قرارداد پیش‌بینی شده است، آخرین تجدید نظر آن‌ها در زمان عقد قرارداد است؛ مگر آن‌که به نحو دیگری در قرارداد تصریح شده باشد.

در موارد مسکوت در قرارداد، از آخرین نگارش استاندارد‌ها و کدهای معتبر بین‌المللی هماهنگ با دیگر استانداردهای پیش‌بینی شده در قرارداد، با تأیید خریدار استفاده می‌شود.

ماده ۵:ابلاغیه‌ها

هرگونه اطلاعیه، اعلام نظر، موافقت و اقدام‌های مشابه، تنها به صورت کتبی معتبر است. رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی، ملاک تسلیم مکاتبه‌هاست.

ماده۶: مالکیت اسناد و استفاده مجدد از آن‌ها

۱-۶-

مالکیت نقشه‌ها و مدارکی که به وسیله خریدار تهیه شده است، از آن خریدار است و فروشنده نمی‌تواند بدون اجازه خریدار، از آن‌ها به منظور کارهای خارج از موضوع این قرارداد استفاده کند؛ مگر این‌که موافقت خریدار را در این مورد، کسب کرده باشد.

در مورد حق مالکیت و استفاده مجدد از اسناد و مدارک مرتبط با خرید لیسانس، اعم از این‌که خرید لیسانس در تعهد خریدار و یا فروشنده باشد، طبق موافقت‌نامه واگذاری لیسانس عمل می‌شود.

تعهدها و مسئولیت‌های فروشنده

ماده ۷: نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها

 فروشنده، باید تمام نقشه‌ها، دستورالعمل‌ها، اطلاعات، و محاسبات مورد نیاز خریدار را در رابطه با عملیات ساختمان و نصب، انجام آزمایش‌ها، راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگهداری و تعمیر تجهیزات، و نیز نقشه‌های ساخت و سایر نقشه‌ها و اطلاعات را به شرح درج شده در مشخصات فنی، که در رابطه با تجهیزات موضوع قرارداد مورد نیاز خریدار باشد، تهیه کند و در شماری نسخه و طبق برنامه زمانی تعیین شده در پیوست۷، بر حسب مورد، برای تصویب یا اطلاع، تسلیم خریدار نماید. خریدار ملزم است در مدت چهارده(۱۴)روز پس از دریافت نقشه‌ها و اسناد یاد شده، آن قسمت از آن‌ها را که با توجه به پیوست ۷، نیاز به تصویب دارد، بررسی کرده و نظر خود را در مورد تصویب یا رد و یا تقاضای اصلاح یا رفع ابهام آن‌ها اعلام نماید و در صورت رد یا درخواست اصلاح یا رفع ابهام، مدارک یاد شده را همراه با اظهارنظر، به فروشنده بازگرداند. در این صورت، فروشنده موظف است اصلاحات لازم را طبق نظر خریدار معمول داشته و نقشه‌ها و اسناد اصلاح شده را حداکثر طول مدت بیست و هشت(۲۸)روز، تحویل خریدار نماید.

مسئولیت هر نوع نقص یا کمبود در نقشه‌ها و مدارک فنی در محدوده خدمات فروشنده، حتی اگر به تأیید خریدار رسیده باشد، به عهده فروشنده است، مگر این‌که نقص یا کمبود، ناشی از اطلاعات درج شده در مشخصات فنی خریدار باشد.

ماده ۸: نو بودن تجهیزات

تمام تجهیزات و لوازم یدکی موضوع قرارداد، باید نو، غیر مستعمل و اصلی بوده و مستقیماً از کارخانه تولید کننده، برای خریدار ارسال شود. تجهیزات و لوازم یدکی مستعمل یا دوباره ساخته شده و یا تعمیر شده و هم‌چنین نمونه اول(Prototype)، پذیرفته نخواهد شد. در صورت مستعمل بودن تجهیزات و لوازم یدکی و یا در صورتی که مشخصات فنی تجهیزات و لوازم یدکی تحویل شده توسط فروشنده طبق مشخصات فنی قرارداد نباشد، فروشنده متعهد است به دستور خریدار، این نوع تجهیزات و لوازم یدکی را عوض نموده و در مدت زمان  معقولی که خریدار معین می‌کند، تحویل دهد. تمام هزینه‌های ایجاد شده در این رابطه و مسئولیت تأخیرهای حاصل نیز، به عهده فروشنده خواهد بود.

تجهیزات نو که مدت طولانی در کارخانه سازنده انبار شده باشد، بدون تأیید خریدار قابل ارسال نخواهد بود.

ماده ۹: آزمایش

۱-۹-

فروشنده، باید با حضور نمایندگان خریدار، تمام تجهیزات موضوع قرارداد را در دوره ساخت و یا قبل از حمل، طبق مشخصات فنی، به هزینه خود مورد آزمایش قرار دهد. فروشنده، موظف است تسهیلات و امکانات لازم را برای انجام وظایف نمایندگی که از سوی خریدار به فروشنده معرفی می‌شوند، فراهم کند و وسایل و لوازم آزمایش را برای انجام وظایف محوله، در اختیار آنان قرار دهد. تمام هزینه‌های مربوط به بلیط رفت و برگشت و اقامت نمایندگان خریدار، به عهده خریدار است.

۲-۹-

 در صورتی که در موقع آزمایش، تجهیزاتی که از سوی فروشنده تهیه می‌شوند، از لحاظ جنس و یا ساخت معیوب بوده و یا طبق مشخصات مشروح در قرارداد، تهیه نشده باشند، خریدار می‌تواند آن‌ها را قبول نکند و یا اصلاح آن‌ها را بخواهد. در صورتی که فروشنده از رفع عیوب یا جایگزینی تجهیزاتی که خریدار تقاضای تعویض و یا تعمیر آن‌ها را نموده است امتناع کند، خریدار می‌تواند:

الف) به هر طریقی که صلاح می‌داند این تجهیزات را تعویض و یا تعمیر کرده و هزینه‌های انجام شده را به علاوه پانزده درصد(۱۵%)، از فروشنده وصول نماید.

طبق مفاد ماده ۳۴، قرارداد را به دلیل قصور فروشنده در انجام تعهد، فسخ کرده و خسارت‌های خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد، از فروشنده وصول نماید.

۳-۹-

به منظور انجام آزمایش‌های پیش گفته، فروشنده مکلف است ظرف مدت پنجاه و شش(۵۶) روز قبل از آغاز این گونه آزمایش‌ها، خریدار را مطلع کند تا خریدار بتواند نمایندگان خود را برای نظارت بر آزمایش‌های یاد شده، به محل انجام آزمایش‌ها اعزام کند. فروشنده، کمک‌های لازم را برای اخذ ویزای ورود برای نمایندگان خریدار به کشورهایی که آزمایش‌ها درآنجا انجام می‌شود، فراهم خواهد نمود.

در صورتی که پس از اطلاع فروشنده به شرح یاد شده، بنابه هر علتی که ناشی از قصور فروشنده نباشد، خریدار نمایندگان خود را برای نظارت بر آزمایش‌ها اعزام نکند، فروشنده مجاز است رأساً و بدون حضور نمایندگان خریدار، نسبت به انجام آزمایش‌های موردنظر، اقدام نموده و نتایج مربوط به آن‌ها را به خریدار گزارش کند.

خریدار، حداکثر ظرف مدت پنجاه و شش(۵۶) روز، نتیجه آزمایش‌ها را بررسی و تأیید و یا عدم تأیید آن‌ها را به فروشنده اعلام می‌ کند. فروشنده، حق ندارد تجهیزات موضوع قرارداد را قبل از دریافت تأییدیه خریدار تکمیل کرده و یا (در صورتی که قبلاً تکمیل شده باشد) حمل نماید. در صورتی که فروشنده ظرف مدت یاد شده، هیچ گونه نظری از خریدار در مورد آزمایش‌ها دریافت نکند، تجهیزات موضوع قرارداد را بر اساس مشخصات فنی و نتایج آزمایش‌های مربوط، تکمیل و حمل خواهد نمود.

۴-۹-

فروشنده موظف است ظرف مدت پنجاه و شش(۵۶) روز پس از امضای قرارداد، گزارش‌های مربوط به آزمایش‌های تیپ تجهیزات مشابه را که ظرف پنج (۵) سال گذشته و بر اساس استاندارد تعیین شده در مشخصات فنی انجام شده، و به تأیید مراجع صلاحیت‌دار مورد قبول رسیده باشد، برای خریدار ارسال کند.

هرگاه گزارش‌های موردنظر، شرایط لازم را دارا باشد و مورد قبول خریدار قرار گیرد، فروشنده حق دارد نسبت به تکمیل ساخت تجهیزات موضوع قرارداد و تحویل آن‌ها به مؤسسه حمل، اقدام نماید. تصویب یا عدم تصویب این گونه گزارش‌ها، حداکثر ظرف مدت پنجاه و شش(۵۶) روز پس از وصول، توسط خریدار به فروشنده اطلاع داده خواهد شد. در صورتی که گزارش‌های یاد شده بر اساس مشخصات فنی قرارداد نباشد، و مورد تأیید خریدار واقع نگردد، فروشنده باید به هزینه‌ی خود، آزمایش‌های تیپ تجهیزات را طبق شرایط درج شده در مشخصات فنی، انجام دهد.

در هرحال، در صورت عدم تأیید، خریدار باید دلایل خود را با اشاره به نکاتی که طبق شرایط درج شده در مشخصات فنی قرارداد، و یا طبق استانداردهای بین‌المللی نیست، به فروشنده اطلاع دهد.

۵-۹-

انجام یا عدم انجام هرگونه آزمایش، و تصویب یا عدم رد تجهیزات از طرف خریدار، از مسئولیت فروشنده در مقابل قصوری که در اجرای مفاد قرارداد کرده باشد، و عیوبی که قبل از پایان دوره رفع نقص معلوم شوند، نمی‌کاهد.

ماده ۱۰: بسته‌بندی و علامت گذاری بسته ها

۱-۱۰-

 فروشنده تجهیزات و لوازم یدکی، موضوع قرارداد را برای حمل و تحویل طبق استانداردهای بین‌المللی و با توجه به ماهیت کالا و نوع وسیله حمل، به نحوی بسته‌بندی و آماده خواهد کرد که از آسیب و فساد ضمن حمل و انبارداری، مصون بمانند. فروشنده، مسؤول فساد ناشی از هرگونه عیب و نقص در طرز صحیح بسته‌بندی، حمل، انبار کردن، و نگهداری، از قبیل نفوذ رطوبت، زنگ زدگی و تصرفات هوا و گازهای دیگر، و مانند آن‌ها خواهد بود.

در مواردی که لازم باشد، ابزار و ماشین‌های سنگین، برای سهولت حمل، روی چرخ یا شاسی مناسب و مجهز به ضربه گیر نصب خواهند شد. قطعات و لوازمی که ممکن است در اثنای حمل مفقود شوند، در صندوق‌های چوبی یا بسته‌بندی مطمئن دیگری حمل خواهند شد، و بسته‌ها باید به نحو روشن و معلومی علامت گذاری گردند.

تمام صندوق‌ها و بسته‌هایی که با وزن ناخالص آن‌ها از صد(۱۰۰) کیلوگرم بیش‌تر است، باید به نحوی بسته‌بندی شوند که چنگک جرثقیل را بتوان به آسانی به آن‌ها متصل کرد. در مواردی که اتصال چنگک جرثقیل به صندوق‌ها و بسته‌ها، به علل فنی برای محتوای آن‌ها زیان بخش باشد، باید روی تجهیزات، وسایلی تعبیه شود که بتوان به آسانی آن‌ها را به چنگک جرثقیل متصل نمود، به‌طوری که بدون خطر، حمل و نقل آن‌ها میسر شود.

همچنین، تمام محمولات باید به نحوی بسته‌بندی شوند که با هرگونه مقررات حمل و نقل، بسته به نوع وسیله حمل، تطبیق کند.

۲-۱۰-

دو گوشه متقابل هر یک از صندوق‌ها و به‌طور کلی هر جزء از محموله، باید به رنگ قرمز با دوامی به شکل مثلث رنگ شده و به‌طور صحیح و خوانا روی آن‌ها نشانی زیر نوشته شود:

۲-۱۰-الف)

کشور جمهوری اسلامی ایران- وزارت متبوع خریدار.

۲-۱۰-ب )

نام و آرم یا علامت اختصاصی خریدار.

۲-۱۰-ج )

شماره قرارداد:

۲-۱۰-د )

شماره صندوق یا بسته:

۲-۱۰-هـ)

مقصد:

۲-۱۰-و )

وزن خالص به کیلوگرم:

۲-۱۰-ز )

وزن ناخالص به کیلوگرم:

۲-۱۰-ح)

ابعاد (با واحدهای متریک):

۲-۱۰-ط)

شماره اعتبار اسنادی:

۲-۱۰-ی)

نام پروژه:

۳-۱۰-

هرگاه در اثر تخلف فروشنده و یا هرگونه قصور او در بسته‌بندی یا مشخص کردن صندوق‌ها و یا بسته‌ها، هزینه اضافی یا خسارتی به خریدار تحمیل شود، فروشنده مسؤول جبران آن خواهد بود.

ماده ۱۱: حمل

۱-۱۱-

با در نظر گرفتن ماهیت، اندازه و وزن تجهیزات و تسهیلات جابه‌جایی، فروشنده با مسئولیت کامل خود پس از مشورت با خریدار، مناسب‌‌ترین روش حمل تجهیزات را به کار خواهد گرفت، بدون آن‌که برنامه زمانی کارها با تأخیر مواجه شود.

۲-۱۱-

فروشنده، متعهد است با مسئولیت کامل خود، تجهیزات را به شرط موجود بودن و قابل رقابت بودن قیمت و مناسب بودن کشتی از طریق خطوط کشتیرانی مجاز جمهوری اسلامی ایران، که در کشور محل ساخت تجهیزات مستقر و یا دارای نمایندگی یا دفتر فعال باشند، و در غیر این صورت، از طریق خطوط کشتیرانی دیگر حمل کند. به هر حال، تجهیزات باید با کشتی‌های طبقه‌بندی شده A1 100یا معادل آن، با طبقه‌بندی لویدز حمل شود.

ماده ۱۲: اسناد حمل

۱-۱۲-

فروشنده، پس از ارسال هر محموله باید بی‌درنگ اسناد و مدارک حمل را به شرح زیر، تهیه و تسلیم خریدار کند:

تمام اسناد حمل باید در مبدأ به نام خریدار صادر شود.

