موافقت‌نامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌هاي مهندسي، تأمين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصي صنعت نفت

شماره: 123787/98 تاریخ: 26/03/1398

بأسمه تعالی

جناب آقای دکتر کرباسیان ـ معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

جناب آقای مهندس منتظر تربتی ـ معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

جناب آقای مهندس صادق‌آبادی ـ معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

جناب آقای مهندس محمدی ـ معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

با سلام

احتراماً، پیرو ابلاغ آزمایشی سند موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت، طی نامه شماره 128923/96 مورّخ 22/03/1396 و متعاقباً اخذ و اعمال نظرات شرکت‌های تابعه و آرای خبرگان در سند تدوین‌شده، به استناد جزء 6 بند پ ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنّی، اداری، حقوقی و قراردادی و در راستای تدوین اسناد پشتیبان نظام فنّی و اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت و تحقق اهداف نظام اجرایی مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب مطابق با نیازها و الزامات خاص صنعت نفت، به پیوست مجموعه اسناد همسان پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت، به‌صورت لازم‌الاجرا جهت بهره‌برداری در کلیه طرح‌ها و پروژه‌هایی که پس از انجام مطالعات طراحی پایه توسط کارفرما، به‌صورت خرید توأم کالا و تجهیزات و خدمات مهندسی و ساختمانی و نصب، تعریف و ارجاع می‌گردند، ابلاغ می‌شود.

سعید محمدزاده

 

 

موافقت‌نامه

اين موافقت‌نامه، در تاريخ ……………، بين شركت: …………… با شناسه ملي ……………، و كد اقتصادي ……………، به نشاني ……………، به نمايندگي خانم/آقاي ……………، به‌عنوان ……………، كه در اين پيمان، كارفرما ناميده مي‌شود، از يك‌سو و شركت ……………، با شناسه ملي ……………، و كد اقتصادي ……………، به شماره ثبت ……………، به نشاني …………………، به نمايندگي خانم/آقاي ……………، به‌عنوان ……………، كه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي‌شود، از سوي ديگر، طبق ضوابط و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است، منعقد گرديد.

اين موافقت‌نامه به‌همراه ساير اسناد و مدارك پيمان يك مجموعه غيرقابل تفكيك بوده و در مجموع پيمان ناميده مي‌شود. در اين موافقت‌نامه كلمات و عبارت‌ها، داراي همان معاني هستند كه در شرايط عمومي و خصوصي پيمان، به آن‌ها اطلاق شده است.

ماده 1- موضوع پيمان

عبارت است از انجام خدمات مهندسي، تأمين كالا و تجهيزات، انجام كار‌هاي ساختمان و نصب و راه‌اندازي و ساير خدمات، به شرح درج شده در پيوست 10، براي احداث ……………، واقع در ……………، شرايط واگذاري حق استفاده از ليسانس از سوي پيمانكار به كارفرما، در موارد لزوم، طبق پيوست 16 است.

ماده 2- اسناد و مدارك پيمان

1-2- اسناد و مدارك زير، در مجموع پيمان بين كارفرما و پيمانكار را تشكيل مي‌دهند و هريك، به‌عنوان جزئي از پيمان محسوب مي‌شوند:

– موافقت‌نامه

– شرايط عمومي

– شرايط خصوصي

– پيوست‌ها

– ساير اسناد و مداركي كه در فرايند ارجاع كار (برگزاري مناقصه) يا براساس مفاد پيمان در مدّت اجراي كار تنظيم مي‌شود و به تأييد دو طرف پيمان مي‌رسد.

2-2- هدف اسناد و مدارك پيمان به‌عنوان يك مجموعه غيرقابل تفكيك، توصيف ويژگي‌ها، شيوه‌ها و نحوه تحقق كار مشتمل بر تعيين توزيع ريسك‌ها و مسئوليت‌هاي كارفرما و پيمانكار، هزينه، زمان، محدوده كار و كيفيت موضوع پيمان است كه بايد مطابق اسناد و مدارك پيمان، طراحي و اجرا شود.

 

ماده 3- مبلغ پيمان

1-3- مبلغ پيمان شامل ……………….. (به عدد)، ……………….. (به حروف) ريالي و ……………….. (به عدد)، ……………….. (به حروف) ارزي است. واحد (يا واحد‌هاي) ارز در اين پيمان ……………….. است.

تفكيك مبلغ پيمان، طبق پيوست 1،مي‌باشد.

2-3- مبلغ پيمان جز در ارتباط با موارد مندرج در ماده 36 شرايط عمومي مقطوع است.

3-3- مبالغ به شرح زير به‌عنوان مبالغ مشروط (موضوع ماده 34 شرايط عمومي)، براي انجام كار‌هاي به شرح پيوست 17 مي‌باشد:

………………………… (به عدد)، ………………………… (به حروف) ريالي

………………………… (به عدد)، ………………………… (به حروف) ارزی

4-3- مبالغ مربوط به تأمين مواد مصرفي و يا لوازم يدكي دوره‌‌هاي پيش‌راه‌اندازي، راه‌اندازي و ……… ساله بهره‌برداري توسط پيمانكار، به شرح پيوست 11، در مبلغ پيمان لحاظ شده است.

5-3- مجموع مبالغ مربوط به خسارت تأخير در تكميل به موقع كار، از ……… درصد مبلغ پيمان بيشتر نمي‌شود.

6-3- مجموع مبالغ مربوط به پاداش تسريع در تكميل كار، از ……… درصد مبلغ پيمان بيشتر نمي‌شود.

ماده 4- نحوه پرداخت

1-4- پرداخت‌ها به پيمانكار، طبق پيوست 5 انجام مي‌شود.

2-4- در مواردي كه نياز به گشايش اعتبار ارزي است، نحوه گشايش اعتبار و كاربرگ‌هاي مربوط، طبق پيوست 7 است.

ماده 5- تاريخ تنفيذ، شروع كار و مدّت پيمان

2-5- اين پيمان پس از تسليم تضمين انجام تعهدات از سوي پيمانكار، از تاريخ امضا توسط طرفين نافذ است.

2-5- تاريخ شروع كار

كارفرما حداكثر ظرف 30 روز پس از تاريخ تنفيذ پيمان، شروع كار را به پيمانكار ابلاغ مي‌كند. در غير اين‌صورت، تاريخ شروع كار، 30 روز پس از تاريخ تنفيذ پيمان خواهد بود. پيمانكار موظّف به شروع كارها از تاريخ شروع كار است.

3-5- مدّت پيمان

مدّت تكميل كار و تحويل موقّت آن از تاريخ شروع كار، ……… روز است.

جزیيات مقاطع زماني قسمت‌هاي اصلي كار، در پيوست 14 مشخص شده است.

تغييرات مدّت اجراي كار، تابع ماده 43 شرايط عمومي خواهد بود.

ماده 6- حداكثر مسئوليت مالي

حداكثر مسئوليت مالي پيمانكار در برابر كارفرما در اين پيمان، معادل ……… درصد از مبلغ پيمان است. به غير از آنچه كه به‌عنوان خسارت در شرايط عمومي پيمان تعيين شده است، هيچ‌يك از دو طرف پيمان در برابر طرف ديگر، در مورد خسارت‌هاي غيرمستقيم از قبيل عدم‌النفع، عدم استفاده و بهره‌برداری، عدم انعقاد پيمان‌هاي جديد و مواردي از اين دست كه ممكن است متحمل شود، مسئول نيست.

ماده 7- شمار نسخه‌‌هاي پيمان

اين پيمان در ……… نسخه تنظيم شده و به امضاي دو طرف پيمان رسيده است. يك نسخه از پيمان به پيمانكار ابلاغ شده و همه نسخه‌‌هاي آن اعتبار يكسان دارند.

 

كارفرما

نام شركت:

شناسه ملي:

كد اقتصادي شركت:

نام و نام خانوادگي صاحب امضاي مجاز:

كد ملي:

سمت:

آدرس/كدپستي/شماره تلفن:

امضا:

مهر (در صورت وجود):

پيمانكار

نام شركت:

شناسه ملي:

كد اقتصادي شركت:

نام و نام خانوادگي صاحب امضاي مجاز:

كد ملي:

سمت:

آدرس/كدپستي/شماره تلفن:

امضا:

مهر (در صورت وجود):

 

 

 

ماده 1- تعريف‌ها

كلمات يا عبارت‌هاي زير، در شرايط عمومي يا ساير اسناد و مدارك پيمان، داراي معاني تشريح شده در زير هستند:

1-1- پيمان: شامل موافقت‌نامه بين كارفرما و پيمانكار و ساير اسناد و مدارك پيمان به شرح ماده 2 موافقت‌نامه، براي اجراي موضوع پيمان است.

2-1- موافقت‌نامه: سندي است كه بين كارفرما و پيمانكار مبادله مي‌شود و مشخصات اصلي پيمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدّت پيمان، در آن بيان شده است. مواد و مفاد موافقت‌نامه غيرقابل تغيير مي‌باشد و فقط محل‌هايي كه با نقطه‌چين مشخص شده است، بايد تكميل گردد.

3-1- شرايط عمومي: مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين مي‌كند. شرايط عمومي غيرقابل تغيير مي‌باشد.

4-1- شرايط خصوصي: شرايط خاصي است كه به‌منظور تكميل شرايط عمومي، براي اين پيمان خاص تنظيم شده است. مواد درج شده در شرايط خصوصي، هيچ‌گاه نمي‌تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند.

5-1- پيوست: حاوي مشخصات و مدارك تكميلي است كه به‌صورت اختصاصي در اين پيمان، به‌منظور تكميل مفاد موافقت‌نامه و شرايط عمومي پيمان تنظيم شده است.

6-1- كارفرما: شخص حقوقي است كه طرف پيمان با پيمانكار است و كار‌هاي موضوع پيمان براي وي انجام مي‌شود. نمايندگان و جانشين‌هاي قانوني كارفرما، در حكم كارفرما هستند.

7-1- پيمانكار طرح و احداث: شخص حقوقي است كه طرف پيمان با كارفرما است و اجراي كار‌هاي موضوع پيمان را به عهده گرفته است. نمايندگان و جانشين‌هاي قانوني پيمانكار طرح و احداث، در حكم پيمانكار طرح و احداث هستند. در اين سند به‌جاي عبارت پيمانكار طرح و احداث، از پيمانكار استفاده شده است.

8-1- مهندس طراح: شخص حقيقي يا حقوقي است كه از طرف پيمانكار، انجام تمام يا بخش‌هايي از خدمات طراحي مهندسي كار موضوع پيمان را به عهده دارد.

9-1- تأمين‌كننده: توليدكننده، سازنده، فروشنده، توزيع‌كننده يا عامل فروش است كه از طريق انعقاد پيمان با پيمانكار، متعهد به تأمين اقلامي از كالا و تجهيزات موردنياز اجراي كار است. توليدكنندگان، سازندگان، تأمين‌كنندگان يا توزيع‌كنندگان اقلامي از كالا و تجهيزات موردنياز كار تأمين‌كنندگان نيز، تأمين‌كننده ناميده مي‌شوند.

10-1- پيمانكار فرعي: شخص حقيقي يا حقوقي است كه به‌منظور انجام بخش و يا بخش‌هايي از عمليات ساختمان و نصب و خدمات فنّي مرتبط با آن در كارگاه، به‌وسيله پيمانكار و از طريق عقد قرارداد، به كار گمارده شده است.

11-1- ليسانس: دانش فنّي مربوط به بخش‌هايي از كار است كه منحصراً به نام صاحب ليسانس ثبت شده است و از طريق خريد آن توسط كارفرما يا پيمانكار مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

12-1- صاحب ليسانس: شخص حقيقي يا حقوقي است كه صاحب انحصاري ليسانس تمام يا بخشي از كار موضوع پيمان است و طبق بند 13-4 و پيوست 16، فناوري و دانش فنّي تمام يا بخشي از كار را تأمين مي‌كند.

13-1- كار: مجموعه خدمات طراحي، مهندسي، تأمين كالا و تجهيزات، عمليات ساختمان و نصب، پيش‌راه‌اندازي و راه‌اندازي است كه طبق اسناد و مدارك پيمان بايد اجرا، تكميل و تحويل شود.

14-1- كارگاه: محل يا محل‌هايي است كه موضوع پيمان در آن اجرا يا به‌منظور اجراي پيمان توسط كارفرما به پيمانكار تحويل مي‌شود و يا حسب مندرجات قرارداد، پيمانكار راساً محل آن را در اختيار مي‌گيرد.كارگاه‌ها و كارخانه‌‌هاي توليدي خارج از محل‌ها و زمين‌هاي تحويلي كارفرما كه به‌منظور ساخت كالا و تجهيزات و قطعاتي كه در كار نصب خواهد شد، استفاده مي‌شوند جز محدوده كارگاه تلقي نمي‌شود.

15-1- پروژه: مجموعه فعاليت‌هاي موقتي است كه براي انجام و تكميل موضوع پيمان، در تعهد كارفرما و پيمانكار قرار دارد.

16-1- مبلغ پيمان: مبلغ درج‌شده در ماده 3 موافقت‌نامه با احتساب تغييرات براساس ماده 36 است. مبلغ درج‌شده در ماده 3 موافقت‌نامه، مبلغ اوليه پيمان است.

17-1- مبلغ مشروط: مبلغي است كه خارج از مبلغ اوليه پيمان، در بند 3-3 موافقت‌نامه درج شده است و پرداخت آن، مشروط به دستور كارفرما براي انجام كارها و خدمات يا خريد كالا و تجهيزات به‌وسيله پيمانكار، براساس ماده 34 است.

18-1- مدّت پيمان: عبارت از مدّت درج‌شده در بند 5-3 موافقت‌نامه با احتساب تغييرات بعدي آن طبق ماده 43، به‌منظور تكميل كار و تحويل موقّت براساس ماده 40 است. مدّت درج‌شده در بند 5-3 موافقت‌نامه، مدّت اوليه پيمان است.

19-1- نافذشدن پيمان: به معناي شروع تعهدات دو طرف براساس مفاد اسناد و مدارك پيمان است.

20-1- ابلاغ شروع كار: دستور كارفرما به پيمانكار مبني بر شروع كار، طبق بند 5-2 موافقت‌نامه است.

21-1- دوره مسئوليت رفع نقص: دوره زماني تعيين‌شده در ماده 41 است كه طي آن پيمانكار مسئول رفع هر نوع عيب و نقص در كار‌هايي است كه در تعهد اوست.

22-1- گواهي رفع نقص: عبارت از گواهي تأييد رفع نواقص احتمالي موجود در كارها به هنگام تحويل موقّت است كه با توجّه به بند 40-2 صادر مي‌شود.

23-1- اسناد فني مبنا: مجموعه اسناد فنّي ازجمله اسناد مربوط به مطالعات پايه، استانداردها، كدها، آيين‌نامه‌ها، مشخصات فنّي، نقشه‌ها و ساير مدارك به شرح پيوست 18 است كه كار موضوع پيمان بايد طبق آنها، به‌وسيله پيمانكار انجام شود.

24-1- مدارك تسليمي پيمانكار: هرگونه نقشه، مشخصات و مدارك تهيه‌شده به‌وسيله پيمانكار ازقبيل گزارش‌هاي پيشرفت، نقشه‌‌هاي كارگاهي، برنامه‌ريزي‌هاي دور‌ه‌اي و مواردي از اين دست است كه در طول مدّت پيمان تسليم كارفرما مي‌شود.

25-1- دستور تغيير كار: سندي است كه افزايش، كاهش و يا تغيير مقادير و شرح كار و تغييرات در مدّت و مبلغ پيمان ناشي از آنها، در آن درج شده است و به امضاي كارفرما و پيمانكار مي‌رسد.

26-1- كالا و تجهيزات: مواد، مصالح، اجناس، دستگاه‌ها، ادوات، اقلام و به‌طوركلي، هر آن چيزي كه در كار مصرف شده و باقي مي‌ماند.

27-1- ماشين‌آلات ساختماني: تمام دستگاه‌ها و ماشين‌آلاتي است كه براي اجرا و تكميل عمليات ساختمان و نصب توسط پيمانكار مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ليكن شامل دستگاه‌‌هايي كه در كار باقي مي‌مانند، نمي‌شود.

28-1- عمليات ساختمان و نصب: عمليات اجرايي اعم از سيويل و سازه، مكانيك، لوله‌كشي، برق، ابزار دقيق، رنگ، عايق و ساير كار‌هاي تكميلي مرتبط با آن‌ها است كه در محل كارگاه به‌منظور احداث كار موضوع پيمان تا مرحله پيش‌راه‌اندازي، با استفاده از كالا و تجهيزات، به اجرا درمي‌آيد.

29-1- پيش‌راه‌اندازي: به تمام عمليات پس از تكميل عمليات ساختمان و نصب، از قبيل انجام آزمايش‌ها، بازرسي‌ها و هر نوع كار‌هاي تكميلي ديگر گفته مي‌شود، به نحوي كه كار موضوع پيمان را آماده راه‌اندازي سازد.

30-1- تكميل مكانيكي: به معناي اتمام عمليات ساختمان و نصب و پيش‌راه‌اندازي است، به نحوي كه كار موردنظر آماده راه‌اندازي باشد.

31-1- راه‌اندازي: به معناي انجام كار‌هاي لازم براي قراردادن موضوع پيمان در شرايط عملياتي پس از تكميل مكانيكي، طبق ماده 39 است.

32-1- آزمايش عملكردي: مجموعه آزمايش‌ها و رسيدگي‌هايي است كه براساس ماده 39، به‌منظور حصول اطمينان از دستيابي به شرايط تضمين‌شده عملكردي و ميزان مصارف، طبق پيوست 9، پس از مرحله راه‌اندازي صورت مي‌گيرد.

33-2- مرجع فنّي: شخص حقيقي يا حقوقي شناخته‌شده، معتبر و مورد توافق و تأييد طرفين در زمينه تخصصي ويژه است كه كارفرما يا پيمانكار، در موارد اختلاف نظر فني و يا تعبير‌هاي متفاوت از اسناد و مدارك فني، از وي استفسار مي‌كنند و نظر وي براي دو طرف قطعي است.

ماده 2- تفسيرها

1-2- روز، ماه، سال: منظور از روز، روز تقويمي و منظور از ماه و سال، ماه و سال شمسي، طبق تقويم رسمي كشور است.

2-2- مفرد و جمع: هرجا معني عبارت ايجاب كند، كلمات مفرد، معني جمع و كلمات جمع، معني مفرد دارد.

3-2- عنوان‌ها: عنوان‌هاي درج‌شده در مواد شرايط عمومي، تنها به‌منظور راهنمايي و اطلاع از مفاد مواد است و نمي‌توان از آن‌ها در تفسير مواد استفاده كرد.

ماده 3- اقدام‌هاي اوليه پس از عقد پيمان

1-3- پيمانكار موظّف است پس از دريافت ابلاغ شروع كار از سوي كارفرما در زمان تعيين‌شده در ابلاغيه و در صورت عدم دريافت ابلاغيه شروع كار از سوي كارفرما، پس از گذشت سي روز از تاريخ تنفيذ پيمان، نسبت به شروع كار اقدام كند.

پيمانكار، اسناد زير را ظرف حداكثر پانزده روز پس از تاريخ شروع كار، براي بررسي كارفرما تسليم مي‌كند. كارفرما پس از دريافت مدارك، حداكثر ظرف يك هفته، اصلاحات موردنظر خود را طي جلسه‌اي با حضور پيمانكار، مطرح مي‌كند و پس از جمع‌بندي نهايي موارد و تهيه صورت‌جلسه آن‌ها، پيمانكار، اصلاحات و تغييرات مصوّب را تا قبل از ارائه اولين صورت‌وضعيت، اعمال نموده و براي تأييد نهايي به كارفرما تسليم مي‌كند:

1-1-3- برنامه زماني اجراي فعاليت‌هاي اصلي هريك از بخش‌هاي كار (مهندسي، تأمين كالا و تجهيزات، عمليات ساختمان و نصب و راه‌اندازي)، براساس برنامه زماني كلي اجراي كار درج‌شده در پيوست 14.

2-1-3- برنامه زماني تحويل مدارك تسليمي پيمانكار.

3-1-3- جدول درصد وزني كارها يا جداول مربوط به ساير روش‌هاي پرداختي، به‌عنوان مبناي پرداخت صورت‌وضعيت‌هاي موقّت منطبق با اسناد و مدارك پيمان.

4-1-3- برنامه زماني تفصيلي پرداخت‌ها و گردش نقدينگي، منطبق با اسناد و مدارك پيمان.

5-1-3- نمودار سازماني پيمانكار كه در آن عوامل كليدي بخش‌هاي مختلف كار و ارتباط آنان با هم، مشخص شده باشد و فهرست ماشين‌آلات ساختماني و ابزارآلات اختصاصي.

6-1-3- برنامه مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست جهت اجراي تعهدات پيمانكار.

2-3- به‌منظور رفع ابهامات احتمالي و ارائه اطلاعات تكميلي پايه، شامل ابهامات اسناد و مدارك مبناي طراحي و تحويل باقيمانده اطلاعات پايه و مبناي طراحي براي انجام كار‌هاي طراحي (به‌وسيله پيمانكار) از سوي كارفرما، كارفرما و پيمانكار ظرف بيست روز پس از تاريخ شروع كار، با انجام هماهنگي‌هاي لازم، تصميم‌گيري مي‌كنند تا در طول اجراي پيمان ملاك عمل قرار گيرد.

ماده 4- مالكيت اسناد و حقوق ثبت‌شده و استفاده مجدد از آن‌ها

1-4- اسناد و مدارك (از جمله نقشه‌ها و مشخصات فنّي) تهيه‌شده به‌وسيله پيمانكار، در مالكيت وي باقي مي‌ماند. كارفرما مي‌تواند به‌منظور بهره‌برداري، تعمير، نگهداري و هر نوع مراجعه بعدي، نسخه‌‌هايي از آن‌ها را در اختيار داشته باشد.

2-4- مالكيت نقشه‌ها و مداركي كه به‌وسيله كارفرما (يا از جانب وي) تهيه و ابلاغ شده است، از آن كارفرماست و پيمانكار (يا از جانب وي) نمي‌تواند بدون اجازه كارفرما، از آن‌ها به‌منظور كار‌هاي خارج از موضوع اين پيمان استفاده كند، مگر اين‌كه موافقت كتبي كارفرما را در اين مورد كسب كرده باشد.

3-4- پيمانكار، موظّف است تمام اسناد، مدارك، نقشه‌ها و ساير اطلاعات دريافت‌شده از كارفرما را محرمانه تلقي كند.

4-4- در مورد حق مالكيت و استفاده مجدد از اسناد و مدارك مرتبط با خريد ليسانس، اعم از اين‌كه خريد ليسانس در تعهد كارفرما و يا پيمانكار باشد، طبق موافقت‌نامه واگذاري حق استفاده از ليسانس عمل مي‌شود.

5-4- در مواردي كه استفاده از اختراع، ابداع، نوآوري، تأليف و ساير حقوق ثبت‌شده در زمينه‌‌هاي مختلف طراحي و مهندسي، انتخاب فرآيند، دستگاه‌ها و تجهيزات، براي انجام كار‌هاي موضوع پيمان موردنياز است كه براساس اطلاع كارفرما استفاده از آن‌ها مشروط به پرداخت حقوق ثبت‌شده تحت عنوان‌هاي حق ليسانس، حق ثبت اختراع، حق ثبت علامت، حق نشر و مانند آن‌ها باشد، اين موارد در اسناد فني مبنا و پيوست 16، تعيين شده است و پيمانكار موظّف به تأمين مجوز استفاده از اين‌گونه حقوق و پرداخت هزينه‌‌هاي مربوط به آنهاست، مگر آن‌كه هزينه برخي از اين موارد، طبق پيوست 16، به عهده كارفرما باشد.

6-4- چنانچه در مورد استفاده از حقوق ثبت‌شده موردنياز براي اجراي موضوع پيمان در اسناد فنّي مبنا و پيوست 16، تعيين تكليف نشده باشد و در قيمت‌هاي پيشنهادي پيمانكار نيز به‌طور جداگانه منظور نگرديده باشد، هزينه‌‌هاي مربوطه از سوي كارفرما به پيمانكار پرداخت مي‌شود.

7-4- پيمانكار، موظّف است كارفرما را در برابر هرگونه ادعا، اعتراض، مطالبه زيان و خسارت از سوي صاحبان حقوق ثبت‌شده مورد استفاده در كار‌هاي موضوع پيمان (حتي اگر اين‌گونه حقوق ثبت شده در اسناد پيمان تعيين نشده باشد)، مصون نگه دارد و مسئوليت پاسخگويي و جبران هر نوع زيان و خسارت صاحبان حقوق ثبت شده در ارتباط با كار‌هاي موضوع پيمان، به عهده وي است.

ماده 5- تضمين پيش‌پرداخت

همزمان با درخواست پيش‌پرداخت موضوع بند 33-2، پيمانكار تضمين معتبر مطابق با قوانين و مقررات مربوط به تضمين معاملات دولتي و مورد تأييد كارفرما، به مبلغ مورد درخواست، طبق كاربرگ درج شده در پيوست 7 و براساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و تسليم كارفرما مي‌كند.

ماده 6- تضمين حسن اجراي كار

پيمانكار مي‌تواند در طول مدّت اجراي پيمان، تمام يا بخشي از مبالغ نگهداري‌شده به‌عنوان سپرده حسن اجراي كار موضوع جزء 33-7-1 را، در مقابل تسليم تضمين معتبر مطابق با قوانين و مقررات مربوط به تضمين معاملات دولتي و مورد تأييد كارفرما، معادل همان مبلغ و طبق فرم درج شده در پيوست 7 و براساس اسناد و مدارك پيمان از كارفرما دريافت كند.

