ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌های رایج سازمان برنامه

ماده 48 شرایط عمومی پیمان

۰۱۴۸۰۱پرسش)

پروژه‌ای با ۱۷ درصد افزایش مقادیر و ۵۱ درصد کاهش مقادیر مواجه است. آیا پیمانکار در خصوص عدم موافقت با ارائه کار با نرخ پیمان (مطابق بند الف-۲ ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان و تقاضای خاتمه پیمان از کارفرما محق می‌باشد؟

۰۱۴۸۰۱ پاسخ)

 به استناد ردیف ۲ از بند (الف) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان کاهش مقادیر و حذف آن‌ها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر کاهش مقادیر از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با ادامه کار موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می‌شود. ولی درصورتی که پیمانکار مایل به انجام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می‌شود. شایان ذکر است محاسبه سقف ۲۵ درصد برای افزایش مقادیر و کاهش یا حذف مقادیر باید به تفکیک صورت پذیرد.

ماده 48 شرایط عمومی پیمان

۰۱۴۸۰۲- پرسش)

پیمانی با توجه به ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، طی اعلام کتبی کارفرما خاتمه داده شده است. یادآور می‌شود پروژه مذکور در هشت بلوک ساختمانی بوده و عملیات انجام شده تاکنون در مراحل ۱۰ تا ۵۰ درصد عملیات اجرایی در بلوک‌های مورد قرارداد می‌باشد. اکنون با توجه به این که هیچ یک از بلوک‌ها به اتمام نرسیده و قابل بهره‌برداری نمی‌باشد، آیا پروژه می‌تواند به استناد به بند (الف) ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان تحویل قطعی گردد؟

۰۱۴۸۰۲- پاسخ)

در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان (پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸مورخ۱۳۷۸/۰۳/۰۳)، در صورت ابلاغ ماده ۴۸ از سوی کارفرما، همانطور که طبق بند (الف) ماده مذکور تصریح گردیده، کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است طبق مقررات درج شده در ماده ۴۱ تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده ۳۹ تحویل موقت می‌گیرد. اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود، پیمانکار مکلف است به هزینه خود، در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می‌شود، رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد. منظور از عبارت «آن قسمت از کارها که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان تحویل موقت می‌گیرد» در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، آن قسمت از کار می باشد که به اتمام رسیده است و ناتمام بودن بخش‌های دیگر، مانع کارکرد و بهره‌برداری در نظر گرفته شده برای قسمت مذکور، براساس پیمان منعقده و مشخصات فنی پروژه نباشد.

ماده 48 شرایط عمومی پیمان

 ۰۱۴۸۰۳- پرسش)

 • در مقطعی از یک پروژه، کارفرما عملیات را متوقف و خاتمه پیمان را به پیمانکار ابلاغ نموده است، در این راستا کلیه مفاد ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان در خصوص محاسبه ادعاهای پیمانکار رعایت گردیده و به جز نحوه محاسبه هزینه مصالح پایکار موجود در کارگاه، سایر بندها با پیمانکار مورد توافق واقع شده است، ولی در خصوص مورد یاد شده پیمانکار ادعا می‌کند ” کارفرما می‌بایست در پرداخت هزینه مصالح پایکار علاوه بر هزینه مندرج در فاکتور و اعمال ضریب بالاسری قرارداد بر آن، هزینه‌های متعلقه در خصوص بارگیری، حمل و تخلیه مصالح در محل کارگاه را نیز پرداخت نماید به نحوی که ضریب بالاسری قرارداد بر مجموع هزینه فاکتور و هزینه‌های حمل اعمال گردد. با توجه به شرح فوق، آیا با اعمال ضریب بالاسری قرارداد (به عنوان مثال ضریب ۱/۳) بر روی هزینه مندرج در فاکتور خرید مصالح پایکار، سایر هزینه‌های متعلقه نظیر بارگیری، حمل و تخلیه مصالح نیز پوشش داده می‌شود یا خیر؟

۰۱۴۸۰۳- پاسخ)

 • در قراردادهای تابع ضوابط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که براساس فهرست‌های بهای واحد پایه منعقد شده‌اند، چنانچه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، قرارداد طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه یابد، بهای مصالح موجود در کارگاه که طبق مشخصات برای اجرای موضوع تهیه شده اند براساس نرخ متعارف روز (مورد توافق دوطرف) در تاریخ خرید و صرفا با اعمال ضریب بالاسری در صورت وضعیت قطعی منظور می‌شود. در ضمن چنانچه مصالح مزبور طبق ضوابط فهرست‌بهای واحد پایه مربوط مشمول پرداخت هزینه حمل باشند، هزینه حمل آن‌ها طبق ضوابط و براساس ردیف‌های مربوط به اعمال ضریب‌های مندرج در پیمان بالاسری، منطقه‌ای، پیشنهادی پیمانکار و حسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) محاسبه و در صورت وضعیت قطعی درج می‌شود.
ماده 48 شرایط عمومی پیمان

۰۱۴۸۰۴- پرسش)

۰۱۴۸۰۴ – پاسخ)

 • در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان (پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳)، در صورتی که پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده شود، نحوه محاسبه هزینه تجهیز به شرح زیر می‌باشد:

براساس بند (۳-۵) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه در صورت تامین هر یک از ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه و با توجه به مفاد بند (۴) دستورالعمل یاد شده هزینه هر یک از ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آن‌ها محاسبه شده و در صورت وضعیت‌ها درج می‌گردد. بنا به شرح یاد شده اگر پیمانی در حین اجرای عملیات پیمان بر اساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شود، ردیف‌هایی از تجهیز و برچیدن که توسط پیمانکار انجام نشده قابل پرداخت به پیمانکار نخواهد بود. در ضمن در حالت ابلاغ ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان از طرف کارفرما، با توجه به این که تجهیز کارگاه توسط پیمانکار برچیده نمی‌شود، بابت آن‌ها وجهی به عنوان برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت نمی‌شود.

ماده 48 شرایط عمومی پیمان

۰۱۴۸۰۵- پرسش)

پروژه‌ای مطابق با ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۴ منعقد شده و مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان پس از اجرای پی خاتمه داده شده است. در جدول ساختار شکست پروژه، درصد ریالی مربوط به فعالیت اجرای صفحه ستون، بولت و متعلقات پای ستون یکجا آورده شده‌اند. با خاتمه کار طبق ماده ۴۸، با توجه به اینکه اجرای این فعالیت به طور کامل انجام نگرفته و فقط صفحه ستون و بولت آن نصب گردیده و متعلقات پای ستون به دلیل عدم اجرای اسکلت، کامل اجرا نگردیده است، هزینه این فعالیت که درصد آن با توجه به جدول شکست کار به طور کامل انجام نشده است، به چه صورت محاسبه می‌گردد؟

۰۱۴۸۰۵ پاسخ )

در قراردادهای منعقده براساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ ، در صورتیکه پیمان مشمول ماده ۴۶ یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان گردد، صورت وضعیت قطعی براساس کارهای انجام شده، درصدهای موقت و بهای مصالح پایکار موضوع بند چ ماده ۱۱ محاسبه و قطعی می‌گردد. در صورت عدم تکمیل یک فعالیت که درصد مشخصی برای آن در پیوست شماره ۲ درج شده است، صرف در تعیین دقیق درصد (وزن) اجرای آن فعالیت، می‌توان از ردیف‌های فهارس‌بهای منضم به پیمان استفاده نمود.

ماده 48 شرایط عمومی پیمان

۰۱۱۴۸۰۶- پرسش)

۰۱۴۷۰۱ – پاسخ)

 • در پیمان‌های مشمول ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان مصالح موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است، اندازه‌گیری و بهای آن‌ها براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دو طرف باشد، در صورت وضعیت قطعی منظور می‌شود. به استناد مصوبه شورای عالی فنی به بهای مصالح فوق فقط هزینه بالاسری پیمان قابل اعمال می‌باشد و سایر ضرایب قرارداد تعلق نمی‌گیرد.

پرسش و پاسخ‌های چاپی

D2114800702

پرسش)

 این شرکت در اسفند ماه سال ۱۳۷۷ قراردادی در رابطه با ساخت و ساز ساختمان‌های موقت ترمینال فرودگاه گرگان با استانداری گلستان منعقد نمود و در حالیکه بیش از ۹۵٪ کارهای اجرای پروژه در موعد مقرر و طبق زمان مندرج در پیمان انجام شده بود کارفرمای محترم به دلایلی که هنوز برای این شرکت مشخص نیست، تصمیم گرفت طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان به قرارداد منعقده خاتمه دهد لذا در حال حاضر که صورت وضعیت قطعی تهیه و جهت رسیدگی به مهندسین مشاور پروژه تحویل گردیده است موضوعاتی ابهام برانگیز در رابطه با مسائل قراردادی بروز کرده که نیاز به توضیح و تفسیر کامل دارد، لذا از آن مدیریت محترم سندیکای ساختمانی تقاضامند است دستور فرمائید پاسخ سوال‌های مشروحه ذیل، بصورت مکتوب جهت این شرکت ارسال گردد.

۱-در صورتی که به پروژه‌ای طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شود برای تیرچه‌هایی که جهت سقف ساخته شده است و بلوک سقف نیز خریداری گردیده ولی سقف اجرا نگردیده باشد، هزینه جهت تیرچه و بلوک به چه صورت محاسبه و پرداخت می‌شود؟

۲-ورق‌هایی که برای ساخت ستون و تیر ورق‌ها بکار رفته آیا شمول بند ۴ فصل نهم دفترچه فهرست‌بها (صفحه ۴۶) می‌شود به عبارت دیگر آیا تعریف ردیف ۴ فصل نهم در مورد ورق‌ها نیز صادق است یا منظور شاخه‌های پروفیلی فابریک و ساخته شده می‌باشد (یعنی برای اتصال شاخه‌های استاندارد هیچگونه هزینه پرداخت نمی‌شود ولی برای اتصال شاخه‌های غیر استاندارد کلیه هزینه‌های اتصالی پرداخت می‌شود؟

۳-کلیه ستون‌های ساخته شده جهت این پروژه که از ورق به صورت قوطی ساخته شده‌اند، در فهرست‌بها هیچگونه ردیفی برای آن پیش بینی نشده است.

(توضیح آنکه در شرح ردیف ۴۰۴۰۱ در مورد ساخت ستون‌های به شکل قوطی ذکری به میان نیامده است)، لذا هزینه‌های متعلقه از چه ردیفی قابل پرداخت می‌باشد.

۴-اتصالات نبشی سپری و تسمه مورد استفاده جهت ساخت نشیمنگاه تیر ورق‌ها در ستون‌ها از ردیف ۹۰۷۰۲ قابل پرداخت است یا خیر؟

پاسخ)

خواهشمند است دستور فرمایید موضوعات مطرح شده را در نامه بررسی و نتیجه را به این دفتر اعلام فرمایند ضمناً در ارتباط با سوالات مندرج در نامه، نظر آن دستگاه را به نکات زیر که براساس فهرست‌بهای ابنیه سال ۷۷ تنظیم گردیده است جلب می‌نماید:

۱- با رعایت بند الف ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان بهای تهیه و کارگذاری میلگرد معرفی در تیرچه‌ها از ردیف مربوطه در فصل هفتم (به عنوان کارکرد) و بهای بلوک سقفی از پیوست (مصالح پایکار) فهرست‌بها قابل استخراج و درج در صورت وضعیت قطعی می‌باشد. در مورد تیرچه‌ها (بدون میلگرد) نیز پس از تعیین بها براساس موازین پیمان (ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان) مبلغ مربوطه در صورت وضعیت قطعی درج می‌گردد درضمن جمع کارهای انجام شده و مصالح پایکار نباید از مبلغ پیمان تجاوز کند.

۲- مفاد بند ۴ مقدمه فصل نهم مربوط است به اتصال شاخه‌های استاندارد (شاخه‌هایی از پروفیل آهن آلات با مقاطع مختلف کارخانه‌ای) و ارتباطی به اتصال حمال‌هایی که از ورق ساخته می‌شوند ندارد.

۳- در فهرست‌بها مزبور ردیفی برای تهیه و ساخت و نصب ستون از ورق فرم داده شده به صورت قوطی موجود نیست بنابراین چنانچه در حین اجرا به اقتضای پروژه و با تصویب کارفرما اجرای عملیات فوق به پیمانکار ابلاغ گردد موضوع قیمت جدید تلقی و تابع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان خواهد بود.

۴- با توجه به مفاد بند ۵-۴ مقدمه فصل نهم، تهیه، برشکاری و جوشکاری اتصالات واسط بین ستون‌ها و حمال‌ها در قیمت‌های ردیف‌های مربوط به تهیه و نصب ستون منظور گردیده‌اند.

D2114800802

پرسش)

با سلام در صورتی که ۱۲۵ درصد به پیمانکار ابلاغ شده باشد ولی کارهای اجرا شده قابل بهره‌برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند، آیا کار باید تحویل موقت شود یا قطعی؟ و استرداد ضمانت‌نامه‌ها به چه صورت می‌باشد.

پاسخ)

بازگشت به نامه شماره ۹/۷۶/۲۱۳-پ مورخ ۸۳/۵/۱۱ به آگاهی می‌رساند، در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید با توجه به بند ج ماده ۳۹ چنانچه (طبق بند الف ماده ۲۹) عملیات موضوع پیمان تا حد ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود ولی کارهای اجرا شده قابل بهره‌برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند، قرارداد طبق ماده ۴۸ خاتمه می‌یابد. به این ترتیب چنانچه هیچ یک از قسمت‌های کار پایان نیافته آماده بهره‌برداری نباشد کل کار طبق ماده ۴۱ تحویل قطعی خواهد شد. در این ارتباط باید توجه داشت که رفع نقص کارهای ناتمام، تابع بند الف ماده ۴۸ و بند د ماده ۳۲ می‌باشد و استرداد حسن انجام اینگونه کارها نیز از مقررات مذکور در ماده ۳۵ و تبصره ذیل آن تبعیت می‌نماید.

D2114800902

پرسش)

آیا به مصالح پایکار منظور شده در صورت وضعیت قطعی پیمان‌هایی که مشمول ماده ۴۸ گردیده‌اند هزینه‌های بالاسری و ضریب منطقه و ضریب پیشنهادی پیمانکار (اضافه یا کسر) تعلق می‌گیرد یا خیر؟

پاسخ)

بازگشت به نامه شماره ۴۵۴/۱۳۶۲۱۴ مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۰۴ اشعار می‌دارد: همانطور که در بند الف ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان قید گردیده کلیه مصالح و تدارکات موجود در کارگاه که طبق مشخصات بوده و برای اتمام کامل کار لازم باشد اندازه‌گیری شده و براساس موازین پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقدیم و در صورت وضعیت قطعی منظور می شود. بنابراین قراردادهایی که به استناد ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه داده می‌شوند مصالح پایکار در صورت وضعیت قطعی طبق موازین پیمان با اعمال کلیه ضرایب قانونی پیمان منظور می‌گردد.

D2114801002

پرسش)

با سلام آیا می‌توان به دلیل عدم اجرای تعهدات مالی کارفرما به پیمانکار در زمان مقرر، پیمانکار را به دلیل عدم توان فنی و مالی خلع ید کرد؟

پاسخ)

در صورتیکه کارفرما تعهدات مالی خود را نسبت به پیمانکار انجام نداده و پیمانکار مطالبات محرز شده‌ای از کارفرما داشته باشد، طبعاً نمی‌توان عدم توان مالی به پیمانکار نسبت داد. اصولاً بحث تشخیص عدم توان فنی و مالی پیمانکار و خلع ید به استناد آن از مقوله تعیین صلاحیت پیمانکار بوده و به نظر این دفتر باید پس از بررسی کل مسایل پروژه از جمله مطالبات بدیها و امکانات فنی پیمانکار در پروژه توسط این دفتر و تأیید از این دفتر بر عدم توان فنی و مالی پیمانکار می‌توان از این مورد برای خلع ید استفاده نمود.

D2114801102

پرسش)

در قراردادهایی که پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه می‌یابند، هزینه‌ها و خسارت‌هایی را که پیمانکار به منظور اجرایی موضوع پیمان در مقابل اشخاص ثالث داشته و پرداخت نموده است، به چه صورت منظور می‌شود.

پاسخ)

با سلام، بازگشت به نامه شماره ۸۸۳۰۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۸ به آگاهی می‌رساند: در قراردادهایی که پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه می‌یابند. براساس بند «د» ماده مزبور، کلیه هزینه‌ها و خسارت‌هایی را که پیمانکار به منظور اجرایی موضوع پیمان در مقابل اشخاص ثالث داشته و پرداخت نموده است، پس از رسیدگی و تایید کارفرما به حساب بستانکار پیمانکار منظور می‌شود.

D2114801202

پرسش)

احتراماً اعلام نظر فرمایید که در مواردی که پیش از اتمام کارهای موضوع یک قرارداد، کارفرما طبق ماده ۴۸ پیمان را خاتمه می‌دهد، نحوه تحویل موقت و قطعی به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ)

با سلام، بازگشت به نامه شماره ۱۰۱/۸۵۰۶۶-۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۸ به آگاهی می‌رساند، در مواردی که پیش از اتمام کارهای موضوع یک قرارداد، کارفرما طبق ماده ۴۸ پیمان را خاتمه می‌دهد،، آن قسمت از کارها را که ناتمام است طبق ماده ۴۱ تحویل قطعی و آن قسمت از کارها را که پایان یافته (تکمیل و آماده بهره‌برداری) باشد، طبق ماده ۳۹ تحویل موقت می‌گیرد. به عنوان مثال در مورد قراردادی با موضوع اجرای کامل ساختمانی مسکونی و اداری که در مرحله اجرای نازک کاری خاتمه یافته باشد کل کارهای انجام شده پروژه ناتمام تلقی و تحویل قطعی می‌گردد. بنابراین اتمام بخش‌هایی از کار نظیر فونداسیون، اسکلت، آجرچینی و…. را نمی‌توان به عنوان پایان قسمت‌هایی از کار تلقی و آن بخش‌ها را به صورت موردی تحویل موقت نمود.

D2114801302

پرسش)

این پیمانکار در یک پروژه اقدام به خرید قالب نموده است حال با توجه به ابلاغ ماده ۴۸ ش ع پ کارفرما قالب‌های پروژه را مطابق بند ج-۱ ماده ۴۸ از این شرکت خریداری نمی‌کند؟

پاسخ)

با سلام، بازگشت به نامه شماره ۱۱۱۲/۳۸۶۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۳ به آگاهی می‌رساند، در صورتی که شرایط عمومی پیمان جدید این شازمان منضم به قرارداد این پیمانکار باشد طبق ماده ۴۸ آن هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل (با توجه به شرایطی که در این ماده پیش بینی شده) به پیمانکار ابلاغ می‌کند، طبق بند ج-۱ ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان در مورد مصالح موجود در کارگاه به شرح زیر اقدام می‌شود:

مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است اندازه‌گیری و بهای آن‌ها براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد در صورت وضعیت قطعی منظور می‌شود. طبق تعریف بند ب ماده ۱۳ شرایط عمومی پیمان منظور از تجهیزات، دستگاه‌ها و ماشین آلاتی هست که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می‌ماند و مشمول ابزارهای اجرای کار از جمله قالب نمی‌باشد.

D2114801402

پرسش)

با سلام لطفا اعلام فرمائید که در صورت ابلاغ ماده ۴۸ به پیمانکار:

۱-بهای مصالح موجود در کارگاه که مطابق مشخصات بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده باشد به چه صورت به ایشان پرداخت می‌شود؟

۲-کدام یک از ضرایب پیمان به این مصالح پرداخت می‌شود؟

پاسخ)

با سلام، بازگشت به نامه شماره ۲۱/۱۱/۶۲۸۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ ضمن تذکر این نکته که در استعلام (پیرامون مسائل قراردادی پروژه‌های تابع ضوابط طرح‌های عمرانی) از این دفتر می‌بایست پروژه، کارفرما، پیمانکار و شرایط قراردادی مربوط به موضوع مورد سوال اعلام می‌گردد، نظر آن شرکت را به نکات زیر در مورد قراردادهای خاتمه یافته براساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان جلب می‌نماید:

۱-طبق بند ج ماده ۴۸، مصالح موجود در کارگاه که مطابق مشخصات بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده باشد براساس نرخ متعارف روز (در محل اجرای کار) در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد، به طور کامل در صورت وضعیت قطعی منظور می‌شود.

۲-به بهای مصالح موضوع بند ۱ تنها ضریب هزینه بالاسری پیمان اعمال می‌شود.

مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه کافیست واجد شرایطی باشند که در بند ۱ ذکر گردیده تا در موردشان طبق بند ۱ قسمت ج ماده ۴۸ ش.ع.پ عمل شود و موضوع ارتباطی با کاربری مصالح و تجهیزات مزبور در پروژه دیگر ندارد.

D2114801502

پرسش)

آیا به هزینه‌های دوره تعلیق کسورات قانونی تعلق می‌گیرد؟

پاسخ)

با سلام، بازگشت به نامه شماره ۱۰۴۴۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۱۴ به آگاهی می‌رساند : مبالغ مربوط به هزینه دوران تعلیق و خسارت عدم تحویل کارگاه (موضوع مواد ۴۹ و ۲۸ شرایط عمومی پیمان) مشمول کلیه کسورات قانونی متعلقه به پیمان مربوط می‌باشند.

D2114801602

پرسش)

با سلام لطفا اعلام نظر فرمایید که:

۱-در صورتی که محل تحویل به پیمانکار معارضی نظیر دستور توقف صادره از ناحیه شهرداری پیدا کند و موجب توقف اجرای کار شود، آیا کار مشمول تعلیق می‌باشد؟

۲-چنانچه کارهایی که به علت عدم رفع مشکلات معارض طبق ماده ۴۸ خاتمه یافته‌اند و بعلت ناتمامی کارها طبق ماده ۴۱ تحویل قطعی گردند آیا مصالح پایکار را باید خارج از صورت وضعیت پرداخت کرد؟

۳-با توجه به مفاد بند (ج-۱) تصویب نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت ۲۸۴۹۳ ه مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۱ مبنی بر استهلاک کامل مبلغ پیش پرداخت کار خاتمه یافته (ماده ۴۸ شده) نیازی به تصویب صورت وضعیت قطعی و تنظیم صورت حساب نهایی دارد؟

پاسخ)

با سلام، با توجه به مجموعه مسایل مطرح شده، نکات زیر را که براساس ضوابط حاکم بر پروژه‌های عمرانی تنظیم گردیده است به آگاهی می‌رساند.

۱-در صورتی که محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند (نظیر دستور توقف صادره از ناحیه شهرداری) و موجب توقف اجرای کار شود، کار مشمول تعلیق بوده کارفرما هزینه‌های بالاسری پیمانکار در دوران تعلیق را (حداکثر برای مدت ۶ ماه) طبق بند ب ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان باید در وجه پیمانکار پرداخت نماید.

۲-چنانچه کارهایی که به علت عدم رفع مشکلات معارض طبق ماده ۴۸ خاتمه یافته‌اند به علت ناتمامی کارها طبق ماده ۴۱ تحویل قطعی گردند صورت وضعیت قطعی با منظور نمودن مصالح (موضوع بند ج-۱ ماده ۴۸) طبق ماده ۴۰ تهیه و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بدیهی است پیمانکار برای تعیین و تکلیف آن قسمت از اعتراض خود (موارد اعتراضی که مستند و مستدل، ظرف یک ماه از تاریخ وصول صورت وضعیت به آگاهی کارفرما رسیده) که مورد قبول کارفرما واقع نمی‌شود می‌تواند طبق بند ج ماده ۵۳ اقدام نملید. ضمناً پیمانکار مجاز به خروج مصالح پایکار پرداختی مندرج در صورت وضعیت قطعی از کارگاه نیست.

۳-با توجه به مفاد بند (ج-۱) تصویب نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت ۲۸۴۹۳ ه مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۱ مبنی بر استهلاک کامل مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت، مستهلک نمودن پیش پرداخت کار خاتمه یافته (ماده ۴۸ شده) نیازی به تصویب صورت وضعیت قطعی و تنظیم صورت حساب نهایی (موضوع ماده ۵۱) ندارد.

D2114801702

پرسش)

با سلام به مصالح پایکاری که در بند ج-۱ ماده ۴۸ عنوان شده است با توجه به اینکه پیمانکار در این خصوص هزینه‌های جانبی پرداخت نموده و در صورت لحاظ نمودن در صورت وضعیت قطعی از آن کسورات قانونی (بیمه و مالیات) نیز کسر می‌شود آیا ضریب بالاسری به آن اعمال می‌گردد؟

پاسخ)

بازگشت به نامه شماره ۳۷۶-۰۳-۷۱۷-ب ط – ۶۴۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۹ چنانچه قرارداد مذکور از محل اعتبار طرح‌های عمرانی اجرا می‌شود در مورد بند ج-۱ ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان جدید اگر پیوست پیمان است به آگاهی می‌رساند موضوع ضریب بالاسری در خصوص بند یاد شده مسکوت و ذکر نشده است لذا با توجه به درخواست‌های واصله به این دفتر مراتب از شورای عالی فنی استفسار گردیده و شورای مزبور با اعمال ضریب بالاسری (هزینه بالاسری) پیمان به بهای مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است و در صورت وضعیت قطعی منظور می‌شود موافقت نمود.

D2114801802

پرسش)

آیا پیمانکار در زمان تعلیق می‌تواند درخواست ماده ۴۸ نماید؟

پاسخ)

با احترام،بازگشت به نامه شماره ۸۴۰۴/۲۳۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۱ به آگاهی می‌رساند:

طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان کارفرما می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند و پیمانکار ملزم به رعایت آن می‌باشد و حق درخواست ماده ۴۸ از این بابت را ندارد ولی در صورتی که مدت تعلیق در ادامه تعلیق ابلاغی، نیاز به تمدید داشته باشد کارفرما می‌تواند با موافقت پیمانکار ادامه تعلیق را حداکثر تا سه ماه دیگر با شرایط مندرج در ماده ۴۹ افزایش دهد و در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ عمل می‌شود.

D2114801902

پرسش)

آیا به مصالح پایکار منظور شده در صورت وضعیت  قطعی پیمان‌هایی که مشمول ماده ۴۸ گردیده‌اند هزینه‌های بالاسری و ضریب منطقه‌ و ضربی پیشنهادی پیمانکار (اضافه یا کسر) تعلق می‌گیرد یا خیر؟

پاسخ)

بازگشت به نامه شماره ۴۵۴/۱۳۶۲۱۴ مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۰۴ اشاره می‌دارد:

همانطوری که در بند الف ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان قید گردیده کلیه مصالح و تدارکات موجود در کارگاه که طبق مشخصات بوده و برای اتمام کامل کار لازم باشد اندازه‌گیری شده و براساس موازین پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقدیم و در صورت وضعیت قطعی منظور می‌شود. بنابراین قراردادهایی که به استناد ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه داده می‌شوند مصالح پایکار در صورت وضعیت قطعی طبق موازین پیمان با اعمال کلیه ضرایب قانونی پیمان منظور می‌گردد.

D2114802002

پرسش)

آیا می‌توان به دلیل عدم اجرای تعهدات مالی کارفرما به پیمانکاردر زمان مقرر، پیمانکار را به دلیل عدم تان فنی و مالی خلع ید کرد؟

پاسخ)

در صورتیکه کارفرما تعهدات مالی خود را نسبت به پیمانکار انجام نداده و پیمانکار مطالبات محزر شده‌ای از کارفرما داشته باشد، طبعاًنمی‌توان عدم توان مالی به پیمانکار نسبت داد.

اصولاً بحث تشخیص عدم توان فنی و مالی پیمانکار و خلع ید به استناد آن از مقوله تعیین صلاحیت پیمانکار بوده و به نظر این دفتر باید پس از بررسی کل مسایل پروژه از جمله مطالبات بدیها و امکانات فنی پیمانکار در پروژه توسط این دفتر و تایید از این دفتر بر عدم توان فنی و مالی پیمانکار می‌توان از این مورد برای خلع ید استفاده نمود.

9 دیدگاه برای “ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان

 1. حمید رضا سالاری :

  روز شما به خیر. کارفرمایی ۱۲۵ درصد را به پیمانکار ابلاغ کرده و کار تا سقف ۱۲۵ درصد اولیه انجام شده. مدت زمان قرارداد به پایان رسیده ولی کارها آماده بهره برداری نمی باشد. و می بایستی تا سقف ۱۶۰ دصد کارکرد تا کارها تکمیل شود. در اینصورت اگر کارفرماموافق تمدید زمانی نباشد و اعلام نماید که زمان خاتمه یافته و قرارداد تمدید نمی شود، آیا این موضوع مشمول ماده ۴۸ می شود و بایستی کلیه کارهای ناتمام تحویل دائم شوند. لازم به توضیح است که پیمانکار تقاضای تمدید ۳ ماهه جهت تکمیل کار را داده ولی کارفرما موافقت ننموده است.

  • امیر مطلق :

   درود، پیمان به محض عبور از حد ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه، منفسخ می شود. در این حالت قرارداد را باید حمل بر خاتمه پیمان دانست، و اگر کارها قابل بهره برداری نباشند، تحویل قطعی خواهند شد.

 2. گوهری :

  با عرض سلام وتشکر ،درهنگام ابلاغ ماده ۴۸ ،برای (آیتم برآورد قیمت ومحاسبه مصالح بازیافتی ) وتملک کانتینر وساختمانهای پیش ساخته پیمانکار واستفاده از آنها برای ادامه کار پیمانکار بعدی در اشاره ای نشده ، لطفا راهنمایی بفرمایید

 3. امیر علی :

  سلام
  پیمانکار توسط کارفرما 48 شده و چند تن آهن آلات در کارگاه دارد که در صورت وضعیت های ماقبل قطعی تمام پول آنرا دریافت کرده اما نصب نکرده است و در کارگاه دپو شده است
  حال با توجه به پرداخت هزینه ساخت این آهن آلات به پیمانکار، مالک آن چه کسی است کارفرما و یا پیمانکار
  و اینکه پیمانکار ادعا دارد این آهن آلات مصالح پای کار او بوده و می بایست مطابق قیمت مد نظر او آنرا در صورت وضعیت قطعی لحاظ کند
  لطفا راهنمایی فرمایید

 4. حامد :

  سلام یه پروژه داشتم برج ۳ سال ۱۴۰۰ کمیته پیمان کارفرما رو محکوم کرده به ماده ۴۸ ولی کارفرما ۱۶ماه بعدابلاغ کرده تکلیف چیه بابت هزینه های این ۱۶ماه شامل نگهبان و.. الان باید تمام تاخیرات مجاز بشه؟

 5. یحیی :

  ایا پروژه ای با بیش از ۲۵ درصد کاهشی نسبت به براورد اولیه و افزایش برخی از ایتم های مقادیر نسبت به پیمان، پیمانکار با توجه به اینکه ایتم های سود اور ان بیش از ۲۵ درصد نسبت به براورد اولیه حذف گردید و کارکرد پیمانکاربا توجه به براورد و نقشه اولیه ۳هزار متر محوطه سازی هست انجام داده از ادامه کار اجتناب میکند درخواست ۴۸ کار کرده میشود

 6. علی :

  با سلام و خسته نباشد در مورد اعمال ماده 48 اگر پیمانکار نصف قرارداد کارکرد داشته باشد و اعمال ماده 48 صورت گیرد ایا 25 درصد اضافه کار طبق قرارداد اعمال میشود یا کارکرد ان صورت وضعیت باید انجام شود ممنونم چون پیانکار اول کار به دلیلی 25درصد اضافه پر شده براش ولی بعدا اعمال ماده 48ده مثال قرارداد 400میلیون بود در صورت اتمام کار 100 میلون 25درصد اضافه کار پر میکنه ولی الان 200میلیون کارکرده و اضافه کار همون 100 انجام شده موردی نداره ممنونم

 7. علی محمد :

  سلام و عرض ادب در مورد اعمال ماده 48 اضافه کار 25 درصد بر اساس کارکزد پیمانکار است یا قرارداد ممنونم پاسخ دهید

 8. user-1684048331 :

  سلام و خسته نباشید
  پروژه ای داشتم که مدت اولیه پیمان آن 1 سال بود از طرفی سقف قیمت جدید که 10 درصده را پر کردیم و درخواست 48 کردیم حالا که میخواهیم تاخیرات را مجاز کنیم کارفرما بهمون گفته مدت اولیه شما به خاطر اینکه درخواست 48 دادید متناسب با مقادیری که کار کردید کم می شود آیا این حرف کارفرما درست است یا خیر؟
  با تشکر، آیا مدرکی برای رد حرف کارفرما وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

ورود | عضویت
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

دیگر از اعمال تغییرات ۲۵% به یک آیتم نترسید

آیا‌ اعمال تغییرات تا سقف ۲۵% مبلغ، به یک آیتم خاص، قانونی است؟