ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌های رایج سازمان برنانه

ماده 49 شرایط عمومی پیمان

۰۱۴۹۰۱- پرسش)

 • آیا هزینه تعلیق به پیمانکار به تعلیق‌هایی که در مدت اولیه پیمان ابلاغ گردیده پرداخت می‌گردد یا خیر؟ هزینه‌های بالاسری در دوره تعلیق چگونه محاسبه می‌گردد؟

۰۱۴۹۰۱- پاسخ)

 • در قراردادهای تابع ضوابط طرح‌های عمرانی که با استفاده از شرایط عمومی پیمان جدید منعقد شده‌اند، بموجب ماده ۴۹، کارفرما می‌تواند در مدت پیمان که عبارتست از: “مدت مندرج در بند ب ماده ۴ موافقتنامه و تغییرات احتمالی براساس ماده ۳۰ “، برای یکبار و حداکثر سه ماه کار را معلق کند، بنابراین ابلاغ تعلیق، محدود به مدت اولیه نمیباشد، در ضمن برای محاسبه هزینه های بالاسری دوران تعلیق (پیمان‌هایی که در اسناد و مدارکشان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه مزبور نشده است) کارهایی که در حین اجرا بطور کامل معلق شده‌اند، کارفرما ماهانه مبلغی معادل ۱۰ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه (حاصل تقسیم مبلغ اولیه به مدت اولیه پیمان) را به پیمانکار می‌پردازد. بنابراین در این حالت خارج قسمت کارکرد نهایی به مدت واقعی انجام کار ملاک عمل نیست.
ماده 49 شرایط عمومی پیمان

۰۱۴۹۰۲- پرسش)

 • منظور از عبارت “به تناسب مبلغ کار متوقف شده” در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان در محاسبه هزینه‌های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق بطور واضح چیست؟

۰۱۴۹۰۲ پاسخ )

 • مورد قراردادهای منعقده با شرایط عمومی پیمان جدید (که در شرایط خصوصی آنها هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه‌های بالاسری پیمانکار برای دوره تعلیق نشده است چنانچه در مدت پیمان، بعنوان مثال ۴۰ درصد از کار باقیمانده طبق ماده ۴۹ معلق گردد ولی بقیه کار ادامه داشته باشد، کارفرما ماهانه معادل ۴ درصد (۴ = ۴۰٪ *۱۰) متوسط کارکرد فرضی را طبق ماده ۴۹ به پیمانکار می‌پردازد. توضیح اینکه در صورت ابلاغ تعلیق در مدت پیمان، میزان هزینه بالاسری دوره تعلیق پیمانکار ارتباطی با میزان کار انجام شده در زمان ابلاغ تعلیق ندارد.
ماده 49 شرایط عمومی پیمان

۰۱۴۹۰۳- پرسش)

 به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت۱۴۸۹۸ ه مورخ ۷۵/۰۴/۰۴ هیأت وزیران) فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن سال ۱۳۸۳ از نوع گروه اول (لازم الاجراء) که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است ابلاغ گردیده و فاقد فهرست دستمزد نیروی انسانی و هزینه‌های ساعتی ماشین‌آلات مربوط به آن می‌باشد. با توجه به تعلیق کارگاه بر اساس ضوابط ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان جدید و نیاز به مشخص شدن دستمزد نیروی انسانی و هزینه ساعتی ماشین‌آلات برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می‌شوند، هزینه‌های تعلیق چگونه محاسبه و پرداخت می‌گردد؟

۰۱۴۹۰۳- پاسخ)

 در قراردادهای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که براساس شرایط عمومی پیمان، پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳، در صورت احراز شرایط تعلیق به استناد ماده ۴۹ توسط کارفرما، چنانچه در شرایط خصوصی پیمان روشی برای پرداخت هزینه‌های تعلیق پیش بینی نشده باشد، این هزینه‌ها بر طبق ماده مذکور تعیین و به پیمانکار پرداخت می‌شود.

ماده 49 شرایط عمومی پیمان

۰۱۴۹۰۴- پرسش)

 • در صورتی که ماشین آلات موجود در کارگاه در زمان تعلیق مورد نیاز پروژه نباشد آیا کارفرما می‌تواند هزینه‌ای بابت آن‌ها پرداخت ننماید؟

۰۱۴۹۰۴- پاسخ)

 • در قراردادهای منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان جدید اگر مطابق شرایط بند (الف) ماده ۴۹ ، کارفرما تعلیق را به پیمانکار ابلاغ نموده باشد، آن تعداد از ماشین آلاتی که با توجه به برنامه زمان بندی اجرای کار مورد نیاز کار باشد ولی از طرف کارفرما برای خروج آنها از کارگاه به پیمانکار ابلاغی به عمل نیامده باشد و در دوران تعلیق درکارگاه باقی می‌مانند، اجاره مربوط به دوران توقف ماشین آلات یاد شده طبق بند (ج) ماده ۴۹ پرداخت می‌شود.
ماده 49 شرایط عمومی پیمان

۰۱۴۹۰۵- پرسش)

 چنانچه به دستور کارفرما، عملیات اجرایی پروژه، برای مدت معین بدون تادیه هزینه‌های دوران توقف، معلق و متوقف شود، آیا هزینه‌های دوران توقف برای دوره مازاد بر مدت تعیین شده براساس ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان قابل محاسبه است یا خیر؟

۰۱۴۹۰۵- پاسخ)

 طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان کارفرما می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را به شرحی که در بند (الف) ماده ۴۹ مذکور آمده برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند. درصورتی که تعلیق بیش از ۳ ماه ضروری باشد کارفرما می‌تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه با شرایط یاد شده افزایش دهد. درصورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته و بر طبق ماده ۴۸ عمل می‌شود. نظر به این که در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان حداکثر مدت تعلیق شش ماه تعیین شده، اگر مازاد بر شش ماه یاد شده پیمانکار به کار ادامه دهد، هیچگونه هزینه‌ای از بابت تعلیق اضافه بر شش ماه به او تعلق نمی‌گیرد.

پرسش و پاسخ‌های چاپی

D2114900602

پرسش)

با سلام آیا اعمال تعلیق‌های مکرر در زمان‌های مختلف (در مدت پیمان) و محاسبه مدت زمان تعلیق و پرداخت هزینه آن در پایان کار پروژه در انطباق با اختیارات کارفرما می‌باشد؟

پاسخ)

با سلام؛ بازگشت به نامه شماره ۳۷۸۵-۱/۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۹ همانگونه که طی نامه شماره ۵۱۳/۲۱۰۳۸۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۵ به وضوح مطرح گردیده در قراردادهای منعقده با شرایط عمومی پیمان جدید کارفرما در مدت پیمان تنها یک بار و حداکثر سه ماه (و با موافقت پیمانکار حداکثر ۳ ماه دیگر علاوه بر آن) می‌تواند کارگاه را معلق و هزینه مربوط را پرداخت نماید. بنابراین اعمال تعلیق‌های مکرر در زمان‌های مختلف (در مدت پیمان) و محاسبه مدت زمان تعلیق و پرداخت هزینه آن در پایان کار پروژه در انطباق با اختیارات کارفرما مصرح در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان نبوده تعطیلی‌های (خارج از قصور پیمانکار) مکرر مازاد بر یک بار تعلیق موضوع ماده ۴۹، با مسئولیت کارفرما ممکن است موجب تمدید مدت پیمان گردد.

D2114900702

پرسش)

با سلام چنانچه هیچگونه پیش بینی در اسناد و مدارک پیمان برای پرداخت هزینه تعلیق نشده باشد مبنی پرداخت به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ)

با احترام، بازگشت به نامه س ۸۴/۱۰۲/۳۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۹ نظر آن شرکت را به نکات زیر که مورد قراردادهای طرح‌های عمرانی منعقده فهارس‌بهای پایه (سال‌های ۷۷ الی ۸۳) و شرایط عمومی پیمان جدید نافذ می‌باشد جلب می‌نماید:

۱-چنانچه هیچگونه پیش بینی در اسناد و مدارک پیمان برای پرداخت هزینه تعلیق نشده، ابلاغ تعلیق کامل کار پس از آغاز عملیات موضوع پیمان و براساس ماده ۴۹ انجام گرفته باشد، ماهانه معادل ۱۰ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه (حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان ) به پیمانکار پرداخت می‌گردد. محاسبات هزینه تعلیق مزبور ارتباطی با مدت های تأخیر مجاز و تمدید مدت پیمان ندارد. در ضمن پرداخت هزینه تعلیق، با توجه به بند د ماده ۴۹، در صورت موافقت پیمانکار با افزایش مدت آن به میزان سه ماه، حداکثر برای مدت ۶ ماه قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود و علاوه بر آن هیچ گونه پرداختی تحت عناوینی نظیر حفاظت از تجهیزات، تأسیسات و اموال کارفرما به پیمانکار مجاز نمی‌باشد.

۲-اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که (در دوران تعلیق) در کارگاه باقی می‌مانند. براساس توافق طرفین (پیمانکار و کارفرما) به پیماکار پرداخت می‌شود. چنانچه پیمانکار بر پایه تصمیمات کارفرما، اقدام به خروج  ماشین آلات به کارگاه (پس از شروع مجدد کار) نمی‌توان پرداخت اضافه‌ای (علاوه بر مبلغ مقطوع ردیف مربوطه تجهیز و برچیدن کارگاه فهرست‌بهای منضم به پیمان) به پیمانکار انجام داد و چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد این پرداخت اضافه را انجام دهد باید قبلا مجوز لازم را از مرجع مربوط (لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶) اخذ نماید.

D2114900802

پرسش)

در صورتیکه کارفرما به پیمانکار بنا به دلایلی ماده ۴۶ را ابلاغ نماید در زمان بین اعلام تا ابلاغ ماده مذکور آیا مانند تعلیق عمل می‌گردد؟

پاسخ)

با احترام عطف به نامه شماره ۶۶۷۹۷-۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۱ به آگاهی می‌رساند، ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان تصریح شده، در صورتی که کارفرما پیمان را مشمول فسخ ماده ۴۶ تشخیص دهد نظر خود را با ذکر یک یا چند مورد از حالت‌های درج شده در ماده ۴۶ که بر آن اساس پیمانکار را مشمول فسخ می‌داند به اطلاع وی می‌رساند و پیمانکار مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما نظر خود را در مورد تصمیم کارفرما به اطلاع او برساند. اگر ظرف مهلت تعیین شده پاسخی از پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند فسخ پیمان طبق ماده ۴۶ قابل ابلاغ به پیمانکار خواهد بود ولی قبل از ابلاغ فسخ به پیمانکار باید موضوع فسخ به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر با بالاترین مقام سازمان کارفرما بررسی و تایید و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد، در این مرحله فسخ ماده ۴۶ به پیمانکار ابلاغ می‌گردد. حدفاصل زمانی ابلاغ ماده ۴۶ به پیمانکار، از زمان تصمیم کارفرما تا زمان رای هیات سه نفره و تایید وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما پیمانکار موظف است کارهای براساس مفاد قارداد اجرا نماید و زمان مذکور از مصادیق تعلیق (ماده ۴۹) محسوب نمی‌گردد.

D2114900902

پرسش)

در خصوص بخشنامه شماره ۱۷۱/ش ف مورخ ۱۳۶۰/۰۷/۲۶ شورای عالی فنی در خصوص اعمال تعلیق به کارهای انجام شده، آیا بخشنامه فوق ملغی گردیده است؟ در این صورت تاریخ ملغی شدن را اعلام فرمایید. در صورتی اینکه بخشنامه فوق ملغی گردیده ولی در شرایط خصوصی قراردادی به آن اشاره گردیده باشد استناد به آن صحیح می‌باشد؟

پاسخ)

ابلاغ شماره ۲۵۵۹/د ف ش /۵ مورخ ۷۹/۰۵/۰۵ جایگزین مصوبه شماره ۱۷۱/ش ف د مورخ ۱۳۶۰/۰۷/۲۶ برای پیمان‌های مشمول تعدیل آحاد‌بها (منعقده براساس شرایط عمومی پیمان قدیم) گردید. در پیمان‌های منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید (موضوع بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸) هزینه‌های بالاسری پیمان در دوران تعلیق در ماده ۴۹ پیش بینی شده است.

D2114901002

پرسش)

در صورتی که در زمان تعلیق شرایط جوی اجازه کار را به پیمانکار ندهد آیا کارفرما می‌تواند تعلیق را تمدید نماید؟

پاسخ)

با احترام بحث شرایط جوی، ارتباطی به موضوع تعلیق ندارد کما اینکه چنانچه تعلیقی نیز وجود داشته باشد ولی شرایط جوی اجازه کار به پیمانکار ندهد، معطلی یا تعطیلی کارگاه جزو تأخیرات مجاز و یا تعلیق کار محسوب نمی‌شود. از طرف دیگر در صورت ابلاغ تعلیق طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان، ممکن است برنامه زمانی تفضیلی اجرای کار تغییر پیدا کند بنابراین در تاریخی که مدت تعلیق ابلاغی به پایان می‌رسد، کارگاه آماده کار است اما چنانچه وضعیت آب و هوا در تاریخ مذکور (ناشی از ابلاغ تعلیق و در نتیجه تغییر برنامه زمانی تفضیلی اجرای کار اولیه) اجازه شروع کار را ندهد، شرایط مزبور در برنامه زمانی تفضیلی جدید اجرای کار (طبق نظر مهندس مشاور تهیه و به اصلاح و تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌شود) می‌تواند مورد نظر قرار گیرد.

D2114901102

پرسش)

با سلام در صورتیکه در شهرستان‌های شمال کشور به دلیل بارش‌های برف و باران سبب تعطیلی کارهای اجرایی گردد آیا قرارداد مشمول ماده ۴۹ تعلیق می‌شود؟

پاسخ)

با سلام بازگشت به نامه شماره ۳۸/۴۱/۱۷/۳۶۶۸۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ به آگاهی می‌رساند رکورد و محدودیت های اجرایی ناشی از سرما و یخبندان زمستانی جزو مواردی است که اصولا می‌بایست در برنامه زمانی تفضیلی اجرای کار منظور گردد و چنانچه پیش بینی در برنامه زمانی در این خصوص به عمل نیامده باشد موضوع مشمول تغییراتی خواهد بود که با رعایت برنامه زمانی کلی پروژه طبق بند ج ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان در برنامه زمانی تفضیلی اعمال گردد. بنابراین رکورد فعالیت اجرایی در مدت یخبندان زمستانی، از مصادیق شمول تعلیق موضوع ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان نمی‌باشد.

D2114901202

پرسش)

با سلام هرگاه سقف مدت تعلیق تحقق نیافته ولی پس از پایان دوره تعلیق در مهلت تعیین شده جهت شروع مجدد کارگاه بهر دلیلی خارج از قصور پیمانکار (مانند شرایط جوی) امکان آغاز مستمر فعالیت‌ها اجرایی مانند دوره قبل از تعلیق نباشد (و یا بطور موردی و مجرد در این فاصله در برخی آیتم ها عملیات اجرایی انجام شود) تا زمان رسیدن کارگاه به شرایط متناسب (همانند دوره قبل از تعلیق) آیا هزینه بالاسری تعلیق این زمان پرداخت می‌شود یا خیر؟

پاسخ)

با احترام، بازگست به نامه شماره ۱۰۱/۶۷۶۵۹-۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۵ به آگاهی می‌رساند بحث شرایط جوی ارتباطی به موضوع تعلیق ندارد کما اینکه چنانچه تعلیقی نیز وجود ندارد ولی شرایط جوی اجازه کار با پیمانکار ندهد، با استناد بند ج ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان این شرح : محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا ، بارندگی و امکان اجرای کار در فصل های مختلف سال با توجه به آمار ۲۰ سال پیش از تاریخ ارایه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار، اطلاع یافته است، معطلی یا تعطیلی کارگاه جزو تاخیرات مجاز و یا تعلیق کار محسوب نمی‌شود.

D2114901302

پرسش)

با سلام با توجه به اینکه در بند ه ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی آمده است (هرگاه عوامل موجب تعلیق کار بر طرف شود) کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه تاریخ شروع محدد کار به پیمانکار ابلاغ می‌کند. خواهشمند است دستور فرمائید چگونگی پرداخت هزینه بالاسری پیمانکار در مهلتی که برای آماده نمودن کارگاه برای شروع مجدد تعیین می‌گردد را اعلام نمایید.

پاسخ)

براساس ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان جدید، کارفرما در مدت پیمان می تواند راسا یک بار و حداکثر به مدت سه ماه اجرای کار را معلق کند و در صورت ضرورت، با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر ۳ ماه ازایش دهد و به تبع آن هزینه‌های تعلیق متعلقه مربوط را حداکثر تا سقف مدت‌های تعلیق تحقق یافته مزبور پرداخت نماید. و مهلت آماده سازی کارگاه (موضوع بند ه ماده ۴۹) در چارچوب همین زمان محاسبه می‌شود.

D2114901402

پرسش)

احتراما نظر به اینکه در تغییر بند ج ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان بین برخی از کارفرمایان و پیمانکاران اختلاف نظر بوجود می‌آید خواهشمند است دستور فرمائید جهت روشن‌تر شدن موضوع نظر آن دفتر محترم نسبت به موارد زیر اعلام گردد:

 1. چنانچه در مورد ماشین‌آلاتی که پیمانکار مایل است از کارگاه خارج نماید یا در کارگاه بماند با کارفرما توافق حاصل نشود آیا مورد اختلاف طبق بند ۲ از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان عملی می‌‌شود یا خیر؟
 2. آیا پرداخت اجاره دوران تعلیق و توقف ماشین‌آلات ارتباطی به نحوه خرید آن‌ها منجمله خرید از محل پیش پرداخت دارد یا به طور اعم شامل همه ماشین‌آلات باقیمانده در کارگاه می‌شود؟ در این مورد نیز در صورت توافق بر میزان اجاره طبق بند ۲ ماده ۵۳ عمل می‌گردد یا چرا؟

پاسخ)

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۰۱۶۳۱۷۴-۸۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۷ به آگاهی می‌رساند:

در قراردادهای تابع ضوابط طرح‌های عمرانی که براساس شرایط عمومی پیمان (جدید) منعقده شده‌اند چنانچه اجرای کار طبق ماده ۴۹ معلق گردد.کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین‌آلاتی (اعم از اینکه طبق ضوابط از محل پیش پرداخت خریداری شده باشد یا پیمانکار خود آن‌ها را خریداری کرده باشد) که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نمایید بدون هیچ هزینه‌ای توافق می‌کنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین‌آلات که در کارگاه باقی می‌مانند (خرید از محل پیش پرداخت و غیر از آن) نیز بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می‌شود. بدیهی است چنانچه کارفرما و پیمانکار در رسیدن به توافق‌های یاد شده دچار اختلافات شوند می‌توانند براساس ماده ۵۳ اقدام می‌نمایند. توضیح اینکه برای محل سریع موضوع دو طرف می‌توانند طبق بند الف ۲ ماده ۵۳ عمل نمایند.

D2114901502

پرسش)

با سلام در پروژه‌ای پس از تحویل زمین به علت وجود معارض، زمین تحویلی تعویض گردد و جابجایی زمین تغییرات اساسی در نقشه‌های اجرایی را ایجاب نمود به گونه‌ای که انجام عملیات اجرایی مقدور نبوده لذا کارفرما تصمیم به ابلاغ ماده ۴۸ نمود حال آیا می‌توان به پبمانکار تعلیق پرداخت کرد و همچنین هزینه تجهیز کارگاه قبلی به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ)

با سلام، بازگشت به نامه شماره ۹۶۰/۸۱۶۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ و مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۵ به آگاهی می‌رساند در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید چنانچه پس از تحویل زمین به علت وجود معارض، زمین تحویلی تعویض گردد و جابجایی زمین تغییرات اساسی در نقشه های اجرایی را ایجاب نماید به گونه‌ای که انجام عملیات اجرایی مقدور نباشد و نتیجتا (بعد از قریب ۱۲ ماه) کارفرما طبق ماده ۴۸ اقدام به خاتمه پیمان نمایند، با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۸ و متوقف بودن عملیات اجرایی بعد از تعویض زمین تحمیلی تا خاتمه قرارداد، کارگاه در شرایط تعلیق قرار داشته و هزینه ماهانه دوران تعلیق طبق ماده ۴۹ به مدت ۶ ماه به پیمانکار پرداخت می‌گردد. علاوه بر آن با توجه به اینکه قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی پروژه، قرارداد خاتمه یافته است هزینه‌های تجهیز کارگاه انجام شده به نرخ زمان انجام، قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

D2114901602

پرسش)

با سلام در پروژه‌ای کارفرما به پیمانکار تعلیق را ابلاغ نموده است حال نحوه پرداخت هزینه ماشین آلاتی که در این دوره در کارگاه بوده است به چه صورت پرداخت می‌شود و ایا آن سازمان بخشنامه‌ای در این خصوص دارد و همچنین اگر به ساختمان‌ها و یا وسائل موجود در کارگاه در این زمان خسارتی وارد شود هزینه آن بر عهده چه کسی می‌باشد؟

پاسخ)

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۴۰۲/۱۷۷۰۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۵ به آگاهی می‌رساند:

۱-در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید، هزینه دوران توقف ماشین آلاتی که در مدت تعلیق در کارگاه باقی می‌مانند به استناد بند ج ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان، براساس توافق طرفین (کارفرما و پیمانکار) محاسبه شده و به پیمانکار پرداخت می‌گردد و دستورالعمل خاصی در این مورد توسط این سازمان تدوین و ابلاغ نشده است.

۲-به استناد بند ۳ ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان، جبران خسارت‌های وارد شده به ساختمان‌ها و تاسیسات موقت، ماشین آلات و ابراز و وسایل متعلق و یا در اختیار پیمانکار با توجه به بند د ماده ۲۱ به عهده پیمانکار است.

D2114901702

پرسش)

با سلام در صورتیکه به دلیل معارض کارفرما تعلیق را ابلاغ ننماید آیا پیمانکار می‌تواند شکایت نماید؟

پاسخ)

بازگشت به نامه شماره ۴۰۷/۲۳۶۸۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ به آگاهی می‌رساند در طرح‌های عمرانی چنانچه با توجه به مستندات قابل اطمینان، شرایط قانونی اعمال تعلیق به کار یا قسمتی از کار تحقق یابد و توقف کار خارج از ناحیه پیمانکار (نظیر معارض قانونی موضوع تبصره ۲-الف ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان) اتفاق افتاده باشد، عدم ابلاغ تعلیق ماده ۴۹ از ناحیه کارفرما موضوع را از شمول تعلیق و تبعات قانونی مربوطه خارج نکرده و پیمانکار می تواند براساس ماده ۵۳ اقدام به حل اختلاف نماید.

D2114901802

پرسش)

با سلام لطفا با توجه به ابهامات موجود در ماده ۴۹ توضیحات بیشتری در این خصوص اعلام نمائید.

پاسخ)

بازگشت به نامه شماره ۸۲/۸۰۰۸ مورخ ۸۲/۱۱/۲۶ نظر آن مهندسین مشاور را به نکات زیر در خصوص ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان جدید جلب می‌نماید:

۱-مبالغ موضوع‌های بندهای ب و ج ماده ۴۹، حسب مورد مشمول کسورات قانونی متعلقه به پیمان می‌باشند.

۲-مبالغ تعلیق موضوع بند ۱ در قالب صورت حساب جداگانه (خارج از صورت وضعیت‌های موقت و قطعی) تنظیم و مورد عمل قرار می‌گیرد. این مبالغ مشمول افزایش مقادیر موضوع الف-۱ ماده ۲۹ نمی‌باشد.

۳-مبالغ موضوع بند ج ماده ۴۹ مشمول ضریب بالاسری نمی‌باشد.

D2114901902

پرسش)

با سلام در صورتیکه در اسناد و مدارک پیمان، هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه‌های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد به چه صورت به ایشان پرداخت می‌شود؟

پاسخ)

در قراردادهای تابع ضوابط طرح‌های عمرانی که براساس شرایط عمومی پیمان جدید منعقد شده‌اند، چنانچه در مدت پیمان، اجرای قسمتی از کار مطابق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان معلق گردد و در اسناد و مدارک پیمان، هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه‌های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد، بابت هزینه‌های یاد شده در مدت  تعلیق ماهانه مبلغی معادل ۱۰ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده به پیمانکار پرداخت می‌شود. شایان به ذکر اینکه متوسط کارکرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده به پیمانکار پرداخت می‌شود. شایان به ذکر اینکه متوسط کارکرد فرضی ماهانه، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است.

D2114902002

پرسش)

 به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی ، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸ ه مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۴ هیأت وزیران) فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن سال ۱۳۸۳ از نوع گروه اول (لازمالاجراء) که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است ابلاغ گردیده و فاقد فهرست دستمزد نیروی انسانی و هزینه‌های ساعتی ماشین‌آلات مربوط به آن می‌باشد. با توجه به تعلیق کارگاه بر اساس ضوابط ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان جدید و نیاز به مشخص شدن دستمزد نیروی انسانی و هزینه ساعتی ماشین‌آلات برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می‌شوند، هزینه‌های تعلیق چگونه محاسبه و پرداخت می‌گردد؟

پاسخ)

 در قراردادهای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که براساس شرایط عمومی پیمان، پیوست بخشنامه شماره ۸۴۲/ ۵۴ – ۱۰۸۸ / ۱۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳، در صورت احراز شرایط تعلیق به استناد ماده ۴۹ توسط کارفرما، چنانچه در شرایط خصوصی پیمان روشی برای پرداخت هزینه‌های تعلیق پیش‌بینی نشده باشد، این هزینه‌ها بر طبق ماده مذکور تعیین و به پیمانکار پرداخت می‌شود.

2 دیدگاه برای “ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان

 1. محمد :

  با سلام با توجه به بند د ماده ۴۹ اگر بعد از یکبار تعلیق که ۳ ماهه اش تمام شده باشد و پیمانکار موافقت ننماید و کار فرما اسرار بر اجرای پروژه بعر از ۷ ماه نماید. آیا نغض آشکار ماده ۴۹ میباشد؟ و پیمانکار باید از چه طریقی برای خاتمه پیمان اقدام نماید؟

 2. مهدی :

  در صورت توقف کار و عدم ابلاغ تعلیق از طرف کارفرما هزینه های دوره توقف چگونه قابل پرداخت است ؟

 3. user-1673778013 :

  با سلام و خسته نباشید..

  در قرادادهای فاقد ابلاغ تعلیق هزینه های دستمزد نیروی انسانی و ماشین آلات چگونه و چند درصد پرداخت میشود؟ و ایا میشود تعلیق از کارفرما گرفت؟ خواهش میکنم بخشنامه مربوطه را بنویسید..
  با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

ورود | عضویت
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

دیگر از اعمال تغییرات ۲۵% به یک آیتم نترسید

آیا‌ اعمال تغییرات تا سقف ۲۵% مبلغ، به یک آیتم خاص، قانونی است؟