ماده 7- تضمين انجام تعهدات

پيش از انعقاد پيمان، با توجّه به مهلت‌هاي پيش‌بيني شده در اسناد ارجاع كار (مناقصه)، به‌منظور تضمين انجام تعهدات پيمانكار مطابق اسناد و مدارك پيمان، پيمانكار تضمين معتبر مطابق با قوانين و مقررات مربوط به تضمين معاملات دولتي و مورد تأييد كارفرما به ميزان پنج درصد مبلغ اوليه پيمان مطابق قوانين و مقررات مذكور، طبق كاربرگ درج‌شده در پيوست 7، را تهيه و تسليم كارفرما مي‌كند. اين تضمين، بايد تا سه ماه پس از تحويل موقّت يا زمان پيش‌بيني شده در شرايط خصوصي، معتبر باشد.

ماده 8- آزادسازي تضامين

1-8- مبلغ تضمين پيش‌پرداخت، به تناسب استهلاك و كسر مبلغ پيش‌پرداخت از محل صورت‌وضعيت‌هاي پيمانكار، كاهش داده شده و به پيمانكار مسترد مي‌گردد.

2-8- 50 درصد اول مبالغ سپرده يا تضامين حسن اجراي كار، موضوع ماده 6، پس از انجام پرداخت‌ها مطابق بند 37-2 شرايط عمومي مسترد مي‌گردد و 50 درصد دوم يا تضامين آن، موضوع ماده 6، بعد از تحويل قطعي، موضوع ماده 42 شرايط عمومي آزاد مي‌شود.

3-8- هرگاه در شرايط خصوصي روش ديگري براي آزادسازي تضمين انجام تعهدات پيش‌بيني نشده باشد، تضمين انجام تعهدات، پس از تحويل موقت، موضوع ماده 40 آزاد مي‌شود.

4-8- هرگاه طبق ماده 47، پيمانكار از كار بركنار شود، در مورد تضمين انجام تعهدات و مبالغ سپرده يا تضامين حسن اجراي كار، طبق جزء 47-2-7، عمل مي‌شود.

5-8- هرگاه پيمان طبق مواد 46، 48 و 49 خاتمه داده شده يا توسط پيمانكار فسخ شود، به ترتيب زير عمل مي‌شود:

1-5-8- مبلغ تضمين انجام تعهدات، با رعايت بند 8-3 آزاد مي‌شود.

2-5-8- مبالغ سپرده يا تضامين حسن اجراي كار، به تناسب قسمت‌هاي تحويل موقّت و تحويل قطعي‌شده، براساس بند 8-2 آزاد مي‌شود.

ماده 9- بيمه‌ها و مسئوليت تهيه آن‌ها

1-9- پيمانكار، موظّف به تهيه و تمديد اعتبار بيمه‌نامه‌‌هاي لازم براي پوشش تعهدات خود در رابطه با موضوع پيمان و تسليم آن‌ها به كارفرما، براساس پيوست 6 است. پيمانكار بدون ايجاد محدوديت در تعهدات و مسئوليت‌هاي خود و كارفرما، نسبت به تأمين پوشش‌هاي بيمه‌اي اقدام مي‌كند. پوشش اين بيمه‌نامه‌ها، از جمله مواردي به شرح زير است:

1-1-9- بيمه حمل كالا و تجهيزات پروژه، از محل‌هاي توليد يا تحويل تا انبار‌هاي كارگاه.

2-1-9- بيمه تمام خطر نصب براي پوشش هر نوع خسارت به كالا و تجهيزات مستقر در انبار‌هاي كارگاه و يا محل‌هاي ساختمان و نصب براي دوران عمليات ساختمان و نصب تا تاريخ تحويل موقت.

3-1-9- بيمه مسئوليت، براي پوشش هر نوع خسارت منجر به آسيب‌ديدگي و يا فوت كاركنان پيمانكار، كارفرما و كاركنان پيمانكاران فرعي پيمانكار و ساير كاركناني كه به‌نحوي در ارتباط با كار‌هاي موضوع پيمان، دچار حادثه و يا سانحه شوند و همچنين بيمه اشخاص ثالث براي پوشش مسئوليت ناشي از صدمات جاني يا فوت يا زيان و خسارت وارده به اموال در اثر اجراي پيمان.

4-1-9- بيمه ماشين‌آلات ساختماني و ساير تسهيلات و تأسيسات مورد نياز، براي اجراي كار‌هاي ساختمان و نصب و همچنين بيمه وسايل نقليه متعلق به پيمانكار و پيمانكاران فرعي وي، مربوط به كار‌هاي موضوع پيمان.

2-9- بيمه كردن كارها، تنها به‌منظور تأمين خسارت‌هاي وارده است و پيمانكار را به هيچ‌وجه از تعهدات خود مبري نمي‌كند.

3-9- هزينه تهيه و حفظ بيمه‌نامه‌ها از جمله پرداخت حق بيمه و فرانشيز به عهده پيمانكار است، مگر اين كه در پيوست 6، نحوه ديگري پيش‌بيني شده باشد.

4-9- درصورتي‌كه پيمانكار تمام يا بخشي از بيمه‌نامه‌‌هاي يادشده را در موعد مقرر تهيه ننمايد و يا بيمه‌نامه‌‌هاي موجود را به موقع تمديد نكند، كارفرما مي‌تواند راساً اقدام به تهيه و يا تمديد بيمه‌نامه‌ها كرده و هزينه‌‌هاي مربوط را، از جمله هرگونه هزينه بالاسري، به حساب بدهكاري پيمانكار منظور دارد. هرگاه، فقط هزينه تهيه بيمه‌نامه‌ها در پيوست 6، به عهده كارفرما گذاشته شده باشد، تنها هزينه‌‌هاي بالاسري كارفرما براي اخذ بيمه‌نامه‌ها، به حساب بدهي پيمانكار گذاشته مي‌شود.

5-9- هرگاه به علت قصور پيمانكار، كار خسارت‌ديده تحت پوشش بيمه‌‌هاي در تعهد وي قرار نگرفته باشد، پيمانكار موظّف به جبران خسارت وارده تا ميزان تعيين‌شده در ماده 6 موافقت‌نامه است.

6-9- هرگاه به علت قصور كارفرما، كار خسارت‌ديده تحت پوشش بيمه‌‌هاي يادشده قرار نگرفته باشد، كارفرما موظّف به جبران خسارت وارده به كار و همچنين اموال و كاركنان پيمانكار است.

7-9- در بيمه‌نامه‌ها، جز در مورد كاركنان و ماشين‌آلات ساختماني و تأسيسات متعلق به پيمانكار، بايد نام كارفرما به‌عنوان ذينفع درج شود و قبل از شروع هر كار، به كارفرما تسليم گردد. هر نوع تغيير در محتوا و يا زمان پايان اعتبار بيمه‌نامه‌ها، بايد با اطلاع قبلي كارفرما باشد. در تمام بيمه‌نامه‌ها، بيمه‌گزار، موضوع بيمه و ذينفع آن، بايد به وضوح بيان شده باشند.

8-9- مفاد بيمه‌نامه‌ها، بايد با نيازمندي‌هاي درج‌شده در پيوست 6 پيمان، منطبق باشند.

9-9- بيمه‌نامه حمل، تا زمان ورود كالا به انبار‌هاي كارگاه و ساير بيمه‌نامه‌ها تا زمان تحويل موقّت بايد اعتبار داشته باشد، مگر آن‌كه در پيوست 6، نحوه ديگري پيش‌بيني شده باشد.

10-9- هرگاه تحويل قسمتي از كار طبق بند 40-5 از سوي كارفرما موردنظر باشد، پيمانكار موظّف است كه مراتب را قبل از تحويل آن قسمت از كار، به بيمه‌گر اطلاع داده و تأييد اعتبار بيمه‌نامه صادره را در شرايط جديد از بيمه‌گر اخذ نمايد.در متن بيمه‌نامه‌ها، احتمال تحويل بخش‌هايي از كار، قبل از تحويل موقّت كل كار بايد تصريح شود.

11-9- هرگاه اخذ برخي از بيمه‌نامه‌ها براساس بخش 6-2 پيوست 6، در تعهد كارفرما باشد، كارفرما نسبت به دريافت آن‌ها طبق ضوابط پيش‌بيني شده در پيوست مذكور، اقدام مي‌كند.

12-9- دريافت خسارت‌هاي بيمه، به ترتيب زير است، مگر آن‌كه در پيوست 6 به نحو ديگري بيان شده باشد:

1-12-9- پيمانكار موظّف است اسناد و مدارك لازم را براي دريافت خسارت، با همكاري كارفرما تنظيم و آماده كرده، در موعد مقرر به بيمه‌گر تحويل دهد.

2-12-9- پرداختي شركت بيمه در مورد بيمه‌‌هايي كه ذي‌نفع آن كارفرماست، به حسابي كه كارفرما به اين منظور افتتاح كرده است، واريز مي‌شود تا وي به‌عنوان معتمد، مبالغ مربوط را در كار‌هاي خسارت‌ديده، هزينه نمايد.

3-12-9- بخش‌هاي خسارت‌ديده كار، به دستور كارفرما و به‌وسيله پيمانكار، اصلاح يا تعويض مي‌شود و هزينه آن از محل مبالغ دريافتي بيمه به پيمانكار پرداخت مي‌گردد.

4-12-9- هرگاه مبالغ دريافت‌شده از بيمه‌گر، براي جبران خسارت‌هاي وارده به كار‌هاي موضوع پيمان كافي نباشد و يا برخي از قسمت‌هاي خسارت‌ديده، خارج از قصور كارفرما يا پيمانكار تحت پوشش بيمه قرار نگرفته باشد، مسئوليت تأمين هزينه اضافي موردنياز براي جبران خسارت كار‌هاي تحويل موقت‌شده، بر عهده كارفرما و ساير كارها، برعهده پيمانكار است.

13-9- كارفرما و پيمانكار كه اموال و دارايي آنان تحت پوشش بيمه‌‌هاي يادشده قرار مي‌گيرد، حق هر نوع ادعا را بيش از آنچه كه از سوي بيمه پرداخت شده است، از خود سلب مي‌كنند.

14-9- هرگاه تغيير كاري منجر به تغيير در شرح كارها، قيمت، مدّت و ساير شرايط پيمان شود، پيمانكار موظّف است براساس موارد قيدشده در متن بيمه‌نامه‌ها، مراتب را به مراجع صادركننده بيمه‌نامه‌ها اطلاع دهد، تا در صورت لزوم، تغييرات لازم در مفاد بيمه‌نامه‌ها انجام شود.

15-9- در صورت افزايش مدّت پيمان، موضوع بند 43-1، بيمه‌نامه‌‌هاي مربوط، به همان مدّت از سوي پيمانكار، بر اساس پيوست 6،  تمديد مي‌شود.

16-9- در صورت افزايش مدّت پيمان به‌دليل قصور پيمانكار بر اساس اسناد و مدارك پيمان، پيمانكار موظّف به تمديد كليه بيمه‌نامه‌‌هاي مندرج در پيوست 6، به هزينه خود مي‌باشد.

ماده 10- انطباق متن ضمانت‌نامه‌ها و بيمه‌نامه‌ها با شرايط پيمان

مضمون تمام ضمانت‌نامه‌ها و بيمه‌نامه‌ها و محدوده پوشش آن‌ها، بايد منطبق با اسناد و مدارك پيمان و پيوست‌هاي شماره 6 و 7 آن باشد.هرگاه ضمانت‌نامه‌ها و بيمه‌نامه‌‌هاي تسليم‌شده از سوي پيمانكار، از نظر انطباق با شرايط پيش‌بيني شده در پيمان، داراي اشكال يا نواقصي باشند، مراتب به‌وسيله كارفرما به پيمانكار اعلام مي‌شود و پيمانكار موظّف است ظرف پانزده روز با مراجعه به مراجع صادركننده ضمانت‌نامه‌ها يا بيمه‌نامه‌ها، نسبت به رفع نواقص و يا جايگزين كردن آن‌ها با ضمانت‌نامه‌ها و بيمه‌نامه‌‌هاي جديد، اقدام كند. در هر حال، پيمانكار مسئول درستي مفاد بيمه‌نامه‌ها براساس پيوست 6 و ضمانت‌نامه‌‌هاي دريافتي، طبق اسناد و مدارك پيمان است.

 

 

ماده 11- مراجع صادركننده ضمانت‌نامه‌ها و بيمه‌نامه‌ها

تمام ضمانت‌نامه‌ها و بيمه‌نامه‌‌هاي مورد نياز، بايد از مراجع معتبر براساس قوانين و مقررات مربوط به تضمين معاملات دولتي و مؤسسات بيمه مورد تأييد كارفرما تهيه و تسليم شوند. هرگاه مرجع صادركننده ضمانت‌نامه يا بيمه‌نامه به هر دليل، دچار انحلال، ورشكستگي يا عدم توانايي براي انجام برخي از تعهدات مالي شود، پيمانكار موظّف است ظرف حداكثر سي روز نسبت به جايگزين كردن ضمانت‌نامه‌ها و بيمه‌نامه‌ها از مراجع ديگر مورد تأييد كارفرما، اقدام كرده و ضمانت‌نامه‌ها و بيمه‌نامه‌‌هاي جديد را به كارفرما تسليم نمايد.

ماده 12- كليات تعهدات و مسئوليت‌هاي پيمانكار

1-12- تعهدات پيمانكار در چارچوب پيمان، انجام كليه كارها شامل خدمات طراحي، مهندسي، تأمين تمام كالا، تجهيزات و لوازم يدكي، انجام تمام كارها و خدمات فنّي موردنياز براي طراحي، خريد، ساختمان و نصب، پيش‌راه‌اندازي، راه‌اندازي، انجام آزمايش‌هاي عملكردي و تكميل و تحويل كار موضوع پيمان براساس نقشه‌ها، مشخصات و مدارك فنّي، برنامه‌ها و روش‌هاي پيش‌بيني شده در پيوست 18 است. اين تعهدات از جمله شامل موارد زير است:

– كار‌هاي طراحي و مهندسي و واگذاري حق استفاده از ليسانس درصورتي‌كه طبق پيوست 16 تأمين ليسانس به عهده پيمانكار باشد.

– تهيه، حمل و انبارداري كالا و تجهيزات پروژه.

– تجهيز كارگاه، تأمين نيروي انساني، مواد و مصالح مصرفي، ماشين‌آلات ساختماني و ابزار و هر نوع تأسيسات و مصالح موقّت، تمام نقل و انتقال‌هاي داخلي و آب، برق، بخار و مواردي از اين دست در دوران ساختمان و نصب.

– انجام عمليات ساختمان و نصب.

– راه‌اندازي و انجام آزمايش‌هاي عملكردي و تكميل و تحويل كارها به كارفرما، به ترتيب درج‌شده در پيوست 9.

– انتقال فناوري و آموزش كاركنان كارفرما براساس ترتيبات مندرج در پيوست 12.

2-12- مواردي از تأمين كالا و تجهيزات، انجام كارها و خدمات فني كه طبق پيوست 13 جزو تعهدات كارفرماست، از محدوده تعهدات پيمانكار مستثني هستند. اما در مواردي كه پيمان به تأمين برخي خدمات و انجام برخي از كار‌هاي مهندسي و يا تأمين برخي از اقلام كالا و تجهيزات به‌عنوان تعهدات پيمانكار و نيز ساير مواردي كه مسئول انجام آن‌ها بر اساس اسناد و مدارك پيمان صراحت نداشته باشد، ليكن براي تكميل كار و راه‌اندازي لازم باشند، از تعهدات پيمانكار محسوب مي‌شود.

ماده 13- خدمات طراحي و مهندسي و واگذاري حق استفاده از ليسانس

1-13- تمام كار‌هاي طراحي و مهندسي موضوع پيمان، براساس اسناد طراحي پايه منضم به پيمان كه توسط كارفرما تهيه شده است و اسناد فني مبنا و با توجّه به كار‌هاي انجام شده كه اسناد آن‌ها در پيوست 18 منعكس است، با رعايت اصول صحيح مهندسي انجام مي‌شود.پيمانكار، كار‌هاي طراحي و مهندسي موضوع پيمان را با توجّه به محدوده خدمات مهندسي تعيين‌شده در پيوست 10، شروع و تكميل مي‌كند. مسئوليت هر نوع نقص و يا كمبود در نقشه‌ها و مدارك فنّي در محدوده خدمات پيمانكار، حتي اگر به تأييد كارفرما رسيده باشد، به عهده پيمانكار است، مگر اين‌كه نقص يا كمبود، ناشي از اطلاعات درج شده در اسناد فني مبنا و خارج از تعهدات و تأييديه‌‌هاي پيمانكار باشد.

2-13- پيمانكار موظّف است اسناد و مدارك موضوع زيربخش 18-2-1 پيوست 18 را در نسخه‌‌هاي لازم، برحسب مورد، تهيه و براي تصويب يا اطلاع كارفرما ارسال كند. انجام كار‌هاي مربوط به نقشه‌ها و مداركي كه نياز به تصويب كارفرما دارند، فقط پس از اخذ تصويب كارفرما، مجاز است.

1-2-13- پيمانكار براساس اسناد طراحي پايه منضم به پيمان و پيش از اقدام براي تكميل طراحي، بايد دست‌كم يك مطالعه مهندسي ارزش را در خصوص طراحي پايه از طريق واحد‌هاي مهندسي ارزش مورد تأييد كارفرما، انجام و گزارش مربوطه را به كارفرما ارائه نمايد.

2-2-13- هرگاه طبق زيربخش 18-2-1 پيوست 18، تصويب نهايي بخش‌هايي از كار‌هاي طراحي و مهندسي به صاحبان ليسانس و يا ساير شركت‌هاي مهندسي طرف پيمان با كارفرما واگذار شده باشد، پيمانكار بايد نسبت به ارسال مدارك و اخذ تصويب از آنان، از طريق كارفرما اقدام نمايد. تصويب مدارك توسط مراجع يادشده، به منزله تصويب كارفرما تلقي مي‌شود.

3-13- كارفرما ظرف مدّت چهارده روز از تاريخ دريافت اسناد و مدارك فنّي، مهندسي و طراحي ارسالي پيمانكار، براي تصويب به يكي از دو روش زير عمل مي‌كند:

1-3-13- تصويب اسناد و مدارك فنّي، مهندسي و طراحي دريافتي را همراه با عودت يك نسخه امضاشده از آنها، به پيمانكار اعلام مي‌دارد.

2-3-13- عدم تصويب اسناد و مدارك فني، مهندسي و طراحي و دلايل آن (مغايرت با مفاد پيمان و يا روش‌هاي متداول طراحي و مهندسي) و اصلاحات پيشنهادي خود را به وضوح و براي هر بخش از مدارك، يكباره به پيمانكار اعلام مي‌كند. پيمانكار، اصلاحات موردنظر كارفرما را در اسناد و مدارك فنّي، مهندسي و طراحي اعمال نموده، مجدداً به ترتيب يادشده، براي تصويب نهايي كارفرما ارسال مي‌كند. هرگاه پيمانكار اصلاحات موردنظر كارفرما را به هر دليلي قابل قبول نداند، موظّف است نظرات خود را به‌صورت مكتوب حداكثر ظرف مدّت 7 روز به كارفرما اعلام نمايد و پس از آن مذاكرات لازم بين دو طرف انجام مي‌شود تا موضوع فيصله يابد و امكان ادامه كار بدون وقفه در روند پيشرفت كار فراهم شود. درصورتي‌كه دو طرف در اين مورد به توافق نرسند، موضوع به مرجع فني تعيين‌شده در شرايط خصوصي ارجاع داده مي‌شود. در خلال اين مدت، پيمانكار موظّف است كار را طبق نظر كارفرما اجرا كند. پس از اعلام نظر مرجع فني، هرگاه اين نظر با دستور كارفرما تطبيق نداشته باشد، هزينه‌‌هاي اضافي انجام‌شده از سوي پيمانكار در ارتباط با كار‌هاي ارجاع‌شده به مرجع فنّي، به پيمانكار پرداخت مي‌شود و مدّت پيمان به تناسب تمديد مي‌گردد. تصويب اسناد و مدارك فنّي، مهندسي و طراحي از سوي كارفرما، از هيچ‌يك از مسئوليت‌ها و تعهدات قراردادي پيمانكار نمي‌كاهد، به استثناي موارد ارجاع‌شده به مرجع فنّي كه كارها به‌رغم نظر پيمانكار، به روش موردنظر مرجع فني انجام شده باشد.

3-3-13- درصورتي‌كه كارفرما ظرف مدّت چهارده روز نظر خود را در مورد اسناد و مدارك فني، مهندسي و طراحي ارسالي (يك‌باره در يك نوبت براي هر بخش از مدارك) اعلام نكند، نقشه‌ها و مدارك ارسالي، تصويب‌شده تلقي مي‌شود.

4-13- درصورتي‌كه تأمين ليسانس به عهده پيمانكار باشد، پيمانكار موظّف به تأمين دانش فني و واگذاري حق استفاده از ليسانس مربوط طبق پيوست 16، به كارفرماست. پيمانكار، موظّف به جمع‌آوري و تكميل اطلاعات مبنا، انجام طراحي تفصيلي طرح براساس طراحي پايه و اسناد فني مبنا، تهيه اسناد و مدارك و نقشه‌ها و تسليم آن‌ها به كارفرما در مقاطع مختلف براي تأييد و تصويب، طبق زيربخش 18-2-1 پيوست 18 و برنامه زماني موضوع جزء 3-1-1، است. پيمانكار بايد طراحي و مهندسي را با دقّت و طبق اسناد فني مبنا انجام دهد. مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض، كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه‌شده توسط وي، اعم از اين‌كه از سوي كارفرما تأييد شده يا نشده باشد، به عهده وي است. به استثناي موارد اشتباه و نواقص ناشي از اطلاعات تسليم‌شده به‌وسيله كارفرما در اسناد فني مبنا و نواقص و اشتباهات موجود در بخش‌هايي از طراحي كه به‌وسيله كارفرما و يا پيمانكاران ثالث ديگر مرتبط با پروژه، زير نظر كارفرما انجام شده باشد كه در هر صورت، مسئوليت آن‌ها به عهده كارفرما خواهد بود.

5-13- پيمانكار موظّف است دستورالعمل‌هاي راه‌اندازي را دست‌كم 90 روز قبل از شروع راه‌اندازي، به كارفرما تحويل دهد.

6-13- پيمانكار بايد دستورالعمل‌هاي بهره‌برداري، تعمير و نگهداري و همچنين نقشه‌‌هاي چون‌ساخت پروژه را در زمان مشخص‌شده در شرايط خصوصي كه نبايد پس از تاريخ درخواست تحويل موقّت از كارفرما باشد، در شمار نسخه‌‌هاي لازم و زبان تعيين‌شده به شرح درج شده در زيربخش 18-2-1 پيوست 18، به كارفرما تسليم كند.

7-13- دستورالعمل‌هاي راه‌اندازي، بهره‌برداري، تعمير و نگهداري و همچنين نقشه‌‌هاي چون‌ساخت، بايد با جزیيات كامل به نحوي تهيه شوند كه كارفرما قادر باشد راه‌اندازي، راهبري، تعمير، نگهداري و تنظيم تمام قسمت‌ها را با كمك اين مدارك و دستورالعمل‌ها، انجام دهد.

8-13- استانداردها، شناسه‌ها (كدها) و مراجع موردنياز اجراي كار كه در پيمان پيش‌بيني شده است، آخرين ويرايش آن‌ها در زمان عقد پيمان است، مگر آن‌كه به نحو ديگري در پيمان تصريح شده باشد. در موارد مسكوت در پيمان، از آخرين نگارش استانداردها و كد‌هاي معتبر بين‌المللي هماهنگ با ديگر استاندارد‌هاي پيش‌بيني شده در پيمان، با تأييد كارفرما، استفاده مي‌شود.

ماده 14- مديريت و نظارت بر كار

1-14- پيمانكار متعهد به اعمال مديريت، كنترل و نظارت بر اجراي صحيح كارها، به‌وسيله افراد واجد صلاحيت است. مسئوليت به كارگرفتن روش‌هاي اجرايي مناسب و رعايت توالي كارها به نحوي كه كيفيت و پيشرفت كارها را طبق پيمان تأمين كند، به عهده پيمانكار است.

2-14- حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ تنفيذ پيمان پيمانكار بايد شخص حقيقي واجد صلاحيتي را به‌عنوان نماينده خود به كارفرما معرفي كند. نماينده پيمانكار، در طول مدّت پيمان، به منزله پيمانكار عمل كرده، مكاتبه‌ها، اطلاعيه‌ها، ابلاغيه‌ها، تبادل اطلاعات و نقشه‌ها و دستور كارها خطاب به پيمانكار و به نام وي صورت مي‌گيرد. نماينده پيمانكار در طول اجراي پيمان، با اطلاع قبلي به كارفرما، مي‌تواند تعويض گردد و به جاي وي شخص واجد صلاحيت ديگري گمارده شود.

3-14- نماينده پيمانكار، از شروع عمليات ساختمان و نصب در كارگاه تا تحويل موقّت كارها، فرد واجد صلاحيتي را به‌عنوان رئيس كارگاه به كارفرما معرفي مي‌كند تا پس از تأييد كارفرما، كار خود را شروع نمايد. رئيس كارگاه بايد همواره در كارگاه حضور داشته باشد و ضمن مديريت و سرپرستي كارگاه، بر عمليات ساختمان و نصب، كنترل و نظارت نمايد. نامبرده در مواردي كه خود نتواند در كارگاه حضور داشته باشد، فرد واجد صلاحيت ديگري را پس از تأييد كارفرما، به‌عنوان جايگزين موقّت خود معرفي مي‌كند. رئيس كارگاه ممكن است در طول مدّت پيمان، به‌وسيله نماينده پيمانكار و با اطلاع و تأييد كارفرما تعويض شود و شخص ديگري جايگزين وي گردد.

4-14- نماينده پيمانكار، بايد طبق جزء 3-1-5، نمودار سازماني پروژه و فهرست ماشين‌آلات ساختماني و ابزارآلات اختصاصي و هرگونه تغييرات بعدي در آن را به‌همراه مشخصات افراد كليدي، به كارفرما تسليم كند.

5-14- مسئوليت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص ثالث و يا ادعا‌هاي آنها، در موارد مرتبط با موضوع پيمان، به عهده پيمانكار است و وي موظّف به پاسخگويي و جبران خسارت‌ها و مصون نگهداشتن كارفرما از اين‌گونه ادعاها و خسارت‌هاست.

ماده 15- تأمين نيروي كار

1-15- پيمانكار، متعهد است نسبت به تأمين نيروي انساني كافي، از نظر كمي و كيفي در تمام رده‌‌هاي شغلي موردنياز به‌منظور حسن اجرا و تكميل به موقع عمليات موضوع پيمان اقدام كند. نيروي انساني مورد نياز، اعم از كاركنان مستقيم اجراي كار و يا گروه سرپرستي و پشتيباني بخش‌هاي مختلف، بايد از تخصص، مهارت و گواهينامه صلاحيت‌هاي حرفه‌اي لازم برخوردار باشند و به نحوي سازماندهي شوند كه براي اجراي كار مربوط، مناسب باشند. پرداخت تمام هزينه‌‌هاي ناشي از استخدام و به كارگيري نيروي كار، از قبيل حقوق، بيمه، ماليات و هر نوع مزاياي قانوني آن‌ها به عهده پيمانكار است.

2-15- در مورد بخش‌هايي از كار كه طبق پيمان در ايران انجام مي‌شود، اگر به نيروي كار غير ايراني نياز باشد، پيمانكار موظّف است پس از تأييد كارفرما و ساير مقام‌هاي ذي‌ربط و طي مراحل قانوني، اين‌گونه كاركنان را به‌كار گمارد و مسئوليت رعايت قوانين و مقررات كشور و حسن رفتار اين‌گونه كاركنان، طبق شئون اخلاقي در محدوده كارگاه، به عهده پيمانكار است.

3-15- هرگاه هريك از كاركنان پيمانكار، از نظر تخصص، مهارت و يا صلاحيت كار، به تشخيص كارفرما غيرقابل قبول باشند، پيمانكار موظّف است در اسرع وقت نسبت به تعويض فرد موردنظر و به كار گماردن شخص واجد صلاحيت به جاي او، اقدام كند. تمام هزينه‌‌هاي ناشي از اين نوع جابه‌جايي‌ها، به عهده پيمانكار است و هيچ‌گونه پرداخت اضافي از اين بابت به پيمانكار تعلق نمي‌گيرد. مسئوليت اجراي مفاد اين بند در مورد پيمانكاران فرعي به عهده پيمانكار است.

4-15- تأمين امكانات رفت‌وآمد، مسكن و غذاي كاركنان درحد متعارف و براساس ضوابط و قوانين جاري كشور، ايجاد دفاتر كار مناسب، امكانات بهداشتي (از قبيل آب آشاميدني و استحمام، بهداشت محيط زيست كاركنان)، امكانات اوليه پزشكي، به عهده پيمانكار است، مگر آن‌كه كارفرما تأمين برخي از تسهيلات بالا را طبق پيوست 13، تعهد كرده باشد.

5-15- پيمانكار، موظّف است براي انجام كار‌هاي موضوع پيمان، امكانات، شركت‌ها، مؤسسات و نيرو‌هاي ايراني را در كار‌هاي مهندسي، ساخت تجهيزات و تأمين كالا، حمل‌ونقل آن‌ها و عمليات ساختمان و نصب و راه‌اندازي با رعايت كامل قوانين و مقررات مربوط به حداكثر استفاده از توان داخلي و ضوابط مربوط به نيرو‌هاي بومي مندرج در بخش سوم پيوست 15، به‌كار گيرد.

6-15- هرگاه پيمانكار در پرداخت دستمزد كاركنان مستقر در كارگاه ساختمان و نصب، طبق قانون كار تأخير كند و يا قصور ورزد، كارفرما به وي اخطار مي‌كند كه مطالبات معوقه كاركنان خود را پرداخت نمايد و در صورت خودداري پيمانكار، كارفرما مي‌تواند براي بار اول دستمزد كاركنان را براي دور‌ه‌اي كه صورت‌وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شده است، براساس فهرست‌هاي دستمزد تأييدشده پيمانكار و با حضور نماينده وي، از محل مطالبات يا تضامين پيمانكار، به كاركنان پرداخت كند و مبلغ پرداختي را به اضافه 15 درصد، به حساب بدهي پيمانكار منظور نمايد. در صورت تكرار تأخير در پرداخت دستمزد كاركنان، كارفرما طي اخطاريه‌اي، مهلتي را براي پرداخت دستمزد كاركنان از سوي پيمانكار مشخص مي‌سازد. در صورت خودداري پيمانكار از پرداخت در مهلت مقرر، كارفرما مي‌تواند براساس ماده 47، پيمانكار را بركنار كند.

7-15- هرگاه پرداخت صورت‌وضعيت‌هاي تأييدشده پيمانكار، به هر دليلي از سوي كارفرما با تأخير مواجه شود، كارفرما متعهد است بخشي از صورت‌وضعيت‌هاي تأييدشده پيمانكار را معادل دستمزد كاركنان وي، پرداخت كند.

ماده 16- مقررات كارگاهي، بهداشت، ايمني و محيط زيست

1-16- پيمانكار موظّف به رعايت مقررات بهداشت، ايمني و محيط زيست براساس مفاد پيوست 8 و زيربخش 18-1-6 پيوست 18، از جمله در زمينه‌‌هاي زير است:

1-1-16- حفاظت فيزيكي از كارها، از جمله نحوه حصاركشي، روشنايي، آتش‌نشاني، حراست و حفاظت از كالا، تجهيزات و ماشين‌آلات ساختماني، نحوه رفت‌وآمد كاركنان پيمانكار در داخل كارگاه و محدوده‌‌هاي عملياتي كارفرما.

2-1-16- مقررات ايمني، از قبيل تأمين تجهيزات ايمني كاركنان، تدابير فيزيكي براي كار در ارتفاع و در داخل مخزن‌ها و مجاري و ترانشه‌‌هاي خاكي، تمهيدات ايمني لازم براي كار در واحد‌هاي در حال بهره‌برداري.

2-16- بجز در مواردي كه در شرايط خصوصي امكان كار در خارج از ساعت‌هاي عادي روز و يا در شب پيش‌بيني شده باشد، پيمانكار موظّف به انجام كارها در ساعت‌هاي عادي روز است. همچنين، در مواردي كه پيمانكار براي جبران عقب‌ماندگي از برنامه زماني، درخواست كار در خارج از ساعت‌هاي عادي روز و يا كار در شب را از كارفرما بنمايد، تنها با تقبل تمام هزينه‌‌هاي اضافي ناشي از آن و پس از تأييد كارفرما، مجاز به كار در ساعت‌هاي يادشده است.

3-16- پيمانكار موظّف به رعايت ضوابط حفاظت محيط زيست و نيز نگهداري و بهره‌برداري صحيح، طبق اصول فنّي و تميز نگهداشتن اراضي، مستحدثات، راه‌ها و ساير ابنيه موجود در كارگاه و محوطه‌‌هاي اطراف در اختيار وي است و پس از پايان كار، بايد تمام مصالح مازاد، زوايد، ماشين‌آلات، ابزار و تمام وسايل خود را از كارگاه خارج كند و همچنين، بايد تمام ابنيه موقّت از قبيل خوابگاه‌ها، دفتر‌هاي كار، شبكه‌‌هاي آب و برق، تاسيسات جانبي و مواردي از اين دست را جمع‌آوري و محل آن‌ها را با نظر كارفرما، پاكسازي كرده و تحويل دهد.

4-16- پيمانكار بايد يك نسخه از تمام نقشه‌ها، اسناد و مدارك پيمان، دستور تغيير كارها، نقشه‌‌هاي كارگاهي و اسناد كنترل كيفي اجراي كار را كه روند تغييرات و اصلاحات را به‌همراه داشته باشد، در محل مناسب نگهداري كند، به نحوي كه همواره در دسترس كارفرما براي مراجعه وي باشد.

5-16- هرگاه ضمن اجراي كار، اشياي عتيقه يا آثار تاريخي و مسكوكات قديمي و مانند آن، در محل كار پيدا شود، پيمانكار متعهد است كه بي‌درنگ مراتب را به اطلاع كارفرما و طبق قوانين به اطلاع دستگاه‌‌هاي انتظامي برساند. كارفرما براي حفظ و نگهداري يا انتقال اشياي عتيقه، اقدام فوري به عمل مي‌آورد. پيمانكار بايد تا زمان اقدام به حفاظت از سوي كارفرما يا مقام‌هاي ذي‌ربط، براي حفظ و نگهداري اشيا و آثار مزبور، مراقبت لازم را به عمل آورد.

6-16- پيمانكار موظّف به حفاظت از افراد شاغل در كارگاه، اموال، كار‌هاي انجام‌شده و كالا و تجهيزات، ماشين‌آلات، اعم از موجود در پاي كار، انبار، محدوده كار و يا بيرون از آن و ساير اموال و مستحدثات و تسهيلات موجود در كارگاه، از قبيل جاده‌ها، ساختمان‌ها، فضاي سبز و تاسيسات زيرزميني است.

7-16- پيمانكار، موظّف است فردي باتجربه، واجد شرايط و مورد تأييد كارفرما را به‌همراه سازمان زيرمجموعه وي كه در قالب نمودار سازماني پيمانكار موضوع جزء 3-1-5 ارائه شده است، به‌عنوان مسئول بهداشت، ايمني و محيط زيست كارگاه معرفي كند.وي مسئول حفاظت و جلوگيري از حوادث و نظارت بر اجراي مقررات و ضوابط بهداشت، ايمني و محيط زيست است.

8-16- در مدّت اجراي كار‌هاي ساختمان و نصب، در موارد اضطراري كه ايمني كاركنان و كار‌هاي انجام‌شده، كالا و تجهيزات و ساير اموال و مستحدثات و تسهيلات موجود در كارگاه، به مخاطره بيفتد، پيمانكار موظّف است بي‌درنگ و بدون نياز به دريافت دستور از كارفرما، وارد عمل شده و اقدام‌هاي حفاظتي و ايمني لازم را به عمل آورد.

ماده 17- تأمين كالا و تجهيزات، حمل و انبارداري آن‌ها

1-17- پيمانكار، بايد كالا و تجهيزات و لوازم يدكي را طبق پيوست 10 و اسناد و مدارك فنّي، مهندسي و طراحي طبق پيوست 18 و براساس برنامه زماني از جمله براي تجهيزات و كالا‌هاي با زمان ساخت و تحويل طولاني از منابع قيدشده در بخش 15-1 پيوست 15 يا ساير منابع مورد تأييد كارفرما تأمين كند.

2-17- پيمانكار بايد تمام كالاها و تجهيزات را به نام كارفرما، طبق مشخصات تعيين‌شده در پيوست 19، بسته‌بندي و به محل كار ارسال كند.

3-17- بارگيري، حمل و تخليه كالا و تجهيزات به محل كارگاه به مسئوليت و هزينه پيمانكار است، مگر آن‌كه در پيوست 19 به نحو ديگري تصريح شده باشد. كارفرما در اين زمينه، هر نوع همكاري و هماهنگي لازم را براي معرفي پيمانكار به نهاد‌هاي ذي‌ربط عمل مي‌آورد. مسئوليت جبران هر نوع خسارت به جاده‌ها، پل‌ها و تسهيلات ترافيكي در اثر حمل كالا و تجهيزات به عهده پيمانكار است.

4-17- هرگاه براساس پيوست 13، تأمين بخشي از كالا و تجهيزات پروژه به عهده كارفرما باشد، با ورود كالا و تجهيزات در تعهد كارفرما به كارگاه، پيمانكار آن‌ها را در حضور نماينده كارفرما تنها بازرسي چشمي مي‌كند و هرگونه اشكال و كمبود آن‌ها صورت‌جلسه مي‌شود. در اين‌صورت، كارفرما اشكال‌ها و كمبودها را رفع مي‌كند و يا در صورت موافقت پيمانكار و از طريق صدور دستور كار، با پرداخت هزينه مربوطه و با رعايت مفاد بند‌هاي 29-3 و 29-4، رفع اشكال‌ها و يا كمبودها را از پيمانكار درخواست مي‌كند. به‌هرحال، با ورود هر نوع كالا به كارگاه، حفاظت و انبارداري آن‌ها به عهده پيمانكار است. درصورتي‌كه در كالا و تجهيزات تأمين‌شده توسط كارفرما كه با مراقبت پيمانكار نگهداري مي‌شود، معايب پنهاني وجود داشته باشد كه در بازرسي‌هاي يادشده (بازرسي‌هاي چشمي) مشاهده نشده است، هزينه رفع اين نوع معايب، به عهده كارفرماست.

5-17- پيمانكار بايد كالا و تجهيزات و لوازم يدكي پروژه را طبق اصول نگهداري كالا و تجهيزات در شرايط و دماي لازم و براساس دستورالعمل سازندگان، به نحوي نگهداري كند كه آسيبي به آن‌ها وارد نشود و يا در زمان راه‌اندازي، دوره مجاز انبارداري آن‌ها به پايان نرسيده باشد. براي اين كار، احداث انبار‌هاي سرپوشيده، فضاي باز، محوطه‌سازي‌هاي لازم، قفسه‌بندي، حصاركشي، ايجاد روشنايي لازم، تهيه سيستم انبار، دفاتر كاركنان كالاي پروژه و مواردي از اين دست از تعهدات پيمانكار است.

6-17- پيمانكار بايد تمام كالاها و تجهيزات موضوع پيمان را به‌صورت نو و طبق اسناد و مدارك فني، مهندسي و طراحي تأمين كند. مسئوليت برگشت تجهيزات مستعمل و جايگزيني آن‌ها با تجهيزات نوي مورد قبول كارفرما و هر نوع تأخير در اتمام كار‌هاي ناشي از آن به عهده و هزينه پيمانكار است.

7-17- با وجود انتقال مالكيت كالا و تجهيزات به كارفرما از زمان بسته‌بندي و يا بارگيري، مسئوليت مراقبت از تمام تجهيزات و كالا به عهده پيمانكار است.

ماده 18- ماشين‌آلات ساختماني، ابزار، مواد مصرفي و تسهيلات موردنياز كار

1-18- بجز مواردي كه تأمين آن‌ها طبق پيوست 13 در تعهد كارفرماست، پيمانكار موظّف به تأمين موارد زير است:

1-1-18- تمام ماشين‌آلات ساختماني موردنياز اجراي كار مطابق با مشخصات و استاندارد‌هاي مورد تأييد كارفرما، طبق برنامه زماني پيوست 14.

تبصره: خروج ماشين‌آلات ساختماني از كارگاه، تنها پس از پايان نياز به آن‌ها و با نظر كارفرما مجاز است. در صورت نياز به خروج ماشين‌آلات براي تعميرات اساسي پيمانكار بايد نسبت به جايگزين نمودن آن به‌نحوي كه تأخير در اتمام كار به وجود نيايد، اقدام كند.

2-1-18- تمام ابزارآلات عمومي و اختصاصي و مصالح مصرفي لازم، براي تكميل و تحويل كار طبق مشخصات فني و اسناد و مدارك پيمان.

3-1-18- ساير تسهيلات لازم دوران ساختمان و نصب از جمله آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات، سوخت و شبكه‌‌هاي موردنياز آن‌ها و احداث تأسيسات و كارگاه‌‌هاي جانبي مورد نياز.

ماده 19- روش‌هاي اجرايي و نقشه‌‌هاي كارگاهي

1-19- پيمانكار، موظّف است قبل از اجراي هر بخش از عمليات ساختمان و نصب، روش‌هاي اجرايي و برنامه كنترل كيفي لازم را براي بازرسي عمليات، به كارفرما تسليم كرده و پس از تأييد وي به آن‌ها عمل كند.

2-19- پيمانكار، موظّف است نقشه‌‌هاي كارگاهي موردنياز كار‌هاي ساختمان و نصب را براساس اسناد و مدارك فني، مهندسي و طراحي و ساير اسناد و مدارك پيمان، تهيه كرده و به كارفرما تحويل دهد و براساس آن‌ها عمل كند.

ماده 20- برنامه پيشرفت كار

1-20- پيمانكار، موظّف به رعايت دقيق برنامه زماني پيشرفت كار درج شده در پيوست 14 و بند‌هاي 3-1-1 و 3-1-2 شرايط عمومي است.

2-20- پيمانكار مي‌تواند در طول اجراي كار، تغييرات پيشنهادي در برنامه زماني را بدون آن‌كه باعث تأخير در اتمام كل كار و يا بخش‌هاي اصلي آن شود، براي تصويب به كارفرما پيشنهاد كند.

3-20- در مواردي از تغييرات در برنامه پيشرفت كار كه منجر به تغيير در مدّت پيمان و يا مدّت بخش‌هاي اصلي پيمان شود، براساس ماده 43 عمل مي‌شود.

4-20- پيمانكار موظّف است گزارش پيشرفت كارها را ماهانه و يا در دوره‌‌هاي زماني موردنظر كارفرما، تسليم كند. اين گزارش شامل مواردي از قبيل درصد تكميل‌شده فعاليّت‌هاي مختلف، مواردي كه نسبت به برنامه تأخير دارد و برنامه پيشنهادي پيمانكار براي جبران تأخيرهاست. پيمانكار بايد فهرست عوامل درگير در كار‌هاي ساختمان و نصب از جمله نيروي انساني و ماشين‌آلات ساختماني را همراه با گزارش مذكور تسليم كند.

5-20- در موارد اختلاف پيمانكار و كارفرما، پيمانكار موظّف به ادامه عمليات طبق برنامه زماني بوده و به هيچ عنوان حق توقف و يا تعويق كل كار و يا بخش‌هايي از كارها را ندارد، مگر اين‌كه دو طرف به نحو ديگري توافق كنند. در شرايط اختلاف، كارفرما نيز بايد به تعهدات قراردادي خود طبق برنامه زماني عمل كند.

ماده 21- تأمين‌كنندگان، پيمانكاران فرعي و ساير طرف‌هاي پيمان با پيمانكار

1-21- مسئوليت تمام كارها و خدمات انجام‌شده به‌وسيله مهندسان طراح، تأمين‌كنندگان و پيمانكاران فرعي، به عهده پيمانكار است. همچنين پيمانكار مسئوليت رفتار و اعمال كاركنان آن‌ها را به عهده دارد و بايد در كليه پيمان‌هاي خود با تأمين‌كنندگان، پيمانكاران فرعي و ساير طرف‌هاي پيمان با پيمانكار، ضوابط و الزامات بهداشت، ايمني و محيط زيست مطرح شده در اين پيمان و همچنين مفاد بند 15-2 را لحاظ نمايد.

2-21- تمام هماهنگي‌ها و ارتباط كارفرما با مهندسان طراح، تأمين‌كنندگان و پيمانكاران فرعي و ساير طرف‌هاي پيمان با پيمانكار در زمينه كار‌هاي موضوع پيمان، تنها به‌وسيله پيمانكار انجام مي‌شود.

3-21- انتخاب تأمين‌كنندگان كالا و تجهيزات توسط پيمانكار، از بين فهرست تأمين‌كنندگان مورد تأييد كارفرما، به شرح بخش 15-1 پيوست 15 انجام مي‌شود. پيمانكار مي‌تواند علاوه بر فهرست مندرج در پيوست 15، تأمين‌كنندگان كالا و تجهيزات را براي تأييد به كارفرما پيشنهاد نمايد.

4-21- انتخاب مهندسان طراح براي كار‌هاي مهندسي و طراحي و پيمانكاران فرعي براي عمليات ساختمان و نصب، در رشته‌‌هاي تخصصي مندرج در بخش 15-2 پيوست 15، پس از معرفي به كارفرما و تأييد وي صورت مي‌گيرد.

5-21- به‌كارگيري مهندسان طراح، تأمين‌كنندگان كالا و تجهيزات و پيمانكاران فرعي، به شرح بند‌هاي 3-21 و 21-4، دليل وجود هيچ‌گونه ارتباط قراردادي بين كارفرما با آنان نيست و كارفرما هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال انجام تعهدات پيمانكار نسبت به آنان ندارد، بجز در مورد پرداخت دستمزد كاركنان پيمانكاران فرعي عمليات ساختمان و نصب كه طبق بند 15-6 عمل مي‌شود. همچنين، تأييد مهندسان طراح، تأمين‌كنندگان كالا و تجهيزات و پيمانكاران فرعي عمليات ساختمان و نصب از سوي كارفرما، رافع مسئوليت‌هاي پيمانكار نيست.

6-21- انجام هر نوع خدمات، تأمين كالا و تجهيزات و انجام كارها توسط مهندسان طراح، تأمين‌كنندگان و پيمانكاران فرعي، بر اساس قرارداد‌هاي في‌مابين پيمانكار و هريك از آنان صورت مي‌گيرد كه طي آن‌ها بايد كارفرما به‌عنوان ذي‌نفع درج شود و تمام موازين پيمان پيمانكار با كارفرما، رعايت گردد.

7-21- پيمانكار متعهد است بخش‌هايي از كار‌هاي طراحي، مهندسي، تأمين كالا و تجهيزات و اجراي عمليات ساختمان و نصب و راه‌اندازي را طبق بخش 10-2 پيوست 10، با رعايت مفاد ساير بند‌هاي اين ماده و قوانين و مقررات مربوط به حداكثر استفاده از توان داخلي به شركت‌ها، سازمان‌ها و اشخاص ايراني واگذار كند.

ماده 22- ماليات، عوارض و ساير حقوق دولتي

1-22- به استثناي حقوق و عوارض گمركي كه طبق ماده 28 عمل مي‌شود، پرداخت ماليات، عوارض، حق بيمه تأمين اجتماعي و ساير حقوق دولتي، در ارتباط با كار موضوع پيمان در داخل كشور و يا در ساير كشور‌هايي كه بخش‌هايي از كار‌هاي موضوع پيمان از قبيل خدمات فنّي و مهندسي و يا تأمين كالا و تجهيزات در آنجا انجام مي‌شود، به عهده پيمانكار است.

2-22- هرگاه در مدّت اجراي كار، ميزان ماليات، عوارض، حق بيمه تأمين اجتماعي و يا ساير حقوق دولتي در داخل كشور افزايش يا كاهش يابد و يا عوارض و ماليات‌هاي جديدي وضع شود كه در ارتباط با كار موضوع پيمان، به پيمانكار تعلق گيرد، هزينه‌‌هاي ناشي از اين تغييرات برحسب مورد، به حساب بستانكاري يا بدهكاري وي منظور مي‌شود.

ماده 23- تأييدات پيمانكار

پيمانكار تأييد مي‌كند:

1-23- تمام اسناد و مدارك پيمان را به شرح ماده 2 موافقت‌نامه به دقّت مطالعه كرده و از مفاد آن‌ها كاملاً آگاه است.

2-23- از محل و منطقه اجراي كار بازديد به عمل آورده، از شرايط جغرافيايي و عمومي منطقه، از جمله وضعيت آب و هوا، راه‌‌هاي دسترسي، نيروي انساني، مصالح و ماشين‌آلات ساختماني قابل تأمين از محل و ساير شرايطي كه به نحوي در قيمت، سرعت پيشرفت كار و كيفيت آن مؤثرند، آگاهي كافي حاصل نموده است.

3-23- از قوانين و مقررات مربوط، از جمله قوانين و مقررات ماليات‌ها، عوارض، بيمه، كار، تأمين اجتماعي و بهداشت، ايمني، محيط زيست و پدافند غيرعامل و ساير قوانين و مقرراتي كه ممكن است در قيمت، سرعت پيشرفت كار و كيفيت آن مؤثر باشند، آگاهي كافي دارد و متعهد به رعايت همه آن‌ها است.

4-23- از مشخصات، ماهيت كلي پروژه و موضوع پيمان و كار‌هاي در دست اجرا به‌وسيله كارفرما و ساير پيمانكاران وي، كه در انجام موضوع پيمان به نحوي مؤثرند، آگاه است.

5-23- تمام نقشه‌ها و گزارش‌هاي گمانه‌زني و يا اكتشافي و ساير آزمايش‌هاي مربوط به شناخت شرايط زيرزميني محل اجراي كار و يا محوطه‌‌هاي مجاور آن را كه از سوي كارفرما دريافت كرده است، به دقّت مطالعه كرده و از شرايط فيزيكي محل اجراي كار، كاملاً آگاه شده است.

6-23- تمام اسناد، مدارك، نقشه‌ها، گزارش‌ها و اطلاعات درج‌شده در اسناد و مدارك پيمان را با مشاهدات محلي، اطلاعات جمع‌آوري شده و ساير بررسي‌ها و نتايج حاصل از آزمايش‌ها، اكتشاف‌ها و مطالعات، تطبيق داده و موارد مغايرت، اشتباه و ناهمگوني اطلاعات را به اطلاع كارفرما رسانده و پاسخ كارفرما براي وي قابل قبول است و تأييد مي‌كند كه اسناد و مدارك پيمان، به‌طور كلي براي درك تمام جنبه‌‌هاي پيمان در جهت اجراي كار‌هاي موضوع پيمان، كافي است.

7-23- پيمانكار، اعلام مي‌كند كه در موقع عقد پيمان، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي، مصوّب بيست و دوم ديماه 1337 نيست. درصورتي‌كه خلاف آن براي كارفرما محرز شود، با توجّه به باطل بودن پيمان، كارفرما به‌منظور تحويل گرفتن كار، زمان تحويل قطعي كار‌هاي انجام شده را به پيمانكار ابلاغ مي‌كند. بي‌درنگ، تضمين انجام تعهدات پيمان و مبالغ سپرده يا تضامين حسن اجراي كار را ضبط كرده و به حساب خزانه واريز مي‌نمايد. كارفرما، براي تحويل كار‌هاي انجام شده و تسويه حساب پيمانكار، طبق بند 47-2 عمل مي‌نمايد.

1-7-23- هرگاه ضمن انجام كار تا تحويل موقت، به‌دليل تغييراتي كه در صاحبان سهام، ميزان سهام، مديران يا بازرسان شركت پيمانكار پيش آيد، پيمانكار مشمول قانون يادشده شود، طبق مفاد بند 23-7 عمل مي‌شود.

2-7-23- هرگاه ضمن انجام كار تا تحويل موقت، به‌دليل تغييراتي كه در دستگاه‌‌هاي دولت يا كارفرما پيش آيد، پيمانكار مشمول قانون يادشده شود، به محض وقوع منع قانوني، پيمانكار مكلف است كه مراتب را به كارفرما اعلام كند و درصورتي‌كه مانع قانوني رفع نشود، كارفرما طبق ماده 46، به پيمان خاتمه مي‌دهد. اگر پيمانكار مراتب را به موقع به كارفرما اعلام نكند، طبق بند 23-7 رفتار مي‌شود.

8-23- تعهدات و مسئوليت‌هاي پيمانكار در برابر حسن اجرا و تكميل به موقع كار موضوع اين پيمان، طبق مفاد پيمان، بدون قيد و شرط است و انجام هريك از موارد زير به استثناي بهره‌برداري و نگهداري نادرست از كارها از سوي كارفرما و استهلاك و فرسايش متعارف دوران بهره‌برداري، خدشه و خللي در تعهدات نامبرده ايجاد نمي‌كند:

1-8-23- بازرسي و يا مشاهده كارها به‌وسيله كارفرما.

2-8-23- پرداخت صورت‌وضعيت‌هاي موقّت يا قطعي.

3-8-23- صدور گواهي تحويل موقت.

4-8-23- بهره‌برداري از تمام و يا بخشي از كار، به‌وسيله كارفرما.

5-8-23- هر نوع تأييد كارها به‌وسيله كارفرما.

6-8-23- هر نوع بررسي و يا تأييد مدارك ارسالي پيمانكار، از سوي كارفرما.

7-8-23- هر نوع بازرسي، آزمايش و يا تأييد، به‌وسيله مؤسسات ثالث.

8-8-23- هر نوع رفع عيب در كار‌هاي انجام شده، از سوي كارفرما.

ماده 24- همكاري و هماهنگي

1-24- پيمانكار بايد با كاركنان كارفرما، مشاوران و ساير پيمانكاران طرف قرارداد كارفرما و كاركنان نهاد‌هاي قانوني كه ممكن است در محدوده اجراي موضوع پيمان براي كار‌هايي از جمله طراحي، تأمين مصالح و تجهيزات يا ساختمان و نصب يا نظارت بر اجراي آن‌ها به كار گمارده شوند، همكاري و هماهنگي لازم را داشته باشد. جزیيات نحوه همكاري و هماهنگي‌هاي متقابل پيمانكار با كاركنان كارفرما، مشاوران و ساير پيمانكاران طرف قرارداد كارفرما و كاركنان نهاد‌هاي قانوني و وظايف پيمانكار در قبال آنان، در پيوست 10 مشخص مي‌شود.

2-24- هرگاه در بخش 10-3 پيوست 10، فعاليت ساير پيمانكاران طرف قرارداد با كارفرما، در ارتباط با پروژه يا گروه‌‌هاي اجرايي ديگر، در محدوده كار پيمانكار پيش‌بيني نشده باشد و كارفرما پس از عقد اين پيمان تصميم به انجام كار‌هاي يادشده بگيرد، لازم است قبل از هرگونه اقدام، مراتب را به پيمانكار اطلاع دهد.جزیيات نحوه هماهنگي‌هاي لازم در صورت درخواست پيمانكار، هزينه‌‌هاي احتمالي مطابق با محدوده مجاز براساس مفاد ماده 29 و افزايش مدّت پيمان ناشي از اين تصميم كارفرما، با توافق دو طرف مشخص مي‌شود.

3-24- پيمانكار، موظّف است در پايان كار هريك از پيمانكاران ديگر مرتبط با پروژه كه كار آنان به نحوي ممكن است در كيفيت و عملكرد كار او مؤثر واقع شود، كنترل‌ها و بازرسي‌هاي لازم را با هماهنگي كارفرما به عمل آورد و در صورت لزوم، اصلاحات موردنظر خود را به اطلاع كارفرما برساند.

ماده 25- مجري طرح

كارفرما، حداكثر ظرف مدّت 15 روز از تاريخ نافذشدن پيمان، فردي را همراه حدود اختيارات و وظايف وي به‌عنوان مجري طرح و نماينده كارفرما به پيمانكار معرفي مي‌كند. كارفرما در طول اجراي پيمان، مي‌تواند مجري طرح را تعويض و شخص ديگري را به جاي وي تعيين نموده و به پيمانكار معرفي كند. مجري طرح، همواره در طول مدّت پيمان، در حدود اختيارات محوله به نمايندگي از طرف كارفرما اقدام مي‌كند و تمام اطلاعيه‌ها، ابلاغيه‌ها، دستور كارها، تصويب‌ها، به‌وسيله وي صادر مي‌شود و همچنين اطلاعيه‌ها و درخواست‌هاي پيمانكار، به‌عنوان كارفرما و خطاب به وي صادر مي‌گردد. مجري طرح در طول مدّت پيمان، مي‌تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به فرد يا افراد ديگري واگذار كند. در اين‌صورت، طي نامه‌اي فرد يا افراد يادشده را همراه با حدود اختيارات وظايف مربوط، به پيمانكار معرفي مي‌كند. هر نوع دستور، ابلاغيه و اقدام‌هاي فرد يا افراد يادشده، به منزله دستور، ابلاغيه و اقدام‌هاي مجري طرح تلقي مي‌شود. فرد يا افراد يادشده، ممكن است در طول مدّت پيمان تعويض و يا حدود اختيارات و وظايف آنان تغيير كند كه در اين‌صورت، بايد مراتب به‌صورت كتبي به پيمانكار اعلام شود.

ماده 26- تحويل زمين و اطلاعات مرتبط با آن

1-26- كارفرما، بايد طبق پيوست 13، امكان قانوني و عملي در اختيار گرفتن محل‌هاي موردنياز اجراي كار و راه‌‌هاي دسترسي پيمانكار به آن‌ها و همچنين تمام حريم‌ها و اراضي اضافي موردنياز براي احداث تأسيسات موقّت جنبي و پشتيباني به‌وسيله پيمانكار را در موعد مقرر در برنامه زماني فراهم كند. تمام هزينه‌‌هاي تحصيل اراضي كه جنبه دائمي دارند و يا مستحدثات واقع در اراضي مورد نظر، به عهده كارفرماست. هرگاه تمام يا بخشي از اطلاعات مربوط به اراضي موردنياز اجراي كار در اسناد و مدارك فني، مهندسي و طراحي موجود نباشد، كارفرما اين اطلاعات را كه از جمله شامل موارد زير است، براي اجراي صحيح كار‌هاي موضوع پيمان، در موعد مقرر در برنامه زماني به پيمانكار تسليم مي‌كند:

1-1-26- نقشه‌برداري كلي محل اجراي كار، حاوي نقاط مرجع و نشانه و تأسيسات مهم واقع در آن.

2-1-26- اطلاعات زيرزميني (در مواردي كه طبق پيوست 13، به عهده كارفرما باشد).

3-1-26- ساير اطلاعات و ضوابط حاكم بر محل اجراي كار، از قبيل ضوابط بهداشت، ايمني و محيط زيست، كاربري زمين و ساير موارد مرتبط.

تبصره: هزينه در اختيار گرفتن اراضي كه براي تجهيز كارگاه موردنياز هستند، برعهده پيمانكار است، مگر آن‌كه در بخش 13-1 پيوست 13 نحوه ديگري پيش‌بيني شده باشد.

2-26- چنانچه كارفرما در تحويل زمين يا بخش‌هايي از آن كه براي اجراي موضوع پيمان موردنياز هستند، براساس برنامه زمان‌بندي موضوع بخش 13-3 پيوست 13 تأخير نمايد، بايد به ازاي هر ماه تأخير، معادل سود سپرده بلندمدت اعلامي بانك مركزي، براي آن بخش از مبلغ كارها كه در تحويل محل اجراي آن تأخير شده است را به‌عنوان خسارت تأخير در تحويل زمين به پيمانكار بپردازد، مگر آن‌كه در شرايط خصوصي نحوه ديگري پيش‌بيني شده باشد.

ماده 27- كار‌هاي در تعهد كارفرما

1-27- كارفرما، نسبت به انجام كار‌هاي در تعهد خود، از قبيل صدور مجوزها، تحويل اطلاعات، اسناد و مدارك، تأمين بخش‌هايي از دانش فنّي پايه، خريد ليسانس، طراحي، مهندسي، عمليات ساختمان و نصب، تأمين كالا و تجهيزات، مواد اوليه و نيز آب، برق، بخار و سوخت و ساير مواد شيميايي و كاتاليست موردنياز عمليات راه‌اندازي و آزمايش‌هاي عملكردي را كه طبق اسناد و مدارك پيمان از جمله پيوست‌هاي 8، 13 و 19 به عهده وي گذاشته شده است، براساس برنامه زماني موضوع بخش 13-3 پيوست 13، اقدام مي‌كند. چنانچه كارفرما در انجام بخشي از تعهدات خود تأخير كند، مراتب در فاصله زماني معقول، به پيمانكار ابلاغ مي‌شود تا او نسبت به تجديدنظر در برنامه زماني اقدام كند، به نحوي كه تا حد ممكن، از تأخير در اتمام كار جلوگيري شود.

2-28- مسئوليت صحت و دقّت اطلاعات و مدارك فنّي كه طبق پيوست‌هاي 13 و 18 در تعهد كارفرماست، به عهده وي است و هرگونه هزينه اضافي طولاني شدن كار و يا ضرر و زيان ناشي از عدم صحت يا دقّت اطلاعات داده‌شده به پيمانكار، برعهده كارفرماست.

3-28- كارفرما مدارك تسليمي پيمانكار را كه طبق برنامه زماني موضوع بند 3-1-2، از طرف پيمانكار تحويل مي‌شود، در موعد مقرر در برنامه زماني رسيدگي و برحسب مورد، نظر خود را اعلام مي‌كند.

4-28- كارفرما در زمان مناسب با توجّه به برنامه زماني انجام تعهدات پيمانكار، در اخذ مجوز‌هاي قانوني از سازمان‌هاي ذيربط، از جمله مجوز‌هاي لازم براي ترخيص كالا و تجهيزات وارداتي، اخذ رواديد ورود، مجوز كار، پروانه اقامت و مجوز خروج براي كاركنان خارجي پيمانكار، اخذ گذرنامه و رواديد براي كاركنان ايراني پيمانكار همكاري لازم را به عمل مي‌آورد.

5-27- خسارت ناشي از تأخير كارفرما در انجام تعهدات خود، موضوع بند‌هاي 27-1، 27-2 و 27-3 در شرايط خصوصي تعيين مي‌شود.

ماده 28- پرداخت حقوق و عوارض گمركي

1-28- پرداخت كليه هزينه‌‌هاي مربوط به ترخيص و هر نوع حقوق و عوارض گمركي براي واردات كالا و تجهيزات موضوع پيمان، به عهده پيمانكار است، مگر آن‌كه در شرايط خصوصي، به نحو ديگري تصريح شده باشد.

2-28- در مورد حقوق و عوارض گمركي براي واردات ماشين‌آلات ساختماني و ساير وسايل پيمانكار، طبق شرايط خصوصي عمل مي‌شود.

ماده 29- تغيير در كارها

1-29- كارفرما در چارچوب كلي موضوع پيمان، در هر زماني در طول مدّت پيمان تا پيش از تحويل موقت، مي‌تواند كاهش، افزايش، حذف برخي از كارها و يا تغيير در مشخصات آن‌ها را از پيمانكار بخواهد و پيمانكار موظّف به انجام آن‌ها با رعايت ساير بند‌هاي اين ماده و مفاد پيمان است.

2-29- پيمانكار مي‌تواند براي تكميل سريع‌تر كارها، كاهش هزينه‌ها، افزايش كيفيت، بازدهي و يا ايمني كارها تغييراتي را در كارها به كارفرما پيشنهاد كند. كارفرما محق است اين‌گونه تغييرات را قبول يا رد كند. عدم پذيرش تغييرات پيشنهادي پيمانكار از سوي كارفرما، رافع مسئوليت پيمانكار در اتمام و تحويل كارها طبق مشخصات فني پيمان نيست.

3-29- با دريافت دستور و يا تأييد كارفرما، در انطباق با بند‌هاي 29-1 و 29-2، پيمانكار موظّف است، تاثير انجام تغييرات در هزينه و مدّت پيمان را محاسبه و به كارفرما منعكس كند. هزينه تغيير كارها، براساس بند 36-2 محاسبه مي‌شود. مبالغ كار‌هاي افزايش‌يافته يا كاهش‌يافته، با احتساب تغييرات موضوع بند 29-6، نبايد بيش از بيست و پنج درصد مبلغ اوليه پيمان شود. در صورت دستور كارفرما به تغييراتي كه منجربه كاهش بيش از 25 درصد مبلغ پيمان شود، پيمانكار مي‌تواند ضمن اتمام كار‌هاي دردست اقدام، فسخ پيمان را طبق ماده 48 اعلام نمايد و يا كاهش يادشده را بپذيرد. چنانچه دستور تغيير صادره از سوي كارفرما منجربه افزايش بيش از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان گردد، براساس مفاد ماده 46 به پيمان خاتمه داده مي‌شود. تغييرات مدّت پيمان ناشي از تغيير كارها، براساس ماده 43، تعيين مي‌شود.

4-29- انجام تغييرات كار‌هاي موضوع بند‌هاي 29-1 تا 29-3، پس از صدور دستور تغيير كار كه در آن جزیيات كامل تغيير كار و هر نوع تغيير در قيمت و يا تغيير در مدّت پيمان و ساير اصلاحات موردنياز برابر مفاد پيمان، درج شده است، تنظيم مي‌شود و به امضاي دو طرف مي‌رسد و به‌عنوان يكي از اسناد پيمان محسوب مي‌گردد.

5-29- هرگاه دو طرف در مورد تغييرات هزينه يا مدّت پيمان، ناشي از تغيير كارها، ظرف مدّت معقولي كه اجراي كار‌هاي ديگر موضوع پيمان را دچار تأخير نكند، به توافق نرسند، در اين‌صورت كارفرما انجام و يا عدم انجام تغييرات توسط پيمانكار را به وي ابلاغ مي‌كند. در صورت دستور كارفرما مبني بر اجراي تغييرات، به‌رغم عدم حصول توافق در مورد هزينه يا مدت، پيمانكار موظّف به انجام تغييرات است و متعاقباً مذاكرات خود را با كارفرما براي حصول به توافق ادامه مي‌دهد. درصورتي‌كه ظرف مدّت 60 روز، كماكان دو طرف به توافق نهايي نرسند، موارد طبق ماده 51، رسيدگي و تعيين تكليف مي‌شود. تا قبل از حل اختلاف، پرداخت به پيمانكار، طبق مبلغ تغييريافته پيمان، براساس محاسبات كارفرما انجام مي‌شود.

6-29- براي مواردي كه بخشي از كارها براساس فهرست بها برآورد شده باشد، اختلاف مقادير كار‌هاي انجام‌شده طبق پيمان، در مقايسه با مقادير اوليه ضميمه پيمان، نياز به صدور دستور تغيير كار موضوع بند 29-4 را ندارد و تغييرات مبلغ پيمان، براساس قيمت‌هاي فهرست‌بها با رعايت سقف تعيين‌شده در بند 29-3، تعيين مي‌گردد.

7-29- اقدامات اصلاحي ناشي از قصور پيمانكار در انجام كار‌هاي اصلي و مورد تعهد وي، تغيير كار تلقي نمي‌شود و پيمانكار موظّف به انجام اين‌گونه اصلاحات پس از تأييد كارفرما، به هزينه خود و در مدّت پيمان است.

ماده 30- مشاوران كارفرما

كارفرما مي‌تواند به‌منظور انجام بخشي از وظايف و اختيارات خود براي مديريت، نظارت، بازرسي فني و يا انجام كار‌هاي در تعهد وي، موضوع پيوست 13، از خدمات مشاور يا مشاوران استفاده كند.پيمانكار موظّف است بر اساس مفاد بخش 10-3 پيوست 10، همكاري و هماهنگي لازم را با مشاوران كارفرما، به عمل آورد.

ماده 31- بازرسي و كنترل كيفي كار

1-31- پيمانكار، موظّف به تحويل برنامه‌‌هاي كنترل كيفي كار‌هاي مهندسي، ساخت كالا و تجهيزات و عمليات ساختمان و نصب در تعهد خود، پيش از شروع هر بخش از كار، به كارفرماست. اين برنامه‌ها، حاوي سازمان كنترل كيفي پيمانكار، همچنين مراحل و روش‌هاي انجام آزمايش‌ها، بازرسي‌ها و ساير كنترل‌هاي لازم است كه پس از تأييد كارفرما ملاك عمل پيمانكار و كارفرما براي كنترل كيفي عمليات قرار مي‌گيرد.

2-31- پيمانكار، موظّف به انجام آزمايش‌ها و بازرسي‌هاي لازم كارها در محل توليد و ساخت كالا و تجهيزات و يا در محل اجراي كار‌هاي ساختمان و نصب، طبق مفاد پيمان است. هرگاه انجام آزمايش‌هاي اضافي نسبت به موارد پيش‌بيني شده در پيمان، از پيمانكار درخواست شود، پيمانكار موظّف به انجام آنهاست، مشروط بر آن‌كه هزينه اضافي انجام آزمايش‌ها به وي پرداخت شود.

3-31- كارفرما، مي‌تواند در تمام مراحل آزمايش‌ها و بازرسي‌هاي فني كارها، حضور يابد. پيمانكار، موظّف به تأمين امكانات و تسهيلات و انجام هماهنگي‌هاي لازم، در محل توليد و ساخت كالا و تجهيزات و يا در محل اجراي عمليات ساختمان و نصب، براي كاركنان كارفرما، مشاوران وي و كاركنان نهاد‌هاي قانوني، مطابق ماده 24، است.

4-31- پيمانكار، موظّف است حداقل يك ماه قبل از انجام آزمايش‌هاي مربوط به هر بخش از كارها، برنامه‌زماني آن‌ها را به‌منظور هماهنگي‌هاي لازم، براي حضور نمايندگان كارفرما تسليم كند. در صورت اعلام موافقت كارفرما با انجام آزمايش‌ها و بازرسي‌ها طبق برنامه زماني بدون حضور نماينده وي يا عدم حضور نماينده او در زمان تعيين‌شده بدون اطلاع قبلي، پيمانكار آزمايش‌ها را انجام داده و گزارش‌هاي مربوط را به كارفرما تسليم مي‌كند.

5-31- هرگاه بر طبق آزمايش‌ها و بازرسي‌ها و يا با اعلام كارفرما، قسمتي از كار ناقص يا معيوب باشد، پيمانكار موظّف به رفع نقص و اصلاح كار و انجام آزمايش‌ها و بازرسي‌هاي لازم در مورد كار‌هاي اصلاح‌شده به هزينه خود است. درصورتي‌كه پيمانكار ظرف مدّت متعارفي پس از اعلام كارفرما، نسبت به رفع نقص اقدام نكند، كارفرما مي‌تواند با اخطار قبلي به پيمانكار، نسبت به انجام اصلاحات و رفع نقايص، اقدام كرده و هزينه‌‌هاي مربوط را با احتساب هزينه‌‌هاي بالاسري، به حساب بدهي پيمانكار منظور نمايد.

6-31- هرگاه در نتيجه آزمايش‌ها و بازرسي‌ها، اشكال‌ها و نواقص مكرر در بخش يا بخش‌هايي از كارها مشاهده شود كه به نظر كارفرما ناشي از عدم به كارگيري نيروي انساني ماهر يا كالا و تجهيزات نامرغوب يا روش نامناسب يا عدم به‌كارگيري تجهيزات ساختماني مناسب براي كار باشد، كارفرما مي‌تواند دستور توقف اجراي آن بخش يا بخش‌هاي كار را تا رفع عوامل اشكال‌ها از سوي پيمانكار، صادر كند. اين موضوع، هيچ حقي را براي پيمانكار، به‌منظور ادعاي هزينه اضافي و يا افزايش مدّت پيمان ايجاد نمي‌كند.

7-31- پيمانكار، موظّف است براي مواردي از كارها كه نياز به آزمايش و بازرسي و يا تأييد قبل از پوشيده شدن و يا مدفون شدن دارند، اجازه كارفرما را براي پوشاندن كار موردنظر اخذ نموده، سپس اقدام كند. كارفرما بايد ظرف مدّت تعيين‌شده در برنامه زمان‌بندي نظر خود را در خصوص ادامه كار به پيمانكار اعلام نمايد. چنانچه پيمانكار بدون اخذ نظر كارفرما در مهلت مقرر اقدام به پوشاندن يا مدفون كردن كارها نمايد، با دستور كارفرما، پيمانكار بايد با هزينه خود، هر نوع پوشش انجام شده را از روي كار برداشته، آن را براي انجام آزمايش‌ها و بازرسي‌ها و تأييد كارفرما، آشكار سازد، مگر آن‌كه كارفرما در مهلت تعيين‌شده براساس زمان‌بندي تعيين‌شده در بخش 13-4 پيوست 13، اقدام به اعلام‌نظر در رابطه با بخش‌هايي از كار كه پوشيده يا مدفون خواهند شد نكرده باشد.

8-31- بارگيري و حمل كالا و تجهيزاتي كه بنا به سفارش پيمانكار، به‌وسيله سازندگان مورد تأييد كارفرما ساخته مي‌شوند، تنها پس از بررسي مدارك بازرسي ساخت و كنترل نهايي و صدور مجوز حمل توسط كارفرما، مجاز است.

9-31- در موارد ابهام در تفسير و يا نتيجه‌گيري از آزمايش‌ها و بازرسي‌هاي فني به عمل آمده، پيمانكار و كارفرما پس از كسب نظر مرجع فني تعيين‌شده در شرايط خصوصي، ابهامات را رفع و كارها را بر آن اساس دنبال مي‌كنند.

ماده 32- شمول مبلغ پيمان

مبلغ پيمان، عبارت از مبلغ درج شده در ماده 3 موافقت‌نامه و تغييرات موضوع ماده 36 است كه در برابر انجام تعهدات پيمانكار و به ترتيب درج شده در مواد بعدي، به پيمانكار پرداخت مي‌شود. مبلغ پيمان، از جمله شامل جبران هزينه‌‌هاي زير، به‌منظور انجام كار‌هاي موضوع پيمان به‌وسيله پيمانكار و نيز سود پيمانكار است.

1-32- هزينه نيروي انساني موردنياز براي انجام بخش‌هاي مختلف كار‌هاي طراحي، ساخت و اجرا اعم از نيرو‌هاي مستقيم و نيرو‌هاي غيرمستقيم، از قبيل عوامل مديريتي مستقر در كارگاه و يا ساير محل‌هاي مرتبط با كار كه شامل دستمزد و تمام مزاياي قانوني و ساير هزينه‌‌هاي مرتبط با استخدام و به كارگيري آنان است.

2-32- هزينه تهيه كالا و تجهيزات و ساير مواد مورد نياز، براي انجام كار و همچنين تأمين لوازم يدكي طبق پيوست 11.

3-32- هزينه حمل‌ونقل و انبارداري تجهيزات و كالا و لوازم يدكي و ساير مواد موردنياز اجراي كار.

4-32- هزينه خدمات فني تأمين‌كنندگان تجهيزات در كارگاه، در موارد لزوم.

5-32- هزينه‌‌هاي پرداختي به پيمانكاران فرعي و مهندسان طراح و صاحبان ليسانس، به‌منظور انجام بخش‌هايي از كار‌هاي طراحي، خريد ليسانس، ساختمان و نصب، آزمايش‌ها، بازرسي‌ها و ساير خدمات فني و مهندسي.

6-32- هزينه كرايه ماشين‌آلات، تجهيزات و تأسيسات ساختماني موردنياز اجراي كار.

7-32- هزينه تهيه انواع ضمانت‌نامه‌ها و بيمه‌نامه‌ها.

8-32- هزينه انواع ماليات‌ها و ساير عوارض قانوني، متعلق به پيمانكار و مرتبط با پيمان.

9-32- ساير هزينه‌‌هايي كه طبق شرايط خصوصي، به عهده پيمانكار است.

10-32- هزينه‌‌هاي متفرقه ديگر، شامل:

1-10-32- هزينه آموزش كاركنان كارفرما، طبق پيوست 12.

2-10-32- هزينه مسافرت و نقل و انتقال كاركنان پيمانكار، در اجراي كار‌هاي موضوع پيمان.

3-10-32- هزينه‌‌هاي مرتبط با بارگيري، حمل، تخليه، نصب و برچيدن انواع تأسيسات و تجهيزات و ماشين‌آلات ساختماني و ابزارآلات و مواد مصرفي موردنياز آن‌ها.

4-10-32- هزينه‌‌هاي موردنياز براي احداث، نگهداري، حفاظت، بهره‌برداري و برچيدن محل اسكان موقّت كاركنان در كارگاه و يا جا‌هاي ديگر و دفاتر كار آنان و خدمات و سرويس‌هاي جاري موردنياز آنها.

5-10-32- هزينه‌‌هاي مربوط به احداث تأسيسات موقت، از قبيل سيستم‌هاي تأمين آب، برق، تلفن، گاز، براي كارگاه و هزينه‌‌هاي جاري آن‌ها.

ماده 33- پرداخت‌هاي موقّت  

1-33- پرداخت‌هاي به پيمانكار، موضوع ماده 4 موافقت‌نامه، براساس جدول تفكيك مبلغ پيمان براي بخش‌هاي مختلف كار، موضوع پيوست 1 و يا برحسب مورد، براساس فهرست مقادير و بهاي درج‌شده در پيوست 2 و با توجّه به ميزان كار واقعي انجام‌شده، به روش درج‌شده در بخش 5-1 پيوست 5، صورت مي‌گيرد.

2-33- به‌منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار و براي تأمين امكانات پيش‌نياز اجراي كار، مبلغي به‌عنوان پيش‌پرداخت كه ميزان آن در پيوست 5، مطابق با قوانين و مقررات، مشخص مي‌شود، در برابر دريافت تضمين معتبر و قابل‌قبول كارفرما، طبق ماده 5، به پيمانكار پرداخت مي‌شود.

3-33- در پايان هر ماه و يا مقاطع زماني تعيين شده در بخش 5-2 پيوست 5، پيمانكار صورت‌وضعيت كار‌هاي انجام‌شده تا آن تاريخ را طبق كاربرگ‌هايي كه با توافق كارفرما تنظيم مي‌شود، تهيه و به كارفرما تسليم مي‌كند. به ضميمه صورت‌وضعيت، تمام اسناد مثبته مورد نياز، طبق مفاد پيمان تحويل مي‌شود. پيمانكار، قيمت كالا و تجهيزات حمل‌شده به محل كارگاه را با ارائه اسناد مثبته حمل و بيمه حمل و در صورت بدون عيب بودن آن‌ها و مدارك دال بر انتقال مالكيت آن‌ها به كارفرما و عدم وجود مدعي براي آن‌ها و پوشش بيمه‌اي براي آن‌ها، در صورت‌وضعيت‌ها درج مي‌كند. ارقام و مقادير درج‌شده در صورت‌وضعيت‌هاي موقّت و همچنين پرداخت‌هاي مربوط به آن‌ها جنبه موقّت و غيرقطعي دارد، اما لازم است كه اين مقادير در مقايسه با مقادير واقعي از دقّت كافي برخوردار باشد، به نحوي كه از بروز مشكلات و صرف وقت به هنگام رسيدگي به صورت‌وضعيت‌هاي موقّت و قطعي، جلوگيري شود. مسئوليت تأخير در رسيدگي به صورت‌وضعيت‌ها، ناشي از عدم اعمال موارد يادشده به عهده پيمانكار است.

4-33- كارفرما صورت‌وضعيت دريافت‌شده را حداكثر ظرف ده روز بررسي و در صورت وجود اشكال در آن، با تعيين دلايل و موارد اشكال، آن را براي اصلاح به پيمانكار عودت مي‌دهد. درصورتي‌كه صورت‌وضعيت دريافت‌شده كه بايد ظرف مهلت تعيين‌شده بررسي شود، از طرف كارفرما قابل‌قبول تشخيص داده شود، مراتب به پيمانكار اطلاع داده مي‌شود. كارفرما، ظرف مهلت بيست روز از تاريخ دريافت صورت‌وضعيت، مبلغ صورت‌وضعيت را به پيمانكار پرداخت مي‌كند. هرگاه به هر دليل، بررسي و تأييد كارفرما براي پرداخت بيش از 20 روز به طول بيانجامد، كارفرما بايد ظرف حداكثر يك هفته از درخواست مجدد پيمانكار، هفتاد درصد مبلغ صورت‌وضعيت را پس از كسر كسور مربوط، به‌طور علي‌الحساب  به پيمانكار پرداخت نمايد. كارفرما مي‌تواند به‌منظور جلوگيري از ضرر و زيان وارده به خود و با توجّه به انجام آزمايش‌ها و بازرسي‌هاي بعدي و يا كسب اطلاعات و شواهد جديد در موارد زير، از پرداخت تمام و يا قسمتي از صورت‌وضعيت، به تناسب ضرر و زيان واردشده، خودداري كند و در صورت لزوم، پرداخت‌هاي قبلي را نيز به حساب بدهي پيمانكار منظور نمايد:

1-4-33- در مواردي كه تمام يا بخشي از كار‌هاي انجام‌شده داراي نقص بوده و يا كار‌هاي تكميل‌شده قبلي دچار صدمه شده و نياز به اصلاح و يا جايگزيني داشته باشد.

2-4-33- درصورتي‌كه مبلغ پيمان به‌علت صدور دستور تغيير كارها كاهش يافته باشد و اين كاهش در صورت‌وضعيت‌هاي قبلي منظور نشده باشد.

3-4-33- هرگاه به‌دليل قصور پيمانكار در انجام اصلاحات لازم در كارها در زمان مقرر كارفرما با توجّه به بند 31-5 رأسا اقدام به اصلاح كار‌هاي معيوب كرده باشد.

4-4-33- وقوع هريك از شرايطي كه منجر به بركناري پيمانكار، طبق ماده 47 شود.

5-4-33- در صورت بروز هر نوع ادعاي اشخاص ثالث، از جمله هر نوع ادعاي مالكيت عليه كارفرما، ناشي از عملكرد پيمانكار و به‌طور كلي اجراي پيمان.

5-33- پيمانكار تعهد مي‌كند كه با دريافت مبلغ هر صورت‌وضعيت، تمام كارها و كالا و تجهيزات درج‌شده در آن صورت‌وضعيت، به تملك كارفرما درآمده و پيمانكار موظّف به رفع هرگونه ادعا و اعتراض اشخاص ثالث، نسبت به آنهاست.

6-33- تأييد و پرداخت مبلغ صورت‌وضعيت‌ها به پيمانكار، از مسئوليت اصلي وي در انجام تعهداتش طبق پيمان نمي‌كاهد و به معناي تأييد كيفي يا كمي كارها توسط كارفرما نيست. پيمانكار موظّف است كارها را تكميل كرده، در صورت بروز هر نوع اشكال در كار‌هايي كه صورت وضعيت آن‌ها پرداخت شده است، نسبت به رفع عيب و يا جايگزيني آن‌ها اقدام نمايد.

33-7- از هريك از پرداخت‌هاي موقّت به پيمانكار، مبالغ زير كسر مي‌شود:

1-7-33- درصدي به‌عنوان سپرده حسن اجراي كار، مطابق با قوانين و مقررات مربوط به تضمين معاملات دولتي كسر مي‌شود و در حساب جداگان‌هاي نزد كارفرما نگهداري مي‌گردد. مقدار سپرده حسن اجراي كار كه مي‌تواند براي بخش‌هاي مختلف كار متفاوت باشد ولي مجموع مبلغ آن نبايد بيش از ده درصد مبلغ پيمان باشد، در شرايط خصوصي پيمان مشخص مي‌شود. در موارد مسكوت در شرايط خصوصي، اين مبلغ ده درصد مبلغ صورت‌وضعيت‌هاست.

2-7-33- ساير كسور از جمله موارد زير است:

– وديعه بيمه تأمين اجتماعي، طبق مقررات نافذ در زمان اجراي كار.

– پرداخت‌هاي علي‌الحساب  به پيمانكار و همچنين مبالغ مربوط به استهلاك پيش‌پرداخت.

– هزينه كار‌هاي انجام‌شده و يا كالا و تجهيزات واگذارشده از سوي كارفرما كه در زمره تعهدات پيمانكار است.

8-33- هرگاه كارفرما نتواند ظرف مدّت مقرر در بند 33-4، صورت‌وضعيت‌هاي پيمانكار را پرداخت كند، به تناسب مدّت تأخير در پرداخت‌هاي مربوط، مبلغي به‌عنوان جبران هزينه‌‌هاي اضافي پيمانكار در مدّت تأخير كه ميزان آن در شرايط خصوصي مشخص مي‌شود، به وي پرداخت مي‌كند. در موارد مسكوت در شرايط خصوصي، اين مبلغ معادل سود سپرده بلندمدت بانكي اعلامي بانك مركزي به تناسب زمان تأخير و مبلغ صورت‌وضعيت مورد تأييد كارفرما مي‌باشد. در صورت تأخير پرداخت صورت‌وضعيت موقّت بيش از سه ماه از سوي كارفرما، پيمانكار مي‌تواند به استناد ماده 48، پيمان را فسخ كند.

ماده 34- مبالغ مشروط

1-34- درصورتي‌كه در بند 3-3 موافقت‌نامه، مبلغي به‌عنوان مبلغ مشروط پيش‌بيني شده باشد، اين مبلغ براي انجام كارها، خدمات، تأمين كالا و تجهيزات، به شرح پيوست 17 است كه در صورت دستور كارفرما، كار‌هاي مربوطه به‌وسيله پيمانكار انجام و مبالغ مربوطه پرداخت مي‌گردد.

2-34- هر نوع پرداخت از محل مبلغ مشروط به تناسب كارها، خدمات يا تأمين كالا و تجهيزاتي صورت مي‌گيرد كه با دستور كارفرما از پيمانكار درخواست شده باشد. درج مبلغ مشروط در پيمان، هيچ‌گونه تعهدي براي كارفرما در برابر پيمانكار در ارجاع كار، ايجاد نمي‌كند.

3-34- چنانچه مبالغ و يا شيوه محاسبه مبالغ قابل پرداخت مربوط به مبالغ مشروط در پيوست 17 تعيين نشده باشد، نحوه پرداخت به شرح زير است:

1-3-34- بهاي انجام كار‌هايي كه شامل تهيه مصالح و تجهيزات و انجام خدمات يا صرفاً انجام خدمات به‌وسيله پيمانكار است، به روش تعيين‌شده در بند 36-2، به پيمانكار پرداخت مي‌شود.

2-3-34- در مواردي كه فقط تهيه و تأمين كالا و تجهيزات از پيمانكار درخواست شود، قيمت واقعي پرداخت‌شده به‌وسيله پيمانكار، براساس اسناد مثبته، به علاوه درصدي به‌عنوان هزينه‌‌هاي بالاسري (شامل سود پيمانكار) كه ميزان آن در شرايط خصوصي تعيين شده است، به پيمانكار پرداخت مي‌شود.

ماده 35- پرداخت‌هاي ارزي

درصورتي‌كه در ماده 3 موافقت‌نامه، پرداخت بخشي از مبلغ پيمان به ارز خارجي تعيين شده باشد، نرخ تسعير و ساير ضوابط مربوط به اين‌گونه پرداخت‌ها، طبق مفاد درج شده در شرايط خصوصي است.

ماده 36- تغييرات در مبلغ پيمان

1-36- مبلغ پيمان فقط در شرايط زير قابل تغيير است:

1-1-36- صدور دستور تغيير كار كه منجر به افزايش يا كاهش مبلغ پيمان شود.

2-1-36- تغيير مقادير كار‌هاي انجام شده طبق مدارك پيمان، در مقايسه با مقادير اوليه منضم به پيمان براي بخشي از پيمان كه براساس فهرست‌بها تنظيم شده باشد، موضوع بند 29-6.

3-1-36- كاهش مبلغ ناشي از خسارت تأخير در اتمام به موقع كار، به ميزان پيش‌بيني شده در ماده 45 براي پرداخت خسارت تأخير در اتمام به موقع كار.

4-1-36- افزايش مبلغ ناشي از تسريع كار، به ميزان پيش‌بيني شده در ماده 45 براي پرداخت هزينه تسريع كار.

5-1-36- تغيير مبلغ ناشي از تعديل، درصورتي‌كه در شرايط خصوصي براي جبران نوسان قيمت كالا و تجهيزات، كرايه ماشين‌آلات ساختماني، دستمزد نيروي انساني و هزينه‌‌هاي مربوط به حمل‌ونقل تعديل پيش‌بيني شده باشد، اين تغييرات طبق روش پيش‌بيني شده در پيوست 4، اعمال مي‌گردد.

6-1-36- كاهش مبلغ پيمان به‌دليل قصور پيمانكار در اقدام به موقع براي اصلاح كار‌هاي ناقص و انجام كار به‌وسيله كارفرما، موضوع بند 31-5.

7-1-36- افزايش يا كاهش مبلغ پيمان ناشي از تغيير در قوانين و مقررات داخلي، موضوع بند22-2.

8-1-36- افزايش مبلغ پيمان ناشي از دستورات كارفرما براي همكاري و هماهنگي‌هاي موضوع بند 24-2.

9-1-36- افزايش مبلغ پيمان ناشي از پرداخت خسارات تأخير در انجام تعهدات كارفرما، موضوع بند‌هاي 26-2، 27-5، 33-8 و 46-9.

10-1-36- افزايش مبلغ پيمان ناشي از كار‌هاي مربوط به مبالغ مشروط موضوع ماده 34.

11-1-36- افزايش مبلغ پيمان ناشي از دستور كارفرما مبني بر اتمام زودتر از برنامه زماني كارها مطابق موضوع جزء 43-2-2.

12-1-36- افزايش مبلغ پيمان ناشي از خريد حقوق ثبت‌شده موضوع بند 4-6.

13-1-36- كاهش مبلغ پيمان ناشي از هزينه‌‌هاي مربوط به تأمين و يا تمديد بيمه‌نامه‌ها توسط كارفرما، موضوع بند 9-4.

14-1-36- كاهش مبلغ پيمان ناشي از جرائم مربوط به پرداخت دستمزد كاركنان پيمانكار توسط كارفرما، موضوع بند 15-6.

2-36- نحوه محاسبه تغيير مبلغ پيمان ناشي از تغيير كارها.

1-2-36- در مواردي كه فهرست‌بها طبق يكي از پيوست‌هاي 2 (براي بخشي از پيمان كه براساس فهرست‌بها محاسبه مي‌شود) و يا پيوست 3 (فهرست بهاي واحد كار‌هاي اضافي و يا نقصاني)، ضميمه پيمان باشد و بهاي كار‌هاي اضافي و يا نقصاني در آن‌ها موجود باشد، برحسب مورد، از قيمت فهرست‌هاي يادشده استفاده مي‌شود.

2-2-36- در مواردي كه فهرست‌هاي يادشده در جزء 36-2-1، پيوست پيمان نباشد و يا بهاي كار‌هاي اضافي و يا نقصاني در آن‌ها موجود نباشد، قيمت كار‌هاي اضافي و يا نقصاني، به يكي از دو روش زير محاسبه مي‌شود:

– قيمت كار‌هاي اضافي و يا نقصاني برحسب مورد، براساس نرخ عوامل (نيروي انساني و ماشين‌آلات، مواد و مصالح و حمل) درج‌شده در بخش‌هاي 2-2 پيوست 2 و 3-2 پيوست 3 پيمان و مدارك مثبته خريد كالا و تجهيزات، پس از منظور كردن هزينه‌‌هاي بالاسري (شامل سود پيمانكار)، به ميزان تعيين‌شده در جزء 34-3-2 شرايط خصوصي محاسبه مي‌شود.

– در صورت توافق دو طرف، قيمت كار‌هاي اضافي و يا نقصاني، مي‌تواند به‌صورت يك مبلغ مقطوع و يا رديف‌هاي جديد فهرست بها، با رعايت ساير مفاد پيمان تعيين شود.

3-36- براي محاسبه تغيير مبلغ پيمان ناشي از تغيير احجام و مقادير كار انجام‌شده طبق پيمان نسبت به برآورد اوليه، موضوع بند 29-6 (براي مواردي كه بخشي از پيمان براساس فهرست‌بها تنظيم شده باشد)، مبلغ پيمان به تناسب احجام و مقادير كار‌هاي انجام‌شده طبق پيمان و براساس فهرست‌بهاي پيوست پيمان، محاسبه مي‌شود.

4-36- كاهش مبلغ پيمان به‌دليل قصور پيمانكار در اقدام به موقع براي اصلاح كار‌هاي ناقص و انجام كار به‌وسيله كارفرما، موضوع جزء 36-1-6، برحسب مورد، طبق يكي از روش‌هاي تعيين‌شده در بند 36-2، محاسبه مي‌شود.

ماده 37- صورت وضعيت قطعي

1-37- پس از انجام تحويل موقّت و ارائه گواهي رفع نقص طبق ماده 40 و همچنين تحويل تمام اسناد و مدارك باقيمانده به كارفرما، از قبيل دستورالعمل‌هاي راه‌اندازي، راهبري، بهره‌برداري، تعمير و نگهداري تجهيزات، نقشه‌ها و مدارك فني موضوع بخش 18-2 پيوست 18، مدارك بازرسي و آزمايش تجهيزات و عمليات ساختمان و نصب و مدارك مرتبط با بيمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها و هر نوع سند و مدرك ديگري كه در پيمان به آن‌ها اشاره شده است، پيمانكار صورت‌وضعيت قطعي كار‌هاي موضوع پيمان را تنظيم نموده و همراه مدارك زير، تسليم كارفرما مي‌كند:

1-1-37- هرگونه بيمه‌نامه لازم براي مصون نگهداشتن كارفرما از ادعاي اشخاص ثالث، از زمان تحويل موقّت به بعد، طبق پيوست 6.

2-1-37- مدارك دال بر حل‌وفصل هرگونه دعاوي، از جمله ادعاي مالكيت اشخاص ثالث، در رابطه با كار‌هاي موضوع پيمان.

3-1-37- پيمانكار به‌همراه اين مدارك، اقرارنامه‌اي را تنظيم مي‌كند كه طي آن، هرگونه حق تصرف و يا داشتن بدهي را در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان، خريد دانش فنّي، كالا و يا تجهيزات و ساير مطالباتي كه ممكن است متوجه كارفرما شود، منتفي دانسته و نسبت به حل‌وفصل ادعاها و پرداخت بدهي‌هاي خود، مهندسان طراح، پيمانكاران فرعي و تأمين‌كنندگان، توافق‌هاي لازم را با طرف‌هاي ذينفع به عمل آورده است.

2-37- درصورتي‌كه به تشخيص كارفرما، پيمانكار تمام تعهدات قراردادي خود را طبق اسناد پيمان انجام داده باشد و مدارك پيوست صورت‌وضعيت تعيين‌شده در بند 37-1 كامل باشد، از سوي كارفرما ظرف مدّت ده روز، مراتب پذيرش و قبولي صورت‌وضعيت، براي بررسي و پرداخت، به پيمانكار اعلام مي‌شود. در غير اين‌صورت، ضمن بازگرداندن آن، دلايل عدم پذيرش صورت‌وضعيت، ظرف همان مهلت به پيمانكار اعلام مي‌گردد تا وي نسبت به رفع نواقص كارها و يا تكميل مدارك اقدام كرده و مجدداً صورت‌وضعيت را تسليم نمايد. پس از دريافت صورت‌وضعيت قابل‌قبول و به‌همراه اسناد و مدارك لازم، كارفرما صورت‌وضعيت مربوط را رسيدگي و ظرف مدّت 120 روز از تاريخ دريافت صورت‌وضعيت، مبلغ صورت‌وضعيت قطعي را پس از كسر كسور مربوط، به پيمانكار پرداخت مي‌كند و نسبت به آزادسازي مبالغ سپرده يا تضامين حسن اجراي كار طبق بند 8-2 اقدام مي‌نمايد. هرگاه كارفرما طلب پيمانكار را ظرف مهلت تعيين‌شده پرداخت نكند يا براي آزادسازي تضامين پيمانكار اقدام ننمايد، طبق بند 33-8 خسارت تأخير پرداخت به پيمانكار تعلق مي‌گيرد. هرگاه براساس صورت‌وضعيت قطعي، پيمانكار بدهكار شود، بايد در مدّت 30 روز از تاريخ تأييد صورت‌وضعيت، طلب كارفرما را بپردازد و اگر از اين پرداخت استنكاف ورزد يا تأخير كند، كارفرما حق دارد بدون انجام تشريفات قضايي، طلب خود را از محل سپرده‌ها و تضمين‌هاي موجود پيمانكار وصول نمايد و اگر مبالغ آن‌ها تكافو نكند، با رعايت قوانين جاري كشور از ديگر دارايي‌هاي او وصول كند.

3-37- پرداخت مبلغ صورت‌وضعيت قطعي مورد تأييد كارفرما منوط به ارائه مدارك دال بر پرداخت حقوق و عوارض دولتي از جمله بيمه تأمين اجتماعي براساس قوانين و مقررات مربوطه از سوي پيمانكار است.

4-37- درصورتي‌كه كار‌هاي موضوع پيمان، بدون قصور پيمانكار، داراي تأخير قابل ملاحظه‌اي باشد و پيشرفت كار پيمانكار به حدي رسيده باشد كه مبلغ كار‌هاي باقيمانده كمتر از مبالغ سپرده يا تضامين حسن اجراي كار نزد كارفرما باشد، پيمانكار مي‌تواند صورت‌وضعيت قطعي كار‌هاي تحويل‌شده بدون نقص و تكميل شده تا آن تاريخ را تنظيم نموده و به كارفرما تسليم كند تا طبق اين ماده مورد اقدام قرار گيرد. در اين‌صورت، ساير تعهدات پيمانكار براي ادامه كارها به قوّت خود باقي مانده و پيمان همچنان نافذ خواهد بود.

5-37- با تأييد صورت‌وضعيت قطعي از سوي دو طرف، طرفين از هرگونه ادعايي عليه يكديگر در رابطه با پيمان، صرف‌نظر مي‌كند، مگر در مورد ادعا‌هايي كه قبل از تأييد صورت‌وضعيت قطعي مطرح شده است، اما حل‌وفصل آن توسط دو طرف، به زمان‌هاي بعد موكول شده باشد.

ماده 38- پيش‌راه‌اندازي و تكميل مكانيكي

1-38- پيمانكار، پس از اتمام مراحل ساختمان و نصب كار موضوع پيمان و آماده شدن براي پيش‌راه‌اندازي، مراتب را همراه برنامه زماني انجام آزمايش‌ها و عمليات پيش‌راه‌اندازي به كارفرما اطلاع داده و درخواست حضور نمايندگان كارفرما را در آزمايش‌ها و عمليات پيش‌راه‌اندازي و انجام تعهدات احتمالي كارفرما، طبق پيوست 13 پيمان مي‌نمايد.

2-38- كارفرما پس از بازديد كامل كارها، حداكثر ظرف مدّت يك هفته، فهرست نواقص احتمالي كارها را تهيه و به پيمانكار ابلاغ مي‌كند. پيمانكار، طبق برنامه زماني مورد تأييد كارفرما، نسبت به رفع نواقص اقدام كرده و مراتب را براي تأييد به وي اعلام مي‌كند.

3-38- پس از تأييد كارفرما، مبني بر آماده بودن كار براي پيش‌راه‌اندازي، عمليات پيش‌راه‌اندازي طبق دستورالعمل‌ها و مشخصات فني كه با رعايت مفاد بند 27-3، به تصويب كارفرما رسيده است، با حضور نمايندگان كارفرما، به‌وسيله پيمانكار انجام مي‌شود. در خاتمه، پس از رفع نواقص اساسي اعلام‌شده از سوي كارفرما، گواهي تكميل مكانيكي كارها و آمادگي واحد براي راه‌اندازي، به‌وسيله كارفرما صادر مي‌گردد.

ماده 39- راه‌اندازي و آزمايش‌هاي عملكردي

1-39- پس از صدور گواهي تكميل مكانيكي، پيمانكار تأمين تعهدات كارفرما را براي راه‌اندازي، طبق پيوست 13 درخواست مي‌كند و پس از هماهنگي با كارفرما، عمليات راه‌اندازي را طبق دستورالعمل‌هاي راه‌اندازي كه قبلاً به تصويب كارفرما رسيده است، براساس تفكيك وظايف بخش 9-1 پيوست 9 انجام مي‌دهد.

2-39- پس از راه‌اندازي و برقراري شرايط عملياتي عادي و پايدار، پيمانكار، مراتب را به كارفرما اطلاع داده و شروع آزمايش‌هاي عملكردي را درخواست مي‌كند.

3-39- پس از تأييد كارفرما مبني بر شروع آزمايش‌هاي عملكردي، ظرف حداكثر يك هفته از درخواست پيمانكار براي شروع آزمايش‌هاي مذكور، آزمايش‌ها به ترتيب و طبق روش‌هاي درج‌شده در پيوست 9، به‌منظور دستيابي به عملكرد تعيين‌شده در اين پيوست، انجام مي‌شود.

4-39- در صورت عدمحصول تمام و يا برخي از شاخص‌هاي عملكردي و مصارف، طبق بخش 9-3 پيوست 9، عمل مي‌شود.

5-39- راه‌اندازي تمام يا بخش‌هايي از كار توسط كارفرما پيش از صدور گواهي تكميل مكانيكي مطابق مفاد اين ماده، به منزله تأييد تكميل مكانيكي توسط كارفرما خواهد بود.

ماده 40- تحويل موقّت

1-49- پس از اتمام آزمايش‌هاي عملكردي موضوع ماده 39 و حصول شاخص‌هاي عملكردي و مصارف طبق بخش 9-2 پيوست 9 و يا اجراي تمهيدات پيش‌بيني شده در بخش 9-3 پيوست 9، پيمانكار درخواست تحويل موقّت موضوع پيمان را به كارفرما تسليم مي‌كند. به‌همراه اين درخواست، تمام مدارك مربوط به بازرسي‌ها و آزمايش‌هاي انجام‌شده و نقشه‌‌هاي چون‌ساخت (درصورتي‌كه تا آن زمان تسليم نشده باشد)، بايد از سوي پيمانكار تحويل شود.

2-40- كارفرما پس از بازديد كامل كارها و حصول اطمينان از نبودن اشكال‌هاي اساسي در كار و آمادگي آن براي تحويل موقت، تاريخي را كه حداكثر 15 روز از زمان درخواست پيمانكار براي تحويل موقّت ديرتر نخواهد بود، براي حضور نمايندگان كارفرما و پيمانكار در محل تعيين مي‌نمايد. نمايندگان كارفرما و پيمانكار، در موعد مقرر در محل حاضر شده، ضمن بازديد از كارها، نسبت به تنظيم صورت‌جلسه تحويل موقت، به‌همراه فهرست نواقص باقيمانده كار‌هاي در تعهد پيمانكار، اقدام مي‌كنند. پيمانكار موظّف است نواقص تعيين‌شده را طبق برنام‌هاي كه در صورت‌جلسه تحويل موقّت تعيين شده است، حداكثر تا قبل از تسليم صورت‌وضعيت قطعي برطرف كرده، سپس صدور گواهي رفع نقص را از كارفرما درخواست كند. كارفرما پس از بازديد و بازرسي‌هاي لازم و حصول اطمينان از رفع نواقص، گواهي رفع نقص را حداكثر ظرف مدّت يك هفته از تاريخ درخواست پيمانكار، صادر و براي پيمانكار ارسال مي‌دارد.

3-40- در صورت تأخير كارفرما در برگزاري جلسه تحويل موقّت براساس مفاد بند 40-2، خسارت تأخير پرداخت صورت وضعيت قطعي طبق بند 33-8، به پيمانكار تعلق مي‌گيرد.

4-40- تحويل موقّت قسمت‌هايي از كار كه طبق مشخصات فني نياز به راه‌اندازي و آزمايش‌هاي عملكردي، موضوع ماده 39، ندارند و آماده بهره‌برداري هستند، نيز به روش پيش‌بيني شده در بند‌هاي 40-1 و 40-2، انجام مي‌شود.

5-40- تحويل موقّت قسمت‌هاي مستقلي از كار، قبل از تحويل كل كار، در شرايط زير مجاز است:

1-5-40- درصورتي‌كه براي تحويل قسمت‌هاي جداگانه كار و برنامه زماني آن‌ها در پيمان پيش‌بيني لازم شده باشد.

2-5-40- درصورتي‌كه در طول مدّت پيمان، كارفرما نياز به تحويل گرفتن قسمت‌هايي از كار قبل از تحويل كل كار داشته باشد. در اين‌صورت، كارفرما مراتب را به پيمانكار ابلاغ مي‌كند و پيمانكار بررسي لازم را براي حصول اطمينان از عدم تداخل و يا ايجاد مشكل در ساير قسمت‌ها و عملكرد كل كار، به عمل آورده و موضوع، مورد توافق دو طرف قرار مي‌گيرد. در هريك از اين موارد، تحويل موقّت قسمت‌هاي مورد نظر، به ترتيب بند‌هاي 40-1 تا 40-4 انجام مي‌شود.

6-40- پس از تحويل موقّت عمليات موضوع پيمان، پيمانكار موظّف است نسبت به برچيدن كارگاه‌ها، انبارها، دفترها و محل‌هاي اسكان موقّت خود، خروج ماشين‌آلات ساختماني، هر نوع مواد و مصالح متعلق به خود و هر نوع مواد زائد باقيمانده از برچيدن كارگاه‌ها و تأسيسات موقّت خود، اقدام كند.هرگاه بخشي از مصالح مازاد، تأسيسات موقّت و تجهيزات ايجاد شده به‌وسيله پيمانكار، موردنياز كارفرما باشد، نحوه واگذاري آن‌ها در شرايط خصوصي بيان مي‌شود.

7-40- حداقل يك ماه پيش از تحويل موقّت عمليات موضوع پيمان، در رابطه با آن بخش از كالا و تجهيزات كه مطابق مفاد پيوست 13 از سوي كارفرما جهت اجراي موضوع پيمان تأمين و در اختيار پيمانكار قرار گرفته است، پيمانكار بايد تراز نهايي كالا و تجهيزات تحويلي كارفرما را تهيه و تسليم نمايد. نحوه تعيين تكليف، شيوه تسويه حساب‌هاي مربوط به كالا و تجهيزات مازاد تحويلي كارفرما و خسارات ناشي از عدم اجراي تعهدات پيمانكار موضوع اين بند در شرايط خصوصي بيان مي‌شود.

ماده 41- دوره مسئوليت رفع نقص

1-41- پس از تحويل موقّت كارها به شرح ماده 40، هرگاه ظرف مدّت حداقل يك سال و يا هر زمان طولاني‌تر ديگري كه در شرايط خصوصي بيان شده باشد، هر نوع عيب و نقصي در كار‌هاي در تعهد پيمانكار مشاهده شود، پيمانكار موظّف است بلافاصله پس از دريافت دستور كارفرما، نسبت به رفع نقص، اصلاح و جايگزين نمودن كار معيوب و رفع آسيب‌هاي ناشي از آن به بخش‌هاي ديگر كار، به هزينه خود اقدام كند. مشروط بر آن كه عيوب و نواقص، ناشي از نگهداري و يا بهره‌برداري نادرست كار، مغاير با مشخصات فني و دستورالعمل‌هاي بهره‌برداري و نگهداري از سوي كارفرما، نباشد.

2-41- پيمانكار موظّف است پس از انجام اصلاحات و يا تعويض و جايگزيني‌هاي لازم براي رفع عيب و نقص، آزمايش‌هاي لازم را براي حصول اطمينان از رفع عيب و اخذ تأييد كارفرما، به هزينه خود انجام دهد.

3-41- پس از رفع عيب هر قسمت از كار و تأييد كارفرما مبني بر صحت انجام آن‌ها، دوره مسئوليت رفع نقص آن قسمت از كار، از همان تاريخ شروع مي‌شود.

4-41- هرگاه پيمانكار پس از ابلاغ دستور كارفرما مبني بر رفع عيب و نقص كارها، طي مدّت معقولي نسبت به رفع عيوب اقدام نكند و يا در عمل نتواند عيوب را به نحوي صحيح رفع كند، كارفرما مي‌تواند رأسا اقدام به رفع عيب نمايد. در اين‌صورت، پيمانكار موظّف است ماشين‌آلات ساختماني، كالا و تجهيزات موجود در انبار‌هاي خود را در اختيار كارفرما بگذارد.هزينه‌‌هاي انجام‌شده به‌وسيله كارفرما، با احتساب هزينه‌‌هاي نيرو‌هاي غيرمستقيم و بالاسري‌هاي مربوط، به حساب بدهكاري پيمانكار منظور مي‌شود.

5-41- كارفرما، امكان دسترسي درحد متعارف را براي تعمير و يا رفع عيب‌هاي مشخص‌شده در دوران مسئوليت رفع نقص، براي پيمانكار فراهم مي‌كند.

ماده 42- تحويل قطعي

در پايان دوره مسئوليت رفع نقص، موضوع ماده 41، پس از درخواست پيمانكار و بررسي و تأييد كارفرما حداكثر ظرف مدّت يك هفته، تاريخ و برنامه زماني انجام آزمايش‌ها و يا بازديد، به همان نحو كه در ماده 40 بيان شده است، تعيين مي‌شود و پس از بازديد از كارها، در صورت عدم مشاهده عيب و نقص در كار، نسبت به تحويل قطعي كار اقدام مي‌گردد. در صورت مشاهده عيب و نقص در كارها، مراتب به پيمانكار ابلاغ مي‌شود، تا پس از رفع نواقص، تحويل قطعي انجام شود.

ماده 43- تغييرات مدّت پيمان

1-43- تمديد مدّت پيمان

تمام زمان‌ها و مدت‌هاي پيش‌بيني شده براي شروع و خاتمه و مقاطع اصلي كارها، تنها در صورت وقوع هريك از شرايط زير، مي‌توانند افزايش يابند:

1-1-43- عدم تطابق نظر مرجع فني با دستور كارفرما در ارتباط با اسناد و مدارك فني، مهندسي و طراحي ارجاع شده به مرجع فني مطابق جزء 13-3-2.

2-1-43- صدور دستور تغيير كار موضوع بند 29-4 كه منجر به افزايش مدّت پيمان شود.

3-1-43- تأخير يا عدم انجام برخي از تعهدات كارفرما مرتبط با كار موضوع ماده 27 و بند‌هاي 26-2 و 33-8، با رعايت و ملاحظات پيش‌بيني شده در آن كه مانع از انجام به موقع كار‌هاي موضوع پيمان و يا بخش‌هايي از آن شود.

4-1-43- بروز شرايط قهري، موضوع ماده 50.

5-1-43- تغيير قوانين و مقررات كه به‌طور مستقيم باعث تأخير در انجام بخش‌هايي از كار شود.

6-1-43- تصميم كارفرما مبني بر به كارگيري پيمانكاران ديگر در محدوده كار پيمانكار، به شرح درج شده در بند 24-2.

7-1-43- تعليق مدّت پيمان، موضوع ماده 44.

8-1-43- وقوع ساير عوامل و شرايط غير قابل پيش‌بيني كه ناشي از قصور پيمانكار نبوده و باعث تأخير در اجراي كار شود.

9-1-43- انجام كار‌هاي مربوط به مبالغ مشروط موضوع ماده 34.

در صورت وقوع هريك از شرايط يادشده، پيمانكار درخواست تمديد مدّت پيمان را همراه با اسناد و مدارك مثبته به كارفرما تسليم مي‌كند، تا پس از بررسي كارفرما و توافق دو طرف، مدّت تمديد مشخص و ملاك عمل قرار گيرد و به تناسب برنامه‌‌هاي زماني كار‌هاي باقيمانده، به‌وسيله پيمانكار اصلاح شده و مجموعه مدارك، ضميمه پيمان گردد.

2-43- كاهش مدّت پيمان

تمام زمان‌ها و مدت‌هاي پيش‌بيني شده در پيمان، در شرايط زير مي‌توانند كاهش يابند:

1-2-43- صدور دستور تغيير كار، موضوع بند 29-4 كه منجر به كاهش مدّت پيمان شود.

2-2-43- كارفرما مي‌تواند اتمام زودتر از برنامه زماني پيمان را با در نظر گرفتن امكانات و توانايي‌هاي پيمانكار، درخواست كند. در اين‌صورت، پيمانكار با بررسي شرايط موردنظر كارفرما و با استفاده از قيمت‌هاي پيمان، ساير اسناد و مدارك لازم را تنظيم نموده، پيشنهاد خود را مبني بر اضافه مبلغ احتمالي و امكانات مورد درخواست، به كارفرما تسليم مي‌كند.

3-2-43- پس از توافق كارفرما و پيمانكار داير بر كاهش مدّت پيمان، براساس بند‌هاي 43-2-1 و 43-2-2، تاريخ جديد به‌عنوان تاريخ اتمام پيمان تعيين مي‌شود. پيمانكار بايد برنامه زماني اجراي كار‌هاي موضوع پيمان را به تناسب شرايط و تاريخ جديد اتمام پيمان، مورد تجديدنظر قرار داده، براي بررسي كارفرما و تأييد او تسليم كند.برنامه زماني جديد پس از تصويب كارفرما، به پيمانكار ابلاغ مي‌شود و از آن پس، ساير مفاد پيمان در مورد اتمام به هنگام كار، بر مبناي تاريخ جديد، نافذ خواهد بود. در صورت عدم تحقق كاهش مدّت پيمان، در پايان مدّت توافق‌شده موضوع اين بند، اضافه مبلغ توافق‌شده پيمان به تناسب مدّت كاهش‌نيافته، كاهش مي‌يابد و پيمانكار از اين بابت مشمول خسارت تأخير نمي‌شود.

ماده 44- تعليق

1-44- كارفرما مي‌تواند در طول مدّت اجراي پيمان، دستور تعليق قسمتي از كار و يا تمام كار را در يك نوبت و حداكثر براي مدّت 90 روز، صادر كند. در ابلاغيه كارفرما، بايد تاريخ شروع تعليق، مشخص شود. پيمانكار موظّف است پس از دريافت دستور كارفرما، اجراي آن قسمت از كار و يا كل كار را به حالت تعليق درآورد. ظرف 14 روز قبل از پايان اين مدت، پيمانكار موضوع را براي اتخاذ تصميم نهايي، به كارفرما منعكس مي‌كند. هرگاه پس از 14 روز از دريافت درخواست پيمانكار، دستور شروع مجدد كار از سوي كارفرما به پيمانكار صادر نشود، وي مي‌تواند پيمان را طبق مفاد ماده 48 فسخ نمايد و يا قسمت متوقف‌شده كار را از موضوع پيمان حذف نمايد كه در اين‌صورت، اقدام‌هاي متعاقب آن، طبق ماده 46 انجام مي‌شود. مدّت تعليق مي‌تواند با توافق دو طرف، تمديد شود.

2-44- برنامه كار، تعيين تكليف كار‌هاي نيمه‌تمام، شرح وظايف، كار‌هاي لازم و حداقل ماشين‌آلات و نفرات موردنياز براي دوران تعليق، از سوي كارفرما به پيمانكار ابلاغ مي‌شود و پيمانكار، موظّف به پيروي از آنهاست. از جمله، پيمانكار موظّف به حفاظت از تجهيزات و نگهداري از آنهاست و نيز حراست از كارگاه و نگهداري از كار‌هاي اجراشده در شرايط ايمن، با اوست. در مورد تجهيزات و مصالحي كه هنگام ابلاغ تعليق از سوي كارفرما، در دست ساخت بوده‌اند، پيمانكار با نظر كارفرما نسبت به تكميل ساخت آن‌ها اقدام مي‌كند.

3-44- نحوه محاسبه هزينه‌‌هاي ناشي از نگهداري كارها در دوران تعليق، موضوع بند 44-2 و همچنين ساير هزينه‌‌هاي ناشي از تعليق، در شرايط خصوصي بيان مي‌شود.

4-44- در مواردي كه توقف كار، ناشي از قصور پيمانكار در انجام كارها طبق مشخصات فني و يا رعايت نكردن مقررات ايمني و نيز شرايط مندرج در بند 50-1 بوده و يا در برنامه زماني منضم به پيمان پيش‌بيني شده باشد، مشمول تعليق موضوع بند‌هاي 44-1 تا 44-3 نمي‌شود.

ماده 45- اتمام به موقع كار

1-45- پيمانكار، موظّف به انجام كارها، طبق برنامه زماني منضم به پيمان و آخرين تجديدنظر‌هاي آن است. هرگاه در تاريخ تعيين‌شده در برنامه زماني منضم به پيمان و يا آخرين تجديدنظر آن، انجام كار يا قسمت‌هاي اصلي آن به پايان نرسيده باشد، كارفرما به پيمانكار اخطار مي‌كند كه حداكثر در طول مدّت 14 روز، كارها را به پايان برساند. پيمانكار در طول اين مدّت بايد نسبت به اتمام عمليات اقدام كند و يا با ارسال اسناد و مدارك لازم، تمديد مدّت پيمان را طبق بند 43-1، درخواست نمايد. در صورت عدم اتمام كار در طول مدّت يادشده، يا عدم قبول دلايل وي از سوي كارفرما براي تمديد، پيمانكار ملزم به پرداخت خسارت تأخير در كار، به ميزان درج‌شده در شرايط خصوصي خواهد بود. حداكثر مبلغ خسارت تأخير نيز، در بند 3-5 موافقت‌نامه درج شده است. تاريخ مبناي محاسبه تأخيرها، آخرين تاريخ تغييريافته طبق بند 43-1 يا 43-2 است. هرگاه تأخير پيمانكار، بيشتر از حدي باشد كه كارفرما را محق به دريافت حداكثر خسارت مشخص‌شده در موافقت‌نامه بنمايد، كارفرما مي‌تواند با اخطار قبلي، طبق ماده 47، پيمانكار را بركنار كند.

2-45- هرگاه پيش از سپري شدن مدّت تكميل كار، پيمانكار كار‌هاي موضوع پيمان را تكميل كند، به ازاي هر روز تسريع كار، به ميزان تعيين شده در شرايط خصوصي، هزينه تسريع كار به پيمانكار پرداخت مي‌شود. حداكثر مبلغ پاداش تسريع، در بند 3-6 موافقت‌نامه درج شده است.

 

 

ماده 46- خاتمه پيمان توسط كارفرما

كارفرما مي‌تواند، بنابه مصلحت خود و بدون اعلام دليل، در هر مقطعي پيش از تكميل كار، از ادامه و تكميل كار و اجراي پروژه صرف‌نظر كرده و به پيمان خاتمه دهد.در اين‌صورت، طي اطلاعيه‌اي مراتب را با مشخص كردن روز خاتمه پيمان، به پيمانكار اعلام مي‌كند. در اين اطلاعيه، تكليف كار‌هايي كه ناتمام ماندن آن‌ها در شرايط روز صدور اطلاعيه موجب بروز خطر و يا زيان مسلمي است، به‌طور روشن مشخص مي‌شود. كارفرما نبايد به قصد انجام كار راساً يا توسط پيمانكار ديگر، براساس مفاد اين ماده به پيمان خاتمه پيمان دهد. پس از دريافت اطلاعيه يادشده، اقدام‌هاي زير انجام مي‌شود:

1-46- پيمانكار، از شروع هر نوع كار جديد، غير از تكميل كار‌هاي ناتمام كه در اطلاعيه مشخص شده است، خودداري مي‌كند. همچنين، اقدام‌هاي حفاظتي را كه از سوي كارفرما تعيين شده است، براي كار‌هاي انجام‌شده قبلي به اجرا درمي‌آورد.

2-46- پيمانكار، موظّف است تمام پيمان‌هاي خود را با مهندسان طراح، تأمين‌كنندگان و پيمانكاران فرعي، با رعايت بند 46-1 متوقّف سازد، مگر آن دسته از پيمان‌هاي وي را كه كارفرما خواستار ادامه آن‌ها از طريق انتقال پيمان، به خود است.اسناد و مدارك مربوط به تدارك كالا و تجهيزاتي را كه در چارچوب برنامه زماني موضوع جزء 3-1-1، در مرحله سفارش خريد به سازندگان يا تأمين‌كنندگان و يا ساير مراحل خريد و حمل، تا قبل از رسيدن به كارگاه هستند و همچنين ساير اسناد مربوط به تعهدات پيمانكار در برابر اشخاص ثالث و در ارتباط با پيمان، بايد همراه اسناد مثبته مالي تحويل كارفرما شود. تمام كالا و تجهيزات پروژه كه تا تاريخ خاتمه پيمان، در محل ساختمان و نصب به كار نرفته اما به كارگاه حمل شده است، براساس موازين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن، به‌وسيله پيمانكار تقويم شده، همراه اسناد و مدارك مثبته، تسليم كارفرما مي‌گردد.

3-46- كارفرما، آن قسمت از كارها را كه ناتمام است، طبق ماده 42 تحويل قطعي گرفته و آن قسمت از كارها را كه كاملاً انجام‌شده است (و مراحل راه‌اندازي و آزمايش‌هاي عملكردي آن با موفقيت انجام شده است)، طبق ماده 40 تحويل موقّت مي‌گيرد.هرگاه، معايبي در مورد كار‌هاي ناتمام مشاهده شود، پيمانكار مكلف است به هزينه خود، در مدّت لازم كه با توافق كارفرما تعيين مي‌شود، رفع عيب كند و سپس به نحو يادشده تحويل قطعي دهد.

4-46- پيمانكار با هماهنگي كارفرما، نسبت به برچيدن آن بخش از تأسيسات موقّت در محل كارگاه كه موردنياز كارفرما نيست، اقدام كرده و بخش‌هاي موردنياز كارفرما، با توافق دو طرف تقويم شده و همراه با اسناد و مدارك مربوط، تحويل كارفرما مي‌گردد. همچنين، پيمانكار موظّف به پاكسازي كارگاه از نخاله‌ها، مصالح مازاد و غيرقابلاستفاده، ماشين‌آلات و تجهيزات ساختماني خود است.

5-46- پيمانكار موظّف به تسويه‌حساب كامل با كاركنان خود در كارگاه و خاتمه كار آنان است.

6-46- پيمانكار موظّف است تمام نقشه‌ها، مشخصات فني و تمام اسناد و مداركي را كه توسط وي، مهندسان طراح، تأمين‌كنندگان، يا پيمانكاران فرعي تهيه شده است، به كارفرما تحويل دهد.

7-46- پيمانكار صورت‌وضعيت كار‌هاي انجام‌شده را تا تاريخ ابلاغ خاتمه پيمان، تنظيم كرده و به كارفرما تسليم مي‌كند. در اين صورت‌وضعيت، هزينه‌‌هاي تقويم‌شده در بند‌هاي 46-2 و 46-4، نيز درج مي‌شود. به‌همراه اين‌صورت وضعيت، مدارك زير به‌وسيله پيمانكار پيوست مي‌شود:

1-7-46- هرگونه بيمه‌نامه لازم براي مصون نگهداشتن كارفرما از ادعاي اشخاص ثالث، از زمان تحويل موقّت به بعد، طبق پيوست 6.

2-7-46- مدارك دال بر حل‌وفصل هرگونه دعاوي، از جمله ادعاي مالكيت اشخاص ثالث، در رابطه با كار‌هاي موضوع پيمان.

2-7-46- پيمانكار به‌همراه اين مدارك، اقرارنامه‌اي را تنظيم مي‌كند كه طي آن، هرگونه حق تصرف و يا داشتن بدهي را در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان، خريد دانش فني، كالا و يا تجهيزات و ساير مطالباتي كه ممكن است متوجه كارفرما شود، منتفي دانسته و نسبت به حل‌وفصل ادعاها و پرداخت بدهي‌هاي خود، مهندسان طراح، پيمانكاران فرعي دست دوم و تأمين‌كنندگان، توافق‌هاي لازم را با طرف‌هاي ذينفع به عمل آورده است.

4-7-46- اسناد مثبته مربوط به هزينه‌‌هاي موضوع بند‌هاي 46-2 و 46-4.

8-46- درصورتي‌كه صورت‌وضعيت و اسناد و مدارك تحويل‌شده از سوي پيمانكار، موضوع بند 46-7، از نظر كارفرما قابل‌قبول باشد، ظرف مدّت حداكثر يك ماه، مراتب پذيرش كفايت مدارك و قبولي صورت‌وضعيت براي بررسي، به پيمانكار اعلام مي‌شود. در غير اين‌صورت، ضمن استرداد آن، دلايل عدم پذيرش صورت‌وضعيت ظرف همان مهلت قبلي به پيمانكار اعلام مي‌گردد، تا وي نسبت به تكميل مدارك اقدام كند و مجدداً آن را تسليم نمايد. پس از دريافت صورت‌وضعيت قابل‌قبول كارفرما، ظرف مدّت 30 روز به‌وسيله كارفرما بررسي و مبلغ آن پس از كسر كسور مربوط به پيمانكار پرداخت مي‌گردد.

9-46- با تأييد مبلغ صورت‌وضعيت قطعي از سوي دو طرف، پيمانكار از هرگونه ادعايي عليه كارفرما در ارتباط با پيمان صرف‌نظر مي‌كند، مگر در مورد ادعا‌هايي كه قبل از ابلاغ خاتمه پيمان مطرح كرده باشد، اما حل‌وفصل آن از سوي دو طرف، به زمان‌هاي بعد موكول شده باشد. هرگاه كارفرما در مدّت تعيين‌شده طلب پيمانكار را پرداخت نكند، طبق بند 33-8، خسارت تأخير پرداخت به پيمانكار تعلق مي‌گيرد.

10-46- تضمين انجام تعهدات و مبالغ سپرده يا تضامين حسن اجراي كار، به تناسب بخش‌هاي تحويل موقّت و قطعي شده كار و براساس ماده 8، آزاد و مسترد مي‌شود.

11-46- پرداخت مبلغ صورت‌وضعيت قطعي مورد تأييد كارفرما منوط به ارائه مدارك دال بر پرداخت حقوق و عوارض دولتي از جمله بيمه تأمين اجتماعي براساس قوانين و مقررات مربوطه از سوي پيمانكار است.

ماده 47- فسخ پيمان توسط كارفرما

1-46- وقوع هريك از شرايط زير مي‌تواند باعث فسخ پيمان و بركناري پيمانكار از تمام يا قسمتي از كار‌هاي موضوع پيمان شود، بدون آن‌كه از ساير اختيارات و حقوق كارفرما بكاهد:

1-1-46- قصور مستمر پيمانكار در اجراي كار‌هاي موضوع پيمان، طبق اسناد و مدارك پيمان و بدون آن‌كه محدود به آن‌ها باشد، شامل موارد زير خواهد بود:

– قصور در انجام دادن به‌موقع كار‌هاي فني و مهندسي، عمليات ساختمان و نصب و تأمين عوامل مورد نياز، به تناسب قسمت‌هاي مختلف كار.

– قصور در تأمين به‌موقع كالا و تجهيزات، از نظر كمي و كيفي.

– تأخير در شروع و اتمام قسمت‌هاي مختلف كار و عقب ماندن از برنامه زماني كارها، با توجّه به ماده 45.

– توقف تمام يا قسمتي از كار، بدون دليل موجه يا به علت توقيف اموال پيمانكار از سوي محاكم قضايي.

– قصور يا عدم رعايت ضوابط و الزامات بهداشت، ايمني و محيط زيست.

2-1-47- عدول بارز يا ناديده انگاشتن برخي از مفاد پيمان.

3-1-47- ورشكستگي يا انحلال شركت پيمانكار.

4-1-47- واگذاري كامل موضوع پيمان به اشخاص ثالث از سوي پيمانكار.

5-1-47- واگذاري بخشي از موضوع پيمان بدون اخذ موافقت كارفرما با رعايت مفاد پيوست 15.

6-1-47- تأخير مستمر در پرداخت دستمزد كاركنان از سوي پيمانكار، با توجّه به بند 15-6.

7-1-47- اثبات پرداخت هرگونه حق دلالي، كميسيون، رشوه و پاداش يا هديه به عوامل كارفرما و يا واسطه از سوي پيمانكار براي تحصيل يا اجراي موضوع پيمان.

8-1-47- به‌كارگيري كاركنان شاغل در وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آن اعم از رسمي، پيماني و قراردادي در اجراي موضوع پيمان.

2-47- درصورتي‌كه به علت هريك از عوامل يادشده، كارفرما در نظر داشته باشد پيمانكار را از تمام يا بخشي از كار بركنار كند، مراتب را با درج مواردي كه به آن‌ها استناد نموده است، به پيمانكار ابلاغ و مراتب را برابر ضوابط حاكم بر نحوه رسيدگي به تخلّفات حرفه‌اي، به مرجع صادركننده گواهينامه صلاحيت پيمانكار اعلام مي‌كند. تاريخ فسخ پيمان يا فسخ بخشي از پيمان در اين حالت، تاريخ ابلاغ مراتب به پيمانكار است. پيمانكار مكلف است ظرف مدّت هفت روز از تاريخ دريافت ابلاغ كارفرما، درصورتي‌كه دلايلي حاكي از عدم انطباق نظر كارفرما با موارد اعلام‌شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع كارفرما برساند. اگر ظرف مهلت مقرر پاسخي از سوي پيمانكار نرسد يا كارفرما دلايل اقامه‌شده را مردود بداند، كارفرما برحسب مورد، بركناري پيمانكار را از تمام يا بخشي از كار به وي ابلاغ مي‌كند و بدون نياز به انجام دادن تشريفات قضايي، به ترتيب مفاد اين ماده، عمل مي‌نمايد.

1-2-47- كارفرما كار‌هاي انجام‌شده، كارگاه‌ها، تأسيسات و ساختمان‌هاي موقت، كالا و تجهيزات موجود در انبار‌هاي كارگاه يا محل‌هاي ديگر، ماشين‌آلات ساختماني پيمانكار و هر نوع تداركات موجود در كارگاه را در اختيار مي‌گيرد. پيمانكار با هماهنگي كارفرما، نسبت به برچيدن آن بخش از تأسيسات موقّت در محل كارگاه كه موردنياز كارفرما نيست، اقدام مي‌كند و بخش‌هاي موردنياز كارفرما، با توافق دو طرف تقويم شده و همراه با اسناد و مدارك مربوط، تحويل كارفرما مي‌گردد. همچنين، پيمانكار موظّف به پاكسازي كارگاه از نخاله‌ها، مصالح مازاد و غير قابل استفاده و تجهيزات ساختماني خود است. ماشين‌آلات ساختماني پيمانكار كه براي ادامه كارها توسط كارفرما موردنياز باشند، تا پايان كار در كارگاه باقي مي‌مانند.

2-2-47- با اطلاعيه قبلي كارفرما، پيمانكار حداكثر ظرف هفت روز، براي صورت‌برداري از كار‌هاي انجام‌شده قبلي و ساير تجهيزات و تأسيسات يادشده در جزء 47-2-1، به اتفاق كارفرما در محل حضور مي‌يابد. در صورت عدم حضور پيمانكار در موعد مقرر، كارفرما به‌منظور تأمين دليل، با حضور نماينده دادگاه محل، مستقيماً نسبت به صورت‌برداري‌ها، اقدام مي‌نمايد.

3-2-47- پيمانكار موظّف است تمام پيمان‌هاي خود را با مهندسان طراح، تأمين‌كنندگان و پيمانكاران فرعي كه كارفرما خواستار ادامه آن‌ها نيست، با رعايت مفاد بند‌هاي قبل، متوقّف سازد و ساير پيمان‌ها را به كارفرما منتقل نمايد. همچنين، اسناد و مدارك مربوط به تدارك تجهيزات و مصالحي را كه در چارچوب برنامه زماني طبق بند 3-1-1، در مرحله سفارش خريد به تأمين‌كنندگان و يا ساير مراحل خريد و حمل تا قبل از رسيدن به كارگاه هستند را به كارفرما منتقل كند.همچنين بايد ساير اسناد مربوط به تعهدات خود را در برابر اشخاص ثالث و در رابطه با پيمان، همراه اسناد مثبته مالي، تحويل كارفرما دهد.

4-2-47- پيمانكار، موظّف است تمام نقشه‌ها، مشخصات فنّي و اسناد و مداركي را كه توسط وي، مهندسان طراح، تأمين‌كنندگان و پيمانكاران فرعي تهيه شده‌اند، به كارفرما تحويل دهد.

5-2-47- پس از انجام صورت‌برداري‌ها، مبالغ زير محاسبه مي‌شود:

– بهاي كار‌هاي انجام‌شده طبق پيمان، تا زمان فسخ پيمان.

– بهاي تجهيزات و كالاي موجود در كارگاه كه طبق اسناد و مدارك فني، مهندسي و طراحي تأمين شده‌اند.

– هزينه تاديه شده از سوي پيمانكار، براي آن بخش از تجهيزات و مصالحي كه پيمانكار در چارچوب برنامه زماني تهيه‌شده طبق بند 3-1-1، در مرحله سفارش خريد به سازندگان، تأمين‌كنندگان يا ساير مراحل خريد و حمل تا قبل از رسيدن به كارگاه هستند و اسناد آن‌ها تحويل كارفرما شده است.

– هزينه احداث تأسيسات و كارگاه‌‌هاي موقّت پيمانكار، درصورتي‌كه بخشي از آن در محاسبه هزينه مستقيم كارها، به شرح يادشده، منظور نشده و موردنياز كارفرما براي ادامه كارها باشد.

6-2-47- صورت‌وضعيت نهايي كار‌هاي انجام‌شده تا زمان بركناري پيمانكار، تهيه شده و مابه‌التفاوت آن با پرداخت‌هاي قبلي به پيمانكار، مشخص مي‌شود. درصورتي‌كه اين مابه‌التفاوت مثبت باشد، رقم مابه‌التفاوت به حساب طلب پيمانكار منظور مي‌شود و در صورت منفي بودن آن، رقم مابه‌التفاوت به حساب بدهي وي منظور مي‌گردد. تضمين انجام تعهدات، تا تاريخي كه كارفرما تعيين مي‌كند، به‌وسيله پيمانكار تمديد شده و مبالغ سپرده يا تضامين حسن اجراي كار با توجّه به ماده 6، نزد كارفرما باقي مي‌ماند.

7-2-47- كارفرما، از طريق ارجاع كار به ساير پيمانكاران و يا ساير روش‌هاي متعارف، نسبت به تكميل كار اقدام و هزينه‌‌هاي اتمام كار را با در نظر گرفتن هزينه‌‌هاي بالاسري خود، ثبت مي‌كند. هرگاه مجموع هزينه انجام‌شده به‌وسيله كارفرما، براي تكميل كار و رقم صورت‌وضعيت قطعي، از رقم پيمان كمتر باشد، صورت‌وضعيت نهايي تأييدشده موضوع بند 47-2-6 پس از كسر كسور به پيمانكار پرداخت، با رعايت ماده 8، مبالغ سپرده يا تضامين حسن اجراي كار و تضمين انجام تعهدات پيمانكار، آزاد مي‌گردد. در اين حالت ماشين‌آلات ساختماني، كالاي اضافي و تأسيسات موقّت تحويل پيمانكار مي‌شود. هرگاه مجموع هزينه انجام‌شده به‌وسيله كارفرما براي اتمام كار و رقم صورت‌وضعيت نهايي، از مبلغ پيمان بيشتر باشد، كسري مبلغ موردنياز براي اتمام كار، از محل مطالبات پيمانكار و از جمله تضمين انجام تعهدات و مبالغ سپرده يا تضامين حسن اجراي كار وي، تأمين مي‌شود. درصورتي‌كه مطالبات و تضمين‌هاي پيمانكار براي اين منظور كافي نباشد و يا مانده حساب پيمانكار در صورت‌وضعيت نهايي منفي باشد، پيمانكار بايد مابه‌التفاوت مربوط را به كارفرما تاديه نمايد. در صورت استنكاف پيمانكار از پرداخت بدهي خود، كارفرما طلب خود را با رعايت قوانين جاري كشور، از ساير دارايي‌هاي پيمانكار وصول مي‌كند.

ماده 48- فسخ پيمان توسط پيمانكار

1-48- پيمانكار، در موارد زير حق فسخ پيمان را دارد:

1-1-48- تأخير در پرداخت پيش‌پرداخت و يا صورت‌وضعيت‌هاي تأييدشده از سوي كارفرما، به مدّت 90روز از زمان پيش‌بيني شده در پيمان.

2-1-48- تأخير در تحويل زمين موضوع ماده 26، به مدّت 90 روز از زمان پيش‌بيني شده در پيمان و يا تأخير در تحويل قسمتي از زمين كه باعث توقف اجراي بيش از 25 درصد مبلغ پيمان شود.

3-1-48- تأخير در انجام كار و تأمين تسهيلات، كالا و تجهيزات در تعهد كارفرما، موضوع ماده 27، به‌نحوي كه در اثر اين تأخيرها به مدّت 90 روز متوالي امكان انجام حداقل 25 درصد از ميزان كار پيش‌بيني شده براي اين ماه‌ها، با رعايت مفاد ماده 27، براي پيمانكار فراهم نشود.

4-1-48- افزايش يا كاهش مبلغ پيمان به ميزان بيش از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان، طبق بند 29-3.

5-1-48- عدم صدور دستور شروع مجدد كار در پايان مهلت تعليق از سوي كارفرما، موضوع بند 44-1.

2-48- پس از اعلام پيمانكار، كارفرما ظرف 15 روز، پيمانكار را براي مذاكره و توافق در مورد ادامه كار، دعوت مي‌كند. درصورتي‌كه 15 روز پس از دعوت كارفرما و تشكيل اولين جلسه مذاكره، دو طرف در مورد ادامه كار به توافق نرسند، به پيمان خاتمه داده مي‌شود و اقدام‌هاي پس از آن، براساس ماده 46 به اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 49- خاتمه پيمان به علت وقوع حوادث قهري

در صورت وقوع حوادث قهري موضوع ماده 50 و ادامه آن به مدّت بيش از 180 روز، پيمان با درخواست يكي از طرفين خاتمه يافته و اقدام‌هاي پس از آن، براساس ماده 46 اجرا مي‌شود.

ماده 50- وقوع حوادث قهري

1-50- حوادث قهري به معني بروز هرگونه شرايطي خارج از اختيار كارفرما و پيمانكار، به‌رغم پيش‌بيني تمهيدات لازم و معقول توسط دو طرف است كه ادامه كار را غيرممكن كند. حوادث قهري از جمله، شامل موارد زير است، بي آن‌كه محدود به آن‌ها باشد:

1-1-50- جنگ، اعم از اعلام شده يا نشده، يا اشغال به‌وسيله بيگانگان.

2-1-50- شورش، انقلاب، كودتاي نظامي يا جنگ داخلي.

3-1-50- تشعشعات هست‌هاي، يا نشت ساير مواد راديواكتيو و سمي.

4-1-50- اعتصاب‌هاي عمومي كارگري، به استثناي مواردي كه تنها محدود به كاركنان پيمانكار باشد.

5-1-50- شيوع بيماري‌هاي واگيردار.

6-1-50- بروز شرايط جوي استثنايي مانع انجام كار، زلزله، سيل و طغيان‌هاي غيرعادي (با توجّه به آمار‌هاي موجود و به رغم پيش‌بيني تمهيدات لازم، به تناسب اطلاعات موجود از سوي پيمانكار)، آتش سوزي‌هاي دامنه‌دار و غيرقابل كنترل.

2-50- عدم انجام تعهدات قراردادي توسط هريك از دو طرف به علت بروز شرايط قهري، به‌منزله قصور يا نقض پيمان تلقي نمي‌شود. همچنين، هيچ‌يك از دو طرف، مسئول خسارت‌هايي كه طرف ديگر در نتيجه عدم اجرا و يا تأخير در اجراي تعهدات خود ناشي از شرايط قهري، ديده است، نخواهد بود.

3-50- هرگاه به نظر هريك از دو طرف پيمان، شرايط قهري پيش آمده باشد كه باعث وقفه و عدم امكان اجراي تعهدات قراردادي از سوي وي شود، بي‌درنگ مراتب را به طرف ديگر اطلاع مي‌دهد.

4-50- پيمانكار، موظّف است حداكثر كوشش خود را براي اتمام كار‌هايي كه در شرايط قهري رهاكردن آن‌ها منجربه زيان جدي به آن‌ها مي‌شود و همچنين بخش‌هايي از كار را كه در شرايط قهري قرار ندارد، به كار بندد و ساير اقدام‌هاي لازم را براي انتقال مصالح، كالاها و تجهيزات نصب نشده و ماشين‌آلات ساختماني به محل‌هاي مطمئن و ايمن، معمول دارد. كارفرما نيز، بايد تمام امكانات موجود خود را در حد متعارف براي تسريع در اين امر، در اختيار پيمانكار قرار دهد. درصورتي‌كه پيمانكار در اجراي مفاد اين كارها متحمل هزينه‌‌هاي اضافي شود، هزينه‌‌هاي مربوط پس از تأييد كارفرما، پرداخت مي‌شود.

5-50- در مورد خسارت‌هاي وارده به كار‌هاي موضوع پيمان در نتيجه بروز شرايط قهري، به ترتيب زير عمل مي‌شود:

1-5-50- هرگاه خسارت وارده به كار‌هاي موضوع پيمان، مشمول بيمه موضوع ماده 9 باشد، جبران خسارت‌هاي وارده به كارفرما و همچنين هزينه كار‌هاي انجام شده به‌وسيله پيمانكار كه بهاي آن‌ها پرداخت نشده است، از محل بيمه تأمين مي‌شود.

2-5-50- هرگاه خسارت وارده به كار‌هاي موضوع پيمان، مشمول بيمه نبوده و يا ميزان آن براي جبران خسارت وارده كافي نباشد، جبران خسارت به عهده كارفرماست، مشروط بر آن‌كه پيمانكار تعهدات خود را در مورد تهيه بيمه‌نامه‌ها، به ترتيب درج شده در ماده 9، انجام داده باشد.

6-50- جبران خسارت وارده به نيروي انساني، ماشين‌آلات و ابزارآلات پيمانكار، به عهده پيمانكار است.

7-50- پس از رفع شرايط قهري، پيمانكار مكلّف است با ابلاغ كارفرما، اجراي كارها را بلافاصله آغاز كند. در اين‌صورت تمديد مناسبي از سوي پيمانكار پيشنهاد مي‌شود كه پس از بررسي و تصويب كارفرما، به پيمانكار ابلاغ مي‌شود.

 

 

ماده 51- حل اختلاف

هرگاه در تفسير يا اجراي مفاد پيمان بين طرفين اختلاف نظر پيش آيد، اختلاف بين طرفين ابتدا از طريق مذاكره و تفاهم حل‌وفصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتيجه به شرح مذكور، براساس شيوه‌نامه حل اختلاف قراردادي كه در پيوست 21، به پيمان منضم مي‌شود، قابل حل خواهد بود.

درصورتي‌كه نسبت به مورد اختلاف توافق حاصل نشود، موضوع بايد در دادگاه‌‌هاي صالحه ايران، حل‌وفصل گردد.

ماده 52- نشاني

نشاني قانوني كارفرما و پيمانكار، همان است كه در موافقت‌نامه نوشته شده است. درصورتي‌كه يكي از دو طرف، محل قانوني خود را تغيير دهد، بايد نشاني جديد خود را دست‌كم 15 روز پيش از تاريخ تغيير، به طرف ديگر اطلاع دهد. تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي‌شود و دريافت شده تلقي مي‌گردد.

ماده 53- ابلاغيه‌ها

هر گونه اطلاعيه، اعلام نظر، موافقت و اقدام‌هاي مشابه، تنها به‌صورت كتبي معتبر است. رسيد دبيرخانه هر دو طرف و يا رسيد تحويل پستي، ملاك تسليم مكاتبه‌هاست.

ماده 54- زبان حاكم

زبان حاكم در بخش‌هاي مختلف اسناد پيمان كه در زمان عقد پيمان به امضاي دو طرف رسيده است، زبان يا زبان‌هايي است كه اسناد پيش‌گفته به آن زبان تهيه شده‌اند. زبان مورد استفاده در اسناد و مداركي كه در طول اجراي موضوع پيمان به‌وسيله كارفرما و پيمانكار تهيه و مبادله مي‌شوند، در شرايط خصوصي مشخص مي‌شود. در مواردي كه متون قراردادي به دو زبان تنظيم شده است، زبان فارسي ملاك عمل است.

ماده 55- قوانين و مقررات حاكم بر پيمان

قوانين و مقررات حاكم بر اين پيمان، تنها قوانين و مقررات كشور جمهوري اسلامي ايران است.

كارفرما

نام شركت:

نام و نام خانوادگي صاحب امضاي مجاز:

امضا:

مهر (در صورت وجود):

پيمانكار

نام شركت:

نام و نام خانوادگي صاحب امضاي مجاز:

امضا:

مهر (در صورت وجود):

 

شرايط خصوصي پيمان

اين شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي است كه تعيين تكليف برخي از مواد در آنها، به شرايط خصوصي موكول شده است. از اين‌رو هرگونه نتيجه‌گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به تنهايي و بدون توجّه به ماده مربوط در شرايط عمومي، فاقد اعتبار است. شماره مواد درج‌شده در اين شرايط خصوصي، همان شماره مواد و بند‌هاي مربوط در شرايط عمومي است.

ماده 7- مدّت اعتبار تضمين انجام تعهدات، ……………….. است.

بند 8-3- شرايط آزادسازي تضمين انجام تعهدات، به شرح زير است:

…………………………

جزء 13-3-2- فهرست مراجع فني به شرح زير است:

1- در رشته ……………، شركت/ خانم/ آقاي ……………، به نشاني ……………

2- در رشته ……………، شركت/ خانم/ آقاي ……………، به نشاني ……………

بند 13-6- موعد تحويل دستورالعمل‌هاي بهره‌برداري، تعمير و نگهداري و نقشه‌‌هاي چون‌ساخت از سوي پيمانكار به كارفرما، ………………………… است.

بند 16-2- در شرايط زير، پيمانكار مجاز به كار در خارج از ساعت‌هاي عادي روز و يا شب است:

…………………………

بند 26-2- به ازاي هر 30 روز تأخير كارفرما در تحويل زمين يا بخش‌هايي از آن كه براي اجراي موضوع پيمان موردنياز هستند، نسبت به مدّت مقرر در برنامه زمان‌بندي موضوع بخش 13-3 پيوست 13، مبلغ خسارت به تناسب محل‌هايي كه در تحويل آن‌ها تأخير شده است، به‌عنوان جبران هزينه‌‌هاي اضافي پيمانكار در مدّت تأخير، به شرح ذيل به وي پرداخت مي‌شود:

…………………………

بند 27-5- خسارت عدم انجام به موقع هريك از تعهدات كارفرما به شرح ذيل مي‌باشد:

…………………………

بند 28-1- مسئوليت هريك از دو طرف پيمان در پرداخت حقوق و عوارض گمركي براي واردات كالا و تجهيزات موضوع پيمان، به شرح زير است:

…………………………

بند 28-2- نحوه پرداخت حقوق و عوارض گمركي ماشين‌آلات ساختماني و ابزار پيمانكار، به شرح زير است:

…………………………

بند 32-9- مبلغ پيمان از جمله شامل جبران هزينه‌‌هاي زير، علاوه بر هزينه‌‌هاي درج‌شده در ماده 32 است:

…………………………

جزء 33-7-1- ميزان سپرده حسن اجراي كار براي بخش‌هاي مختلف كار، به شرح زير است:

…………………………

بند 33-8- به ازاي هر 30 روز تأخير نسبت به مدّت مقرر در بند 33-4 شرايط عمومي در پرداخت صورت‌وضعيت‌هاي پيمانكار، مبلغ ………………..، به‌عنوان جبران هزينه‌‌هاي اضافي پيمانكار در مدّت تأخير، به وي پرداخت مي‌شود.

جزء 34-2-2- به‌عنوان جبران هزينه‌‌هاي بالاسري پيمانكار، براي تهيه و تأمين كالا و تجهيزات از محل مبالغ مشروط، ……………….. درصد قيمت واقعي پرداخت شده توسط پيمانكار، به وي پرداخت مي‌شود.

ماده 35- نرخ تسعير بخش ارز خارجي و ساير ضوابط مربوط به پرداخت آن، به شرح زير است:

…………………………

جزء 36-1-5- عدم شمول تعديل به پيمان، يا نحوه مشمول تعديل شدن پيمان به شرح زير است:

…………………………

بند 40-6- شرايط واگذاري تاسيسات موقّت و تجهيزات ايجادشده به‌وسيله پيمانكار و مصالح مازاد به كارفرما، به شرح زير است:

…………………………

7-40- نحوه تعيين تكليف، شيوه تسويه حساب‌هاي مربوط به كالا و تجهيزات مازاد تحويلي كارفرما و خسارات ناشي از عدم اجراي تعهدات پيمانكار در اين ارتباط به شرح زير است:

…………………………

بند 41-1- دوره مسئوليت رفع نقص كار‌هاي موضوع اين پيمان، پس از تحويل موقّت كارها، ………………. روز است.

بند 44-3- براي جبران هزينه‌‌هاي ناشي از نگهداري كارها در دوران تعليق و ساير هزينه‌‌هاي ناشي از آن، مبالغ زير، به‌وسيله كارفرما به پيمانكار پرداخت مي‌شود:

…………………………

بند 45-1- در صورت تأخير در تكميل كار نسبت به برنامه زمان‌بندي، پيمانكار خسارت تأخير در اتمام به موقع كار را به نحو تعيين شده در زير، به كارفرما پرداخت مي‌كند:

…………………………

بند 45-2- در صورت تكميل پيش از موعد كار نسبت به برنامه زمان‌بندي، كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين‌شده در زير، به پيمانكار پرداخت مي‌كند:

…………………………

ماده 54- زبان مدارك فنّي كار، ……………….. است.

ماده 55- زبان مكاتبه‌ها و اسناد ديگر، ……………….. است.

كارفرما

نام شركت:

نام و نام خانوادگي صاحب امضاي مجاز:

امضا:

مهر (در صورت وجود):

پيمانكار

نام شركت:

نام و نام خانوادگي صاحب امضاي مجاز:

امضا:

مهر :

 

 

فهرست پيوست‌ها

1- پيوست يك: جدول تفكيك مبلغ پيمان، براي بخش‌هاي مختلف كار

2- پيوست دو: فهرست مقادير و بهاي واحد كارها و نرخ عوامل، براي پيمان‌هايي كه بخشي از مبلغ آن‌ها برمبناي فهرست‌بها محاسبه مي‌شود

1-2- فهرست مقادير و بهاي واحد كارها.

2-2- فهرست نرخ عوامل.

3- پيوست سه: فهرست بهاي واحد كار‌هاي اضافي و نقصاني و نرخ عوامل در پيمان‌هاي مبلغ مقطوع

1-3- فهرست بهاي واحد كار‌هاي اضافي و يا نقصاني.

2-3- فهرست نرخ عوامل.

4- پيوست چهار: روش تعديل

5- پيوست پنج: پرداخت‌ها

1-5- نحوه پرداخت.

2-5- برنامه زماني پرداخت‌ها.

6- پيوست شش: بيمه‌ها

1-6- انواع بيمه‌ها، مفاد و مدّت اعتبار بيمه‌نامه‌ها.

2-6- تعهدات كارفرما و پيمانكار در تأمين بيمه‌ها، زمان‌بندي اخذ، هزينه‌‌هاي مربوطه.

3-6- ترتيب دريافت خسارت‌هاي بيمه

7- پيوست هفت: كاربرگ ضمانت‌نامه‌ها و اعتبار اسنادي

1-7- كاربرگ ضمانت‌نامه پيش‌پرداخت.

2-7- كاربرگ ضمانت‌نامه انجام تعهدات.

3-7- كاربرگ ضمانت‌نامه حسن اجراي كار.

4-7- كاربرگ اعتبار اسنادي و ترتيب گشايش اعتبار.

8- پيوست هشت: برنامه و شرح تعهدات كارفرما و پيمانكار در ارتباط با مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست

9- پيوست نه: راه‌اندازي و آزمايش‌هاي عملكردي

1-9- وظايف و مسئوليت‌هاي طرفين در مراحل راه‌اندازي و آزمايشات عملكردي.

2-9- ضوابط دست‌يابي به شرايط قابل‌قبول عملكردي و ميزان مصارف.

3-9- تعهدات پيمانكار و اختيارات كارفرما در صورت عدم دستيابي كامل به ضوابط عملكردي و ميزان مصارف.

10- پيوست ده: شرح كار‌هاي در تعهد پيمانكار

1-10- شرح كار‌هاي در تعهد پيمانكار.

2-10- بخش‌هايي از خدمات فني، اجرايي، كالا و تجهيزات كه از داخل كشور بايد تأمين شود.

3-10- تعهدات پيمانكار در ارتباط با همكاري و هماهنگي با كاركنان كارفرما، مشاوران و ساير پيمانكاران طرف قرارداد كارفرما و كاركنان نهاد‌هاي قانوني.

11- پيوست يازده: فهرست عمومي لوازم يدكي و مواد مصرفي، براي پيش‌راه‌اندازي، راه‌اندازي و دوران بهره‌برداري به مدّت تعيين‌شده در بند 3-4 موافقت‌نامه

12- پيوست دوازده: انتقال فناوري و آموزش كاركنان كارفرما، به‌وسيله پيمانكار

1-12- انتقال فناوري.

1-12- آموزش كاركنان كارفرما.

13- پيوست سيزده: تعهدات كارفرما در تحويل محل اجراي كار، تأمين كالا و تجهيزات و انجام كارها و صدور مجوزها

1-13- شرح كار‌هاي در تعهد كارفرما تا مرحله پيش‌راه‌اندازي.

2-13- شرح كارها و تعهدات كارفرما در مرحله راه‌اندازي (تأمين خوراك، امكاناتي مانند آب، برق، گاز و مواد شيميايي).

3-13- برنامه زماني انجام تعهدات كارفرما براساس اسناد و مدارك پيمان.

4-13- زمان‌بندي اعلام نظر در مورد درخواست‌هاي پيمانكار و صدور مجوز‌هاي انجام كار.

14- پيوست چهارده: برنامه زماني كلي اجراي كار

15- پيوست پانزده: فهرست تأمين‌كنندگان مورد تأييد كارفرما و رشته‌‌هاي تخصصي طراحي و پيمانكاري

1-15- فهرست تأمين‌كنندگان مورد تأييد كارفرما.

2-15- رشته‌‌هاي تخصصي كه مهندسان طراح و پيمانكاران فرعي در آن‌ها بايد به تأييد كارفرما برسند.

3-15- ضوابط و مقررات حاكم بر به‌كارگيري نيرو‌هاي بومي.

16- پيوست شانزده: ليسانس و شرايط واگذاري حق استفاده از ليسانس

17- پيوست هفده: شرح كارها و بهاي مربوط به مبالغ مشروط

18- پيوست هيجده: اسناد و مدارك فنّي، مهندسي و طراحي

1-18- اسناد فنّي مبنا.

1-1-18- كدها و استانداردها.

2-1-18- مباني طراحي.

3-1-18- مشخصات فنّي.

4-1-18- نقشه‌ها و ساير اسناد فنّي پيمان.

5-1-18- فهرست نرم‌افزار‌هاي رايانه‌اي موردنظر كارفرما.

6-1-18- ضوابط و الزامات بهداشت، ايمني و محيط زيست.

2-18- اسناد و مدارك فنّي كه در طول اجراي كار، به‌وسيله پيمانكار تهيه و به تصويب يا اطلاع كارفرما مي‌رسد.

1-2-18- فهرست نقشه‌ها، دستورالعمل‌هاي راه‌اندازي، بهره‌برداري، تعمير و نگهداري، نقشه‌‌هاي چون‌ساخت و ساير مدارك فنّي، به تفكيك براي اخذ تصويب يا اطلاع كارفرما، شمار نسخه‌ها و زبان مدارك فني و زمان‌بندي تأييد اسناد توسط كارفرما.

2-2-18- فهرست نقشه‌ها و ساير مدارك فنّي كه به‌تدريج به‌وسيله پيمانكار تهيه مي‌شود.

19- پيوست نوزده: حمل، بارگيري و ترخيص كالا و تجهيزات

1-19- مراكز بارگيري و تخليه، حمل كالا و تجهيزات، نحوه ارزشيابي محموله و مشخصات بسته‌بندي.

2-19- تعهدات و مسئوليت‌هاي طرفين پيمان در بارگيري، تخليه، حمل و ترخيص كالا و تجهيزات.

20- پيوست بيست: نحوه گردش كارها و روابط متقابل

21- پيوست بيست‌ويك: شيوه‌نامه حل اختلاف‌هاي قراردادي

22- پيوست بيست‌ودو: مسئوليت‌هاي طرفين پيمان در ارتباط با طراحي پايه و تأييد آن توسط پيمانكار

پيوست – 1

جدول تفكيك مبلغ پيمان براي بخش‌هاي مختلف كار

 

جدول شماره 1-1

جدول خلاصه قيمت پروژه در بخش‌هاي طراحي و مهندسي، تأمين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب (EPC)

 
ردیف شرح مبلغ ارزي واحد ارز مبلغ ريالي  
111 بخش E (جدول شماره 1-1-1)        
112 بخش P (جدول شماره 1-1-2)        
113 بخش C (جدول شماره 1-1-3)        
جمع مبلغ بخش C، P و E قرارداد        
جدول شماره 1-1-1 قيمت بخش طراحي و مهندسي (E)
ردیف شرح خدمات طراحي و مهندسي درصد تفكيكي

كار (درصد)

مبلغ ارزي واحد ارز مبلغ ريالي
1111E          
1112E          
         
جمع مبلغ بخش E 100    

 

جدول شماره 1-1-2 قيمت بخش تهيه و تدارك كالا (P)
ردیف شرح اقلام كالا مبلغ ارزي واحد ارز مبلغ ريالي
1121P        
1122P        
       
جمع مبلغ بخش P    

 

جدول شماره 1-1-3 قيمت بخش ساختمان و نصب (C)
ردیف شرح اقلام عمليات ساختمان و نصب مبلغ ارزي واحد ارز مبلغ ريالي
1131C        
1132C        
       
جمع مبلغ بخش C    

 

 

پيوست – 2

فهرست مقادير و بهاي واحد كارها و نرخ عوامل براي پيمان‌هايي كه بخشي از مبلغ آن‌ها برمبناي فهرست‌بها محاسبه مي‌شود

مبناي محاسبات پرداخت‌ها پيوست 1 مي‌باشد. چنانچه برآورد بخشي از مبلغ پيمان، موضوع پيوست 1، به‌صورت فهرست بهايي انجام شده باشد، محاسبه مقادير واقعي اجرا شده و همچنين كار‌هاي اضافي و نقصاني، بايد حسب مورد براساس فهرست‌هاي بها يا فهرست نرخ عوامل موضوع اين پيوست انجام شود. اولويت پايه‌‌هاي قيمتي به‌ترتيب با فهرست‌هاي بها و نرخ عوامل صنعت نفت و سپس سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد.

2-1- فهرست مقادير و بهاي واحد كارها

………………………….

2-2- فهرست نرخ عوامل

………………………….

پيوست – 3

فهرست‌بهاي واحد كار‌هاي اضافي و نقصاني و نرخ عوامل در پيمان‌هاي مبلغ مقطوع

چنانچه برآورد مبلغ پيمان بر اساس فهرست‌بها صورت نپذيرفته باشد، نيازي به تكميل پيوست 2 نخواهد بود. ليكن محاسبات مالي مربوط به كار‌هاي اضافي و نقصاني حسب مورد و براساس اسناد و مدارك پيمان برمبناي فهرست‌هاي بها و نرخ‌هاي عوامل پيوست حاضر انجام مي‌شود. در شرايطي كه مبلغ پيمان براساس فهرست‌هاي بهاي موضوع پيوست 2 اين پيمان برآورد و محاسبه شده باشد، مبناي محاسبات مالي مربوط به كار‌هاي اضافي و نقصاني نيز پيوست 2 مي‌باشد و نيازي به تكميل پيوست حاضر نيست.

پيوست – 4

روش تعديل

چنانچه براساس جزء 36-1-5 شرايط خصوصي، به پيمان حاضر، تعديل مبلغ پيمان ناشي از افزايش عمومي قيمت‌ها تعلق بگيرد، محاسبات مربوط به مبالغ تعديل، طبق بخشنامه تعديل وزارت نفت به شماره …………. مورخ …………….، انجام مي‌شود.

 

پيوست – 5

پرداخت‌ها

1-5- نحوه پرداخت

شرايط مورد توافق كارفرما و پيمانكار در خصوص پرداخت‌ها به شرح ذيل مي‌باشد:

1-1-5- پيش پرداخت

…………………………

2-1-5- صورت وضعيت ‌هاي موقّت

…………………………

3-1-5- كسورات قانوني

كسورات زير در هر پرداخت، به صورت‌حساب پيمانكار اعمال مي‌گردد:

…………………………

2-5- برنامه زماني پرداخت‌ها

پيمانكار در بازه‌‌هاي زماني به شرح ذيل صورت وضعيت موقّت كار‌هاي انجام شده را تهيه و مطابق ماده 33 شرايط عمومي به كارفرما تسليم مي‌كند.

پيوست – 6

بيمه‌ها

1-6- انواع بيمه‌ها، مفاد و مدّت اعتبار بيمه‌نامه‌ها

عنوان بيمه مفاد بيمه مدت اعتبار توضيحات
تمام خطر نصب      
مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان      
تمام خطر ماشين‌آلات      
حمل خشكي (داخلي) كالا و تجهيزات موضوع پيمان      
حمل وارداتي كالا، مواد و تجهيزات موضوع پيمان      
مسئوليت اتومبيل (شخص ثالث)      
شخص ثالث      
حمل دريايي كالا و تجهيزات موضوع پيمان      
ماشين‌آلات ساختماني      
     

2-6- تعهدات كارفرما و پيمانكار در تأمين بيمه‌ها، زمان‌بندي اخذ، هزينه‌‌هاي مربوطه

عنوان بيمه مسئول تهيه و تأمين بيمه مسئول پرداخت هزينه‌‌هاي بيمه زمان‌بندي اخذ
       
       
       
       

 

3-6- ترتيب دريافت خسارت‌هاي بيمه

نحوه دريافت خسارت‌هاي بيمه به شرح ذيل مي‌باشد:

…………………………

پيوست – 7

كاربرگ ضمانت‌نامه‌ها و اعتبار اسنادي

پيمانكار بايد ضمانت‌نامه‌‌هاي پيش‌پرداخت، انجام تعهدات و استرداد كسور حسن اجراي كار را مطابق كاربرگ‌هاي مندرج در قوانين و مقررات مربوط به تضامين معاملات دولتي مطابق اسناد مدارك پيمان و به شرح ذيل تهيه و به كارفرما تسليم نمايد:

1-7- كاربرگ ضمانت‌نامه پيش‌پرداخت

2-7- كاربرگ ضمانت‌نامه انجام تعهدات

3-7- كاربرگ ضمانت‌نامه حسن اجراي كار

4-7- كاربرگ اعتبار اسنادي و ترتيب گشايش اعتبار

در صورت نياز به گشايش اعتبار اسنادي در ارتباط با اجراي موضوع پيمان به شرح ذيل اقدام مي‌گردد:

 

 

 

 

 

 

 

پيوست – 8

برنامه و شرح تعهدات كارفرما و پيمانكار در ارتباط با مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)

1-8- سازمان بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) پيمانكار به شرح ذيل مي‌باشد:

رديف سمت سازماني تعداد حداقل تجربه حداقل

مدرك تحصيلي

توضيحات
1 هماهنگ كننده HSE پروژه دفتر مركزي        
2 مسئول HSE كارگاه        
3 رئيس/ سرپرست ايمني و آتش‌نشاني كارگاه        
4 رئيس / سرپرست/ ناظر بهداشت كار / صنعتي كارگاه        
5 رئيس / سرپرست محيط زيست كارگاه        
6 كارشناس ارشد / كارشناس ايمني        
7 كارشناس ارشد / كارشناس بهداشت كار / صنعتي        
8 كارشناس ارشد / كارشناس محيط زيست        
9 پزشك درمانگاه        
10 بهيار / كادر درمانگاه        
11 بازرس ايمني        
12 آتش‌نشان        
13 مراقب آماده آتش‌نشاني        
14 ساير موارد …………….. (توسط نمايندگان كارفرما و يا HSE كارفرما و يا HSE پيمانكار تكميل گردد)        

 

 

 

2-8- تعهدات كارفرما و پيمانكار درخصوص تدارك اقلام بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) به شرح توضيحات و جدول ذيل مي‌باشد:

رديف شرح اقلام تعهد تأمين تعهد هزينه توضيحات
كارفرما پيمانكار كارفرما پيمانكار
1 لوازم حفاظت فردي استاندارد (كلاه ايمني، كفش ايمني، البسه كار، دستكش كار و…)          
2 دستكش محافظ مواد شيميايي          
3 دستكش محافظ حرارت و سوختگي          
4 دستكش الياف فلزي (محافظ لبه‌‌هاي تيز)          
5 تجهيزات حفاظت شنوايي EAR PLUG          
6 تجهيزات حفاظت شنوايي  EAR muff          
7 دستكش عايق برق high voltage          
8 چكمه عايق برق high voltage          
9 ماسك / نقاب جوشكاري          
10 عينك محافظ چشم مواد شيميايي          
11 عينك محافظ چشم اشعه مضر          
12 نوار خطر          
13 ماسك فيلتردار نيم صورت          
14 ماسك فيلتردار تمام صورت          
15 ماسك گرد و غبار          
16 فيلتر ماسك          
17 طناب          
18 كمربند ايمني تمام بدن harness          
19 لباس محافظ در برابر حريق          
20 كلاه ايمني عايق برق          
21 Tube detector  مواد شيميايي          
22 پايش عوامل زيان‌آور محيط كار          
23 ملحقات جعبه كمك‌هاي اوليه          
24 ساير موارد  ………..          

 

 

 

2-8- تعهدات كارفرما و پيمانكار درخصوص ارائه خدمات بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) به شرح توضيحات و جدول ذيل مي‌باشد:

رديف شرح خدمات تعهد تأمين تعهد هزينه توضيحات
كارفرما پيمانكار كارفرما پيمانكار
1 خدمات حمل‌ونقل بيمار (آمبولانس)          
2 خدمات آتش‌نشاني          
3 خدمات نجات          
4 خدمات درمانگاه (برانكارد، تخت بستري و…)          
5 خدمات تهويه مكانيكي          
6 خدمات تأمين روشنايي 24V          
7 خدمات اندازه گيري عوامل زيان‌آور          
8 خدمات كمك‌هاي اوليه          
9 خدمات بهداشت آب آشاميدني          
10 خدمات حمل نقل ضايعات و رسوبات صنعتي توسط خودرو/دستگاه VACUUM LURRY          
11 خدمات حمل زباله          
12 خدمات پايش عوامل زيان‌آور محيط كار          
13 خدمات آموزش HSE          
14 فعاليت‌ها و اقدامات تشويقي و توسعه فرهنگ HSE نظير جوايز و…          
15 خدمات معاينات بدو استخدام          
16 خدمات معاينات دوره‌اي          
17 خدمات سمپاشي بهداشت محيط اماكن          
18 ساير خدمات حفاظت زيست محيطي          
19 ساير خدمات ايمني و آتش‌نشاني          
20 ساير خدمات بهداشت كار / صنعتي          
21 ساير موارد ……….          

 

 

 

4-8- تعهدات كارفرما و پيمانكار درخصوص ماشين‌آلات و لوازم غيرمصرفي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) به شرح توضيحات و جدول ذيل مي‌باشد:

رديف شرح اقلام تعهد تأمين تعهد هزينه توضيحات
كارفرما پيمانكار كارفرما پيمانكار
1 آمبولانس          
2 خودروي آتش‌نشاني          
3 دستگاه‌‌هاي تنفسي SCBA          
4 سيستم‌هاي هوارسان AIR LINE/AIR FILTER UNIT          
5 تجهيزات نجات          
6 تجهيزات درمانگاه (برانكارد، تخت بستري و…)          
7 اتصالات آتش‌نشاني (HOSE، نازل و…)          
8 دستگاه‌‌هاي تهويه مكانيكي          
9 خاموش كننده‌‌هاي دستي پودر          
10 خاموش كننده‌‌هاي دستي CO2          
11 خاموش كننده‌‌هاي دستي آب          
12 ابزار‌هاي برش هيدروليك          
13 جك‌هاي هيدروليك          
14 ترانس‌هاي كاهنده ولتاژ اينورتور          
15 دستگاه وينچ          
16 بي‌سيم          
17 انواع پمپ‌هاي تقويت فشار          
18 سيستم‌هاي تأمين روشنايي 24V          
19 نردبان          
20 تجهيزات اندازه‌گيري عوامل زيان‌آور          
21 دستگاه گازسنج پرتابل          
22 جعبه كمك‌هاي اوليه          
23 مخازن استاندارد آب آشاميدني          
24 سردخانه مواد غذايي          
25 ماسك فرار          
26 خودرو / دستگاه VACUUM LURRY          
27 خودروي حمل زباله          
28 ساير موارد ….          

5-8- برنامه جلوگيري از آلايندگي محيط زيست به شرح ذيل است:

…………………………

6-8- برنامه مديريت پسماند به شرح ذيل است:

…………………………

7-8- برنامه مديريت مواد خطرناك به شرح ذيل است:

…………………………

8-8- خط مشي ايمني، بهداشت و محيط زيست و قالب ارائه گزارشات حوادث و برنامه ثبت آمار پيمانكار به شرح ذيل است:

…………………………

9-8- برنامه بازگرداندن اكوسيستم به حالت اوليه و جمع‌آوري كارگاه طبق نظر HSE پيمانكار به شرح ذيل است:

…………………………

10-8- برنامه ارائه خدمات پزشكي و كمك‌هاي اوليه در كارگاه و تهيه امكانات لازم در مواقع اضطراري (مشتمل بر امداد و نجات، انتقال مجروحين به نزديك‌ترين مركز درمان، انجام دور‌ه‌اي واكسيناسيون براي كارت سلامت كاركنان پروژه و ساير مواد مقتضي) پيمانكار به شرح ذيل است:

…………………………

پیوست – 9

راه‌اندازی و آزمایش‌های عملکردی

1-9- وظایف و مسئولیت‌های طرفین در مراحل راه‌اندازی و آزمایشات عملکردی:

…………………………

2-9- ضوابط دستیابی به شرایط قابل‌قبول عملکردی و میزان مصارف:

…………………………

3-9- تعهدات پیمانکار و اختیارات کارفرما در صورت عدم دستیابی کامل به ضوابط عملکردی و میزان مصارف:

………………………..

 

 

پیوست – 10

شرح کارهای در تعهد پیمانکار

1-10- شرح کارهای در تعهد پیمانکار

1-1-10- شرح کارهای در تعهد پیمانکار در بخش خدمات مهندسی (E) به شرح زیر می‌باشد:

…………………………

2-1-10- شرح کارهای در تعهد پیمانکار در بخش تأمین کالا و تجهیزات (P) به شرح زیر می‌باشد:

…………………………

3-1-10- شرح کارهای در تعهد پیمانکار در بخش ساختمان و نصب (C) به شرح زیر می‌باشد:

…………………………

2-10- بخش‌هایی از خدمات فنّی، اجرایی، کالا و تجهیزات که از داخل کشور باید تأمین شود، به شرح زیر می‌باشد:

…………………………

3-10- تعهدات پیمانکار در ارتباط با همکاری و هماهنگی با کارکنان کارفرما، مشاوران و سایر پیمانکاران طرف قرارداد کارفرما و کارکنان نهادهای قانونی به شرح زیر می‌باشد:

………………………..

پیوست – 11

فهرست عمومی لوازم یدکی و مواد مصرفی، برای پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی و دوران بهره‌برداری به مدّت تعیین‌شده در بند 3-4 موافقت‌نامه

فهرست عمومی لوازم یدکی و مواد مصرفی، برای هریک از مراحل پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی و دوران بهره‌برداری به مدّت تعیین‌شده در بند 3-4 موافقت‌نامه طی فرم‌هایی با توافق کارفرما مشتمل بر اطلاعات ذیل:

– مشخصات کالا (عنوان ـ شماره طبقه‌بندی ـ واحد ـ تعداد ـ مشخصات فنّی ـ اقلام مشابه و…).

– مشخصات سازنده (آدرس ـ شماره ثبت ـ عنوان طراح و…).

– مشخصات سفارش (تاریخ ـ شماره فاکتور ـ تحویل گیرنده ـ مدّت زمان تحویل و…).

– کاربری کالا (جانمایی در نقشه ـ شماره نقشه و…).

 

 

پیوست – 12

انتقال فناوری و آموزش کارکنان کارفرما به‌وسیله پیمانکار

12-1- انتقال فناوری

الزامات انتقال فناوری به شرح زیر می‌باشد:

…………………………

12-2- آموزش کارکنان کارفرما

جدول شماره 12-2: عناوین و مشخصات دوره‌های آموزشی کارکنان کارفرما
ردیف عناوین دوره‌ها (سرفصل‌های هر دوره شامل دوره‌های آموزشی HSE و…) نوع دوره (بهره‌برداری / نصب و راه‌اندازی) محل برگزاری دوره خارجی / داخلی واحد

نفر ساعت/نفر روز

مقدار کل
1221T          
         

پیوست – 13

تعهدات کارفرما در تحویل محل اجرای کار، تأمین کالا و تجهیزات و انجام کارها و صدور مجوزها

13-1- شرح کارهای در تعهد کارفرما تا مرحله پیش‌راه‌اندازی:

…………………………

13-2- شرح کارها و تعهدات کارفرما در مرحله راه‌اندازی (تأمین خوراک، امکاناتی مانند آب، برق، گاز و مواد شیمیایی):

…………………………

13-3- برنامه زمانی انجام تعهدات کارفرما، براساس اسناد و مدارک پیمان به شرح زیر می‌باشد:

…………………………

13-4- زمان‌بندی اعلام‌نظر در مورد درخواست‌های پیمانکار و صدور مجوزهای انجام کار به شرح زیر می‌باشد:

…………………………

پیوست – 14

برنامه زمانی کلی اجرای کار

برنامه زمانی کلی اجرای کار پیمانکار به شرح زیر است:

…………………………

پیوست – 15

فهرست تأمین‌کنندگان مورد تأیید کارفرما و رشته‌های تخصصی طراحی و پیمانکاری

1-15- فهرست تأمین‌کنندگان مورد تأیید کارفرما به شرح زیر است:

…………………………

2-15- رشته‌های تخصصی که مهندسان طراحی و پیمانکاران فرعی در آن‌ها باید به تأیید کارفرما برسند، به شرح زیر است:

…………………………

3-15- ضوابط و مقررات حاکم بر به‌کارگیری نیروهای بومی به شرح زیر است:

…………………………

پیوست – 16

لیسانس و شرایط واگذاری حق استفاده از لیسانس

مشخصات لیسانس و شرایط واگذاری حق استفاده از لیسانس به شرح زیر می‌باشد:

…………………………

پیوست – 17

شرح کارها و بهای مربوط به مبالغ مشروط

جدول شماره 17

ردیف عنوان کارها (طراحی، تأمین کالا و تجهیزات و ساختمان و نصب) نحوه محاسبه بها توضیحات
171E مهندسی

E

     
     
171P تأمین کالا و تجهیزات

P

     
     
171C ساخت و نصب

C

     
     

پیوست شماره – 18

اسناد و مدارک فنّی، مهندسی و طراحی

مدارک فنّی ذیل در این بخش و یا در یک لوح فشرده ضمیمه اسناد می‌گردد:

اسناد و مدارک فنّی، مهندسی و طراحی

1-18- اسناد فنّی مبنا:

1-1-18- کدها و استانداردها.

2-1-18- مبانی طراحی.

3-1-18- مشخصات فنّی.

4-1-18- نقشه‌ها و سایر اسناد فنّی پیمان.

5-1-18- فهرست نرم‌افزارهای رایانه‌ای موردنظر کارفرما.

6-1-18- ضوابط و الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست.

2-18- اسناد و مدارک فنّی که در طول اجرای کار، به‌وسیله پیمانکار تهیه و به تصویب یا اطلاع کارفرما می‌رسد:

1-2-18- فهرست نقشه‌ها، دستورالعمل‌های راه‌اندازی، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، نقشه‌های چون‌ساخت و سایر مدارک فنّی، به تفکیک برای اخذ تصویب یا اطلاع کارفرما، شمار نسخه‌ها و زبان مدارک فنّی و زمان‌بندی تأیید اسناد توسط کارفرما.

2-2-18- فهرست نقشه‌ها و سایر مدارک فنّی، که به‌تدریج به‌وسیله پیمانکار تهیه می‌شود.

پیوست – 19

حمل، بارگیری و ترخیص کالا و تجهیزات

1-19- مراکز بارگیری و تخلیه، حمل کالا و تجهیزات، نحوه ارزشیابی محموله و مشخصات بسته‌بندی به شرح زیر است:

…………………………

2-19- تعهدات و مسئولیت‌های طرفین پیمان در بارگیری، تخلیه، حمل و ترخیص کالا و تجهیزات به شرح زیر است:

………………………..

پیوست – 20

نحوه گردش کارها و روابط متقابل

نحوۀ گردش کارها به شرح ذیل می‌باشد:

…………………………

– جزئیات نحوه برگزاری جلسات آغازین پروژه (kick-off-meeting) مشتمل بر تاریخ، محل، دستور کار جلسه و مدارک موردنیاز جهت طرح و تصمیم‌گیری مطابق مفاد ماده 3 شرایط عمومی:

…………………………

– گردش کار مکاتبات بین کارفرما ـ پیمانکار و سایر ذی‌نفعان و نهادهای مرتبط با اجرای پیمان، در صورت لزوم:

…………………………

– گردش کار ابلاغ دستور تغییر کار از سوی کارفرما و اقدام‌های پس از آن:

…………………………

– گردش کار تهیه، تحویل، تأیید و پرداخت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار:

…………………………

– گردش کار تسلیم، بررسی و تأیید نقشه‌ها و مدارک فنّی پیمان:

…………………………

– چارچوب گزارش‌های ماهانه پیمانکار:

…………………………

سایر موارد:

…………………………

پیوست – 21

شیوه‌نامه حل اختلاف‌های قراردادی

آخرین اصلاحیه شیوه‌نامه حل اختلافات قراردادی صنعت نفت ابلاغیه وزیر محترم نفت به شماره ……………….. مورّخ ……………….. در این قرارداد مبنای حل‌وفصل اختلافات قراردادی قرار می‌گیرد.

پیوست – 22

مسئولیت‌های طرفین پیمان در ارتباط با طراحی پایه و نحوه تأیید آن توسط پیمانکار

مسئولیت‌های طرفین پیمان در ارتباط با طراحی پایه و نحوه تأیید آن توسط پیمانکار به شرح زیر است:

…………………………

دیدگاهتان را بنویسید