این قرارداد قابل استفاده در پروژه‌های تهیه و ساخت است که طراحی آن توسط کارفرما انجام شده و میزان برآورد بخش تهیه کالا و مصالح نسبت به کل پیمان بیشتر از ۷۵ درصد می‌باشد.

عمدتاً در پروژه‌های صنعتی مانند ساخت و نصب تجهیزات و یوتولیتی در نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و ایستگاه‌های تقویت و تقلیل فشار گاز و …. به‌کار گرفته می‌شود.

ابلاغ بخش نامه شماره: ۱۰۱/۱۸۳۴۰۶ تاریخ: ۱۳۸۳/۱۰/۰۵

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاوران و پیمانکاران

موضوع: موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تأمین کالاو تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم (PC)، برای کارهای صنعتی

به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و درچارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور، (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸هـ، مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۴ هیأت محترم موزیران)، به پیوست ” موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تأمین کالاو تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم (PC)، برای کارهای صنعتی ” از نوع گروه سوم، ابلاغ می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنما استفاده نمایند در صورتی که روش‌ها، دستورالعمل و راهنماهای بهتری در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این نشریه الزامی نیست.

 عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها یا راهنمای جایگزین را برای دفتر امور فنی، تدوین معیارهای و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، ارسال دارند.

حمید شرکاء – معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان

 

 

موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تأمین کالاو تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم (PC)، برای کارهای صنعتی

 

 

معاونت امور فنی

دفتر امور فنی، تدوین معیار‌‌‌‌ها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

 

 

انتشارات سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور ۱۳۸۳

 

موافقت‌نامه

این موافقت‌نامه، در تاریخ، بین: ، به نشانی ، که در این پیمان، کارفرما نامیده می‌شود، از یک سو، و شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ایران و با شماره، در شهر، کشور به ثبت رسیده است و در این پیمان، پیمانکار نامیده می‌شود، به نشانی، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می‌گردد.

در این موافقت‌نامه، کلمات و عبارت‌ها، دارای معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان، به آن‌‌‌ها اطلاق شده است.

ماده۱ – موضوع پیمان

 عبارت است از تأمین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه‌اندازی و سایر خدمات، به شرح درج شده در پیوست ۱۰، برای احداث، واقع در شرایط واگذاری حق استفاده از لیسانس از سوی پیمانکار به کارفرما در موارد لزوم، طبق پیوست ۱۶ است.

ماده۲ – اسناد و مدارک پیمان

اسناد و مدارک زیر در مجموع، پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل می‌دهند و هر یک، به عنوان جزوی از پیمان محسوب می‌شوند.

موافقت‌نامه

پیوست‌ها

شرایط عمومی

شرایط خصوصی

سایر اسناد و مدارکی که بر اساس مفاد پیمان، در مدت اجرای کار تنظیم می‌شود و به تأیید دو طرف پیمان می‌رسد.  

ماده۳ – مبلغ پیمان

۱-۳-

کارفرما در برابر انجام تعهدات پیمانکار، مبلغ پیمان را که شامل بخش‌های زیر است، به پیمانکار می‌پردازد:

مبلغ ریالی: ……..

مبلغ ارزی: ………

تفکیک مبلغ پیمان، طبق پیوست ۱، است.

۲-۳-

مبلغ پیمان جز در ارتباط با موارد زیر، مقطوع است.

۱-۲-۳-

تغییر کار موضوع ماده ۴۹ شرایط عمومی.

هزینه تغییرات کارها، طبق فهرست بهای درج شده در پیوست ۳، و اندازه‌گیری تغییرات. محاسبه می‌شود.

۲-۲-۳-

کارهای فهرست بهایی.

در مواردی که بخشی از مبلغ پیمان به صورت اقلام فهرست بهایی باشد، مبلغ پیمان در این بخش از کارها، مبلغ اولیه بوده و مبلغ نهایی آن براساس اندازه‌گیری کارهای انجام شده ی طبق پیمان و فهرست بهای واحد کارها(پیوست۲)، محاسبه می‌شود.

۳-۲-۳ تعدیل

 هرگاه طبق شرایط خصوصی پیمان، تمام یا بخشی از مبلغ پیمان مشمول تعدیل باشد.

۴-۲-۳-

مبلغ (مبالغ) به شرح زیر، که به عنوان مبلغ مشروط (موضوع ماده ۵۴) شرایط عمومی)، برای تأمین مصالح و تجهیزات و انجام خدمات، به شرح پیوست ۱۷ در نظر گرفته شده است.

مبلغ ریالی:

مبلغ ارزی:

۳-۳-

مبلغ پیمان، شامل تأمین لوازم یدکی دوره‌های پیش راه‌اندازی و…. ساله بهره‌برداری، به شرح پیوست۱۱، به وسیله پیمانکار است.

ماده۴ – نحوه پرداخت

۱-۴-

پرداخت‌ها به پیمانکار، طبق پیوست۵ انجام می‌شود.

۲-۴-

در مواردی که نیاز به گشایش اعتبار ارزی است، نحوه گشایش اعتبار و کاربرگ‌های مربوط، طبق پیوست ۷ است.  

ماده۵ – تاریخ تنفیذ، شروع به کار و مدت پیمان

۱-۵-

تاریخ نافذ شدن پیمان، پس از امضا و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت‌نامه انجام تعهدات و بعد از تحقق شرایط زیر است:

………….

در صورت عدم حصول شرایط تعیین شده ظرف حداکثر ۹۰ روز پس از امضا و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت‌نامه انجام تعهدات، دو طرف می‌توانند در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان، توافق کنند. هر گاه پیمانکار در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان با کارفرما توافق نکند، تضمین‌های تسلیم شده از سوی پیمانکار به وی باز گردانده می‌شود وبا او تسویه حساب می‌گردد.

۲-۵- تاریخ شروع کار

کارفرما حداکثر ظرف۳۰ روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان، شروع کار را به پیمانکار ابلاغ می‌کند. در غیر این صورت، پیمانکار در پایان مهلت ۳۰ روز، کار را شروع می‌نماید.

۳-۵-  مدت پیمان.

مدت تکمیل کار و تحویل موقت آن از زمان شروع کار، …… روز است.

جزییات مقاطع زمانی قسمت‌های اصلی کار(MILESTONE) در پیوست ۱۴ مشخص شده است.

تغییرات مدت اجرای کار، تابع ماده ۶۴ شرایط عمومی خواهد بود.

۴-۵-  خسارات تأخیر در تکمیل به موقع کار

هر گاه به دلیل قصور پیمانکار (ماده ۶۶ شرایط عمومی)، در اتمام طبق برنامه کار یا قسمت‌های اصلی آن، تأخیر پیش آید، خسارات تأخیر در تکمیل به موقع کار، به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی، از پیمانکار وصول می‌شود. مجموع مبلغ مربوط به این نوع تأخیرها، از درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی‌شود.

۵-۵-  هزینه تسریع کار

هرگاه پیش از سپری شدن مدت تکمیل کار، پیمانکار کارهای موضوع پیمان را تکمیل کند، به ازای هر روز تسریع کار. به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی، هزینه تسریع کار به پیمانکار پرداخت می‌شود.

ماده۶ – حد مسئولیت مالی پیمانکار  (MAXIMUM LIABLITY)

حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان و دوره آن (موضوع ماده۷۴ شرایط عمومی)، طبق مبلغ. مدت تعیین شده در شرایط خصوصی است.

ماده۷ – مهندس مشاور

مهندس مشاور، در ارتباط با ماده ۵۰ شرایط عمومی …………..، به نشانی …. …..، است.

حدود اختیارات مشاور کارفرما، در پیوست۸ بیان شده است.

 

نماینده کارفرما

نام

سمت

امضا

 

نماینده/نمایندگان پیمانکار

نام

سمت

امضا

پیوست‌ها

۱-پیوست یک: جدول تفکیک مبلغ پیمان، برای بخش‌های مختلف کار.

۲-پیوست دو: فهرست مقادیر و بهای واحد کارها و نرخ عوامل، برای پیمان‌هایی که بخشی از مبلغ آن‌‌‌‌ها بر مبنای فهرست بها محاسبه می‌شود، شامل:

۱-۲- فهرست مقادیر و بهای واحد کارها.

۲-۲ -فهرست بهای عوامل (نیروی انسانی و ماشین‌آلات).

۳-پیوست سه: فهرست بهای واحد کارهای اضافی و نقصانی و نرخ عوامل، در پیمان‌های مبلغ مقطوع.

۱-۳- فهرست بهای واحد کارهای اضافی و یا نقصانی.

۲-۳-فهرست بهای عوامل (نیروی انسانی و ماشین‌آلات).

۴-پیوست چهار: روش تعدیل.

۵- پرداخت‌ها.

۱-۵- نحوه پرداخت.

۲-۵- برنامه زمانی پرداخت‌ها.

۶- پیوست شش: بیمه.

۱-۶-انواع بیمه‌نامه‌های در تعهد پیمانکار.

۲-۶- انواع بیمه‌نامه‌های در تعهد کارفرما.

۷– پیوست هفت: کاربرگ ضمانت‌نامه‌ها ئ اعتبار اسنادی.

۱-۷-کاربرگ ضمانت‌نامه پیش پرداخت.

۲-۷- کاربرگ ضمانت‌نامه انجام تعهدات.

۳-۷- کاربرگ ضمانت‌نامه استرداد کسور حسن انجام کار.

۴-۷-کاربرگ اعتبار اسنادی و ترتیب گشایش اعتبار.

۸- پیوست هشت: وظایف و اختیارات مهندس مشاور.

۹- پیوست نه: راه‌اندازی و آزمایش عملکردی

 (COMMISSIONING & PERFORMANCE TEST)

 ۱-۹- تفکیک وظایف و مسئولیت‌های کارفرما و پیمانکار.

 ۲-۹- ضوابط دستیابی به شرایط قابل قبول عملکردی و میزان مصارف.

 ۳-۹- مواردی از عدم دستیابی کامل به ضوابط عملکردی و میزان مصارف که ناشی از طراحی و مهندسی کارفرما نباشد، تعهدات پیمانکار و اختیارات کارفرما.

۱۰- پیوست ده: شرح کارهای در تعهد پیمانکار

۱-۱۰-شرح کارها و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد پیمانکار

۲-۱۰-بخش‌هایی از خدمات فنی، اجرای، مصالح و تجهیزات که از داخل کشور باید تأمین شود.

 ۱۱- پیوست یازده: فهرست عمومی لوازم یدکی و مواد مصرفی، برای دوران راه‌اندازی و… ساله دوران بهره‌برداری.

۱۲- پیوست دوازده: انتقال تکنولوژی و آموزش کارکنان کارفرما، به وسیله پیمانکار.

۱-۱۲-انتقال تکنولوژی

۲-۱۲-آموزش کارکنان کارفرما.

۱۳- پیوست سیزده: تعهدات کارفرما در تحویل محل اجرای کار، تأمین مصالح و تجهیزات و انجام کارها.

۱-۱۳-شرح کارها و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما، تا مرحله پیش راه‌اندازی.

۲-۱۳-شرح کارها و تعهدات کارفرما در مرحل راه‌اندازی (تأمین خوراک، امکاناتی مانند آب، برق، گاز و…)

(Utility، مواد شیمیایی و…)

۳-۱۳-برنامه زمانی تعهدات کارفرما. موضوع بند‌های ۱۳-۱و۱۳-۲٫

۱۴- پیوست چهارده: برنامه زمانی کلی اجرای کار.

۱-۱۴-برنامه زمانی تحویل نقشه‌ها و اسناد و مدارک مورد نیاز از سوی کارفرما.

۲-۱۴-برنامه زمانی کلی اجرای کار.

۱۵- پیوست پانزده: فهرست فروشندگان و پیمانکاران دست دوم

(LIST OF VENDORS & SUBCONTRACTORS)

۱۶- پیوست شانزده: لیسانس و واگذاری حق لیسانس. (در موارد خاصی که دانش فنی برخی کارها و یا تجهیزات تحت لیسانس باشد)

۱۷- پیوست هفده: اقلامی از کارها، خدمات، تأمین مصالح و تجهیزات، که از محل مبالغ مشروط (PROVISIONAL SUM)، به وسیله پیمانکار تأمین می‌شود.

۱۸- پوست هجده: اسناد و مدارک فنی.

۱-۱۸-کد‌‌‌‌ها و استانداردها.

۲-۱۸-مشخصات فنی.

۳-۱۸-نقشه‌ها و سایر اسناد فنی پیمان.

۴-۱۸-اسناد و مدارک فنی که در طول اجرای کار به وسیله کارفرما تهیه و به پیمانکار ابلاغ می‌شود

۵-۱۸-اسناد ومدارک فنی که در طول اجرای کار بوسیله پیمانکار تهیه و به تصویب یا اطلاع کارفرما می‌رسد.

۶-۱۸-شمار نسخه و زبان مدارک فنی.

۷-۱۸-فهرست برنامه‌های کامپیوتری مورد نظر کارفرما.

۱۹- پیوست نوزده: مراکز بارگیری و تخلیه، حمل مصالح و تجهیزات، نحوه ارزشیابی محموله و مشخصات بسته‌بندی.

۲۰- پیوست بیست: نحوه گردش کارها. 

 

شرایط عمومی

به منظور سهولت مراجعه به متون قراردادهای سه گانه PC, EP, EPC، در هر سه قرارداد، عنوان‌‌‌‌ها و شماره‌های مواد و بند‌‌‌‌ها در موارد ممکن، یکسان انتخاب شده است از این رو، مواردی که در قراردادهای PC,EP، متون مواد و بند‌‌‌‌ها مصداق نداشته است، در مقابل مواد یا بند‌های مربوط عبارت «حذف می‌شود» درج شده است.

تعریف‌‌‌‌ها و تفسیرها

ماده۱- تعریف‌ها

 کلمات و عبارت‌های زیر، در هر جای این شرایط عمومی یا سایر اسناد پیمان، دارای معانی تشریح شده در زیراند. این معانی، برحسب مورد می‌توانند به مفهوم مفرد و یا جمع به کار روند:

۱-۱-

«پیمان»، شامل موافقت‌نامه بین کارفرما و پیمانکار، برای اجرای موضوع پیمان و مشتمل بر «اسناد پیمان» به شرح ماده ۲ موافقت‌نامه است.

۲-۱-

«موافقت‌نامه»، سندی است که بین کارفرما و پیمانکار مبادله می‌شود و مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان، در آن بیان شده است.

۳-۱-

«شرایط عمومی»، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می‌کند.

۴-۱-

«شرایط خصوصی»، عبارت از شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان خاص تنظیم شده است. موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچ گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

۵-۱-

«پیوست»، مشخصات و مدارک تکمیلی است که اختصاصاً در این پیمان، به منظور تکمیل مفاد موافقت‌نامه پیمان تنظیم شده است.

۶-۱-

«کارفرما»، شخص حقوقی است که طرف پیمان با «پیمانکار»، است و کارهای موضوع پیمان برای وی انجام می‌شود. نمایندگان و جانشین‌های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما هستند.

۷-۱-

«پیمانکار»، شخص حقوقی است که طرف پیمان با «کارفرما» است و اجرای کارهای موضوع پیمان را به عهده گرفته است، نمایندگان و جانشین‌های قانونی «پیمانکار»، در حکم «پیمانکار»، هستند.

۸-۱-

«مهندس مشاور»، شخص حقوقی است که به عنوان عامل فنی کارفرما، برای انجام خدمات فنی در زمینه کارهای موضوع پیمان و به شرح ماده ۵۰، تعیین شده است و در ماده۷ موافقت‌نامه، معرفی گردیده است.

۹-۱-

«بازرسی فنی»، شخصی است حقیقی یا حقوقی، که از سوی کارفرما به منظور نظارت بر فعالیت‌های کنترل کیفی کارها انجام شده از سوی پیمانکار، به کار گمارده می‌شود تا زیر نظر مهندس مشاور انجام وظیفه کند.

۱۰-۱- حذف می‌شود.
۱۱-۱-

«فروشنده»، تولید کننده، سازنده، تأمین کننده، توزیع کننده یا عامل فروش است که از طریق انعقاد پیمان با پیمانکار، متعهد به تأمین اقلامی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار است. تولید کنندگان، سازندگان تأمین کنندگان یا توزیع کنندگان اقلامی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز کار فروشندگان نیز، «فروشنده» نامیده می‌شود.

۱۲-۱-

«پیمانکار دست دوم»، شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور انجام بخش یا بخش‌هایی از عملیات ساختمان و نصب و خدمات فنی مرتبط با آن در «کارگاه»، به وسیله پیمانکار و از طریق عقد قرارداد، به کار گمارده شده است.

۱۳-۱-

«لیسانس»، دانش فنی بخش‌هایی از کار است که منحصراً به نام «صاحب لیسانس»، ثبت شده است.

۱۴-۱-

«صاحب لیسانس»، شخصی است حقیقی یا حقوقی که صاحب فنی انحصاری تمام یا بخشی از کار موضوع پیمان است و طبق بند ۲۵-۱ و پیوست۱۶، فن‌آوری و دانش فنی تمام یا بخشی از کار را تأمین می‌کند.

۱۵-۱-

«کار»، مجموعه خدمات تأمین، مصرف و به کارگیری مصالح و تجهیزات و عملیات ساختمانی و نصب و راه‌اندازی است، که طبق اسناد و مدارک پیمان باید تکمیل و تحویل شود.

۱۶-۱-

«کارگاه»، اراضی یا سایر محوطه‌هایی است که طبق اسناد و مدارک پیمان، به منظور احداث کار موضوع پیمان و یا انبار و راه‌های دسترسی مرتبط با آن‌ها، از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می‌شود.

۱۷-۱-

«پروژه»، عبارت است از مجموعه کامل قابل بهره‌برداری است که کار موضوع پیمان، تمام یا قسمتی از آن است.

۱۸-۱-

«مبلغ پیمان»، عبارت از مبلغ درج شده در ماده۳ موافقت‌نامه است، که می‌تواند براساس ماده۵۶ تغییر یابد.

۱۹-۱-

«مبلغ مشروط»، مبلغی است که در بند ۳-۲-۴ موافقت‌نامه درج شده است و پرداخت آن، مشروط به دستور کارفرما برای انجام کارها و خدمات یا خرید مصالح و تجهیزات به وسیله پیمانکار، براساس ماده ۵۴ است.

۲۰-۱-

«مدت پیمان»، عبارت است از مدت درج شده در ماده ۵-۳ موافقت‌نامه و تغییرات بعدی آن طبق ماده ۶۴، به منظور تکمیل کارو تحویل موقت براساس ماده۶۰٫

۲۱-۱-

«نافذ شدن پیمان»، به معنای شروع تعهدات دو طرف است.

۲۲-۱-

«ابلاغ شروع کار»، دستور کارفرما به پیمانکار مبنی بر شروع کار، طبق بند ۵-۲ موافقت‌نامه است.

۲۳-۱-

«دوره مسئولیت رفع نقص»، دوره زمانی تعیین شده در ماده ۶۱ است، که طی آن پیمانکار مسئول رفع هر نوع عیب و نقص در کارهایی است که در تعهد اوست.

۲۴-۱-

«گواهی رفع نقص»، عبارت از گواهی تأیید رفع نواقص احتمالی موجود در کارها به هنگام تحویل موقت است، که با توجه به بند۶۰-۲ صادر می‌شود.

۲۵-۱-

«اسناد و مدارک فنی»، عبارت از مجموعه اسناد فنی، استانداردها، کدها، آیین‌نامه‌ها، مشخصات فنی، نقشه‌ها، و سایر مدارک به شرح پیوست ۱۸، است که کار موضوع پیمان باید طبق آن‌ها، به وسیله پیمانکار انجام شود.

۲۶-۱-

«مدارک تسلیمی پیمانکار» (Submittals)، عبارت از هرگونه نقشه، مشخصات و مدارک تهیه شده به وسیله پیمانکار از قبیل گزارش‌های پیشرفت، نقشه‌های کارگاهی، برنامه‌ریزی‌های دوره‌ای و… است که در طول مدت پیمان تسلیم کارفرما می‌شود.

۲۷-۱-

«دستور تغییر کار»، سندی است که افزایش، کاهش و یا تغییر کار و تغییرات در مدت و مبلغ پیمان ناشی از آنها، در آن درج شده است و به امضای کارفرما و پیمانکار می‌رسد.

۲۸-۱-

«مصالح و تجهیزات»، عبارت است از مواد. اجناس، کالا، دستگاه‌ها، ادوات، اقلام و به‌طور کلی، هر آن چیزی که در کار مصرف شده و باقی می‌ماند.

۲۹-۱-

«ماشین‌آلات ساختمانی»، عبارت از تمام دستگاه‌ها و ماشین‌آلات است که برای اجرا و تکمیل عملیات ساختمان و نصب لازم است، اما شامل دستگاه‌هایی که در کار باقی می‌مانند نمی‌شود.

۳۰-۱-

«عملیات ساختمان و نصب»، عبارت از عملیات اجرایی اعم از سیویل و سازه، مکانیک، لوله کشی، برق ابزار دقیق، رنگ، عایق و سایر کارهای تکمیلی مرتبط با آن‌‌‌‌ها است، که در محل «کارگاه» به منظور احداث کار موضوع پیمان، تا مرحله پیش راه‌اندازی، با استفاده از «مصالح و تجهیزات»، به اجرا در می‌آید.

۳۱-۱-

«پیش راه‌اندازی» (Pre Commissioning)، به تمام عملیات پس از تکمیل ساختمان و نصب، از قبیل انجام آزمایش‌ها، بازرسی‌‌‌‌ها و هر نوع کارهای تکمیلی دیگر گفته می‌شود، به نحوی که کار موضوع پیمان را آماده راه‌اندازی سازد.

۳۲-۱-

«تکمیل مکانیکی»، به معنای اتمام عملیات ساختمان و نصب و پیش راه‌اندازی است، به نحوی که کار مورد نظر آماده راه‌اندازی باشد.

۳۳-۱-

«راه‌اندازی» (Commissioning)، به معنای انجام کارهای لازم برای قراردادن موضوع پیمان در شرایط عملیاتی پس از تکمیل مکانیکی، طبق ماده ۵۹ است.

۳۴-۱-

«آزمایش عملکردی» (Performance test)، مجموعه آزمایش‌ها و رسیدگی‌هایی است که براساس ماده۵۹، به منظور حصول اطمینان از دستیابی به شرایط تضمین شده عملکردی و میزان مصارف، طبق پیوست۹ پس از مرحله راه‌اندازی صورت می‌گیرد.

۳۵-۱-

«مرجع فنی»، شخص حقیقی یا حقوقی شناخته شده و معتبر در زمینه تخصصی ویژه است که کارفرما یا مهندس مشاور و پیمانکار، در موارد اختلاف نظر فنی و یا تعبیرهای متفاوت از اسناد و مدارک فنی، از وی استفسار می‌کنند و نظر وی برای دو طرف قطعی است.

ماده۲- تفسیرها

۱-۲-

روز، ماه، منظور از روز تقویمی و منظور از ماه و سال، ماه و سال شمسی، طبق تقویم رسمی کشور است.

۲-۲-

مفرد و جمع: هر جا معنی عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد، معنی جمع و کلمات جمع، معنی مفرد دارد.

عنوان‌ها: عنوان‌های درج شده در شرایط عمومی، تنها به منظور راهنمایی و اطلاع از مفاد موادی است که مشترکاً زیر آن عنوان قرار گرفته‌اند و نمی‌توان از آن‌‌‌‌ها در تفسیر مواد استفاده کرد.

 

اقدام‌های اولیه

ماده۳- اقدام‌های اولیه پس از عقد پیمان

۱-۳-

تسلیم ضمانت‌نامه

 پس از امضا و مبادله پیمان، پیمانکار ضمانت‌نامه موضوع مواد ۱۱و۱۳ را تهیه و تسلیم کارفرما می‌کند.

۲-۳-

شروع کار

 پیمانکار موظف است پس از دریافت ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما در زمان تعیین شده در ابلاغیه، و در صورت عدم دریافت ابلاغیه شروع کار از سوی کارفرما، پس از گذشت سی روز از تاریخ تنفیذ پیمان، نسبت به شروع کار اقدام کند.

 پیمانکار اسناد زیر را ظرف حداکثر پانزده روز پس از تاریخ شروع کار، برای بررسی کارفرما تسلیم می‌کند. کارفرما پس از دریافت مدارک، حداکثر ظرف هفت روز، موارد اصلاحات مورد نظر خود را طی جلسه‌ای با حضور پیمانکار و مهندس مشاور، مطرح می‌کند و پس از جمع بندی نهایی موارد و تهیه صورت‌جلسه آن‌ها، پیمانکار، اصلاحات و تغییرات مصوب را تا قبل از درخواست اولین صورت‌وضعیت، اعمال نموده و برای تأیید نهایی به کارفرما تسلیم می‌کند.

۱-۲-۳-

برنامه زمانی اجرای فعالیت‌های اصلی هر یک از بخش‌های کار (تأمین مصالح و تجهیزات، عملیات ساختمان و نصب)، براساس برنامه زمانی تحویل نقشه‌ها، اسناد و مدارک مورد نیاز از سوی کارفرما و برنامه زمانی کلی اجرای کار درج شده در پیوست ۱۴٫

۲-۲-۳-

برنامه زمانی تحویل مدارک تسلیمی پیمانکار.

۳-۲-۳-

جدول درصد وزنی کارها، به عنوان مبنای پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت منطبق با ضمایم پیمان.

۴-۲-۳-

برنامه زمانی تفصیلی پرداخت‌ها و گردش نقدینگی، منطبق با ضمایم پیمان.

۵-۲-۳-

نمودار سازمانی پیمانکار، که در آن عوامل کلیدی بخش‌های مختلف کار و ارتباط آنان با هم‌‌، مشخص شده باشد.

۳-۳-

تهیه و تسلیم بیمه‌نامه ها

 پیش از شروع عملی کارها، دو طرف با توجه به مواد۱۵و۱۶و۱۷و ضمایم پیمان، بیمه‌نامه‌هایی را که هر یک ملزم به تهیه آن هستند، از مراجع بیمه تهیه و به طرف دیگر تسلیم می‌کنند.

۴-۳-

هماهنگی‌های اولیه

 به منظور رفع ابهامات فنی باقیمانده و حصول تفاهم در مورد اجرای مفاد پیمان از سوی دو طرف، ظرف بیست روز پس از شروع کار، طی جلسه (جلساتی) با حضور کارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور، در موارد زیر تصمیم‌گیری می‌شود تا در طول اجرای پیمان ملاک عمل قرار گیرد:

۱-۴-۳-

رفع ابهامات احتمالی و ارائه اطلاعات تکمیلی، درج شده در اسناد و مدارک فنی به تناسب برنامه زمانی بند ۱۴-۱ پیوست ۱۴٫

۲-۴-۳

نحوه گردش کارها.

 هرگاه گردش کارها و روابط متقابل (پیوست۲۰) در هنگام عقد پیمان، ضمیمه نشده باشد. در جلسه هماهنگی‌های اولیه، نحوه گردش کارها از جمله موارد مشخص شده در زیر، به عنوان پیوست ۲۰، به پیمان منضم می‌گردد.

گردش کار مکاتبات بین کارفرما- پیمانکار- مهندس مشاور و سایر مراجع مرتبط با اجرای پیمان، در صورت لزوم.

گردش کار ابلاغ دستور تغییر کار از سوی کارفرما و اقدام‌های پس از آن.

گردش کار تهیه، تحویل، تأیید و پرداخت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار.

گردش کار تحویل نقشه‌ها و مارک فنی پیمان.

 

اسناد پیمان

ماده۴- هدف اسناد پیمان

 هدف اسناد پیمان، توصیف کار تکمیل شده موضوع پیمان است که باید طبق اسناد پیمان اجرا شود.

انجام هر کار و تأمین هر نوع مصالح و تجهیزات، که با استنباط از اسناد پیمان و یا طبق عرف فنی و تجاری برای انجام موضوع پیمان لازم باشد، به عهده پیمانکار است.

ماده۵- اولویت اسناد

هرگاه بین مفاد و مضمون اسناد پیمان، تناقض، اختلاف و یا اشتباهی بروز کند، با استنتاج منطقی از مفاد اسناد مرتبط با موضوع، تناقض، اختلاف و اشتباه برطرف خواهد شد. اما در هر صورت، موافقت‌نامه و شرایط عمومی نسبت به سایر اسناد پیمان اولویت دارند.

ماده۶- استانداردها، کد‌‌‌‌ها و مراجع

نگارش استانداردها، شناسه‌ها (کدها) و مراجع مورد نیاز اجرای کار که در پیمان پیش‌بینی شده است، آخرین تجدید نظر آن‌‌‌‌ها در زمان عقد پیمان است، مگر آنکه به نحو دیگری در پیمان تصریح شده باشد.

در موارد مسکوت در پیمان، از آخرین نگارش استاندارد‌‌‌‌ها و کدهای معتبر بین‌المللی هماهنگ با دیگر استانداردهای پیش‌بینی شده در پیمان، با تأیید مهندس مشاور، استفاده می‌شود.

ماده۷- اسناد و مدارک فنی
۱-۷-

هرگونه نقص یا تناقص در اسناد و مدارک فنی باید ظرف مدت معقولی در چارچوب برنامه زمانی از سوی پیمانکار بررسی و به مهندس مشاور منعکس شود. تا پس از بررسی و رفع نقص، تحت نگارش جدیدی جایگزین مدارک قبلی شده، به پیمانکار ابلاغ شود.

۲-۷-

اسناد و مدارک فنی باقیمانده مورد نیاز اجرای کار طبق برنامه زمانی بند۱۴-۱ پیوست ۱۴ به پیمانکار تحویل می‌شود. در چارچوب این برنامه، هر گونه کمبود و یا بخش‌های تکمیل نشده طراحی‌‌‌‌ها که موکول به دریافت اطلاعات پیمانکار و یا فروشندگان است، پس از ارائه اطلاعات دریافتی از پیمانکار، به‌عهده وی می‌باشد.

۳-۷-

در صورت تصمیم مهندس مشاور به تجدید نظر در اسناد و مدارک فنی، مراتب در زمانی مناسبی به پیمانکار برای پیش‌بینی‌های لازم اعلام می‌شود و پس از انجام تغییرات، اسناد و مدارک با شماره نگارش جدید به پیمانکار ابلاغ می‌گردد.

۴-۷-

دستورالعمل‌های نصب و نقشه‌های کارگاهی از قبیل نقشه‌های ساخت اسکلت فلزی و لوله کشی و غیره براساس اسناد و مدارک فنی توسط پیمانکار و با مسئولیت او تهیه می‌شود و نسخه‌ای از آن برای اطلاع مهندس مشاور ارسال می‌گردد.

۵-۷-

دستورالعمل‌های راه‌اندازی براساس اسناد و مدارک فنی و اطلاعات دریافتی از پیمانکار و فروشندگان به وسیله مهندس مشاور تهیه می‌شود و حداقل ۹۰ روز قبل از شروع راه‌اندازی، به پیمانکار ابلاغ می‌گردد.

ماده۸- ابلاغیه ها

هر گونه اطلاعیه، اعلام نظر، موافقت و اقدام‌های مشابه، تنها به صورت کتبی معتبر است. رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی، ملاک تسلیم مکاتبه‌هاست.

ماده۹- مالکیت اسناد و استفاده مجدد از آنها، حقوق ثبت شده
۱-۹-

مالکیت نقشه‌ها و مدارکی که بوسیله کارفرما تهیه شده است، از آن کارفرماست و پیمانکار نمی‌تواند بدون اجازه کارفرما، از آن‌‌‌‌ها به منظور کارهای خارج از موضوع این پیمان استفاده کند. مگر اینکه موافقت کارفرما را در این مورد کسب کرده باشد.

در مورد حق مالکیت و استفاده مجدد از اسناد و مدارک مرتبط با خرید لیسانس، اعم از اینکه خرید لیسانس در تعهد کارفرما و یا پیمانکار باشد، طبق موافقت‌نامه واگذاری لیسانس عمل می‌شود.

۲-۹-

در مواردی که استفاده از اختراع، ابداع، نوآوری، تألیف و سایر حقوق ثبت شده در زمینه انتخاب دستگاه‌ها و تجهیزات، برای انجام کارهای موضوع پیمان مورد نیاز است، که بر اساس اطلاع کارفرما استفاده از آن‌‌‌‌ها مشروط به پرداخت حقوق ثبت شده تحت عنوان‌های حق لیسانس، حق ثبت اختراع، حق ثبت علامت، حق نشر و مانند آن‌‌‌‌ها باشد، این موارد در اسناد و مدارک فنی و پیوست ۱۶، تعیین شده است و پیمانکار موظف به تأمین مجوز استفاده از اینگونه حقوق پرداخت هزینه‌های مربوط به آن‌هاست، مگر آنکه هزینه برخی از این موارد، طبق پیوست۱۶، به عهده کارفرما باشد.

در مواردی از استفاده از حقوق ثبت شده مورد نیاز اجرای کار، که در اسناد و مدارک فنی پیوست ۱۶، تعیین نشده است و در قیمت‌های پیشنهادی پیمانکار نیز به‌طور جداگانه منظور نگردیده است، هزینه‌های مربوط، از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌شود.

۳-۹-

پیمانکار، موظف است کارفرما را در برابر هر گونه ادعا، اعتراض، مطالبه زیان و خسارت از سوی صاحبان حقوق ثبت شده مورد استفاده در کارهای موضوع پیمان (حتی اگر این گونه حقوق ثبت شده در اسناد پیمان تعیین نشده باشد)، مصون نگهدارد و مسئولیت پاسخگویی و جبران هر نوع زیان و خسارت صاحبان حساب حقوق ثبت شده در ارتباط با کارهای موضوع پیمان، به عهده وی است.

ماده ۱۰- زبان حاکم

 زبان حاکم در بخش‌های مختلف اسناد پیمان، که در زمان عقد پیمان به امضای دو طرف رسیده است، زبان یا زبان‌هایی است که اسناد پیش گفته به آن زبان تهیه شده‌اند. زبان مورد استفاده در اسناد و مدارکی که در طول اجرای کار بوسیله کارفرما و پیمانکار تهیه و مبادله می‌شوند. در شرایط خصوصی مشخص می‌شود. در مواردی که متون قراردادی به دو زبان تنظیم شده است، زبان فارسی ملاک عمل است.

 

 

ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه ها

ماده۱۱- ضمانت‌نامه پیش پرداخت

 همزمان با درخواست پیش پرداخت موضوع بند ۵۳-۲، پیمانکار ضمانت‌نامه‌ای به همان مبلغ طبق کاربرگ درج شده در پیست ۷، از بانک‌ها یا مؤسسات بیمه مورد تأیید کارفرما، تهیه و تسلیم کارفرما می‌کند. مبلغ ضمانت‌نامه، به تناسب کسر مبلغ پیش پرداخت از محل صورت‌وضعیت‌های پیمانکار، کاهش داده می‌شود.

ماده۱۲- ضمانت‌نامه استرداد کسور حسن انجام کار

 پیمانکار می‌تواند در طول مدت اجرای پیمان، تمام یا بخشی از مبالغ نگهداری شده به عنوان «کسور حسن انجام کار موضوع بند۵۳-۷-۱» را، در مقابل تسلیم ضمانت‌نامه بانکی یا بیمه‌نامه مورد تأیید کارفرما معادل همان مبلغ و طبق فرم درج شده در پیوست۷، از کارفرما دریافت کند.

ماده۱۳- ضمانت‌نامه انجام تعهدات

۱-۱۳-

پس از انجام پس از امضای پیمان، به منظور تضمین انجام تعهدات پیمانکار، درج شده در اسناد پیمان، پیمانکار ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی، که در هر حال نباید کمتر از ۵ درصد مبلغ پیمان باشد، طبق کاربرگ درج شده در پیوست ۷، از بانک‌ها یا مؤسسات بیمه مورد تأیید کارفرما تهیه و تسلیم کارفرما می‌کند. این ضمانت‌نامه، باید تا یکسال پس از تحویل موقت یا زمان پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی، معتبر باشد.

ماده۱۴- آزادسازی ضمانت‌نامه‌ها

۱-۱۴-

ضمانت‌نامه پیش پرداخت، پس از استهلاک مبلغ آن به ترتیب درج شده در ماده۱۱، آزاد می‌شود و به پیمانکار مسترد می‌گردد.

۲-۱۴-

ضمانت‌نامه‌های تسلیم شده برای استرداد کسور حسن انجام کار موضوع ماده ۱۲، پس از تحویل موقت و رسیدگی به صورت‌وضعیت قطعی، ۵۰ درصد مبلغ کسور حسن انجام کار و یا ضمانت‌نامه‌های آن با رعایت بند۵۷-۲، مسترد خواهد شد و ۵۰ درصد دیگر، بعد از تحویل قطعی بازگردانده می‌شود.

۳-۱۴-

ضمانت‌نامه انجام تعهدات، هرگاه در شرایط خصوصی، روش دیگری برای آزاد‌سازی ضمانت‌نامه انجام تعهدات پیش‌بینی نشده باشد، پس از تحویل موقت موضوع ماده۶۰ و رسیدگی صورت‌وضعیت قطعی با رعایت بند۵۷-۲، آزاد می‌شود.

۴-۱۴-

هرگاه طبق ماده ۶۸، پیمانکار از کار برکنار شود، در مورد ضمانت‌نامه انجام تعهدات و مبالغ تضمین حسن انجام کار، طبق بند ۶۸-۲-۷٫ عمل می‌شود.

۵-۱۴-

هرگاه پیمان، طبق مواد ۶۷و۶۹و۷۰ خاتمه داده شود به ترتیب زیر عمل می‌شود:

۱-۵-۱۴-

مبلغ ضمانت‌نامه انجام تعهدات، با رعایت بند ۱۴-۳ آزاد می‌شود.

۲-۵-۱۴-

مبالغ حسن تضمین انجام کار و یا ضمانت‌نامه معادل آن، به تناسب قسمت‌های تحویل موقت و قطعی شده، براساس بند۱۴-۲ آزاد می‌شود.

ماده ۱۵- انواع بیمه‌نامه‌ها، مسئولیت تهیه آنها

۱-۱۵-

پیمانکار، موظف به تهیه بیمه‌نامه‌های لازم، برای پوشش موارد تعهدات عمومی خود در رابطه با پیمان با کارفرما، و بر اساس پیوست ۶ است. همچنین وی موظف به حفظ بیمه‌نامه‌ها در مدت اعتبار آن‌‌‌‌ها و نیز، تمدیدهای پس از آن است. پیمانکار بدون ایجاد محدودیت در تعهدات و مسئولیت‌های خود و کارفرما، نسبت به تأمین پوشش‌های بیمه‌ای اقدام می‌کند. پوشش این بیمه‌نامه‌ها، از جمله مواردی به شرح زیر است:

۱-۱-۱۵-

بیمه حمل مصالح و تجهیزات پروژه، از محل‌های تولید یا فروش، تا انبارهای کارگاه.

۲-۱-۱۵-

بیمه تمام خطر نصب برای پوشش هر نوع خسارت به مصالح و تجهیزات مستقر در انبارهای کارگاه و یا محل‌های ساختمان و نصب برای دوران عملیات ساختمان و نصب تا تاریخ تحویل موقت.

۳-۱-۱۵-

بیمه مسئولیت، برای پوشش هر نوع خسارت منجر به آسیب دیدگی و یا مرگ کارکنان پیمانکار، کارفرما و کارکنان پیمانکاران دست دوم پیمانکار، و سایر کارکنانی که به نحوی در ارتباط با کارهای موضوع پیمان، دچار حادثه و یا سانحه شوند و همچنین بیمه اشخاص ثالث برای پوشش مسئولیت ناشی از صدمات جانی یا فوت یا زیان و خسارت وارده به اموال در اثر اجرای پیمان.

۴-۱-۱۵-

بیمه ماشین‌آلات ساختمانی و سایر تسهیلات و تأسیسات مورد نیاز، برای اجرای کارهای ساختمان و نصب و همچنین، بیمه وسایل نقلیه متعلق به پیمانکار و پیمانکاران دست دوم وی، مربوط به کارهای موضوع پیمان.

۲-۱۵-

بیمه کردن مصالح و تجهیزات و کارها، تنها به منظور تأمین خسارت‌های وارده است و پیمانکار را به هیچ وجه از تعهدات خود مبری نمی‌کند.

۳-۱۵-

هزینه تهیه و حفظ بیمه‌نامه‌ها از جمله پرداخت حق بیمه و فرانشیز به عهده پیمانکار است. مگر اینکه در شرایط خصوصی نحوه دیگری پیش‌بینی شده باشد.

۴-۱۵-

در صورتی که پیمانکار تمام یا بخشی از بیمه‌نامه‌های یاد شده را در موعد مقرر تهیه ننماید و یا بیمه‌نامه‌های موجود را به موقع تمدید نکند، کارفرما می‌تواند رأساً اقدام به تهیه و یا تمدید بیمه‌نامه‌ها کرده، و هزینه‌های مربوط را، از جمله هرگونه هزینه بالاسری، به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد. هرگاه، هزینه تهیه بیمه‌نامه‌ها، در شرایط خصوصی پیمان ، به عهده کارفرما گذاشته شده باشد، تنها هزینه‌های بالاسری کارفرما برای اخذ بیمه‌نامه‌ها، به حساب بدهی پیمانکار گذاشته می‌شود. هرگاه به علت قصور پیمانکار، کار خسارت دیده تحت پوشش بیمه‌ای یاد شده قرار نگرفته باشد، پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده تا میزان تعیین شده در ماده ۷۴ است.

ماده ۱۶- محتوای بیمه‌نامه ها

۱-۱۶-

در بیمه‌نامه‌ها، جز در مورد کارکنان و ماشین‌آلات ساختمانی و تأسیسات متعلق به پیمانکار، باید نام کارفرما به عنوان ذی‌نفع (Co– insured) درج شود و قبل از شروع هر کار، به کارفرما تسلیم گردد.

هر نوع تغییر در محتوی و یا زمان پایان اعتبار بیمه‌نامه‌ها، باید با اطلاع قبلی کارفرما باشد. در تمام بیمه‌نامه‌ها، بیمه‌گذار، موضوع بیمه و طرف ذی‌نفع از آن، باید به وضوح بیان شده باشند.

۲-۱۶-

مفاد بیمه‌نامه‌ها، باید با مفاد درج شده در پیوست ۶ پیمان. منطبق باشند.

۳-۱۶-

بیمه‌نامه حمل، تا زمان ورود کالا به انبارهای کارگاه، و سایر بیمه‌نامه‌ها تا زمان تحویل موقت باید اعتبار داشته باشد، مگر آنکه در شرایط خصوصی به نحو دیگری بیان شده باشد.

۴-۱۶-

در متن بیمه‌نامه‌ها، احتمال تحویل بخش‌هایی از کار، قبل از تحویل موقت کل کار بر اساس ماده۲۰، باید تصریح شود.

ماده۱۷- بیمه‌نامه‌های در تعهد کارفرما

 هر گاه اخذ برخی از بیمه‌نامه‌ها طبق بند ۶-۲ پیوست۶، در تعهد کارفرما باشد. کارفرما نسبت به دریافت آن‌‌‌‌ها طبق ضوابط پیش‌بینی شده در این پیوست، اقدام می‌کند.

ماده۱۸- دریافت خسارت از بیمه

۱-۱۸-

هرگاه در شرایط خصوصی به نحو دیگری بیان نشده باشد، ترتیب دریافت خسارت‌های بیمه، به این نحو است:

۱-۱-۱۸-

پیمانکار موظف است اسناد و مدارک لازم را برای دریافت خسارت، با همکاری کارفرما تنظیم و آماده کرده، در موعد مقرر به بیمه‌گر تحویل دهد.

۲-۱-۱۸-

مبالغ پرداختی شرکت بیمه در مورد بیمه‌هایی که ذی‌نفع آن کارفرماست، به حسابی که کارفرما به این منظور افتتاح کرده، واریز می‌شود، تا وی به عنوان معتمد، مبالغ مربوط را در کارهای خسارت دیده. صرف نماید.

۳-۱-۱۸-

بخش‌های خسارت دیده کار، به دستور کارفرما و به وسیله پیمانکار، اصلاح یا تعویض می‌شود و هزینه آن از محل مبالغ دریافتی بیمه، به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

۲-۱۸-

هرگاه مبالغ دریافت شده از بیمه‌گر، برای جبران خسارت‌های وارده کافی نباشد و یا برخی از قسمت‌های خسارت دیده به هر دلیل تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشد. مسئولیت تأمین هزینه اضافی مورد نیاز، با توجه به مواد ۷۱و۷۲، برحسب مورد بر عهده کارفرما یا پیمانکار است.

ماده۱۹- چشم پوشی از ادعای خسارت اضافی، مرتبط با موارد بیمه

 کارفرما، پیمانکار و پیمانکاران دست دوم و… که اموال و دارایی آنان تحت پوشش بیمه‌های یاد شده قرار می‌گیرد، حق هر نوع ادعا را بیش از آنچه که از سوی بیمه پرداخت شده است، از خود سلب می‌کنند.

ماده۲۰- بیمه‌نامه‌ها، در شرایط تحویل قسمتی از کار به کارفرما

 هر گاه تحویل قسمتی از کار طبق بند ۶۰-۴ از سوی کارفرما مورد نظر باشد، پیمانکار موظف است که مراتب را قبل از تحویل آن قسمت از کار به بیمه‌گر، اطلاع داده، تأیید اعتبار بیمه‌نامه صادره را در شرایط جدید، از بیمه‌گر اخذ نماید.  

ماده۲۱- انطباق متن ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها، با شرایط پیمان

مضمون تمام ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها و محدوده پوشش آنها، باید منطبق با اسناد پیمان و پیوست‌های شماره۶ و۷ آن باشد. هرگاه ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های تسلیم شده از سوی پیمانکار، از نظر انطباق با شرایط پیش‌بینی شده در پیمان، دارای اشکال یا نواقصی باشند، مراتب به وسیله کارفرما به پیمانکار اعلام می‌شود و پیمانکار موظف است ظرف ده روز با مراجعه به مراجع صادر کننده ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها، نسبت به رفع نواقص و یا جایگزین کردن آن‌ها با ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های جدید، اقدام کند. در هر حال، پیمانکار مسئول درستی مفاد بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های دریافتی، طبق اسناد پیمان است.

ماده۲۲- مراجع صادر کننده ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها

 تمام ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه‌های مورد نیاز‏ باید از بانک‌ها و مؤسسات بیمه مورد تأیید کارفرما تهیه و تسلیم شوند. هرگاه مرجع صادر کننده ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه به هر دلیل، دچار انحلال، ورشکستگی یا عدم توانایی برای انجام برخی از تعهدات مالی شود، پیمانکار موظف است ظرف حداکثر سی روز نسبت به جایگزین کردن ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها از مراجع دیگر مورد قبول کارفرما، اقدام کرده و ضمانت‌نامه‌های جدید را به کارفرما تسلیم نماید.

ماده۲۳- تغییر در بیمه‌نامه‌ها، ناشی از تغییر کارها

 هرگاه تغییر کاری منجر به تغییر اساسی در شرح کارها، قیمت، مدت، و سایر شرایط پیمان شود، پیمانکار موظف است بر اساس موارد قید شده در متن بیمه‌نامه‌ها. مراتب را به مراجع صادر کننده بیمه‌نامه‌ها اطلاع دهد، تا در صورت لزوم، تغییرات لازم در مفاد بیمه‌نامه‌ها انجام شود.

در صورت افزایش مدت پیمان، موضوع بند ۶۴-۱، بیمه‌نامه‌های مربوط به همان مدت، از سوی پیمانکار تمدید می‌شود.

تعهدات و مسئولیت‌های پیمانکار

ماده۲۴- کلیات

 تعهدات پیمانکار در چارچوب پیمان، شامل تأمین تمام مصالح و تجهیزات و لوازم یدکی، انجام تمام کارها و خدمات فنی مورد نیاز برای خرید، ساختمان و نصب، راه‌اندازی، انجام آزمایش‌های عملکردی و تکمیل و تحویل کار موضوع پیمان، براساس نقشه‌ها، مشخصات و مدارک فنی، برنامه‌ها و روش‌های پیش‌بینی شده در پیوست ۱۸ است.

این تعهدات، طبق پیوست ۱۰و از جمله شامل موارد زیر است:

تهیه، حمل و انبارداری مصالح و تجهیزات پروژه.

تجهیز کارگاه، تأمین نیروی انسانی، مواد و مصالح مصرف، ماشین‌آلات ساختمانی و ابزار و هر نوع تأسیسات و مصالح موقت، تمام نقل و انتقال‌های داخلی و آب، برق، بخار و… دوران ساختمان و نصب.

انجام عملیات ساختمان و نصب.

 راه‌اندازی و انجام آزمایش‌های عملکردی و تکمیل و تحویل کارها به کارفرما، به ترتیب درج شده در پیوست -۹

انتقال تکنولوژی و آموزش کارکنان کارفرما طبق پیوست-۱۲

مواردی از تأمین مصالح و تجهیزات، انجام کارها و خدمات فنی که طبق پیوست ۱۳ جزو تعهدات کارفرماست، از محدوده تعهدات پیمانکار مستثنی هستند. اما در مواردی که پیمان به تأمین برخی خدمات و یا تأمین برخی از اقلام مصالح و تجهیزات به عنوان تعهدات پیمانکار، و نیز سایر مواردی که با استنتاج منطقی از پیمان، برای تکمیل کار و راه‌اندازی طبق مشخصات فنی لازم باشند صراحت نداشته باشد، این موارد جزو تعهدات پیمانکار محسوب می‌شود.

ماده۲۵- تحویل نقشه‌های چون ساخت

۱-۲۵-

حذف می‌شود.

۲-۲۵-

حذف می‌شود.

۳-۲۵-

پیمانکار موظف است حداکثر تا زمان تحویل موقت، تمام نقشه‌های چون ساخت پروژه

 (AS BUILT) را در شمار نسخه‌های لازم به شرح درج شده در بند ۱۸-۵ پیوست ۱۸، به کارفرما تسلیم کند. هرگاه در شرایط خصوصی، زمان مشخص دیگری برای تسلیم نقشه‌های چون ساخت، تعیین شده باشد، طبق آن عمل می‌شود.

تحویل موقت کار موضوع پیمان، منوط به تسلیم نقشه‌های چون ساخت از سوی پیمانکار است، مگر آنکه به نحو دیگری در شرایط خصوصی بیان شده باشد.

ماده۲۶- مدیریت و نظارت بر کار

۱-۲۶-

پیمانکار متعهد به اعمال مدیریت، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح کارها، به وسیله افراد واجد صلاحیت است. مسئولیت به کار گرفتن روش‌های اجرایی مناسب و رعایت توالی کارها به نحوی که کیفیت و ییشرفت کارها را طبق پیمان تأمین کند، به عهده پیمانکار است.

۲-۲۶-

ظرف دو هفته از تاریخ شروع کار، پیمانکار باید شخص واجد صلاحیتی را به عنوان نماینده خود به کارفرما معرفی کند. نماینده پیمانکار، در طول مدت پیمان، به منزله پیمانکار عمل کرده، مکاتبه‌ها، اطلاعیه‌ها، ابلاغیه‌ها و دستور کارها خطاب به پیمانکار و به نام وی صورت می‌گیرد. نماینده پیمانکار در طول اجرای پیمان، با اطلاع قبلی به کارفرما، می‌تواند تعویض گردد و به جای وی شخص واجد صلاحیت دیگری گمارده شود.

۳-۲۶-

نماینده پیمانکار، از شروع عملیات ساختمان و نصب در کارگاه تا تحویل کارها، فرد واجد صلاحیتی را به عنوان رییس کارگاه به کارفرما معرفی می‌کند تا پس از تأیید کارفرما، کار خود را شروع نماید، رییس کارگاه باید همواره در کارگاه حضور داشته باشد، و ضمن مدیریت و سرپرستی کارگاه، بر عملیات ساختمان و نصب، کنترل و نظارت نماید. نامبرده در مواردی که خود نتواند در کارگاه حضور داشته باشد، فرد واجد صلاحیت دیگری را پس از تأیید کارفرما به عنوان جایگزین موقت خود معرفی می‌کند، رییس کارگاه ممکن است در طول مدت پیمان، به وسیله نماینده پیمانکار، و با اطلاع قبلی به کارفرما تعویض شود و شخص دیگری جایگزین وی گردد.

مکاتبه‌ها، ابلاغ‌ها، تبادل اطلاعات و نقشه‌ها در زمینه مرتبط با عملیات ساختمان و نصب، خطاب به پیمانکار و به نام رییس کارگاه صورت می‌گیرد.

۴-۲۶-

نماینده پیمانکار، باید طبق بند ۳-۲-۵، نمودار سازمانی پروژه و هرگونه تغییرات بعدی در آن را با مشخصات افراد کلیدی، به کارفرما تسلیم کند.

ماده۲۷- تأمین نیروی کار

۱-۲۷-

پیمانکار، متعهد است نسبت به تأمین نیروی انسانی کافی، از نظر کمی و کیفی در تمام رده‌های شغلی مورد نیاز برای حسن اجرا و تکمیل به موقع عملیات موضوع پیمان اقدام کند. نیروی انسانی مورد نیاز اعم از کارکنان مستقیم اجرای کار و یا گروه سرپرستی و پشتیبانی بخش‌های مختلف، باید از تخصص، مهارت و صلاحیت کاری لازم برخوردار باشند و به نحوی سازماندهی شوند که برای اجرای کار مربوط، مناسب باشند. پرداخت تمام هزینه‌های ناشی از استخدام و به کارگیری نیروی کار، از قبیل حقوق، بیمه، مالیات، هر نوع مزایای قانونی آنها، به عهده پیمانکار است.

۲-۲۷-

در مورد بخش‌هایی از کار که طبق پیمان در ایران انجام می‌شود، اگر به نیروی کار غیرایرانی نیاز باشد، پیمانکار موظف است پس از تأیید کارفرما و سایر مقام‌های ذی‌ربط و طی مراحل قانونی، این گونه کارکنان را به کار گمارده و مسئولیت رعایت قوانین و مقررات کشور و حسن رفتار این گونه کارکنان، طبق شئون اخلاقی در محدوده کارگاه، به عهده پیمانکار است.

۳-۲۷-

هرگاه هر یک از کارکنان پیمانکار، از نظر تخصص، مهارت و یا صلاحیت کار در محل کارگاه، به تشخیص کارفرما غیرقابل قبول باشند، پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به تعویض فرد مورد نظر و به کار گماردن شخص واجد صلاحیت به جای او، اقدام کند. تمام هزینه‌های ناشی از این نوع جابه‌جایی‌ها، به عهده پیمانکار است و هیچ گونه پرداخت اضافی از این بابت به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد. مسئولیت اجرای مفاد این بند، در مورد پیمانکاران دست دوم، به عهده پیمانکار است.

۴-۲۷-

تأمین امکانات رفت و آمد، ایجاد امکانات لازم به منظور تأمین مسکن و غذای کارکنان در حد متعارف، ایجاد دفاتر کار مناسب، تأمین امکانات بهداشتی (از قبیل آب آشامیدنی و استحمام، بهداشت محیط زیست کارکنان، …)، تأمین امکانات اولیه پزشکی، به عهده پیمانکار است و وی موظف است هزینه‌های مربوط به آن‌‌‌‌ها را پرداخت کند، مگر آنکه کارفرما تأمین برخی از تسهیلات بالا را طبق پیوست ۱۳، تعهد کرده باشد.

۵-۲۷-

پیمانکار، موظف است برای انجام کارهای موضوع پیمان، از امکانات، شرکت‌ها، مؤسسات و نیروهای ایرانی در کارهای ساخت تجهیزات و تأمین مصالح، حمل و نقل آن‌‌‌ها و عملیات ساختمان و نصب، حداکثر استفاده را بنماید.

۶-۲۷-

هرگاه پیمانکاران دست دوم، در پرداخت دستمزد کارکنان مستقر در کارگاه ساختمان و نصب، طبق قانون کار، تأخیر کند و یا قصور ورزد، مشاور کارفرما به وی اخطار می‌کند که طلب کارکنان خود را پرداخت نماید، و در صورت خود داری پیمانکار، کارفرما می‌تواند برای بار اول دستمزد کارکنان را برای دوره‌ای که صورت‌وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، براساس فهرست‌های تأیید شده پیمانکار، و با حضور نماینده وی، از محل مطالبات و تضمین پیمانکار، به کارکنان پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه پانزده درصد، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید. در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارکنان، کارفرما طی اخطاریه‌ای، مهلتی را برای پرداخت دستمزد کارکنان از سوی پیمانکار مشخص می‌سازد. در صورت خودداری پیمانکار در مهلت مقرر، کارفرما می‌تواند براساس ماده ۶۸، پیمانکار را برکنار کند.

هرگاه پرداخت صورت‌وضعیت‌های تأیید شده پیمانکار، به هر دلیلی از سوی کارفرما با تأخیر مواجه شود، کارفرما متعهد است بخشی از صورت‌وضعیت‌های تأیید شده پیمانکار را معادل دستمزد کارکنان وی، پرداخت کند.

ماده۲۸- مقررات کارگاهی

۱-۲۸-

پیمانکار، موظف به رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار است. پیمانکار، قبل از شروع عملیات ساختمان و نصب، ضوابط ویژه کارفرما را برای دوران عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی، از کارفرما درخواست می‌کند و پس از دریافت آن‌‌‌‌ها و هماهنگی‌های لازم و تأیید نهایی کارفرما، پیمانکار باید از آن پس، به آن‌‌‌‌ها عمل نماید. به هر حال، پیمانکار موظف است همیشه اصول و مقررات متعارف زمینه‌های زیر را رعایت کند:

۱-۱-۲۸-

حفاظت فیزیکی از کارها، از جمله، شامل نحوه حصار کشی، روشنایی، آتش‌نشانی، حراست و حفاظت از مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات ساختمانی، نحوه رفت و آمد کارکنان پیمانکار در داخل کارگاه و محدوده‌های عملیاتی کارفرما.

۲-۱-۲۸-

مقررات ایمنی، از قبیل تأمین تجهیزات ایمنی کارکنان، تدابیر فیزیکی برای کار در ارتفاع و در داخل مخزن‌‌‌‌ها و مجاری و تراشه‌های خاکی، تمهیدات ایمنی لازم برای کار در واحد‌های در حال بهره‌برداری.

۲-۲۸-

بجز در مواردی که در شرایط خصوصی امکان کار در خارج از ساعت‌های عادی روز و یا در شب پیش‌بینی شده باشد، پیمانکار موظف به انجام کارها در ساعت‌های عادی روز است. همچنین در مواردی که پیمانکار برای جبران عقب ماندگی از برنامه زمانی، درخواست کار در خارج از ساعتهای عادی روز و یا کار در شب را از کارفرما بنماید، تنها با تقبل تمام هزینه‌های اضافی ناشی از آن و پس از آن تأیید کارفرما، مجاز به کار در ساعتهای یاد شده است.

۳-۲۸-

پیمانکار، موظف به رعایت ضوابط حفاظت محیط زیست و نیز نگهداری و بهره‌برداری صحیح، طبق اصول فنی و تمیز نگهداشتن اراضی، مستحدثات، راه‌ها و سایر ابنیه موجود در کارگاه و محوطه‌های اطراف در اختیار وی است و پس از پایان کار. باید تمام مصالح مازاد، زوائد، ماشین‌آلات، ابزار و تمام وسایل خود را از کارگاه خارج کند و همچنین، باید تمام ابنیه موقت از قبیل خوابگاه‌ها، دفترهای کار، شبکه‌های آب و برق، تأسیسات جانبی و… را جمع‌آوری و محل آن‌‌‌‌ها را با نظر کارفرما، پاکسازی کرده و تحویل دهد.

۴-۲۸-

پیمانکار، باید یک نسخه از تمام نقشه‌ها، اسناد و مدارک پیمان، دستور تغییر کارها، نقشه‌های کارگاهی، و اسناد کنترل کیفی اجرای کار را در روند تغییرات و اصلاحات را به همراه داشته باشد، در محل مناسب نگهداری کند، به نحوی که همواره در دسترس کارفرما برای مراجعه وی باشد.

۵-۲۸-

هرگاه ضمن اجرای کار، اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آن، در محل کار پیدا شود، پیمانکار متعهد است که بی‌درنگ مراتب را به اطلاع کارفرما و طبق قوانین به اطلاع دستگاه‌های انتظامی برساند. کارفرما برای حفظ و نگهداری یا انتقال اشیای عتیقه، اقدام فوری به عمل می‌آورد. پیمانکار باید تا زمان اقدام به حفاظت از سوی کارفرما یا مقام‌های ذی‌ربط، برای حفظ و نگهداری اشیاء در آثار مزبور، مراقبت لازم را به عمل آورد.

۶-۲۸-

پیمانکار، باید هماهنگی‌های لازم را با سایر پیمانکاران و یا گروه‌های اجرایی کارفرما، مرتبط با کار مورد نظر به شرح ماده ۳۸، به عمل آورد.

۷-۲۸-

حفاظت و ایمنی.

۱-۷-۲۸-

پیمانکار، موظف به حفاظت از افراد شاغل در کارگاه، اموال و مستحدثات، کارهای انجام شده و مصالح و تجهیزات، ماشین‌آلات، اعم از موجود در پای کار، انبار، محدوده کار و یا بیرون از آن و سایر اموال مستحدثات و تسهیلات موجود در کارگاه، از قبیل جاده‌ها، ساختمان‌ها، فضای سبز و تأسیسات زیر زمینی است.

۲-۷-۲۸-

پیمانکار، موظف است فردی با تجربه و واجد شرایط را، به عنوان مسئول ایمنی کارگاه معرفی کند. وی مسئول حفاظت و جلوگیری از حوادث و نظارت بر اجرای مقررات و ضوابط ایمنی است.

۳-۷-۲۸-

در مدت اجرای کارهای ساختمان و نصب، در موارد اضطراری که ایمنی کارکنان و کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات و سایر اموال و مستحدثات و تسهیلات موجود در کارگاه، به مخاطره بیفتد، پیمانکار موظف است بیدرنگ و بدون نیاز به دریافت دستور از کارفرما و یا مهندس مشاور وارد عمل شده و اقدام‌های حفاظتی و ایمنی لازم را به عمل آورد.

ماده۲۹- تأمین مصالح و تجهیزات، حمل و انبارداری آنها

۱-۲۹-

پیمانکار، باید مصالح و تجهیزات و لوازم یدکی را طبق پیوست ۱۰ و مشخصات فنی پیمان، بر اساس برنامه زمانی از جمله برای تجهیزات و کالاهای با زمانی ساخت و تحویل طولانی (Long Lead)، از منابع قید شده در پیوست ۱۵، یا سایر منابع مورد تأیید کارفرما، تأمین کند.

۲-۲۹-

پیمانکار باید تمام مصالح و تجهیزات را به نام کارفرما، طبق مشخصات تعیین شده در پیوست ۱۹، بسته‌بندی و به محل کار ارسال کند.

۳-۲۹-

بارگیری، حمل، و تخلیه مصالح و تجهیزات به محل کارگاه و همچنین، ترخیص کالاهای وارده در گمرکات کشور، به مسئولیت و هزینه پیمانکار است، مگر آنکه در پیوست ۱۹ به نحو دیگری تصریح شده باشد. کارفرما نیز هر نوع هماهنگی و همکاری برای ترخیص مصالح و تجهیزات و اخذ مجوزهای لازم را به عمل می‌آورد. در مواردی که حمل مصالح و تجهیزات در داخل کشور به عهده پیمانکار باشد، مسئولیت جبران هر نوع خسارت به جاده‌ها، پل‌‌‌‌ها و تسهیلات ترافیکی در اثر حمل مصالح و تجهیزات، به عهده پیمانکار است.

۴-۲۹-

هرگاه بر اساس پیوست ۱۳، تأمین بخشی از مصالح و تجهیزات پروژه به عهده کارفرما باشد، با ورود مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما به کارگاه، پیمانکار آن‌‌‌‌ها را در حضور نماینده کارفرما بازرسی چشمی می‌کند و هر گونه اشکال و کمبود آن‌‌‌‌ها صورت‌مجلس می‌شود. در این صورت، کارفرما اشکال‌‌‌‌ها و کمبود‌‌‌‌ها را رفع می‌کند و یا با پرداخت هزینه‌های مربوط، رفع اشکال‌‌‌‌ها و یا کمبود‌‌‌‌ها را از پیمانکار می‌خواهد. به هر حال، با ورود هر نوع کالا به کارگاه، حفاظت و انبارداری آن‌‌‌‌ها به عهده پیمانکار است. در صورتی که در مصالح و تجهیزات تأمین شده توسط کارفرما که با موافقت پیمانکار نگهداری می‌شود، معایب پنهانی وجود داشته باشد که در بازرسیهای یاد شده (بازرسی‌های عینی) مشاهده نشده است، هزینه رفع این نوع معایب، به عهده کارفرماست.

۵-۲۹-

پیمانکار، باید مصالح و تجهیزات، لوازم یدکی پروژه را طبق اصول نگهداری کالا و تجهیزات در شرایط و دمای لازم و بر اساس دستورالعمل سازندگان، به نحوی نگهداری کند که آسیبی به آن‌‌‌‌ها وارد نشود و یا در زمان راه‌اندازی، دوره مجاز انبار داری آن‌‌‌‌ها به پایان نرسیده باشد. برای این کار، احداث انبارهای سر پوشیده، فضای باز، محوطه‌سازی‌های لازم، قفسه بندی، حصار کشی، ایجاد روشنایی لازم، تهیه سیستم انبار، دفاتر کارکنان کالای پروژه و…. از تعهدات پیمانکار است.

۶-۲۹-

پیمانکار باید تمام مصالح و تجهیزات موضوع پیمان را به صورت نو و طبق مشخصات فنی تأمین کند. مسئولیت برگشت تجهیزات مستعمل و جایگزینی آن‌‌‌‌ها با تجهیزات نوی مورد قول کارفرما و هر نوع تأخیر در اتمام کارهای ناشی از آن، به عهده و هزینه پیمانکار است.

ماده۳۰- ماشین‌آلات ساختمانی، ابزار، مواد مصرفی و تسهیلات مورد نیاز کار

 بجز مواردی که تأمین آن‌‌‌‌ها طبق پیوست ۱۳، در تعهد کارفرماست، کارفرما موظف به تأمین موارد زیر است:

۱-۳۰-

تمام ماشین‌آلات ساختمانی مورد نیاز اجرای کار، طبق برنامه زمانی پیوست ۱۴٫

 تبصره: خروج ماشین‌آلات ساختمانی از کارگاه، تنها پس از پایان نیاز به آن‌‌‌‌ها و با نظر کارفرما مجاز است.

۲-۳۰-

تمام ابزار آلات عمومی و اختصاصی و مصالح مصرفی لازم، برای تکمیل و تحویل کار طبق مشخصات فنی.

۳-۳۰-

سایر تسهیلات لازم دوران ساختمان و نصب، از جمله آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات، سوخت و شبکه‌های مورد نیاز آنها، و احداث تأسیسات و کارگاه‌های جانبی مورد نیاز.

ماده۳۱- تهیه روش‌های اجرایی و نقشه‌های کارگاهی

۱-۳۱-

پیمانکار، موظف است قبل از اجرای هر بخش از عملیات ساختمان و نصب، روش‌های اجرایی و برنامه کنترل کیفی لازم را برای بازرسی عملیات به مهندس مشاور تسلیم کرده و پس از تأیید مهندسی مشاور، به آن‌‌‌‌ها عمل کند.

۲-۳۱-

پیمانکار، موظف است نقشه‌های کارگاهی مورد نیاز کارهای ساختمان و نصب را، تهیه کرده و تحویل دهد و بر اساس آن‌‌‌‌ها عمل کند.

ماده۳۲- برنامه پیشرفت کار

۱-۳۲-

پیمانکار موظف به رعایت دقیق برنامه زمانی پیشرفت کار درج شده در پیوست ۱۴و بندهای۳-۲-۱و ۳-۲-۲، است.

۲-۳۲-

پیمانکار می‌تواند در طول اجرای کار، تغییرات پیشنهادی در برنامه زمانی را بدون آنکه باعث تأخیر در اتمام کل کار و یا بخش‌های اصلی آن شود، برای تصویب به کارفرما پیشنهاد کند.

۳-۳۲-

در مواردی از تغییرات در برنامه پیشرفت کار، که منجر به تغییر در مدت پیمان و یا مدت بخش‌های اصلی پیمان شود، براساس ماده ۶۴ عمل می‌شود.

۴-۳۲-

پیمانکار موظف است گزارش پیشرفت کارها را ماهانه و یا در دوره‌های زمانی مورد نظر کارفرما، تسلیم کند. این گزارش شامل مواردی از قبیل درصد تکمیل شده فعالیت‌های مختلف، مواردی که نسبت به برنامه تأخیر دارد، و برنامه پیشنهادی پیمانکار برای جبران تأخیرهاست. در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار باید فهرست عوامل درگیر در کارهای ساختمان و نصب، از جمله نیروی انسانی و ماشین‌آلات ساختمانی را تسلیم کند.

۵-۳۲-

در موارد اختلاف پیمانکار و کارفرما، پیمانکار موظف به ادامه عملیات طبق برنامه زمانی بوده و به هیچ عنوان حق توقف و یا تعویق کل کار و یا بخش‌هایی از کارها را ندارد، مگر اینکه دو طرف به نحو دیگری توافق کند. در شرایط اختلاف، کارفرما نیز به تعهدات قراردادی خود طبق برنامه زمانی عمل کند.

ماده۳۳- فروشندگان، پیمانکاران دست دوم و سایر طرفهای پیمان با پیمانکار
۱-۳۳-

مسئولست تمام کارها، و خدمات انجام شده به وسیله فروشندگان و پیمانکاران دست دوم، به عهده پیمانکار است. همچنین وی مسئولیت رفتار و اعمال کارکنان آن‌‌‌‌ها را به عهده دارد.

۲-۳۳-

تمام هماهنگی‌‌‌‌ها و ارتباط با کارفرما در زمینه کارهای موضوع پیمان فروشندگان و پیمانکاران دست دوم، تنها به وسیله پیمانکار انجام می‌شود.

۳-۳۳-

انتخاب فروشندگان مصالح و تجهیزات، از بین فهرست فروشندگان مورد تأیید کارفرما، به شرح پیوست ۱۵ انجام می‌شود.

۴-۳۳-

انتخاب پیمانکاران دست دوم برای عملیات ساختمان و نصب پس از معرفی به کارفرما و تأیید وی، صورت می‌گیرد.

۵-۳۳-

به کارگیری فروشندگان مصالح و تجهیزات پیمانکاران دست دوم، به شرح بندهای ۳۳-۳و۳۳-۴، دلیل وجود هرگونه ارتباط قراردادی بین کارفرما با آنان نیست و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال انجام تعهدات پیمانکار نسبت به آنان ندارد، بجز در مورد پرداخت دستمزد کارکنان پیمانکاران دست دوم عملیات ساختمان و نصب، که طبق بند ۲۷-۶ عمل می‌شود.

همچنین، تأیید فروشندگان مصالح و تجهیزات و پیمانکاران دست دوم عملیات ساختمان و نصب، از سوی کارفرما، رافع مسئولیت‌های پیمانکار نیست.

۶-۳۳-

انجام هر نوع خدمات، تأمین مصالح و تجهیزات و انجام کارها توسط فروشندگان و پیمانکاران دست دوم، براساس قراردادهای فیمابین پیمانکار و هر یک از آنان صورت می‌گیرد، که طی آن‌‌‌‌ها باید کارفرما به عنوان ذی‌نفع درج شود و تمام موازین پیمان پیمانکار با کارفرما، رعایت گردد.

۷-۳۳-

پیمانکار، متعهد است بخش‌هایی از کارهای تأمین مصالح و تجهیزات و اجرای عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی را، طبق بند ۱۰-۲، با رعایت مفاد سایر بند‌های این ماده، به شرکت‌ها، سازمان‌ها و اشخاص ایرانی واگذار کند.

ماده۳۴- مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی
۱-۳۴-

به استثنای حقوق و عوارض گمرکی که طبق ماده۴۸ عمل می‌شود، پرداخت هر نوع مالیات، عوارض، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی، در ارتباط با کار موضوع پیمان در داخل کشور و یا در سایر کشورهایی که بخش‌هایی از تأمین مصالح و تجهیزات در آنجا انجام می‌شود، به عهده پیمانکار است.

۲-۳۴-

هرگاه در مدت اجرای کار، میزان مالیات، عوارض و یا سایر حقوق دولتی در داخل کشور افزایش یا کاهش یابد، و یا عوارض و مالیات‌های جدیدی وضع شود که در ارتباط با کار موضوع پیمان، به پیمانکار تعلق گیرد، هزینه‌های ناشی از این تغییرات بر حسب مورد، به حساب بستانکاری یا بدهکار وی منظور می‌شود.

ماده۳۵- دریافت بیمه‌نامه ها

 پیمانکار، موظف است تمام بیمه‌نامه‌های در تعهد خود را، طبق ماده ۱۵ و بند ۶-۱ پیوست ۶، از شرکت‌های بیمه مورد تأیید کارفرما اخذ نموده، قبل از شروع هر قسمت از کار، بیمه‌نامه‌های مربوط را به کارفرما تسلیم کند.

ماده ۳۶- محرمانه نگهداشتن اسناد و مدارک پیمان

 پیمانکار موظف است تمام اسناد، مدارک، نقشه‌ها و سایر اطلاعات دریافت شده از کارفرما را محرمانه تلقی کند.

ماده۳۷- تأییدات پیمانکار

پیمانکار تأیید می‌کند:

۱-۳۷-

تمام اسناد و مدارک پیمان را به شرح ماده ۲ موافقت‌نامه (به استثنای اسناد و مدارکی که پس از امضای پیمان تهیه و ضمیمه پیمان می‌شوند)، به دقت مطالعه کرده از آن‌‌‌‌ها کاملاً آگاه است.

۲-۳۷-

از محل کار بازدید به عمل آورده، از شرایط جغرافیایی و عمومی منطقه، از جمله وضعیت آب و هوا، راه‌های دسترسی، نیروی انسانی، مصالح و ماشین‌آلات ساختمانی قابل تأمین از محل، و سایر شرایطی که به نحوی در قیمت، سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن مؤثراند، آگاهی کافی حاصل نموده است.

۳-۳۷-

از قوانین و مقررات مربوط، از جمله قوانین و مقررات مالیات‌ها، عوارض، بیمه، کار، تأمین اجتماعی و حفاظت فنی و سایر قوانین و مقرراتی که ممکن است در قیمت، سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن مؤثر باشند، آگاهی کافی دارد و متعهد به رعایت همه آن‌‌‌‌ها است.

۴-۳۷-

از مشخصات و ماهیت کلی پروژه و کارهای در دست اجرا به وسیله کارفرما و سایر پیمانکاران وی، که در انجام موضوع پیمان به نحوی مؤثراند، آگاه است.

۵-۳۷-

تمام نقشه‌ها و گزارش‌های گمانه زنی و یا اکتشافی و سایر آزمایش‌های مربوط به شناخت شرایط زیر زمینی محل اجرای کار و یا محوطه‌های مجاور آن را که از سوی کارفرما دریافت کرده است، به دقت مطالعه کرده، و از شرایط فیزیکی محل اجرای کار، کاملاً آگاه شده است.

۶-۳۷-

تمام اسناد، مدارک، نقشه‌ها، گزارش‌ها و اطلاعات درج شده در اسناد پیمان را، با مشاهدات محلی، اطلاعات جمع‌آوری شده، و سایر بررسی‌ها و نتایج حاصل از آزمایش‌ها، اکتشاف‌ها، و مطالعات، تطبیق داده و موارد مغایرت، اشتباه و ناهمگونی اطلاعات را به اطلاع کارفرما می‌رساند و پاسخ کارفرما برای وی قابل قبول است و تأیید می‌کند که اسناد و مدارک پیمان، به‌طور کلی برای درک تمام جنبه‌های پیمان در جهت اجرای کارهای موضوع پیمان، کافی است.

۷-۳۷-

پیمانکار، اعلام می‌کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، مصوب بیست و دوم دیماه ۱۳۳۷ نیست. در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود، با توجه به باطل بودن پیمان، کارفرما به منظور تحویل گرفتن کار، زمان تحویل قطعی کارهای انجام شده را به پیمانکار ابلاغ می‌کند. بی‌درنگ، تضمین انجام تعهدات پیمان و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط کرده و به حساب خزانه واریز می‌نماید. کارفرما، برای تحویل کارهای انجام شده و تسویه حساب پیمانکار، طبق بندهای ۶۷-۲و۶۷-۴و۶۷-۹ عمل می‌نماید. هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، پیمانکار، به علل زیر، مشمول قانون یاد شده شود:

۱-۷-۳۷-

تغییراتی که در صاحبان سهم، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید.

۲-۷-۳۷-

تغییراتی که در دستگاه‌های دولت یا کارفرما پیش آید.

در صورت بروز شرایط موضوع بند۳۷-۷-۱، طبق بند ۳۷-۷ رفتار می‌شود. در صورت بروز شرایط موضوع بند ۳۷-۷-۲ به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود، کارفرما طبق ماده ۶۷، به پیمان خاتمه می‌دهد. اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند، طبق بند۳۷-۷ رفتار می‌شود.

۸-۳۷-

تعهدات و مسئولیت‌های پیمانکار در برابر حسن اجرا و تکمیل به موقع کار موضوع این پیمان، طبق مفاد پیمان، بدون قید و شرط است و انجام هر یک از موارد زیر، خدشه و خللی در تعهدات نامبرده ایجاد نمی‌کند.

۱-۸-۳۷-

بازرسی و یا مشاهده کارها به وسیله کارفرما.

۲-۸-۳۷-

پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت یا قطعی.

۳-۸-۳۷-

صدور گواهی تحویل موقت.

۴-۸-۳۷-

بهره‌برداری از تمام و یا بخشی از کار، به وسیله کارفرما.

۵-۸-۳۷-

هر نوع تأیید کارها به وسیله کارفرما و یا عدم تأیید به موقع وی.

۶-۸-۳۷-

هر نوع بررسی و یا تأیید مدارک ارسالی پیمانکار، از سوی کارفرما.

۷-۸-۳۷-

هر نوع بازرسی، آزمایش و یا تأیید، به وسیله مؤسسات ثالث.

۸-۸-۳۷-

هر نوع رفع عیب در کارهای انجام شده، از سوی کارفرما.

موارد بهره‌برداری و نگهداری نادرست از کارها از سوی کارفرما و استهلاک و فرسایش متعارف دوران بهره‌برداری، از شمول این بند مستثنی است.

 

هماهنگی با سایر پیمانکاران

ماده۳۸- هماهنگی با سایر پیمانکاران مرتبط با موضوع پیمان
۱-۳۸-

پیمانکار، موظف است امکان دسترسی و سایر تسهیلات مورد نیاز کار در قسمت‌های مختلف مرتبط با سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما را، برای آن‌‌‌‌ها فراهم آورد. هماهنگی برای انجام اتصال‌های مختلف محدوده کاری پیمانکار (BATTERY LIMIT)، با سایر پیمانکاران، و انجام اتصال‌ها، به عهده پیمانکار است.

 جزییات نحوه هماهنگی‌های متقابل پیمانکار با سایر پیمانکاران و وظایف پیمانکار در قبال آنان، در شرایط خصوصی مشخص می‌شود.

۲-۳۸-

هرگونه هماهنگی‌های مورد نیاز خارج از موارد قید شده در بند۳۸-۱، از سوی مهندس مشاور صورت می‌گیرد، مگر آنکه در شرایط خصوصی، به نحو دیگری بیان شده باشد.

۳-۳۸-

هر گاه در شرایط خصوصی فعالیت سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما، در ارتباط با پروژه یا گروه‌های اجرایی دیگر، در محدوده کار پیمانکار پیش‌بینی نشده باشد و کارفرما پس از عقد این پیمان تصمیم به انجام کارهای یاد شده داشته باشد، لازم است قبل از انجام هرگونه اقدام، و مراتب را به پیمانکار اطلاع دهد. جزییات نحوه هماهنگی‌های لازم در صورت درخواست پیمانکار، هزینه‌های احتمالی و افزایش مدت پیمان ناشی از این تصمیم کارفرما، با توافق دو طرف مشخص می‌شود.

۴-۳۸-

پیمانکار، موظف است در پایان کار هریک از پیمانکاران دیگر مرتبط با پروژه، که کار آنان به نحوی ممکن است در کیفیت و عملکرد کار او مؤثر واقع شود، کنترل‌‌‌‌ها و بازرسیهای لازم را با هماهنگی مهندسی مشاور به عمل آورد، اصلاحات مورد نظر خود را از طریق مهندس مشاور، به آنان اطلاع دهد.

 

تعهدات و مسئولیت‌های کارفرما

ماده ۳۹- تعیین نماینده

 کارفرما، ظرف ۱۵ روز از تاریخ نافذ شدن پیمان، فردی را همراه حدود اختیارات و وظایف وی، به عنوان نماینده کارفرما به پیمانکار معرفی می‌کند. کارفرما در طول اجرای پیمان، می‌تواند نماینده خود را تعویض و شخص دیگری را به جای وی تعیین نموده و به پیمانکار معرفی کند.

نماینده کارفرما، همواره در طول مدت پیمان، در حدود اختیارات محوله به نمایندگی از طرف کارفرما اقدام می‌کند. و تمام اطلاعیه‌ها، ابلاغیه‌ها، دستور کارها، تصویب‌ها، به وسیله وی صادر می‌گردد و همچنین، اطلاعیه‌ها و درخواست‌های پیمانکار، به عنوان کارفرما و خطاب به وی صادر می‌گردد.

نماینده کارفرما در طول مدت پیمان می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار کند. در این صورت طی اطلاعیه‌ای شخص یا اشخاص یاد شده را همراه با حدود اختیارات و وظایف مربوط، به پیمانکار معرفی می‌کند. هر نوع دستور، ابلاغیه و اقدام‌های جانشین/جانشین‌های نماینده کارفرما، به منزله دستور، ابلاغیه و اقدام‌های نماینده کارفرما تلقی می‌شود و یا حدود اختیارات و وظایف آنان تغییر کند، که در این صورت، باید مراتب به پیمانکار اعلام شود.

ماده۴۰- تحویل زمین و دادن اطلاعات مرتبط با آن

کارفرما، باید طبق پیوست ۱۳، امکان قانونی و عملی در اختیار گرفتن محل‌های مورد نیاز اجرای کار و راه‌های دسترسی پیمانکار به آن‌‌‌‌ها و همچنین، تمام حریم‌ها، اراضی اضافی مورد نیاز برای احداث تأسیسات موقت جنبی و پشتیبانی به وسیله پیمانکار را، در موعد مقرر در برنامه زمانی فراهم کند.

تمام هزینه‌های تحصیل اراضی مورد نظر، و یا مستحدثات واقع در اراضی، به عهده کارفرماست. هرگاه تمام یا بخشی از اطلاعات مربوط به بخشی از اراضی مورد نیاز اجرای کار در اسناد و مدارک فنی موجود نباشد، کارفرما این اطلاعات را که از جمله شامل موارد زیر است، برای اجرای صحیح کارهای موضوع پیمان، در موعد مقرر برنامه زمانی به وی تسلیم می‌کند.

۱-۴۰-

نقشه‌برداری کلی محل اجرای کار، حاوی نقاط مرجع و نشانه و تأسیسات مهم واقع در آن.

۲-۴۰-

اطلاعات زیرزمینی (در مواردی که طبق پیوست ۱۳، به عهده کارفرما باشد).

۳-۴۰-

سایر اطلاعات و ضوابط حاکم بر محل اجرای کار، از قبیل ضوابط زیست‌محیطی، کاربری زمین و…..

ماده ۴۱- تحویل باقیمانده اسنادو مدارک فنی و مسئولیت صحت آنها

 کارفرما متعهد به ارائه باقیمانده اسناد و مدارک فنی پیمان به پیمانکار طبق برنامه زمانی درج شده در بند ۱۴-۱ پیوست ۱۴ می‌باشد. تفکیک تعهدات کارفرما و پیمانکار در این مورد طبق ماده هفت و پیوست‌های ۱۰و  ۱۳ و ۱۸  است. مسئولیت صحت و دقت اطلاعات و مدارک فنی که طبق پیوست‌های ۱۳ و ۱۸ در تعهد کارفرماست، به عهده وی بوده، هر گونه هزینه اضافی، طولانی شدن کار و یا ضرر و زیان ناشی از عدم صحت یا دقت اطلاعات داده شده به پیمانکار، متوجه کارفرما خواهد بود.

ماده۴۲- پرداخت صورت‌وضعیت‌ها

کارفرما، صورت‌وضعیت‌های پیمانکار، موضوع مواد۵۳و۵۷ را طبق پیوست ۵ (نحوه پرداخت)، در موقع مقرر به وی پرداخت می‌کند.

ماده۴۳- بررسی به موقع مدارک تسلیمی پیمانکار (SUBMITTALS)

کارفرما مدارک تسلیمی پیمانکار را طبق برنامه زمانی موضوع بند ۳-۲-۲، از طرف پیمانکار تحویل می‌شود، در موعد مقرر در برنامه زمانی رسیدگی و بر حسب مورد، نظر خود را اعلام می‌کند.

ماده۴۴- در یافت بیمه‌نامه ها

کارفرما، بیمه‌نامه‌های در تعهد خود، موضوع ماده ۱۷ و بند ۶-۲ پیوست ۶ را، در موعد مقرر در برنامه زمانی موضوع بند ۱۳-۳ پیوست ۱۳، تهیه می‌کند.

ماده ۴۵- صدور مجوز ها

کارفرما، در زمان مناسب. با توجه به برنامه زمانی انجام تعهدات پیمانکار مجوزهای لازم برای اجرای کارها به وسیله پیمانکار را صادر کرده و یا در اخذ مجوز‌های قانونی از سازمان‌های ذی‌ربط، از جمله مجوزهای لازم برای ترخیص مصالح و تجهیزات وارداتی، اخذ روادید ورود ، مجوز کار، پروانه اقامت و مجوز خروج برای کارکنان خارجی پیمانکار، اخذ گذرنامه و روادید برای کارکنان ایرانی پیمانکار همکاری لازم را به عمل می‌آورد.

ماده ۴۶- تسهیلات دوران ساختمان و نصب

 کارفرما، براساس پیوست ۱۴، ماشین‌آلات ساختمانی، آب، برق، بخار، گاز، تلفن و… هر نوع تسهیلات دیگر در تعهد خود را، در موعد مقرر در برنامه زمانی موضوع بند۱۳-۳ پیوست ۱۳، تأمین می‌کند.

ماده ۴۷- انجام به موقع کار، و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما

 کارفرما نسبت به انجام کارهای در تعهد خود از قبیل مهندسی پایه، خرید لیسانس، طراحی، مهندسی تفصیلی، اجرای بخش‌هایی از عملیات ساختمان و نصب، و یا تأمین بخش‌هایی از مصالح و تجهیزات، تأمین مواد اولیه و نیز آب، برق، بخار و سوخت (UTILITY)، و سایر مواد شیمیایی و کاتالیست مورد نیاز عملیات راه‌اندازی و آزمایش‌های عملکردی را که طبق پیوست ۱۳، به عهده وی گذاشته شده است براساس برنامه زمانی موضوع بند ۱۳-۳ پیوست۱۳، اقدام می‌کند.

هرگاه امکان تحویل بخشی از تجهیزات و یا مصالح مورد تعهد کارفرما در موعد مقرر، برای او میسر نباشد، مراتب در فاصله زمانی معقول. به پیمانکار ابلاغ می‌شود تا او نسبت به تجدید نظر در برنامه زمانی اقدام کند، به نحوی که تا حد ممکن، از تأخیر در اتمام کار جلوگیری شود.

ماده ۴۸- پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات موضوع پیمان، به عهده کارفرماست، مگر آنکه در شرایط خصوصی، به نحو دیگری تصریح شده باشد.

در مورد حقوق و عوارض گمرکی برای واردات ماشین‌آلات ساختمانی و سایر وسایل پیمانکار، طبق شرایط خصوصی عمل می‌شود.

 

 

 

تغییر در کارها

ماده ۴۹- تغییر در کارها
۱-۴۹-

کارفرما، در چارچوب کلی موضوع پیمان، در طول مدت پیمان تا پیش از تحویل موقت، می‌تواند کاهش، افزایش، حذف برخی از کارها و یا تغییر در مشخصات آن‌‌‌‌ها را از پیمانکار بخواهد و پیمانکار موظف به انجام آنها، با رعایت سایر بندهای این ماده و مفاد پیمان است.

۲-۴۹-

پیمانکار می‌تواند برای افزایش کیفیت، بازدهی و یا ایمنی کارها، تغییراتی را در کارها به کارفرما پیشنهاد کند. کارفرما محق است این گونه تغییرات را قبول یا رد کند. عدم پذیرش تغییرات پیشنهادی پیمانکار از سوی کارفرما، رافع مسئولیت پیمانکار در اتمام و تحویل کارها طبق مشخصات فنی پیمان نیست.

۳-۴۹-

با دریافت دستور و یا تأیید کارفرما، در انطباق با بندهای ۴۹-۱و۴۹-۲، پیمانکار موظف است، تأثیر انجام تغییرات در هزینه و مدت پیمان را محاسبه و به کارفرما منعکس کند. هزینه تغییر کارها، براساس بند ۵۶-۲ محاسبه می‌شود. مبالغ کارهای افزایش یافته و یا کاهش یافته، با احتساب تغییرات موضوع بند ۴۹-۶ (به تنهایی)، نباید نباید بیش از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان شود، پیمانکار می‌تواند ضمن اتمام کارهای دردست اقدام، تقاضای خاتمه پیمان را طبق ماده ۶۹، بنماید و یا کاهش یاد شده را بپذیرد. تغییرات مدت پیمان ناشی از تغییر کارها، براساس ماده۶۴، تعیین می‌شود.

۴-۴۹-

انجام تغییرات کارهای موضوع بند ۴۹-۱ تا ۴۹-۳، پس از صدور «دستور تغییر کار» که در آن، جزییات کامل تغییر کار و هر نوع تغییر در قیمت و یا تغییر در مورد پیمان و سایر اصلاحات مورد نیاز برابر مفاد پیمان، درج شده است، تنظیم می‌شود و به امضای دو طرف می‌رسد و به عنوان یکی از ضمایم پیمان محسوب می‌گردد.

۵-۴۹-

هر گاه دو طرف در مورد تغییرات هزینه و مدت پیمان، ناشی از تغییر کارها، ظرف مدت معقولی که اجرای کارهای دیگری موضوع پیمان را دچار تأخیر نکند، به توافق نرسند، در این صورت کارفرما انجام و یا عدم انجام تغییرات توسط پیمانکار را به وی ابلاغ می‌کند. در صورت دستور کارفرما مبنی بر اجرای تغییرات، به رغم عدم وصول توافق در مورد هزینه و مدت، پیمانکار موظف به انجام تغییرات است و متعاقباً مذاکرات خود را با کارفرما برای حصول به توافق ادامه می‌دهد، در صورتی که ظرف مدت ۶۰ روز، کماکان دو طرف به توافق نهایی نرسند، موارد طبق ماده ۷۵، رسیدگی و تعیین تکلف می‌شود. تا قبل از حل اختلاف، پرداخت به پیمانکار، طبق مبلغ تغییر یافته پیمان، براساس محاسبات کارفرما انجام می‌شود.

۶-۴۹-

برای مواردی که بخشی از کارها براساس فهرست بها برآورد شده باشد، اختلاف مقادیر کارهای انجام شده طبق پیمان، در مقایسه با مقادیر اولیه ضمیمه پیمان، نیاز به صدور دستور تغییر کار موضوع بند ۴۹-۴ را ندارد و تغییرات مبلغ پیمان، براساس قیمت‌های فهرست بها با رعایت سقف تعیین شده در بند۴۹-۳، تعیین می‌گردد.

۷-۴۹-

تغییرات ناشی از قصور پیمانکار در انجام کارهای اصلی و مورد تعهد وی، تغییر کار تلقی نمی‌شود و پیمانکار موظف به انجام این گونه تغییرات پس از تأیید مهندس مشاور، به هزینه خود و در مدت پیمان است.

 

مهندس مشاور، بازرسی و کنترل کیفی کار

ماده ۵۰- مهندس مشاور
۱-۵۰-

کارفرما، «مهندس مشاور» موضوع ماده ۷ موافقت‌نامه را، به منظور استفاده از خدمات فنی و مهندسی وی به کار گمارده است. حدود وظایف و اختیارات مهندس مشاور، در پیوست ۸ درج شده است. همچنین کارفرما ممکن است خدمات تخصصی بازرسی فنی بخش‌هایی از کارهای موضوع پیمان را به اشخاص یا مؤسسات فنی ذی‌صلاح واگذار کند، که زیر نظر مهندس مشاور، انجام وظیفه نمایند.

در صورتی که برخی از وظایف و یا اختیارات کارفرما مبنی بر تأیید، تصویب و یا اخذ تصمیم در موارد مختلف این شرایط عمومی، به مهندس مشاور تفویض شده باشد، در آن صورت. پیمانکار موظف به ارجاع این موارد به مهندس مشاور است.

۲-۵۰-

مهندس مشاور، برای انجام وظایف خود در بخش‌های مختلف کارهای ساخت و تأمین مصالح و تجهیزات، عملیات ساختمان و نصب، نمایندگانی را همراه با حدود وظایف و اختیارات آن‌‌‌‌ها تعیین می‌کند. مهندس مشاور یا نمایندگان وی، مجاز به کاستن و یا سلب مسئولیت پیمانکار از انجام تعهدات او و یا صدور دستوراتی که منجر به افزایش مدت اجرای پیمان و یا مبلغ پیمان شود نیستند، مگر در مواردی که به صراحت در پیوست ۸ تعیین تکلیف شده باشد.

ابلاغ معرفی نمایندگان مهندس مشاور، باید برای پیمانکار ارسال شود و تا زمانی که پیمانکار رونوشت این گونه ابلاغ‌‌‌‌ها را دریافت نکرده است، دستورهای صادر شده از سوی نمایندگان مشاور کارفرما برای او معتبر نیست.

دستورالعمل‌ها، تصمیم‌ها، و گواهی‌های صادر شده از سوی نماینده مهندس مشاور به مثابه دستورهای داده شده به وسیله مهندس مشاور است.

اگر پیمانکار نسبت به تصمیم‌ها، و دستورهای نماینده مهندس مشاور اعتراض داشته باشد، می‌تواند موارد را به مهندس مشاور ارجاع کند، تا وی تصمیم نهایی را اتخاذ کرده و به پیمانکار ابلاغ نماید.

در صورتی که نماینده مهندس مشاور به کیفیت برخی از کارهای ناقص اعتراضی نکرده باشد، مهندس مشاور می‌تواند کار یا کارهای انجام شده را بازرسی کند و به پیمانکار دستور رفع نقص آن را بدهد.

۵۰-۳-کارفرما، می‌تواند در طول مدت پیمان، مهندس مشاور را تعویض کند. در این صورت، مشاور جدید کارفرما باید به همراه شرح وظایف وی، به پیمانکار معرفی شود.

ماده۵۱- بازرسی و کنترل کیفی کار
۱-۵۱-

پیمانکار، موظف به تحویل برنامه‌های کنترل کیفی کارهای ساخت مصالح و تجهیزات، عملیات ساختمان و نصب در تعهد خود، پیش از شروع هر بخش از کار، به مهندس مشاور است.

این برنامه‌ها، حاوی سازمان کنترل کیفی پیمانکار. همچنین مراحل و روش‌های انجام آزمایش‌ها، بازرسی‌‌‌‌ها و سایر کنترل‌های لازم است، که پس از تأیید مهندس مشاور ملاک عمل پیمانکار و مهندس مشاور برای کنترل کیفی عملیات قرار می‌گیرد.

۲-۵۱-

پیمانکار موظف به انجام آزمایش‌ها و بازرسیهای لازم کارها در محل تولید و ساخت مصالح و تجهیزات و یا در محل اجرای کارهای ساختمان و نصب، طبق مفاد پیمان است.

هرگاه انجام آزمایش‌های اضافی نسبت به موارد پیش‌بینی شده در پیمان، از پیمانکار درخواست شود، پیمانکار موظف به انجام آزمایش‌های آنهاست، مشروط بر آنکه هزینه‌های اضافی انجام آزمایش‌ها به وی پرداخت شود.

۳-۵۱-

نماینده مهندس مشاور، می‌تواند در تمام مراحل آزمایش‌ها و بازرسیهای فنی کارها، حضور یابد. پیمانکار، موظف به تأمین امکانات و تسهیلات و انجام هماهنگی‌های لازم، در محل تولید و ساخت مصالح و تجهیزات و یا در محل اجرای عملیات ساختمان و نصب، برای نماینده مهندس مشاور است.

۴-۵۱-

پیمانکار موظف است حداقل دو هفته قبل از انجام آزمایش‌های مربوط به هر بخش از کارها، برنامه زمانی آن‌‌‌‌ها را به منظور هماهنگی‌های لازم، برای حضور نماینده مهندس مشاور تسلیم کند.

در صورت اعلام موافقت مهندس مشاور با انجام آزمایش‌ها و بازرسی‌‌‌‌ها طبق برنامه زمانی بدون حضور نماینده وی و یا عدم حضور نماینده او در زمان تعیین شده بدون اطلاع قبلی، پیمانکار، آزمایش‌ها را انجام داده، گزارش‌های مربوط را به مهندس مشاور تسلیم می‌کند.

۵-۵۱-

هرگاه بر طبق آزمایش‌ها و بازرسی‌‌‌‌ها و یا با اعلام مهندس مشاور، قسمتی از کار ناقص و معیوب باشد، پیمانکار موظف به رفع نقص و اصلاح کار و انجام آزمایش‌ها و بازرسیهای لازم در مورد کارهای اصلاح شده به هزینه خود است.

در صورتی که پیمانکار ظرف مدت متعارفی پس از اعلام مهندس مشاور، نسبت به رفع نقص اقدام نکند، کارفرما می‌تواند با اخطار قبلی به پیمانکار، نسبت به انجام اصلاحات و رفع نقایص، اقدام کرده، و هزینه‌های مربوط را با احتساب هزینه‌های بالاسری به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید.

۶-۵۱-

هرگاه در نتیجه آزمایش‌ها و بازرسی‌ها، اشکال‌ها و نواقص مکرر در بخش یا بخش‌هایی از کارها مشاهده شود، که به نظر مهندس مشاور ناشی از عدم به کارگیری نیروی انسانی ماهر، مصالح و تجهیزات نامرغوب، یا روش نامناسب، یا عدم به کارگیری تجهیزات ساختمانی مناسب برای کار باشد، مهندس مشاور می‌تواند دستور توقف اجرای آن بخش یا بخش‌های کار را، تا رفع عوامل اشکال‌‌‌‌ها از سوی پیمانکار، صادر کند. این موضوع، هیچ حقی را برای پیمانکار، به منظور هزینه اضافی و یا افزایش مدت پیمان ایجاد نمی‌کند.

۷-۵۱-

پیمانکار، موظف است برای مواردی از کارها که نیاز به آزمایش و بازرسی و یا تأیید قبل از پوشیده شدن و یا مدفون شدن دارند، اجازه مهندس مشاور را برای پوشاندن کار مورد نظر اخذ نموده، سپس اقدام کند. در غیر این صورت، با دستور مهندس مشاور، پیمانکار باید با هزینه خود، هر نوع پوشش انجام شده را از روی کار برداشته، آن را برای انجام آزمایش‌ها و بازرسی‌‌‌‌ها و سپس تأیید مهندس مشاور، آشکار سازد.

۸-۵۱-

بارگیری و حمل مصالح و تجهیزاتی که بنا به سفارش پیمانکار، به وسیله سازندگان مورد تأیید کارفرما ساخته می‌شوند. تنها پس از بررسی مدارک بازرسی ساخت و کنترل نهایی، و صدور مجوز حمل توسط بازرس فنی یا مهندس مشاور، مجاز است.

۹-۵۱-

در موارد ابهام در تفسیر و یا نتیجه‌گیری از آزمایش‌ها و بازرسی‌های فنی به عمل آمده. پیمانکار و مهندس مشاور، پس از کسب نظر مرجع فنی تعیین شده در شرایط خصوصی، ابهامات را رفع و کارها را بر اساس آن دنبال می‌کنند.

 

پرداخت‌های به پیمانکار- تغییرات مبلغ پیمان

ماده۵۲- شمول مبلغ پیمان

مبلغ پیمان، عبارت از مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقت‌نامه و تغییرات موضوع ماده ۵۶ است، که در برابر انجام تعهدات پیمانکار و به ترتیب درج شده در مواد بعدی، به پیمانکار پرداخت می‌شود. مبلغ پیمان. ازجمله شامل جبران هزینه‌های زیر، به منظور انجام کارهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار و نیز سود پیمانکار است.

۱-۵۲-

هزینه نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام بخش‌های مختلف کارهای ساخت، اجرا و… اعم از نیروهای مستقیم و نیروهای غیرمستقیم از قبیل عوامل مدیریتی مستقر در کارگاه و یا سایر محل‌های مرتبط با کار، شامل دستمزد و تمام مزایای قانونی و سایر هزینه‌های مرتبط با استحکام و به کارگیری آنان است.

۲-۵۲-

هزینه تهیه مصالح و تجهیزات و سایر مواد مورد نیاز، برای انجام کار و همچنین تأمین لوازم یدکی طبق پیوست ۱۱٫

۳-۵۲-

هزینه حمل و نقل و انبارداری تجهیزات و مصالح و لوازم یدکی و سایر مواد مورد نیاز اجزای کار.

۴-۵۲-

هزینه خدمات فنی فروشندگان تجهیزات در کارگاه، در موارد لزوم.

۵-۵۲-

هزینه‌های پرداختی به پیمانکاران دست دوم به منظور انجام بخش‌هایی از کارهای ساختمان و نصب، آزمایش‌ها، بازرسی‌‌‌‌ها و سایر خدمات فنی مورد نیاز.

۶-۵۲-

هزینه کرایه ماشین‌آلات، تجهیزات و تأسیسات ساختمانی مورد نیاز اجرای کار.

۷-۵۲-

هزینه انجام کارها، خدمات و تأمین مصالح و تجهیزات، از محل مبالغ مشروط.

۸-۵۲-

هزینه‌های متفرقه دیگر، شامل:

۱-۸-۵۲-

هزینه آموزش کارکنان کارفرما، طبق پیوست ۱۲٫

۲-۸-۵۲-

هزینه مسافرت و نقل و انتقال کارکنان پیمانکار، در اجرای کارهای موضوع پیمان.

۳-۸-۵۲-

هزینه‌های مرتبط با بارگیری، حمل، تخلیه، نصب و برچیدن انواع تأسیسات و تجهیزات و ماشین‌آلات ساختمانی و بازار آلات و مواد مصرفی مورد نیاز آنها.

۴-۸-۵۲-

هزینه‌های مورد نیاز، برای احداث، نگهداری، حفاظت، بهره‌برداری و بر چیدن محل اسکان موقت کارکنان در کارگاه و یا جاهای دیگر و دفاتر کار آنان و خدمات و سرویسهای جاری مورد نیاز آنها.

۵-۸-۵۲-

هزینه‌های مربوط به احداث تأسیسات موقت، از قبیل سیستم‌های تأمین آب، برق، تلفن، گاز، برای کارگاه و هزینه‌های جاری آن‌ها.

۶-۸-۵۲-

هزینه تهیه انواع ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه ها.

۷-۸-۵۲-

هزینه انواع مالیات‌ها و سایر عوارض قانونی، متعلق به پیمانکار، و مرتبط با پیمان.

۸-۸-۵۲-

سایر هزینه‌های که طبق شرایط خصوصی. به عهده پیمانکار است.

ماده۵۳- پرداخت‌های موقت
۱-۵۳-

پرداخت‌های به پیمانکار، موضوع ماده ۴ موافقت‌نامه بر اساس جدول تفکیک مبلغ پیمان برای بخش‌های مختلف کار، موضوع پیوست ۱ و یا برحسب مورد، براساس فهرست مقادیر و بهای درج شده در پیوست ۲و با توجه به میزان کار واقعی انجام شده، به روش درج شده در بند ۵-۱ پیوست ۵، صورت می‌گیرد.

۲-۵۳-

به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار، و برای تأمین امکانات پیش نیاز اجرای کار، مبلغی به عنوان پیش پرداخت که میزان آن در پیوست ۵ مشخص می‌شود، در برابر دریافت ضمانت‌نامه معتبر و قابل قبول کارفرما، طبق ماده ۱۱، به پیمانکار پرداخت می‌شود.

۳-۵۳-

در پایان هر ماه و یا مقطع زمانی تعیین شده در بند ۵-۲ پیوست ۵، پیمانکار صورت‌وضعیت کارهای انجام شده تا آن تاریخ را، طبق کاربرگ‌هایی که با توافق مهندس مشاور تنظیم می‌شود، تهیه و به مهندس مشاور تسلیم می‌کند. به ضمیمه صورت‌وضعیت، تمام اسناد مثبته مورد نیاز، طبق مفاد پیمان تحویل می‌شود. پیمانکار، قیمت مصالح و تجهیزات حمل شده به محل کارگاه را، با ارائه اسناد مثبته حمل و بیمه حمل، و در صورت بدون عیب بودن آنها، و مدارک دال بر انتقال مالکیت آن‌‌‌‌ها به کارفرما و عدم وجود مدعی برای آن‌‌‌‌ها و پوشش بیمه‌ای برای آنها، در صورت‌وضعیت‌ها درج می‌کند. ارقام و مقادیر درج شده در صورت‌وضعیت‌های موقت و همچنین، پرداخت‌های مربوط به آن‌‌‌‌ها جنبه موقت و غیرقطعی دارد، اما لازم است که این مقادیر در مقایسه با مقادیر واقعی از دقت کافی برخوردار باشد، به نحوی که از بروز مشکلات و صرف وقت به هنگام رسیدگی به صورت‌وضعیت‌های موقت و قطعی، جلوگیری شود. مسئولیت تأخیر در رسیدگی به صورت‌وضعیت‌ها، ناشی از عدم اعمال موارد یاد شده، به پیمانکار است.

۴-۵۳-

مهندس مشاور، صورت‌وضعیت دریافت شده را حداکثر ظرف ده روز، بررسی و در صورت وجود اشکال در آن، با تعیین دلایل و موارد اشکال، آن را برای اصلاح به پیمانکار عودت می‌دهد. در صورتی که صورت‌وضعیت دریافت شده، که باید ظرف مهلت تعیین شده بررسی شود، از طرف مهندس مشاور قابل قبول تشخیص داده شود، برای کارفرما ارسال می‌گردد و مراتب از سوی مهندس مشاور به پیمانکار اطلاع داده می‌شود. کارفرما، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت مبلغ صورت‌وضعیت را به پیمانکار پرداخت می‌کند. هر گاه به هر دلیل، بررسی و تأیید کارفرما برای پرداخت بیش از ۲۰ روز به طول انجامد، کارفرما موافقت می‌کند که بنا به درخواست پیمانکار، هفتاد درصد مبلغ صورت‌وضعیت تأیید شده مهندس مشاور را پس از کسر کسور مربوط، به‌طور علی‌الحساب به پیمانکار پرداخت نماید.

کارفرما، می‌تواند به منظور جلوگیری از ضرر و زیان وارده به خود و با توجه به انجام آزمایش‌ها و بازرسیهای بعدی و یا کسب اطلاعات و شواهد جدید در موارد زیر، از پرداخت تمام و یا قسمتی از صورت‌وضعیت خودداری کند و در صورت لزوم، پرداخت‌های قبلی را نیز به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید.

۱-۴-۵۳-

در مواردی که تمام یا بخشی از کارهای انجام شده دارای نقص بوده و یا کارهای تکمیل شده قبلی دچار صدمه شده و نیاز به اصلاح و یا جایگزینی داشته باشد.

۲-۴-۵۲۳-

در صورتی که مبلغ پیمان به علت صدور دستور تغییر کارها کاهش یافته باشد و این کاهش در صورت‌وضعیت‌های قبلی منظور نشده باشد.

۳-۴-۵۳-

هر گاه به دلیل قصور پیمانکار در انجام اصلاحات لازم در کارها در زمان مقرر، کارفرما با توجه به بند۵۱-۵، رأساً اقدام به اصلاح کارهای معیوب کرده باشد.

۴-۴-۵۳-

وقوع هر یک از شرایطی که منجر به برکناری پیمانکار، طبق ماده ۶۸ شود.

۵-۴-۵۳-

در صورت بروز هر نوع ادعا، از جمله ادعای مالکیت علیه کارفرما، ناشی از عملکرد پیمانکار و به‌طور کلی اجرای پیمان.

۶-۴-۵۳-

هر عامل دیگری که به‌طور منطقی باعث کسر تمام و یا قسمتی از صورت‌وضعیت پیمانکار شود.

۵-۵۳-

پیمانکار تعهد می‌کند که با دریافت مبلغ هر صورت‌وضعیت، تمام کارها و مصالح و تجهیزات درج شده درآن صورت‌وضعیت. به تملک کارفرما در آمده و پیمانکار موظف به رفع هر گونه ادعا و اعتراض اشخاص ثالث، نسبت به آنهاست.

۶-۵۳-

تأیید و پرداخت مبلغ صورت‌وضعیت‌ها به پیمانکار، از مسئولیت اصلی وی در انجام تعهداتش طبق پیمان نمی‌کاهد و به معنای تأیید کیفی یا کمی کارها توسط کارفرما نیست. پیمانکار موظف است کارها را تکمیل کرده، در صورت بروز هر نوع اشکال در کارهایی که صورت‌وضعیت آن‌‌‌‌ها پرداخت شده است، نسبت به رفع عیب و یا جایگزینی آن‌‌‌‌ها اقدام نماید.

۷-۵۳-

از هر یک از پرداخت‌های موقت به پیمانکار، مبالغ زیر کسر می‌شود.

۱-۷-۵۳-

درصدی به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می‌شود و در حساب جداگانه‌ای نزد کارفرما نگهداری می‌گردد. در صد کسور حسن انجام کار می‌تواند برای بخش‌های مختلف کار متفاوت باشد ولی مجموع مبلغ آن نباید بیش از ده درصد مبلغ پیمان باشد، در شرایط خصوصی پیمان مشخص می‌شود. در موارد مسکوت در شرایط خصوصی، این مبلغ ده درصد مبلغ صورت‌وضعیت هاست

۲-۷-۵۳-

سایر کسور از جمله موارد زیر است:

بیمه تأمین اجتماعی، طبق مقررات نافذ در زمان اجرای کار.

مالیات پیمان، طبق مقررات نافذ در زمان اجرای کار.

پرداخت‌های علی‌الحساب به پیمانکار، و همچنین مبالغ مربوط به استهلاک پیش پرداخت.

هزینه کارهای انجام شده و یا مصالح و تجهیزات واگذار شده از سوی کارفرما، که در زمره تعهدات پیمانکار است.

۸-۵۳-

هرگاه کارفرما نتواند ظرف مدت مقرر در بند ۵۳-۴، صورت‌وضعیت‌های پیمانکار را پرداخت کند، به تناسب مدت تأخیر در پرداخت‌های مربوط، مبلغی به عنوان جبران هزینه‌های اضافی پیمانکار در مدت تأخیر، که میزان آن در شرایط خصوصی مشخص می‌شود، به وی پرداخت می‌کند.

در صورت تأخیر پرداخت بیش از سه ماه از سوی کارفرما، پیمانکار می‌تواند به استناد ماده۶۹، خاتمه پیمان را درخواست کند.

ماده۵۴- مبالغ مشروط (provisional sum)
۱-۵۴-

در صورتی که در بند ۳-۲-۴ موافقت‌نامه، مبلغی به عنوان مبلغ مشروط پیش‌بینی شده باشد، این مبلغ برای انجام کارها، خدمات، تأمین مصالح، و تجهیزات. به شرح پیوست ۱۷ است که در صورت دستور کارفرما، کارهای مربوط به وسیله پیمانکار انجام می‌شود.

۲-۵۴-

هر نوع پرداخت از محل مبلغ مشروط به تناسب کارها، خدمات یا تأمین مصالح و تجهیزاتی صورت می‌گیرد که با دستور کارفرما از پیمانکار درخواست شده باشد. درج مبلغ مشروط در پیمان. هیچ گونه تعهدی برای کارفرما در برابر پیمانکار ایجاد نمی‌کند.

۳-۵۴-

نحوه پرداخت از مبالغ مشروط، به شرح زیر است:

۱-۳-۵۴-

بهای انجام کارهایی که شامل تهیه مصالح و یا انجام خدمات به وسیله پیمانکار است، به روش تعیین شده در بند ۵۶-۲، به پیمانکار پرداخت می‌شود.

۲-۳-۵۴-

در مواردی که فقط تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات از پیمانکار درخواست شود، قیمت واقعی پرداخت شده به وسیله پیمانکار، براساس اسناد مثبته، به علاوه درصدی به عنوان هزینه‌های بالاسری (شامل سود پیمانکار) که میزان آن در شرایط خصوصی تعیین شده است، به پیمانکار پرداخت می‌شود.

ماده۵۵- پرداخت‌های ارزی

در صورتی که در ماده ۳ موافقت‌نامه، پرداخت بخشی از مبلغ پیمان به ارز خارجی تعیین شده باشد، نرخ تسعیر، و سایر ضوابط مربوط به این گونه پرداخت‌ها، طبق مفاد درج شده در شرایط خصوصی است.

ماده۵۶- تغییرات در مبلغ پیمان
۱-۵۶-

مبلغ پیمان فقط در شرایط زیر قابل تغییر است:

۱-۱-۵۶-

صدور دستور تغییر کار، که منجر به افزایش یا کاهش مبلغ پیمان شود.

۲-۱-۵۶-

تغییر مقادیر کارهای انجام شده طبق مدارک پیمان، در مقایسه با مقادیر اولیه ضمیمه پیمان برای بخشی از پیمان، که بر اساس فهرست بها تنظیم شده باشد، موضوع بند۴۹-۶٫

۳-۱-۵۶-

کاهش مبلغ ناشی از خسارت تأخیر در اتمام به موقع کار، موضوع بند ۵-۴ موافقت‌نامه.

۴-۱-۵۶-

افزایش مبلغ ناشی از تسریع کار، به شرط پیش‌بینی پرداخت هزینه تسریع کار، در شرایط خصوصی.

۵-۱-۵۶-

تغییر مبلغ ناشی از تعدیل در صورتی که در شرایط خصوصی برای جبران نوسان قیمت مصالح و تجهیزات، کرایه ماشین‌آلات ساختمانی، دستمزد نیروی انسانی و… تعدیل پیش‌بینی شده باشد، این تغییرات طبق روش پیش‌بینی شده در پیوست ۴، اعمال می‌گردد.

۶-۱-۵۶-

کاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمان پیمانکار در اقدام به موقع برای اصلاح کارهای ناقص و انجام کار بوسیله کارفرما، موضوع بند ۵۱-۵٫

۲-۵۶-

نحوه محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر کارها.

۱-۲-۵۶-

در مواردی که فهرست بها طبق یکی از پیوست‌های۲ (برای بخشی از پیمان که براساس فهرست بها محاسبه می‌شود) و یا پیوست ۳ (فهرست بهای واحد کارهای اضافی و یا نقصانی)، ضمیمه پیمان باشد، و بهای کارهای اضافی و یا نقصانی در آن‌‌‌‌ها موجود باشد، برحسب مورد، از قیمت فهرست‌های یاد شده استفاده می‌شود.

۲-۲-۵۶-

در مواردی که فهرست‌های یاد شده در بند ۵۶-۲-۱، ضمیمه پیمان نباشد، و یا بهای کارهای اضافی و یا نقصانی در آن‌‌‌‌ها موجود نباشد، قیمت کارهای اضافی ویا نقصانی، به یکی از دو روش زیر محاسبه می‌شود:

قیمت کارهای اضافی و یا نقصانی برحسب مورد، براساس نرخ عوامل (نیروی انسانی و ماشین‌آلات) درج شده در بندهای ۲-۲ پیوست ۲و ۳-۲ پیوست ۳ پیمان و مدارک مثبته خرید مصالح و تجهیزات، پس از منظور کردن هزینه‌های بالاسری (شامل سود پیمانکار)، محاسبه می‌شود.

در صورت توافق دو طرف، قیمت کارهای اضافی و یا نقصانی، می‌تواند به صورت یک مبلغ مقطوع و یا ردیفهای جدید فهرست بها، با رعایت سایر مفاد پیمان تعیین می‌شود.

۳-۵۶-

برای محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر احجام مقادیر کار انجام شده طبق پیمان نسبت به برآورد اولیه، موضوع بند ۴۹-۶ (برای مواردی که بخشی از پیمان براساس فهرست بها تنظیم شده باشد). مبلغ پیمان به تناسب حجم‌‌‌‌ها و مقادیر کارهای انجام شده طبق پیمان و براساس فهرست بهای ضمیمه پیمان، محاسبه می‌شود.

۴-۵۶-

کاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار در اقدام به موقع برای اصلاح کارهای ناقص و انجام کار به وسیله کارفرما، موضوع بند ۵۶-۱-۶، بر حسب مورد. طبق یکی از روش‌های تعیین شده در بند ۵۶-۲، محاسبه می‌شود.

ماده ۵۷- صورت‌وضعیت قطعی
۱-۵۷-

پس از انجام تحویل موقت طبق ماده ۶۰، همچنین تحویل تمام اسناد و مدارک باقیمانده به کارفرما، از قبیل دستورالعمل‌های راه‌اندازی، راهبری و نگهداری تجهیزات، نقشه‌ها و مدارک فنی موضوع بند ۱۸-۵ پیوست ۱۸، مدارک بازرسی و آزمایش تجهیزات و عملیات ساختمانی و نصب، و مدارک مرتبط با بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها و هر نوع سند و مدرک دیگری که در پیمان به آن‌‌‌‌ها اشاره شده است، پیمانکار صورت‌وضعیت قطعی کارهای موضوع پیمان را تنظیم نموده و همراه مدارک زیر، تسلیم مهندس مشاور می‌کند:

۱-۱-۵۷-

هرگونه بیمه‌نامه لازم برای مصون نگهداشتن کارفرما از ادعای اشخاص ثالث، از زمان تحویل موقت به بعد، طبق شرایط خصوصی.

۲-۱-۵۷

-مدارک دال بر حل و فصل هر گونه دعاوی، از جمله ادعای ماکیت اشخاص ثالث، در رابطه با اموال و حقوق موضوع پیمان.

پیمانکار به همراه این مدارک، اقرارنامه‌ای را تنظیم می‌کند که طی آن، هرگونه حق تصرف و یا داشتن بدهی را در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، مصالح و یا تجهیزات و یا سایر مطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما شود، منتفی دانسته و نسبت به حل و فصل ادعا‌‌‌‌ها و پرداخت بدهی‌های خود، پیمانکاران دست دوم و فروشندگان، توافق‌های لازم را با طرف‌های ذی‌نفع به عمل آورده است.

۲-۵۷-

در صورتی که به تشخیص کارفرما، پیمانکار تمام تعهدات قراردادی خود را طبق اسناد پیمان انجام داده باشد، و مدارک پیوست صورت‌وضعیت تعیین شده در بند ۵۷-۱، کامل باشد، از سوی مهندس مشاور، ظرف مدت ده روز، مراتب پذیرش و قبولی صورت‌وضعیت. برای بررسی و پرداخت، پیمانکار اعلام می‌شود. در غیراین صورت، ضمن بازگرداندن آن، دلایل عدم پذیرش صورت‌وضعیت، ظرف همان مهلت به پیمانکار اعلام می‌گردد، تا وی نسبت به رفع نواقص کارها و یا تکمیل مدارک اقدام کرده، مجدداً صورت‌وضعیت را تسلیم نماید. پس از دریافت صورت‌وضعیت قابل قبول، به همراه اسناد و مدارک لازم، مهندس مشاور ظرف مدت ۶۰ روز، صورت‌وضعیت مربوط را رسیدگی و تأیید نموده و به کارفرما تسلیم می‌کند. کارفرما ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت، مبلغ صورت‌وضعیت قطعی را پس از کسور مربوط، به پیمانکار پرداخت می‌کند و نسبت به آزاد‌سازی تضمین حسن انجام کار و انجام تعهدات به ترتیب طبق بندهای ۱۴-۲و۱۴-۳ اقدام می‌نماید. هرگاه کارفرما طلب پیمانکار را ظرف مهلت تعیین شده پرداخت نکند یا برای آزاد‌سازی ضمانت‌نامه‌های پیمانکار اقدام ننماید، طبق بند ۵۳-۸ خسارت تأخیر پرداخت به پیمانکار تعلق می‌گیرد.

هرگاه براساس صورت‌وضعیت قطعی، پیمانکار بدهکار شود، باید در مدت ۳۰ روز از تاریخ تأیید صورت‌وضعیت طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تأخیر کند کارفرما حق دارد بدون انجام تشریفات قضایی، طلب خود را از محل سپرده‌ها و تضمین‌های موجود پیمانکار وصول نماید و اگر مبالغ آن‌ها تکافو نکند، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر دارایی‌های او وصول کند.

۳-۵۷-

در صورتی که کارهای موضوع پیمان بدون قصور پیمانکار، دارای تأخیر قابل ملاحظه‌ای باشد، و پیشرفت کار پیمانکار به حدی رسیده باشد که مبلغ کارهای باقیمانده کمتر از کسور تضمین حسن انجام کار نزد کارفرما باشد، پیمانکار می‌تواند صورت‌وضعیت قطعی کارهای تحویل شده بدون نقص و تکمیل شده تا آن تاریخ را تنظیم نموده و به مهندس مشاور تسلیم کند تا طبق این ماده مورد اقدام قرار گیرد. در این صورت، سایر تعهدات پیمانکار برای ادامه کارها به قوت خود باقی مانده، و قرارداد همچنان نافذ خواهد بود.

۴-۵۷-

با تأیید صورت‌وضعیت قطعی از سوی دو طرف، پیمانکار، از هر گونه ادعایی علیه کارفرما در رابطه با پیمان، صرف نظر می‌کند، مگر در مورد ادعاهایی که قبل از تأیید صورت‌وضعیت قطعی مطرح کرده باشد، اما حل و فصل آن توسط دو طرف، به زمان‌های بعد موکول شده باشد.

 

مراحل تکمیل و تحویل کار

ماده ۵۸- تکمیل مکانیکی (MECHANICAL COMPLETION)
۱-۵۸-

پیمانکار، پس از اتمام مراحل ساختمان و نصب کار موضوع پیمان و آماده شدن برای پیش راه‌اندازی

 (Pre Commissioning)، مراتب را همراه برنامه زمانی انجام آزمایش‌ها و عملیات پیش راه‌اندازی به مهندس مشاور اطلاع داده و درخواست حضور نمایندگان کارفرما، طبق پیوست ۱۳ پیمان می‌نماید.

۲-۵۸-

مهندس مشاور پس از بازدید کامل کارها، حداکثر ظرف مدت هفت روز، فهرست نواقص احتمالی کارها را تهیه و به پیمانکار ابلاغ می‌کند. پیمانکار طبق برنامه زمانی مورد تأیید مهندس مشاور، نسبت به رفع نواقص اقدام کرده، و مراتب را برای تأیید به وی اعلام می‌کند.

۳-۵۸-

پس از تأیید مهندس مشاور مبنی بر آماده بودن کار برای پیش‌راه‌اندازی، عملیات پیش‌راه‌اندازی طبق دستورالعمل‌ها و مشخصات فنی که قبلاً به تصویب و یا اطلاع کارفرما رسیده است، با حضور مهندس مشاور و نمایندگان کارفرما، به وسیله پیمانکار انجام می‌شود. در خاتمه، پس از رفع نواقص اساسی اعلام شده از سوی مهندس مشاور، گواهی تکمیل مکانیکی کارها و آمادگی واحد برای راه‌اندازی به وسیله مهندس مشاور صادر می‌گردد.

ماده ۵۹- راه‌اندازی و آزمایش عملکردی

 (COMMISSIONING $ PERFORMANCE TEST)

۱-۵۹-

پس از صدور گواهی تکمیل مکانیکی پیمانکار تأمین تعهدات کارفرما را برای راه‌اندازی، طبق پیوست ۱۳ درخواست می‌کند، و پس از هماهنگی به عمل آمده، عملیات راه‌اندازی طبق دستورالعمل‌های راه‌اندازی که قبلأ به تصویب کارفرما رسیده است، انجام می‌شود.

۲-۵۹-

پس از راه‌اندازی و برقراری شرایط عملیاتی عادی و پایدار، پیمانکار مراتب را به کارفرما اطلاع داده و شروع آزمایش‌های عملکردی را درخواست می‌کند.

۳-۵۹-

پس از تأیید کارفرما مبنی بر شروع آزمایش‌های عملکردی، آزمایش‌ها به ترتیب و طبق روش‌های درج شده در پیوست ۹، به منظور دستیابی به عملکرد تعیین شده در این پیوست، انجام می‌شود.

۴-۵۹-

در صورت عدم حصول تمام و یا برخی از شاخص‌های عملکردی و مصارف که ناشی از طراحی و مهندسی انجام شده از سوی کارفرما نباشد، طبق بند ۹-۳ پیوست ۹ عمل می‌شود.

ماده۶۰ تحویل موقت
۱-۶۰-

پس از اتمام آزمایش‌های عملکردی موضوع ماده ۵۹، و حصول شاخص‌های عملکردی و مصارف طبق بند ۹-۲پیوست ۹، و یا اجرای تمهیدات پیش‌بینی شده در بند ۹-۳ پیوست ۹، پیمانکار درخواست تحویل موقت از کارفرما می‌کند. به همراه این درخواست. تمام مدارک مربوط به بازرسی‌‌‌‌ها و آزمایش‌های انجام شده و نقشه‌های طبق ساخت (در صورتی که تا آن زمان تسلیم نشده باشد)، باید از سوی پیمانکار تحویل شود.

۲-۶۰-

مهندس مشاور، پس از بازدید کامل کارها و حصول اطمینان از نبودن اشکال‌های اساسی در کار و آمادگی آن برای تحویل موقت، مراتب را به کارفرما اعلام می‌کند.

کارفرما پس از اعلام مهندس مشاور، تاریخی را که حداکثر ۱۵ روز اززمان درخواست پیمانکار برای تحویل موقت دیرتر نخواهد بود، برای حضور نمایندگان کارفرما، مهندس مشاور، به اتفاق پیمانکار، در موعد مقرر در محل حاضر شده، ضمن بازدید از کارها، نسبت به تنظیم صورت‌جلسه تحویل موقت، به همراه نواقص باقیمانده در کارها، اقدام می‌کنند.

پیمانکار، موظف است نواقص تعیین شده را طبق برنامه‌ای که در صورت‌جلسه تحویل موقت تعیین شده است، حداکثر تا قبل از تسلیم صورت‌وضعیت قطعی، برطرف کرده، سپس صدور گواهی رفع نقص را از مهندس مشاور درخواست کند.

مهندس مشاور، پس از بازدید و بازرسی‌های لازم و حصول اطمینان از رفع نواقص، گواهی رفع نقص را صادر کرده و پس از تأیید کارفرما، نسخه‌ای از آن را برای پیمانکار ارسال می‌دارد. پرداخت صورت‌وضعیت قطعی پیمانکار، علاوه بر موارد درج شده در بند ۵۷-۱، منوط به ارائه گواهی رفع نقص است.

۳-۶۰-

تحویل موقت قسمت‌هایی از کار که طبق مشخصات فنی نیاز به راه‌اندازی و آزمایش‌های عملکردی، موضوع ماده ۵۹، ندارند، و آماده بهره‌برداری هستند، نیز به روش پیش‌بینی شده در بندهای ۶۰-۱و۶۰-۲ انجام می‌شود.

۴-۶۰-

تحویل موقت قسمت‌های مستقلی از کار، قبل از تحویل کل کار، در شرایط زیر مجاز است:

۱-۴-۶۰

در صورتی که برای تحویل قسمت‌های جداگانه کار و برنامه زمانی آن‌‌‌‌ها در پیمان پیش‌بینی لازم شده باشد.

۲-۴-۶۰-

در طول مدت پیمان، کارفرما نیاز به تحویل قسمت‌هایی از کار را قبل از تحویل کل کار داشته باشد. در این صورت، مراتب را به پیمانکار ابلاغ می‌کند و پیمانکار بررسی لازم را برای حصول اطمینان از عدم تداخل و یا ایجاد مشکل در سایر قسمت‌ها و عملکرد کل کار، به عمل آورده و موضوع، مورد توافق دو طرف قرار می‌گیرد. در هر یک از این موارد، تحویل موقت قسمت‌های مورد نظر به ترتیب بندهای ۶۰-۱ تا۶۰-۳ انجام می‌شود.

۶۰-۵-

پس از تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، پیمانکار موظف است نسبت به برچیدن کارگاه‌ها، انبارها، دفتر‌‌‌‌ها و محل‌های اسکان موقت خود، خروج ماشین‌آلات ساختمانی، هر نوع مواد و مصالح متعلق به خود و هر نوع مواد زاید باقیمانده از برچیدن کارگاه‌ها و تأسیسات موقت خود، اقدام کند. هرگاه بخشی از مصالح مازاد، تأسیسات موقت و تجهیزات ایجاد شده به وسیله پیمانکار، مورد نیاز کارفرما باشد، نحوه واگذاری آن‌‌‌‌ها در شرایط خصوصی بیان می‌شود.

۶۰-۶-کارفرما امکان دسترسی در حد متعارف را برای تعمیر و یا رفع عیب‌های مشخص شده در دوران مسئولیت رفع نقص، برای پیمانکار فراهم می‌کند.

ماده ۶۱- دوره مسئولیت رفع نقص
۶۱-۱-

پس از تحویل موقت کارها به شرح ماده ۶۰، هرگاه ظرف مدت حداقل یک سال و یا هر زمان طولانی‌تر دیگری که در شرایط خصوصی بیان شده باشد، هر نوع عیب و نقصی در کارهای در تعهد پیمانکار مشاهده شود، پیمانکار موظف است بلافاصله پس از دریافت دستور کارفرما، نسبت به رفع نقص، اصلاح و جایگزین نمودن کار معیوب و رفع آسیب‌های ناشی از آن بخش‌های دیگر کار، به هزینه خود اقدام کند.

مشروط بر آن که عیوب و نواقص، ناشی از نگهداری و یا بهره‌برداری نادرست کار، مغایر با مشخصات فنی و دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری از سوی کارفرما، نباشد.

۶۱-۲-

پیمانکار، موظف است پس از انجام اصلاحات و یا تعویض و جایگزینی‌های لازم برای رفع عیب و نقص، آزمایش‌های لازم را برای حصول اطمینان از رفع و اخذ تأیید کارفرما، به هزینه خود انجام دهد.

۶۱-۳-

پس از رفع عیب هر قسمت از کار و تأیید کارفرما مبنی بر صحت انجام آنها، دوره مسئولیت رفع نقص آن قسمت از کار، از همان تاریخ شروع می‌شود.

۶۱-۴-

هر گاه پیمانکار پس از ابلاغ دستور کارفرما مبنی بر رفع عیب و نقص کارها طی مدت معقولی نسبت به رفع عیوب اقدام نکند، و یا در عمل نتواند عیوب را به نحوی صحیح رفع کند، کارفرما می‌تواند رأساً اقدام به رفع عیب نماید. در این صورت، پیمانکار موظف است ماشین‌آلات ساختمانی، مصالح و تجهیزات موجود در انبارهای خود را در اختیار کارفرما بگذارد. هزینه‌های انجام شده به وسیله کارفرما، با احتساب هزینه‌های نیروهای غیرمستقیم و بالاسری‌های مربوط، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور می‌شود.

ماده ۶۲- تحویل قطعی

در پایان دوره مسئولیت رفع نقص، موضوع ماده ۶۱، پس از درخواست پیمانکار و بررسی و تأیید کارفرما، تاریخ و برنامه زمانی انجام آزمایش‌ها و یا بازدید به همان نحو که در ماده ۶۰ بیان شده است، تعیین می‌شود و پس از بازدید از کارها، در صورت عدم مشاهده عیب و نقص در کار نسبت به تحویل قطعی کار اقدام می‌گردد. در صورت مشاهده عیب و نقص در کارها، مراتب به پیمانکار ابلاغ می‌شود، تا پس از رفع نواقص، تحویل قطعی انجام شود.

 

تغییرات مدت پیمان، تأخیر، تعلیق، خاتمه پیمان

ماده ۶۳- زمان‌های پیمان

 تاریخ شروع کارهای موضوع پیمان، تاریخ تعیین شده در بند ۵-۲ موافقت‌نامه است، و پیمانکار موظف به شروع کارها در این تاریخ است، به ترتیب تعیین شده در بند ۳-۲ این شرایط عمومی و تکمیل کار در مدت تعیین شده در بند ۵-۳ موافقت‌نامه.

هر یک از مقاطع زمانی اصلی تعیین شده برای کارهای موضوع پیمان، مانند مدت پیمان از ارکان اصلی پیمان محسوب می‌شود.

ماده ۶۴- تغییرات مدت پیمان
۱-۶۴-

تمدید مدت پیمان

تمام زمان‌ها و مدت‌های پیش‌بینی شده برای شروع و خاتمه و مقاطع اصلی کارها، تنها در صورت وقوع هر یک از شرایط زیر، می‌توانند افزایش یابند.

۱-۱-۶۴-

صدور دستور تغییر کار موضوع بند ۴۹-۴، که منجر به افزایش مدت پیمان شود.

۲-۱-۶۴-

عدم انجام برخی از تعهدات کارفرما مرتبط با کار موضوع ماده ۴۷، با رعایت و ملاحظات پیش‌بینی شده در آن، که مانع از انجام به موقع کارهای موضوع پیمان و یا بخش‌هایی از آن شود.

۳-۱-۶۴-

بروز شرایط قهری، موضوع ماده ۷۳٫

۴-۱-۶۴-

تغییر قوانین و مقررات که به‌طور مستقیم باعث تأخیر در انجام بخش‌هایی از کار شود.

۵-۱-۶۴-

بروز شرایط جوی استثنایی مانع انجام کار.

۶-۱-۶۴-

تصمیم کارفرما مبنی بر به کارگیری پیمانکاران دیگر در محدوده کار پیمانکار، به شرح درج شده در بند ۳۸-۲٫

۷-۱-۶۴-

تعلیق مدت پیمان، موضوع ماده ۶۵٫

۸-۱-۶۴-

وقوع سایر عوامل و شرایط غیرقابل پیش‌بینی که ناشی از قصور پیمانکار نبوده و باعث تأخیر در اجرای کار شود. در اثر هر یک از شرایط یاد شده، پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را همراه با اسناد و مدارک مثبته به کارفرما تسلیم می کند، تا پس از بررسی کارفرما و توافق دو طرف، مدت تمدید مشخص و ملاک عمل قرار گیرد و به تناسب، برنامه های زمانی کارهای باقیمانده، به وسیله پیمانکار اصلاح شده و مجموعه مدارک، ضمیمه پیمان گردد

۲-۶۴-

کاهش مدت پیمان

تمام زمان‌ها و مدتهای پیش‌بینی شده در پیمان، در شرایط زیر می‌توانند کاهش یابند:

۱-۲-۶۴-

صدور دستور تغییر کار، موضوع بند ۴۹-۴ (تغییر در کارها)، که منجر به کاهش مدت پیمان شود.

۲-۲-۶۴-

کارفرما می‌تواند اتمام زودتر از برنامه زمانی پیمان را با در نظر گرفتن امکانات و توانایی‌های پیمانکار، درخواست کند. در این صورت، پیمانکار با بررسی شرایط مورد نظر کارفرما و با استفاده از قیمت‌های پیمان سایر اسناد و مدارک لازم را تنظیم نموده، پیشنهاد خود را مبنی بر اضافه مبلغ احتمالی و امکانات مورد درخواست، به کارفرما تسلیم می‌کند.

۳-۲-۶۴-

پس از توافق کارفرما و پیمانکار دایر بر کاهش مدت پیمان، براساس بندهای ۶۴-۲-۱و۶۴-۲-۲، تاریخ جدید به عنوان تاریخ اتمام پیمان تعیین می‌شود. پیمانکار باید برنامه زمانی اجرای کارهای موضوع پیمان را، به تناسب شرایط و تاریخ جدید اتمام پیمان، مورد تجدید نظر قرارداده، برای بررسی مهندس مشاور و تأیید او، تسلیم کند. برنامه زمانی جدید پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌شود، و از آن پس، سایر مفاد پیمان در مورد اتمام به هنگام کار، بر مبنای تاریخ جدید، نافذ خواهد بود. در صورت عدم تحقق کاهش مدت پیمان. در پایان مدت توافق شده موضوع این بند، اضافه مبلغ توافق شده پیمان به تناسب مدت کاهش نیافته، کاهش می‌یابد و پیمانکار از این بابت مشمول خسارت تأخیر نمی‌شود.

ماده ۶۵- تعلیق
۱-۶۵-

کارفرما می‌تواند در طول مدت اجرای پیمان، دستور تعلیق قسمتی از کار و یا تمام کار را در یک نوبت و حداکثر برای مدت ۹۰ روز، صادر کند. در ابلاغیه کارفرما، باید تاریخ شروع تعلیق، مشخص شود. پیمانکار، موظف است پس از دریافت دستور کارفرما، اجرای آن قسمت از کار و یا کل کار را به حالت تعلیق درآورد. ظرف ۱۴ روز قبل از پایان این مدت، پیمانکار موضوع را برای اتخاذ تصمیم نهایی، به کارفرما منعکس می‌کند. هرگاه پس از ۱۴ روز از دریافت درخواست پیمانکار، دستور شروع مجدد کار از سوی کارفرما به پیمانکار صادر نشود، وی می‌تواند خاتمه پیمان را درخواست کند و یا قسمت متوقف شده کار را، از موضوع پیمان حذف نماید، که در این صورت اقدام‌های متعاقب آن، طبق ماده ۶۷ انجام می‌شود. مدت تعلیق می‌تواند با توافق دو طرف، تمدید شود.

۲-۶۵-

برنامه کار، تعیین شده تکلیف کارهای نیمه تمام، شرح وظایف، کارهای لازم و حداقل ماشین‌آلات و نفرات مورد نیاز برای دوران تعلیق، از سوی کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌شود و پیمانکار. موظف به پیروی از آنهاست. از جمله پیمانکار موظف به حفاظت از تجهیزات و نگهداری از آن‌‌‌‌ها در کارگاه یا هر جای دیگر است، و نیز حراست از کارگاه و نگهداری از کارهای اجرا شده در شرایط ایمن، با اوست. در مورد تجهیزات و مصالحی که هنگام ابلاغ تعلیق از سوی کارفرما، در دست ساخت بوده‌اند، پیمانکار با نظر کارفرما نسبت به تکمیل ساخت آن‌‌‌‌ها اقدام می‌کند.

۳-۶۵-

نحوه محاسبه هزینه‌های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق، موضوع بند ۶۵-۲، و همچنین سایر هزینه‌های ناشی از تعلیق، در شرایط خصوصی، بیان می‌شود.

۴-۶۵-

در مواردی که توقف کار، ناشی از قصور پیمانکار در انجام کارها طبق مشخصات فنی و یا رعایت نکردن مقرارت ایمنی و نیز شرایط نا مناسب آب و هوایی باشد، و یا برنامه زمانی منضم به پیمان پیش‌بینی شده باشد، مشمول تعلیق موضوع بندهای ۶۵-۱ تا ۶۵-۳ نمی‌شود.

ماده ۶۶- تأخیر در اتمام به موقع کار

پیمانکار، موظف به انجام کارها طبق برنامه زمانی منضم به پیمان و آخرین تجدید نظرهای آن است. هر گاه در تاریخ تعیین شده در برنامه زمانی منضم به پیمان و یا آخرین تجدید نظر آن، انجام کار یا قسمت‌های اصلی آن به پایان نرسیده باشد، کارفرما به پیمانکار اخطار می‌کند که حداکثر در طول مدت ۱۴ روز کارها را به پایان برساند. پیمانکار. در طول این مدت باید نسبت به اتمام عملیات اقدام کند، و یا با ارسال اسناد و مدارک لازم، تمدید مدت پیمان را طبق بند ۶۴-۱، درخواست نماید. در صورت عدم اتمام کار در طول مدت یاد شده. یا عدم قبول دلایل وی از سوی کارفرما برای تمدید پیمانکار ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در کار، به میزان درج شده در شرایط خصوصی خواهد بود. حداکثر مبلغ خسارت نیز در بند ۵-۴ موافقت‌نامه درج شده است. تاریخ مبنای محاسبه تأخیرها، آخرین تاریخ تغییر یافته طبق بند ۶۴-۱ یا ۶۴-۲ است.

هرگاه تأخیر پیمانکار، بیشتر از حدی باشد که کارفرما را محق به دریافت حداکثر خسارت مشخص شده در موافقت‌نامه بنماید، کارفرما می‌تواند با اخطار قبلی، طبق ماده ۶۸ ، پیمانکار را برکنار کند.

ماده ۶۷- خاتمه پیمان به درخواست کارفرما

کارفرما می‌تواند، بنا به مصلحت خود و بدون اعلام دلیل، در هر مقطعی پیش از تکمیل کار، پیمان را خاتمه دهد. در این صورت طی اطلاعیه‌ای، مراتب مراتب را با مشخص کردن روز خاتمه پیمان، به پیمانکار اعلام می‌کند. در این اطلاعیه، تکلیف کارهایی که ناتمام ماندن آن‌‌‌‌ها در شرایط روز صدور اطلاعیه موجب بروز خطر و یا زیان مسلمی است، به‌طور روشن مشخص می‌شود.

پس از دریافت اطلاعیه یاد شده. اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

۱-۶۷-

پیمانکار، از شروع هر نوع کار جدید، غیر از تکمیل کارهای ناتمام که در اطلاعیه مشخص شده است، خودداری می‌کند. همچنین، اقدام‌های حفاظتی را که از سوی کارفرما تعیین شده است، برای کارهای انجام شده قبلی به اجرا در می‌آورد.

۲-۶۷-

پیمانکار، موظف است تمام پیمان‌های خود را با فروشندگان و پیمانکاران دست دوم، با رعایت ماده ۶۷-۱ متوقف سازد، مگر آن دسته از پیمان‌های وی را که کارفرما خواستار ادامه آن‌‌‌‌ها از طریق انتقال پیمان، به خود است. اسناد و مدارک مربوط به تدارک مصالح و تجهیزاتی را که در چارچوب برنامه زمانی موضوع بند ۳-۲-۱، در مرحله سفارش خرید به سازندگان یا فروشندگان و یا سایر مراحل خرید و حمل، تا قبل از رسیدن به کارگاه هستند، و همچنین، سایر اسناد مربوط به تعهدات پیمانکار در برابر اشخاص ثالث و در ارتباط با پیمان، باید همراه اسناد مثبته مالی تحویل کارفرما شود.

تمام مصالح و تجهیزات پروژه که تا کنون در محل ساختمان و نصب به کار نرفته، اما به کارگاه حمل شده است، براساس موازین پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن، به وسیله پیمانکار تقویم شده، همراه اسناد و مدارک مثبته، تسلیم کارفرما می‌گردد.

۳-۶۷-

کارفرما، آن قسمت از کارها را که ناتمام است، طبق ماده۶۲ تحویل قطعی گرفته و آن قسمت از کارها را که کاملاً پایان یافته است (و مراحل راه‌اندازی و آزمایش‌های عملکردی آن با موفقیت انجام شده است)، طبق ماده ۶۰ تحویل موقت می‌گیرد. هر گاه، معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود، پیمانکار مکلف است به هزینه خود، در مدت لازم که باتوافق کارفرما تعیین می‌شود، رفع عیب کند و سپس، به نحو یاد شده تحویل قطعی دهد.

۴-۶۷-

پیمانکار، با هماهنگی کارفرما، نسبت به برچیدن آن بخش از تأسیسات موقت در محل کارگاه که مورد نیازکارفرما نیست، اقدام کرده و بخش‌های مورد نیاز کارفرما با توافق دو طرف تقویم شده و همراه با اسناد و مدارک مربوط، تحویل کارفرما می‌گردد. همچنین، پیمانکار موظف به پاکسازی کارگاه از نخاله‌ها، مصالح مازاد و غیرقابل استفاده، ماشین‌آلات و تجهیزات ساختمانی خود است.

۵-۶۷-

پیمانکار، موظف به تسویه حساب کامل با کارکنان خود در کارگاه و خاتمه کار آنان است.

۶-۶۷-

پیمانکار، موظف است تمام نقشه‌ها مشخصات فنی و تمام اسناد و مدارکی را که توسط وی، فروشندگان، یا پیمانکاران دست دوم تهیه شده است به کارفرما تحویل دهد.

۷-۶۷-

پیمانکار، صورت‌وضعیت کارهای انجام شده را تا تاریخ ابلاغ خاتمه پیمان، تنظیم کرده و به مهندس مشاور تسلیم می‌کند. در این صورت‌وضعیت هزینه‌های تقویم شده در بندهای ۶۷-۲و۶۷-۴، نیز درج می‌شود.

به همراه این صورت‌وضعیت، مدارک زیر به وسیله پیمانکار پیوست می‌شود:

هر گونه بیمه‌نامه لازم برای مصون نگهداشتن کارفرما در برابر ادعاهای اشخاص ثالث، از زمان تحویل موقت (برای بخش‌های تحویل موقت شده) به بعد، طبق شرایط خصوصی.

مدارک دال بر حل و فصل هر گونه دعاوی، از جمله ادعای مالکیت اشخاص ثالث، در رابطه با کارهای موضوع پیمان، پیمانکار، به همراه این مدارک، اقرار نامه‌ای را تنظیم و به کارفرما تسلیم می‌کند که طی آن، هر گونه حق تصرف و یا داشتن بدهی را در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، خرید دانش فنی، مصالح و تجهیزات، و سایر مطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما شود. منتفی دانسته و نسبت به حل و فصل ادعا‌‌‌‌ها و پرداخت بدهی‌های خود، پیمانکاران دست دوم و فروشندگان، توافق‌های لازم را با طرف‌های ذی‌نفع به عمل آورده است. و در این زمینه، تضمین‌های لازم را به کارفرما تسلیم خواهد کرد.

اسناد مثبته، مربوط به هزینه‌های موضوع بند‌های ۶۷-۲و۶۷-۴٫

۸-۶۷-

در صورتی که صورت‌وضعیت و اسناد و مدارک تحویل شده از سوی پیمانکار، موضوع بند ۶۷-۷ از نظر مهندس مشاور قابل قبول باشد، ظرف مدت حداکثر یک ماه، مراتب پذیرش کفایت مدارک و قبولی صورت‌وضعیت برای بررسی به پیمانکار اعلام می‌شود. در غیراین صورت، ضمن استرداد آن، دلایل عدم پذیرش صورت‌وضعیت، ظرف همان مهلت قبلی به پیمانکار اعلام می‌گردد. تا وی نسبت به تکمیل مدارک اقدام کند و مجدداً صورت‌وضعیت را تسلیم نماید. پس از دریافت صورت‌وضعیت قابل قبول مهندس مشاور صورت‌وضعیت ظرف مدت ظرف مدت ۱۵ روز به وسیله مهندس مشاور و ۱۵ روز دیگر به وسیله کارفرما بررسی و مبلغ آن پس از کسر کسور مربوط به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

۹-۶۷-

با تأیید مبلغ صورت‌وضعیت قطعی از سوی دو طرف، پیمانکار از هر گونه ادعایی علیه کارفرما در ارتباط با پیمان صرفنظر می‌کند، مگر در مورد ادعاهایی که قبل از ابلاغ خاتمه پیمان مطرح کرده باشد. اما حل و فصل آن از سوی دو طرف، به زمان‌های بعد موکول شده باشد. هرگاه کارفرما در مدت ۱۵ روز از تاریخ تأیید صورت‌وضعیت، طلب پیمانکار را پرداخت نکند، طبق بند ۵۳-۸، خسارت تأخیر پرداخت به پیمانکار تعلق می‌گیرد.

۱۰-۶۷-

ضمانت‌نامه انجام تعهدات و مبالغ تضمین حسن انجام کار، به تناسب بخش‌های تحویل موقت و قطعی شده کار، براساس ماده ۱۴، آزاد و مسترد می‌شود.

ماده ۶۸- برکناری پیمانکار
۱-۶۸-

وقوع هر یک از شرایط زیر می‌تواند باعث برکناری پیمانکار از تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان شود، بدون آنکه از سایر اختیارات و حقوق کارفرما بکاهد.

۱-۱-۶۸-

قصور مستمر پیمانکار در اجرای کارهای موضوع پیمان، طبق اسناد و مشخصات فنی پیمان و بدون آنکه محدود به آن‌‌‌‌ها باشد، شامل موارد زیر خواهد بود:

قصور در انجام دادن به موقع کارهای عملیات ساختمان و نصب و تأمین عوامل مورد نیاز، به تناسب بخش‌های مختلف کار.

قصور در تأمین به موقع مصالح و تجهیزات، از نظر کمی و کیفی.

تأخیر در شروع و اتمام قسمت‌های مختلف کار و عقب ماندن از برنامه زمانی کارها، با توجه به ماده ۶۶٫

توقف تمام یا قسمتی از کار، بدون دلیل موجه یا به علت توقیف اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی.

۲-۱-۶۸-

عدول بارز، یا نادیده انگاشتن برخی از مفاد پیمان.

۳-۱-۶۸-

ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار که موجب توقف و یا کندی پیشرفت کار شود.

۴-۱-۶۸-

واگذاری پیمان از سوی پیمانکار، به اشخاص ثالث.

۵-۱-۶۸-

تأخیر مستمر در پرداخت دستمزد کارکنان از سوی پیمانکار، با توجه به بند ۲۷-۶٫

۲-۶۸-

در صورتی که به علت یکی از عوامل یاد شده، کارفرما در نظر داشته باشد. پیمانکار را از تمام یا بخشی از کار برکنار کند، مراتب را با درج مواردی که به آن‌‌‌‌ها استناد نموده است، به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

پیمانکار مکلف است طرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت ابلاغ کارفرما، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد.، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت مقرر پاسخی از سوی پیمانکار نرسد، یا کارفرما دلایل اقامه شده را مردود بداند، کارفرما بر حسب مورد، برکناری پیمانکار را از اتمام یا بخشی از کار به وی ابلاغ می‌کند و بدون نیاز به انجام دادن تشریفات قضایی به ترتیب مفاد این ماده، عمل می‌نماید.

۱-۲-۶۸-

کارفرما، کارهای انجام شده، کارگاه‌ها، تأسیسات و ساختمان‌های موقت، مصالح و تجهیزات موجود در انبارهای کارگاه یا محل‌های دیگر، ماشین‌آلات ساختمانی پیمانکار و هر نوع تدارکات موجود در کارگاه را، در اختیار می‌گیرد.

پیمانکار، با هماهنگی کارفرما، نسبت به برچیدن آن بخش از تأسیسات موقت در محل کارگاه، که مورد نیاز کارفرما نیست، اقدام می‌کند و بخش‌های مورد نیاز کارفرما، با توافق دو طرف تقویم شده و همراه با اسناد و مدارک مربوط تحویل کارفرما می‌گردد. همچنین، پیمانکار موظف به پاکسازی کارگاه از نخاله‌ها مصالح مازاد و غیرقابل استفاده از تجهیزات ساختمانی خود است. ماشین‌آلات ساختمانی پیمانکار، که برای ادامه کارها توسط کارفرما مورد نیاز باشند، تا پایان کار در کارگاه باقی می‌مانند.

۲-۲-۶۸-

با اطلاعیه قبلی کارفرما، پیمانکار حداکثر ظرف هفت روز، برای صورت‌برداری از کارهای انجام شده قبلی و سایر تجهیزات و تجهیزات و تأسیسات یاد شده در بند ۶۸-۲-۱، با توافق کارفرما در محل حضور می‌یابد. در صورت عدم حضور پیمانکار در موعد مقرر کارفرما به منظور تأمین دلیل، با حضور نماینده دادگاه محل، مستقیماً نسبت به صورت‌برداری‌ها، اقدام می‌نماید.

۳-۲-۶۸-

پیمانکار موظف است تمام پیمان‌های خود را با فروشندگان و پیمانکاران دست دوم، که کارفرما خواستار ادامه آن‌‌‌‌ها نیست، با رعایت مفاد بندهای قبل، متوقف سازد، همچنین، اسناد و مدارک مربوط به تدارک تجهیزات و مصالحی را که در چارچوب برنامه زمانی طبق بند ۳-۲-۱، در مرحله سفارش خرید به فروشندگان و یا سایر مراحل خرید و حمل تا قبل از رسیدن به کارگاه، هستند را به کارفرما منتقل کند. همچنین، باید سایر اسناد مربوط به تعهدات خود را در برابر اشخاص ثالث و در رابطه با پیمان، همراه اسناد مثبته مالی، تحویل کارفرما دهد.

۴-۲-۶۸-

پیمانکار، موظف است تمام نقشه‌ها، مشخصات فنی و اسناد و مدارکی را که توسط وی، فروشندگان و پیمانکاران دست دوم تهیه شده‌اند، به کارفرما تحویل دهد.

۵-۲-۶۸-

پس از انجام صورت‌برداری‌ها، مبالغ زیر محاسبه می‌شود:

بهای کارهای انجام شده طبق پیمان، تا زمان برکناری پیمانکار.

بهای تجهیزات و مصالح موجود در کارگاه، که طبق مشخصات فنی پیمان تأمین شده‌اند.

هزینه تأدیه شده از سوی پیمانکاران، برای آن بخش از مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار در چارچوب برنامه زمانی تهیه شده طبق بند ۳-۲-۱، در مرحله سفارش خرید به سازندگان، فروشندگان، یا سایر مراحل خرید و حمل تا قبل از رسیدن به کارگاه هستند، و اسناد آن‌‌‌‌ها تحویل کارفرما شده است.

هزینه احداث تأسیسات و کارگاه‌های موقت پیمانکار، در صورتی که بخشی از آن در محاسبه هزینه مستقیم کارها، به شرح یاد شده، منظور نشده و مورد نیاز کارفرما برای ادامه کارها باشد.

۶-۲-۶۸-

صورت‌وضعیت قطعی کارهای انجام شده تا زمان برکناری پیمانکار، تهیه شده و مابه التفاوت آن با پرداخت‌های قبلی به پیمانکار، مشخص می‌شود.

در صورتی که این مابه التفاوت مثبت باشد، رقم مابه التفاوت به حساب پیمانکار منظور می‌شود، و در صورت منفی بودن آن، رقم مابه التفاوت به حساب بدهی وی منظور می‌گردد. ضمانت‌نامه انجام تعهدات. تا تاریخی که کارفرما تعیین می‌کند، به وسیله پیمانکار تمدید شده و مبالغ تضمین حسن انجام کار یا ضمانت‌نامه معادل آن با توجه به ماده ۱۲، نزد کارفرما باقی می‌ماند.

۷-۲-۶۸-

کارفرما، از طریق ارجاع کار به سایر پیمانکاران و یا سایر روش‌های متعارف، نسبت به تکمیل کار اقدام و هزینه‌های اتمام کار را با در نظر گرفتن هزینه‌های بالاسری خود، ثبت می‌کند. هر گاه مجموع هزینه انجام شده به وسیله کارفرما، برای تکمیل کار و رقم صورت‌وضعیت قطعی، از رقم پیمان کمتر باشد، تفاوت آن به پیمانکار پرداخت می‌شود و با رعایت ماده ۱۴، تضمین حسن انجام کار و ضمانت‌نامه انجام تعهدات پیمانکار، آزاد می‌گردد. در این حالت، ماشین‌آلات ساختمانی، مصالح اضافی و تأسیسات موقت تحویل پیمانکار می‌شود.

هرگاه مجموع هزینه انجام شده به وسیله کارفرما برای اتمام کار، و رقم صورت‌وضعیت قطعی، از مبلغ پیمان بیشتر باشد، کسری مبلغ مورد نیاز برای اتمام کار، از محل مطالبات پیمانکار و از جمله ضمانت‌نامه انجام تعهدات و تضمین‌های حسن انجام کار وی، تأمین می‌شود، در صورتی که مطالبات و تضمین‌های حسن انجام کار وی، تأمین می‌شود. در صورتی که مطالبات و تضمین‌های پیمانکار برای این منظور کافی نباشد، و یا مانده حساب پیمانکار در صورت‌وضعیت قطعی منفی باشد، پیمانکار باید مابه التفاوت مربوط را به کارفرما تأدیه نماید. در صورت استنکاف پیمانکار از پرداخت بدهی خود، کارفرما طلب خود را با رعایت قوانین جاری کشور، از سایر دارایی‌های پیمانکار وصول می‌کند.

ماده ۶۹- خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار
۱-۶۹-

پیمانکار در موارد زیر می‌تواند درخواست خاتمه پیمان را از کارفرما بنماید:

۱-۱-۶۹-

تأخیر در پرداخت پیش پرداخت و یا صورت‌وضعیت‌های تأیید شده از سوی کارفرما، به مدت ۹۰ روز از زمان پیش‌بینی شده در پیمان.

۲-۱-۶۹-

تأخیر در تحویل زمین موضوع ماده ۴۰، به مدت ۹۰ روز از زمان پیش‌بینی شده در پیمان، و یا تأخیر در تحویل قسمتی از زمین که باعث توقف اجرای بیش از ۲۵ درصد مبلغ پیمان شود.

۳-۱-۶۹-

تأخیر در انجام کار، و تأمین تسهیلات، مصالح و تجهیزات در عهد کارفرما، موضوع مواد ۴۶ و ۴۷، به نحوی که در اثر این تأخیر‌‌‌‌ها به مدت ۹۰ روز متوالی، امکان انجام حداقل ۲۵درصد از میزان کار پیش‌بینی شده برای این ماه‌ها، با رعایت مفاد ماده ۴۷، برای پیمانکار فراهم نشود.

۴-۱-۶۹-

افزایش یا کاهش مبلغ پیمان به میزان بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، طبق قسمت آخر ماده ۴۹-۳٫

۲-۶۹-

پس از دریافت درخواست پیمانکار، کارفرما در طول پانزده روز، پیمانکار را برای مذاکره در مورد ادامه کار، دعوت می‌کند. در صورتی که ۱۴ روز پس از دعوت کارفرما و تشکیل اولین جلسه مذاکره، دو طرف در مورد ادامه کار به توافق نرسند، به پیمان خاتمه داده می‌شود و اقدام‌های پس از آن، براساس ماده ۶۷ به اجرا گذاشته می‌شود.

۳-۶۹-

تأخیر در تحویل باقیمانده اسناد و مدارک فنی موضوع ماده ۴۱، طبق برنامه زمانی.

ماده ۷۰- خاتمه پیمان به علت وقوع حوادث قهری

 در صورت وقوع حوادث قهری موضوع مده ۷۳، و ادامه آن به مدت بیش از ۱۸۰ روز، پیمان خاتمه یافته و اقدام‌های پس از آن، براساس ماده ۶۷ اجرا می‌شود.

 

خطرات و زیان‌های احتمالی و مسئولیت دو طرف پیمان

ماده ۷۱- مسئولیت‌های کارفرما، در پذیرش ضرر و زیان (RISKS)

مسئولیت‌های کارفرما در پذیرش ضرر و زیان به شرح زیر است:

۱-۷۱-

وقوع شرایط قهری(FORCE MAJOUR)، به شرح ماده ۷۳٫

۲-۷۱-

بهره‌برداری و تصرف تمام یا قسمتی ازکارها به وسیله کارفرما، یا اشخاص ثالث، و بروز خطراتی که ناشی از قصور پیمانکار نباشد.

۳-۷۱-

وجود اشتباه در نقشه‌ها، مدارک فنی و یا تأخیر در تحویل آنها.

۴-۷۱-

بروز زیان‌های ناشی از اجرای بخش‌هایی از کار، به وسیله کارفرما.

۵-۷۱-

عدم اجرای تعهدات قراردادی به وسیله کارفرما، یا هر یک از عوامل منتسب به وی.

۶-۷۱-

تغییر در قوانین و مقررات داخلی، که به نحو بارزی منجر به افزایش هزینه، یا زمان اجرای کار شود.

ماده ۷۲- مسئولیت‌های پیمانکار، در پذیرش ضرر و زیان

مسئولیت‌های پیمانکار در پذیرش خطرات و ضرر و زیان، شامل تمام مسئولیت‌های درج شده در پیمان و پذیرش انواع خطرات و ضرر و زیان‌هاست، جز آنچه که به عنوان مسئولیت‌های کارفرما، در ماده ۷۱ مشخص شده است. موارد زیر، در زمره خطرات پذیرفته شده از سوی پیمانکار هستند:

۱-۷۲-

پیمانکار مسئول مراقبت از تمام و یا هر بخش از کار از تاریخ شروع کار تا تاریخ تحویل موقت، یا تاریخ خاتمه پیمان موضوع ماده ۶۷ است. مسئولیت پیمانکار. از این تاریخ به بعد محدود به مسئولیت رفع نقص در دوره مسئولیت رفع نقص، موضوع ماده ۶۱ است.

۲-۷۲-

جبران خسارت به اشخاص ثالث و پاسخگویی به ادعا‌ها: مسئولیت جبران هر گونه خسارت وارده به اشخاص ثالث و یا ادعاهای آن‌‌‌‌ها در موارد مرتبط با موضوع پیمان به عهده پیمانکار است و وی موظف به پاسخگویی و جبران خسارت‌ها و مصون نگهداشتن کارفرما از این گونه ادعا‌‌‌‌ها و خسارت‌هاست.

۳-۷۳-

با وجود انتقال مالکیت مصالح و تجهیزات به کارفرما از زمان بسته‌بندی و یا بارگیری، مسئولیت مراقبت از تمام تجهیزات و مصالح طبق بند ۷۲-۱، به عهده پیمانکار است.

ماده ۷۳- وقوع حوادث قهری
۱-۷۳-

حوادث قهری به معنی بروز هر گونه شرایطی خارج از اختیار کارفرما و پیمانکار، به رغم پیش‌بینی تمهیدات لازم و معقول توسط دو طرف است، که ادامه کار را غیرممکن کند. حوادث قهری از جمله، شامل موارد زیر است، بی‌آنکه محدود به آن‌‌‌‌ها باشد:

۱-۱-۷۳-

جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، یا اشغال به وسیله بیگانگان.

۲-۱-۷۳-

شورش، انقلاب، یا کودتای نظامی، یا جنگ داخلی.

۳-۱-۷۳-

تشعشعات هسته‌ای، یا نشت سایر مواد رادیو اکتیو و سمی.

۴-۱-۷۳-

اعتصاب‌های عمومی کارگری، به استثنای مواردی که تنها محدود به کارکنان پیمانکار باشد.

۵-۱-۷۳-

شیوع بیماری‌های واگیردار.

۶-۱-۷۳-

زلزله، سیل و طغیان‌های غیرعادی (با توجه به آمارهای موجود و به رغم پیش‌بینی تمهیدات لازم، به تناسب اطلاعات موجود از سوی پیمانکار)، آتش‌سوزی‌های دامنه دار و غیرقابل کنترل.

۲-۷۳-

عدم انجام تعهدات قراردادی توسط هر یک از دو طرف به علت بروز شرایط قهری، به منزله قصور یا نقض پیمان تلقی نمی‌شود. همچنین، هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارت‌هایی که طرف دیگر در نتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجرای تعهدات خود ناشی از شرایط قهری، دیده است، نخواهد بود.

۳-۷۳-

هرگاه به نظر هر یک از دو طرف پیمان، شرایط قهری پیش آمده باشد، که باعث وقفه و عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی وی شود، بی‌درنگ مراتب را به وی اطلاع می‌دهد.

۴-۷۳-

پیمانکار، موظف است حداکثر کوشش خود را برای اتمام کارهایی که در شرایط قهری ر‌‌‌‌ها کردن آن‌‌‌‌ها منجر به زیان جدی به آن‌‌‌‌ها می‌شود، و همچنین بخش‌هایی از کار را که در شرایط قهری قرار ندارد، به کار بندد و سایر اقدام‌های لازم را برای انتقال مصالح، کالا‌‌‌‌ها و تجهیزات نصب نشده و ماشین‌آلات ساختمانی به محل‌های مطمئن و ایمن، معمول دارد. کارفرما، نیز، باید تمام امکانات موجود خود را در حد متعارف برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.

در صورتی که پیمانکار در اجرای مفاد این کارها متحمل هزینه‌های اضافی شود، هزینه مربوط پس از تأیید کارفرما، پرداخت می‌شود.

۵-۷۳-

در مورد خسارت‌های وارده به کارها و اموال در نتیجه بروز شرایط قهری، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

۱-۵-۷۳-

هر گاه خسارت وارده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع ماده ۱۵ باشد، جبران خسارت‌های وارده به کارفرما و همچنین هزینه کارهای انجام شده به وسیله پیمانکار، که بهای آن‌‌‌‌ها پرداخت نشده است، از محل بیمه تأمین می‌شود.

۲-۵-۷۳-

هر گاه خسارت وارده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه نبوده و یا میزان آن برای جبران خسارت وارده کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرماست، مشروط بر آنکه پیمانکار تعهدات خود را در مورد تهیه بیمه‌نامه‌ها، به ترتیب درج شده در مواد ۱۵و۱۶، انجام داده باشد.

۶-۷۳-

جبران خسارت وارده به ماشین‌آلات و ابزار پیمانکار، به عهده پیمانکار است.

۷-۷۳-

پس از رفع شرایط قهری، پیمانکار مکلف است با ابلاغ کارفرما، اجرای کارها را بلافاصله آغاز کند. در این صورت، تمدید مناسبی از سوی پیمانکار پیشنهاد می‌شود، که پس از بررسی و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌شود. هرگاه شرایط قهری بیش از ۱۸۰ روز ادامه یابد، درآن صورت، به پیمان خاتمه داده شده و اقدام‌های پس از آن، طبق ماده ۶۷ انجام می‌شود.

ماده ۷۴- حد مسئولیت پیمانکار
۱-۷۴-

حداکثر مسئولیت پیمانکار در برابر کارفرما (MAXIMUM LIABILITY) و دوره‌ی آن طبق مبلغ و مدت تعیین شده در شرایط خصوصی است.

۲-۷۴-

به غیر از آنچه به عنوان خسارت تأخیر در اتمام به موقع کار، موضوع ماده ۶۶ آمده است. هیچ یک از دو طرف پیمان در برابر طرف دیگر، در مورد خسارت‌های غیرمستقیم از قبیل عدم النفع، عدم استفاده و بهره‌برداری، عدم انعقاد پیمان‌های جدید و مانند این‌‌‌‌ها که ممکن است متحمل شود، مسئول نیست.

 

 

حل اختلاف، اقامتگاه قانونی، قانون حاکم

 

ماده ۷۵- حل اختلاف

دو طرف، باید نهایت کوشش خود را برای حل اختلاف بین خود در رابطه با این پیمان، به‌طور دوستانه به کار برند. هرگونه اختلاف ناشی از این پیمان را که نتوان به صورت دوستانه بین دو طرف حل و فصل کرد، به هیأتی متشکل از نماینده وزیر یا بالا‌‌‌‌ترین مقام کشوری سازمان کارفرما (در مورد کارفرماهایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها نیستند) و نمایندگان دو طرف پیمان، ارجاع می‌شود. در صورتی که نسبت به مورد اختلاف توافق حاصل نشود، باید در دادگاه‌های صالحه ایران، حل و فصل گردد.

ماده ۷۶- اقامتگاه قانونی

اقامتگاه قانونی کارفرما و پیمانکار، همان است که در موافقت‌نامه نوشته شده است. در صورتی که یکی از دو طرف، محل قانونی خود را تغییر دهد، باید نشانی جدید خود را دست کم ۱۵ روز پیش از تاریخ تغییر، به طرف دیگر اطلاع دهد. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می‌شود و دریافت شده تلقی می‌گردد.

ماده ۷۷- قوانین و مقررات حاکم بر پیمان

قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان، تنها قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده پیمانکار

نام ونام خانوادگی

امضا

مهر

 

 

 

نماینده کارفرما

نام ونام خانوادگی

امضا

 

 

 

 

شرایط خصوصی پیمان

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها، به شرایط خصوصی موکول شده است. از این رو، هرگونه نتیجه‌گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی، فاقد اعتبار است. شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی، همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است.

ماده ۷-۳-۲-

حذف می‌شود.

ماده۱۰-

-زبان مدارک فنی کار، ……….. است.

-زبان مکاتبه‌ها و اسناد دیگر، …………. است.

ماده ۱۳-۱-

۱-مبلغ ضمانت‌نامه انجام تعهدات، معادل………………… است.

۲-مدت اعتبار ضماننتنامه انجام تعهدات، ……………. است.

ماده ۱۴-۳-

 شرایط آزاد‌سازی ضمانت‌نامه انجام تعهدات، به شرح زیر است:

………………………..

ماده ۱۵-۳-

مسئولیت تأمین هزینه بیمه‌نامه‌ها، به شرح زیر است:

۱- هزینه بیمه‌نامه‌های………………….به عهده……..

۲-…….

ماده ۱۶-۳-

مدت اعتبار بیمه‌نامه‌ها، به شرح زیر است:

بیمه‌نامه………….. به عهده………….

ماده ۱۸-۱-

ترتیب دریافت خسارت‌های بیمه، به شرح زیر است:

…………….

ماده ۲۵-۳-

موعد تحویل نقشه‌های طبق ساخت از سوی پیمانکار به کارفرما، ……………… است.

ماده ۲۸-۲-

در شرایط زیر، پیمانکار مجاز به کار در خارج از ساعت‌های عادی روز و یا شب است.

………………

ماده ۳۸-۱-

نحوه هماهنگی پیمانکار با سایر پیمانکاران، یا گروه‌های اجرایی کارفرما و وظایف وی در قبال آنان، به شرح زیر است:

…………………..

ماده ۳۸-۲-

سایر هماهنگی‌های مورد نیاز خارج از موارد قید شده در ماده ۳۸-۱، به روش‌های زیر صورت می‌گیرد:

…………………….

ماده ۳۸-۳-

سایر پیمانکاران طرف پیمان با کارفرما، و یا گروه‌های اجرایی کارفرما در محدوده کار پیمانکار، عبارتند از:

……………………

حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار و دوره‌ی آن به شرح زیر است.

……………………

ماده ۴۸-

۱-مسئولیت هر یک از دو طرف پیمان در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات موضوع پیمان، به شرح زیر است:

………………………

۲- نحوه پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ماشین‌آلات ساختمانی و ابزار پیمانکار، به شرح زیر است:

………………………..

ماده ۵۲-۸-۸-

 مبلغ پیمان، از جمله شامل جبران هزینه‌های زیر، علاوه بر هزینه‌های درج شده در ماده ۵۲ است.

………………………

ماده ۵۳-۷-۱-

 میزان کسور حسن انجام کار برای بخش‌های مختلف کار، به شرح زیر است:

……………………….

ماده ۵۳-۸-

به ازای هر ۳۰ روز تأخیر نسبت به مدت مقرر در بند ۵۳-۴ شرایط عمومی در پرداخت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار، مبلغ………………………………. به عنوان جبران هزینه‌های اضافی پیمانکار در مدت تاخیر، به وی پرداخت می‌شود.

ماده ۵۴-۳-۲-

به عنوان جبران هزینه‌های بالاسری پیمانکار، برای تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات از محل مبالغ مشروط، ……………………………….. درصد قیمت واقعی پرداخت شده توسط پیمانکار، به وی پرداخت می‌شود.

ماده ۵۵-

نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به پرداخت آن، به شرح زیر است.

………………..

ماده ۵۶-۱-۴-

در صورت تکمیل پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می‌کند.

……………………….

……………………….

ماده ۵۶-۱-۵-

(عدم شمول تعدیل به پیمان، یا نحوه مشمول تعدیل شدن پیمان درج می‌شود).

………………..

………………..

 ماده ۵۷-۱-۱-

پیمانکار، موظف است بیمه‌نامه‌های زیر را برای مصون نگهداشتن کارفرما از زمان تحویل موقت کار به کارفرما، به هزینه خود و به نام کارفرما، دریافت و تسلیم کند.

……………………..

……………………..

 

ماده ۶۰-۵-

شرایط واگذاری تأسیسات موقت و تجهیزات ایجاد شده به وسیله پیمانکار و مصالح مازاد کارفرما، به شرح زیر است:

…………………….

ماده ۶۱-۱-

دوره مسئولیت رفع نقص کارهای موضوع این پیمان، پس از تحویل موقت کارها، …….. روز است.

ماده ۶۵-۳

برای جبران هزینه‌های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه‌های ناشی از آن، مبالغ زیر، به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌شود:

………………………

………………………

 

ماده ۶۶

در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل طبق برنامه کار، یا قسمت‌های اصلی آن. خسارت تأخیر، به شرح زیر از پیمانکار وصول می‌شود.

……………………….

نماینده کارفرما

نام و نام خانوادگی

امضا
 
نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی

امضا

 

 

نماینده پیمانکار

نام ونام خانوادگی

امضا

مهر

 

نماینده کارفرما

نام ونام خانوادگی

امضا

 

نماینده کارفرما

نام ونام خانوادگی

امضا