ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌های چاپی

D2112000102

پرسش)

با توجه به تعهد پیمانکار به تهیه مصالح مرغوب و انجام مطالعه کافی در خصوص امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح، چنانچه منابع تهیه مصالح در اسناد و مدارک پیمان و یا بعداً معین نشده باشد، تکلیف به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ)

باسلام، بازگشت به نامه شماره ۳۹۶۵/گ/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۱ به آگاهی می‌رساند در قراردادهای تابع ضوابط طرح‌های عمرانی که براساس شرایط عمومی پیمان جدید منعقد شده‌اند با توجه به مفاد بند ب ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان، اگر معادن و منابع تهیه مصالح (نظیر شن و ماسه) در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده یا بعداً معین باشد باید از همان معادن و منابع (با رعایت تطبیق نمونه مصالح با مشخصات فنی) تهیه گردد. در عین حال با توجه به تعهد پیمانکار به تهیه مصالح مرغوب و انجام مطالعه کافی در خصوص امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح، چنانچه منابع تهیه مصالح در اسناد و مدارک پیمان و یا بعداً معین نشده باشد، پیمانکار موظف است منابع و معادن تهیه مصالح پیشنهادی خود را به مهندس مشاور اعلام نماید.

D2112000202

پرسش)

اگر دستگاه اجرایی در نظر داشته باشد که اقلامی از مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را به هزینه خود تامین و در اختیار پیمانکار قرار دهد یا تسهیلاتی برای آنها تهیه نماید هزینه آن به چه صورت محاسبه و آیا تعدیل به آن تعلق می‌گیرد؟

پاسخ)

بازگشت به نامه شماره ۶۵۳۹/۲۳۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۳ به آگاهی می‌رساند:

در بند ۵-۳ پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲ – ۱۰۸۸ / ۱۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ (دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات مربوط به آنها) قید گردیده، اگر دستگاه اجرایی در نظر دارد اقلامی از مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را به هزینه خود تامین کند و در اختیار پیمانکار قرار دهد یا تسهیلاتی برای تهیه آنها فراهم نماید، اقلام مورد نظر و در صورت لزوم، شرایط واگذاری آنها را در ماده «۲۰-ب» به صورت روشن، پیش‌بینی می‌کند. در این ارتباط موضوع مصالح مزبور از لحاظ مقدار و قیمت برابر با نرخ تهیه آنها در بازار در تاریخ برگزاری مناقصه (شامل قیمت تهیه مصالح، بارگیری و حمل تا محل تحویل به پیمانکار و هزینه تخلیه آنها) تعیین و منضم به اسناد و مدارک مناقصه می‌گردد.

 اگر قرارداد در سال ۱۳۸۲ و یا سال‌های بعد و یا براساس فهرست‌بهای سال ۱۳۸۲ و یا سال‌های بعد از آن منعقد شده و قرارداد مشمول پرداخت تعدیل باشد و در قرارداد کارفرما مصالح مذکور را با نرخ ثابت تعهد کرده است موضوع تابع بند (۳) بخشنامه شماره ۷۲۰۸ /۵۴ – ۷۵۹۸ /۱۰۲ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۰ می‌باشد به این ترتیب که باید بهای مصالح تحویل شده با نرخ ثابت، با استفاده از دستورالعمل تعدیل آحاد بها، با شاخص دوره سه ماهه‌ای که مصالح تحویل شده با نرخ ثابت، با استفاده از دستورالعمل تعدیل آحاد بها، با شاخص دوره سه ماهه‌ای که مصالح یاد شده در صورت وضعیت منظور شده است تعدیل شده و مبلغ تعدیل به دست آمده از صورت وضعیت پیمانکار کسر شود.

پرسش و پاسخ‌های سندیکای ساختمانی

ماده 20 شرایط عمومی پیمان

تاریخ: ۷۶/۷/۲۰

شماره: ۵۴/۳۵۵۸

بسمه تعالی

انجمن شرکت‌های ساختمانی

بازگشت بنامه شماره ۳۲۳۶۲/۱۰۱/۷۶ مورخ ۲۲/۶/۷۶ اشعار می‌دارد:

۱- اصولا تاریخ پرداخت به پیمانکارتاریخ صدور چک است مگر آن که بدلایلی کارفرما چک را بموقع تحویل پیمانکار نداده باشد که در اینصورت تاریخ سند دریافت چک ملاک تاریخ پرداخت می‌باشد،

۲- براساس ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان چنانچه تحویل مصالح در انحصار دولت باشد و کار فرما تسهیلات لازم را جهت تهیه آن مصالح فراهم می‌آورد. در آن صورت هرگاه پیمانکار پیگیری‌های لازم را جهت تحویل مصالح نموده ولی تا خیراتی در تحویل مصالح بوجود آید تاخیرات مزبور مجاز تلقی می‌گردد .

سید علی طاهری

سرپرست دفتر امور‌ فنی و تدوین معیارها

ماده 20 شرایط عمومی پیمان

پرسش

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۲

شماره: ۹۱/۴۶۰۸۶

«بنام خدا»

جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی

ریاست محترم امورنظام فنی-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

موضوع: تامین آب و برق کارگاه در دوره اجرا

پس از سلام

پیرو نامه شاره ۹۱/۷۱۰۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ به پیوست نامه شماره۲۱۶۰-۹۱۰۰ مورخ ۹۱/۰۷/۱۶ شرکت رکیندژ در ارتباط با موضوع ارسال و به استناد ماده ۲۰-الف شرایط شرایط خصوصی پیمان منعقد و در ارتباط با نحوه نحوه تامین آب و برق کارگاه در دوره اجرا موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

  1. قرارداد بر اساس ضوابط طرح‌های عمرانی منعقد و نسبت به تامین آب و برق کارگاه در دوره اجرا پیش بینی اضافی به عمل نیامده است.
  2. مفاد ماده ۲۰-الف شرایط خصوصی پیمان در ارتباط با موضوع تصریح می‌نماید «پیمانکار می‌تواند از انشعابات داخل محوطه به هزینه خود استفاده نماید، هزینه‌های مربوط به لوله‌کشی و کابل‌کشی برق و تلفن از محلی که کارفرما در محوطه کارگاه تحویل می‌نماید، به عهده پیمانکار است.»
  3. در مرحله اجرا، تعهدات کارفرما مربوط به تحویل انشعابات در داخل محوطه، تحقق نیافته است.
  4. پیمانکار نسبت به تامین انشعابات برق با نسب ترانسفورماتور، اقدام و آب مصرفی را نیز از خارج سایت تهیه و حمل نموده است.

با بررسی به عمل آمده، به نظر این انجمن با توجه به تاممین انشعابات برق و هزینه آب مصرفی که از خارج کارگاه تامین و حمل شده است لازمست کلیه هزینهه‌های تجهیز، پیس بینی شده در قرارداد پیمانکار پرداخت گردد.

تقاضا دارد در صورت تایید، مراتب را جهت ابلاغ به شرکت رکیندژبه این انجمن اعلام نمایند، در غیر این صورت از ارشدی که به عمل می‌آورند کمال تشکر را دارد.

با تقدیم احترام

محمد عطاردیان

دبیر

ماده 20 شرایط عمومی پیمان

پاسخ

تاریخ : ۱۳۹۱/۰۹/۱۳

شماره: ۲۵/۵۸۰۸۸

بسمه تعالی

دبیر محترم انجمن شرکت‌های ساختمانی

موضوع: تامین اب و برق

باسلام

بازگشت به نامه شماره ۴۶۰۸۶-۹۱مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ به آگاهی می‌رساند:

۱- طبق ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان تأمین آب، برق، سوخت و مخابرات و بطور

کلی تجهیز کامل کارگاه به نحوی که برای اجرای کار طبق اسناد و مدارک پیمان لازم است به عهده پیمانکار است، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان به ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد.

۲- تأمین آب کارگاه و شبکه آبرسانی داخل کارگاه و تأمین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه جزو ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه محسوب و هزینه‌های آن در قالب تجهیز و برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت می‌گردد. 

۳- هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای کار، در بهای واحد ردیف‌ها در فصل‌های مربوط محاسبه شده است و از این بابت هزینه‌ای در ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی‌شود.

غلامحسین حمزه مصطفوی

رییس امور نظام فنی

2 دیدگاه برای “ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان

  1. user-1687850322 :

    اگر قسمتی از تجهیزکارگاه طبق درخواست کارفرما در پروژه باقی بماند هزینه آن به چه صورت پرداخت میگردد و در هزینه برچیدن کسوراتی میبایست انجام پذیرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

ورود | عضویت
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

دیگر از اعمال تغییرات ۲۵% به یک آیتم نترسید

آیا‌ اعمال تغییرات تا سقف ۲۵% مبلغ، به یک آیتم خاص، قانونی است؟