نام خریدار، نام پروژه، شماره قرارداد، و اعتبار اسنادی باید در تمام اسناد درج شود.

صورت‌حساب‌ها و قیمت‌های درج شده در اسناد حمل، باید با قیمت محموله‌های درج شده در قرارداد، تطبیق نماید.

۲-۱۲-

اسناد حمل، باید به تفکیک زیر تهیه شود:

۲-۱۲-الف)

بارنامه بدون قید و شرط حمل با کشتی، راه‌آهن، هواپیما، یا بارنامه مرکب فیاتا (FIATA) در یک سری کامل.

۲-۱۲-ب )

صورت حساب حمل در پنج نسخه.

۲-۱۲-ج )

صورت حساب در پنج نسخه که دو نسخه آن از سوی اطاق بازرگانی و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران، در محل گواهی شده باشد.

۲-۱۲-د )

گواهی مبدأ در پنج نسخه، که دو نسخه آن از سوی اطاق بازرگانی و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران، در محل گواهی شده باشد.

۲-۱۲-هـ)

صورت بسته‌بندی در پنج نسخه، حاوی وزن، ابعاد، و محتویات هر بسته که نام خریدار و نشانی آن، نام پروژه، شماره قرارداد و بسته، به‌طور کامل روی آن درج شده باشد.

۲-۱۲-و )

گواهی آزمایش‌های کارخانه‌ای صادره، به شرح ماده ۹ در سه نسخه.

۲-۱۲-ز )

گواهی بازرسی به شرح تعیین شده در ماده ۲۰، صادره از سوی شرکت‌های بازرسی کننده بین‌المللی، که توسط خریدار از بین شرکت‌های فهرست شده در پیوست ۸، تعیین خواهد شد.

۳-۱۲-

فروشنده، باید اسناد پیش گفته و هر نوع سندی را که بنا بر ضرورت گشایش اعتبار اسنادی از سوی وزارت بازرگانی و بانک درخواست شود، حداکثر ظرف مدت بیست و یک(۲۱) روز از تاریخ صدور آن‌ها، به بانک کارگزار برای دریافت پرداخت‌های مربوط، طبق شرایط اعتبار اسنادی تسلیم کند. فروشنده، هم‌چنین باید بی‌درنگ پس از صدور اسناد یادشده، سه نسخه از تصویر آن‌ها را مستقیماً با پست سریع، برای خریدار ارسال نماید.

ماده ۱۳: مشخصات محموله

فروشنده، باید بی‌درنگ پس از انجام اقدام‌های لازم برای حمل هر محموله از تجهیزات و لوازم یدکی موضوع قرارداد از کشور مبدأ، مشخصات کامل آن محموله را به شرح زیر، به وسیله فاکس به خریدار اطلاع دهد:

۱۳-الف)

شماره قرارداد:

۱۳-ب )

شماره اعتبار اسنادی:

۱۳-ج )

شماره و تاریخ بارنامه:

۱۳-د )

شماره و تاریخ گواهی مبدأ:

۱۳-ه )

نام شرکت حمل و نقل:

۱۳-و )

قیمت محموله:

۱۳-ز )

نوع تجهیزات یا لوازم یدکی هر محموله، شمار، وزن خالص و ناخالص بسته‌ها، و ابعاد آن‌ها.

۱۳-ح)

مبدأ و مقصد.

۱۳-ط)

تاریخ پیش‌بینی شده ورود محموله به مبادی ورودی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۱۴: اسناد پیوست به بسته ها

با هر محموله، باید دو نسخه فهرست بسته‌بندی که در هر یک از آن‌ها شماره صندوق یا بسته، شرح قطعات جداگانه، شامل شمار و وزن آن‌ها، و سایر مشخصات معرف محموله درج شده است، همراه باشد. یک نسخه از فهرست بسته‌بندی یادشده در داخل صندوق یا بسته، و نسخه دیگر در پاکتی که آب و رطوبت درآن نفوذ نکند در خارج از صندوق یا بسته، باید به نحوی الصاق گردد که در اثنای حمل قابل جداشدن یا مفقود شدن نباشد.

ماده ۱۵:تأمین لوازم یدکی

۱-۱۵-

فروشنده، مکلف است ظرف مدت هشتاد و چهار(۸۴) روز از تاریخ شروع قرارداد، فهرست قیمت پایه قلم به قلم تمام لوازم یدکی را که در طول عمر بهره‌برداری از موضوع قرارداد، مورد نیاز خریدار خواهد بود، تهیه و تسلیم خریدار نماید. قیمت اعلام شده برای این لوازم یدکی، باید قطعی و متناسب با قیمت کلی تجهیزات بوده، و با لوازم مشابه در بازار قابل رقابت باشد.

۲-۱۵-

فروشنده، متعهد است اسامی تمام شرکت‌های سازنده لوازم یدکی مربوط به تجهیزات موضوع این قرارداد را همراه با نشانی کامل آن‌ها، با شماره تلفن، فاکس، و پست الکترونیکی، در اختیار خریدار قرارداده و به نحوی اقدام کند تا خریدار بتواند مستقیماً نسبت به اخذ پیشنهاد، مذاکره و خرید لوازم یدکی از سازندگان اصلی، اقدام نماید.

ماده ۱۶: آموزش

۱-۱۶-

فروشنده، متعهد است شماری از کارکنان خریدار را که شمار، مدت و محل آموزش آن‌ها در پیوست۱۲ مشخص شده است، طی دوره قرارداد، بر اساس شرایط و استانداردهای درج شده در مشخصات فنی، آموزش دهد. آموزش، با استفاده از وسایل کمک آموزشی مدرن انجام شده و فروشنده بدون هرگونه هزینه اضافی، کتب و دستورالعمل‌های آموزشی را به شمار کافی، برای آموزش گیرندگان فراهم خواهد کرد.

فروشنده باید برنامه‌های آموزشی موردنظر را بر اساس شرایط قرارداد، ظرف مدت تعیین شده در شرایط خصوصی، به خریدار تسلیم کند. خریدار، برنامه یادشده را بررسی نموده و در صورتی که تغییراتی را لازم بداند، مراتب را به فروشنده اعلام می‌کند. فروشنده، تغییرهای مورد نظر خریدار را اعمال خواهد نمود.

۲-۱۶-

مدرسان، باید از تجربه آموزشی کافی برخوردار بوده و قبلاً صلاحیت آن‌ها به تایید خریدار رسیده باشد. در صورتی که خریدار با تعیین دلایل، مدرسان را از نظر کارآیی نپذیرد، فروشنده موظف است به هزینه خود نسبت به تعویض آن‌ها اقدام کند.

۳-۱۶-

خریدار، همکاری لازم را با فروشنده در مورد تأمین محل اقامت و غذای مدرسان در جمهوری اسلامی ایران معمول می‌دارد، اما تمام هزینه‌های مربوط، اعم از هزینه‌های رفت و برگشت، اقامت و غیره به عهده فروشنده خواهد بود.

۴-۱۶-

هزینه‌های رفت و برگشت و غذای افراد اعزامی به خارج از کشور، به عهده خریدار است، اما هزینه‌های مربوط به مسکن و مسافرت‌های خارج از ایران، که به منظور آموزش و بازدیدهای مربوط انجام می‌شود، به عهده فروشنده خواهد بود.

ماده ۱۷:نظارت

۱-۱۷-

خریدار، هشتاد و چهار(۸۴) روز قبل از آغاز عملیات ساختمان و نصب، آزمایش‌ها و راه‌اندازی تجهیزات، مراتب را به اطلاع فروشنده خواهد رساند و فروشنده متعهد است متخصصان واجد شرایط خود را به شماری که در هر مورد از سوی خریدار تعیین و اعلام خواهد شد، برای انجام نظارت‌های مربوط به جمهوری اسلامی ایران اعزام کند.

فروشنده، متعهد است ظرف مدت بیست و یک(۲۱) روز از تاریخ دریافت اعلام خریدار برای اعزام متخصصان، مشخصات کامل آن‌ها را به خریدار تسلیم کند. خریدار، ظرف مدت بیست و هشت (۲۸) روز، این مشخصات را بررسی کرده و پس از تأیید، روادید با حق کار و پروانه کار برای متخصصان یاد شده، فراهم خواهد نمود.

در صورتی که ظرف مدت بیست و یک(۲۱) روز از آغاز کار، متخصصان پیش گفته از نظر کارایی مورد قبول خریدار واقع نشوند، خریدار حق خواهد داشت با تعیین دلایل عدم کارایی، از فروشنده تقاضای تعویض آنان را بنماید و فروشنده ملزم به قبول آن است. هیچ گونه هزینه‌ای بابت این متخصصان، اعم از هزینه مسافرت و دستمزد و غیره، از سوی خریدار پرداخت نخواهد گردید.

۲-۱۷-

ساعت آغاز و پایان کار روزانه متخصصان، توسط خریدار تعیین می‌شود.

۳-۱۷-

اضافه کاری، شب کاری و کار در تعطیلات، تنها بر اساس درخواست خریدار انجام می‌شود و میزان دستمزد برای ساعات اضافه کاری، بر اساس پیوست۲، تعیین گردیده و به شرح درج شده در قرارداد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۴-۱۷-

در صورت بیماری هر یک از متخصصان فروشنده به مدت یک روز در ماه، حداکثر دوازده(۱۲) روز در سال، خریدار حقوق آنان را پرداخت می‌کند و در صورتی که مدت بیماری هر یک از متخصصان از یک روز در ماه بیش‌تر شود، برای روزهای بعدی حقوقی پرداخت نخواهد شد. هرگاه دوره بیماری به‌طور متوالی از ده(۱۰) روز بیش‌تر شود، فروشنده متعهد است بدون ایجاد هیچ گونه هزینه‌ای برای خریدار، نسبت به جایگزینی او با متخصصان دیگر، ظرف مدتی که بین دو طرف توافق خواهد شد، اقدام کند.

۵-۱۷-

تمام هزینه‌های مربوط به رفت و برگشت متخصصان یاد شده به جمهوری اسلامی ایران و هزینه‌های ایاب و ذهاب و اقامت آن‌ها در جمهوری اسلامی ایران، به عهده فروشنده است. در صورتی که متخصصان یاد شده در اجرای صحیح کارها مسامحه کنند، یا باعث اختلال نظم کارگاه شوند و یا هرگونه نارضایتی دیگر خریدار را فراهم آورند، خریدار می‌تواند برکناری آن‌ها را با اعلام دلیل، از فروشنده بخواهد. فروشنده، مکلف به اجرای این دستور است و باید بی‌درنگ به کار آن‌ها خاتمه دهد و متخصصان دیگری را در مدت زمان مورد توافق، جایگزین نماید. اجرای این دستور، از مسئولیت‌های فروشنده نمی‌کاهد و ایجاد حقی برای او نمی‌کند.

۶-۱۷-

در صورتی که انجام کار نظارت، به دلایل قابل انتساب به فروشنده به تأخیر افتد، تا پنجاه و شش(۵۶) روز اول، فروشنده باید به ازای هر متخصص، دو برابر دستمزد وی را به عنوان جریمه پرداخت کند. در صورت تأخیر مازاد بر پنجاه و شش(۵۶) روز، خریدار حق خواهد داشت که اقدام به تأمین متخصص از منابع دیگر نموده و هزینه آن را به علاوه پنجاه درصد(۵۰%)، به حساب بدهی فروشنده منظور کند. در چنین حالتی، فروشنده از هیچ یک از مسئولیت‌های قراردادی و تضمین‌های پیش‌بینی شده در قرارداد، مبری نخواهد بود.

ماده ۱۸:مالیات‌ها، عوارض و حقوق بیمه تأمین اجتماعی

۱-۱۸-

فروشنده از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه تأمین اجتماعی، مالیات‌ها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات که تا تاریخ امضای قرارداد معمول و جاری بوده، اطلاع کامل داشته و متعهد است که همه آن‌ها را رعایت کند. در هرحال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده، به عهده فروشنده است.

۲-۱۸-

با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، آن قسمت از مبلغ قرارداد که برای خرید تجهیزات و لوازم یدکی از خارج از جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده شده است، مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

۳-۱۸-

فروشنده، مکلف است هرگونه مالیات و عوارض مربوط به انجام خدمات نظارت و آموزش را پرداخت کند. همچنین، در ارتباط با خدمات موضوع این بند، کسور پیش‌بینی شده در قوانین جاری، از سوی خریدار از هر پرداخت به فروشنده، کسر شده و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌گردد و رسید آن تسلیم فروشنده خواهد شد.

۴-۱۸-

فروشنده، متعهد به پرداخت حق بیمه‌های تأمین اجتماعی مربوط به این قرارداد به سازمان تأمین اجتماعی است. خریدار، از هر پرداخت به فروشنده بابت انجام خدمات آموزش و نظارت، پنج درصد (۵%)، بابت حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان فروشنده، کسر کرده و در حساب جداگانه‌ای نزد خود نگهداری می‌کند. این مبالغ، پس از ارایه مفاصاحساب صادره از سوی سازمان تأمین اجتماعی، به فروشنده مسترد خواهد گردید.

۵-۱۸-

مسئولیت پرداخت تمام مالیات‌ها، عوارض و هر نوع کسور دیگری که در خارج از جمهوری اسلامی ایران به این قرارداد تعلق گیرد، با فروشنده است و خریدار از این بابت مسئولیتی ندارد.

۶-۱۸-

هرگاه پس از امضای قرارداد بر اثر وضع قوانین و مقرراتی در جمهوری اسلامی ایران، مالیات و عوارض موضوع این ماده تغییر کند، به نحوی که در قیمت‌های درج شده در قرارداد در کل و یا در مواردی مؤثر واقع شود، خریدار یا فروشنده به اقتضای مورد، مکلف است وجه افزایش یافته یا کاهش یافته را، به طرف دیگر قرارداد پرداخت نماید.

ماده ۱۹: دعاوی حق اختراع و علایم تجاری

فروشنده، خریدار را از هر حیث، از هرگونه ضرر مادی، مطالبه حق، اقامه دعاوی، اقدام‌های قانونی، جبران خسارت، محکومیت‌ها و هرگونه مسئولیتی شامل تمام هزینه‌های مربوط که به دلیل اعتراض یا ادعای صاحب حق اختراع ثبت شده یا ثبت نشده، و صاحب حق تالیف و یا صاحب هرگونه حق مربوط به مقاله‌ها، نوشته‌ها، دستگاه‌ها، روش‌ها، تجهیزات و ادوات که در اثر استفاده فروشنده در کار موضوع قرارداد ایجاد شود، یا به دلیل تجاوز به هرگونه حقوق انحصاری، مانند علایم تجاری و غیره ایجاد گردد، مصون می‌دارد.

بازرسی و تحویل تجهیزات 

ماده ۲۰: بازرسی

در هنگام بارگیری هر محموله از تجهیزات و لوازم یدکی موضوع قرارداد، محموله از حیث:

۱) شمار کل بسته‌ها.

۲) کمیت تجهیزات محتوی هر بسته.

۳) متناسب بودن بسته‌بندی‌ها با محتوای آن‌ها و نوع حمل و انطباق آن با اسناد و مدارک قرارداد.

۴) علامت گذاری و بارگیری صحیح بسته ها.

۵) بازرسی چشمی و ظاهری کیفیت تجهیزات و همچنین، کنترل تمام مدارک و گواهی نامه‌های بازرسی و آزمایش کنترل کیفیت که در مراحل ساخت تجهیزات مربوط تهیه شده است.

از سوی یکی از شرکت‌های تعیین شده در پیوست ۸، به انتخاب خریدار، مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.

فروشنده، باید گواهی بازرسی مبنی بر انجام تمام موارد پیش گفته را همراه با اسناد حمل، برای بانک کارگزار و خرید ارسال کند.

ماده ۲۱:تحویل تجهیزات

فروشنده، موظف است تجهیزات و لوازم یدکی موضوع قرارداد را طبق شرایط درج شده در ماده ۱ موافقت‌نامه (موضوع قرارداد)، و در مبادی ورودی ایران که در شرایط خصوصی مشخص شده است، طبق آخرین مجموعه مقررات اینکوترم( بجز مواردی که به نحو دیگری در قرارداد درج شده است)، در مواعد پیش‌بینی شده در پیوست ۶، تحویل دهد.   

ماده ۲۲: تنظیم صورت‌مجلس تحویل کالا

۱-۲۲-

پس از ورود هر محموله از تجهیزات و لوازم یدکی موضوع قرارداد به انبار خریدار، تجهیزات و لوازم یدکی حمل شده، توسط خریدار با حضور نماینده فروشنده مورد بازرسی قرار می‌گیرد. در صورتی که تجهیزات و لوازم یدکی ظاهراً سالم و آثار خسارت در آن‌ها دیده نشود، صورت‌مجلس تحویل کالا طبق پیوست۹، برای کاهش ضمانت‌نامه پیش پرداخت، تنظیم و امضا می‌شود. هرگاه مشهود شود که تجهیزات و لوازم یدکی به دلیل عدم رعایت اصول بسته‌بندی صحیح خسارت دیده و یا داخل بسته‌ها کسری مشاهده شود، فروشنده موظف به تأمین تجهیزات و لوازم یدکی خسارت دیده و یا کسری‌های احتمالی خواهد بود.

۲-۲۲-

خریدار بیست و یک(۲۱) روز قبل از تاریخ بازرسی بسته‌ها، مراتب را برای اعزام نماینده، به فروشنده اطلاع خواهد داد. در صورتی که نماینده فروشنده در موعد مقرر در محل تخلیه حاضر نشود، فروشنده مکلف است از نظر خریدار در مورد نوع و میزان خسارت و کسری‌های پیش گفته متابعت نموده و حق هیچ گونه اعتراضی را در این زمینه ندارد.

هزینه حضور نماینده فروشنده برای کنترل بسته‌ها، به عهده فروشنده خواهد بود.

ماده ۲۳:تضمین‌های عملکردی

فروشنده، عملکرد تجهیزات موضوع قرارداد را به شرح درج شده در اسناد و مدارک قرارداد، ضمانت می‌کند. جریمه‌های پیش‌بینی شده برای تضمین‌های عملکردی، مستقل از جرایم تعیین شده در ماده ۳۲ است.

ماده ۲۴: دوره رفع نقص

۱-۲۴-

فروشنده، حسن عملکرد تمام تجهیزات موضوع قرارداد و کار نظارت را از تاریخ پایان مدت قرارداد یا تاریخ راه‌اندازی تجهیزات، هر کدام که دیرتر باشد، به مدت سیصد و شصت و پنج (۳۶۵) روز، اگر زمان دیگری در شرایط خصوصی پیش‌بینی نشده باشد، تضمین می‌کند و این مدت به نام دوره رفع نقص نامیده می‌شود.

در صورتی که راه‌اندازی تجهیزات موضوع قرارداد به دلایل خارج از قصور فروشنده به تأخیر افتد، دوره رفع نقص، از تاریخ پایان مدت قرارداد در نظر گرفته خواهد شد.

۲-۲۴-

فروشنده، تضمین می‌کند که تجهیزات و لوازم یدکی تهیه و تأمین شده توسط وی، قادر به انجام کار مطلوب طبق تضمین‌های تعیین شده در قرارداد و با ایمنی که لازمه بهره‌برداری است بوده و از هر لحاظ، طبق مشخصات مشروح در اسناد قرارداد است.

همچنین، فروشنده صحت و دقت طراحی و کیفیت مواد و دوام و راندمان تجهیزات و صحت و دقت محاسبات، اطلاعات، دستورالعمل‌ها و نقشه‌های نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری، و کار نظارت خود را تضمین می‌نماید.

۳-۲۴-

هرگاه در دوره رفع نقص، معایب و نقایصی در تجهیزات مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و روش‌های صحیح طراحی و ساخت، یا به کار بردن مواد بد و نامرغوب، یا طرز کارنامناسب و یا نقص یا اشتباه در اطلاعات، محاسبات، نقشه‌ها و دستورالعمل‌های نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری و یا کار نظارت باشد، فروشنده مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود به سرعت رفع کند.

این هزینه‌ها، شامل مخارج ناشی از برطرف کردن معایب و نقایص، از جمله هزینه‌های تعویض قطعات و تعمیرات، فراهم کردن ماشین‌آلات و تجهیزات و کارشناسان لازم برای رفع معایب و نقایص، هزینه حمل، بیمه، ترخیص و عوارض گمرکی و انجام آزمایش‌های لازم برای حصول اطمینان خریدار، از رفع عیب است.

برای این منظور، خریدار معایب و نقایص و محل آن‌ها را به فروشنده اطلاع می‌دهد و فروشنده باید در اسرع وقت، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آن‌ها را در حداقل زمان ممکن مرتفع نماید.

هرگاه فروشنده درانجام تعهد خود قصور ورزد یا مسامحه کند، خریدار حق دارد آن معایب و نقایص را رأساً و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند، رفع کند و تمام هزینه‌های انجام شده و خسارت‌های وارده را به علاوه پانزده درصد (۱۵%) از محل مطالبات یا هر نوع سپرده یا ضمانت نامه فروشنده، بدون هیچ‌گونه تشریفات اداری و قضایی، تأمین و برداشت نماید.

۴-۲۴-

هرگاه در دوره رفع نقص، برخی از تجهیزات تعویض شوند، دوره رفع نقص دوباره برای همان تجهیزات، از تاریخ تعویض و تأیید خریدار مبنی برصحت انجام آن، آغاز خواهد شد. هرگاه در نتیجه عیب و نقص قسمتی از تجهیزات، بهره‌برداری از سایر قسمت‌ها متوقف شود، دوره توقف، جزو دوره رفع نقص قسمت‌های متوقف شده، منظور نخواهد گردید.

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

ماده ۲۵: مبلغ قرارداد

۱-۲۵-

مبلغ قرارداد، مبلغی است که در ماده ۳ موافقت‌نامه درج شده است و شامل مبالغ قابل پرداخت برای تغییر در مقادیر تجهیزات، موضوع ماده ۳۰ نمی‌شود. مبلغ قرارداد، شامل بهای تجهیزات، لوازم یدکی و خدماتی است که تفکیک آن در پیوست‌های ۱ و ۲ آمده است.

۲-۲۵-

درصورتی که خریدار در پرداخت مبلغ قرارداد به فروشنده تأخیرکند و این تأخیر با توجه به مفاد قرارداد غیرموجه باشد، ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، براساس شرایط و نرخ‌های درج شده درشرایط خصوصی خواهد بود.

ماده۲۶:نحوه پرداخت

۱-۲۶-

بخش ریالی مبلغ قرارداد، مستقیماً در وجه فروشنده پرداخت می‌شود.

۲-۲۶-

بخش ارزی مبلغ قرارداد، از طریق یک فقره اعتبار اسنادی به شکل کاربرگ درج شده در پیوست ۵، که توسط یک بانک ایرانی معتبر و به درخواست خریدار گشایش شده و به وسیله بانک خارجی مورد قبول فروشنده و بانک گشایش کننده اعتبار، ابلاغ می‌شود، پرداخت خواهد گردید. 

۳-۲۶-

هرگاه در پایان مدت قرارداد، مبلغی در اعتبار اسنادی مربوط به بخش ارزی کار نظارت، تعیین شده در پیوست۲ باقیمانده باشد، فروشنده حقی نسبت به این مبلغ نداشته و مکلف است اقدام‌های لازم را برای استرداد آن به خریدار، معمول دارد.

۴-۲۶-

هزینه‌های بانکی مربوط به پرداخت مبلغ قرارداد و گشایش اعتبار در ایران، به عهده خریدار است و توسط وی پرداخت خواهد شد. هزینه‌های بانکی در خارج از ایران، به عهده فروشنده است و توسط وی پرداخت خواهد شد.

۵-۲۶-

در پایان هر ماه شمسی، فروشنده صورت حساب کارکرد متخصصان خود را در ارتباط با انجام کار نظارت، برای بررسی تسلیم خریدار می‌نماید. صورت حساب یادشده، باید براساس جدول دستمزد تعیین شده در پیوست ۲، در ارتباط با دستمزد متخصصان در امر نظارت، طبق شرایط قرارداد محاسبه گردیده و مشتمل بر نام و مشخصات و شمار متخصصانی که در ماه قبل در امر نظارت اشتغال داشته‌اند، با درج میزان تحصیلات و مدت کارکرد هر یک از آن‌ها باشد. خریدار، صورت حساب مزبور را مورد بررسی قرارداده و پس از تأیید، مبالغ آن را پس از کسر کسور قانونی، به ترتیب تعیین شده در قرارداد، به فروشنده پرداخت خواهد کرد.

کاربرگ ماهیانه متخصصان فروشنده که حاوی ساعت ورود و خروج روزانه آن‌هاست و توسط نماینده خریدار امضا شده است، باید به صورت حساب پیوست شود.

محدودیت‌ها و ممنوعیت ها

ماده ۲۷: انتقال به غیر

۱-۲۷-

فروشنده حق انتقال یا واگذاری کل قرارداد را به غیر ندارد.

۲-۲۷-

فروشنده نمی‌تواند بدون موافقت خریدار، قسمت یا قسمت‌هایی از قرارداد را به غیر واگذار کند. اما فروشنده برای واگذاری امر تهیه و ساخت تجهیزات و لوازم یدکی موضوع قرارداد به سازندگانی که نام آن‌ها در قرارداد درج شده است، نیازی به موافقت خریدار ندارد.

۳-۲۷-

واگذاری قرارداد، نباید به صورتی باشد که از پیشرفت کار طبق برنامه بکاهد، و تحت هیچ عنوانی از مسئولیت و تعهدهای فروشنده نخواهد کاست.

ماده ۲۸:قانون منع مداخله کارکنان دولت

فروشنده اعلام می‌دارد که مشمول قانون منع مداخله مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ نیست، و در صورتی که خلاف آن برای خریدار محرز شود، قرارداد فسخ شده و ضمانت‌نامه انجام تعهدات و کسور حسن انجام کار فروشنده، توسط خریدار ضبط می‌گردد.

ماده ۲۹:هدایا

هرگاه ثابت شود که فروشنده به منظور تحصیل قرارداد به متصدیان مربوط یا واسطه‌ها یا خویشاوندان آن‌ها حق‌العمل یا پاداش یا تحفه یا هدایایی اعم از نقدی و جنسی داده است و یا آن‌ها را در منافع خود سهیم کرده است، خریدار حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ کرده و ضمانت‌نامه‌های انجام تعهدات و کسور حسن انجام کار فروشنده را، به نفع خود ضبط نماید.

تغییر در مقادیر کارها، تغییر مدت قرارداد، تأخیر در اتمام به موقع کار

ماده ۳۰: تغییر در مقادیر تجهیزات

۱-۳۰-

خریدار، می‌تواند مقادیر تجهیزات موضوع قرارداد را تا صد و هشتاد و دو (۱۸۲) روز پس از آغاز قرارداد، اگر زمان دیگری در شرایط خصوصی پیش‌بینی نشده باشد و مقادیر لوازم یدکی موضوع قرارداد را تا قبل از تاریخ شروع حمل آن‌ها، براساس مبالغ درج شده در پیوست۱، مجموعاً تا بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ قرارداد، کاهش دهد. پس از انقضای زمان پیش گفته، کاهش مقادیر منوط به توافق دو طرف خواهد بود.

۲-۳۰-

خریدار، می‌تواند مقادیر تجهیزات موضوع قرارداد را تا سیصد و شصت و پنج (۳۶۵) روز پس از آغاز قرارداد، اگر زمان دیگری درشرایط خصوصی پیش‌بینی نشده باشد، مقادیر لوازم یدکی موضوع قرارداد را تا قبل از تحویل آخرین محموله از لوازم یدکی، براساس مبالغ درج شده در پیوست۱، مجموعاً تا بیست و پنج (۲۵%) مبلغ قرارداد، افزایش دهد و فروشنده مکلف به قبول آن است. پس از انقضای زمان پیش گفته، افزایش مقادیر منوط به توافق دو طرف خواهد بود.

در صورت افزایش مقادیر، فروشنده باید پروفرمای تجهیزات و لوازم یدکی افزایش داده شده را برای گشایش اعتبار اسنادی لازم، ظرف مدت پنجاه و شش (۵۶) روز از تاریخ ابلاغ افزایش مقادیر، به خریدار تسلیم نماید.

ماده ۳۱: تغییر مدت قرارداد

در موارد زیر، مدت قرارداد تغییر خواهد کرد:

۱-۳۱-

هرگاه مقادیر تجهیزات و لوازم یدکی موضوع قرارداد طبق ماده ۳۰ تغییرکند، مدت مناسبی با توافق دو طرف تعیین گردیده و بر حسب مورد، به مدت قرارداد اضافه و یا از آن کسر می‌شود.

۲-۳۱-

در موارد بروز حوادث قهری موضوع ماده ۳۳، مدت قرارداد تمدید خواهد شد.

۳-۳۱-

 در صورتی که به دلایل قابل انتساب به فروشنده، انجام کار نظارت به تأخیر افتد، با رعایت مفاد ماده ۳۲، معادل تأخیر فروشنده، به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

۴-۳۱-

در مواردی که فروشنده در انجام به موقع تعهدهای خویش در رابطه با کار آموزش و تحویل نقشه‌ها، دستورالعمل‌ها، اطلاعات و محاسبات موضوع مواد ۷ و ۱۶، قصور یا مسامحه کند، با رعایت مفاد ماده ۳۲، مدت قرارداد به تناسب اضافه خواهد شد.

۵-۳۱-

در صورتی که عدم انجام برخی از تعهدهای خریدار مانع انجام به موقع کارهای موضوع قرارداد، یا بخش‌هایی از آن گردد، مدت قرارداد به تناسب اضافه خواهد شد.

۶-۳۱-

تغییر مدت قرارداد در مورد بندهای ۳۱-۳، ۳۱-۴و ۳۱-۵، تأثیری بر مدت حمل تجهیزات و لوازم یدکی موضوع قرارداد ندارد، و تعهدهای فروشنده در این رابطه، طبق برنامه زمانی کارها به قوت خود باقی است.

ماده ۳۲: تأخیر در اتمام به موقع کارها

۱-۳۲-

هرگاه فروشنده در تحویل تجهیزات و لوازم یدکی یا نقشه‌ها و دستورالعمل‌های موضوع قرارداد و یا انجام نظارت و یا آموزش، با توجه به پیوست۶ و مفاد مواد ۷، ۱۶ و ۱۷، تأخیر داشته باشد، جریمه تأخیری به شرح درج شده در شرایط خصوصی، به حساب بدهی او منظور می‌شود.

۲-۳۲-

هرگاه جمع مدت تأخیر، از مدت معین شده در شرایط خصوصی بیش‌تر شود، خریدار علاوه بر دریافت جرایم متعلقه، می‌تواند قرارداد را طبق ماده ۳۴ فسخ کند.

۳-۳۲-

هر گاه فروشنده در انجام خدمات نظارت تأخیرکند، مشمول جریمه تعیین شده دربند ۱۷-۶ خواهد شد.

۴-۳۲-

هرگاه جمع جرایمی که به تأخیر کار فروشنده تعلق می‌گیرد، از مبلغی که در شرایط خصوصی تعیین شده است بیش‌تر شود، خریدار می‌تواند، با احتساب جریمه تأخیر موضوع این ماده، قرارداد را فسخ کرده و ضمانت‌نامه انجام تعهدات و کسور حسن انجام کار فروشنده را، به نفع خود ضبط نماید؛ اما در صورتی که خریدار ادامه کار را به مصلحت بداند، به تأخیرهای بعدی، جریمه‌ای تعلق نخواهد گرفت.

حوادث قهری، فسخ قرارداد و اقدام‌های پس از آن

ماده ۳۳:حوادث قهری

۱-۳۳-

حوادث قهری، به معنی بروز هرگونه شرایط خارج از اختیار خریدار یا فروشنده، به رغم پیش‌بینی تمهیدهای لازم و معقول توسط طرف مربوط است، که ادامه کار را غیر ممکن سازد، حوادث قهری، بدون محدودیت، شامل موارد زیر است:

۱-۳۳-الف)

جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، یا اشغال به وسیله بیگانگان.

۱-۳۳-ب )

شورش، انقلاب، یا کودتای نظامی، یا جنگ داخلی.

۱-۳۳-ج )

تشعشعات هسته‌ای، یا نشت سایر مواد رادیواکتیو و سمی.

۱-۳۳-د )

اعتصاب‌های عمومی کارگری، به استثنای مواردی که تنها محدود به کارکنان فروشنده باشد.

۱-۳۳-ه )

شیوع بیماری‌های واگیردار.

۱-۳۳-و )

زلزله، سیل و طغیان‌های غیرعادی( با توجه به آمارهای موجود و به رغم پیش‌بینی تمهیدهای لازم، به تناسب اطلاعات موجود)، آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار و غیر قابل کنترل.

۲-۳۳-

طرفی که حوادث قهری موجب ناتوانی وی در انجام تعهدهایش شده است، باید ظرف هفت(۷) روز از تاریخ وقوع حادثه، طرف دیگر را از وقوع آن و دلایلی که موجب ناتوانی وی از انجام تعهدها می‌شود، مطلع سازد. در این صورت، از تاریخ ارسال اطلاعیه تا زمانی که تأخیر در انجام تعهدها با توجه به وقوع حادثه قابل قبول است، از انجام تعهدهای مربوط یا انجام دقیق آن‌ها، معاف خواهد بود.

۳-۳۳-

طرفی که بنا به بند ۳۳-۲، از انجام تعهدهای خود معاف می‌شود، بابت عدم انجام تعهدهای مربوط، خسارتی پرداخت نخواهد کرد.

۴-۳۳-

در صورتی که وقوع حوادث قهری مانع از انجام تعهدهای موضوع قرارداد برای مدتی بیش از صد و هشتاد و دو(۱۸۲) روز مداوم شود، دو طرف باید نسبت به اصلاح قسمت‌هایی از قرارداد که وقوع حادثه قهری و موانع پیش آمده، بر اجرای آن‌ها اثر گذاشته است، اقدام کنند.

۵-۳۳-

اگر خریدار و فروشنده نتوانند ظرف مدت بیست و هشت (۲۸) روز پس از انقضای مدت درج شده در بند ۳۳-۴، بر سر اصلاح قرارداد توافق کنند، اختلاف، طبق رویه پیش‌بینی شده در ماده۳۶، حل و فصل خواهد شد.

ماده ۳۴:فسخ قرارداد

در موارد زیر، خریدار می‌تواند قرارداد را فسخ کند:

۳۴-الف)

فروشنده از انجام تعهدهای خود در بند ۹-۲ امتناع نماید.

۳۴-ب )

فروشنده در انجام تعهدهای قراردادی، به مدتی بیش از حد مجاز به شرح ماده۳۲، تأخیر داشته باشد.

۳۴-ج )

فروشنده، بدون اجازه خریدار، تمام یا جزیی از قرارداد را به شخص ثالث واگذار نماید.

۳۴-د )

شرکت فروشنده، منحل یا ورشکسته شود.

۳۴-ه )

فروشنده، مشمول ماده ۲۹ گردد.

۳۴-و )

فروشنده، مشمول ممنوعیت قانونی موضوع ماده ۲۸ شود.

ماده ۳۵:اقدام‌های پس از فسخ قرارداد

۱-۳۵-

هرگاه خریدار، قرارداد را به یکی از علل مشروحه در ماده ۳۴ فسخ کند، مراتب را به فروشنده ابلاغ می‌کند و بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی یا اداری، ضمانت‌نامه‌های انجام تعهدات فروشنده را به نفع خود ضبط می‌نماید. پس از آن، نسبت به تهیه صورت‌حساب نهایی مربوط به تعهدهای انجام شده و انجام نشده فروشنده، مبالغ پرداخت شده به فروشنده، مبالغ مانده در اعتبار اسنادی، با احتساب خسارت‌هایی که خریدار به سبب فسخ قرارداد متحمل شده است، اقدام نموده و یک نسخه از صورت حساب تهیه شده را، برای فروشنده ارسال می‌کند.

۲-۳۵-

در صورتی که فروشنده ظرف مدت بیست و هشت (۲۸) روز از تاریخ وصول صورت حساب یادشده، از اظهارنظر در مورد آن اجتناب کند، صورت‌حساب ارسالی، تأیید شده تلقی می‌گردد. در این حالت و هم‌چنین در صورت تأیید صورت حساب توسط فروشنده، خریدار می‌تواند بر حسب مورد، مطالبات فروشنده (طبق صورت حساب)را به فروشنده پرداخت کند و یا بدهی‌های وی را از او مطالبه نموده و در صورت خودداری فروشنده، از محل سایر ضمانت‌نامه‌ها و یا مطالبات و دارایی‌های او، تأمین و وصول نماید.

۳-۳۵-

هرگاه فروشنده نسبت به صورت حساب پیش گفته معترض باشد، باید ظرف مهلت یاد شده، مراتب اعتراض خود را نسبت به صورت مشروح همراه با مدارک و اسناد مثبته، به خریدار تسلیم کند. در صورتی که مراتب اعتراض فروشنده مورد قبول خریدار قرار گیرد، براساس توافق اقدام خواهد شد و در صورت عدم حصول توافق، موضوع، طبق ماده ۳۶ حل و فصل خواهد گردید.

۴-۳۵-

هرگاه طبق این ماده قرارداد فسخ شود، در صورت درخواست خریدار، آن بخش از تجهیزات و لوازم یدکی که آماده تحویل به خریدار است، تحویل گردیده و بهای آن، طبق قرارداد، به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۵-۳۵-

در مواردی که پس از اعلام فسخ قرارداد، و تحویل تجهیزات و لوازم یدکی موضوع بند ۳۵-۴، اعتباری در اعتبار اسنادی باقیمانده باشد، حق فروشنده نسبت به استفاده از اعتبار یاد شده ساقط گردیده، و باقیمانده اعتبار باید با همکاری فروشنده، به خریدار مسترد شود.

حل اختلاف، اقامتگاه قانونی، قانون و زبان حاکم

ماده ۳۶:حل اختلاف

دو طرف، باید نهایت کوشش خود را برای حل اختلاف بین خود در رابطه با این قرارداد، به‌طور دوستانه به کار برند.

هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد را که نتوان به صورت دوستانه بین دو طرف حل و فصل کرد، به هیأتی متشکل از نماینده وزیر یا بالا‌ترین مقام کشوری سازمان خریدار (در مورد خریدارهایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها نیستند)، و نمایندگان دو طرف قرارداد، ارجاع می‌شود. در صورتی که نسبت به مورد اختلاف توافق حاصل نشود، موضوع باید در دادگاه‌های صالحه ایران، حل و فصل گردد.

ماده ۳۷: اقامتگاه قانونی

اقامتگاه قانونی خریدار و فروشنده، همان است که در موافقت‌نامه نوشته شده است. در صورتی که یکی از دو طرف، محل قانونی خود را تغییر دهد، باید نشانی جدید خود را دست کم چهارده(۱۴)روز پیش از تاریخ تغییر، به طرف دیگر اطلاع دهد. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می‌شود و دریافت شده تلقی می‌گردد.

ماده ۳۸: قانون حاکم

قوانین و مقررات حاکم بر این قرارداد، تنها قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۳۹: زبان حاکم

۱-۳۹-

زبان حاکم در بخش‌های مختلف اسناد و مدارک قرارداد، زبان یا زبان‌هایی است که اسناد و مدارک پیش گفته، به آن زبان تهیه شده و به امضا رسیده‌اند.

۲-۳۹-

در مواردی که متون قرارداد به زبان فارسی و زبان دیگری تهیه شده است، متن فارسی ملاک تفسیر است.

۳-۳۹-

زبان‌های مورد استفاده در مکاتبه‌های بین خریدار و فروشنده، و در اسناد و مدارکی که در طول کار تهیه و مبادله می‌شوند، در شرایط خصوصی معین شده است.

ماده ۴۰: عنوان ها

عنوان‌های درج شده در شرایط عمومی، تنها به منظور راهنمایی و اطلاع از مفاد موادی است که مشترکاً زیر آن عنوان قرار گرفته‌اند و نمی‌توان از آن‌ها در تفسیر مواد استفاده کرد.

 

نماینده خریدار: 

نام و نام خانوادگی:

 سمت:  

امضا:    

                                               

 

نماینده فروشنده:

نام و نام خانوادگی:

سمت:

امضا:

مهر:

شرایط خصوصی قرارداد

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از نکات درآنها، به شرایط خصوصی موکول شده است. از این رو، هرگونه نتیجه‌گیری و تفسیر مفاد شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی، فاقد اعتبار است. شماره مواد و بندهای درج شده در شرایط خصوصی، همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است.

 

بند ۱-۱: مبلغ ضمانت‌نامه انجام تعهدات ……………. است.

مدت اعتبار ضمانت‌نامه انجام تعهدات ………………. است.

بند ۱-۲: مبلغ ضمانت‌نامه پیش پرداخت …………… است.

بند ۱۶-۱:فروشنده باید برنامه‌های آموزشی را ظرف مدت ……………(………) روز پس از نافذ شدن قرارداد، به خریدار تسلیم کند.

ماده ۲۱:مبادی ورود ایران برای تحویل تجهیزات و لوازم یدکی موضوع قرارداد، به شرح زیر است:

……………………….

……………………….

بند ۲۴-۱: دوره رفع نقص تجهیزات و لوازم یدکی موضوع قرارداد، به شرح زیر است:

………………………..

………………………..

بند ۲۵-۲: شرایط پرداخت و نرخ‌های خسارت تأخیر تأدیه، به شرح زیر است:

………………………..

………………………..

بند ۳۰-۱: خریدار می‌تواند مقادیر تجهیزات موضوع قرارداد را، تا ………….(………) روز پس از آغاز قرارداد، کاهش دهد.

بند ۳۰-۲: خریدار می‌تواند مقادیر تجهیزات موضوع قرارداد را، تا …………(……..) روز پس از آغاز قرارداد، افزایش دهد.

بند ۳۲-۱: جریمه تأخیر در تحویل تجهیزات و لوازم یدکی موضوع قرارداد، به شرح زیر است:

……………………..

……………………..

……………………..

جریمه تأخیر در تحویل نقشه‌ها و دستورالعمل‌های موضوع قرارداد، به شرح زیر است:

……………………..

……………………..

جریمه تأخیر در انجام نظارت و آموزش، به شرح زیر است:

……………………….

………………………

بند ۳۲-۴: حداکثر جمع مبلغ جریمه تأخیر فروشنده در قرارداد، …………… درصد(….) مبلغ قرارداد است.

 

بند ۳۹-۳: زبان‌های مورد استفاده در مکاتبه‌ها و تهیه اسناد و مدارک، عبارتند از:

………………………

 

 

 

 

نماینده خریدار 

نام و نام خانوادگی:   

سمت:  

 امضا:  

                                                                            

 نماینده فروشنده:

 نام و نام خانوادگی:

 سمت:

امضا:

  مهر: