سعید محمد‌زاده، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، طیّ ابلاغیۀ شمارۀ ۹۸/۱۲۳۷۸۷ مورّخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶، موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت را ابلاغ نمودند.

متن ابلاغیه به شرح ذیل می‌باشد:

جناب آقای دکتر کرباسیان – معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

جناب آقای مهندس منتظر تربتی – معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران

جناب آقای مهندس صادق آبادی – معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

جناب آقای مهندس محمدی – معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

موضوع: موافقتنامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب

(EPC) اختصاصی صنعت نفت

باسلام

احتراماً، پیرو ابلاغ آزمایشی سند موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت، طیّ نامۀ شمارۀ ۹۶/۱۲۸۹۲۳ مورّخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ و متعاقباً اخذ و اعمال نظرات شرکت‌های تابعه و آرای خبرگان در سند تدوین شده، به استناد «جزء ۶» «بند ب» «ماده ۳» قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنّی، اداری، حقوقی و قراردادی و در راستای تدوین اسناد پشتیبان نظام فنّی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت و تحقق اهداف نظام اجرایی مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب مطابق با نیازها و الزامات خاص صنعت نفت، به پیوست مجموعه اسناد همسان پیمان های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت، به صورت لازم‌الاجرا جهت بهره برداری در کلیه طرح ها و پروژه هایی که پس از انجام مطالعات طراحی پایه توسط کارفرما، به صورت خرید توأم کالا و تجهیزات و خدمات مهندسی و ساختمان و نصب، تعریف و ارجاع می‌گردند، ابلاغ می‌شود.

سند حاضر با عنوان موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانهای مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت، به استناد جزء ۶ بند ب ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و در راستای تدوین اسناد پشتیبان نظام فنی و اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت، با هدف دستیابی هر چه بهتر به معیارهای موفقیت پروژه از طریق توزیع عادلانه ریسک، تسهیل روندهای اجرایی پروژه و کارآمدتر نمودن ارتباطات ذینفعان کلیدی طرح‌ها و پروژهها در معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت تدوین شده است. برای این منظور کمیته تخصصی در اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها، برمبنای بازطراحی نشریه ۵۴۹۰ سازمان برنامه و بودجه، بررسی بهترین تجارب جهانی و اخذ نظرات خبرگان صنعت و دانشگاه در مراحل مختلف ارزیابی ساختار، تحلیل محتوی و تدوین پیش نویس، با حضور اعضای زیر و به منظور راهبری فرآیند طراحی و تدوین ساختار و متن سند تشکیل گردید:

۱- جناب آقای دکتر سعید محمدزاده                           رئیس شورای سیاستگذاری
۲- جناب آقای دکتر امید شاکری                                دبیر شورای سیاستگذاری
۳- جناب آقای دکتر امیر فرجی                                  رئیس کمیته تخصصی و مسئول پروژه
۴- سرکار خانم مهندس محبوبه سلیمانی                      عضو کمیته تخصصی و نگارنده
۵- جناب آقای مهندس محمدرضا طبیبزاده                   عضو کمیته تخصصی
۶- جناب آقای مهندس عبدالرضا فروغی                       عضو کمیته تخصصی
۷- سرکار خانم دکتر مونا انوری                                  عضو کمیته تخصصی
۸- جناب آقای دکتر رامین اسعد سجادی                      عضو کمیته تخصصی
۹- جناب آقای مهندس کسری سادات                          عضو کمیته تخصصی

موافقتنامه

این موافقتنامه، در تاریخ …………………….، بین شرکت: ………………………………………… با شناسه ملی ……………………………. و کد اقتصادی ……………………………………. به نشانی …………………………………………………………………، به نمایندگی خانم/آقای ……………………………………. به عنوان …………………………………………. که در این پیمان، کارفرما نامیده می‌شود، از یک سو و شرکت ………………………… با شناسه ملی …………………………….. و کد اقتصادی ……………………………. به شماره ثبت ………………………….، به نشانی ………………………………………………………………، به نمایندگی خانم/آقای …………………………………….به عنوان ……………………………….. که در این پیمان، پیمانکار نامیده می‌شود،از سوی دیگر، طبق ضوابط و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد گردید.
این موافقتنامه به همراه سایر اسناد و مدارک پیمان یک مجموعه غیرقابل تفکیک بوده و در مجموع پیمان نامیده می‌شود. در این موافقتنامه کلمات و عبارت‌ها، دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان، به آنها اطلاق شده است.

ماده ۱- موضوع پیمان

عبارت است از انجام خدمات مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه‌اندازی و سایر خدمات، به شرح درج شده در پیوست، ۱۰ برای احداث …………………………………………… واقع در …………………………………… شرایط واگذاری حق استفاده از لیسانس از سوی پیمانکار به کارفرما، در موارد لزوم، طبق پیوست ۱۶ است.

ماده ۲- اسناد و مدارک پیمان

۱-۲-

اسناد و مدارک زیر، در مجموع پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل می‌دهند و هر یک، به عنوان جزئی از پیمان محسوب می‌شوند:
– موافقتنامه
– شرایط عمومی
– شرایط خصوصی
– پیوستها
– سایر اسناد و مدارکی که در فرایند ارجاع کار (برگزاری مناقصه) یا براساس مفاد پیمان در مدت اجرای کار تنظیم می‌شود و به تایید دو طرف پیمان می‌رسد.

۲-۲-

هدف اسناد و مدارک پیمان به عنوان یک مجموعه غیرقابل تفکیک، توصیف ویژگی‌ها، شیوه‌ها و نحوه تحقق کار مشتمل بر تعیین توزیع ریسک‌ها و مسئولیت‌های کارفرما و پیمانکار، هزینه، زمان، محدوده کار و کیفیت موضوع پیمان است که باید مطابق اسناد و مدارک پیمان، طراحی و اجرا شود.

ماده ۳- مبلغ پیمان

۱-۳-

مبلغ پیمان شامل ………………………………….(به عدد)، …………………………………….. (به حروف) ریالی و …………………………………………. (به عدد)، ……………………………………….. (به حروف) ارزی است.
واحد (یا واحدهای) ارز در این پیمان ………………….. است.
تفکیک مبلغ پیمان، طبق پیوست، ۱ می‌باشد.

۲-۳-

مبلغ پیمان جز در ارتباط با موارد مندرج در ماده ۳۶ شرایط عمومی مقطوع است.

۳-۳-

مبالغ به شرح زیر به عنوان مبالغ مشروط (موضوع ماده ۳۴شرایط عمومی)، برای انجام کارهای به شرح پیوست ۱۷ می‌باشد:
…………………………………. (به عدد)، …………………………………….. (به حروف) ریالی …………………………………. (به عدد)، ……………………………………. (به حروف) ارزی

۴-۳-

مبالغ مربوط به تامین مواد مصرفی و یا لوازم یدکی دوره‌های پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و ……… ساله بهره‌برداری توسط پیمانکار، به شرح پیوست، ۱۱ در مبلغ پیمان لحاظ شده است.

۵-۳-

مجموع مبالغ مربوط به خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار، از ……… درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی‌شود.

۶-۳-

مجموع مبالغ مربوط به پاداش تسریع در تکمیل کار، از ……… درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی‌شود.

ماده -۴ نحوه پرداخت

۱-۴-

پرداخت‌ها به پیمانکار، طبق پیوست ۵ انجام می‌شود.

۲-۴-

در مواردی که نیاز به گشایش اعتبار ارزی است، نحوه گشایش اعتبار و کاربرگ‌های مربوط، طبق پیوست ۷ است.

ماده ۵- تاریخ تنفیذ، شروع کار و مدت پیمان

۱-۵-

این پیمان پس از تسلیم تضمین انجام تعهدات از سوی پیمانکار، از تاریخ امضا توسط طرفین نافذ است.

۲-۵- تاریخ شروع کار

کارفرما حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان، شروع کار را به پیمانکار ابلاغ می‌کند. در غیر اینصورت، تاریخ شروع کار، ۳۰ روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان خواهد بود. پیمانکار موظف به شروع کارها از تاریخ شروع کار است.

۳-۵- مدت پیمان

مدت تکمیل کار و تحویل موقت آن از تاریخ شروع کار، ……… روز است.
جزئیات مقاطع زمانی قسمت‌های اصلی کار، در پیوست ۱۴ مشخص شده است.
تغییرات مدت اجرای کار، تابع ماده ۴۳ شرایط عمومی خواهد بود.

ماده ۶- حداکثر مسئولیت مالی

حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان، معادل ……… درصد از مبلغ پیمان است. به غیر از آنچه که به عنوان خسارت در شرایط عمومی پیمان تعیین شده است، هیچ یک از دو طرف پیمان در برابر طرف دیگر، در مورد خسارت‌های غیرمستقیم از قبیل عدم‌النفع، عدم‌استفاده و بهره‌برداری، عدم انعقاد پیمان‌های جدید و مواردی از این دست که ممکن است متحمل شود، مسئول نیست.

ماده ۷- شمار نسخه‌های پیمان

این پیمان در ……… نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف پیمان رسیده است. یک نسخه از پیمان به پیمانکار ابلاغ شده و همه نسخه‌های آن اعتبار یکسان دارند.

کارفرما

نام شرکت:

شناسه ملی:

کد اقتصادی شرکت:

نام و نام خانوادگی صاحب امضای

مجاز

کد ملی:

سمت:

آدرس/کدپستی/شماره تلفن:

امضا:

 

پیمانکار

نام شرکت:

شناسه ملی:

کد اقتصادی شرکت:

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز:

کد ملی:

سمت:

آدرس/کدپستی/شماره تلفن:

امضا:

مهر (در صورت وجود):                      مهر: 

شرایط عمومی پیمان

ماده ۱- تعریف‌ها

کلمات یا عبارت‌های زیر، در شرایط عمومی یا سایر اسناد و مدارک پیمان، دارای معانی تشریح شده در زیر هستند:

۱-۱-

 پیمان: شامل موافقتنامه بین کارفرما و پیمانکار و سایر اسناد و مدارک پیمان به شرح ماده ۲موافقتنامه، برای اجرای موضوع پیمان است.

۲-۱-

موافقتنامه: سندی است که بین کارفرما و پیمانکار مبادله می‌شود و مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان، در آن بیان شده است. مواد و مفاد موافقتنامه غیر قابل تغییر می‌باشد و فقط محل‌هایی که با نقطه چین مشخص شده است، باید تکمیل گردد.

۳-۱-

شرایط عمومی: مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می‌کند. شرایط عمومی غیرقابل تغییر می‌باشد.

۴-۱-

شرایط خصوصی: شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان خاص تنظیم شده است. مواد درج شده در شرایط خصوصی، هیچگاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

۵-۱-

پیوست: حاوی مشخصات و مدارک تکمیلی است که به صورت اختصاصی در این پیمان، به منظور تکمیل مفاد موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان تنظیم شده است.

۶-۱-

کارفرما: شخص حقوقی است که طرف پیمان با پیمانکار است و کارهای موضوع پیمان برای وی انجام می‌شود. نمایندگان و جانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما هستند.

۷-۱-

پیمانکار طرح و احداث: شخص حقوقی است که طرف پیمان با کارفرما است و اجرای کارهای موضوع پیمان را به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین‌های قانونی پیمانکار طرح و احداث، در حکم پیمانکار طرح و احداث هستند. در این سند به جای عبارت پیمانکار طرح و احداث، از پیمانکار استفاده شده است.

۸-۱-

مهندس طراح: شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف پیمانکار، انجام تمام یا بخش‌هایی از خدمات طراحی مهندسی کار موضوع پیمان را به عهده دارد.

۹-۱-

تامین کننده: تولیدکننده، سازنده، فروشنده، توزیع کننده یا عامل فروش است که از طریق انعقاد پیمان با پیمانکار، متعهد به تامین اقلامی از کالا و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار است. تولیدکنندگان، سازندگان، تامین کنندگان یا توزیع کنندگان اقلامی از کالا و تجهیزات مورد نیاز کار تامین کنندگان نیز، تامین کننده نامیده می‌شوند.

۱۰-۱-

پیمانکار فرعی: شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور انجام بخش و یا بخش‌هایی از عملیات ساختمان و نصب و خدمات فنی مرتبط با آن در کارگاه، به وسیله پیمانکار و از طریق عقد قرارداد، به کار گمارده شده است.

۱۱-۱-

لیسانس: دانش فنی مربوط به بخش‌هایی از کار است که منحصراً به نام صاحب لیسانس ثبت شده است و از طریق خرید آن توسط کارفرما یا پیمانکار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۲-۱-

صاحب لیسانس: شخص حقیقی یا حقوقی است که صاحب انحصاری لیسانس تمام یا بخشی از کار موضوع پیمان است و طبق بند ۱۳-۴ و پیوست، ۱۶ فناوری و دانش فنی تمام یا بخشی از کار را تامین می‌کند.

۱۳-۱-

کار: مجموعه خدمات طراحی، مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، عملیات ساختمان و نصب، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی است که طبق اسناد و مدارک پیمان باید اجرا، تکمیل و تحویل شود.

۱۴-۱-

کارگاه: محل یا محل‌هایی است که موضوع پیمان در آن اجرا یا به منظور اجرای پیمان توسط کارفرما به پیمانکار تحویل می‌شود و یا حسب مندرجات قرارداد، پیمانکار راساً محل آن را در اختیار می‌گیرد. کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی خارج از محل‌ها و زمین‌های تحویلی کارفرما که به منظور ساخت کالا و تجهیزات و قطعاتی که در کار نصب خواهد شد، استفاده می‌شوند جز محدوده کارگاه تلقی نمی‌شود.

۱۵-۱-

پروژه: مجموعه فعالیت‌های موقتی است که برای انجام و تکمیل موضوع پیمان، در تعهد کارفرما و پیمانکار قرار دارد.

۱۶-۱-

مبلغ پیمان: مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه با احتساب تغییرات براساس ماده ۳۶ است. مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه، مبلغ اولیه پیمان است.

۱۷-۱-

مبلغ مشروط: مبلغی است که خارج از مبلغ اولیه پیمان، در بند ۳-۳ موافقتنامه درج شده است و پرداخت آن، مشروط به دستور کارفرما برای انجام کارها و خدمات یا خرید کالا و تجهیزات به وسیله پیمانکار، براساس ماده ۳۴ است.

۱۸-۱-

مدت پیمان: عبارت از مدت درج شده در بند ۳-۵ موافقتنامه با احتساب تغییرات بعدی آن طبق ماده، ۴۳ به منظور تکمیل کار و تحویل موقت براساس ماده ۴۰ است. مدت درج شده در بند ۵-۳ موافقتنامه، مدت اولیه پیمان است.

۱۹-۱-

نافذشدن پیمان: به معنای شروع تعهدات دو طرف براساس مفاد اسناد و مدارک پیمان است.

۲۰-۱-

ابلاغ شروع کار: دستور کارفرما به پیمانکار مبنی بر شروع کار، طبق بند ۵-۲ موافقتنامه است.

۲۱-۱-

دوره مسئولیت رفع نقص: دوره زمانی تعیین شده در ماده ۴۱ است که طی آن پیمانکار مسئول رفع هر نوع عیب و نقص در کارهایی است که در تعهد اوست.

۲۲-۱-

گواهی رفع نقص: عبارت از گواهی تایید رفع نواقص احتمالی موجود در کارها به هنگام تحویل موقت است که با توجه به بند ۲-۴۰ صادر می‌شود.

۲۳-۱-

اسناد فنی مبنا: مجموعه اسناد فنی ازجمله اسناد مربوط به مطالعات پایه، استانداردها، کدها، آیین‌نامه‌ها، مشخصات فنی، نقشه‌ها و سایر مدارک به شرح پیوست ۱۸ است که کار موضوع پیمان باید طبق آن‌ها، به وسیله پیمانکار انجام شود.

۲۴-۱-

مدارک تسلیمی پیمانکار: هرگونه نقشه، مشخصات و مدارک تهیه شده به وسیله پیمانکار از قبیل گزارش‌های پیشرفت، نقشه‌های کارگاهی، برنامه ریزی‌های دورهای و مواردی از این دست است که در طول مدت پیمان تسلیم کارفرما می‌شود.

۲۵-۱-

دستور تغییر کار: سندی است که افزایش، کاهش و یا تغییر مقادیر و شرح کار و تغییرات در مدت و مبلغ پیمان ناشی از آن‌ها، در آن درج شده است و به امضای کارفرما و پیمانکار می‌رسد.

۲۶-۱-

کالا و تجهیزات: مواد، مصالح، اجناس، دستگاه‌ها، ادوات، اقلام و به طور کلی، هر آن چیزی که در کار مصرف شده و باقی می‌ماند.

۲۷-۱-

ماشین آلات ساختمانی: تمام دستگاه‌ها و ماشین آلاتی است که برای اجرا و تکمیل عملیات ساختمان و نصب توسط پیمانکار مورد استفاده قرار می‌گیرد، لیکن شامل دستگاه‌هایی که در کار باقی می‌مانند، نمی‌شود.

۲۸-۱-

عملیات ساختمان و نصب: عملیات اجرایی اعم از سیویل و سازه، مکانیک، لوله‌کشی، برق، ابزاردقیق، رنگ، عایق و سایر کارهای تکمیلی مرتبط با آن‌ها است که در محل کارگاه به منظور احداث کار موضوع پیمان تا مرحله پیش راه‌اندازی، با استفاده از کالا و تجهیزات، به اجرا در می‌آید.

۲۹-۱-

پیش راه‌اندازی: به تمام عملیات پس از تکمیل عملیات ساختمان و نصب، از قبیل انجام آزمایش‌ها، بازرسی‌ها و هر نوع کارهای تکمیلی دیگر گفته می‌شود، به نحوی که کار موضوع پیمان را آماده راه‌اندازی سازد.

۳۰-۱-

تکمیل مکانیکی: به معنای اتمام عملیات ساختمان و نصب و پیش راه‌اندازی است، به نحوی که کار مورد نظر آماده راه‌اندازی باشد.

۳۱-۱-

راه‌اندازی: به معنای انجام کارهای لازم برای قراردادن موضوع پیمان در شرایط عملیاتی پس از تکمیل مکانیکی، طبق ماده ۳۹ است.

۳۲-۱-

آزمایش عملکردی: مجموعه آزمایش‌ها و رسیدگی‌هایی است که براساس ماده ۳۹، به منظور حصول اطمینان از دستیابی به شرایط تضمین شده عملکردی و میزان مصارف، طبق پیوست ۹، پس از مرحله راه‌اندازی صورت می‌گیرد.

۳۳-۱-

مرجع فنی: شخص حقیقی یا حقوقی شناخته‌شده، معتبر و مورد توافق و تایید طرفین در زمینه  خصصی ویژه است که کارفرما یا پیمانکار، در موارد اختلاف نظر فنی و یا تعبیرهای متفاوت از اسناد و مدارک فنی، از وی استفسار می‌کنند و نظر وی برای دو طرف قطعی است.

ماده ۲- تفسیرها

۱-۲-

روز، ماه، سال: منظور از روز، روز تقویمی و منظور از ماه و سال، ماه و سال شمسی، طبق تقویم رسمی کشور است.

۲-۲-

مفرد و جمع: هر جا معنی عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد، معنی جمع و کلمات جمع، معنی مفرد دارد.

۳-۲-

عنوان‌ها: عنوان‌های درج شده در مواد شرایط عمومی، تنها به منظور راهنمایی و اطلاع از مفاد مواد است و نمی‌توان از آن‌ها در تفسیر مواد استفاده کرد.

ماده ۳- اقدام‌های اولیه پس از عقد پیمان

۱-۳-

پیمانکار موظف است پس از دریافت ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما در زمان تعیین شده در ابلاغیه و در صورت عدم دریافت ابلاغیه شروع کار از سوی کارفرما، پس از گذشت سی روز از تاریخ تنفیذ پیمان، نسبت به شروع کار اقدام کند. پیمانکار، اسناد زیر را ظرف حداکثر پانزده روز پس از تاریخ شروع کار، برای بررسی کارفرما تسلیم می‌کند. کارفرما پس از دریافت مدارک، حداکثر ظرف یک هفته، اصلاحات مورد نظر خود را طی جلسه‌ای با حضور پیمانکار، مطرح می‌کند و پس از جمع بندی نهایی موارد و تهیه صورت جلسه آن‌ها، پیمانکار، اصلاحات و تغییرات مصوب را تا قبل از ارائه اولین صورت وضعیت، اعمال نموده و برای تایید نهایی به کارفرما تسلیم می‌کند:

۱-۱-۳-

برنامه زمانی اجرای فعالیت‌های اصلی هر یک از بخش‌های کار (مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی)، براساس برنامه زمانی کلی اجرای کار درج شده در پیوست ۱۴.

۲-۱-۳-

برنامه زمانی تحویل مدارک تسلیمی پیمانکار.

۳-۱-۳-

جدول درصد وزنی کارها یا جداول مربوط به سایر روش‌های پرداختی، به عنوان مبنای پرداخت صورت وضعیت‌های موقت منطبق با اسناد و مدارک پیمان.

۴-۱-۳-

برنامه زمانی تفصیلی پرداخت‌ها و گردش نقدینگی، منطبق با اسناد و مدارک پیمان.

۵-۱-۳-

نمودار سازمانی پیمانکار که در آن عوامل کلیدی بخش‌های مختلف کار و ارتباط آنان با هم، مشخص شده باشد و فهرست ماشین‌آلات ساختمانی و ابزارآلات اختصاصی.

۶-۱-۳-

برنامه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست جهت اجرای تعهدات پیمانکار.

۲-۳-

به منظور رفع ابهامات احتمالی و ارائه اطلاعات تکمیلی پایه، شامل ابهامات اسناد و مدارک مبنای طراحی و تحویل باقیمانده اطلاعات پایه و مبنای طراحی برای انجام کارهای طراحی (به وسیله پیمانکار) از سوی کارفرما، کارفرما و پیمانکار ظرف بیست روز پس از تاریخ شروع کار، با انجام هماهنگی‌های لازم، تصمیمگیری می‌کنند تا در طول اجرای پیمان ملاک عمل قرار گیرد.

ماده ۴- مالکیت اسناد و حقوق ثبت شده و استفاده مجدد از آن‌ها

۱-۴-

اسناد و مدارک (از جمله نقشه‌ها و مشخصات فنی) تهیه شده به وسیله پیمانکار، در مالکیت وی باقی می‌ماند. کارفرما می‌تواند به منظور بهره‌برداری، تعمیر، نگهداری و هر نوع مراجعه بعدی، نسخه‌هایی از آن‌ها را در اختیار داشته باشد.

۲-۴-

مالکیت نقشه‌ها و مدارکی که به وسیله کارفرما (یا از جانب وی) تهیه و ابلاغ شده است، از آن کارفرماست و پیمانکار (یا از جانب وی) نمی‌تواند بدون اجازه کارفرما، از آن‌ها به منظور کارهای خارج از موضوع این پیمان استفاده کند، مگر اینکه موافقت کتبی کارفرما را در این مورد کسب کرده باشد.

۳-۴-

پیمانکار، موظف است تمام اسناد، مدارک، نقشه‌ها و سایر اطلاعات دریافت شده از کارفرما را محرمانه تلقی کند.

۴-۴-

در مورد حق مالکیت و استفاده مجدد از اسناد و مدارک مرتبط با خرید لیسانس، اعم از اینکه خرید لیسانس در تعهد کارفرما و یا پیمانکار باشد، طبق موافقتنامه واگذاری حق استفاده از لیسانس عمل می‌شود.

۵-۴-

در مواردی که استفاده از اختراع، ابداع، نوآوری، تألیف و سایر حقوق ثبت شده در زمینه‌های مختلف طراحی و مهندسی، انتخاب فرآیند، دستگاه‌ها و تجهیزات، برای انجام کارهای موضوع پیمان مورد نیاز است که براساس اطلاع کارفرما استفاده از آن‌ها مشروط به پرداخت حقوق ثبت شده تحت عنوان‌های حق لیسانس، حق ثبت اختراع، حق ثبت علامت، حق نشر و مانند آن‌ها باشد، این موارد در اسناد فنی مبنا و پیوست ۱۶، تعیین شده است و پیمانکار موظف به تامین مجوز استفاده از این گونه حقوق و پرداخت هزینه‌های مربوط به آن‌هاست، مگر آنکه هزینه برخی از این موارد، طبق پیوست ۱۶، به عهده کارفرما باشد.

۶-۴-

چنانچه در مورد استفاده از حقوق ثبت شده مورد نیاز برای اجرای موضوع پیمان در اسناد فنی مبنا و پیوست ۱۶، تعیین تکلیف نشده باشد و در قیمت‌های پیشنهادی پیمانکار نیز به طور جداگانه منظور نگردیده باشد، هزینه‌های مربوطه از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌شود.

۷-۴-

پیمانکار، موظف است کارفرما را در برابر هرگونه ادعا، اعتراض، مطالبه زیان و خسارت از سوی صاحبان حقوق ثبت شده مورد استفاده در کارهای موضوع پیمان (حتی اگر اینگونه حقوق ثبت شده دراسناد پیمان تعیین نشده باشد)، مصون نگه دارد و مسئولیت پاسخگویی و جبران هر نوع زیان و خسارت صاحبان حقوق ثبت شده در ارتباط با کارهای موضوع پیمان، بعهده وی است.

ماده ۵- تضمین پیش‌پرداخت

همزمان با درخواست پیش‌پرداخت موضوع بند ۳۳-۲، پیمانکار تضمین معتبر مطابق با قوانین و مقررات مربوط به تضمین معاملات دولتی و مورد تایید کارفرما، به مبلغ مورد درخواست، طبق کاربرگ درج شده در پیوست ۷ و براساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و تسلیم کارفرما می‌کند.

ماده ۶- تضمین حسن اجرای کار

پیمانکار می‌تواند در طول مدت اجرای پیمان، تمام یا بخشی از مبالغ نگهداری شده به عنوان سپرده حسن اجرای کار موضوع جزء ۳۳-۷-۱ را، در مقابل تسلیم تضمین معتبر مطابق با قوانین و مقررات مربوط به تضمین معاملات دولتی و مورد تایید کارفرما، معادل همان مبلغ و طبق فرم درج شده در پیوست ۷ و براساس اسناد و مدارک پیمان از کارفرما دریافت کند.

ماده ۷- تضمین انجام تعهدات

پیش از انعقاد پیمان، با توجه به مهلت‌های پیش بینی شده در اسناد ارجاع کار )مناقصه(، به منظور تضمین انجام تعهدات پیمانکار مطابق اسناد و مدارک پیمان، پیمانکار تضمین معتبر مطابق با قوانین و مقررات مربوط به تضمین معاملات دولتی و مورد تایید کارفرما به میزان پنج درصد مبلغ اولیه پیمان مطابق قوانین و مقررات مذکور، طبق کاربرگ درجشده در پیوست ۷، را تهیه و تسلیم کارفرما می‌کند. این تضمین، باید تا سه ماه پس از تحویل موقت یا زمان پیش بینی شده در شرایط خصوصی، معتبر باشد.

ماده ۸- آزادسازی تضامین

۱-۸-

مبلغ تضمین پیش پرداخت، به تناسب استهلاک و کسر مبلغ پیش پرداخت از محل صورت وضعیت‌های پیمانکار، کاهش داده شده و به پیمانکار مسترد می‌گردد.

۲-۸-

۵۰ درصد اول مبالغ سپرده یا تضامین حسن اجرای کار، موضوع ماده ۶، پس از انجام پرداخت‌ها مطابق بند ۲-۳۷ شرایط عمومی مسترد می‌گردد و ۵۰ درصد دوم یا تضامین آن، موضوع ماده ۶، بعد از تحویل قطعی، موضوع ماده ۴۲ شرایط عمومی آزاد می‌شود.

۳-۸-

هرگاه در شرایط خصوصی روش دیگری برای آزادسازی تضمین انجام تعهدات پیش بینی نشده باشد، تضمین انجام تعهدات، پس از تحویل موقت، موضوع ماده ۴۰ آزاد می‌شود.

۴-۸

هرگاه طبق ماده ۴۷ پیمانکار از کار برکنار شود، در مورد تضمین انجام تعهدات و مبالغ سپرده یا تضامین حسن اجرای کار، طبق جزء ۴۷-۲-۷، عمل می‌شود.

۵-۸-

هرگاه پیمان طبق مواد ۴۸، ۴۶و ۴۹ خاتمه داده شده یا توسط پیمانکار فسخ شود، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

۱-۵-۸-

مبلغ تضمین انجام تعهدات، با رعایت بند ۸-۳ آزاد می‌شود.

۲-۵-۸-

مبالغ سپرده یا تضامین حسن اجرای کار، به تناسب قسمت‌های تحویل موقت و تحویل قطعی شده،براساس بند ۸-۲ آزاد می‌شود.

ماده ۹- بیمه‌ها و مسئولیت تهیه آن‌ها

۱-۹-

پیمانکار، موظف به تهیه و تمدید اعتبار بیمه نامه‌های لازم برای پوشش تعهدات خود در رابطه با موضوع پیمان و تسلیم آن‌ها به کارفرما، براساس پیوست ۶ است. پیمانکار بدون ایجاد محدودیت در تعهدات و مسئولیت‌های خود و کارفرما، نسبت به تامین پوشش‌های بیمه‌ای اقدام می‌کند. پوشش این بیمه نامه‌ها، از جمله مواردی به شرح زیر است:

۱-۱-۹-

بیمه حمل کالا و تجهیزات پروژه، از محل‌های تولید یا تحویل تا انبارهای کارگاه.

۲-۱-۹-

بیمه تمام خطر نصب برای پوشش هر نوع خسارت به کالا و تجهیزات مستقر در انبارهای کارگاه و یا محل‌های ساختمان و نصب برای دوران عملیات ساختمان و نصب تا تاریخ تحویل موقت.

۳-۱-۹-

بیمه مسئولیت، برای پوشش هر نوع خسارت منجر به آسیب دیدگی و یا فوت کارکنان پیمانکار، کارفرما و کارکنان پیمانکاران فرعی پیمانکار و سایر کارکنانی که به نحوی در ارتباط با کارهای موضوع پیمان، دچار حادثه و یا سانحه شوند و همچنین بیمه اشخاص ثالث برای پوشش مسئولیت ناشی از صدمات جانی یا فوت یا زیان و خسارت وارده به اموال در اثر اجرای پیمان.

۴-۱-۹-

بیمه ماشین آلات ساختمانی و سایر تسهیلات و تأسیسات مورد نیاز، برای اجرای کارهای ساختمان و نصب و همچنین بیمه وسایل نقلیه متعلق به پیمانکار و پیمانکاران فرعی وی، مربوط به کارهای موضوع پیمان.

۲-۹-

بیمه کردن کارها، تنها به منظور تامین خسارتهای وارده است و پیمانکار را به هیچوجه از تعهدات خود مبری نمی‌کند.

۳-۹-

هزینه تهیه و حفظ بیمه نامه‌ها از جمله پرداخت حق بیمه و فرانشیز به عهده پیمانکار است، مگر این که درپیوست ۶، نحوه دیگری پیش بینی شده باشد.

۴-۹-

در صورتی که پیمانکار تمام یا بخشی از بیمه نامه‌های یاد شده را در موعد مقرر تهیه ننماید و یا بیمه نامه‌های موجود را به موقع تمدید نکند، کارفرما می‌تواند راساً اقدام به تهیه و یا تمدید بیمه نامه‌ها کرده و هزینه‌های مربوط را، از جمله هرگونه هزینه بالاسری، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور دارد. هرگاه، فقط هزینه تهیه بیمه نامه‌ها در پیوست ۶، به عهده کارفرما گذاشته شده باشد، تنها هزینه‌های بالاسری کارفرما برای اخذ بیمه نامه‌ها، به حساب بدهی پیمانکار گذاشته می‌شود.

۵-۹-

هرگاه به علت قصور پیمانکار، کار خسارت دیده تحت پوشش بیمه‌های در تعهد وی قرار نگرفته باشد، پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده تا میزان تعیین شده در ماده ۶ موافقتنامه است.

۶-۹-

هرگاه به علت قصور کارفرما، کار خسارت دیده تحت پوشش بیمه‌های یادشده قرار نگرفته باشد، کارفرما موظف به جبران خسارت وارده به کار و همچنین اموال و کارکنان پیمانکار است.

۷-۹-

در بیمه نامه‌ها، جز در مورد کارکنان و ماشین آلات ساختمانی و تأسیسات متعلق به پیمانکار، باید نام کارفرما به عنوان ذینفع درج شود و قبل از شروع هر کار، به کارفرما تسلیم گردد. هر نوع تغییر در محتوا و یا زمان پایان اعتبار بیمه نامه‌ها، باید با اطلاع قبلی کارفرما باشد. در تمام بیمه نامه‌ها، بیمه‌گزار، موضوع بیمه و ذینفع آن، باید به وضوح بیان شده باشند.

۸-۹-

مفاد بیمه نامه‌ها، باید با نیازمندی‌های درج شده در پیوست ۶ پیمان، منطبق باشند.

۹-۹-

بیمه نامه حمل، تا زمان ورود کالا به انبارهای کارگاه و سایر بیمه نامه‌ها تا زمان تحویل موقت باید اعتبار داشته باشد، مگر آنکه در پیوست ۶، نحوه دیگری پیش بینی شده باشد.

۱۰-۹-

هرگاه تحویل قسمتی از کار طبق بند ۴۰-۵ از سوی کارفرما مورد نظر باشد، پیمانکار موظف است که مراتب را قبل از تحویل آن قسمت از کار، به بیمه‌گر اطلاع داده و تایید اعتبار بیمه نامه صادره را در شرایط جدید از بیمه‌گر اخذ نماید. در متن بیمه نامه‌ها، احتمال تحویل بخش‌هایی از کار، قبل از تحویل موقت کل کار باید تصریح شود.

۱۱-۹-

هرگاه اخذ برخی از بیمه نامه‌ها براساس بخش ۶-۲ پیوست ۶، در تعهد کارفرما باشد، کارفرما نسبت به دریافت آن‌ها طبق ضوابط پیش بینی شده در پیوست مذکور، اقدام می‌کند. 

۱۲-۹-

دریافت خسارت‌های بیمه، به ترتیب زیر است، مگر آنکه در پیوست ۶ به نحو دیگری بیان شده باشد:

۱-۱۲-۹-

پیمانکار موظف است اسناد و مدارک لازم را برای دریافت خسارت، با همکاری کارفرما تنظیم و آماده کرده، در موعد مقرر به بیمه‌گر تحویل دهد.

۲-۱۲-۹-

پرداختی شرکت بیمه در مورد بیمه‌هایی که ذینفع آن کارفرماست، به حسابی که کارفرما به این منظور افتتاح کرده است، واریز می‌شود تا وی به عنوان معتمد، مبالغ مربوط را در کارهای خسارت دیده، هزینه نماید.

۳-۱۲-۹-

بخش‌های خسارت دیده کار، به دستور کارفرما و به وسیله پیمانکار، اصلاح یا تعویض می‌شود و هزینه آن از محل مبالغ دریافتی بیمه به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

۴-۱۲-۹-

هرگاه مبالغ دریافت شده از بیمه‌گر، برای جبران خسارت‌های وارده به کارهای موضوع پیمان کافی نباشد و یا برخی از قسمت‌های خسارت دیده، خارج از قصور کارفرما یا پیمانکار تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشد، مسئولیت تامین هزینه اضافی مورد نیاز برای جبران خسارت کارهای تحویل موقت شده، بر عهده کارفرما و سایر کارها، برعهده پیمانکار است.

۱۳-۹-

کارفرما و پیمانکار که اموال و دارایی آنان تحت پوشش بیمه‌های یادشده قرار می‌گیرد، حق هر نوع ادعا را بیش از آنچه که از سوی بیمه پرداخت شده است، از خود سلب می‌کنند.

۱۴-۹-

هرگاه تغییر کاری منجر به تغییر در شرح کارها، قیمت، مدت و سایر شرایط پیمان شود، پیمانکار موظف است براساس موارد قیدشده در متن بیمه نامه‌ها، مراتب را به مراجع صادرکننده بیمه نامه‌ها اطلاع دهد، تا در صورت لزوم، تغییرات لازم در مفاد بیمه نامه‌ها انجام شود.

۱۵-۹-

در صورت افزایش مدت پیمان، موضوع بند ۴۳-۱، بیمه نامه‌های مربوط، به همان مدت از سوی پیمانکار، بر اساس پیوست ۶، تمدید می‌شود.

۱۶-۹-

در صورت افزایش مدت پیمان به دلیل قصور پیمانکار بر اساس اسناد و مدارک پیمان، پیمانکار موظف به تمدید کلیه بیمه نامه‌های مندرج در پیوست ۶، به هزینه خود می‌باشد.

ماده ۱۰- انطباق متن ضمانتنامه‌ها و بیمه نامه‌ها با شرایط پیمان

مضمون تمام ضمانتنامه‌ها و بیمه نامه‌ها و محدوده پوشش آن‌ها، باید منطبق با اسناد و مدارک پیمان و پیوست‌های شماره ۶ و ۷ آن باشد. هرگاه ضمانت نامه‌ها و بیمه نامه‌های تسلیم شده از سوی پیمانکار، از نظر انطباق با شرایط پیش بینی شده در پیمان، دارای اشکال یا نواقصی باشند، مراتب به وسیله کارفرما به پیمانکار اعلام می‌شود و پیمانکار موظف است ظرف پانزده روز با مراجعه به مراجع صادرکننده ضمانت نامه‌ها یا بیمه نامه‌ها، نسبت به رفع نواقص و یا جایگزین کردن آن‌ها با ضمانت نامه‌ها و بیمه نامه‌های جدید، اقدام کند. در هر حال، پیمانکار مسئول درستی مفاد بیمه نامه‌ها براساس پیوست ۶ و ضمانت نامه‌های دریافتی، طبق اسناد و مدارک پیمان است.

ماده ۱۱- مراجع صادرکننده ضمانتنامه‌ها و بیمه نامه‌ها

تمام ضمانتنامه‌ها و بیمه نامه‌های مورد نیاز، باید از مراجع معتبر براساس قوانین و مقررات مربوط به تضمین معاملات دولتی و مؤسسات بیمه مورد تایید کارفرما تهیه و تسلیم شوند. هرگاه مرجع صادرکننده ضمانت نامه یا بیمه نامه به هر دلیل، دچار انحلال، ورشکستگی یا عدم توانایی برای انجام برخی از تعهدات مالی شود، پیمانکار موظف است ظرف حداکثر سی روز نسبت به جایگزین کردن ضمانت نامه‌ها و بیمه نامه‌ها از مراجع دیگر مورد تایید کارفرما، اقدام کرده و ضمانت نامه‌ها و بیمه نامه‌های جدید را به کارفرما تسلیم نماید.

ماده ۱۲- کلیات تعهدات و مسئولیت‌های پیمانکار

۱-۱۲-

تعهدات پیمانکار در چارچوب پیمان، انجام کلیه کارها شامل خدمات طراحی، مهندسی، تامین تمام کالا، تجهیزات و لوازم یدکی، انجام تمام کارها و خدمات فنی مورد نیاز برای طراحی، خرید، ساختمان و نصب، پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی، انجام آزمایش‌های عملکردی و تکمیل و تحویل کار موضوع پیمان براساس نقشه‌ها، مشخصات و مدارک فنی، برنامه‌ها و روش‌های پیش بینی شده در پیوست ۱۸ است. این تعهدات از جمله شامل موارد زیر است:
ـ کارهای طراحی و مهندسی و واگذاری حق استفاده از لیسانس در صورتی که طبق پیوست ۱۶ تامین لیسانس به عهده پیمانکار باشد.
ـ تهیه، حمل و انبارداری کالا و تجهیزات پروژه.
ـ تجهیز کارگاه، تامین نیروی انسانی، مواد و مصالح مصرفی، ماشین آلات ساختمانی و ابزار و هر نوع تأسیسات و مصالح موقت، تمام نقل و انتقال‌های داخلی و آب، برق، بخار و مواردی از این دست در دوران ساختمان و نصب.
ـ انجام عملیات ساختمان و نصب.
ـ راه‌اندازی و انجام آزمایش‌های عملکردی و تکمیل و تحویل کارها به کارفرما، به ترتیب درج شده در پیوست ۹.
ـ انتقال فناوری و آموزش کارکنان کارفرما براساس ترتیبات مندرج در پیوست ۱۲.

۲-۱۲-

مواردی از تامین کالا و تجهیزات، انجام کارها و خدمات فنی که طبق پیوست ۱۳ جزو تعهدات کارفرماست، از محدوده تعهدات پیمانکار مستثنی هستند. اما در مواردی که پیمان به تامین برخی خدمات و انجام برخی از کارهای مهندسی و یا تامین برخی از اقلام کالا و تجهیزات به عنوان تعهدات پیمانکار و نیز سایر مواردی که مسئول انجام آن‌ها بر اساس اسناد و مدارک پیمان صراحت نداشته باشد، لیکن برای تکمیل کار و راه‌اندازی لازم باشند، از تعهدات پیمانکار محسوب می‌شود.

ماده ۱۳- خدمات طراحی و مهندسی و واگذاری حق استفاده از لیسانس

۱-۱۳-

تمام کارهای طراحی و مهندسی موضوع پیمان، براساس اسناد طراحی پایه منضم به پیمان که توسط کارفرما تهیه شده است و اسناد فنی مبنا و با توجه به کارهای انجام شده که اسناد آن‌ها در پیوست ۱۸ منعکس است، با رعایت اصول صحیح مهندسی انجام می‌شود. پیمانکار، کارهای طراحی و مهندسی موضوع پیمان را با توجه به محدوده خدمات مهندسی تعیین شده در پیوست ۱۰، شروع و تکمیل می‌کند. مسئولیت هر نوع نقص و یا کمبود در نقشه‌ها و مدارک فنی در محدوده خدمات پیمانکار، حتی اگر به تایید کارفرما رسیده باشد، به عهده پیمانکار است، مگر اینکه نقص یا کمبود، ناشی از اطلاعات درج شده در اسناد فنی مبنا و خارج از تعهدات و تاییدیه‌های پیمانکار باشد.

۲-۱۳-

پیمانکار موظف است اسناد و مدارک موضوع زیربخش ۱۸-۲-۱- پیوست ۱۸ را در نسخه‌های لازم، برحسب مورد، تهیه و برای تصویب یا اطلاع کارفرما ارسال کند. انجام کارهای مربوط به نقشه‌ها و مدارکی که نیاز به تصویب کارفرما دارند، فقط پس از اخذ تصویب کارفرما، مجاز است.

۳-۱۳-

پیمانکار براساس اسناد طراحی پایه منضم به پیمان و پیش از اقدام برای تکمیل طراحی، باید دستکم یک مطالعه مهندسی ارزش را در خصوص طراحی پایه از طریق واحدهای مهندسی ارزش مورد تایید کارفرما، انجام و گزارش مربوطه را به کارفرما ارائه نماید.

۲-۲-۱۳-

هرگاه طبق زیربخش ۱۸-۲-۱- پیوست ۱۸، تصویب نهایی بخش‌هایی از کارهای طراحی و مهندسی به صاحبان لیسانس و یا سایر شرکت‌های مهندسی طرف پیمان با کارفرما واگذار شده باشد، پیمانکار باید نسبت به ارسال مدارک و اخذ تصویب از آنان، از طریق کارفرما اقدام نماید. تصویب مدارک توسط مراجع یادشده، به منزله تصویب کارفرما تلقی می‌شود.

۳-۱۳-

کارفرما ظرف مدت چهارده روز از تاریخ دریافت اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی ارسالی پیمانکار، برای تصویب به یکی از دو روش زیر عمل میکند:

۱-۳-۱۳-

تصویب اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی دریافتی را همراه با عودت یک نسخه امضا شده از آن‌ها، به پیمانکار اعلام می‌دارد.

۲-۳-۱۳-

عدم تصویب اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی و دلایل آن (مغایرت با مفاد پیمان و یا روش‌های متداول طراحی و مهندسی) و اصلاحات پیشنهادی خود را به وضوح و برای هر بخش از مدارک، یکباره به پیمانکار اعلام می‌کند. پیمانکار، اصلاحات مورد نظر کارفرما را در اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی اعمال نموده، مجدداً به ترتیب یادشده، برای تصویب نهایی کارفرما ارسال می‌کند. هرگاه پیمانکار اصلاحات مورد نظر کارفرما را به هر دلیلی قابل قبول نداند، موظف است نظرات خود را به صورت مکتوب حداکثر ظرف مدت ۷ روز به کارفرما اعلام نماید و پس از آن مذاکرات لازم بین دو طرف انجام می‌شود تا موضوع فیصله یابد و امکان ادامه کار بدون وقفه در روند پیشرفت کار فراهم شود. در صورتی که دو طرف در این مورد به توافق نرسند، موضوع به مرجع فنی تعیین شده در شرایط خصوصی ارجاع داده می‌شود. در خلال این مدت، پیمانکار موظف است کار را طبق نظر کارفرما اجرا کند. پس از اعلام نظر مرجع فنی، هرگاه این نظر با دستور کارفرما تطبیق نداشته باشد، هزینه‌های اضافی انجام شده از سوی پیمانکار در ارتباط با کارهای ارجاع شده به مرجع فنی، به پیمانکار پرداخت می‌شود و مدت پیمان به تناسب تمدید می‌گردد. تصویب اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی از سوی کارفرما، از هیچیک از مسئولیت‌ها و تعهدات قراردادی پیمانکار نمی‌کاهد، به استثنای موارد ارجاع شده به مرجع فنی که کارها به رغم نظر پیمانکار، به روش مورد نظر مرجع فنی انجام شده باشد.

۳-۳-۱۳-

در صورتی که کارفرما ظرف مدت چهارده روز نظر خود را در مورد اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی ارسالی (یکباره در یک نوبت برای هر بخش از مدارک) اعلام نکند، نقشه‌ها و مدارک ارسالی، تصویب شده تلقی می‌شود.

۴-۱۳-

در صورتی که تامین لیسانس به عهده پیمانکار باشد، پیمانکار موظف به تامین دانش فنی و واگذاری حق استفاده از لیسانس مربوط طبق پیوست ۱۶، به کارفرماست. پیمانکار، موظف به جمع آوری و تکمیل اطلاعات مبنا، انجام طراحی تفصیلی طرح براساس طراحی پایه و اسناد فنی مبنا، تهیه اسناد و مدارک و نقشه‌ها و تسلیم آن‌ها به کارفرما در مقاطع مختلف برای تایید و تصویب، طبق زیربخش ۱۸-۲-۱- پیوست ۱۸ و برنامه زمانی موضوع جزء۳-۱-۱، است. پیمانکار باید طراحی و مهندسی را با دقت و طبق اسناد فنی مبنا انجام دهد. مسئولیت بروز هرگونه اشتباه و تناقض، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده توسط وی، اعم از اینکه از سوی کارفرما تایید شده یا نشده باشد، به عهده وی است. به استثنای موارد اشتباه و نواقص ناشی از اطلاعات تسلیم شده به وسیله کارفرما در اسناد فنی مبنا و نواقص و اشتباهات موجود در بخش‌هایی از طراحی که به وسیله کارفرما و یا پیمانکاران ثالث دیگر مرتبط با پروژه، زیر نظر کارفرما انجام شده باشد که در هر صورت، مسئولیت آن‌ها به عهده کارفرما خواهد بود.

۵-۱۳-

پیمانکار موظف است دستورالعمل‌های راه‌اندازی را دستکم ۹۰ روز قبل از شروع راه‌اندازی، به کارفرما تحویل دهد.

۶-۱۳-

پیمانکار باید دستورالعمل‌های بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و همچنین نقشه‌های چون ساخت پروژه را در زمان مشخص شده در شرایط خصوصی که نباید پس از تاریخ درخواست تحویل موقت از کارفرما باشد، در شمار نسخه‌های لازم و زبان تعیین شده به شرح درج شده در زیر بخش ۱۸-۲-۱- پیوست ۱۸، به کارفرما تسلیم کند.

۷-۱۳-

دستورالعمل‌های راه‌اندازی، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و همچنین نقشه‌های چون ساخت، باید با جزئیات کامل به نحوی تهیه شوند که کارفرما قادر باشد راه‌اندازی، راه‌بری، تعمیر، نگهداری و تنظیم تمام قسمت‌ها را با کمک این مدارک و دستورالعملها، انجام دهد.

۸-۱۳-

استانداردها، شناسه‌ها (کدها) و مراجع مورد نیاز اجرای کار که در پیمان پیش بینی شده است، آخرین ویرایش آن‌ها در زمان عقد پیمان است، مگر آنکه به نحو دیگری در پیمان تصریح شده باشد. در موارد مسکوت در پیمان، از آخرین نگارش استانداردها و کدهای معتبر بین‌المللی هماهنگ با دیگر استانداردهای پیش بینی شده در پیمان، با تایید کارفرما، استفاده می‌شود.

ماده ۱۴- مدیریت و نظارت بر کار

۱-۱۴-

پیمانکار متعهد به اعمال مدیریت، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح کارها، به وسیله افراد واجد صلاحیت است. مسئولیت به کارگرفتن روش‌های اجرایی مناسب و رعایت توالی کارها به نحوی که کیفیت و پیشرفت کارها را طبق پیمان تامین کند، به عهده پیمانکار است.

۲-۱۴-

حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ تنفیذ پیمان پیمانکار باید شخص حقیقی واجد صلاحیتی را به عنوان نماینده خود به کارفرما معرفی کند. نماینده پیمانکار، در طول مدت پیمان، به منزله پیمانکار عمل کرده، مکاتبه‌ها، اطلاعیه‌ها، ابلاغیه‌ها، تبادل اطلاعات و نقشه‌ها و دستور کارها خطاب به پیمانکار و به نام وی صورت می‌گیرد. نماینده پیمانکار در طول اجرای پیمان، با اطلاع قبلی به کارفرما، می‌تواند تعویض گردد و به جای وی شخص واجد صلاحیت دیگری گمارده شود.

۳-۱۴-

نماینده پیمانکار، از شروع عملیات ساختمان و نصب در کارگاه تا تحویل موقت کارها، فرد واجد صلاحیتی را به عنوان رئیس کارگاه به کارفرما معرفی می‌کند تا پس از تایید کارفرما، کار خود را شروع نماید. رئیس کارگاه باید همواره در کارگاه حضور داشته باشد و ضمن مدیریت و سرپرستی کارگاه، بر عملیات ساختمان و نصب، کنترل و نظارت نماید. نامبرده در مواردی که خود نتواند در کارگاه حضور داشته باشد، فرد واجد صلاحیت دیگری را پس از تایید کارفرما، به عنوان جایگزین موقت خود معرفی می‌کند. رئیس کارگاه ممکن است در طول مدت پیمان، به وسیله نماینده پیمانکار و با اطلاع و تایید کارفرما تعویض شود و شخص دیگری جایگزین وی گردد.

۴-۱۴-

نماینده پیمانکار، باید طبق جزء ۳-۱-۵، نمودار سازمانی پروژه و فهرست ماشین آلات ساختمانی و ابزارآلات اختصاصی و هرگونه تغییرات بعدی در آن را به همراه مشخصات افراد کلیدی، به کارفرما تسلیم کند.

۵-۱۴-

مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص ثالث و یا ادعاهای آن‌ها، در موارد مرتبط با موضوع پیمان، به عهده پیمانکار است و وی موظف به پاسخگویی و جبران خسارت‌ها و مصون نگهداشتن کارفرما از اینگونه ادعاها و خسارت‌هاست.

ماده ۱۵- تامین نیروی کار

۱-۱۵-

پیمانکار، متعهد است نسبت به تامین نیروی انسانی کافی، از نظر کمی و کیفی در تمام رده‌های شغلی مورد نیاز بمنظور حسن اجرا و تکمیل به موقع عملیات موضوع پیمان اقدام کند. نیروی انسانی مورد نیاز، اعم از کارکنان مستقیم اجرای کار و یا گروه سرپرستی و پشتیبانی بخش‌های مختلف، باید از تخصص، مهارت و گواهینامه صلاحیت‌های حرفه‌ای لازم برخوردار باشند و به نحوی سازماندهی شوند که برای اجرای کار مربوط، مناسب باشند. پرداخت تمام هزینه‌های ناشی از استخدام و به کارگیری نیروی کار، از قبیل حقوق، بیمه، مالیات و هر نوع مزایای قانونی آن‌ها به عهده پیمانکار است.

۲-۱۵-

در مورد بخش‌هایی از کار که طبق پیمان در ایران انجام می‌شود، اگر به نیروی کار غیر ایرانی نیاز باشد، پیمانکار موظف است پس از تایید کارفرما و سایر مقام‌های ذیربط و طی مراحل قانونی، اینگونه کارکنان را به کار گمارد و مسئولیت رعایت قوانین و مقررات کشور و حسن رفتار اینگونه کارکنان، طبق شئون اخلاقی در محدوده کارگاه، به عهده پیمانکار است.

۳-۱۵-

هرگاه هر یک از کارکنان پیمانکار، از نظر تخصص، مهارت و یا صلاحیت کار، به تشخیص کارفرما غیرقابل قبول باشند، پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به تعویض فرد مورد نظر و به کار گماردن شخص واجد صلاحیت به جای او، اقدام کند. تمام هزینه‌های ناشی از این نوع جابه‌جایی‌ها، به عهده پیمانکار است و هیچگونه پرداخت اضافی از این بابت به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد. مسئولیت اجرای مفاد این بند در مورد پیمانکاران فرعی به عهده پیمانکار است.

۴-۱۵-

تامین امکانات رفت و آمد، مسکن و غذای کارکنان درحد متعارف و براساس ضوابط و قوانین جاری کشور، ایجاد دفاتر کار مناسب، امکانات بهداشتی (از قبیل آب آشامیدنی و استحمام، بهداشت محیط زیست کارکنان)، امکانات اولیه پزشکی، به عهده پیمانکار است، مگر آنکه کارفرما تامین برخی از تسهیلات بالا را طبق پیوست ۱۳، تعهد کرده باشد.

۵-۱۵-

پیمانکار، موظف است برای انجام کارهای موضوع پیمان، امکانات، شرکت‌ها، مؤسسات و نیروهای ایرانی را در کارهای مهندسی، ساخت تجهیزات و تامین کالا، حمل و نقل آن‌ها و عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به حداکثر استفاده از توان داخلی و ضوابط مربوط به نیروهای بومی مندرج در بخش سوم پیوست ۱۵، به کار گیرد.

۶-۱۵-

هرگاه پیمانکار در پرداخت دستمزد کارکنان مستقر در کارگاه ساختمان و نصب، طبق قانون کار تأخیر کند و یا قصور ورزد، کارفرما به وی اخطار می‌کند که مطالبات معوقه کارکنان خود را پرداخت نماید و در صورت خودداری پیمانکار، کارفرما می‌تواند برای بار اول دستمزد کارکنان را برای دورهای که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، براساس فهرست‌های دستمزد تایید شده پیمانکار و با حضور نماینده وی، از محل مطالبات یا تضامین پیمانکار، به کارکنان پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید. در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارکنان، کارفرما طی اخطاریه‌ای، مهلتی را برای پرداخت دستمزد کارکنان از سوی پیمانکار مشخص می‌سازد. در صورت خودداری پیمانکار از پرداخت در مهلت مقرر، کارفرما می‌تواند براساس ماده ۴۷، پیمانکار را برکنار کند.

۷-۱۵-

هرگاه پرداخت صورت وضعیت‌های تاییدشده پیمانکار، به هر دلیلی از سوی کارفرما با تأخیر مواجه شود، کارفرما متعهد است بخشی از صورت وضعیت‌های تایید شده پیمانکار را معادل دستمزد کارکنان وی، پرداخت کند.

ماده ۱۶- مقررات کارگاهی، بهداشت، ایمنی و محیط زیست

۱-۱۶-

پیمانکار موظف به رعایت مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست براساس مفاد پیوست ۸ و زیربخش ۱۸-۱-۶ پیوست ۱۸، از جمله در زمینه‌های زیر است:

۱-۱-۱۶-

حفاظت فیزیکی از کارها، از جمله نحوه حصارکشی، روشنایی، آتشنشانی، حراست و حفاظت از کالا، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی، نحوه رفت و آمد کارکنان پیمانکار در داخل کارگاه و محدوده‌های عملیاتی کارفرما.

۲-۱-۱۶-

مقررات ایمنی، از قبیل تامین تجهیزات ایمنی کارکنان، تدابیر فیزیکی برای کار در ارتفاع و در داخل مخزن‌ها و مجاری و ترانشه‌های خاکی، تمهیدات ایمنی لازم برای کار در واحدهای در حال بهره‌برداری.

۲-۱۶-

بجز در مواردی که در شرایط خصوصی امکان کار در خارج از ساعت‌های عادی روز و یا در شب پیش بینی شده باشد، پیمانکار موظف به انجام کارها در ساعت‌های عادی روز است. همچنین، در مواردی که پیمانکار برای جبران عقب ماندگی از برنامه زمانی، درخواست کار در خارج از ساعت‌های عادی روز و یا کار در شب را از کارفرما بنماید، تنها با تقبل تمام هزینه‌های اضافی ناشی از آن و پس از تایید کارفرما، مجاز به کار در ساعت‌های یادشده است.

۳-۱۶-

پیمانکار موظف به رعایت ضوابط حفاظت محیط زیست و نیز نگهداری و بهره‌برداری صحیح، طبق اصول فنی و تمیز نگهداشتن اراضی، مستحدثات، راه‌ها و سایر ابنیه موجود در کارگاه و محوطه‌های اطراف در اختیار وی است و پس از پایان کار، باید تمام مصالح مازاد، زواید، ماشین آلات، ابزار و تمام وسایل خود را از کارگاه خارج کند و همچنین، باید تمام ابنیه موقت از قبیل خوابگاه‌ها، دفترهای کار، شبکه‌های آب و برق، تاسیسات جانبی و مواردی از این دست را جمع آوری و محل آن‌ها را با نظر کارفرما، پاکسازی کرده و تحویل دهد.

۴-۱۶-

پیمانکار باید یک نسخه از تمام نقشه‌ها، اسناد و مدارک پیمان، دستور تغییر کارها، نقشه‌های کارگاهی و اسناد کنترل کیفی اجرای کار را که روند تغییرات و اصلاحات را به همراه داشته باشد، در محل مناسب نگهداری کند، به نحوی که همواره در دسترس کارفرما برای مراجعه وی باشد.

۵-۱۶-

هرگاه ضمن اجرای کار، اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آن، در محل کار پیدا شود، پیمانکار متعهد است که بی‌درنگ مراتب را به اطلاع کارفرما و طبق قوانین به اطلاع دستگاه‌های انتظامی برساند. کارفرما برای حفظ و نگهداری یا انتقال اشیای عتیقه، اقدام فوری به عمل می‌آورد. پیمانکار باید تا زمان اقدام به حفاظت از سوی کارفرما یا مقام‌های ذیربط، برای حفظ و نگهداری اشیا و آثار مزبور، مراقبت لازم را به عمل آورد.

۶-۱۶-

پیمانکار موظف به حفاظت از افراد شاغل در کارگاه، اموال، کارهای انجام شده و کالا و تجهیزات، ماشین آلات، اعم از موجود در پایکار، انبار، محدوده کار و یا بیرون از آن و سایر اموال و مستحدثات و تسهیلات موجود در کارگاه، از قبیل جاده‌ها، ساختمان‌ها، فضای سبز و تاسیسات زیرزمینی است.

۷-۱۶-

پیمانکار، موظف است فردی با تجربه، واجد شرایط و مورد تایید کارفرما را به همراه سازمان زیرمجموعه وی که در قالب نمودار سازمانی پیمانکار موضوع جزء ۳-۱-۵ ارائه شده است، به عنوان مسئول بهداشت، ایمنی و محیط زیست کارگاه معرفی کند. وی مسئول حفاظت و جلوگیری از حوادث و نظارت بر اجرا  مقررات و ضوابط بهداشت، ایمنی و محیط زیست است.

۸-۱۶-

در مدت اجرای کارهای ساختمان و نصب، در موارد اضطراری که ایمنی کارکنان و کارهای انجام شده، کالا و تجهیزات و سایر اموال و مستحدثات و تسهیلات موجود در کارگاه، به مخاطره بیفتد، پیمانکار موظف است بی‌درنگ و بدون نیاز به دریافت دستور از کارفرما، وارد عمل شده و اقدام‌های حفاظتی و ایمنی لازم را به عمل آورد. 

ماده ۱۷- تامین کالا و تجهیزات، حمل و انبارداری آن‌ها

۱-۱۷-

پیمانکار، باید کالا و تجهیزات و لوازم یدکی را طبق پیوست ۱۰ و اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی طبق پیوست ۱۸ و براساس برنامه زمانی از جمله برای تجهیزات و کالاهای با زمان ساخت و تحویل طولانی از منابع قیدشده در بخش ۱۵-۱ پیوست ۱۵ یا سایر منابع مورد تایید کارفرما تامین کند.

۲-۱۷-

پیمانکار باید تمام کالاها و تجهیزات را به نام کارفرما، طبق مشخصات تعیین شده در پیوست ۱۹، بسته‌بندی و به محل کار ارسال کند.

۳-۱۷-

بارگیری، حمل و تخلیه کالا و تجهیزات به محل کارگاه به مسئولیت و هزینه پیمانکار است، مگر آنکه در پیوست ۱۹ به نحو دیگری تصریح شده باشد. کارفرما در این زمینه، هر نوع همکاری و هماهنگی لازم را برای معرفی پیمانکار به نهادهای ذیربط عمل می‌آورد. مسئولیت جبران هر نوع خسارت به جاده‌ها، پل‌ها و تسهیلات ترافیکی در اثر حمل کالا و تجهیزات به عهده پیمانکار است.

۴-۱۷-

هرگاه براساس پیوست ۱۳، تامین بخشی از کالا و تجهیزات پروژه به عهده کارفرما باشد، با ورود کالا و تجهیزات در تعهد کارفرما به کارگاه، پیمانکار آن‌ها را در حضور نماینده کارفرما تنها بازرسی چشمی می‌کند و هرگونه اشکال و کمبود آن‌ها صورت جلسه می‌شود. در این صورت، کارفرما اشکال‌ها و کمبودها را رفع می‌کند و یا در صورت موافقت پیمانکار و از طریق صدور دستور کار، با پرداخت هزینه مربوطه و با رعایت مفاد بندهای ۲۹-۳ و ۲۹-۴، رفع اشکال‌ها و یا کمبودها را از پیمانکار درخواست می‌کند. به هرحال، با ورود هر نوع کالا به کارگاه، حفاظت و انبارداری آن‌ها به عهده پیمانکار است. در صورتی که در کالا و تجهیزات تامین شده توسط کارفرما که با مراقبت پیمانکار نگهداری می‌شود، معایب پنهانی وجود داشته باشد که در بازرسی‌های یادشده (بازرسی‌های چشمی) مشاهده نشده است، هزینه رفع این نوع معایب، به عهده کارفرماست.

۵-۱۷-

پیمانکار باید کالا و تجهیزات و لوازم یدکی پروژه را طبق اصول نگهداری کالا و تجهیزات در شرایط و دمای لازم و براساس دستورالعمل سازندگان، به نحوی نگهداری کند که آسیبی به آن‌ها وارد نشود و یا در زمان راه‌اندازی، دوره مجاز انبارداری آن‌ها به پایان نرسیده باشد. برای این کار، احداث انبارهای سرپوشیده، فضای باز، محوطه سازی‌های لازم، قفسه‌بندی، حصارکشی، ایجاد روشنایی لازم، تهیه سیستم انبار، دفاتر کارکنان کالای پروژه و مواردی از این دست از تعهدات پیمانکار است.

۶-۱۷-

پیمانکار باید تمام کالاها و تجهیزات موضوع پیمان را به صورت نو و طبق اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی تامین کند. مسئولیت برگشت تجهیزات مستعمل و جایگزینی آن‌ها با تجهیزات نوی مورد قبول کارفرما و هر نوع تأخیر در اتمام کارهای ناشی از آن به عهده و هزینه پیمانکار است.

۷-۱۷-

با وجود انتقال مالکیت کالا و تجهیزات به کارفرما از زمان بسته‌بندی و یا بارگیری، مسئولیت مراقبت از تمام تجهیزات و کالا به عهده پیمانکار است.

ماده ۱۸- ماشین آلات ساختمانی، ابزار، مواد مصرفی و تسهیلات مورد نیاز کار

۱-۱۸-

بجز مواردی که تامین آن‌ها طبق پیوست ۱۳ در تعهد کارفرماست، پیمانکار موظف به تامین موارد زیر است:

۱-۱-۱۸-

تمام ماشین آلات ساختمانی مورد نیاز اجرای کار مطابق با مشخصات و استانداردهای مورد تایید کارفرما، طبق برنامه زمانی پیوست ۱۴٫
تبصره: خروج ماشین آلات ساختمانی از کارگاه، تنها پس از پایان نیاز به آن‌ها و با نظر کارفرما مجاز است. در صورت نیاز به خروج ماشین آلات برای تعمیرات اساسی پیمانکار باید نسبت به جایگزین نمودن آن به نحوی که تاخیر در اتمام کار به وجود نیاید، اقدام کند.

۲-۱-۱۸-

تمام ابزارآلات عمومی و اختصاصی و مصالح مصرفی لازم، برای تکمیل و تحویل کار طبق مشخصات فنی و اسناد و مدارک پیمان.

۳-۱-۱۸-

سایر تسهیلات لازم دوران ساختمان و نصب از جمله آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات، سوخت و شبکه‌های مورد نیاز آن‌ها و احداث تأسیسات و کارگاه‌های جانبی مورد نیاز.

ماده ۱۹-روش‌های اجرایی و نقشه‌های کارگاهی

۱-۱۹-

پیمانکار، موظف است قبل از اجرای هر بخش از عملیات ساختمان و نصب، روش‌های اجرایی و برنامه کنترل کیفی لازم را برای بازرسی عملیات، به کارفرما تسلیم کرده و پس از تایید وی به آن‌ها عمل کند.

۲-۱۹-

پیمانکار، موظف است نقشه‌های کارگاهی مورد نیاز کارهای ساختمان و نصب را براساس اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی و سایر اسناد و مدارک پیمان، تهیه کرده و به کارفرما تحویل دهد و براساس آن‌ها عمل کند.

ماده ۲۰- برنامه پیشرفت کار

۱-۲۰-

پیمانکار، موظف به رعایت دقیق برنامه زمانی پیشرفت کار درج شده در پیوست ۱۴ و بندهای ۳-۱-۱ و ۳-۲-۱ شرایط عمومی است.

۲-۲۰-

پیمانکار می‌تواند در طول اجرای کار، تغییرات پیشنهادی در برنامه زمانی را بدون آنکه باعث تأخیر در اتمام کل کار و یا بخش‌های اصلی آن شود، برای تصویب به کارفرما پیشنهاد کند.

۳-۲۰-

در مواردی از تغییرات در برنامه پیشرفت کار که منجر به تغییر در مدت پیمان و یا مدت بخش‌های اصلی پیمان شود، براساس ماده ۴۳ عمل می‌شود.

۴-۲۰-

پیمانکار موظف است گزارش پیشرفت کارها را ماهانه و یا در دوره‌های زمانی مورد نظر کارفرما، تسلیم کند. این گزارش شامل مواردی از قبیل درصد تکمیل شده فعالیت‌های مختلف، مواردی که نسبت به برنامه تأخیر دارد و برنامه پیشنهادی پیمانکار برای جبران تأخیرهاست. پیمانکار باید فهرست عوامل درگیر در کارهای ساختمان و نصب از جمله نیروی انسانی و ماشین آلات ساختمانی را همراه با گزارش مذکور تسلیم کند.

۵-۲۰-

در موارد اختلاف پیمانکار و کارفرما، پیمانکار موظف به ادامه عملیات طبق برنامه زمانی بوده و به هیچ عنوان حق توقف و یا تعویق کل کار و یا بخش‌هایی از کارها را ندارد، مگر اینکه دو طرف به نحو دیگری توافق کنند. در شرایط اختلاف، کارفرما نیز باید به تعهدات قراردادی خود طبق برنامه زمانی عمل کند.

ماده ۲۱- تامین کنندگان، پیمانکاران فرعی و سایر طرف‌های پیمان با پیمانکار

۱-۲۱-

مسئولیت تمام کارها و خدمات انجام شده به وسیله مهندسان طراح، تامین کنندگان و پیمانکاران فرعی، به عهده پیمانکار است. همچنین پیمانکار مسئولیت رفتار و اعمال کارکنان آن‌ها را به عهده دارد و باید در کلیه پیمان‌های خود با تامین کنندگان، پیمانکاران فرعی و سایر طرف‌های پیمان با پیمانکار، ضوابط و الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست مطرح شده در این پیمان و همچنین مفاد بند ۱۵-۲ را لحاظ نماید.

۲-۲۱-

تمام هماهنگی‌ها و ارتباط کارفرما با مهندسان طراح، تامین کنندگان و پیمانکاران فرعی و سایر طرف‌های پیمان با پیمانکار در زمینه کارهای موضوع پیمان، تنها به وسیله پیمانکار انجام می‌شود.

۳-۲۱-

انتخاب تامین کنندگان کالا و تجهیزات توسط پیمانکار، از بین فهرست تامین کنندگان مورد تایید کارفرما، به شرح بخش ۱۵-۱ پیوست ۱۵ انجام می‌شود. پیمانکار می‌تواند علاوه بر فهرست مندرج در پیوست ۱۵، تامین کنندگان کالا و تجهیزات را برای تایید به کارفرما پیشنهاد نماید.

۴-۲۱-

انتخاب مهندسان طراح برای کارهای مهندسی و طراحی و پیمانکاران فرعی براس عملیات ساختمان و نصب، در رشته‌های تخصصی مندرج در بخش ۱۵-۲ پیوست ۱۵، پس از معرفی به کارفرما و تایید وی صورت می‌گیرد.

۵-۲۱-

به کارگیری مهندسان طراح، تامین کنندگان کالا و تجهیزات و پیمانکاران فرعی، به شرح بندهای ۲۱-۳ و ۲۱-۴، دلیل وجود هیچگونه ارتباط قراردادی بین کارفرما با آنان نیست و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال انجام تعهدات پیمانکار نسبت به آنان ندارد، بجز در مورد پرداخت دستمزد کارکنان پیمانکاران فرعی عملیات ساختمان و نصب که طبق بند ۱۵-۶ عمل می‌شود. همچنین، تایید مهندسان طراح، تامین کنندگان کالا و تجهیزات و پیمانکاران فرعی عملیات ساختمان و نصب از سوی کارفرما، رافع مسئولیت‌های پیمانکار نیست.

۶-۲۱-

انجام هر نوع خدمات، تامین کالا و تجهیزات و انجام کارها توسط مهندسان طراح، تامین کنندگان و پیمانکاران فرعی، بر اساس قراردادهای فیمابین پیمانکار و هر یک از آنان صورت می‌گیرد که طی آن‌ها باید کارفرما به عنوان ذینفع درج شود و تمام موازین پیمان پیمانکار با کارفرما، رعایت گردد.

۷-۲۱-

پیمانکار متعهد است بخش‌هایی از کارهای طراحی، مهندسی، تامین کالا و تجهیزات و اجرای عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی را طبق بخش ۱۰-۲ پیوست ۱۰، با رعایت مفاد سایر بندهای این ماده و قوانین و مقررات مربوط به حداکثر استفاده از توان داخلی به شرکت‌ها، سازمان‌ها و اشخاص ایرانی واگذار کند.

ماده ۲۲- مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی

۱-۲۲-

به استثنای حقوق و عوارض گمرکی که طبق ماده ۲۸ عمل می‌شود، پرداخت مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی، در ارتباط با کار موضوع پیمان در داخل کشور و یا در سایر کشورهایی که بخش‌هایی از کارهای موضوع پیمان از قبیل خدمات فنی و مهندسی و یا تامین کالا و تجهیزات در آنجا انجام می‌شود، به عهده پیمانکار است.

۲-۲۲-

هرگاه در مدت اجرای کار، میزان مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و یا سایر حقوق دولتی در داخل کشور افزایش یا کاهش یابد و یا عوارض و مالیات‌های جدیدی وضع شود که در ارتباط با کار موضوع پیمان، به پیمانکار تعلق گیرد، هزینه‌های ناشی از این تغییرات برحسب مورد، به حساب بستانکاری یا بدهکاری وی منظور می‌شود.

ماده ۲۳- تاییدات پیمانکار

پیمانکار تایید می‌کند:

۱-۲۳-

تمام اسناد و مدارک پیمان را به شرح ماده ۲ موافقتنامه به دقت مطالعه کرده و از مفاد آن‌ها کاملاً آگاه است.

۲-۲۳-

از محل و منطقه اجرای کار بازدید به عمل آورده، از شرایط جغرافیایی و عمومی منطقه، از جمله وضعیت آب و هوا، راه‌های دسترسی، نیروی انسانی، مصالح و ماشین آلات ساختمانی قابل تامین از محل و سایر شرایطی که به نحوی در قیمت، سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن مؤثرند، آگاهی کافی حاصل نموده است.

۳-۲۳-

از قوانین و مقررات مربوط، از جمله قوانین و مقررات مالیات‌ها، عوارض، بیمه، کار، تامین اجتماعی و بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل و سایر قوانین و مقرراتی که ممکن است در قیمت، سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن مؤثر باشند، آگاهی کافی دارد و متعهد به رعایت همه آن‌ها است.

۴-۲۳-

از مشخصات، ماهیت کلی پروژه و موضوع پیمان و کارهای در دست اجرا به وسیله کارفرما و سایر پیمانکاران وی، که در انجام موضوع پیمان به نحوی مؤثرند، آگاه است.

۵-۲۳-

تمام نقشه‌ها و گزارش‌های گمانه زنی و یا اکتشافی و سایر آزمایش‌های مربوط به شناخت شرایط زیرزمینی محل اجرای کار و یا محوطه‌های مجاور آن را که از سوی کارفرما دریافت کرده است، به دقت مطالعه کرده و از شرایط فیزیکی محل اجرای کار، کاملاً آگاه شده است.

۶-۲۳-

تمام اسناد، مدارک، نقشه‌ها، گزارش‌ها و اطلاعات درج شده در اسناد و مدارک پیمان را با مشاهدات محلی، اطلاعات جمع آوری شده و سایر بررسی‌ها و نتایج حاصل از آزمایش‌ها، اکتشاف‌ها و مطالعات، تطبیق داده و موارد مغایرت، اشتباه و ناهمگونی اطلاعات را به اطلاع کارفرما رسانده و پاسخ کارفرما برای وی قابل قبول است و تایید می‌کند که اسناد و مدارک پیمان، به طور کلی برای درک تمام جنبه‌های پیمان در جهت اجرای کارهای موضوع پیمان، کافی است.

۷-۲۳-

پیمانکار، اعلام می‌کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، مصوب بیست و دوم دی ماه ۱۳۳۷ نیست. در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود، با توجه به باطل بودن پیمان، کارفرما به منظور تحویل گرفتن کار، زمان تحویل قطعی کارهای انجام شده را به پیمانکار ابلاغ می‌کند. بی‌درنگ، تضمین انجام تعهدات پیمان و مبالغ سپرده یا تضامین حسن اجرای کار را ضبط کرده و به حساب خزانه واریز می‌نماید. کارفرما، برای تحویل کارهای انجام شده و تسویه حساب پیمانکار، طبق بند ۴۷-۲ عمل می‌‎نماید.

۱-۷-۲۳-

هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، به دلیل تغییراتی که در صاحبان سهام، میزان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید، پیمانکار مشمول قانون یاد شده شود، طبق مفاد بند ۲۳-۷ عمل می‌شود.

۲-۷-۲۳-

هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، به دلیل تغییراتی که در دستگاه‌های دولت یا کارفرما پیش آید، پیمانکار مشمول قانون یادشده شود، به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود، کارفرما طبق ماده ۴۶، به پیمان خاتمه می‌دهد. اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند، طبق بند ۲۳-۷ رفتار می‌شود.

۸-۲۳-

تعهدات و مسئولیت‌های پیمانکار در برابر حسن اجرا و تکمیل به موقع کار موضوع این پیمان، طبق مفاد پیمان، بدون قید و شرط است و انجام هر یک از موارد زیر به استثنای بهره‌برداری و نگهداری نادرست از کارها از سوی کارفرما و استهلاک و فرسایش متعارف دوران بهره‌برداری، خدشه و خللی در تعهدات نامبرده ایجاد نمی‌کند:

۱-۸-۲۳-

بازرسی و یا مشاهده کارها به وسیله کارفرما.

۲-۸-۲۳-

پرداخت صورت وضعیت‌های موقت یا قطعی.

۳-۸-۲۳-

صدور گواهی تحویل موقت.

۴-۸-۲۳-

بهره‌برداری از تمام و یا بخش از کار، به وسیله کارفرما.

۵-۸-۲۳-

هر نوع تایید کارها به وسیله کارفرما.

۶-۸-۲۳-

هر نوع بررسی و یا تایید مدارک ارسالی پیمانکار، از سوی کارفرما.

۷-۸-۲۳-

هر نوع بازرسی، آزمایش و یا تایید، به وسیله مؤسسات ثالث.

۸-۸-۲۳-

هر نوع رفع عیب در کارهای انجام شده، از سوی کارفرما.

ماده ۲۴- همکاری و هماهنگی

۱-۲۴-

پیمانکار باید با کارکنان کارفرما، مشاوران و سایر پیمانکاران طرف قرارداد کارفرما و کارکنان نهادهای قانونی که ممکن است در محدوده اجرای موضوع پیمان برای کارهایی از جمله طراحی، تامین مصالح و تجهیزات یا ساختمان و نصب یا نظارت بر اجرای آن‌ها به کار گمارده شوند، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشد. جزئیات نحوه همکاری و هماهنگی‌های متقابل پیمانکار با کارکنان کارفرما، مشاوران و سایر پیمانکاران طرف قرارداد کارفرما و کارکنان نهادهای قانونی و وظایف پیمانکار در قبال آنان، در پیوست ۱۰ مشخص می‌شود.

۲-۲۴-

هرگاه در بخش ۱۰-۳ پیوست ۱۰، فعالیت سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما، در ارتباط با پروژه یا گروه‌های اجرایی دیگر، در محدوده کار پیمانکار پیش بینی نشده باشد و کارفرما پس از عقد این پیمان تصمیم به انجام کارهای یاد شده بگیرد، لازم است قبل از هرگونه اقدام، مراتب را به پیمانکار اطلاع دهد. جزئیات نحوه هماهنگی‌های لازم در صورت درخواست پیمانکار، هزینه‌های احتمالی مطابق با محدوده مجاز براساس مفاد ماده ۲۹ و افزایش مدت پیمان ناشی از این تصمیم کارفرما، با توافق دو طرف مشخص می‌شود.

۳-۲۴-

پیمانکار، موظف است در پایان کار هر یک از پیمانکاران دیگر مرتبط با پروژه که کار آنان به نحوی ممکن است در کیفیت و عملکرد کار او مؤثر واقع شود، کنترل‌ها و بازرسی‌های لازم را با هماهنگی کارفرما به عمل آورد و در صورت لزوم، اصلاحات مورد نظر خود را به اطلاع کارفرما برساند.

ماده ۲۵- مجری طرح

کارفرما، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ نافذ شدن پیمان، فردی را همراه حدود اختیارات و وظایف وی به عنوان مجری طرح و نماینده کارفرما به پیمانکار معرفی می‌کند. کارفرما در طول اجرای پیمان، می‌تواند مجری طرح را تعویض و شخص دیگری را به جای وی تعیین نموده و به پیمانکار معرفی کند. مجری طرح، همواره در طول مدت پیمان، در حدود اختیارات محوله به نمایندگی از طرف کارفرما اقدام می‌کند و تمام اطلاعیه‌ها، ابلاغیه‌ها، دستور کارها، تصویب‌ها، به وسیله وی صادر می‌شود و همچنین اطلاعیه‌ها و درخواست‌های پیمانکار، به عنوان کارفرما و خطاب به وی صادر می‌گردد. مجری طرح در طول مدت پیمان، می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به فرد یا افراد دیگری واگذار کند. در این صورت، طی نامه‌ای فرد یا افراد یاد شده را همراه با حدود اختیارات وظایف مربوط، به پیمانکار معرفی می‌کند. هر نوع دستور، ابلاغیه و اقدام‌های فرد یا افراد یاد شده، به منزله دستور، ابلاغیه و اقدام‌های مجری طرح تلقی می‌شود. فرد یا افراد یاد شده، ممکن است در طول مدت پیمان تعویض و یا حدود اختیارات و وظایف آنان تغییر کند که در این صورت، باید مراتب به صورت کتبی به پیمانکار اعلام شود.

ماده ۲۶- تحویل زمین و اطلاعات مرتبط با آن

۱-۲۶-

کارفرما، باید طبق پیوست ۱۳، امکان قانونی و عملی در اختیار گرفتن محل‌های مورد نیاز اجرای کار و راه‌های دسترسی پیمانکار به آن‌ها و همچنین تمام حریم‌ها و اراضی اضافی مورد نیاز برای احداث تأسیسات موقت جنبی و پشتیبانی به وسیله پیمانکار را در موعد مقرر در برنامه زمانی فراهم کند. تمام هزینه‌های تحصیل اراضی که جنبه دائمی دارند و یا مستحدثات واقع در اراضی مورد نظر، به عهده کارفرماست. هرگاه تمام یا بخشی از اطلاعات مربوط به اراضی مورد نیاز اجرای کار در اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی موجود نباشد، کارفرما این اطلاعات را که از جمله شامل موارد زیر است، برای اجرای صحیح کارهای موضوع پیمان، در موعد مقرر در برنامه زمانی به پیمانکار تسلیم می‌کند:

۱-۱-۲۶-

نقشه‌برداری کلی محل اجرای کار، حاوی نقاط مرجع و نشانه و تأسیسات مهم واقع در آن.

۲-۱-۲۶-

اطلاعات زیرزمینی (در مواردی که طبق پیوست ۱۳، به عهده کارفرما باشد.)

۳-۱-۲۶-

سایر اطلاعات و ضوابط حاکم بر محل اجرای کار، از قبیل ضوابط بهداشت، ایمنی و محیط زیست، کاربری زمین و سایر موارد مرتبط.
تبصره- هزینه در اختیار گرفتن اراضی که برای تجهیز کارگاه مورد نیاز هستند، برعهده پیمانکار است، مگر آنکه در بخش ۱۳-۱ پیوست ۱۳ نحوه دیگری پیش بینی شده باشد.

۲-۲۶-

چنانچه کارفرما در تحویل زمین یا بخش‌هایی از آن که برای اجرای موضوع پیمان مورد نیاز هستند، براساس برنامه زمانبندی موضوع بخش ۱۳-۳ پیوست ۱۳ تاخیر نماید، باید به ازای هر ماه تاخیر، معادل سود سپرده بلندمدت اعلامی بانک مرکزی، برای آن بخش از مبلغ کارها که در تحویل محل اجرای آن تاخیر شده است را بعنوان خسارت تاخیر در تحویل زمین به پیمانکار بپردازد، مگر آنکه در شرایط خصوصی نحوه دیگری پیش بینی شده باشد.

ماده ۲۷- کارهای در تعهد کارفرما

۱-۲۷-

کارفرما، نسبت به انجام کارهای در تعهد خود، از قبیل صدور مجوزها، تحویل اطلاعات، اسناد و مدارک، تامین بخش‌هایی از دانش فنی پایه، خرید لیسانس، طراحی، مهندسی، عملیات ساختمان و نصب، تامین کالا و تجهیزات، مواد اولیه و نیز آب، برق، بخار و سوخت و سایر مواد شیمیایی و کاتالیست مورد نیاز عملیات راه‌اندازی و آزمایش‌های عملکردی را که طبق اسناد و مدارک پیمان ازجمله پیوست‌های ۸ ،۱۳ و ۱۹ به عهده وی گذاشته شده است، براساس برنامه زمانی موضوع بخش ۱۳-۳ پیوست ۱۳، اقدام می‌کند. چنانچه کارفرما در انجام بخشی از تعهدات خود تاخیر کند، مراتب در فاصله زمانی معقول، به پیمانکار ابلاغ می‌شود تا او نسبت به تجدید نظر در برنامه زمانی اقدام کند، به نحوی که تا حد ممکن، از تأخیر در اتمام کار جلوگیری شود.

۲-۲۷-

مسئولیت صحت و دقت اطلاعات و مدارک فنی که طبق پیوست‌های ۱۳ و ۱۸ در تعهد کارفرماست، به عهده وی است و هرگونه هزینه اضافی طولانی شدن کار و یا ضرر و زیان ناشی از عدم صحت یا دقت اطلاعات داده شده به پیمانکار، برعهده کارفرماست.

۳-۲۷-

کارفرما مدارک تسلیمی پیمانکار را که طبق برنامه زمانی موضوع بند ۳-۱-۲، از طرف پیمانکار تحویل می‌شود، در موعد مقرر در برنامه زمانی رسیدگی و برحسب مورد، نظر خود را اعلام می‌کند.

۴-۲۷-

کارفرما در زمان مناسب با توجه به برنامه زمانی انجام تعهدات پیمانکار، در اخذ مجوزهای قانونی از سازمان‌های ذیربط، از جمله مجوزهای لازم برای ترخیص کالا و تجهیزات وارداتی، اخذ روادید ورود، مجوز کار، پروانه اقامت و مجوز خروج برایکارکنان خارجی پیمانکار، اخذ گذرنامه و روادید برای کارکنان ایرانی پیمانکار همکاری لازم را به عمل می‌آورد.

۵-۲۷-

خسارت ناشی از تاخیر کارفرما در انجام تعهدات خود، موضوع بندهای ۲۷-۱، ۲۷-۲ و ۲۷-۳ در شرایط خصوصی تعیین می‌شود.

ماده ۲۸- پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

۱-۲۸-

پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به ترخیص و هر نوع حقوق و عوارض گمرکی برای واردات کالا و تجهیزات موضوع پیمان، به عهده پیمانکار است، مگر آنکه در شرایط خصوصی، به نحو دیگری تصریح شده باشد.

۲-۲۸-

در مورد حقوق و عوارض گمرکی برای واردات ماشین آلات ساختمانی و سایر وسایل پیمانکار، طبق شرایط خصوصی عمل می‌شود.

ماده ۲۹- تغییر در کارها

۱-۲۹-

کارفرما در چارچوب کلی موضوع پیمان، در هر زمانی در طول مدت پیمان تا پیش از تحویل موقت، می‌تواند کاهش، افزایش، حذف برخی از کارها و یا تغییر در مشخصات آن‌ها را از پیمانکار بخواهد و پیمانکار موظف به انجام آن‌ها با رعایت سایر بندهای این ماده و مفاد پیمان است.

۲-۲۹-

پیمانکار می‌تواند برای تکمیل سریعتر کارها، کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت، بازدهی و یا ایمنی کارها تغییراتی را در کارها به کارفرما پیشنهاد کند. کارفرما محق است اینگونه تغییرات را قبول یا رد کند. عدم پذیرش تغییرات پیشنهادی پیمانکار از سوی کارفرما، رافع مسئولیت پیمانکار در اتمام و تحویل کارها طبق مشخصات فنیپیمان نیست.

۳-۲۹-

با دریافت دستور و یا تایید کارفرما، در انطباق با بندهای ۲۹-۱ و ۲۹-۲، پیمانکار موظف است، تاثیر انجام تغییرات در هزینه و مدت پیمان را محاسبه و به کارفرما منعکس کند. هزینه تغییر کارها، براساس بند ۳۶-۲ محاسبه می‌شود. مبالغ کارهای افزایش یافته یا کاهش یافته، با احتساب تغییرات موضوع بند ۲۹-۶ نباید بیش از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان شود. در صورت دستور کارفرما به تغییراتی که منجر به کاهش بیش از ۲۵ درصد مبلغ پیمان شود، پیمانکار می‌تواند ضمن اتمام کارهای دردست اقدام، فسخ پیمان را طبق ماده ۴۸ اعلام نماید و یا کاهش یاد شده را بپذیرد. چنانچه دستور تغییر صادره از سوی کارفرما منجربه افزایش بیش از ۲۵درصد مبلغ اولیه پیمان گردد، براساس مفاد ماده ۴۶ به پیمان خاتمه داده می‌شود. تغییرات مدت پیمان ناشی از تغییر کارها، براساس ماده ۴۳، تعیین می‌شود.

۴-۲۹-

انجام تغییرات کارهای موضوع بندهای ۲۹-۱ تا ۲۹-۳ پس از صدور دستور تغییر کار که در آن جزئیات کامل تغییر کار و هر نوع تغییر در قیمت و یا تغییر در مدت پیمان و سایر اصلاحات مورد نیاز برابر مفاد پیمان، درج شده است، تنظیم می‌شود و به امضای دو طرف می‌رسد و به عنوان یکی از اسناد پیمان محسوب می‌گردد.

۵-۲۹-

هرگاه دو طرف در مورد تغییرات هزینه یا مدت پیمان، ناشی از تغییر کارها، ظرف مدت معقولی که اجرای کارهای دیگر موضوع پیمان را دچار تأخیر نکند، به توافق نرسند، در این صورت کارفرما انجام و یا عدم انجام تغییرات توسط پیمانکار را به وی ابلاغ می‌کند. در صورت دستور کارفرما مبنی بر اجرای تغییرات، به رغم عدم حصول توافق در مورد هزینه یا مدت، پیمانکار موظف به انجام تغییرات است و متعاقباً مذاکرات خود را با کارفرما برای حصول به توافق ادامه می‌دهد. در صورتی که ظرف مدت ۶۰ روز، کماکان دو طرف به توافق نهایی نرسند، موارد طبق ماده ۵۱، رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شود. تا قبل از حل اختلاف، پرداخت به پیمانکار، طبق مبلغ تغییر یافته پیمان، براساس محاسبات کارفرما انجام می‌شود.

۶-۲۹-

برای مواردی که بخشی از کارها براساس فهرست‌بها برآورد شده باشد، اختلاف مقادیر کارهای انجام شده طبق پیمان، در مقایسه با مقادیر اولیه ضمیمه پیمان، نیاز به صدور دستور تغییر کار موضوع بند ۲۹-۴ را ندارد و تغییرات مبلغ پیمان، براساس قیمت‌های فهرستب‌ها با رعایت سقف تعیین شده در بند ۲۹-۳ تعیین می‌گردد.

۷-۲۹-

اقدامات اصلاحی ناشی از قصور پیمانکار در انجام کارهای اصلی و مورد تعهد وی، تغییر کار تلقی نمی‌شود و پیمانکار موظف به انجام اینگونه اصلاحات پس از تایید کارفرما، به هزینه خود و در مدت پیمان است.

ماده ۳۰- مشاوران کارفرما

کارفرما می‌تواند بمنظور انجام بخشی از وظایف و اختیارات خود برای مدیریت، نظارت، بازرسی فنی و یا انجام کارهای در تعهد وی، موضوع پیوست ۱۳، از خدمات مشاور یا مشاوران استفاده کند. پیمانکار موظف است بر اساس مفاد بخش ۱۰-۳ پیوست ۱۰، همکاری و هماهنگی لازم را با مشاوران کارفرما، به عمل آورد.

ماده ۳۱- بازرسی و کنترل کیفی کار

۱-۳۱-

پیمانکار، موظف به تحویل برنامه‌های کنترل کیفی کارهای مهندسی، ساخت کالا و تجهیزات و عملیات ساختمان و نصب در تعهد خود، پیش از شروع هر بخش از کار، به کارفرماست. این برنامه‌ها، حاوی سازمان کنترل کیفی پیمانکار، همچنین مراحل و روش‌های انجام آزمایش‌ها، بازرسی‌ها و سایر کنترل‌های لازم است که پس از تایید کارفرما ملاک عمل پیمانکار و کارفرما برای کنترل کیفی عملیات قرار می‌گیرد.

۲-۳۱-

پیمانکار، موظف به انجام آزمایش‌ها و بازرسی‌های لازم کارها در محل تولید و ساخت کالا و تجهیزات و یا در محل اجرای کارهای ساختمان و نصب، طبق مفاد پیمان است. هرگاه انجام آزمایش‌های اضافی نسبت به موارد پیش بینی شده در پیمان، از پیمانکار درخواست شود، پیمانکار موظف به انجام آن‌هاست، مشروط بر آنکه هزینه اضافی انجام آزمایش‌ها به وی پرداخت شود.

۳-۳۱-

کارفرما، می‌تواند در تمام مراحل آزمایش‌ها و بازرسی‌های فنی کارها، حضور یابد. پیمانکار، موظف به تامین امکانات و تسهیلات و انجام هماهنگی‌های لازم، در محل تولید و ساخت کالا و تجهیزات و یا در محل اجرای عملیات ساختمان و نصب، برای کارکنان کارفرما، مشاوران وی و کارکنان نهادهای قانونی، مطابق ماده ۲۴، است.

۴-۳۱-

پیمانکار، موظف است حداقل یک ماه قبل از انجام آزمایش‌های مربوط به هر بخش از کارها، برنامه زمانی آن‌ها را به منظور هماهنگی‌های لازم، برای حضور نمایندگان کارفرما تسلیم کند. در صورت اعلام موافقت کارفرما با انجام آزمایش‌ها و بازرسی‌ها طبق برنامه زمانی بدون حضور نماینده وی یا عدم حضور نماینده او در زمان تعیین شده بدون اطلاع قبلی، پیمانکار آزمایش‌ها را انجام داده و گزارش‌های مربوط را به کارفرما تسلیم می‌کند.

۵-۳۱-

هرگاه بر طبق آزمایش‌ها و بازرسی‌ها و یا با اعلام کارفرما، قسمتی از کار ناقص یا معیوب باشد، پیمانکار موظف به رفع نقص و اصلاح کار و انجام آزمایش‌ها و بازرسی‌های لازم در مورد کارهای اصلاح شده به هزینه خود است. در صورتی که پیمانکار ظرف مدت متعارفی پس از اعلام کارفرما، نسبت به رفع نقص اقدام نکند، کارفرما می‌تواند با اخطار قبلی به پیمانکار، نسبت به انجام اصلاحات و رفع نقایص، اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با احتساب هزینه‌های بالاسری، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید.

۶-۳۱-

هرگاه در نتیجه آزمایش‌ها و بازرسی‌ها، اشکال‌ها و نواقص مکرر در بخش یا بخش‌هایی از کارها مشاهده شود که به نظر کارفرما ناشی از عدم به کارگیری نیروی انسانی ماهر یا کالا و تجهیزات نامرغوب یا روش نامناسب یا عدم به کارگیری تجهیزات ساختمانی مناسب برای کار باشد، کارفرما می‌تواند دستور توقف اجرای آن بخش یا بخش‌های کار را تا رفع عوامل اشکال‌ها از سوی پیمانکار، صادر کند. این موضوع، هیچ حقی را برای پیمانکار، به منظور ادعای هزینه اضافی و یا افزایش مدت پیمان ایجاد نمی‌کند.

۷-۳۱-

پیمانکار، موظف است برای مواردی از کارها که نیاز به آزمایش و بازرسی و یا تایید قبل از پوشیده شدن و یا مدفون شدن دارند، اجازه کارفرما را برای پوشاندن کار مورد نظر اخذ نموده، سپس اقدام کند. کارفرما باید ظرف مدت تعیین شده در برنامه زمانبندی نظر خود را در خصوص ادامه کار به پیمانکار اعلام نماید. چنانچه پیمانکار بدون اخذ نظر کارفرما در مهلت مقرر اقدام به پوشاندن یا مدفون کردن کارها نماید، با دستور کارفرما، پیمانکار باید با هزینه خود، هر نوع پوشش انجام شده را از روی کار برداشته، آن را برای انجام آزمایش‌ها و بازرسی‌ها و تایید کارفرما، آشکار سازد، مگر آنکه کارفرما در مهلت تعیین شده براساس زمانبندی تعیین شده در بخش ۱۳-۴ پیوست ۱۳ اقدام به اعلام نظر در رابطه با بخش‌هایی از کار که پوشیده یا مدفون خواهند شد نکرده باشد.

۸-۳۱-

بارگیری و حمل کالا و تجهیزاتی که بنا به سفارش پیمانکار، به وسیله سازندگان مورد تایید کارفرما ساخته می‌شوند، تنها پس از بررسی مدارک بازرسی ساخت و کنترل نهایی و صدور مجوز حمل توسط کارفرما، مجاز است.

۹-۳۱-

در موارد ابهام در تفسیر و یا نتیجه گیری از آزمایش‌ها و بازرسی‌های فنی به عمل آمده، پیمانکار و کارفرما پس از کسب نظر مرجع فنی تعیین شده در شرایط خصوصی، ابهامات را رفع و کارها را بر آن اساس دنبال می‌کنند.

ماده ۳۲- شمول مبلغ پیمان

مبلغ پیمان، عبارت از مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه و تغییرات موضوع ماده ۳۶ است که در برابر انجام تعهدات پیمانکار و به ترتیب درج شده در مواد بعدی، به پیمانکار پرداخت می‌شود. مبلغ پیمان، از جمله شامل جبران هزینه‌های زیر، به منظور انجام کارهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار و نیز سود پیمانکار است.

۱-۳۲-

هزینه نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام بخش‌های مختلف کارهای طراحی، ساخت و اجرا اعم از نیروهای مستقیم و نیروهای غیرمستقیم، از قبیل عوامل مدیریتی مستقر در کارگاه و یا سایر محل‌های مرتبط با کار که شامل دستمزد و تمام مزایای قانونی و سایر هزینه‌های مرتبط با استخدام و به کارگیری آنان است.

۲-۳۲-

هزینه تهیه کالا و تجهیزات و سایر مواد مورد نیاز، برای انجام کار و همچنین تامین لوازم یدکی طبق پیوست ۱۱.

۳-۳۲-

هزینه حمل و نقل و انبارداری تجهیزات و کالا و لوازم یدکی و سایر مواد مورد نیاز اجرای کار.

۴-۳۲-

هزینه خدمات فنی تامین کنندگان تجهیزات در کارگاه، در موارد لزوم.

۵-۳۲-

هزینه‌های پرداختی به پیمانکاران فرعی و مهندسان طراح و صاحبان لیسانس، به منظور انجام بخش‌هایی از کارهای طراحی، خرید لیسانس، ساختمان و نصب، آزمایش‌ها، بازرسی‌ها و سایر خدمات فنی و مهندسی.

۶-۳۲-

هزینه کرایه ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات ساختمانی مورد نیاز اجرای کار.

۷-۳۲-

هزینه تهیه انواع ضمانتنامه‌ها و بیمه نامه‌ها.

۸-۳۲-

هزینه انواع مالیات‌ها و سایر عوارض قانونی، متعلق به پیمانکار و مرتبط با پیمان.

۹-۳۲-

سایر هزینه‌هایی که طبق شرایط خصوصی، به عهده پیمانکار است.

۱۰-۳۲-

هزینه‌های متفرقه دیگر، شامل:

۱-۱۰-۳۲-

هزینه آموزش کارکنان کارفرما، طبق پیوست ۱۲.

۲-۱۰-۳۲-

هزینه مسافرت و نقل و انتقال کارکنان پیمانکار، در اجرای کارهای موضوع پیمان.

۳-۱۰-۳۲-

هزینه‌های مرتبط با بارگیری، حمل، تخلیه، نصب و برچیدن انواع تأسیسات و تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی و ابزارآلات و مواد مصرفی مورد نیاز آن‌ها.

۴-۱۰-۳۲-

هزینه‌های مورد نیاز برای احداث، نگهداری، حفاظت، بهره‌برداری و برچیدن محل اسکان موقت کارکنان در کارگاه و یا جاهای دیگر و دفاتر کار آنان و خدمات و سرویس‌های جاری مورد نیاز آن‌ها.

۵-۱۰-۳۲-

هزینه‌های مربوط به احداث تأسیسات موقت، از قبیل سیستم‌های تامین آب، برق، تلفن، گاز، برای کارگاه و هزینه‌های جاری آن‌ها.

ماده ۳۳- پرداخت‌های موقت

۱-۳۳-

پرداخت‌های به پیمانکار، موضوع ماده ۴ موافقتنامه، براساس جدول تفکیک مبلغ پیمان برای بخش‌های مختلف کار، موضوع پیوست ۱ و یا برحسب مورد، براساس فهرست مقادیر و بهای درج شده در پیوست ۲ و با توجه به میزان کار واقعی انجام شده، به روش درج شده در بخش ۵-۱ پیوست ۵، صورت می‌گیرد.

۲-۳۳-

به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار و برای تامین امکانات پیش نیاز اجرای کار، مبلغی به عنوان پیش پرداخت که میزان آن در پیوست ۵، مطابق با قوانین و مقررات، مشخص می‌شود، در برابر دریافت تضمین معتبر و قابل قبول کارفرما، طبق ماده ۵، به پیمانکار پرداخت می‌شود.

۳-۳۳-

در پایان هر ماه و یا مقاطع زمانی تعیین شده در بخش ۵-۲ پیوست ۵، پیمانکار صورت وضعیت کارهای انجام شده تا آن تاریخ را طبق کاربرگ‌هایی که با توافق کارفرما تنظیم می‌شود، تهیه و به کارفرما تسلیم می‌کند. به ضمیمه صورت وضعیت، تمام اسناد مثبته مورد نیاز، طبق مفاد پیمان تحویل می‌شود. پیمانکار، قیمت کالا و تجهیزات حمل شده به محل کارگاه را با ارائه اسناد مثبته حمل و بیمه حمل و در صورت بدون عیب بودن آن‌ها و مدارک دال بر انتقال مالکیت آن‌ها به کارفرما و عدم وجود مدعی برای آن‌ها و پوشش بیمه‌ای برای آن‌ها، در صورت وضعیت‌ها درج می‌کند. ارقام و مقادیر درج شده در صورت وضعیت‌های موقت و همچنین پرداخت‌های مربوط به آن‌ها جنبه موقت و غیر قطعی دارد، اما لازم است که این مقادیر در مقایسه با مقادیر واقعی از دقت کافی برخوردار باشد، به نحوی که از بروز مشکلات و صرف وقت به هنگام رسیدگی به صورت وضعیت‌های موقت و قطعی، جلوگیری شود. مسئولیت تأخیر در رسیدگی به صورت وضعیت‌ها، ناشی از عدم اعمال موارد یاد شده به عهده پیمانکار است.

۴-۳۳-

کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را حداکثر ظرف ده روز بررسی و در صورت وجود اشکال در آن، با تعیین دلایل و موارد اشکال، آن را برای اصلاح به پیمانکار عودت می‌دهد. در صورتیکه صورت وضعیت دریافت شده که باید ظرف مهلت تعیین شده بررسی شود، از طرف کارفرما قابل قبول تشخیص داده شود، مراتب به پیمانکار اطلاع داده می‌شود. کارفرما، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ دریافت صورتوضعیت، مبلغ صورت وضعیت را به پیمانکار پرداخت می‌کند. هرگاه به هر دلیل، بررسی و تایید کارفرما برای پرداخت بیش از ۲۰ روز به طول بیانجامد، کارفرما باید ظرف حداکثر یک هفته از درخواست مجدد پیمانکار، هفتاد درصد مبلغ صورت وضعیت را پس از کسر کسور مربوط، به طور علی‌الحساب به پیمانکار پرداخت نماید. کارفرما می‌تواند به منظور جلوگیری از ضرر و زیان وارده به خود و با توجه به انجام آزمایش‌ها و بازرسی‌های بعدی و یا کسب اطلاعات و شواهد جدید در موارد زیر، از پرداخت تمام و یا قسمتی از صورت وضعیت، به تناسب ضرر و زیان واردشده، خودداری کند و در صورت لزوم، پرداخت‌های قبلی را نیز به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید:

۱-۴-۳۳-

در مواردی که تمام یا بخشی از کارهای انجام شده دارای نقص بوده و یا کارهای تکمیل شده قبلی دچار صدمه شده و نیاز به اصلاح و یا جایگزینی داشته باشد.

۲-۴-۳۳-

در صورتی که مبلغ پیمان به علت صدور دستور تغییر کارها کاهش یافته باشد و این کاهش در صورت وضعیت‌های قبلی منظور نشده باشد.

۳-۴-۳۳-

هرگاه به دلیل قصور پیمانکار در انجام اصلاحات لازم در کارها در زمان مقرر کارفرما با توجه به بند ۳۱-۴، رأسا اقدام به اصلاح کارهای معیوب کرده باشد.

۴-۴-۳۳-

وقوع هر یک از شرایطی که منجر به برکناری پیمانکار، طبق ماده ۴۷ شود.

۵-۴-۳۳-

در صورت بروز هر نوع ادعای اشخاص ثالث، از جمله هر نوع ادعای مالکیت علیه کارفرما، ناشی از عملکرد پیمانکار و به طور کلی اجرای پیمان.

۵-۳۳-

پیمانکار تعهد می‌کند که با دریافت مبلغ هر صورت وضعیت، تمام کارها و کالا و تجهیزات درج شده در آن صورت وضعیت، به تملک کارفرما درآمده و پیمانکار موظف به رفع هرگونه ادعا و اعتراض اشخاص ثالث، نسبت به آن‌هاست.

۶-۳۳-

تایید و پرداخت مبلغ صورت وضعیت‌ها به پیمانکار، از مسئولیت اصلی وی در انجام تعهداتش طبق پیمان نمی‌کاهد و به معنای تایید کیفی یا کمی کارها توسط کارفرما نیست. پیمانکار موظف است کارها را تکمیل کرده، در صورت بروز هر نوع اشکال در کارهایی که صورت وضعیت آن‌ها پرداخت شده است، نسبت به رفع عیب و یا جایگزینی آن‌ها اقدام نماید.

۷-۳۳-

از هر یک از پرداخت‌های موقت به پیمانکار، مبالغ زیر کسر می‌شود:

۱-۷-۳۳-

درصدی به عنوان سپرده حسن اجرای کار، مطابق با قوانین و مقررات مربوط به تضمین معاملات دولتی کسر می‌شود و در حساب جداگانه‌ای نزد کارفرما نگهداری می‌گردد. مقدار سپرده حسن اجرای کار که می‌تواند برای بخش‌های مختلف کار متفاوت باشد ولی مجموع مبلغ آن نباید بیش از ده درصد مبلغ پیمان باشد، در شرایط خصوصی پیمان مشخص می‌شود. در موارد مسکوت در شرایط خصوصی، این مبلغ ده درصد مبلغ صورت وضعیت‌هاست.

۲-۷-۳۳-

سایر کسور از جمله موارد زیر است:
– ودیعه بیمه تامین اجتماعی، طبق مقررات نافذ در زمان اجرای کار.
– پرداختهای علیالحساب به پیمانکار و همچنین مبالغ مربوط به استهلاک پیش پرداخت.
– هزینه کارهای انجامشده و یا کالا و تجهیزات واگذارشده از سوی کارفرما که در زمره تعهدات پیمانکار است.

۸-۳۳-

هرگاه کارفرما نتواند ظرف مدت مقرر در بند ۳۳-۴ صورت وضعیت‌های پیمانکار را پرداخت کند، به تناسب مدت تأخیر در پرداخت‌های مربوط، مبلغی به عنوان جبران هزینه‌های اضافی پیمانکار در مدت تأخیر که میزان آن در شرایط خصوصی مشخص می‌شود، به وی پرداخت می‌کند. در موارد مسکوت در شرایط خصوصی، این مبلغ معادل سود سپرده بلند مدت بانکی اعلامی بانک مرکزی به تناسب زمان تاخیر و مبلغ صورت وضعیت مورد تایید کارفرما می‌باشد. در صورت تأخیر پرداخت صورت وضعیت موقت بیش از سه ماه از سوی کارفرما، پیمانکار می‌تواند به استناد ماده ۴۸، پیمان را فسخ کند.

ماده ۳۴- مبالغ مشروط

۱-۳۴-

در صورتی که در بند ۳-۳ موافقتنامه، مبلغی به عنوان مبلغ مشروط پیش بینی شده باشد، این مبلغ برای انجام کارها، خدمات، تامین کالا و تجهیزات، به شرح پیوست ۱۷ است که در صورت دستور کارفرما، کارهای مربوطه به وسیله پیمانکار انجام و مبالغ مربوطه پرداخت می‌گردد.

۲-۳۴-

هر نوع پرداخت از محل مبلغ مشروط به تناسب کارها، خدمات یا تامین کالا و تجهیزاتی صورت می‌گیرد که با دستور کارفرما از پیمانکار درخواست شده باشد. درج مبلغ مشروط در پیمان، هیچگونه تعهدی برای کارفرما در برابر پیمانکار در ارجاع کار، ایجاد نمی‌کند.

۳-۳۴-

چنانچه مبالغ و یا شیوه محاسبه مبالغ قابل پرداخت مربوط به مبالغ مشروط در پیوست ۱۷ تعیین نشده باشد، نحوه پرداخت به شرح زیر است:

۱-۳-۳۴-

بهای انجام کارهایی که شامل تهیه مصالح و تجهیزات و انجام خدمات یا صرفاً انجام خدمات به وسیله پیمانکار است، به روش تعیین شده در بند ۳۶-۲ به پیمانکار پرداخت می‌شود.

۲-۳-۳۴-

در مواردی که فقط تهیه و تامین کالا و تجهیزات از پیمانکار درخواست شود، قیمت واقعی پرداخت شده به وسیله پیمانکار، براساس اسناد مثبته، به علاوه درصدی به عنوان هزینه‌های بالاسری (شامل سود پیمانکار) که میزان آن در شرایط خصوصی تعیین شده است، به پیمانکار پرداخت می‌شود.

ماده ۳۵- پرداخت‌های ارزی

در صورتی که در ماده ۳ موافقتنامه، پرداخت بخشی از مبلغ پیمان به ارز خارجی تعیین شده باشد، نرخ تسعیر و سایر ضوابط مربوط به اینگونه پرداخت‌ها، طبق مفاد درج شده در شرایط خصوصی است.

ماده ۳۶- تغییرات در مبلغ پیمان

۱-۳۶-

مبلغ پیمان فقط در شرایط زیر قابل تغییر است:

۱-۱-۳۶-

صدور دستور تغییر کار که منجر به افزایش یا کاهش مبلغ پیمان شود.

۲-۱-۳۶-

تغییر مقادیر کارهای انجام شده طبق مدارک پیمان، در مقایسه با مقادیر اولیه منضم به پیمان برای بخشی از پیمان که براساس فهرست‌بها تنظیم شده باشد، موضوع بند ۲۹-۶٫

۳-۱-۳۶-

کاهش مبلغ ناشی از خسارت تأخیر در اتمام به موقع کار، به میزان پیش بینی شده در ماده ۴۵ برای پرداخت خسارت تأخیر در اتمام به موقع کار.

۴-۱-۳۶-

افزایش مبلغ ناشی از تسریع کار، به میزان پیش بینی شده در ماده ۴۵ برای پرداخت هزینه تسریع کار.

۵-۱-۳۶-

تغییر مبلغ ناشی از تعدیل، در صورتی که در شرایط خصوصی برای جبران نوسان قیمت کالا و تجهیزات، کرایه ماشین آلات ساختمانی، دستمزد نیروی انسانی و هزینه‌های مربوط به حمل و نقل تعدیل پیش بینی شده باشد، این تغییرات طبق روش پیش بینی شده در پیوست ۴، اعمال می‌گردد.

۶-۱-۳۶-

کاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار در اقدام به موقع برای اصلاح کارهای ناقص و انجام کار به وسیله کارفرما، موضوع بند ۳۱-۵.

۷-۱-۳۶-

افزایش یا کاهش مبلغ پیمان ناشی از تغییر در قوانین و مقررات داخلی، موضوع بند ۲۲-۲.

۸-۱-۳۶-

افزایش مبلغ پیمان ناشی از دستورات کارفرما برای همکاری و هماهنگی‌های موضوع بند ۲۴-۲.

۹-۱-۳۶-

افزایش مبلغ پیمان ناشی از پرداخت خسارات تاخیر در انجام تعهدات کارفرما، موضوع بندهای۲-۲۶ و ۴۶-۹ و ۳۳-۸ ،۲۷-۵

۱۰-۱-۳۶-

افزایش مبلغ پیمان ناشی از کارهای مربوط به مبالغ مشروط موضوع ماده ۳۴.

۱۱-۱-۳۶-

افزایش مبلغ پیمان ناشی از دستور کارفرما مبنی بر اتمام زودتر از برنامه زمانی کارها مطابق موضوع جزء ۴۳-۲-۲-.

۱۲-۱-۳۶-

افزایش مبلغ پیمان ناشی از خرید حقوق ثبت شده موضوع بند ۴-۶٫

۱۳-۱-۳۶-

کاهش مبلغ پیمان ناشی از هزینه‌های مربوط به تامین و یا تمدید بیمه نامه‌ها توسط کارفرما، موضوع بند۴-۹.

۱۴-۱-۳۶-

کاهش مبلغ پیمان ناشی از جرائم مربوط به پرداخت دستمزد کارکنان پیمانکار توسط کارفرما، موضوع بند ۱۵-۶.

۲-۳۶-

نحوه محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر کارها.

۱-۲-۳۶-

در مواردی که فهرست‌بها طبق یکی از پیوست‌های ۲ (برای بخشی از پیمان که براساس فهرست‌بها محاسبه می‌شود) و یا پیوست ۳ (فهرست‌بهای واحد کارهای اضافی و یا نقصانی)، ضمیمه پیمان باشد و بهای کارهای اضافی و یا نقصانی در آنها موجود باشد، برحسب مورد، از قیمت فهرست‌های یادشده استفاده می‌شود.

۲-۲-۳۶-

در مواردی که فهرست‌های یادشده در جزء ۳۶-۲-۱، پیوست پیمان نباشد و یا بهای کارهای اضافی و یا نقصانی در آن‌ها موجود نباشد، قیمت کارهای اضافی و یا نقصانی، به یکی از دو روش زیر محاسبه می‌شود:
– قیمت کارهای اضافی و یا نقصانی برحسب مورد، براساس نرخ عوامل (نیروی انسانی و ماشین آلات، مواد و مصالح و حمل) درج شده در بخش‌های ۲-۲ پیوست ۲ و ۳-۲ پیوست ۳ پیمان و مدارک مثبته خرید کالا و تجهیزات، پس از منظور کردن هزینه‌های بالاسری (شامل سود پیمانکار)، به میزان تعیین شده در جزء ۳۴-۳-۲ شرایط خصوصی محاسبه می‌شود.
– در صورت توافق دو طرف، قیمت کارهای اضافی و یا نقصانی، می‌تواند به صورت یک مبلغ مقطوع و یا ردیف‌های جدید فهرست‌بها، با رعایت سایر مفاد پیمان تعیین شود.

۳-۳۶-

برای محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر احجام و مقادیر کار انجام شده طبق پیمان نسبت به برآورد اولیه، موضوع بند ۲۹-۶ (برای مواردی که بخشی از پیمان براساس فهرست‌بها تنظیم شده باشد)، مبلغ پیمان به تناسب احجام و مقادیر کارهای انجام شده طبق پیمان و براساس فهرست‌بهای پیوست پیمان، محاسبه می‌شود.

۴-۳۶-

کاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار در اقدام به موقع برای اصلاح کارهای ناقص و انجام کار به وسیله کارفرما، موضوع جزء ۳۶-۱-۶، برحسب مورد، طبق یکی از روش‌های تعیین شده در بند ۳۶-۲ محاسبه می‌شود.

ماده ۳۷- صورت وضعیت قطعی

۱-۳۷-

پس از انجام تحویل موقت و ارائه گواهی رفع نقص طبق ماده ۴۰ و همچنین تحویل تمام اسناد و مدارک باقیمانده به کارفرما، از قبیل دستورالعمل‌های راه‌اندازی، راه‌بری، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری تجهیزات، نقشه‌ها و مدارک فنی موضوع بخش ۱۸-۲ پیوست ۱۸، مدارک بازرسی و آزمایش تجهیزات و عملیات ساختمان و نصب و مدارک مرتبط با بیمه نامه‌ها و ضمانت نامه‌ها و هر نوع سند و مدرک دیگری که در پیمان به آن‌ها اشاره شده است، پیمانکار صورت وضعیت قطعی کارهای موضوع پیمان را تنظیم نموده و همراه مدارک زیر، تسلیم کارفرما می‌کند:

۱-۱-۳۷-

هرگونه بیمه نامه لازم برای مصون نگهداشتن کارفرما از ادعای اشخاص ثالث، از زمان تحویل موقت به بعد، طبق پیوست ۶.

۲-۱-۳۷-

مدارک دال بر حل و فصل هرگونه دعاوی، از جمله ادعای مالکیت اشخاص ثالث، در رابطه با کارهای موضوع پیمان.

۳-۱-۳۷-

پیمانکار به همراه این مدارک، اقرارنامه‌ای را تنظیم می‌کند که طی آن، هرگونه حق تصرف و یا داشتن بدهی را در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، خرید دانش فنی، کالا و یا تجهیزات و سایر مطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما شود، منتفی دانسته و نسبت به حل و فصل ادعاها و پرداخت بدهی‌های خود، مهندسان طراح، پیمانکاران فرعی و تامین کنندگان، توافق‌های لازم را با طرف‌های ذینفع به عمل آورده است.

۲-۳۷-

در صورتی که به تشخیص کارفرما، پیمانکار تمام تعهدات قراردادی خود را طبق اسناد پیمان انجام داده باشد و مدارک پیوست صورت وضعیت تعیین شده در بند ۳۷-۱ کامل باشد، از سوی کارفرما ظرف مدت ده روز، مراتب پذیرش و قبولی صورت وضعیت، برای بررسی و پرداخت، به پیمانکار اعلام می‌شود. در غیر این صورت، ضمن بازگرداندن آن، دلایل عدم پذیرش صورت وضعیت، ظرف همان مهلت به پیمانکار اعلام می‌گردد تا وی نسبت به رفع نواقص کارها و یا تکمیل مدارک اقدام کرده و مجدداً صورت وضعیت را تسلیم نماید. پس از دریافت صورت وضعیت قابل قبول و به همراه اسناد و مدارک لازم، کارفرما صورت وضعیت مربوط را رسیدگی و ظرف مدت ۱۲۰ روز از تاریخ دریافت صورت وضعیت، مبلغ صورت وضعیت قطعی را پس از کسر کسور مربوط، به پیمانکار پرداخت می‌کند و نسبت به آزادسازی مبالغ سپرده یا تضامین حسن اجرای کار طبق بند ۸-۲ اقدام می‌نماید. هرگاه کارفرما طلب پیمانکار را ظرف مهلت تعیین شده پرداخت نکند یا برای آزادسازی تضامین پیمانکار اقدام ننماید، طبق بند ۳۳-۸ خسارت تأخیر پرداخت به پیمانکار تعلق می‌گیرد. هرگاه براساس صورتوضعیت قطعی، پیمانکار بدهکار شود، باید در مدت ۳۰ روز از تاریخ تایید صورت وضعیت، طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تأخیر کند، کارفرما حق دارد بدون انجام تشریفات قضایی، طلب خود را از محل سپرده‌ها و تضمین‌های موجود پیمانکار وصول نماید و اگر مبالغ آن‌ها تکافو نکند، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر دارایی‌های او وصول کند.

۳-۳۷-

پرداخت مبلغ صورت وضعیت قطعی مورد تایید کارفرما منوط به ارائه مدارک دال بر پرداخت حقوق و عوارض دولتی از جمله بیمه تامین اجتماعی براساس قوانین و مقررات مربوطه از سوی پیمانکار است.

۴-۳۷-

در صورتی که کارهای موضوع پیمان، بدون قصور پیمانکار، دارای تاخیر قابل ملاحظه‌ای باشد و پیشرفت کار پیمانکار به حدی رسیده باشد که مبلغ کارهای باقیمانده کمتر از مبالغ سپرده یا تضامین حسن اجرای کار نزد کارفرما باشد، پیمانکار می‌تواند صورت وضعیت قطعی کارهای تحویل شده بدون نقص و تکمیل شده تا آن تاریخ را تنظیم نموده و به کارفرما تسلیم کند تا طبق این ماده مورد اقدام قرار گیرد. در این صورت، سایر تعهدات پیمانکار برای ادامه کارها به قوت خود باقی مانده و پیمان همچنان نافذ خواهد بود.

۵-۳۷-

با تایید صورت وضعیت قطعی از سوی دو طرف، طرفین از هرگونه ادعایی علیه یکدیگر در رابطه با پیمان، صرفنظر می‌کند، مگر در مورد ادعاهایی که قبل از تایید صورت وضعیت قطعی مطرح شده است، اما حل و فصل آن توسط دو طرف، به زمان‌های بعد موکول شده باشد.

ماده ۳۸- پیش راه‌اندازی و تکمیل مکانیکی

۱-۳۸-

پیمانکار، پس از اتمام مراحل ساختمان و نصب کار موضوع پیمان و آماده شدن برای پیش راه‌اندازی، مراتب را همراه برنامه زمانی انجام آزمایش‌ها و عملیات پیش راه‌اندازی به کارفرما اطلاع داده و درخواست حضور نمایندگان کارفرما را در آزمایش‌ها و عملیات پیش راه‌اندازی و انجام تعهدات احتمالی کارفرما، طبق پیوست ۱۳ پیمان می‌نماید.

۲-۳۸-

کارفرما پس از بازدید کامل کارها، حداکثر ظرف مدت یک هفته، فهرست نواقص احتمالی کارها را تهیه و به پیمانکار ابلاغ می‌کند. پیمانکار، طبق برنامه زمانی مورد تایید کارفرما، نسبت به رفع نواقص اقدام کرده و مراتب را برای تایید به وی اعلام می‌کند.

۳-۳۸-

پس از تایید کارفرما، مبنی بر آماده بودن کار برای پیش راه‌اندازی، عملیات پیش راه‌اندازی طبق دستورالعمل‌ها و مشخصات فنی که با رعایت مفاد بند ۲۷-۳، به تصویب کارفرما رسیده است، با حضور نمایندگان کارفرما، به وسیله پیمانکار انجام می‌شود. در خاتمه، پس از رفع نواقص اساسی اعلام شده از سوی کارفرما، گواهی تکمیل مکانیکی کارها و آمادگی واحد برای راه‌اندازی، به وسیله کارفرما صادر می‌گردد.

ماده ۳۹- راه‌اندازی و آزمایش‌های عملکردی

۱-۳۹-

پس از صدور گواهی تکمیل مکانیکی، پیمانکار تامین تعهدات کارفرما را برای راه‌اندازی، طبق پیوست ۱۳ درخواست می‌کند و پس از هماهنگی با کارفرما، عملیات راه‌اندازی را طبق دستورالعمل‌های راه‌اندازی که قبلاً به تصویب کارفرما رسیده است، براساس تفکیک وظایف بخش ۹-۱ پیوست ۹ انجام می‌دهد.

۲-۳۹-

پس از راه‌اندازی و برقراری شرایط عملیاتی عادی و پایدار، پیمانکار، مراتب را به کارفرما اطلاع داده و شروع آزمایش‌های عملکردی را درخواست می‌کند.

۳-۳۹-

پس از تایید کارفرما مبنی بر شروع آزمایش‌های عملکردی، ظرف حداکثر یک هفته از درخواست پیمانکار برای شروع آزمایش‌های مذکور، آزمایش‌ها به ترتیب و طبق روش‌های درج شده در پیوست ۹، به منظور دستیابی به عملکرد تعیین شده در این پیوست، انجام می‌شود.

۴-۳۹-

در صورت عدم حصول تمام و یا برخی از شاخص‌های عملکردی و مصارف، طبق بخش ۹-۳ پیوست ۹، عمل می‌شود.

۵-۳۹-

راه‌اندازی تمام یا بخش‌هایی از کار توسط کارفرما پیش از صدور گواهی تکمیل مکانیکی مطابق مفاد این ماده، به منزله تایید تکمیل مکانیکی توسط کارفرما خواهد بود.

ماده ۴۰- تحویل موقت

۱-۴۰-

پس از اتمام آزمایش‌های عملکردی موضوع ماده ۳۹ و حصول شاخص‌های عملکردی و مصارف طبق بخش ۹-۲ پیوست ۹ و یا اجرای تمهیدات پیش بینی شده در بخش ۹-۳ پیوست ۹، پیمانکار درخواست تحویل موقت موضوع پیمان را به کارفرما تسلیم میکند. به همراه این درخواست، تمام مدارک مربوط به بازرسی‌ها و آزمایش‌های انجام شده و نقشه‌های چون ساخت (در صورتی که تا آن زمان تسلیم نشده باشد)، باید از سوی پیمانکار تحویل شود.

۲-۴۰-

کارفرما پس از بازدید کامل کارها و حصول اطمینان از نبودن اشکال‌های اساسی در کار و آمادگی آن برای تحویل موقت، تاریخی را که حداکثر ۱۵ روز از زمان درخواست پیمانکار برای تحویل موقت دیرتر نخواهد بود، برای حضور نمایندگان کارفرما و پیمانکار در محل تعیین می‌نماید. نمایندگان کارفرما و پیمانکار، در موعد مقرر در محل حاضر شده، ضمن بازدید از کارها، نسبت به تنظیم صورت جلسه تحویل موقت، به همراه فهرست نواقص باقیمانده کارهای در تعهد پیمانکار، اقدام می‌کنند. پیمانکار موظف است نواقص تعیین شده را طبق برنامه‌ای که در صورت جلسه تحویل موقت تعیین شده است، حداکثر تا قبل از تسلیم صورت وضعیت قطعی برطرف کرده، سپس صدور گواهی رفع نقص را از کارفرما درخواست کند. کارفرما پس از بازدید و بازرسی‌های لازم و حصول اطمینان از رفع نواقص، گواهی رفع نقص را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ درخواست پیمانکار، صادر و برای پیمانکار ارسال می‌دارد.

۳-۴۰-

درصورت تاخیر کارفرما در برگزاری جلسه تحویل موقت براساس مفاد بند ۴۰-۲، خسارت تاخیر پرداخت صورت وضعیت قطعی طبق بند ۳۳-۸، به پیمانکار تعلق می‌گیرد.

۴-۴۰-

تحویل موقت قسمت‌هایی از کار که طبق مشخصات فنی نیاز به راه‌اندازی و آزمایش‌های عملکردی، موضوع ماده ۳۹، ندارند و آماده بهره‌برداری هستند، نیز به روش پیش بینی شده در بندهای ۴۰-۱ و ۴۰-۲ انجام می‌شود.

۵-۴۰-

تحویل موقت قسمت‌های مستقلی از کار، قبل از تحویل کل کار، در شرایط زیر مجاز است:

۱-۵-۴۰-

در صورتی که برای تحویل قسمت‌های جداگانه کار و برنامه زمانی آن‌ها در پیمان پیش بینی لازم شده باشد.

۲-۵-۴۰-

در صورتی که در طول مدت پیمان، کارفرما نیاز به تحویل گرفتن قسمت‌هایی از کار قبل از تحویل کل کار داشته باشد. در این صورت، کارفرما مراتب را به پیمانکار ابلاغ می‌کند و پیمانکار بررسی لازم را برای حصول اطمینان از عدم تداخل و یا ایجاد مشکل در سایر قسمت‌ها و عملکرد کل کار، به عمل آورده و موضوع، مورد توافق دو طرف قرار می‌گیرد. در هر یک از این موارد، تحویل موقت قسمت‌های مورد نظر، به ترتیب بندهای ۴۰-۱ تا ۴۰-۴ انجام می‌شود.

۶-۴۰-

پس از تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، پیمانکار موظف است نسبت به برچیدن کارگاه‌ها، انبارها، دفترها و محل‌های اسکان موقت خود، خروج ماشین آلات ساختمانی، هر نوع مواد و مصالح متعلق به خود و هر نوع مواد زائد باقیمانده از برچیدن کارگاه‌ها و تأسیسات موقت خود، اقدام کند. هرگاه بخشی از مصالح مازاد، تأسیسات موقت و تجهیزات ایجاد شده به وسیله پیمانکار، مورد نیاز کارفرما باشد، نحوه واگذاری آن‌ها در شرایط خصوصی بیان می‌شود.

۷-۴۰-

حداقل یک ماه پیش از تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، در رابطه با آن بخش از کالا و تجهیزات که مطابق مفاد پیوست ۱۳ از سوی کارفرما جهت اجرای موضوع پیمان تامین و در اختیار پیمانکار قرار گرفته است، پیمانکار باید تراز نهایی کالا و تجهیزات تحویلی کارفرما را تهیه و تسلیم نماید. نحوه تعیین تکلیف، شیوه تسویه حساب‌های مربوط به کالا و تجهیزات مازاد تحویلی کارفرما و خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات پیمانکار موضوع این بند در شرایط خصوصی بیان می‌شود.

ماده ۴۱- دوره مسئولیت رفع نقص

۱-۴۱-

پس از تحویل موقت کارها به شرح ماده ۴۰، هرگاه ظرف مدت حداقل یک سال و یا هر زمان طولانی‌تر دیگری که در شرایط خصوصی بیان شده باشد، هر نوع عیب و نقصی در کارهای در تعهد پیمانکار مشاهده شود، پیمانکار موظف است بلافاصله پس از دریافت دستور کارفرما، نسبت به رفع نقص، اصلاح و جایگزین نمودن کار معیوب و رفع آسیب‌های ناشی از آن به بخش‌های دیگر کار، به هزینه خود اقدام کند. مشروط بر آن که عیوب و نواقص، ناشی از نگهداری و یا بهره‌برداری نادرست کار، مغایر با مشخصات فنی و دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری از سوی کارفرما، نباشد.

۲-۴۱-

پیمانکار موظف است پس از انجام اصلاحات و یا تعویض و جایگزینی‌های لازم برای رفع عیب و نقص، آزمایش‌های لازم را برای حصول اطمینان از رفع عیب و اخذ تایید کارفرما، به هزینه خود انجام دهد.

۳-۴۱-

پس از رفع عیب هر قسمت از کار و تایید کارفرما مبنی بر صحت انجام آن‌ها، دوره مسئولیت رفع نقص آن قسمت از کار، از همان تاریخ شروع می‌شود.

۴-۴۱-

هرگاه پیمانکار پس از ابلاغ دستور کارفرما مبنی بر رفع عیب و نقص کارها، طی مدت معقولی نسبت به رفع عیوب اقدام نکند و یا در عمل نتواند عیوب را به نحوی صحیح رفع کند، کارفرما می‌تواند رأسا اقدام به رفع عیب نماید. در این صورت، پیمانکار موظف است ماشین آلات ساختمانی، کالا و تجهیزات موجود در انبارهای خود را در اختیار کارفرما بگذارد. هزینه‌های انجام شده به وسیله کارفرما، با احتساب هزینه‌های نیروهای غیرمستقیم و بالاسری‌های مربوط، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور می‌شود.

۵-۴۱-

کارفرما، امکان دسترسی درحد متعارف را برای تعمیر و یا رفع عیب‌های مشخص شده در دوران مسئولیت
رفع نقص، برای پیمانکار فراهم می‌کند.

ماده ۴۲- تحویل قطعی

در پایان دوره مسئولیت رفع نقص، موضوع ماده ۴۱، پس از درخواست پیمانکار و بررسی و تایید کارفرما حداکثر ظرف مدت یک هفته، تاریخ و برنامه زمانی انجام آزمایش‌ها و یا بازدید، به همان نحو که در ماده ۴۰ بیان شده است، تعیین می‌شود و پس از بازدید از کارها، در صورت عدم مشاهده عیب و نقص در کار، نسبت به تحویل قطعی کار اقدام می‌گردد. در صورت مشاهده عیب و نقص در کارها، مراتب به پیمانکار ابلاغ می‌شود، تا پس از رفع نواقص، تحویل قطعی انجام شود.

ماده ۴۳- تغییرات مدت پیمان

۱-۴۳-

تمدید مدت پیمان
تمام زمان‌ها و مدت‌های پیش بینی شده برای شروع و خاتمه و مقاطع اصلی کارها، تنها در صورت وقوع هر یک از شرایط زیر، می‌توانند افزایش یابند:

۱-۱-۴۳-

عدم تطابق نظر مرجع فنی با دستور کارفرما در ارتباط با اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی ارجاع
شده به مرجع فنی مطابق جز ۱۳-۳-۲.

۲-۱-۴۳-

صدور دستور تغییر کار موضوع بند ۲۹-۴ که منجر به افزایش مدت پیمان شود.

۳-۱-۴۳-

تاخیر یا عدم انجام برخی از تعهدات کارفرما مرتبط با کار موضوع ماده ۲۷ و بندهای ۲۶-۲ و ۳۳-۸ با رعایت و ملاحظات پیش بینی شده در آن که مانع از انجام به موقع کارهای موضوع پیمان و یا بخش‌هایی از آن شود.

۴-۱-۴۳-

بروز شرایط قهری، موضوع ماده ۵۰.

۵-۱-۴۳-

تغییر قوانین و مقررات که به طور مستقیم باعث تأخیر در انجام بخش‌هایی از کار شود.

۶-۱-۴۳-

تصمیم کارفرما مبنی بر به کارگیری پیمانکاران دیگر در محدوده کار پیمانکار، به شرح درج شده در بند ۲۴-۲.

۷-۱-۴۳-

تعلیق مدت پیمان، موضوع ماده ۴۴.

۸-۱-۴۳-

وقوع سایر عوامل و شرایط غیر قابل پیش بینی که ناشی از قصور پیمانکار نبوده و باعث تأخیر در اجرای کار شود.

۹-۱-۴۳-

انجام کارهای مربوط به مبالغ مشروط موضوع ماده ۳۴.
در صورت وقوع هر یک از شرایط یاد شده، پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را همراه با اسناد و مدارک مثبته به کارفرما تسلیم می‌کند، تا پس از بررسی کارفرما و توافق دو طرف، مدت تمدید مشخص و ملاک عمل قرار گیرد و به تناسب برنامه‌های زمانی کارهای باقیمانده، به وسیله پیمانکار اصلاح شده و مجموعه مدارک، ضمیمه پیمان گردد.

۲-۴۳-

کاهش مدت پیمان
تمام زمان‌ها و مدت‌های پیش بینی شده در پیمان، در شرایط زیر می‌توانند کاهش یابند:

۱-۲-۴۳-

صدور دستور تغییر کار، موضوع بند ۲۹-۴ که منجر به کاهش مدت پیمان شود.

۲-۲-۴۳-

کارفرما می‌تواند اتمام زودتر از برنامه زمانی پیمان را با در نظر گرفتن امکانات و توانایی‌های پیمانکار، درخواست کند. در این صورت، پیمانکار با بررسی شرایط مورد نظر کارفرما و با استفاده از قیمت‌های پیمان، سایر اسناد و مدارک لازم را تنظیم نموده، پیشنهاد خود را مبنی بر اضافه مبلغ احتمالی و امکانات مورد درخواست، به کارفرما تسلیم می‌کند.

۳-۲-۴۳-

پس از توافق کارفرما و پیمانکار دایر بر کاهش مدت پیمان، براساس بندهای ۴۳-۲-۱ و ۴۳-۲-۲، تاریخ جدید به عنوان تاریخ اتمام پیمان تعیین می‌شود. پیمانکار باید برنامه زمانی اجرای کارهای موضوع پیمان را به تناسب شرایط و تاریخ جدید اتمام پیمان، مورد تجدید نظر قرار داده، برای بررسی کارفرما و تایید او تسلیم کند. برنامه زمانی جدید پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌شود و از آن پس، سایر مفاد پیمان در مورد اتمام به هنگام کار، بر مبنای تاریخ جدید، نافذ خواهد بود. در صورت عدم تحقق کاهش مدت پیمان، در پایان مدت توافق شده موضوع این بند، اضافه مبلغ توافق شده پیمان به تناسب مدت کاهش نیافته، کاهش می‌یابد و پیمانکار از این بابت مشمول خسارت تأخیر نمی‌شود.

ماده ۴۴- تعلیق

۱-۴۴-

کارفرما می‌تواند در طول مدت اجرای پیمان، دستور تعلیق قسمتی از کار و یا تمام کار را در یک نوبت و حداکثر برای مدت ۹۰ روز، صادر کند. در ابلاغیه کارفرما، باید تاریخ شروع تعلیق، مشخص شود. پیمانکار موظف است پس از دریافت دستور کارفرما، اجرای آن قسمت از کار و یا کل کار را به حالت تعلیق درآورد. ظرف ۱۴ روز قبل از پایان این مدت، پیمانکار موضوع را برای اتخاذ تصمیم نهایی، به کارفرما منعکس می‌کند. هرگاه پس از ۱۴ روز از دریافت درخواست پیمانکار، دستور شروع مجدد کار از سوی کارفرما به پیمانکار صادر نشود، وی می‌تواند پیمان را طبق مفاد ماده ۴۸ فسخ نماید و یا قسمت متوقف شده کار را از موضوع پیمان حذف نماید که در این صورت، اقدام‌های متعاقب آن، طبق ماده ۴۶ انجام می‌شود. مدت تعلیق می‌تواند با توافق دو طرف، تمدید شود.

۲-۴۴-

برنامه کار، تعیین تکلیف کارهای نیمه تمام، شرح وظایف، کارهای لازم و حداقل ماشین آلات و نفرات مورد نیاز برای دوران تعلیق، از سوی کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌شود و پیمانکار، موظف به پیروی از آن‌هاست. از جمله، پیمانکار موظف به حفاظت از تجهیزات و نگهداری از آن‌هاست و نیز حراست از کارگاه و نگهداری از کارهای اجراشده در شرایط ایمن، با اوست. در مورد تجهیزات و مصالحی که هنگام ابلاغ تعلیق از سوی کارفرما، در دست ساخت بوده‌اند، پیمانکار با نظر کارفرما نسبت به تکمیل ساخت آن‌ها اقدام می‌کند.

۳-۴۴-

نحوه محاسبه هزینه‌های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق، موضوع بند ۴۴-۲ و همچنین سایر هزینه‌های ناشی از تعلیق، در شرایط خصوصی بیان می‌شود.

۴-۴۴-

در مواردی که توقف کار، ناشی از قصور پیمانکار در انجام کارها طبق مشخصات فنی و یا رعایت نکردن مقررات ایمنی و نیز شرایط مندرج در بند ۵۰-۱ بوده و یا در برنامه زمانی منضم به پیمان پیش بینی شده باشد، مشمول تعلیق موضوع بندهای ۴۴-۱ تا ۴۴-۳ نمی‌شود.

ماده ۴۵- اتمام به موقع کار

۱-۴۵-

پیمانکار، موظف به انجام کارها، طبق برنامه زمانی منضم به پیمان و آخرین تجدید نظرهای آن است. هرگاه در تاریخ تعیین شده در برنامه زمانی منضم به پیمان و یا آخرین تجدید نظر آن، انجام کار یا قسمت‌های اصلی آن به پایان نرسیده باشد، کارفرما به پیمانکار اخطار می‌کند که حداکثر در طول مدت ۱۴ روز، کارها را به پایان برساند. پیمانکار در طول این مدت باید نسبت به اتمام عملیات اقدام کند و یا با ارسال اسناد و مدارک لازم، تمدید مدت پیمان را طبق بند ۴۳-۱، درخواست نماید. در صورت عدم اتمام کار در طول مدت یادشده، یا عدم قبول دلایل وی از سوی کارفرما برای تمدید، پیمانکار ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در کار، به میزان درج شده در شرایط خصوصی خواهد بود. حداکثر مبلغ خسارت تاخیر نیز، در بند ۳-۵ موافقتنامه درج شده است. تاریخ مبنای محاسبه تأخیرها، آخرین تاریخ تغییر یافته طبق بند ۴۳-۱ یا ۴۳-۲ است. هرگاه تأخیر پیمانکار، بیشتر از حدی باشد که کارفرما را محق به دریافت حداکثر خسارت مشخص شده در موافقتنامه بنماید، کارفرما می‌تواند با اخطار قبلی، طبق ماده ۴۷، پیمانکار را برکنار کند.

۲-۴۵-

هرگاه پیش از سپری شدن مدت تکمیل کار، پیمانکار کارهای موضوع پیمان را تکمیل کند، به ازای هر روز تسریع کار، به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی، هزینه تسریع کار به پیمانکار پرداخت می‌شود. حداکثر مبلغ پاداش تسریع، در بند ۳-۶ موافقتنامه درج شده است.

ماده ۴۶- خاتمه پیمان توسط کارفرما

کارفرما می‌تواند، بنابه مصلحت خود و بدون اعلام دلیل، در هر مقطعی پیش از تکمیل کار، از ادامه و تکمیل کار و اجرای پروژه صرفنظر کرده و به پیمان خاتمه دهد. در این صورت، طی اطلاعیه‌ای مراتب را با مشخص کردن روز خاتمه پیمان، به پیمانکار اعلام می‌کند. در این اطلاعیه، تکلیف کارهایی که ناتمام ماندن آن‌ها در شرایط روز صدور اطلاعیه موجب بروز خطر و یا زیان مسلمی است، به طور روشن مشخص می‌شود. کارفرما نباید به قصد انجام کار راساً یا توسط پیمانکار دیگر، براساس مفاد این ماده به پیمان خاتمه پیمان دهد. پس از دریافت اطلاعیه یادشده، اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

۱-۴۶-

پیمانکار، از شروع هر نوع کار جدید، غیر از تکمیل کارهای ناتمام که در اطلاعیه مشخص شده است، خودداری می‌کند. همچنین، اقدام‌های حفاظتی را که از سوی کارفرما تعیین شده است، برای کارهای انجام شده قبلی به اجرا در می‌آورد.

۲-۴۶-

پیمانکار، موظف است تمام پیمان‌های خود را با مهندسان طراح، تامین کنندگان و پیمانکاران فرعی، با رعایت بند ۴۶-۱ متوقف سازد، مگر آن دسته از پیمان‌های وی را که کارفرما خواستار ادامه آن‌ها از طریق انتقال پیمان، به خود است. اسناد و مدارک مربوط به تدارک کالا و تجهیزاتی را که در چارچوب برنامه زمانی موضوع جزء ۳-۱-۱، در مرحله سفارش خرید به سازندگان یا تامین کنندگان و یا سایر مراحل خرید و حمل، تا قبل از رسیدن به کارگاه هستند و همچنین سایر اسناد مربوط به تعهدات پیمانکار در برابر اشخاص ثالث و در ارتباط با پیمان، باید همراه اسناد مثبته مالی تحویل کارفرما شود. تمام کالا و تجهیزات پروژه که تا تاریخ خاتمه پیمان، در محل ساختمان و نصب به کار نرفته اما به کارگاه حمل شده است، براساس موازین پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن، به وسیله پیمانکار تقویم شده، همراه اسناد و مدارک مثبته، تسلیم کارفرما می‌گردد.

۳-۴۶-

کارفرما، آن قسمت از کارها را که ناتمام است، طبق ماده ۴۲ تحویل قطعی گرفته و آن قسمت از کارها را که کاملاً انجام شده است (و مراحل راه‌اندازی و آزمایش‌های عملکردی آن با موفقیت انجام شده است)، طبق ماده ۴۰ تحویل موقت می‌گیرد. هرگاه، معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود، پیمانکار مکلف است به هزینه خود، در مدت لازم که با توافق کارفرما تعیین می‌شود، رفع عیب کند و سپس به نحو یاد شده تحویل قطعی دهد.

۴-۴۶-

پیمانکار با هماهنگی کارفرما، نسبت به برچیدن آن بخش از تأسیسات موقت در محل کارگاه که مورد نیاز
کارفرما نیست، اقدام کرده و بخش‌های مورد نیاز کارفرما، با توافق دو طرف تقویم شده و همراه با اسناد و مدارک مربوط، تحویل کارفرما می‌گردد. همچنین، پیمانکار موظف به پاکسازی کارگاه از نخاله‌ها، مصالح مازاد و غیرقابل استفاده، ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی خود است.

۵-۴۶-

پیمانکار موظف به تسویه حساب کامل با کارکنان خود در کارگاه و خاتمه کار آنان است.

۶-۴۶-

پیمانکار موظف است تمام نقشه‌ها، مشخصات فنی و تمام اسناد و مدارکی را که توسط وی، مهندسان طراح، تامین کنندگان، یا پیمانکاران فرعی تهیه شده است، به کارفرما تحویل دهد.

۷-۴۶-

پیمانکار صورت وضعیت کارهای انجام شده را تا تاریخ ابلاغ خاتمه پیمان، تنظیم کرده و به کارفرما تسلیم
می‌کند. در این صورت وضعیت، هزینه‌های تقویم شده در بندهای ۴۶-۲ و ۴۶-۴، نیز درج می‌شود. به همراه این صورت وضعیت، مدارک زیر به وسیله پیمانکار پیوست می‌شود:

۱-۷-۴۶-

هرگونه بیمه نامه لازم برای مصون نگهداشتن کارفرما از ادعای اشخاص ثالث، از زمان تحویل موقت به بعد،
طبق پیوست ۶.

۲-۷-۴۶-

مدارک دال بر حل و فصل هرگونه دعاوی، از جمله ادعای مالکیت اشخاص ثالث، در رابطه با کارهای موضوع پیمان.

۳-۷-۴۶-

پیمانکار به همراه این مدارک، اقرارنامه‌ای را تنظیم می‌کند که طی آن، هرگونه حق تصرف و یا داشتن بدهی را در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، خرید دانش فنی، کالا و یا تجهیزات و سایر مطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما شود، منتفی دانسته و نسبت به حل و فصل ادعاها و پرداخت بدهی‌های خود، مهندسان طراح، پیمانکاران فرعی دست دوم و تامین کنندگان، توافق‌های لازم را با طرف‌های ذینفع به عمل آورده است.

۴-۷-۴۶-

اسناد مثبته مربوط به هزینه‌های موضوع بندهای ۴۶-۲ و ۴۶-۴.

۸-۴۶-

در صورتی که صورت وضعیت و اسناد و مدارک تحویل شده از سوی پیمانکار، موضوع بند ۴۶-۷ از نظر کارفرما قابل قبول باشد، ظرف مدت حداکثر یک ماه، مراتب پذیرش کفایت مدارک و قبولی صورت وضعیت برای بررسی، به پیمانکار اعلام می‌شود. در غیر این صورت، ضمن استرداد آن، دلایل عدم پذیرش صورت وضعیت ظرف همان مهلت قبلی به پیمانکار اعلام می‌گردد، تا وی نسبت به تکمیل مدارک اقدام کند و مجدداً آن را تسلیم نماید. پس از دریافت صورت وضعیت قابل قبول کارفرما، ظرف مدت ۳۰ روز بوسیله کارفرما بررسی و مبلغ آن پس از کسر کسور مربوط به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

۹-۴۶-

با تایید مبلغ صورت وضعیت قطعی از سوی دو طرف، پیمانکار از هرگونه ادعایی علیه کارفرما در ارتباط با
پیمان صرف نظر می‌کند، مگر در مورد ادعاهایی که قبل از ابلاغ خاتمه پیمان مطرح کرده باشد، اما حل و فصل آن از سوی دو طرف، به زمان‌های بعد موکول شده باشد. هرگاه کارفرما در مدت تعیین شده طلب پیمانکار را پرداخت نکند، طبق بند ۳۳-۸، خسارت تأخیر پرداخت به پیمانکار تعلق می‌گیرد.

۱۰-۴۶-

تضمین انجام تعهدات و مبالغ سپرده یا تضامین حسن اجرای کار، به تناسب بخش‌های تحویل موقت و قطعی شده کار و براساس ماده ۸، آزاد و مسترد می‌شود.

۱۱-۴۶-

پرداخت مبلغ صورت وضعیت قطعی مورد تایید کارفرما منوط به ارائه مدارک دال بر پرداخت حقوق و عوارض دولتی از جمله بیمه تامین اجتماعی براساس قوانین و مقررات مربوطه از سوی پیمانکار است.

ماده ۴۷- فسخ پیمان توسط کارفرما

۱-۴۷-

وقوع هر یک از شرایط زیر می‌تواند باعث فسخ پیمان و برکناری پیمانکار از تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان شود، بدون آنکه از سایر اختیارات و حقوق کارفرما بکاهد:

۱-۱-۴۷-

قصور مستمر پیمانکار در اجرای کارهای موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان و بدون آنکه محدود به آن‌ها باشد، شامل موارد زیر خواهد بود:
– قصور در انجام دادن به موقع کارهای فنی و مهندسی، عملیات ساختمان و نصب و تامین عوامل مورد نیاز، به تناسب قسمت‌های مختلف کار.
– قصور در تامین به موقع کالا و تجهیزات، از نظر کمی و کیفی.
– تأخیر در شروع و اتمام قسمت‌های مختلف کار و عقب ماندن از برنامه زمانی کارها، با توجه به ماده ۴۵٫
– توقف تمام یا قسمتی از کار، بدون دلیل موجه یا به علت توقیف اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی.
– قصور یا عدم رعایت ضوابط و الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست.

۲-۱-۴۷-

عدول بارز یا نادیده انگاشتن برخی از مفاد پیمان.

۳-۱-۴۷-

ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار.

۴-۱-۴۷-

واگذاری کامل موضوع پیمان به اشخاص ثالث از سوی پیمانکار.

۵-۱-۴۷-

واگذاری بخشی از موضوع پیمان بدون اخذ موافقت کارفرما با رعایت مفاد پیوست ۱۵.

۶-۱-۴۷-

تأخیر مستمر در پرداخت دستمزد کارکنان از سوی پیمانکار، با توجه به بند ۱۵-۶.

۷-۱-۴۷-

اثبات پرداخت هرگونه حق دلالی، کمیسیون، رشوه و پاداش یا هدیه به عوامل کارفرما و یا واسطه از سوی
پیمانکار برای تحصیل یا اجرای موضوع پیمان.

۸-۱-۴۷-

بکارگیری کارکنان شاغل در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در اجرای موضوع پیمان.

۲-۴۷-

در صورتی که به علت هر یک از عوامل یاد شده، کارفرما در نظر داشته باشد پیمانکار را از تمام یا بخشی از کار برکنار کند، مراتب را با درج مواردی که به آن‌ها استناد نموده است، به پیمانکار ابلاغ و مراتب را برابر ضوابط حاکم بر نحوه رسیدگی به تخلفات حرف‌های، به مرجع صادر کننده گواهینامه صلاحیت پیمانکار اعلام می‌کند. تاریخ فسخ پیمان یا فسخ بخشی از پیمان در این حالت، تاریخ ابلاغ مراتب به پیمانکار است. پیمانکار مکلف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت ابلاغ کارفرما، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت مقرر پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده را مردود بداند، کارفرما برحسب مورد، برکناری پیمانکار را از تمام یا بخشی از کار به وی ابلاغ می‌کند و بدون نیاز به انجام دادن تشریفات قضایی، به ترتیب مفاد این ماده، عمل می‌نماید.

۱-۲-۴۷-

کارفرما کارهای انجام شده، کارگاه‌ها، تأسیسات و ساختمان‌های موقت، کالا و تجهیزات موجود در انبارهای
کارگاه یا محل‌های دیگر، ماشین آلات ساختمانی پیمانکار و هر نوع تدارکات موجود در کارگاه را در اختیار می‌گیرد. پیمانکار با هماهنگی کارفرما، نسبت به برچیدن آن بخش از تأسیسات موقت در محل کارگاه که مورد نیاز کارفرما نیست، اقدام می‌کند و بخش‌های مورد نیاز کارفرما، با توافق دو طرف تقویم شده و همراه با اسناد و مدارک مربوط، تحویل کارفرما می‌گردد. همچنین، پیمانکار موظف به پاکسازی کارگاه از نخاله‌ها، مصالح مازاد و غیر قابل استفاده و تجهیزات ساختمانی خود است. ماشین آلات ساختمانی پیمانکار که برای ادامه کارها توسط کارفرما مورد نیاز باشند، تا پایان کار در کارگاه باقی می‌مانند.

۲-۲-۴۷-

با اطلاعیه قبلی کارفرما، پیمانکار حداکثر ظرف هفت روز، برای صورت برداری از کارهای انجام شده قبلی و
سایر تجهیزات و تأسیسات یاد شده در جزء ۴۷-۲-۱، به اتفاق کارفرما در محل حضور می‌یابد. در صورت عدم حضور پیمانکار در موعد مقرر، کارفرما به منظور تامین دلیل، با حضور نماینده دادگاه محل، مستقیماً نسبت به صورت برداری‌ها، اقدام می‌نماید.

۳-۲-۴۷-

پیمانکار موظف است تمام پیمان‌های خود را با مهندسان طراح، تامین کنندگان و پیمانکاران فرعی که کارفرما خواستار ادامه آن‌ها نیست، با رعایت مفاد بندهای قبل، متوقف سازد و سایر پیمان‌ها را به کارفرما منتقل نماید. همچنین، اسناد و مدارک مربوط به تدارک تجهیزات و مصالحی را که در چارچوب برنامه زمانی طبق بند ۳-۱-۱، در مرحله سفارش خرید به تامین کنندگان و یا سایر مراحل خرید و حمل تا قبل از رسیدن به کارگاه هستند را به کارفرما منتقل کند. همچنین باید سایر اسناد مربوط به تعهدات خود را در برابر اشخاص ثالث و در رابطه با پیمان، همراه اسناد مثبته مالی، تحویل کارفرما دهد.

۴-۲-۴۷-

پیمانکار، موظف است تمام نقشه‌ها، مشخصات فنی و اسناد و مدارکی را که توسط وی، مهندسان طراح،
تامین کنندگان و پیمانکاران فرعی تهیه شده‌اند، به کارفرما تحویل دهد.

۵-۲-۴۷-

پس از انجام صورت برداری‌ها، مبالغ زیر محاسبه می‌شود:
– بهای کارهای انجام شده طبق پیمان، تا زمان فسخ پیمان.
– بهای تجهیزات و کالای موجود در کارگاه که طبق اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی تامین شده‌اند.
– هزینه تادیه شده از سوی پیمانکار، برای آن بخش از تجهیزات و مصالحی که پیمانکار در چارچوب برنامه زمانی تهیه شده طبق بند ۳-۱-۱، در مرحله سفارش خرید به سازندگان، تامین کنندگان یا سایر مراحل خرید و حمل تا قبل از رسیدن به کارگاه هستند و اسناد آن‌ها تحویل کارفرما شده است.
– هزینه احداث تأسیسات و کارگاه‌های موقت پیمانکار، در صورتی که بخشی از آن در محاسبه هزینه مستقیم کارها، به شرح یاد شده، منظور نشده و مورد نیاز کارفرما برای ادامه کارها باشد.

۶-۲-۴۷-

صورت وضعیت نهایی کارهای انجام شده تا زمان برکناری پیمانکار، تهیه شده و مابه‌التفاوت آن با پرداخت‌های قبلی به پیمانکار، مشخص می‌شود. در صورتی که این مابه‌التفاوت مثبت باشد، رقم مابه‌التفاوت به حساب طلب پیمانکار منظور می‌شود و در صورت منفی بودن آن، رقم مابه‌التفاوت به حساب بدهی وی منظور می‌گردد. تضمین انجام تعهدات، تا تاریخی که کارفرما تعیین می‌کند، به وسیله پیمانکار تمدید شده و مبالغ سپرده یا تضامین حسن اجرای کار با توجه به ماده ۶، نزد کارفرما باقی می‌ماند.

۷-۲-۴۷-

کارفرما، از طریق ارجاع کار به سایر پیمانکاران و یا سایر روش‌های متعارف، نسبت به تکمیل کار اقدام و هزینه‌های اتمام کار را با در نظر گرفتن هزینه‌های بالاسری خود، ثبت می‌کند. هرگاه مجموع هزینه انجام شده به وسیله کارفرما، برای تکمیل کار و رقم صورتوضعیت قطعی، از رقم پیمان کمتر باشد، صورتوضعیت نهایی تاییدشده موضوع بند ۴۷-۲-۶ پس از کسر کسور به پیمانکار پرداخت، با رعایت ماده ۸، مبالغ سپرده یا تضامین حسن اجرای کار و تضمین انجام تعهدات پیمانکار، آزاد می‌گردد. در این حالت ماشین آلات ساختمانی، کالای اضافی و تأسیسات موقت تحویل پیمانکار می‌شود. هرگاه مجموع هزینه انجام شده به وسیله کارفرما برای اتمام کار و رقم صورت وضعیت نهایی، از مبلغ پیمان بیشتر باشد، کسری مبلغ مورد نیاز برای اتمام کار، از محل مطالبات پیمانکار و از جمله تضمین انجام تعهدات و مبالغ سپرده یا تضامین حسن اجرای کار وی، تامین می‌شود. در صورتی که مطالبات و تضمین‌های پیمانکار برای این منظور کافی نباشد و یا مانده حساب پیمانکار در صورت وضعیت نهایی منفی باشد، پیمانکار باید مابه‌التفاوت مربوط را به کارفرما تادیه نماید. در صورت استنکاف پیمانکار از پرداخت بدهی خود، کارفرما طلب خود را با رعایت قوانین جاری کشور، از سایر داراییی‌های پیمانکار وصول می‌کند.

ماده ۴۸- فسخ پیمان توسط پیمانکار

۱-۴۸-

پیمانکار، در موارد زیر حق فسخ پیمان را دارد:

۱-۱-۴۸-

تأخیر در پرداخت پیش پرداخت و یا صورت وضعیت‌های تاییدشده از سوی کارفرما، به مدت ۹۰ روز از زمان پیش بینی شده در پیمان.

۲-۱-۴۸-

تأخیر در تحویل زمین موضوع ماده ۲۶، به مدت ۹۰ روز از زمان پیش بینی شده در پیمان و یا تأخیر در تحویل قسمتی از زمین که باعث توقف اجرای بیش از ۲۵ درصد مبلغ پیمان شود.

۳-۱-۴۸-

تأخیر در انجام کار و تامین تسهیلات، کالا و تجهیزات در تعهد کارفرما، موضوع ماده ۲۷، به نحوی که در اثر این تأخیرها به مدت ۹۰ روز متوالی امکان انجام حداقل ۲۵ درصد از میزان کار پیش بینی شده برای این ماه‌ها، با رعایت مفاد ماده ۲۷، برای پیمانکار فراهم نشود.

۴-۱-۴۸-

افزایش یا کاهش مبلغ پیمان به میزان بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، طبق بند ۲۹-۳٫

۵-۱-۴۸-

عدم صدور دستور شروع مجدد کار در پایان مهلت تعلیق از سوی کارفرما، موضوع بند ۴۴-۱٫

۲-۴۸-

پس از اعلام پیمانکار، کارفرما ظرف ۱۵ روز، پیمانکار را برای مذاکره و توافق در مورد ادامه کار، دعوت می‌کند. در صورتی که ۱۵ روز پس از دعوت کارفرما و تشکیل اولین جلسه مذاکره، دو طرف در مورد ادامه کار به توافق نرسند، به پیمان خاتمه داده می‌شود و اقدام‌های پس از آن، براساس ماده ۴۶ به اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۴۹- خاتمه پیمان به علت وقوع حوادث قهری

در صورت وقوع حوادث قهری موضوع ماده ۵۰ و ادامه آن به مدت بیش از ۱۸۰ روز، پیمان با درخواست یکی از طرفین خاتمه یافته و اقدام‌های پس از آن، براساس ماده ۴۶ اجرا می‌شود.

ماده ۵۰- وقوع حوادث قهری

۱-۵۰-

حوادث قهری به معنی بروز هرگونه شرایطی خارج از اختیار کارفرما و پیمانکار، به رغم پیش بینی تمهیدات
لازم و معقول توسط دو طرف است که ادامه کار را غیر ممکن کند. حوادث قهری از جمله، شامل موارد زیر است،بی آنکه محدود به آن‌ها باشد:

۱-۱-۵۰-

جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، یا اشغال به وسیله بیگانگان.

۲-۱-۵۰-

شورش، انقلاب، کودتای نظامی یا جنگ داخلی.

۳-۱-۵۰-

تشعشعات هسته‌ای، یا نشت سایر مواد رادیواکتیو و سمی.

۴-۱-۵۰-

اعتصاب‌های عمومی کارگری، به استثنای مواردی که تنها محدود به کارکنان پیمانکار باشد.

۵-۱-۵۰-

شیوع بیماری‌های واگیردار.

۶-۱-۵۰-

بروز شرایط جوی استثنایی مانع انجام کار، زلزله، سیل و طغیان‌های غیرعادی (با توجه به آمارهای موجود و به رغم پیش بینی تمهیدات لازم، به تناسب اطلاعات موجود از سوی پیمانکار)، آتش سوزی‌های دامنه‌دار و غیر قابل کنترل.

۲-۵۰-

عدم انجام تعهدات قراردادی توسط هر یک از دو طرف به علت بروز شرایط قهری، به منزله قصور یا نقض پیمان تلقی نمی‌شود. همچنین، هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارت‌هایی که طرف دیگر در نتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجرای تعهدات خود ناشی از شرایط قهری، دیده است، نخواهد بود.

۳-۵۰-

هرگاه به نظر هر یک از دو طرف پیمان، شرایط قهری پیش آمده باشد که باعث وقفه و عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی وی شود، بی‌درنگ مراتب را به طرف دیگر اطلاع می‌دهد.

۴-۵۰-

پیمانکار، موظف است حداکثر کوشش خود را برای اتمام کارهایی که در شرایط قهری رهاکردن آن‌ها منجر به زیان جدی به آن‌ها می‌شود و همچنین بخش‌هایی از کار را که در شرایط قهری قرار ندارد، به کار بندد و سایر اقدام‌های لازم را برای انتقال مصالح، کالاها و تجهیزات نصب نشده و ماشین آلات ساختمانی به محل‌های مطمئن و ایمن، معمول دارد. کارفرما نیز، باید تمام امکانات موجود خود را در حد متعارف برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد. در صورتی که پیمانکار در اجرای مفاد این کارها متحمل هزینه‌های اضافی شود، هزینه‌های مربوط پس از تایید کارفرما، پرداخت می‌شود.

۵-۵۰-

در مورد خسارت‌های وارده به کارهای موضوع پیمان در نتیجه بروز شرایط قهری، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

۱-۵-۵۰-

هرگاه خسارت وارده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع ماده ۹ باشد، جبران خسارت‌های وارده به کارفرما و همچنین هزینه کارهای انجام شده به وسیله پیمانکار که بهای آن‌ها پرداخت نشده است، از محل بیمه تامین می‌شود.

۲-۵-۵۰-

هرگاه خسارت وارده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه نبوده و یا میزان آن برای جبران خسارت وارده کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرماست، مشروط بر آنکه پیمانکار تعهدات خود را در مورد تهیه بیمه نامه‌ها، به ترتیب درج شده در ماده ۹، انجام داده باشد.

۶-۵۰-

جبران خسارت وارده به نیروی انسانی، ماشین آلات و ابزارآلات پیمانکار، به عهده پیمانکار است.

۷-۵۰-

پس از رفع شرایط قهری، پیمانکار مکلف است با ابلاغ کارفرما، اجرای کارها را بلافاصله آغاز کند. در این صورت تمدید مناسبی از سوی پیمانکار پیشنهاد می‌شود که پس از بررسی و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌شود.

ماده ۵۱- حل اختلاف

هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد پیمان بین طرفین اختلاف نظر پیش آید، اختلاف بین طرفین ابتدا از طریق مذاکره و تفاهم حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه به شرح مذکور، براساس شیوه نامه حل اختلاف قراردادی که در پیوست ۲۱، به پیمان منضم می‌شود، قابل حل خواهد بود. در صورتی که نسبت به مورد اختلاف توافق حاصل نشود، موضوع باید در دادگاه‌های صالحه ایران، حل و فصل گردد.

ماده ۵۲- نشانی

نشانی قانونی کارفرما و پیمانکار، همان است که در موافقتنامه نوشته شده است. در صورتی که یکی از دو طرف، محل قانونی خود را تغییر دهد، باید نشانی جدید خود را دست کم ۱۵ روز پیش از تاریخ تغییر، به طرف دیگر اطلاع دهد. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می‌شود و دریافت شده تلقی می‌گردد.

ماده ۵۳- ابلاغیه‌ها

هر گونه اطلاعیه، اعلام نظر، موافقت و اقدام‌های مشابه، تنها به صورت کتبی معتبر است. رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی، ملاک تسلیم مکاتبه هاست.

ماده ۵۴- زبان حاکم

زبان حاکم در بخش‌های مختلف اسناد پیمان که در زمان عقد پیمان به امضای دو طرف رسیده است، زبان یا زبان‌هایی است که اسناد پیش گفته به آن زبان تهیه شده‌اند. زبان مورد استفاده در اسناد و مدارکی که در طول اجرای موضوع پیمان به وسیله کارفرما و پیمانکار تهیه و مبادله می‌شوند، در شرایط خصوصی مشخص می‌شود. در مواردی که متون قراردادی به دو زبان تنظیم شده است، زبان فارسی ملاک عمل است.

ماده ۵۵- قوانین و مقررات حاکم بر پیمان

قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان، تنها قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است.
کارفرما                                                          پیمانکار
نام شرکت:                                                    نام شرکت:
نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز:                نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز:
امضا:                                                             امضا:
مهــر (در صورت وجود):                                      مهــر:

شرایط خصوصی پیمان

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها، به شرایط خصوصی موکول شده است. از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی، فاقد اعتبار است. شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی، همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است.

ماده ۷-

مدت اعتبار تضمین انجام تعهدات، ……………….. است.

بند ۸-۳-

شرایط آزادسازی تضمین انجام تعهدات، به شرح زیر است:
………………..
………………..
………………..

جزء ۱۳-۳-۲-

فهرست مراجع فنی به شرح زیر است:
۱- در رشته ……………….. شرکت/ خانم/ آقای ……………….. به نشانی ……….
۲- در رشته ……………….. شرکت/ خانم/ آقای ……………….. به نشانی ……….
۳- ………………..

بند ۱۳-۶-

موعد تحویل دستورالعمل‌های بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و نقشه‌های چون ساخت از سوی پیمانکار
به کارفرما، ……………….. است.

بند ۱۶-۲-

در شرایط زیر، پیمانکار مجاز به کار در خارج از ساعت‌های عادی روز و یا شب است:
………………..
………………..

بند ۲۶-۲-

به ازای هر ۳۰ روز تأخیر کارفرما در تحویل زمین یا بخش‌هایی از آن که برای اجرای موضوع پیمان مورد نیاز هستند، نسبت به مدت مقرر در برنامه زمانبندی موضوع بخش ۱۳-۳ پیوست ۱۳، مبلغ خسارت به تناسب محل‌هایی که در تحویل آن‌ها تاخیر شده است، به عنوان جبران هزینه‌های اضافی پیمانکار در مدت تأخیر، به شرح ذیل به وی پرداخت می‌شود:
………………..
………………..
………………..

بند ۲۷-۵-

خسارت عدم انجام به موقع هر یک از تعهدات کارفرما به شرح ذیل می‌باشد:
………………..
………………..

بند ۲۸-۱-

مسئولیت هر یک از دو طرف پیمان در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای واردات کالا و تجهیزات موضوع پیمان، به شرح زیر است:
………………..
………………..

بند ۲۸-۲-

نحوه پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ماشین آلات ساختمانی و ابزار پیمانکار، به شرح زیر است:
………………..
………………..

بند ۲۳-۹-

مبلغ پیمان از جمله شامل جبران هزینه‌های زیر، علاوه بر هزینه‌های درج شده در ماده ۳۲ است:
………………..
………………..

جزء ۳۳-۷-۱

میزان سپرده حسن اجرای کار برای بخش‌های مختلف کار، به شرح زیر است:
………………..

………………..

بند ۳۳-۸-

به ازای هر۳۰ روز تأخیر نسبت به مدت مقرر در بند ۳۳-۴ شرایط عمومی در پرداخت صورت وضعیت‌های پیمانکار، مبلغ ………………..، به عنوان جبران هزینه‌های اضافی پیمانکار در مدت تأخیر، به وی پرداخت می‌شود.

جزء ۳۴-۳-۲-

به عنوان جبران هزینه‌های بالاسری پیمانکار، برای تهیه و تامین کالا و تجهیزات از محل مبالغ مشروط، ……………….. درصد قیمت واقعی پرداخت شده توسط پیمانکار، به وی پرداخت می‌شود.

ماده ۳۵-

نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به پرداخت آن، به شرح زیر است:
………………..
………………..

جزء ۳۶-۱-۵-

عدم شمول تعدیل به پیمان، یا نحوه مشمول تعدیل شدن پیمان به شرح زیر است:
………………..
………………..

بند ۴۰-۶-

شرایط واگذاری تاسیسات موقت و تجهیزات ایجادشده به وسیله پیمانکار و مصالح مازاد به کارفرما، به
شرح زیر است:
………………..
………………..

بند ۴۰-۷-

نحوه تعیین تکلیف، شیوه تسویه حساب‌های مربوط به کالا و تجهیزات مازاد تحویلی کارفرما و خسارات
ناشی از عدم اجرای تعهدات پیمانکار در این ارتباط به شرح زیر است:
………………..
………………..

بند ۴۱-۱-

دوره مسئولیت رفع نقص کارهای موضوع این پیمان، پس از تحویل موقت کارها، ……………….. روز است.

بند ۴۴-۳-

برای جبران هزینه‌های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه‌های ناشی از آن، مبالغ زیر، به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌شود:
………………..

بند۴۵-۱-

در صورت تاخیر در تکمیل کار نسبت به برنامه زمانبندی، پیمانکار خسارت تاخیر در اتمام به موقع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به کارفرما پرداخت می‌کند:
………………..
………………..

بند ۴۵-۲-

در صورت تکمیل پیش از موعد کار نسبت به برنامه زمانبندی، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می‌کند:
………………..
………………..

ماده ۵۴-

زبان مدارک فنی کار، ……………….. است.

ماده ۵۴-

زبان مکاتبه‌ها و اسناد دیگر، ……………….. است.

کارفرما                                                                     پیمانکار
نام شرکت:                                                               نام شرکت:
نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز:                           نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز:
امضا:                                                                        امضا:
مهــر (در صورت وجود):                                                 مهــر:

فهرست پیوستها

۱- پیوست یک: جدول تفکیک مبلغ پیمان، برای بخش‌های مختلف کار.

۲- پیوست دو: فهرست مقادیر و بهای واحد کارها و نرخ عوامل، برای پیمان‌‎هایی که بخشی از مبلغ آن‌ها بر مبنای فهرست‌بها محاسبه می‌شود

۱-۲- فهرست مقادیر و بهای واحد کارها.
۲-۲- فهرست نرخ عوامل.

۳- پیوست سه: فهرست‌بهای واحد کارهای اضافی و نقصانی و نرخ عوامل در پیمان‌های مبلغ مقطوع

۱-۳- فهرست بهای واحد کارهای اضافی و یا نقصانی.
۲-۳- فهرست نرخ عوامل.

۴- پیوست چهار: روش تعدیل

۵- پیوست پنج: پرداخت‌ها

۱-۵- نحوه پرداخت.
۲-۵- برنامه زمانی پرداخت‌ها.

۶- پیوست شش: بیمه‌ها

۱-۶- انواع بیمه‌ها، مفاد و مدت اعتبار بیمه نامه‌ها
۲-۶- تعهدات کارفرما و پیمانکار در تامین بیمه‌ها، زمانبندی اخذ، هزینه‌های مربوطه
۳-۶- ترتیب دریافت خسارت‌های بیمه

۷- پیوست هفت: کاربرگ ضمانتنامه‌ها و اعتبار اسنادی

۱-۷- کاربرگ ضمانتنامه پیش پرداخت.
۲-۷- کاربرگ ضمانتنامه انجام تعهدات.
۳-۷- کاربرگ ضمانتنامه حسن اجرای کار.
۴-۷- کاربرگ اعتبار اسنادی و ترتیب گشایش اعتبار.

۸- پیوست هشت: برنامه و شرح تعهدات کارفرما و پیمانکار در ارتباط با مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

۹- پیوست نه: راه‌اندازی و آزمایش‌های عملکردی

۱-۹- وظایف و مسئولیت‌های طرفین در مراحل راه‌اندازی و آزمایشات عملکردی.
۲-۹- ضوابط دستیابی به شرایط قابل قبول عملکردی و میزان مصارف.
۳-۹- تعهدات پیمانکار و اختیارات کارفرما در صورت عدم دستیابی کامل به ضوابط عملکردی و میزان مصارف.

۱۰- پیوست ده: شرح کارهای در تعهد پیمانکار

۱-۱۰- شرح کارهای در تعهد پیمانکار.
۲-۱۰- بخش‌هایی از خدمات فنی، اجرایی، کالا و تجهیزات که از داخل کشور باید تامین شود.
۳-۱۰- تعهدات پیمانکار در ارتباط با همکاری و هماهنگی با کارکنان کارفرما، مشاوران و سایر پیمانکاران طرف قرارداد کارفرما و کارکنان نهادهای قانونی

۱۱- پیوست یازده: فهرست عمومی لوازم یدکی و مواد مصرفی، برای پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و دوران بهره‌برداری به مدت تعیین شده در بند ۳-۴ موافقتنامه

۱۲- پیوست دوازده: انتقال فناوری و آموزش کارکنان کارفرما، به وسیله پیمانکار

۱-۱۲- انتقال فناوری.
۲-۱۲- آموزش کارکنان کارفرما.

۱۳- پیوست سیزده: تعهدات کارفرما در تحویل محل اجرای کار، تامین کالا و تجهیزات و انجام کارها و صدور مجوزها

۱-۱۳- شرح کارهای در تعهد کارفرما تا مرحله پیش راه‌اندازی.
۲-۱۳- شرح کارها و تعهدات کارفرما در مرحله راه‌اندازی (تامین خوراک، امکاناتی مانند آب، برق، گاز و مواد شیمیایی).
۳-۱۳- برنامه زمانی انجام تعهدات کارفرما براساس اسناد و مدارک پیمان.
۴-۱۳- زمانبندی اعلام نظر در مورد درخواست‌های پیمانکار و صدور مجوزهای انجام کار.

۱۴- پیوست چهارده: برنامه زمانی کلی اجرای کار

۱۵- پیوست پانزده: فهرست تامین کنندگان مورد تایید کارفرما و رشته‌های تخصصی طراحی و پیمانکاری

۱-۱۵- فهرست تامین کنندگان مورد تایید کارفرما.
۲-۱۵- رشته‌های تخصصی که مهندسان طراح و پیمانکاران فرعی در آن‌ها باید به تایید کارفرما برسند.
۳-۱۵- ضوابط و مقررات حاکم بر به کارگیری نیروهای بومی

۱۶- پیوست شانزده: لیسانس و شرایط واگذاری حق استفاده از لیسانس

۱۷- پیوست هفده: شرح کارها و بهای مربوط به مبالغ مشروط

۱۸- پیوست هیجده: اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی

۱-۱۸- اسناد فنی مبنا.
۱-۱-۱۸- کدها و استانداردها.
۲-۱-۱۸- مبانی طراحی.
۳-۱-۱۸- مشخصات فنی.
۴-۱-۱۸- نقشه‌ها و سایر اسناد فنی پیمان.
۵-۱-۱۸- فهرست نرمافزارهای رایانه‌ای مورد نظر کارفرما.
۶-۱-۱۸- ضوابط و الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست.
۲-۱۸- اسناد و مدارک فنی که در طول اجرای کار، بوسیله پیمانکار تهیه و به تصویب یا اطلاع کارفرما می‌رسد.
۱-۲-۱۸- فهرست نقشه‌ها، دستورالعمل‌های راه‌اندازی، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، نقشه‌های چون ساخت و سایر مدارک فنی، به تفکیک برای اخذ تصویب یا اطلاع کارفرما، شمار نسخه‌ها و زبان مدارک فنی و زمانبندی تایید اسناد توسط کارفرما.
۲-۲-۱۸- فهرست نقشه‌ها و سایر مدارک فنی که به تدریج به وسیله پیمانکار تهیه می‌شود.

۱۹- پیوست نوزده: حمل، بارگیری و ترخیص کالا و تجهیزات

۱-۱۹- مراکز بارگیری و تخلیه، حمل کالا و تجهیزات، نحوه ارزشیابی محموله و مشخصات بسته بندی.
۲-۱۹- تعهدات و مسئولیت‌های طرفین پیمان در بارگیری، تخلیه، حمل و ترخیص کالا و تجهیزات.

۲۰- پیوست بیست: نحوه گردش کارها و روابط متقابل

۲۱- پیوست بیست و یک: شیوه‌نامه حل اختلاف‌های قراردادی

۲۲- پیوست بیست و دو: مسئولیت‌های طرفین پیمان در ارتباط با طراحی پایه و تایید آن توسط پیمانکار

پیوست ۱
جدول تفکیک مبلغ پیمان برای بخشهای مختلف کار

جدول شماره ۱-۱

پیوست ۲
فهرست مقادیر و بهای واحد کارها و نرخ
عوامل برای پیمان‌هایی که بخشی از مبلغ آن‌ها بر
مبنای فهرست بها محاسبه می‌شود

مبنای محاسبات پرداخت‌ها پیوست ۱ می‌باشد. چنانچه برآورد بخشی از مبلغ پیمان، موضوع پیوست ۱، به صورت فهرست‌بهایی انجام شده باشد، محاسبه مقادیر واقعی اجرا شده و همچنین کارهای اضافی و نقصانی، باید حسب مورد براساس فهرست‌های‌بها یا فهرست نرخ عوامل موضوع این پیوست انجام شود. اولویت پایه‌های قیمتی به ترتیب با فهرست‌های بها و نرخ عوامل صنعت نفت و سپس سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.

۱-۲- فهرست مقادیر و بهای واحد کارها
………………..

۲-۲- فهرست نرخ عوامل
………………..

پیوست ۳
فهرست‌بهای واحد کارهای اضافی و نقصانی و نرخ عوامل در
پیمان‌های مبلغ مقطوع

چنانچه برآورد مبلغ پیمان بر اساس فهرست‌بها صورت نپذیرفته باشد، نیازی به تکمیل پیوست ۲ نخواهد بود. لیکن محاسبات مالی مربوط به کارهای اضافی و نقصانی حسب مورد و براساس اسناد و مدارک پیمان بر مبنای فهرست‌های بها و نرخ‌های عوامل پیوست حاضر انجام می‌شود. در شرایطی که مبلغ پیمان براساس فهرست‌های بهای موضوع پیوست ۲ این پیمان برآورد و محاسبه شده باشد، مبنای محاسبات مالی مربوط به کارهای اضافی و نقصانی نیز پیوست ۲ می‌باشد و نیازی به تکمیل پیوست حاضر نیست.

پیوست شماره ۴
روش تعدیل

چنانچه براساس جزء ۳۶-۱-۵ شرایط خصوصی، به پیمان حاضر، تعدیل مبلغ پیمان ناشی از افزایش عمومی قیمت‌ها تعلق بگیرد، محاسبات مربوط به مبالغ تعدیل، طبق بخشنامه تعدیل وزارت نفت به شماره ………… مورخ ……………. ، انجام می‌شود.

پیوست ۵
پرداخت‌ها

۱-۵- نحوه پرداخت
شرایط مورد توافق کارفرما و پیمانکار در خصوص پرداخت‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۱-۵- پیش پرداخت
………………..

۲-۱-۵- صورت وضعیت‌های موقت
………………..

۳-۱-۵- کسورات قانونی
کسورات زیر در هر پرداخت، به صورت حساب پیمانکار اعمال می‌گردد:
………………..

۲-۵- برنامه زمانی پرداخت‌ها
پیمانکار در بازه‌های زمانی به شرح ذیل صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را تهیه و مطابق ماده ۳۳ شرایط عمومی به کارفرما تسلیم می‌کند:

پیوست ۶
بیمه‌ها

۱-۶- انواع بیمه‌ها، مفاد و مدت اعتبار بیمه نامه‌ها

۲-۶- تعهدات کارفرما و پیمانکار در تامین بیمه‌ها، زمانبندی اخذ، هزینه‌های مربوطه

۳-۶ ترتیب دریافت خسارت‌های بیمه
نحوه دریافت خسارت‌های بیمه به شرح ذیل می‌باشد:

پیوست ۷
کاربرگ ضمانتنامه‌ها و اعتبار اسنادی

پیمانکار باید ضمانتنامه‌های پیش پرداخت، انجام تعهدات و استرداد کسور حسن اجرای کار را مطابق کاربرگ‌های مندرج در قوانین و مقررات مربوط به تضامین معاملات دولتی مطابق اسناد مدارک پیمان و به شرح ذیل تهیه و به کارفرما تسلیم نماید:

۱-۷- کاربرگ ضمانتنامه پیش پرداخت

۲-۷- کاربرگ ضمانتنامه انجام تعهدات

۳-۷- کاربرگ ضمانتنامه حسن اجرای کار

۴-۷- کاربرگ اعتبار اسنادی و ترتیب گشایش اعتبار
در صورت نیاز به گشایش اعتبار اسنادی در ارتباط با اجرای موضوع پیمان به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

پیوست ۸
برنامه و شرح تعهدات کارفرما و پیمانکار در ارتباط با مدیریت
بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

۱-۸- سازمان بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE) پیمانکار به شرح ذیل می‌باشد

۲-۸- تعهدات کارفرما و پیمانکار درخصوص تدارک اقلام بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) به
شرح توضیحات و جدول ذیل می‌باشد

۳-۸- تعهدات کارفرما و پیمانکار درخصوص ارائه خدمات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) به
شرح توضیحات و جدول ذیل می‌باشد:

۴-۸- تعهدات کارفرما و پیمانکار درخصوص ماشین آلات و لوازم غیرمصرفی بهداشت، ایمنی و
محیط زیست (
HSE) به شرح توضیحات و جدول ذیل می‌باشد

۵-۸- برنامه جلوگیری از آلایندگی محیط زیست به شرح ذیل است:
………………..

۶-۸-برنامه مدیریت پسماند به شرح ذیل است:
………………..

۷-۸-برنامه مدیریت مواد خطرناک به شرح ذیل است:
………………..

۸-۸- خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست و قالب ارائه گزارشات حوادث و برنامه ثبت آمار
پیمانکار به شرح ذیل است:
………………..

۹-۸- برنامه بازگرداندن اکوسیستم به حالت اولیه و جمع آوری کارگاه طبق نظر HSE پیمانکار به شرح ذیل است:
………………..

۱۰-۸- برنامه ارائه خدمات پزشکی و کمک‌های اولیه در کارگاه و تهیه امکانات لازم در مواقع اضطراری (مشتمل بر امداد و نجات، انتقال مجروحین به نزدیکترین مرکز درمان، انجام دورهای
واکسیناسیون برای کارت سلامت کارکنان پروژه و سایر مواد مقتضی) پیمانکار به شرح ذیل است:
………………..

پیوست ۹
راه‌اندازی و آزمایش‌های عملکردی

۱-۹-وظایف و مسئولیت‌های طرفین در مراحل راه‌اندازی و آزمایشات عملکردی:
………………..

۲-۹-ضوابط دستیابی به شرایط قابل قبول عملکردی و میزان مصارف:
………………..

۳-۹-تعهدات پیمانکار و اختیارات کارفرما در صورت عدم دستیابی کامل به ضوابط عملکردی و میزان مصارف:
………………..

پیوست ۱۰
شرح کارهای در تعهد پیمانکار

۱-۱۰- شرح کارهای در تعهد پیمانکار

۱-۱-۱۰-شرح کارهای در تعهد پیمانکار در بخش خدمات مهندسی (E) به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱-۱۰- شرح کارهای در تعهد پیمانکار در بخش تامین کالا و تجهیزات (P) به شرح زیر می‌باشد:

۳-۱-۱۰- شرح کارهای در تعهد پیمانکار در بخش ساختمان و نصب (C) به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱۰- بخش‌هایی از خدمات فنی، اجرایی، کالا و تجهیزات که از داخل کشور باید تامین شود،
به شرح زیر می‌باشد:

۳-۱۰- تعهدات پیمانکار در ارتباط با همکاری و هماهنگی با کارکنان کارفرما، مشاوران و سایر
پیمانکاران طرف قرارداد کارفرما و کارکنان نهادهای قانونی به شرح زیر می‌باشد:

پیوست ۱۱
فهرست عمومی لوازم یدکی و مواد مصرفی، برای
پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و دوران بهره‌برداری به مدت
تعیین شده در بند ۳-۴ موافقتنامه

فهرست عمومی لوازم یدکی و مواد مصرفی، برای هر یک از مراحل پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و دوران بهره‌بـرداری به مدت تعیین شده در بند ۳-۴ موافقتنامه طی فرم‌هایی با توافق کارفرما مشتمل بر اطلاعات ذیل:

– مشخصات کالا (عنوان- شماره طبقه بندی – واحد- تعداد- مشخصات فنی- اقلام مشابه و …،)

– مشخصات سازنده (آدرس- شماره ثبت- عنوان طراح و …،)

– مشخصات سفارش (تاریخ- شماره فاکتور- تحویل گیرنده- مدت زمان تحویل و …،)

– کاربری کالا (جانمایی در نقشه- شماره نقشه – و …)

پیوست ۱۲
انتقال فناوری و آموزش کارکنان کارفرما
به وسیله پیمانکار

۱-۱۲- انتقال فناوری
الزامات انتقال فناوری به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱۲ آموزش کارکنان کارفرما

جدول شماره ۲-۱۲عناوین و مشخصات دوره های آموزشی کارکنان کارفرما

پیوست ۱۳
تعهدات کارفرما در تحویل محل اجرای کار، تامین کالا و
تجهیزات و انجام کارها و صدور مجوزها

۱-۱۳- شرح کارهای در تعهد کارفرما تا مرحله پیش راه‌اندازی:
………………..

۲-۱۳- شرح کارها و تعهدات کارفرما در مرحله راه‌اندازی (تامین خوراک، امکاناتی مانند آب، برق، گاز و مواد شیمیایی):
………………..

۳-۱۳- برنامه زمانی انجام تعهدات کارفرما، براساس اسناد و مدارک پیمان به شرح زیر می‌باشد:
………………..

۴-۱۳- زمانبندی اعلام نظر در مورد درخواست‌های پیمانکار و صدور مجوزهای انجام کار به شرح زیر می‌باشد:
………………..

پیوست ۱۴
برنامه زمانی کلی اجرای کار

برنامه زمانی کلی اجرای کار پیمانکار به شرح زیر است:

پیوست ۱۵
فهرست تامین کنندگان مورد تایید کارفرما و رشته‌های
تخصصی طراحی و پیمانکاری

۱-۱۵- فهرست تأمین کنندگان مورد تأیید کارفرما به شرح زیر است:

۲-۱۵- رشته‌های تخصصی که مهندسان طراح و پیمانکاران فرعی در آن‌ها باید به تأیید کارفرما برسند، به شرح زیر است:

۳-۱۵- ضوابط و مقررات حاکم بر به کارگیری نیروهای بومی به شرح زیر است:

پیوست ۱۶
لیسانس و شرایط واگذاری حق استفاده از لیسانس

مشخصات لیسانس و شرایط واگذاری حق استفاده از لیسانس به شرح زیر می‌باشد:
………………..

پیوست ۱۷
شرح کارها و بهای مربوط به مبالغ مشروط

 

جدول شماره ۱۷

پیوست شماره ۱۸
اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی

مدارک فنی ذیل در این بخش و یا در یک لوح فشرده ضمیمه اسناد می‌گردد:
اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی

۱-۱۸-اسناد فنی مبنا:

۱-۱-۱۸- کدها و استانداردها.

۲-۱-۱۸- مبانی طراحی.

۳-۱-۱۸- مشخصات فنی.

۴-۱-۱۸- نقشه‌ها و سایر اسناد فنی پیمان.

۵-۱-۱۸- فهرست نرمافزارهای رایانه‌ای مورد نظر کارفرما.

۶-۱-۱۸- ضوابط و الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست.

۲-۱۸- اسناد و مدارک فنی که در طول اجرای کار، بوسیله پیمانکار تهیه و به تصویب یا اطلاع کارفرما می‌رسد:

۱-۲-۱۸- فهرست نقشه‌ها، دستورالعمل‌های راه‌اندازی، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، نقشه‌های چون ساخت و سایر مدارک فنی، به تفکیک برای اخذ تصویب یا اطلاع کارفرما، شمار نسخه‌ها و زبان مدارک فنی و زمانبندی تایید اسناد توسط کارفرما.

۲-۲-۱۸- فهرست نقشه‌ها و سایر مدارک فنی، که به تدریج به وسیله پیمانکار تهیه می‌شود.

پیوست ۱۹
حمل، بارگیری و ترخیص کالا و تجهیزات

۱-۱۹- مراکز بارگیری و تخلیه، حمل کالا و تجهیزات، نحوه ارزشیابی محموله و مشخصات بسته‌بندی به شرح زیر است:
………………..

۲-۱۹- تعهدات و مسئولیت‌های طرفین پیمان در بارگیری، تخلیه، حمل و ترخیص کالا و تجهیزات به شرح زیر است:
………………..

پیوست ۲۰
نحوه گردش کارها و روابط متقابل

نحوه گردش کارها به شرح ذیل می‌باشد:

ـ جزئیات نحوه برگزاری جلسه آغازین پروژه (kick-off-meeting) مشتمل بر تاریخ، محل، دستور کار جلسه
و مدارک مورد نیاز جهت طرح و تصمیم‌گیری مطابق مفاد ماده ۳شرایط عمومی:
………………..

– گردش کار مکاتبات بین کارفرما- پیمانکار و سایر ذینفعان و نهادهای مرتبط با اجرای پیمان، درصورت لزوم:
………………..

ـ گردش کار ابلاغ دستور تغییر کار از سوی کارفرما و اقدام‌های پس از آن:
………………..

ـ گردش کار تهیه، تحویل، تأیید و پرداخت صورت وضعیت‌های پیمانکار:
………………..

ـ گردش کار تسلیم، بررسی و تأیید نقشه‌ها و مدارک فنی پیمان:
………………..

ـ چارچوب گزارش‌های ماهانه پیمانکار:
………………..

ـ سایر موارد:
………………..

پیوست ۲۱
شیوه‌نامه حل اختلاف‌های قراردادی

آخرین اصلاحیه شیوه‌نامه حل اختلافات قراردادی صنعت نفت ابلاغیه وزیر محترم نفت به شماره ………………..، مورخ ……………….. در این قرارداد مبنای حل و فصل اختلافات قراردادی قرار می‌گیرد.

پیوست ۲۲
مسئولیت‌های طرفین پیمان در ارتباط با طراحی پایه و نحوه
تأیید آن توسط پیمانکار

مسئولیت‌های طرفین پیمان در ارتباط با طراحی پایه و شیوه تأیید آن توسط پیمانکار به شرح زیر است:
………………..

3.6 5 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها