ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌های رایج سازمان برنامه

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۹۰۱ – پرسش)

 • حذف یک ردیف از فهرست مقادیر منضم به پیمان و ابلاغ ردیف دیگر از فهرست‌بها به جای ردیف مذکور به ترتیب آیا جزو سقف ۲۵ درصد کاهش و ۲۵ درصد افزایش پیمان خواهد بود یا خیر؟

۱۲۹۰۱ ۰ – پاسخ)

 • اگر شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قرارداد باشد مطابق بند (۱) ماده ۲۹ آن، جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید، موضوع بند “ج” آن نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. بعبارت دیگر جمع مبالغ افزایش یافته نسبت به مبلغ اولیه قرارداد در هر مرحله نمی‌تواند بیشتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ولی در سایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد جاری و براساس مفاد آن عمل خواهد شد. همچنین مطابق بند (۲) ماده یاد شده جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود ، اگر این مبلغ از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می‌شود.
ماده 29 شرایط عمومی پیمان

 ۰۱۲۹۰۲- پرسش)

 • در صورتی که مقدار کارکرد ردیفی از فهرست‌بهای منضم به پیمان پس از اتمام کامل عملیات اجرایی مرتبط از مقدار تعیین شده در فهرست‌های مقادیر منضم به پیمان کمتر یا بیشتر شود این کاهش یا افزایش جزء سقف ۲۵ درصد کاهش یا افزایش مقادیر می‌باشد یا خیر؟

۱۲۹۰۲ ۰ – پاسخ)

 • اگر شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قرارداد باشد مطابق بند (۱) ماده ۲۹ آن جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید، موضوع بند “ج” آن نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. بعبارت دیگر جمع مبالغ افزایش یافته نسبت به مبلغ اولیه قرارداد در هر مرحله نمی‌تواند بیشتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ولی در سایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد جاری و براساس مفاد آن عمل خواهد شد.
ماده 29 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۹۰۳پرسش)

در صورتی که مبلغ اولیه پیمان ۲۵ درصد کاهش یابد آیا ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان هم بطور متناسب قابل تقلیل است یا خیر ؟

۰۱۲۹۰۳- پاسخ )

به استناد بند “ب” ماده ۵ آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوبه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ ه مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۱ هیأت وزیران) تضمین انجام تعهدات در قراردادهای پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب معادل ۵ درصد مبلغ معامله (مبلغ مندرج در ماده ۳ موافقتنامه) تعیین گردیده و مستقل از تغییرات موضوع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان است.

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۹۰۴ – پرسش)

در پیمانهای منعقده با شرایط عمومی پیمان جدید آیا کارفرمایان می‌توانند با کاهش حجم عملیات در بعضی از ردیف‌های فهرست‌بهای منضم به پیمان باعث کاهش ۲۵ درصد مبلغ پیمان (نسبت به مبلغ اولیه پیمان) و از سوی دیگر با افزایش حجم عملیات در بعضی دیگر از ردیف‌های فهرست‌بهاء (و یا ردیف‌های قیمت جدید باعث افزایش ۴۹ درصدی مبلغ پیمان گردند؟ (در این حالت کارفرما مدعی افزایش صرفا ۲۴ درصد مبلغ اولیه پیمان می‌باشد و پیمانکار را ملزم به اجرای این دستور می‌داند).

۰۱۲۹۰۴ پاسخ)

در شرایط عمومی پیمان جدید افزایش و یا کاهش مقادیر بطور جداگانه محاسبه می‌شود و در نتیجه اختیارات کارفرما محدود به حداکثر ۲۵ درصد در جهت افزایش نسبت به مبلغ اولیه پیمان بطور جداگانه و ۲۵ درصد در جهت کاهش نسبت به مبلغ اولیه پیمان بطور جداگانه می‌باشد ولی در سایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد جاری و براساس مفاد آن عمل خواهد شد.

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۹۰۵پرسش)

در پیمان‌هایی که هم اکنون شرایط عمومی پیمان قدیم در آن‌ها نافذ می‌باشد، آیا پیمانکار محق به عدم انجام کارهای مازاد بر ۲۵ درصد می باشد و یا اینکه صرفا می‌بایست مطابق جمع جبری افزایش و کاهش عمل نماید؟

۰۱۲۹۰۵- پاسخ)

مفهوم ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان قدیم، تغییرات مقادیر کار (افزایش یا کاهش) به هر میزان قابل ابلاغ است مشروط بر اینکه در هیچ مقطعی مبلغ پیمان از ۲۵ درصد بیشتر یا کمتر نشود، بعبارت دیگر جمع جبری تغییرات ملاک عمل است.

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۹۰۶ – پرسش)

 • دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد با توجه به ۲۵ درصد اضافه آن چگونه می‌باشد؟

۰۱۲۹۰۶ – پاسخ)

در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می‌شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ میگردد. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است به شرط آنکه جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید.

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

 ۱۲۹۰۷ ۰ پرسش)

 • در صورتیکه مبلغ یک قرارداد بعلاوه ۲۵ درصد آن به اتمام رسیده ولی عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل بهره‌برداری نشود ادامه کار به چه صورت خواهد بود؟

۰۱۲۹۰۷- پاسخ)

 • در صورتیکه مبلغ قراردادی بعلاوه ۲۵ درصد آن باتمام رسیده ولی به عللی عملیات در دست اجرا ، تکمیل و قابل بهره برداری نشود، باقیمانده کار معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار طبق ضوابط از طریق مناقصه و یا ترک مناقصه می‌توان نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به پیمانکار اقدام نمود. بنابراین تمام کارهایی که تا سقف مبلغ قرارداد اولیه به علاوه ۲۵ درصد آن انجام می‌شود باید در این قرارداد منظور و باقیمانده عملیات در قرارداد بعدی مطابق ضوابط و مقررات مربوط درج شود. با توجه به این که مبلغ کارهای صورت وضعیت شده در هر دوره سه ماهه طبق شاخصهای مربوط آن دوره تعدیل می‌شود، تمامی صورت وضعیت‌ها باید از نظر زمان اجرای هر یک از ردیف‌ها به ترتیبی که در صورت وضعیت‌های زمان اجرا مشخص شده، مورد تعدیل قرار گیرند.
ماده 29 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۹۰۸- پرسش)

 • آیا محدودیت‌های ماده ۲۹ در خصوص سقف قیمت‌های جدید برای اقلام فاکتوری نیز قابل اعمال می‌باشد یا خیر؟

۱۲۹۰۸ ۰ – پاسخ)

 • اقلام فاکتوری قیمت جدید تلقی و مشمول ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می‌گردند و تنها ضریب بالاسری به آنها تعلق می‌گیرد و محدودیت‌های مندرج در تبصره ذیل بند”چ” ماده و باید در مورد آن‌ها رعایت گردد. به عبارت دیگر جمع بهای قیمت‌های جدید موضوع بند “ج” ماده ۲۹ نباید از ده درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.
[irp posts=”1715″ name=”تفاوت آیتم قیمت جدید | ستاره دار و اقلام فاکتوری در قراردادهای پیمانکاری”]
ماده 29 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۹۰۹- پرسش)

 • در صورتی که در پیمانی که بر اساس فهرست‌های بهای واحد پایه رسته ساختمان منعقد گردیده باشد و عملیات اجرایی پروژه به رغم پرشدن سقف مبلغ پیمان (مبلغ برآورد اولیه + مبلغ افزایش ۲۵ درصد برآورد اولیه) کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مشکلات ناشی از اشتباه در برآورد اولیه باشد، در این حالت با توجه به تعهدات طرفین قرارداد، ادامه کار و نحوه پرداخت هزینه‌های پیمانکار تا اتمام موضوع پیمان چگونه خواهد بود؟

۰۱۲۹۰۹ – پاسخ)

 • براساس مفاد شرایط عمومی پیمان ، حداکثر ۱/۲۵ مبلغ اولیه پیمان می‌توان به پیمانکار مربوطه کار ارجاع نمود و چنانچه به عللی باز هم عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل بهره‌برداری نشود باقیمانده کار معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار بر اساس ضوابط از طریق مناقصه و یا ترک مناقصه نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به ایشان اقدام می‌شود.
ماده 29 شرایط عمومی پیمان

۰۱۹۲۱۰– پرسش)

در قراردادی با موضوع اجرای عملیات خاکی براساس فهرست‌بهای راه و باند سال ۱۳۸۲ منعقد شده است. کارفرما در آغاز کار اقدام به کاهش ۲۵ درصد سقف پیمان نموده و این حق خود را صرفاً از طریق کاهش فاصله حمل از ۱۶ کیلومتر به ۱ کیلومتر و در کل عملیات حمـل خـاک اعمـال نموده است. به بیان دیگر کارفرما بدون کاهش حجم خاک (حجم و مقادیر عملیات حمل خاک) صرفا با توسل به کاهش مسافت حمل سقف پیمان را کاهش داده است.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا کارفرما می‌تواند صرفا با کاهش مسافت و بدون کاهش مقدار خاک (حجم خاک) که موجب تسری آن به کل عملیات حمل خاک می‌باشد اقدام به تغییر سقف پیمان نماید و آیا متوسط فاصله حمل می‌تواند به صورت ثابت (فیکس) در عملیات حمل ملاک محاسبه کار کرد قرار گیرد؟ بطور کلی نحوه اعمال کاهش ۲۵درصد سقف پیمان و محاسبه آن را صرفا در آیتم حمل خاک چگونه است؟

۰۱۹۲۱۰– پاسخ)

در قرار دادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید، به موجب بند (۲- الف) ماده ۲۹، کارفرما می‌تواند از طریق حذف یا کاهش مقادیر ، مبلغ پیمان را تا میزان ۲۵درصد مبلغ اولیه تقلیل دهد و درمورد نحوه انجام این امر نیز هیچگونه محدودیت دیگری وجود ندارد.

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۹۱۱- پرسش)

 • آیا با اضافه نمودن یا کاهش دادن مقادیر مطابق بند (الف -۱) و (الف -۲) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان که بصورت جبری با هم جمع می‌شوند، افزایش مقادیر تا سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان محاسبه می‌گردد یا این که تنها افزایش مقادیر بند (الف -۱) ماده فوق مبنای محاسبه تا سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان می‌باشد.

۰۱۲۹۱۱ پاسخ )

 • مورد قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید ، مبلغ اولیه پیمان با توجه با ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان ۲۵ درصد قابل افزایش و ۲۵ درصد قابل کاهش است. به عبارت دیگر مبلغ اولیه پیمان، ظرفیت کاهش تا میزان ۲۵ درصد بصورت جداگانه را دارد، در نتیجه آیتم‌های ابلاغی به پیمانکار جایگزین آیتم‌های حذف شده نمی‌گردد.
ماده 29 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۹۱۲- پرسش)

 • در صورتیکه مطابق بند (الف-۲) ماده ۲۹ جمع مبلغ کاهش مقادیر ۱۵ درصد و مطابق بند (الف -۱) ماده فوق جمع مبلغ افزایش مقادیر ۲۸ درصد باشد با توجه به این که در مجموع ۱۳ درصد به مبلغ اولیه پیمان افزوده شده و عملیات موضوع پیمان به اتمام نرسیده است آیا می‌توان تا سقف ۱/۲۵ مبلغ اولیه پیمان قرارداد را ادامه داد یا این که در این مرحله نیاز به قرارداد الحاقیه می‌باشد.

۰۱۲۹۱۲- پاسخ)

 • مورد قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید ، مبلغ اولیه پیمان با توجه با ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان ۲۵ درصد قابل افزایش و ۲۵ درصد قابل کاهش است.به عبارت دیگر مبلغ اولیه پیمان، ظرفیت کاهش تا میزان ۲۵ درصد بصورت جداگانه را دارد. در نتیجه آیتم‌های ابلاغی به پیمانکار جایگزین آیتم‌های حذف شده نمی‌گردد ، بلکه افزایش بطور جداگانه فقط تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان مطرح می‌باشد.
ماده 29 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۹۱۳-پرسش)

با عنایت به تغییر شرایط عمومی پیمان (نشریه شماره۴۳۱۱ ، ابلاغی طی بخشنامه شماره ۸۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳)، آیا اعتبار بخشنامه شماره ۵۴/۱۱۱۵-۴۰۱۱-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۳/۲۶ همچنان به قوت خود باقی است یا خیر؟ یعنی می‌توان از ردیف‌های آخرین فهرست آن معاونت تا سقف ۲۵درصد استفاده نمود یا باید سقف ۱۰درصد را رعایت گردد؟

۰۱۲۹۱۳– پاسخ)

در قراردادهای تابع ضوابط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که با استفاده از شرایط عمومی پیمان جدید و فهرست‌های بهای واحد پایه سالهای ۷۷ الی ۸۲ منعقد شده‌اند، استفاده از قیمت‌های پایه در تعیین قیمت جدید تابع دستورالعمل مربوطه مندرج در پیوست فهارس‌بهای پایه منضم به پیمان می‌باشد و جمع بهای قیمت‌های جدیدی که در تعیین آن‌ها از قیمت‌های پایه به ترتیب فوق استفاده نمی‌شود، علاوه بر رعایت سقف تعیین شده در بند “الف” مـاده ۲۹، نبایـد از ۱۰ درصـد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و بخشنامه یاد شده در پرسش، برای قراردادهای اشاره شده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

 ۰۱۲۹۱۴- پرسش)

 نظر به اینکه بعضی از اقلام در فهارس‌بهای واحد پایه، منتشره توسط آن معاونت فاقد قیمت می‌باشد و با عنایت به اینکه بطور کلی هزینه این گونه موارد به صورت فاکتوری پرداخت می‌گردد. ضریب بالاسری موارد فوق چگونه اعمال می‌گردد.

۰۱۲۹۱۴- پاسخ)

در پیمان‌های تابع ضوابط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که براساس فهارس‌بهای واحد پایه و شرایط عمومی پیمان جدید منعقد شده‌اند چنانچه در چار چوب موضوع پیمان کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن‌ها قیمت و مقدار در فهرست‌بهای منضم به پیمان پیش بینی نشده باشد (نظیر کارهای ردیف‌های فاقد بهای واحد در فهارس‌بهای پایه)، قیمت جدید مربوطه براساس هزینه واقعی انجام کار در محل طبق بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تعیین و با اعمال ضریب بالاسری مورد عمل در پیمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

[irp posts=”1715″ name=”تفاوت آیتم قیمت جدید | ستاره دار و اقلام فاکتوری در قراردادهای پیمانکاری”]
ماده 29 شرایط عمومی پیمان

 ۰۱۲۹۱۵- پرسش)

در صورت کاهش مبلغ اولیه پیمان در ضمن اجرای کار و موافقت پیمانکار با ادامه کار، ابلاغ کار اضافی در قالب ۲۵ درصد مبلغ قرارداد براساس ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان می‌باشد یا براساس ۲۵ درصد باقیمانده مبلغ اولیه پیمان؟

۰۱۲۹۱۵- پاسخ)

در قراردادهای منعقد شده با شرایط عمومی پیمان جدید (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲– ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳)، سقف ۲۵ درصد افزایش موضوع بند (۱- الف) ماده ۲۹، براساس مبلغ اولیه پیمان (مندرج در ماده ۳ موافقتنامه) می‌باشد و مبلغ اولیه پیمان پس از کاهش به موجب بند (۲ – الف) ماده ۲۹، نقشی در تعیین سقف مبلغ ۲۵ درصد افزایش بند (۱- الف) ندارد.

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۹۱۶پرسش)

در قراردادهایی که انجام موضوع پیمان پایان یافته و صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده بیش از مبلغ اولیه پیمان و ۲۵ درصد ابلاغی باشد ضوابط پرداخت مبلغ باقیمانده چگونه است؟ در ضمن فرق میان قرارداد متمم و الحاقیه در چیست؟

۰۱۲۹۱۶- پاسخ)

 در هیچ قراردادی کارفرما مجاز نیست بیش از مبلغ اولیه پیمان بعلاوه درصد پیش بینی شده در متن پیمان (اگر شرایط عمومی پیمان ضمیمه پیمان باشد جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود) به پیمانکار، کار ارجاع نماید و در صورتیکه شرایط و مقتضیات ایجاب نماید که برای تکمیل کار باقیمانده و یا پرداخت مابه التفاوت مبلغ صورت وضعیت قطعی از مبلغ پیمان بعلاوه درصد مذکور در فوق به پیمانکار، تحصیل مجوز ترک مناقصه از کمیسیون مربوطه طبق قانون محاسبات عمومی ضروری است و در این صورت باید برای مازاد بر مبلغ فوق قرارداد تنظیم گردد. توضیح اینکه تاکنون تعریف خاصی برای”متمم قرارداد” و “الحاقیه” و تفاوت میان این دو تدوین و ابلاغ نشده است.

[irp posts=”3505″ name=”مسئولیت پایش و کنترل تغییر مقادیر و تنظیم صورتجلسات در قراردادهای سه عاملی”]
ماده 29 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۹۱۷ – پرسش)

آیا با افزایش مبلغ اولیه پیمان، پیش پرداخت پروژه نیز به طور متناسب افزایش می‌یابد؟

۰۱۲۹۱۷ – پاسخ)

پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری و نصب بر طبق جزء (۱) بند “ج” ماده (۵) مصوبه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ ه مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۱ و ردیف (۳) اصلاحیه شماره ۲۰۰۷۱/ت۳۰۹۸۰ه مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۱تعیین می‌گردد و مستقل از تغییرات مقادیر کار، موضوع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان است.

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

  ۰۱۲۹۱۸پرسش)

 با توجه به ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان در ارتباط با ابلاغ ۲۵ درصد مازاد بر مبلغ و مدت اولیه قراردادها، در مورد قراردادهایی که مطابق بند (ب) ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات (مصوبه شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ هیأت محترم وزیران) که در رده معاملات متوسط قرار می‌گیرند، ابلاغ ۲۵ درصد به چه نحو می‌باشد؟

۰۱۲۹۱۸ – پاسخ)

 نصاب معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۶۹۵/۳۵۰۳۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ صرفا” نسبت به مبلغ معامله (مبلغ مندرج در ماده (۳) موافقتنامه پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳) سنجیده می‌شود و مستقل از تغییرات مقادیر کار ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان است، بنابراین پس از انعقاد قرارداد، استفاده از تغییرات مقادیر کار ماده ۲۹شرایط عمومی پیمان موجب عدم رعایت نمی‌گردد.

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۹۱۹پرسش)

 چنانچه در قراردادهای الحاقیه که در ادامه اتمام پروژه منعقد می‌گردند، در هنگام تنظیم صورت وضعیت قطعی مبلغ از حد مبلغ اولیه پیمان به علاوه ۲۵ درصد مبلغ اولیه الحاقیه نیز تجاوز کند، در این صورت آیا قراردادهای الحاقیه نیز شامل ۲۵ درصد افزایش مبلغ پیمان می‌گردند یا خیر؟

۰۱۲۹۱۹- پاسخ)

بر طبق بند “الف” ماده (۲۹) شرایط عمومی پیمان موضوع پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ هر قرارداد حداکثر در سقف ۱/۲۵ برابر مبلغ اولیه آن (مبلغ مندرج در ماده (۳) موافقت نامه) به انتها می‌رسد.

در ضمن یادآور می‌شود براساس ضوابط این معاونت، الحاقیه قرارداد موضوعیت نداشته و ادامه اجرای کار پس از رسیدن به سقف تعیین شده، صرفا براساس قرارداد جدید قابل پیگیری می‌باشد.

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۹۲۰پرسش)

در یک قرارداد ضمیمه برآورد کارفرما با کار اجرا شده مغایرت دارد به نحوی که احجام عمده ای از کار بیش از ۲۵ درصد مقدار برآورد کاهش و یا افزایش یافته است. از یک سو احجامی از کار مشمول کاهش بیش از ۲۵ درصد در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد گردیده که اقلامی بوده است که پیمانکار سود خود را در آن‌ها دیده و با کاهش آنها هزینه‌های مضاعف و ضرر و زیان به وی تحمیل گردیده است. از سوی دیگر اقلامی بیش از ۲۵ درصد (گاهی تا ۲۰۰ یا ۴۰۰ درصد) افزایش داشته که اقلام ضررده پروژه بوده و پیمانکار با اضافه شدن حجم آن‌ها ضرر و زیان بیشتری را تحمل نموده است و پیمانکار صرفا” در جهت حسن همکاری و امید به جبران ضرر و زیان‌های اشاره شده، ادامه کار داده و آن را به اتمام رسانیده است. اکنون با توجه به شرح پیش گفته چگونه می‌توان ضرر و زیان وارده را جبران کرد؟

۰۱۲۹۲۰- پاسخ)

مبلغ اولیه پیمان به موجب بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان (اگر پیوست قرارداد باشد) قابلیت حداکثر ۲۵ درصد افزایش و ۲۵ درصد کاهش را به صورت جداگانه دارد. به عبارت دیگر افزایش مقادیر و کارهای با قیمت جدید ابلاغی جایگزین آیتم‌های کاهش یافته یا حذف شده نمی‌گردد، به این ترتیب به محض اینکه جمع مبالغ مربوط به کارهای جدید و افزایش مقادیر معادل ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان شد دیگر نمی‌توان کارهای جدید و یا افزایش مقادیر به پیمانکار ابلاغ نمود. در چنین حالتی پیمانکار موظف است سایر اقلام باقیمانده کار را حداکثر تا سقف مقادیر پیش بینی شده در فهرست‌بهای منضم به پیمان انجام دهد. اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن‌ها از درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می‌شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می‌شود.

پرسش و پاسخ‌های چاپی

D2112902102

پرسش)

 لطفا” با توجه به ابهامات موجود در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان موضوع فوق را شرح نمائید

 پاسخ)

 بازگشت به نامه شماره ۱۶۲–۱۰۱۱ -الف/۱۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ به آگاهی می رساند: مبلغ اولیه پیمان بموجب بندهای ۱ و ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان جدید قابلیت حداکثر، ۲۵ درصد افزایش و ۲۵ درصد کاهش را به صورت جداگانه دارد. به عبارت دیگر افزایش مقادیر و کارهای با قیمت جدید ابلاغی جایگزین آیتم‌های کاهش یافته یا حذف شده نمی‌گردد به این ترتیب به محض اینکه جمع مبالغ مربوط به کارهای جدید و افزایش مقادیر معادل ۲۵ درصد مبلغ اولیهدپیمان شد دیگر نمی‌توان کارهای جدید و یا افزایش مقادیر به پیمانکار ابلاغ نمود. در چنین حالتی پیمانکار موظف است سایر اقلام باقی مانده کار را حداکثر تا سقف مقادیر پیش بینی شده در فهرست‌بهای منضم به پیمان انجام دهد

در این صورت مبلغ پیمان برابر است با:

‘B=A+a-a

B= مبلغ پیمان

 A=مبلغ اولیه پیمان

a=به مبلغ اضافه شده ناشی از افزایش مقادیر و کارهای جدید

‘a= مبالغ کاهش یافته ناشی از کسر مقادیر و حذف برخی از اقلام با در نظر داشتن شرط:

a<0/25A         a'<0/25A,

a’ می‌تواند در صورت موافقت پیمانکار بیشتر از۰ / ۲۵A نیز باشد.

D2112902202

پرسش)

 آیا در صورتیکه جمع مبالغ اولیه مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید به مقدار عنوان شده در شرایط عمومی پیمان رسید ختم پیمان می‌شود و یا پیمانکار کار اضافی دیگر نباید انجام دهد؟

 پاسخ)

 بازگشت به نامه شماره ۲۰۱/۸۹۶۳ مورخ ۸۱/۱۲/۱۲ به آگاهی می‌رساند در قراردادهای تابع ضوابط طرح‌های عمرانی که براساس شرایط عمومی پیمان جدید منعقد شده‌اند شرایط زیر حاکم می‌باشد:

 توجه به بند ۱ قسمت الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، جمع مبالغ اولیه مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید (طبق ضابطه و تبدیل شده به مبنای نرخ پیمان نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. بنابراین در پیمان‌های واجد شرایط فوق، به مجرد اینکه جمع مبالغ مزبور (افزایش مقادیر و کارهای با قیمت جدید) به ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان برسد هیچگونه افزایش مقادیر و یا کارهای با قیمت جدید در قالب پیمان به پیمانکار ممکن نبوده و در چنین وضعیتی پیمانکار موظف به انجام موضوع پیمان حداکثر تا سقف مقادیر مندرج در دفترچه برآورد منضم به پیمان خواهد بود، و انجام کارهای مازاد بر آن با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد جداگانه امکان پذیر خواهد بود.

D2112902302

پرسش)

 فرق بین ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان قدیم و جدید چیست؟

پاسخ)

 بازگشت به نامه شماره ۰۲/۵-۶۰۵/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۵ به آگاهی می‌رساند مفهوم ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان قدیم تغییرات کار (افزایش یا کاهش) به هر میزان قابل ابلاغ است مشروط بر اینکه در هیچ مقطع مبلغ پیمان از ۲۵ درصد بیشتر یا کمتر نشود)، به عبارت دیگر جمع جبری تغییرات ملاک عمل است. در شرایط عمومی پیمان جدید افزایش و یا کاهش مقادیر به طور جداگانه محاسبه می‌شود و در نتیجه اختیارات کارفرما محدود به حداکثر ۲۵ درصد در جهت افزایش نسبت به مبلغ اولیه پیمان به طور جداگانه و ۲۵ درصد در جهت کاهش نسبت به مبلغ اولیه پیمان به طور جداگانه می‌باشد.

D2112902402

پرسش)

 آیا میزان اضافه یا کاهش ۲۵ درصد در خصوص هر یک از ردیف‌ها به تنهایی می‌باشد با هر فصل و آیا مشاور می‌تواند کار جدید به پیمانکار ابلاغ نماید؟

پاسخ)

 بازگشت به نامه شماره ۲۰۳۵۳/ ۷۱ / ۴۸  مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۱ به آگاهی می رساند:

 1. در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان (جدید) و فهارس‌بهای پایه سال ۷۷، اضافه یا کاهش مقادیر کار موضوع بندهای «الف – ۱» و «الف-۲» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تا میزان ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان با دستور مهندس مشاور عمل می‌شود ولی مازاد بر آن با تصویب کارفرما قابل اجرا است. توضیح اینکه در صدهای مزبور بر اساس کل مبلغ اولیه پیمان بوده و ارتباطی با مقادیر کار هر یک از فصول فهارس‌بها به تفکیک ندارد.
 2. کلیه کارهای جدیدی که در فهرست‌بهای برآورد مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده و در چهارچوب موضوع پیمان بر اساس بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان و تبصره ذیل آن توسط او به پیمانکار ابلاغ می‌گردد با تصویب کارفرما قابل انجام می باشد

D2112902502

پرسش)

 لطفا” بفرمائید که ، برای پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ صورت وضعیت قطعی که از مبلغ پیمان بعلاوه ۲۵ درصد پیش بینی شده در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان بیشتر است به چه صورت می‌بایست عمل کرد؟

 پاسخ)

 باسلام، بازگشت به نامه شماره ۲۴۸۶/ ۲۷  مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۲، همانگونه که در نامه شماره ۵۱۳/۱۰۹۶۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۰۵ اعلام گردیده است، برای پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ صورت وضعیت قطعی از مبلغ پیمان بعلاوه ۲۵ درصد پیش بینی شده در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان نیز باید پس از کسب مجوز ترک مناقصه از مرجع قانونی مربوط و تنظیم متمم قرارداد برای مبلغ مازاد مزبور (مابه‌التفاوت مبلغ صورت وضعیت قطعی از مبلغ پیمان به علاوه ۲۵ درصد) اقدام نمود در ضمن انعقاد متمم قرارداد مزبور با استفاده از فهارس‌بهای پایه قرارداد اولیه مجاز است.

D2112902602

پرسش)

 به استحضار می‌رساند این اداره کل اجرای عملیات باز کردن – جابجایی و بستن مجدد سوله فلزی ساختمان‌های راهداری خویش را به ازای هر کیلوگرم ۵۰۰ ریال به پیمانکار واگذار و محول نموده و در حین اجرای عملیات و بنا به ضرورت‌ها سیستم بستن آن از پیچ و مهره به جوشکاری کامل در قسمت‌‌های عمده‌ای از آن تغییر که البته در توافقات اولیه این تغییر پیش بینی نشده بود. حال با عنایت به تغییرات ایجاد شده و ضرر و زیان پیش آمده پیمانکار خواستار افزایش قیمت واحد کار از ۵۰۰ ریال به ۶۵۰ ریال با توافق این اداره کل به ازای هر کیلوگرم شده است.

 مستدعی است اعلام فرمایید اقدام در خصوص کدام یک از بندهای ذیل صحیح و قانونی است:

 1. تغییر نرخ واحد پیمان علی رغم انعقاد قرارداد با نرخ قبلی.
 2. رقم افزایش مبلغ واحد کل کار تعیین و به استناد لایحه قانونی تبصره ۸۰ بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مراتب به عنوان تغییر در نرخ پیمان به شورای فنی استان منعکس و پس از اخذ مجوز نسبت پرداخت اقدام شود.

 پاسخ)

 ابلاغ تغییر مقادیر کار و کارهای جدید می‌تواند به استناد ماده‌های ۲۹ شرایط عمومی پیمان با مسئولیت مجری طرح در صورت ضرورت انجام پذیرد. چون طی نامه مذکور اعلام شده که بستن سوله فلزی در حین اجرای عملیات از پیچ و مهره به جوشکاری در قسمت‌های عمده‌ای از آن با تایید آن مدیریت تغییر نموده است لذا بخشی از کار که اجرای آن به جای پیچ و مهره با جوشکاری انجام می‌شود مشمول قیمت جدید می‌گردد. لازم به یادآوری است چنانچه کارهایی در زمان اجرای پیمان به پیمانکار ابلاغ گردد که مقادیر آن در برآورد اولیه منضم به پیمان موجود نباشد ولی بهای آن در فهرست‌بهای پیمان وجود داشته باشد پیمانکار موظف است این کارها را با قیمت‌های فهرست مزبور انجام دهد، در صورتی که برای کاری در فهرست‌بهای پیمان قیمت واحد وجود نداشته باشد، حسب مورد براساس بندهای ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تعیین قیمت می‌گردد.

D2112902702

پرسش)

 لطفا” بفرمائید که احراز انطباق کارهای اضافی ابلاغی با چارچوب موضوع پیمان به عهده چه کسی می‌باشد و آیا ردیف‌های کاری مندرج در فهرست‌بهای واحد منضم به پیمان تعیین کننده چارچوب موضوع پیمان محسوب می‌شوند.

پاسخ)

 باسلام، بازگشت به نامه شماره ۱۹۰۷/ ۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۱ به آگاهی می‌رساند در قرادادهای منعقده با شرایط عمومی پیمان جدید، به موجب بند ۱ قسمت الف ماده ۲۹، افزایش قادیر و کارهای جدیدی که در چارچوب موضوع پیمان و رعایت سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، با تصویب کارفرما به پیمانکار قابل ابلاغ و در قالب قراداد موجود قابل انجام می‌باشد بدیهی است احرار انطباق کار‌های اضافی ابلاغی با چارچوب موضوع پیمان به عهده مسئولین ذیربط پروژه‌ها می‌باشد.

 ضمناً باید توجه داشت که ردیف‌های کاری مندرج در فهرست‌بهای واحد منضم به پیمان على الأصول تعیین کننده چارچوب موضوع پیمان محسوب نمی‌شوند.

D2112902802

پرسش)

 با احترام، به استحضار می‌رساند براساس بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان جدید ممکن است مقادیر درج شده در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند در صورت افزایش مقادیر جمع مبلغ مربوط به افزایش نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و نظر به این که براساس دستورالعمل( ۱۱۱۱۱۱۱۱/۴۶۲/دتا-۲۹۲۴) و مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۰۴ (الحاقیه شرایط عمومی پیمان) مربوط به شرایط و عمومی پیمان قبلی افزایش مقادیر محدود گردیده بود.

خواهشمند است مشخص فرمایید دستور العمل فوق الذکر برای شرایط عمومی پیمان جدید نیز لازم الاجرا است و یا خیر؟ و چنانچه بخشنامه مذکور لازم الاجرا نیست خواهشمند است دستور فرمایید افزایش مقادیر را به این مشاور اعلام نمایند.

پاسخ)

علف به نامه شماره ۸۰/۳۳۰۷۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ مراتب زیر را به آگاهی می‌رساند:

 1. بخشنامه شماره ۴۶۹۰-۱۲۷۸۱/۵۴-۱ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۲۱ از تاریخ ابلاغ جزو شرایط عمومی پیمان قدیم قرار گرفته و در هنگام پیمان به امضای پیمانکار رسیده و به این ترتیب رعایت مفاد آن الزامی و دستورالعمل شماره ۴۶۲/ د تا مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۰۴ کان لم یکن تلقی می‌گردد.
 2. در قراردادهایی که قبل از ابلاغ بخشنامه شماره ۴۶۹۰-۱۲۷۸۱/۵۴-۱ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۲۱ عقد گردیده، چنانچه کاربرد دستورالعمل شماره ۴۶۲/د تا مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۰۴ مشکلات و گرفتاری‌هایی برای دستگاه اجرایی فراهم آورده است، دستگاه اجرایی می‌تواندبه مسئولیت خود و با توجه به صرفه و صلاح دولت در جهت پیشرفت کار با اخذ موافقت کتبی پیمانکار دستورالعمل ۴۶۲/دتا را مورد أیا کلاً کان لم یکن تلقی نماید.
 3. دستوالعمل شماره ۴۶۲/دتا مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۰۴ در ارتباط با شرایط عمومی پیمان جدید مورد عمل قرار نمی‌گیرد و مفاد آن در این ارتباط بلااثر می‌باشد.

D2112902902

پرسش)

احتراما با عنایت به مفاد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان در مورد اجرای کارهای با قیمت جدید آیا شروع اجرای عملیات مربوطه (کارهای جدید) منوط به تعیین تکلیف قیمت پیشنهادی پیمانکار و تصویب آن از سوی کارفرما خواهد بود؟ و یا پس از ابلاغ کارهای جدید توسط کارفرما پیمانکار بلافاصله و قبل از تصویب قیمت مربوطه مکلف به شروع عملیات مذکور می‌باشد؟

پاسخ)

 با احترام در پاسخ نامه شماره ۸۲۷۱/ ۴ / ۶ / ۲۴۰/س مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ به اطلاع می رساند:

 پیمانکار می‌باید پس از دریافت ابلاغ کار جدید از سوی مهندس مشاور ضمن تسلیم پیشنهاد همراه با تجزیه قیمت نسبت به شروع اجرای عملیات نیز اقدام نماید بدیهی است در صورتی که در مورد قیمت کار جدید مربوطه توافق حاصل نشد موضوع از طریق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان (ارجاع به هیأت حل اختلاف) قابل پیگیریست.

D2112903002

پرسش)

 احتراما به استحضار می‌رساند این مؤسسه در پروژه‌ای که با شرکت توسعه منابع آب و نیرو منعقد نموده است به مقدار ۷۶ درصد پیشرفت ریالی داشته است و تاکنون کارهای جدید ابلاغ شده از سوی کارفرما به میزان ۱۷٫۳۴ درصد رقم اولیه پیمان و افزایش مقادیر برخی از آیتم‌ها به مقدار ۲۴٫۶۳ درصد رسیده است. لذا با توجه به ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان خواهشمند است در خصوص شرایط و شیوه ادامه فعالیت و طرق رفع مشکلات حقوقی قرارداد راه کار لازم را ارائه فرمایید.

پاسخ)

 با احترام، بازگشت به نمابر شماره ۹۰۲/ ۴۶۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۸ به آگاهی می‌رساند در پروژه‌های از محل اعتبارات عمرانی و براساس بندهای الف – ۱و الف – ۲ ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان جدید، جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و جمع مبلغ کارهای با قیمت جدید (موضوع بند ج همین ماده) و جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن‌ها، برای هر یک از موارد افزایش و کاهش به تنهایی نباید از سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید. بنابراین مازاد بر ۲۵ درصد افزایش نیاز به قرارداد متمم دارد که به مثابه قراردادی مستقل و جدید است.

D2112903102

پرسش)

 در خصوص تعیین قیمت جدید مطابق ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، استعلام قیمتی که انجام می‌گیرد آیا از مصالح فروشی‌های محلی باشد یا از کارخانه سازنده آن مصالح و به قیمت مورد استعلام چه ضرایبی اعمال شود؟

پاسخ)

 استعلام قیمت باید به ترتیبی اتخاذ شود که مصالح مربوط به کمترین بهای ممکن خریداری شود. (مفاد قانون محاسبات عمومی کشور) . به قیمت‌های مورد استعلام فقط ۱/۲۵ تعلق می‌گیرد و سایر ضرایب قرارداد به قیمت‌های یادشده تعلق نمی‌گیرد.

D2112903202

پرسش)

 در تعدادی از پروژه‌های عمرانی پس از پایان کار و رسیدگی به صورت وضعیت قلعی مشخص می‌شود کارکرد پیمانکار مقداری از مبلغ ابلاغ ۲۵ درصد اضافه کاری بیشتر شده و یا در بعضی موارد مبلغ قرارداد بعلاوه ۲۵ درصد، هزینه شده و همچنان مقداری از کار باقیمانده به گونه‌ای که در هر دو مورد تفکیک اقلام کار و تعیین فصل مشترک عملا میسر نیست، از آنجا که حداکثر مبلغ کار اضافی قابل پرداخت مطابق (بند الف ) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان به ۲۵ درصد مبلغ اولیه محدود می‌شود، نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۲۹ شرایط عمومی نرخ پیمان را در حالتی که پس از رسیدگی صورت وضعیت قطعی کاهشی بیش از ۲۵ درصد داشته باشد را ملاک عمل می‌داند، آیا می‌توان در مواردی که مبلغ مورد اشاره بیش از حد تعیین شده باشد و پیمانکار با نرخ قرارداد اولیه موافقت نماید، نرخ پیمان اولیه ملاک عمل قرار گیرد؟ حال چنانچه این مبلغ بیش از سقف تعیین شده برای معاملات متوسط باشد آیا می‌توان از مجوزهای قرارداد اولیه استفاده نمود یا اینکه مجوز جدید، می‌بایست دریافت شود . آیا ضرورت دارد تاریخ این قرارداد قبل از تحویل موقت باشد یا خیر؟ با عنایت به اینکه در زمان عقد قرارداد ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ اولیه برای حسن انجام تعهدات پیمانکار دریافت می‌شود و نیز اینگونه قراردادها (متمم) بر اساس کارکرد قطعی در صورت وضعیت قطعی مشخص شده ، آیا ضرورت دارد برای تعهداتی که پیمانکار ملزم نبوده ولی انجام داده پس از تحویل کار و رسیدگی قلعی مجددا ” تضمین دریافت شود یا اینکه تضمین اولیه پیمانکار کفایت می‌کند، مضافا ” اینکه سپرده‌های پیمانکار نزد کارفرما موجود می‌باشد.

پاسخ)

 طبق نظر شورای عالی فنی برابر مواد آیین‌نامه معاملات دولتی می‌توان حداکثر ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بر اساس شرایط و قیمت‌های قرارداد به پیمانکار مربوطه، کار ارجاع نمود و چنانچه به عللی باز هم عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل بهره‌برداری نشود باقیمانده کار، معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار جدید از طریق مناقصه می‌توان نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به پیمانکار جدید اقدام نمود و در صورتی که انجام تشریفات مناقصه و انتخاب پیمانکار جدید ممکن و یا به مصلحت نباشد ، باید مجوز لازم برای ترک مناقصه از کمیسیون مواد ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ قانون محاسبات عمومی تحصیل گردد . در صورتیکه مبلغ پیمان افزایش یافته و الحاقیه (قرارداد متمم ) به قرارداد اول منضم گردیده باشد ، کل مبلغ مورد تعهد پیمانکار (شامل مبلغ اولیه قرارداد بعلاوه ۲۵ درصد آن و مبلغ اولیه قرارداد الحاقی بعلاوه ۲۵ درصد آن) مشمول ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان خواهد بود. پس از اتمام قرارداد اولیه و قرارداد الحاقی (قرارداد متمم ) و تحویل موقت پروژه، استرداد تضمین‌های پیمانکار براساس مواد ۳۴ و ۳۵ شرایط عمومی پیمان انجام خواهد شد. برای انعقاد قرارداد الحاقی (قرارداد متمم) باید ضمانتنامه انجام تعهدات مطابق ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان اخذ گردد.

D2112903302

پرسش)

 با احترام، بنا به گزارش شرکت‌های عضو، کارفرمایی به استناد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان سابق، و در طرح‌هایی که از محل بودجه‌های عمرانی در حال اجرا هستند، دستور داده است که تهیه و نصب پنجره‌های آلومینیومی را حذف و اعلام نموده که راساً نسبت به تهیه و نصب همان نوع پنجره اقدام خواهد نمود. در حالی که تهیه و نصب پنجره‌ها در قراردادهای اولیه وجود داشته و در تعیین ضریب پیمان موثر بوده است.

از نظر این انجمن چنین اقداماتی منافات کامل با روح شرایط عمومی پیمان و ماهیت سازندگی بر مبنای قراردادهای عرف سازمان برنامه و بودجه دارد و قانونی نیست. مستدعی است نظر آن مدیریت محترم به این انجمن جهت پیگیری امر ابلاغ گردد.

پاسخ)

 با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۰۱/۴۵۴۶۳-۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۱، همانگونه که آگاهی دارند از قراردادهای طرح‌های عمرانی منعقده با شرایط عمومی پیمان سابق، کارفرما می‌تواند بر اساس ماده ۱۹، اقدام به کاهش یا افزایش مقادیر کار در هر یک از اقلام مورد پیمان نماید مشروط بر آنکه جمع کل مبلغ پیمان با در نظر گرفتن قیمت‌های کارهای جدید موضوع ۳۰، بیش از ۲۵ درصد نسبت به مبلغ اولیه پیمان تغییر نکند. بدیهی است تغییراتی از این قبیل در اقلام و مقادیر کار که توسط کارفرما انجام می‌گیرد باید در محدوده موضوع پیمان بوده و به اقتضای مشخصات فنی پروژه باشد و به گونه‌ای نباشد که حدود مسئولیت‌های اجرایی پیمانکار را مخدوش نموده و استفاده از کار انجام شده را (در زمان تحویل موقت) غیرممکن سازد.

D2112903402

پرسش)

 با توجه به اینکه بیشتر پیمانکاران در مورد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان اختلافاتی با مهندسین مشاور و کارفرمایان در مورد تفسیر فوق مخصوصا” بندهای ۱ و ۲ و میزان ۲۵ درصد کسر و یا اضافه شدن مقادیر پیمان نسبت به مبلغ اولیه پیمان و جمع جبری آن‌ها دارند در خواست می‌شود تفسیر کامل اعلام گردد.

پاسخ)

 مبلغ اولیه پیمان با توجه به ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان ۲۵ درصد قابل افزایش و ۲۵ درصد قابل کاهش می‌باشد. به عبارت دیگر مبلغ اولیه پیمان با ظرفیت کاهش و افزایش تا میزان ۲۵ درصد بصورت جداگانه را دارد در نتیجه آیتم‌های ابلاغی به پیمانکار جایگزین آیتم‌های حذف شده نمی‌گردد بلکه در چارچوب ۲۵ درصد افزایش مبلغ اولیه پیمان مطرح می‌باشد.

D2112903502

پرسش)

 احتراما با توجه به بند “ج” از ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان ، خواهشمند است اعلام فرمایند چنانچه در تعیین قیمت جدید بین پیمانکار و مهندسین مشاور توافق نگردد و با قیمت جدید توافق شده بین پیمانکار با مهندسین مشاور مورد تصویب کارفرما قرار نگیرد برای حل اختلاف از ماده ۵۳ استفاده می‌شود یا خیر؟

پاسخ)

عطف به نامه شماره ۵۰۰۰۵- ۱۰۱/ ۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۵ به آگاهی می‌رساند، بر اساس ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان جدید هر گاه در اجرا مفاد بین دو طرف پیمان اختلاف نظر پیش آید می‌توانند بر اساس ماده مذکور اقدام نمایند . لازم به یاد آوری است تبصره ذیل بند ج ماده ۲۹ مبنی بر اینکه: “چنانچه پیمان با استفاده از فهارس‌بهای واحد پایه منعقد شده باشد چگونگی تعیین قیمت جدید. علاوه بر مفاد بند ج مذکور تابع دستور العمل نحوه استفاده از قیمت‌های پایه در تعیین قیمت‌های جدید با اولویت دستور العمل یاد شده “، مستثنی از مصادیق ماده ۵۳ می‌باشد . مگر اینکه در اجرای آن اختلاف حاصل شود.

D2112903602

پرسش)

 احتراماً، پیرو رونوشت نامه شماره ۷۶۵۵۰/ ۱۰۱-۸۶ مورخ ۸۶/۰۳/۰۷  به پیوست تصویر نامه شماره ۶۱/۸۶۲۴/۳۳ مورخ ۸۶/۰۴/۱۰  استانداری تهران در مورد قیمت‌های جدید جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

پاسخ)

 در پاسخ به نامه شماره ۷۶۵۵۰/ ۱۰۱ -۸۶ مورخ ۸۶/۰۳/۰۷  به اطلاع می‌رساند بر اساس پیوست شماره ۶ فهارس‌بهاء (دستورالعمل تعیین قیمت‌های جدید پیمان‌هایی که بر اساس فهرست‌بهاء منعقد شده‌اند)، چنانچه در حین اجرای عملیات و در چارچوب پیمانکارهای جدید به پیمانکار ابلاغ گردد که در فهرست‌بهای منضم به پیمان دارای آیتم بوده بر اساس بند «ج» ماده ۲۹ به عنوان قیمت جدید تلقی می‌گردد.ضمنا بر اساس بند «د» ماده ۲۹ جمع بهای قیمت‌های جدید علاوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند «الف» ماده ۲۹ است، نباید از ۱۰ درصد مبلغ اولیه بیشتر شود.

D2112903702

پرسش)

 احتراما” بفرمائید که در صورتیکه عملیات اجرایی موضوع پیمان (با متمم پیمان) با حد ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان (یا متمم پیمان) انجام شود ولی کارهای اجرا شده با توجه  به موضوع قرارداد تکمیل و آماده بهره‌برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند، آیا کارفرما می‌تواند طبق ماده ۴۸ ختم پیمان اعلام نماید؟

پاسخ)

 باسلام، بازگشت به نامه شماره ۲۸۳۹/ف مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۰ به آگاهی می‌رساند: در قراردادهای تابع شرایط عمومی پیمان (جدید)، براساس بند ج ماده ۳۹ ش.ع.پ. چنانچه با توجه به بند الف ماده ۲۹ ش.ع.پ. عملیات اجرایی موضوع پیمان (با متمم پیمان) تا حد ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان (یا متمم پیمان) انجام شود ولی کارهای اجرا شده با توجه به موضوع قرارداد تکمیل و آماده بهره‌برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند، کارفرما طبق ماده ۴۸ ش.ع.پ. به پیمان (یا متمم پیمان) خاتمه می‌دهد و طبق بند الف ماده مزبور نسبت به تحویل کار اقدام می‌نماید.

D2112903802

پرسش)

 به اطلاع می‌رساند قرارداد یکی از پروژه‌های این شرکت به صورتی تنظیم شده است که هر یک از ساختمان‌ها دارای ریز مقادیر جداگانه می‌باشد، در طی اجرای پروژه، کارفرمای محترم تصمیم دارد اجرای یکی از ساختمان‌های موجود در ریز مقادیر را (ساختمان آزمایشگاه) منتفی نماید. مبلغ برآورد ساختمان فوق بالاتر از ۲۵% مبلغ قرارداد می‌باشد. لطفاً اعلام فرمایید:

 1. آیا حذف ساختمان آزمایشگاه می‌تواند مصداق بند (الف ۲)، ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان باشد؟
 2. آیا حذف ساختمان آزمایشگاه می‌تواند مصداق بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان باشد؟ (با توجه به این که از تاریخ شروع کار بیش از ۶ ماه گذشته است.)

پاسخ)

 بازگشت به نامه شماره ۷۴۵۹۴/ ۱۰۱ -۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۰۶ منضم به تصویر نامه شماره ۸۶۴-۱۱-۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۹ شرکت کانرودسازه اعلام می‌دارد در صورتی که شرایط عمومی پیمان جدید (موضوع بخشنامه شماره ۸۴۲/ ۵۴ – ۱۰۸۸ / ۱۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳) حاکم بر قرارداد باشد، بنابر آنچه که اعلام گردیده حذف ساختمان آزمایشگاه، مشمول کاهش مقادیر کار موضوع بند الف -۲ ماده ۲۹ شرایط عوامی پیمان می‌گردد.

D2112903902

پرسش)

 آیا کارفرما می‌تواند افزایش و کاهش ردیف‌ها مطابق ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان را تنها به یک ردیف اعمال کند؟

پاسخ)

 بازگشت به نامه شماره ۲۱۳۴۳/ ۴۰۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۲ منضم به نامه شماره ۸۴/۹۲۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۸ انجمن شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی استان آذربایجان غربی به آگاهی می‌رساند که در قراردادهای طرح‌های عمرانی منعقده براساس شرایط عمومی پیمان ابلاغی (جدید) این سازمان، تغییر مقادیر کار تابع ضوابط ماده ۲۹ بوده و مقادیر کار، حداکثر تا ۲۵ درصد به صورت جداگانه قابل افزایش یا کاهش می‌باشد و پیمانکار موظف به اتمام کار با نرخ پیمان می‌باشد ولو اینکه این افزایش یا کاهش در یک ردیف اعمال گردد.

D2112904002

پرسش)

 با احترام، در بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان مبحث قیمت‌های جدید چنین آمده است. اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمان کار ابلاغ شود که برای آن‌ها قیست و مقدار در فهرست‌بهاء و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است با توجه به این که در تهیه فهرست مقادیر منضم به پیمان از برخی ردیف‌های فهارس‌بها استفاده می‌گردد و از نوشتن کلیه ردیف‌ها در فهرست مقادیر به دلیل این که برای این گونه ردیف‌ها مقداری در کارهای پروژه وجود ندارد پرهیز می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید. نسبت به پاسخ سئوالات ذکر شده در زیر به این مشاور اقدام نمایند:

 1. آیا چنانچه در چارچوب پیمان، کار جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن در فهارس‌بهای سازمان برنامه و بودجه ردیف و قیمت وجود دارد ولی در فهرست مقادیر منضم به پیمان وجود نداشته باشد می‎توان از ردیف‌های موجود در فهارس‌بها استفاده نکرد و قیمت پیشنهادی پیمان کار که همراه با تجزیه قیمت می‌باشد مدنظر قرار داد؟
 2. آیا می‌توان در شرایط خصوصی منضم به پیمان جمله‌ای به شرح زیر آورد؟

«کلیه فهارس‌بهای سازمان برنامه و بودجه در این پیمان نافذ بوده و چنانچه در فهارس مذکور برای کارهای جدید ردیف و قیمت پیش بینی شده باشد از ردیف‌های مذکور باید استفاده گردد».

پاسخ)

 بازگشت به نامه شماره ۱۳۲۱۸/ ۷۹ مورخ ۷۹/۰۵/۱۹ به آگاهی می‌رساند:

 1. در صورتی که در حین اجرای کار و در چهارچوب موضوع پیمان اجرای کارهایی لازم شود که برای آن شرح ردیف و بهای واحد، در فهرست‌بهای مورد استفاده در برآورد هزینه اجرای پروژه وجود باشد باید از ردیف‌های مزبور برای قیمت جدید استفاده شود. جمع مبلغ این ردیف‌ها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.
 2. با توجه به مفاد بند ۱ فوق که در پیوست شماره ۶ فهرست‌بها درج شده نیازی به درج عبارت مورد نظر در شرایط خصوصی پیمان نیست ضمن این که در مواردی ممکن است برای کارهایی با شرح ردیف‌های مشابه در فهارس‌بهای پایه رشته‌های مختلف با توجه به تفاوت ویژگی‌ها و شرایط کار قیمت‌های متفاوتی منظور شده باشد و این امر موجب اختلال در تعیین قیمت جدید گردد.

D2112904102

پرسش)

 آیا در صورتیکه عملیات اجرایی یک پروژه تا سقف پیمان اولیه اجرا شده ولی کارهای اجرا شده قابل بهره‌برداری نباشد، آیا می‌توان ادامه و تکمیل کارهای موضوع یک پیمان را در قالب پیمان اولیه انجام داد و می‌توان مواردی مانند تداوم هزینه‌های مستمر تجهیز کارگاه، هزینه‌های تمدید ضمانتنامه و مواردی از این قبیل را به پیمانکار پرداخت نمود؟

پاسخ)

 باسلام، بازگشت به نامه شماره ۲۸۵/ ۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۲، ضمن جلب توجه بیشتر آن شرکت به مفاد نامه شماره ۶۳۵۷ / ۵۱۳ و با عنایت به بند الف ۱ ماده ۲۹ و بند ج ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان، على الأصول ادامه و تکمیل کارهای موضوع یک پیمان، که عملیات اجرایی آن تا سقف پیمان اولیه اجرا شده ولی کارهای اجرا شده قابل بهره‌برداری نباشد، در قالب پیمان اولیه قابل انجام نمی‌باشد. در چنین وضعیتی چنانچه پیمانکار موافق با ادامه کار در قالب عقد قرارداد متمم (با رعایت مواردی که در نامه یاد شده بدان اشاره شده) نباشد کارفرما می‌بایست پیمان را طبق ماده ۴۸ خاتمه دهد. در غیر این صورت (موافقت پیمانکار با ادامه کار) چنانچه با رعایت شرایطی که به تصویب شورای عالی محترم فنی رسیده است، متمم قرارداد، برای ادامه و تکمیل کارها با پیمانکار اولیه منعقد گردد، کلیه تعهدات پیمانکار در ارتباط با پیمان اولیه تا پایان کار به قوت خود باقی خواهد بود و طرح ادعاهایی نظیر تداوم هزینه‌های مستمر تجهیز کارگاه، هزینه‌های تمدید ضمانتنامه و … در چنین وضعیتی موضوعیت ندارد.

D2112904202

پرسش)

لطفا” اعلام نظر فرمائید که:

 1. آیا در صورتیکه جمع مبالغ مربوط به افزایش مقادیر و مبالغ کارهای با قیمت جدید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و پیمانکار با ادامه کار در حالت افزایش مبالغ مزبور از ۲۵ درصد مبلغ اولیه موافقت داشته باشد می‌توان با ایشان ادامه کار داد
 2. آیا کارفرما می‌تواند تا زمان بررسی صورت وضعیت قطعی از تحویل قطعی نمودن کار امتناع نماید؟

 پاسخ)

باسلام، بازگشت به نامه شماره ۲۹۷۰۰-۲۰۰مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ به آگاهی می‌رساند:

 1. براساس بند ۱ قسمت الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، جمع مبالغ مربوط به افزایش مقادیر و مبالغ کارهای با قیمت جدید نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و موافقت پیمانکار با ادامه کار در حالت افزایش مبالغ مزبور از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان تأثیری در محدودیت مطرح در بند ۱ نداشته و ادامه کار را مجاز نمی‌سازد.
 2. مسئولیت‌های دوره تضمین و انجام مراحل تحویل قطعی کارها به ترتیبی که در موارد ۴۲ و ۴۱ شرایط عمومی پیمان آمده است على الأصول وابستگی به صورت وضعیت قطعی که می‌بایست طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان تهیه گردد ندارد بلکه صورت وضعیت قطعی جزو مآخذ تنظیم صورت حساب نهایی و تسویه حساب با پیمانکار می‌باشد.

D2112904302

پرسش)

 در صورتی که مقدار کارکرد ردیفی از فهرست‌بهای منضم به پیمان پس از اتمام کامل عملیات اجرایی مرتبط از مقدار تعیین شده در فهرست‌های مقادیر منضم به پیمان کمتر یا بیشتر شود این کاهش یا افزایش جزء سقف ۲۵ درصد کاهش یا افزایش مقادیر می‌باشد یا خیر؟

 پاسخ)

 اگر شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قرارداد باشد مطابق بند (۱) ماده ۲۹ آن، جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید (موضوع بند «ج» آن) نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. به عبارت دیگر جمع مبالغ افزایش یافته نسبت به مبلغ اولیه قرارداد در هر مرحله نمی‌تواند بیشتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ولی در سایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد جاری و براساس مفاد آن عمل خواهد شد.

D2112904402

پرسش)

 احتراما، با توجه به عمومیت داشتن پرسش حاضر، شایسته است مشخص فرمائید آیا جمع‌بهای کارهای جدید ابلاغی شرح داده شده در بند ۲ پیوست شماره ۶ فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۸۴ درخصوص آیتم‌هایی که در فهرست‌بهای پیمان با پایه منضم به پیمان دارای شرح و قیمت می‌باشند ولی مقدار ندارند همانند آیتم‌هایی که دارای شرح و قیمت و طبیعتاً مقدار، در فهرست‌بهای پیمان و پایه منضم به پیمان نمی‌باشند ذکر شده در بند ۱ پیوست شماره ۶ یاد شده، علاوه بر محدودیت تعیین شده تا سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان موضوع بند الف ماده «۲۹» شرایط عمومی پیمان، شامل محدودیت تا سقف ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان ذکر شده در بند «د» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می‌گردند یا خیر؟

پاسخ)

 با احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۸۳۷ مورخ ۸۴/۰۵/۱۶ به آگاهی می‌رساند: از قراردادهای طرح‌های عمرانی منعقده براساس فهرست بهای پایه ابنیه سال ۱۳۸۴، اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که در فهرست‌بهای منضم به پیمان برای کار جدید ابلاغی شرح و قیمت واحد پیش بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود و در این حالت جمع این نوع کارهای جدید، نباید از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر گردد، جمع مبالغ کارهای جدید مزبور و کارهای جدید مشمول بند ۲ پیوست ۶ فهرست مذکور، با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر گردد.

D2112904502

پرسش)

 احتراماً با عنایت به مشکلات به وجود آمده در قراردادهای جاری، خواهشمند است در مورد ارائه پاسخ پرسش‌های زیر دستور اقدام لازم صادر فرمائید.

 1. با توجه به مفاد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، در پیمان‌هایی که هم اکنون شرایط عمومی قدیم در آن‌ها نافذ می‌باشد آیا کارفرمایان می‌توانند با کاهش حجم عملیات در بعضی از ردیف‌های فهرست‌بهای منضم به پیمان باعث کاهش ۲۵٪ مبلغ پیمان (نسبت به مبلغ اولیه پیمان) و از سوی دیگر با افزایش حجم عملیات در بعضی دیگر از ردیف‌های فهرست‌بها (و یا ردیف‌های قیمت جدید باعث افزایش ۴۹ درصدی مبلغ پیمان گردند؟ (و در این حالت کارفرما مدعی افزایش صرفا ۲۴٪ مبلغ اولیه پیمان می‌باشد و پیمانکار را ملزم به اجرای این دستور می‌داند).
 2. پاسخ سوال فوق در مورد پیمان‌های با شرایط عمومی جدید (نشریه ۴۳۱۱) چگونه خواهد بود؟
 3. آیا پیمانکار در ارتباط با سئوال بند یک محق به عدم انجام کارهای مازاد بر ۲۵٪ می‌باشد و یا این که صرفاً می‌بایست مطابق جمع جبری افزایش و کاهش عمل نماید؟

 پاسخ)

عطف به نامه شماره ۲۳۵۲/ ۶ / ۴ / ۲۴۰ /س مورخ ۸۳/۰۲/۱۰ به آگاهی می‌رساند:

 1. مفهوم ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان قدیم، تغییرات مقادیر کار (افزایش یا کاهش) به هر میزان قابل ابلاغ است مشروط بر این که در هیچ مقطع مبلغ پیمان از ۲۵ درصد بیشتر یا کمتر نشود، به عبارت دیگر جمع جبری تغییرات ملاک عمل است.
 2. در شرایط عمومی پیمان جدید افزایش و یا کاهش مقادیر بطور جداگانه محاسبه می‌شود و در نتیجه اختیارات کارفرما محدود به حداکثر ۲۵ درصد در جهت افزایش نسبت به مبلغ اولیه پیمان به طور جداگانه و ۲۵ درصد در جهت کاهش نسبت به مبلغ اولیه پیمان به طور جداگانه می‌باشد ولی در سایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد جاری و براساس مفاد آن عمل خواهد شد.
 3. در بند (۱) بالا پاسخ ارائه شده

D2112904602

پرسش)

 احتراماً، خواهشمند است در موارد ذیل این پیمانکار را راهنمایی نمائید:

 1. در صورتی که جمع بهای کارهای ابلاغ شده با قیمت جدید قبل از انجام آن کار از سقف ۱۰% تعیین شده در بند (د) ماده ۲۹ بیشتر شود تکلیف پیمانکار در ادامه پیمان به چه صورت خواهد بود؟
 2. در صورتی که این اتفاق پس از انجام محاسبات و بعد از انجام کار مذکور مشخص گردد تکلیف پیمانکار چیست؟
 3. در بند ۲- الف ماده ۲۹ تکلیف پیمانکار در زمینه کاهش مقادیر کار بیش از ۲۵٪ مبلغ اولیه پیمان به صورت ادامه قرارداد با نرخ پیمان یا اعمال ماده ۴۸ تعیین شده است در صورتی که افزایش مقادیر کار بیش از ۲۵٪ مبلغ اولیه پیمان باشد تکلیف پیمان کار چگونه خواهد بود؟

 پاسخ)

 با احترام، بازگشت به نامه شماره ۲۴۰/۶/۶/۱/۲۴۱۴/س مورخ ۸۴/۰۸/۲۲  به آگاهی می‌رساند:

 1. قیمت‌های جدید پس از انعقاد قرارداد و در حین اجرای کار برای اقلامی که در فهرست‌بهای پایه منضم به پیمان فاقد قیمت هستند از سوی کارفرما به پیمان کار ابلاغ و قیمت‌های جدید مزبور مطابق ضوابط ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تعیین و به پیمان کار ابلاغ می‌شود جمع بهای کارهایی که مشمول قیمت‌های جدید می‌شود نباید از ده درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز کند.
 2. در صورتی که شرایط و مقتضیات ایجاب نماید که برای تکمیل کار مبلغ قیمت‌های جدید بیش از ده درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، مبلغ اقلام مازاد بر ده درصد مبلغ اولیه پیمان (که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط محاسبه، تعیین و تأیید می‌شوند) باید در چارچوب انعقاد قرارداد جدید مورد عمل قرار گیرد که در این صورت با توجه به قانون برگزاری مناقصات می‌توان از طریق مناقصه و ترک مناقصه (با اخذ مجوز از مقامات مسئول) اقدام نمود.
 3. برابر مفاد شرایط عمومی پیمان می‌توان فقط حداکثر ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بر اساس شرایط و قیمت‌های قرارداد به پیمان کار مربوطه، کار ارجاع نمود و چنانچه به عللی، باز هم عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل بهره‌برداری نشود باقی مانده کار، معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه و یا ترک مناقصه می‌توان نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به پیمانکار با رعایت ضوابط اقدام نمود.

D2112904702

پرسش)

 اگر طرفین نسبت به ۲۵ درصد افزایش یا کاهش مقادیر ادعایی نداشته باشند آیا باز هم نیاز به قرارداد جدید دارد؟

پاسخ)

 بازگشت به نامه شماره ۸۲/۶۹۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ به آگاهی می‌رساند، در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲- ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۷۸/۰۳/۰۳) با توجه به مفاد بند ۱ از قسمت الف ماده ۲۹، جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود اعم از اینکه پیمانکار موافق یا مخالف انجام کارهای اضافه مازاد بر میزان فوق با نرخ پیمان باشد. بنابراین انجام کارهای اضافه مزبور در قالب قرارداد اولیه امکان پذیر نبوده، نیاز به عقد قرارداد جدید با رعایت ضوابط قانونی مربوطه دارد.

D2112904802

پرسش)

 احتراماً، با توجه به عمومیت داشتن پرسش حاضر، خواهشمند است در خصوص قیمت کارهای جدیدی که در چارچوب موضوع پیمان به پیمان کار ابلاغ می‌گردد و برای بعضی از آن‌ها:

 1. فصل یا فصول مربوطه کلاً در فهارس‌بهای منضم به پیمان وجود نداشته (به عنوان مثال در فهرست‌بهای ابنیه منضم به پیمان فصل بتن پیش ساخته و بلوک چینی وجود نداشته باشد، ولی قسمتی از کارهای جدید ابلاغی به پیمان کار مربوط به فصل یاد شده باشد)، ولی در فهارس‌بهای پایه‌ای که فهارس‌بهای منضم به پیمان از آن اخذ گردیده، وجود داشته باشند.
 2. فهرست یا فهارس‌بهای مربوطه کلاً در فهارس‌بهای منضم به پیمان وجود نداشته (به عنوان مثال در قراردادی فهرست‌بهای منضم به پیمان شامل فهارس‌بهای ابنیه و برق می‌باشد ولی قسمتی از کارهای جدید ابلاغی مربوط به فهرست‌بهای مکانیک، راه و باند و غیره می‌گردد)، ولی فهارس‌بهای پایه مربوطه وجود داشته باشند.

اعلام فرمایند آیا پیمان کار جهت دریافت هزینه کارهای جدید، ابلاغی انجام شده به شرح فوق الذکر ، ملزم به استفاده از قیمت‌های مندرج در فهرست یا فارس‌ پایه مرتبط می‌باشد و یا کارهای انجام شده مشمول قیمت جدید مطابق بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می‌گردد.

پاسخ)

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۰۲۱۹ مورخ ۸۴/۰۷/۱۲ و با توجه با اعلام تلفنی آن شرکت که فهرست‌بهای ابنیه سال ۱۳۸۲ مورد عمل در تهیه برآورد (فهرست‌بهای) پیمان بوده است مراتب زیر اعلام می‌گردد.

 1. در پیمان‌هایی که برای تهیه برآورد هزینه اجرای کار از فهرست‌بهای ابنیه سال ۱۳۸۲ استفاده شده است، در صورتی که در چارچوب موضوع پیمان اجرای کارهایی لازم شود که برای آن‌ها قیمت و مقدار در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پیمان موجود نباشد از ردیف‌های موجود در فهرست‌بهای یاد شده به عنوان قیمت جدید استفاده می‌شود، جمع مبلغ مربوط به قیمت های جدید و مبلغ مربوط به افزایش مقادیر نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.
 2. اگر در چارچوب موضوع پیمان کارهایی به پیمان کار ابلاغ شود که برای آن‌ها قیمت و مقدار در فرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان و یا فهرستی که ردیف‌های لازم از آن استخراج شده پیش بینی نشده باشد، موضوع مشمول بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان جدید (اگر ضمیمه قرارداد است) می‌گردد.

استفاده از بهای واحد فهارس‌بهای پایه که مورد عمل در پیمان منعقد نبوده است به عنوان قیمت جدید با توافق طرفین پیمان بلامانع است.

D2112904902

پرسش)

چنانچه افزایش مبلغ پیمان (با رعایت بند ۱ الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان) مستلزم افزایش مدت پیمان باشد به چه میزان به مدت اولیه پیمان اضافه می‌شود؟

پاسخ)

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۰۱/۶۷۵۱۹ -۸۴ مورخ ۸۴/۰۵/۰۵ به آگاهی می‌رساند در قراردادهای منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان جدید (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۷۸/۰۳/۰۳) چنانچه افزایش مبلغ پیمان (با رعایت بند ۱ – الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان) مستلزم افزایش مدت پیمان باشد قرارداد بر اساس بند ۱ الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان تمدید می‌گردد. ولی این افزایش مدت الزاما متناسب با درصد افزایش مبلغ اولیه پیمان نمی‌باشد.

D2112905002

پرسش)

در صورتیکه مطابق ماده ۲۹ حداکثر اضافه کاری‌ها ابلاغ شده باشد ولی کار قابل بهره‌برداری نباشد و کارفرما تمایل به اجرای کار با پیمانکار قبلی داشته باشد راهکار به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ)

با احترام، عطف به نامه شماره ۷۱۲۳/۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۲ به آگاهی می‌رساند، برابر مواد آئین‌نامه معاملات دولتی می‌توان فقط حداکثر ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان براساس شرایط و قیمت‌های قرارداد به پیمانکار کار ارجاع نمود و مطابق بند د ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان جمع بهای کارهایی که مشمول قیمت جدید، می‌شود نباید از ده درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز کند و برای درصد مازاد بر آن صدور مجوز امکان پذیر نمی‌باشد. در صورتی که شرایط و مقتضیات ایجاب نماید که برای تکمیل کار باقی مانده، کار به پیمانکار مراجعه شود باقی مانده کار، معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار جدید از طریق مناقصه و یا ترک مناقصه می‌توان نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به پیمانکار جدید اقدام نمود در صورتی که انجام تشریفات مناقصه و انتخاب پیمانکار جدید ممکن و یا به مصلحت نباشد می‌توان مجوز لازم جهت ترک مناقصه را از کمیسیون مواد ۸۳ و ۸۲ و ۸۵ و ۸۵ و ۸۷ قانون محاسبات حسب مورد کسب نمود.

D2112905102

پرسش)

لطفا” اعلام فرمائید:

 • آیا می‌توان کتابچه فهرست‌بها صادر شده از سوی سازمان را بجای دفترچه براورد پیمان ضمیمه، قرارداد نمود؟
 • چه ارتباطی بین بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان با بند ۲ پیوست ۶ فهارس‌بهای واحد پایه می‌باشد؟

پاسخ)

با سلام، بازگشت به نامه شماره ۵۰/۴۲/۶۷۳۹۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۴ در ارتباط با موضوعات مطروحه نظر آن دستگاه را به نکات زیر جلب می‌نمایند:

 • براساس بند «ه» ماده ۲ موافقت نامه و بند «ج» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، صرفاً «فهرست‌بها و مقادیر کار» را می‌توان به عنوان اسناد و مدارک پیمان (در زمینه بهار کار) ضمیمه قرارداد نمود و ملاک عمل قرار داد. بنابراین عنوان یا ضمیمه نمودن کتابچه فهرست‌بهای پایه به اسناد و مدارک پیمان در انطباق با ضوابط مورد اشاره نبوده اظهار نظر در خصوص تبعات قراردادی چنین اقدامی در زمینه تعیین قیمت کارهای جدید میسر نیست.
 • بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان مربوط به تغییر مقادیر کارهای پیش بینی شده در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان می‌باشد و ارتباطی با بند ۲ پیوست ۶ فهارس‌بهای واحد پایه که مربوط با کارهای جدید ابلاغی به پیمانکار (در چارچوب موضوع پیمان) می‌باشد، ندارد.

D2112905202

پرسش)

 احتراماً خواهشمند است در موارد ذیل این پیمانکار را راهنمایی نمایید.

در صورتی که جمع بهای کارهای ابلاغ شده با قیمت جدید قبل از انجام آن کار از سقف %۱۰ تعیین شده در بند (د) ماده ۲۹ بیشتر شود تکلیف پیمانکار در ادامه پیمان به چه صورت خواهد بود؟

در صورتی این اتفاق پس از انجام محاسبات و بعد از انجام کار مذکور مشخص گردد تکلیف پیمانکار چیست؟

بند ۲-الف ماده ۲۹ تکلیف پیمانکار در زمینه کاهش مقادیر کار بیش از %۲۵ مبلغ اولیه پیمان به صورت ادامه قرارداد با نرخ پیمان یا اعمال ماده ۴۸ تعیین شده است در صورتی که افزایش مقادیر کار بیش از %۲۵  مبلغ اولیه پیمان باشد تکلیف پیمانکار چگونه خواهد بود؟

پاسخ)

با احترام بازگشت به نامه شماره ۲۴۰/۶/۶/۱/۲۴۱۴/س مورخ ۸۴/۰۸/۲۲  به آگاهی می‌رساند قیمت‌های جدید پس از انعقاد قرارداد و در حین اجرای کار برای اقلامی که در فهرست‌بهای پایه منضم به پیمان فاقد قیمت هستند از سوی کارفرما به پیمانکار ابلاغ و قیمت‌های جدید مزبور مطابق ضوابط ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تعیین و به پیمانکار ابلاغ می‌شود جمع بهای کارهایی که مشمول قیمت‌های جدید می‌شود نباید از ده درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز کند.

در صورتی که شرایط و مقتضیات ایجاب نماید که برای تکمیل کار مبلغ قیمت‌های جدید بیش از ده درصد مبلغ اولیه پیمان باشد مبلغ اقلام مازاد بر ده درصد مبلغ اولیه پیمان (که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط محاسبه تعیین و تأیید می‌شوند) باید در چارچوب انعقاد قرارداد جدید مورد عمل قرار گیرد که در این صورت با توجه به قانون برگزاری مناقصاب می‌توان از طریق مناقصه و یا ترک مناقصه با اخذ مجوز از مقامات مسئول) اقدام نمود.

برابر با مفاد شرایط عمومی پیمان می‌توان فقط حداکثر ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بر اساس شرایط و قیمت‌های قرارداد به پیمانکار مربوطه کار ارجاع نمود و چنانچه به عللی باز هم عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل بهره‌برداری نشود باقیمانده کار معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه و یا ترک مناقصه می‌توان نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به پیمانکار با رعایت ضوابط اقدام نمود.

D2112905302

پرسش)

با احترام، در بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان مبحث قیمت‌های جدید چنین آمده است. اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی با پیمانکار ابلاغ شود که برای آن‌ها قیمت و مقدار در فهرست‌بهاء و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است……

با توجه به این که در تهیه فهرست مقادیر منضم به پیمان از برخی ردیف‌های فهارس‌بها استفاده می‌گردد و از نوشتن کلیه ردیف‌ها در فهرست مقادیر به دلیل این که برای این گونه ردیف‌ها مقداری در کارهای پروژه وجود ندارد پرهیز می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پاسخ سئوالات ذکر شده در زیر به این مشاور اقدام نمایند:

 1. آیا چنانچه در چارچوب پیمان کار جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن در فهارس‌بهای سازمان برنامه و بودجه ردیف و قیمت وجود دارد ولی در فهرست مقادیر منضم به پیمان وجود نداشته باشد، می‌توان از ردیف‌های موجود در فهارس‌بها استفاده نکرد و قیمت پیشنهادی پیمانکار که همراه با تجزیه قیمت می‌باشد مدنظر قرار داد؟
 2. آیا می‌توان در شرایط خصوصی منضم به پیمان جمله‌ای به شرح زیر آورد؟ (( کلیه فهارس‌بهای سازمان برنامه و بودجه در این پیمان نافذ بوده و چنانچه در فهارس مذکور برای کارهای جدید ردیف و قیمت پیش بینی شده باشد از ردیف‌های مذکور باید استفاده گردد)).

پاسخ)

بازگشت به نامه شماره ۷۹/۱۳۲۱۸ مورخ ۷۹/۰۵/۱۹  به آگاهی می‌رساند:

 1. در صورتی که در حین اجرای کار و در چهارچوب موضوع پیمان اجرای کارهایی لازم شود که برای آن شرح ردیف و بهای واحد، در فهرست‌بهای مورد استفاده در برآورد هزینه اجرای پروژه موجود باشد باید از ردیف‌های مزبور برای قیمت جدید استفاده شود. جمع مبلغ این ردیف‌ها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

با توجه به مفاد بند ۱ فوق که در پیوست شماره ۶ فهرست‌بها درج شده نیازی به درج عبارت مورد نظر در شرایط خصوصی پیمان نیست ضمن این که در مواردی ممکن است برای کارهایی با شرح ردیف‌های مشابه در فهارس‌بهای پایه رشته‌های مختلف با توجه به تفاوت ویژگی‌ها و شرایط کار قیمت‌های متفاوتی منظور شده باشد و این امر موجب اختلال در تعیین قیمت جدید گردد.

D2112905402

پرسش)

با احترام، به استحضار می‌رساند از آنجایی که این سازمان در روند اجرای پروژه‌ها نیاز به مشخص شدن پاسخ سئوال‌های زیر دارد، خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمایند:

 1. در قراردادهایی که انجام عملیات موضوع پیمان، پایان نیافته ولی قیمت یا زمان اجرای آن اتمام یافته است، شرایط و ضوابط ادامه عملیات موضوع قرارداد چگونه می‌باشد؟
 2. در قراردادهایی که انجام عملیات موضوع پیمان پایان نیافته ولی قیمت بررسی شده در صورت وضعیت قطعی بیش از مبلغ پیمان با ابلاغ افزایش بیست و پنج درصد آن باشد، ضوابط پرداخت بالغ باقیمانده چگونه است؟
 3. در انعقاد قراردادهای متمم آیا شرایط اولیه حاکم بر قرارداد اول در قرارداد متمم نافذ خواهد بود یا خیر می‌بایست با شرایط جدید (آخرین فهرست‌بهای ابلاغ شده و پیشنهاد قیمت جدید) نسبت به انعقاد قرارداد متمم اقدام نمود؟
 4. شرایط، ضوابط و انجام پروژه‌های عمرانی به صورت امانی توسط دستگاه های اجرایی از جنبه‌های فنی- اداری – مالی چگونه است؟

پاسخ)

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۷۹/۴۴۸۹ مورخ ۷۷/۰۷/۲۵  در ارتباط با سئوالات مطروحه نظر آن سازمان را به نکات زیر جلب می‌نماید:

 1. قراردادهایی که عملیات اجرایی موضوع پیمانشان علی رغم انجام کارها تا سقف مبلغ اولیه پیمان، به پایان نرسیده، بر اساس ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می‌توانند ادامه یابند مشروط بر این که جمع کل مبلغ پیمان با ملاحظه تغییر مقادیر کار و در نظر گرفتن قیمت‌های کارهای جدید موضوع از ۳۰ بیش از ۲۵ درصد نسبت به مبلغ اولیه پیمان تغییر نکند. ضمناً هرگاه با رعایت مواد ۲۹ و ۳۰ پیمانکار در خاتمه مدت پیمان تأخیر داشته باشد جرائم مندرج در ماده ۵۰ به او تعلق می‌گیرد.
 2. بر اساس مصوبه شماره ۱۷۰/ش‌ف مورخ ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ شورای عالی فنی: اصولاً در هیچ قراردادی کارفرما مجاز نیست بیش از مبلغ پیمان به علاوه درصد پیش بینی شده در متن پیمان به پیمانکار، کار ارجاع نماید و در صورتی که شرایط و مقتضیات ایجاب نماید که برای تکمیل کار باقیمانده و یا پرداخت مابه‌التفاوت مباغ صورت وضعیت قطعی از مبلغ پیمان به علاوه درصد مزکور در فوق کار به پیمانکار مراجعه شود تحمیل مجوز ترک مناقصه از کمسیون ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی ضروری است و در این صورت باید برای مازاد بر مبلغ فوق‌الحاقیه لازم تنظیم گردد.
 3. شرایط و ضوابط حاکم بر متمم قرارداد تابع مفاد پیمان و اسناد و مدارک منضم به آن می‌باشد که ممکن است با قرارداد اولیه متفاوت نیز باشد. ضمناً بر اساس مصوبه ۳۰۹۳/ش‌ف مورخ ۷۷/۰۷/۱۸ شورای عالی فنی، انعقاد متمم قرارداد بر اساس فهارس پایه قرارداد اولیه بلامانع می‌باشد.
 4. این دفتر تاکنون هیچ‌گونه ضابطه‌ای برای انجام پروژه‌های عمرانی به صورت امانی تدوین و ابلاغ نکرده است لذا جنبه‌های فنی، اداری- مالی پروژه‌هی امانی تابع مقررات مربوطه از جمله قانون محاسبات عمومی و آئین‌نامه معاملات دولتی می‌باشد.

پرسش و پاسخ‌های سندیکای ساختمانی

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پرسش

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۰

شماره: ۱۴/۴۱/۳۱۵۱۴

بسمه تعالی

دفتر نظام فی اجرایی(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)

سلام علیکم:

احتراما، خواهشمند است با عنایت به بند ۲-۸ دستورالعمل کاربرد فهرست‌بهای ابنیه سال ۱۳۸۸ و بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان و توضیحات پیوست۴ (نحوه عمل برای تعیین قیمت کارهای جدید پیمان‌ها) و با توجه به موارد مشابه در فهرست‌بهای سال ۱۳۸۷ پاسخ موارد زیر را جهت حل و فصل اختلافات پیمانکاری بطور وضوح به این دبیرخانه اعلام فرمایند:

 1.  ایا منظور از فهرست‌بهای منضم به پیمان، همان برآورد اجرای کار می‌باشد یا منظور فهرست‌بهایی است که برآورد براساس آن استخراج شده است؟
 2.  آیا منظور از کار جدید، کاری است که در برآورد نباشد یا رد فهرست‌بهایی که در برآورد از آن استخراج شده است، نباشد؟
 3.  موضوع فوق در خصوص قرارداد‌های منعقد براساس بخشنامه‌های مترمربع زیربنا و سرجمع چگونه می‌باشد، در صورتی که کارفرما اجرای آیتمی را از پیمانکار در خواست نماید که در نقشه و مشخصات و برآورد اولیه پروژه موجود نباشد، آیا مشمول بند ج ماده ۲۹ (کار جدید) خواهد بود یا خیر؟

تسریع در اعلام جواب موجب امتنان خواهد بود.

عنابی

دبیر شورای فنی

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پاسخ

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۳

شماره: ۲۵/۳۵۸۳۲

بسمه تعالی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

دبیر محترم شورای فنی استانداری آذربایجان غربی

موضوع: فهرست‌بهای منضم به پیمان

با سلام

بازگشت به نامه شماره  ۱۴/۴۱/۳۱۵۱۴ مورخ  ۱۳۹۰/۳/۲۰ نظر آن شورای محترم را به نکات زیر که در مورد قراردادهای منعقده با فهارس‌بهای واحد پایه ابنیه سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نافذ می‌باشد جلب می‌نماید:

 1. با عنایت به مفاد بند ۲-۸ دستورالعمل کاربرد فهرست‌بها، فهرست‌بهای منضم به پیمان فهرست‌بهایی است شامل شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلق ردیف‌های پایه و غیر پایه (ستاره‌دار) که بر اساس مقادیر اقلام کار مستخرج از نقشه‌های اجرایی و مشخات فنی تنظیم و حاوی برآوردهزینه اجرای کار بوده و طبق بند ه ماده ۲ موافقتنامه جزو اسناد و مدارک پیمان می‌باشد، بنابراین فهرست‌بهایی که برآورد هزینه اجرای کار بر اساس آن انجام گرفته را نمی‌توان فهرست‌بهای منضم به پیمان تلقی نمود.
 2. منظور از کارهای جدید مجموعه عملیاتی است در چارچوب موضوع پیمان که در حین اجرای کار به پیمانکار ابلاغ می‌گردد، در مجموعه عملیات مزبور کارهایی که برایشان در فهرست‌بهای منضم به پیمان، شرح و قیمت واحد پیش بینی نشده باشد، مشمول قیمت جدید محسوب و بهای واحدشان طبق بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تعیین می‌گردد.
 3. در پیمان‌های با نرخ متر مربع زیربنا و سرجمع، کارهای جدید ابلاغی که شرح و بهای واحد آن‌ها در دفترچه فهارس‌بهای واحد کارهای منضم به پیمان موجود نباشد، قیمت جدید محسوب و تابع بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می‌باشد.

غلامحسین حمزه مصطفوی

رئیس امور نظام فنی

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

تاریخ: ۱۳۸۲/۱۱/۱۱

شماره: ۵۴/۱۹۹۹۴۱

بسمه تعالی

انجمن شرکتهای ساختمانی

موضوع:کار اضافی و کاهش کار

با احترام، بازگشت به شماره ۱۰۱/۷۰۰۵۵-۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۲، پیرو مذاکرات به عمل آمده با آقای مهندس احدی، نظر آن انجمن را به نکات زیر که برای روشنتر شدن مندرجات بندهای ۱ و ۲ از قسمت الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تنظیم گردیده است، جلب می‌نماید:

مبلق اولیه پیمان با توجه به ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان ۲۵ درصد قابل افزایش و ۲۵ درصد قابل کاهش می‌باشد، به عبارت دیگر مبلغ اولیه پیمان با ظرفیت کاهش و افزایش تا میزان ۲۵ درصد به صورت جداگانه را دارد در نتیجه آیتم‌های ابلاغی به پیمانکار جایگزین آیتم‌های حذف شده نمی‌گردد بلکه در چارچوب ۲۵ درصد افزایش مبلغ اولیه مطرح می‌باشد.

سید اکبر هاشمی

مدیر کل

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پرسش

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۲

شماره: ۹۰/۴۱۵۶۱

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی

ریاست محترم امور نظام فنی- معاونت برنامه ریزی و معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور

موضوع: تغییر مقادیر کار

پس از سلام

به پیوست تصویر نامه شماره ۹۰/۹۲۴۴ مورخ ۹۰/۷/۲۶ شرکت ساختمانی وزرا در ارتباط با افزایش مقادیر کار و مبلغ کارهای با قیمت جدید در قرارداد اجرای عملیات بلوک‌های ۱ و ۲ و ۳ دانشگاه شاهد و به میزان ۴۴% مبلغ اولیه پیمان، ارسال و به استحضار می‌رساند، با بررسی به عمل آمده در ارتباط با موضوع، نظر این انجمن به شرح زیر می‌باشد.

۱-  در قراردادهای منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان جدید، با توجه به مفاد بند الف ۱ ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت (موضوع بند ج) نباید از ۲۵% مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

به عبارت دیگر مبلغ اولیه پیمان، ظرفیت افزایش و کاهش تا ۲۵ درصد بصورت جداگانه را دارد،  در نتیجه آیتم‌های ابلاغی به پیمانکار جایگزین آیتم‌های حذف شده نمی‌گردد.

۲-  چنانچه جمع مبالغ مربوط به افزایش مقادیر و کارهای با قیمت جدید (موضوع بند الف ۱ ماده ۲۹) برابر ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان شود و دیگر نمی‌توان افزایش مقادیر کارها و کارهای با قیمت جدید به پیمانکار ابلاغ نمود و تعهد قراردادی پیمانکار در مورد ردیف‌های تغییر نیافته، انجام عملیات اجرایی مربوطه، حداکثر تا سقف مقادیر پیش بینی شده در فهرست‌بهای منضم به پیمان می‌باشد.

بنابراین در هیچ قراردادی کارفرما مجاز نیست بیش از ۲۵% مبلغ اولیه پیمان مربوط به افزایش مقادیر و مبالغ کارهای با قیمت جدید، به پیمانکار، کار ارجاع نمایند و در صورتی که شرایط و مقتضیات ایجاب نماید که برای تکمیل کار جمع مقادیر و کارهای با قیمت جدید در جهت افزایشی بیش از ۲۵% مبلغ اولیه پیمان گردد، در این صورت ادامه اجرای کار پس از رسیدن به سقف تعیین شده. صرفا بر اساس قرارداد جدید قابل انجام می‌باشد.

خواهشمند است مقرر فرمایید در صورت تایید مراتب را جهت انعکاس به پیمانکار، به این انجمن ابلاغ فرمایند، در غیر این صورت ‌از ارشادی که به عمل می‌آورند کمال تشکر را دارد.

با تقدیم احترام

محمد عطاردیان

دبیر

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پاسخ

تاریخ:۱۳۹۰/۰۹/۲۱

شماره: ۲۵/۷۲۴۸۲

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس عطاردیان

دبیر محترم انجمن شرکت‌های ساختمانی

موضوع: ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، تغییر مقادیر کار

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۴۱۵۶۱-۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ و ضمایم آن تصویر نامه شماره ۹۰/۹۲۴۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ شرکت ساختمانی وزرا اعلام می‌دارد براساس بندهای الف-۱ و الف-۲ ماده (۲۹) شرایط عمومی پیمان موضوع پیوست  بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳، جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید (موضوع بند «ج» همین ماده) و جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن‌ها، برای هر یک از موارد افزایش و کاهش به تفکیک نباید از سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان (مبلغ مندرج در ماده ۳ موافقتنامه) تجاوز نماید.

   بنابراین اجرای مقادیر افزایشی مازاد بر ۲۵ درصد فوق در قالب قرارداد اولیه امکان پذیر نبوده و باید با رعایت مقررات و انعقاد قرارداد مستقل دیگری انجام گردد.

غلامحسین حمزه مصطفوی

رئیس امور نظام فنی

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پرسش

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۹

شماره: ۷۵۱-۹۰

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی

ریاست محترم امور نظام فنی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

موضوع: تغییر مقادیر کار

پس از سلام

 به پیوست تصویر نامه شماره ۹۰/۱۶۷۳ مورخ ۹۰/۰۷/۰۴ شرکت ساختمانی خانه ایرانیان به انضمام سوابق مکاتبات به عمل آمده در خصوص نحوه محاسبه کاهش و افزایش مقادیر کار(تصویر نامه‌های شماره ۹۰/۱۴۲۳ مورخ ۹۰/۰۶/۰۶ و ۹۰/۱۶۷۳ مورخ ۹۰/۰۷/۰۴ شرکت خانه ایرانیان و ۹۰/۱۷۴۳۶ مورخ ۹۰/۰۶/۲۷ این انجمن) ارسال و به استحضار می‌رساند با بررسی به عمل آمده در ارتباط با موضوع نظر این انجمن به شرح زیر اعلام می‌گردد:

 • در قراردادهای منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان جدید با توجه به مفاد بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید موضوع بند ج نباید از ۲۵% مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

به عبارت دیگر مبلغ اولیه پیمان، ظرفیت افزایش و کاهش تا ۲۵ درصد بصورت جداگانه را دارد در نتیجه آیتم‌های ابلاغی به پیمانکار جایگزین آیتم‌های حذف شده نمی‌گردد.

 • محاسبه مقادیر و مبالغ نقصانی و اضافی قرار داد (مبالغ کاهش و یا افزایش یافته) بر اساس تغییرات ردیف قرارداد انجام می‌گیرد.
 • چنانچه جمع مبالغ مربوط به افزایش مقادیر کارهای قیمت جدید(موضوع بند الف ۱ ماده ۲۹) برابر ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان شود دیگر نمی‌توان افزایش مقادیر در کارها و کارهای با قیمت جدید به پیمانکار ابلاغ نمود و تعهد قراردادی پیمانکار در مورد ردیف‌های تغییر نیافته حداکثر تا سقف مقادیر پیش بینی شده در فهرست‌بهای منضم به پیمان می‌باشد.

بنابراین این در هیچ قراردادی کارفرما مجاز نیست بیش از ۲۵% مبلغ اولیه پیمان مربوط به افزایش مقادیر و مبالغ کارهای با قیمت جدید به پیمانکار ارجاع نماید و در صورتی که شرایط و مقتضیات ایجاب نماید که برای تکمیل کار جمع مقادیر و کارهای با قیمت جدید در جهت افزایش بیش از ۲۵% مبلغ اولیه پیمان گردد در این صورت ادامه اجرای کار پس از رسیدن به سقف تعیین شده صرفاً بر اساس قرارداد جدید قابل انجام می‌باشد.

خواهشمند است مقرر فرمایند در صورت تایید مراتب را جهت انعکاس به پیمانکار به این انجمن ابلاغ فرمایند در غیر این صورت از ارشادی که به عمل می‌آورند کمال تشکر را دارد

با تقدیم و احترم

محمد عطاردیان

دبیر

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پاسخ

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۷

شماره: ۲۵/۷۲۴۸۴

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس عطاردیان

دبیر محترم انجمن شرکت‌های ساختمانی

موضوع: پاسخ مشابه

با سلام

   بازگشت به نامه شماره ۷۵۱-۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ و ضمایم آن تصویر نامه شماره ۹۰/۱۶۷۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ شرکت ساختمانی ایرانیان اعلام می‌دارد برای این موارد پاسخ همان است که در استعلام نامه شماره ۴۱۵۶۱-۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ آن انجمن ارائه شده است

غلامحسین حمزه مصطفوی

رئیس امور نظام فنی

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۱۴

شماره: ۲۲/۳۳۰۴۲

بسمه تعالی

دبیر محترم انجمن صنفی شرکت‌های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران

با سلام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲۱-۲-۸۹-الف مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ تصویر نامه شمار ۸۹/۲۶۵۹۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ شرکت صنعت زمان، در قراردادهای منعقده بر اساس فهرست‌بهای پایه سال ۱۳۸۷ موارد زیر را به آگاهی می‌رساند:

 1. بر اساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۱۹ همانطور که تبصره ذیل بند ۵-۲ تصویر گردیده است، چنانچه ضریب پیشنهادی جزء یک فصل بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد، سقف مبلغ ناشی از افزایش یا کاهش مقادیر ردیف‌های مربوط به آن فصل (با رعایت محدودیت‌های مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان). حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ فصل مذکور مجاز است و برای افزایش مقادیر ردیف‌های فصل مذکور، بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک عمل است و این محدودیت در سطح تغییر مقادیر یک فصل می‌باشد و نه یک ردیف.
 2. چنانچه برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش بینی شده باشد، عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان استفاده می‌شود و حداکثر مبلغ مربوط به آن با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار تا ۲۵ درصد است و چنانچه برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش بینی نشده باشد، برای تعیین قیمت جدید مطابق بند «ج» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود ولو که در فهرست‌بهای پایه مربوط سال ۱۳۸۷ برای آن کار شرح و قیمت واحد پیش‌بینی شده باشد.

دفتر نظام فنی اجرایی

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پرسش

تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۷

شماره: ۲۶/۹۸۷-۲۴

بسمه تعاللی

سرکار خانم پور سید

مدیر کل محترم دفتر نظام فنی

با سلام

 احتراماً این شرکت قراردادی با وزارت علوم تحقیقات و فناوری تحت موضوع احداث خوابگاه‌های دانشجویی در مورخه ۱۳۸۳/۰۳/۲۷ بر اساس فهرست‌بهای سال ۱۳۸۲ به مبلغ اولیه ۱۱/۸۸۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در قالب طرح‌های عمرانی منعقد نموده است و مجموع کارکرد ریالی تا پایان فصل نهم ابنیه صورت وضعیت موقت شماره ۱۷ حدود ۲۹/۴۱ درصد افزایش نسبت به مبلغ اولیه قرارداد تا آن فصل را مشخص می‌نماید در صورتی که مبلغ کل صورت وضعیت در حدود مبلغ اولیه پیمان می‌باشد و این موضوع باعث اختلاف در انجام ادامه و یا خاتمه پیمان بین این شرکت و کارفرمای طرح شده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید مفاد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان با توجه به شرح فوق جهت استناد این شرکت تبیین گردد.

با تقدیم و احترام

جعفر فلاح

مدیر عامل 

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پاسخ

تاریخ:۱۳۹۰/۰۶/۲۶

شماره:۴۴۱-۲۲/۱۰۹

بسمه تعالی

شرکت مرصوص پی

موضوع: ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

با سلام

 بازگشت به نام شماره ۲۶/۹۸۷-۲۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۷ اعلام می‌دارد بر اساس بندهای الف-۱ و الف-۲ ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان جدید، جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر مبلغ کارهای با قیمت جدید (موضوع بند «ج» همین ماده) و جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن‌ها برای هر یک از موارد افزایش و کاهش به تنهایی نباید از سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان (مبلغ مندرج در ماده ۳ موافقتنامه) تجاوز نماید.

بهناز پورسید

مدیرکل دفتر نظام فنی اجرایی

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پرسش

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۱

شماره: ۱۷۹۴/۹۱

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی

ریاست محترم امور نظام فنی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

موضوع: ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

پس از سلام

به استحضار می‌رساند برخی از شرکت‌های عضو این انجمن در ارتباط با مفاد بند ۱ ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان که تصریح می‌نماید افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید (موضوع بند ج) نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود ابهاماتی به شرح زیر را مطرح و در خواست است ارائه طریق می‌نمایند:

 1. در مواقعی که مقادیر برآورد منضم به قرارداد با شرایط و مقادیر واقعی کار منطبق نبوده و کار اضافی ابلاغی مربوط به فعالیت‌های زیرساخت‌ها و کارهای اساسی ابتدای کار باشد، که پیش بینی لازم در قرارداد جهت انجام آن آن به عمل نیامده است و اجرای کار اضافی ابلاغی در اولویت اجرایی است.
 2. فقط ۲۵% قرارداد تکافوی تکمیل کارهای اضافی زیربنایی را ننموده و بعضاً شروع یا ادامه فعالیت‌های پیش بینی شده در قرارداد را امکان پذیر نمی‌سازد.
 3. انجام عملیات پیش بینی شده در قرارداد پس از تکمیل کارهای اضافی به شرح فوق امکان پذیر می‌باشد (به عنوان مثال اجرای تحکیم بستر و پی سازی قبل از اجرای اسکلت و نازک‌کاری و …).

با بررسی به عمل آمده و نظر این انجمن چنانچه کل مبلغ ۲۵% مبلغ قرارداد جهت اجرای کارهای اضافی مصرف ولی کارهای اضافی تکمیل نشود و لذا امکان اجرای فعالیت‌های بعدی قرارداد فراهم نگردد لازم است وفق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان اقدام و یا برای تکمیل کارهای اضافی، قرارداد دیگری منعقد شود.

تقاضا دارد مقرر فرمایند در صورت تایید مراتب را اعلام نمایند در غیر این صورت از ارشادی که به عمل می‌آورند کمال تشکر را دارد.

با تقدیم احترام

محمد عطاردیان

 دبیر

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پاسخ

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۶

شماره: ۲۵/۸۸۶۲

بسمه تعالی

دبیر محترم انجمن شرکت های ساختمانی

موضوع: ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

با سلام

 بازگشت به نامه شماره ۱۷۹۴-۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ به آگاهی می‌رساند به طور کلی بر اساس ضوابط ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، اصل بر آن است که برآورد هزینه اجرای کار به صورت کامل و صحیح تهیه و ضمیمه پیمان گردد به طوری که بر اساس قرارداد منعقده پروژه به اتمام رسیده و تحویل موقت انجام گردد. در هیچ قراردادی کارفرما مجاز نیست بیش از مبلغ اولیه پیمان به علاوه ۲۵ درصد پیش بینی شده در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان به پیمانکار ارجاع نماید.

اگر پیمان بر اساس شرایط عمومی پیمان که به موجب بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ ابلاغ شده است، منعقد شده باشد، مبلغ اولیه پیمان به موجب بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان قابلیت حداکثر ۲۵ درصد افزایش و ۲۵ درصد کاهش را به صورت جداگانه دارد. به عبارت دیگر افزایش مقادیر کارهای با قیمت جدید ابلاغی جایگزین آیتمهای کاهش یافته و حذف شده نمی‌گردد، به این ترتیب به محض اینکه جمع مبالغ مربوط به کارهای جدید و افزایش مقادیر معادل ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان شد دیگر نمی‌توان کارهای جدید و یا افزایش مقادیر به پیمانکار ابلاغ نمود. در چنین حالتی پیمانکار موظف است سایر اقلام باقی مانده کار را حداکثر تا سقف مقادیر پیش بینی شده در فهرست‌بهای منضم به پیمان انجام دهد.

جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حرف آن‌ها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود اگر این مبلغ از حد مذکور بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشه عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می شود.

فراز آخر نامه آن انجمن مبنی بر اینکه به نظر این انجمن چنانچه کل ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد برای کارهای اضافی مصرف ولی کارهای اضافی تکمیل نشود و امکان اجرای فعالیت‌های بعدی قرار داد فراهم نگردد لازم است وفق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان اقدام و یا برای کارهای اضافی قرارداد دیگری منعقد شود نظر به اینکه بر اساس اسناد و مدارک پیمان شرایط اجرایی کار برای هر قرارداد ممکن است است متفاوت باشد لذا در خصوص موضوع فوق حکم کلی نمی‌توان صادر نمود بلکه لازم است ادعای مزبور برای طرف قرارداد به صورت مجزا همراه با اسناد مدارک و مستندات مربوط مطرح تا به صورت موردی بررسی و پاسخ لازم ارائه گردد.

غلامحسین حمزه مصطفوی

 رئیس امور نظام فنی

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۲۲

شماره: ۲/۸۵۴۹۸

بسمه تعالی

مهندسین مشاور گنو

موضوع: تغییر مقادیر کار

با سلام

 بازگشت به نامه شماره ۴۹۶۷-۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۴ نظر آن شرکت را به نکات زیر که در قراردادهای منعقده شرایط عمومی پیمان جدید (ابلاغیه بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳) و به عنوان مثال با فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه در خصوص تغییر مقادیر کار (بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان) نافذ می‌باشد جلب می‌نماید.

 1.  تغییرات مقادیری که در چارچوب موضوع پیمان و در حین اجرای کار به موجب به عنوان مثال: تغییر در طبقه بندی نوع زمین، تغییر در عملیات خاکی از خاکبرداری در گود به پی‌کنی و کانال‌کشی، تغییر در قطر میلگرد در کارهای فولادی با میلگرد، تغییر عیار سیمان در بتن، تغییر در ابعاد کاشی و سرامیک… انجام می‌گیرد. چنانچه باعث تغییر مقادیر ردیف‌های مربوطه به کارهای تغییر یافت نسبت به مقادیر پیش بینی شده برای ردیف‌های مربوط در فهرست‌بهای منضم به پیمان گردند یا موجب ایجاد کارهای با قیمت جدید شوند موضوع مشمول حدود تعیین شده در بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان خواهد بود.
 2.  چنانچه جمع مبالغ مربوط به افزایش مقادیر و کارهای با قیمت جدید (موضوع بند ج ماده ۲۹) برابر ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان شود دیگر نمی‌توان افزایش مقادیر در کارها آنها و کارهای با قیمت جدید به پیمانکار ابلاغ نمود و تعهد قراردادی پیمانکار در مورد ردیف‌های تغییر نیافته انجام عملیات اجرایی مربوط حداکثر تا سقف مقادیر پیش بینی شده در فهرست‌بهای منضم به پیمان می‌باشد

بهناز پورسید

 مدیرکل دفتر نظام فنی اجرایی

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰/۱۲

شماره: ۵۴/۱۹۱۷۹۴

بسمه تعالی

انجمن شرکت‌های ساختمانی

با احترام،

بازگشت به نامه شماره ۱۰۵/۶۰۸۳۹-۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۹ در پاسخ به نامه شماره ۲۹۸۵-۱۱-۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۶ شرکت کانرود سازه به اطلاع می‌رساند:

بر اساس ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان مقادیر افزایش یافته و کاهش یافته هرکدام به تنهایی محدودیت ۲۵ درصد مبلغ قرارداد را دارا می باشند و در صورتی که جمع تغییرات مقادیر کار و قیمت‌های جدید به حد ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان برسد برای مازاد بر آن نیاز به انعقاد قرارداد جدید می‌باشد.

سید اکبر هاشمی

 مدیر کل

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰/۰۶

شماره: ۲۹۸۵-۱۱-۸۲

بسمه تعالی

انجمن محترم شرکت های ساختمانی

موضوع: تغییر مقادیر کار در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

احتراماً، خواهشمند است ضمن استعلام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام فرمایید:

آیا در بند ۱ و ۲ ماده ۲۹-الف، طبق اعلام شده ۲۵% مربوط افزایش و کاهش تغییر مقادیر، منظور جمع جبری این تغییرات می‌باشد و یا مقادیر افزایش یافته و کاهش یافته هر کدام به تنهایی محدودیت ۲۵%  مبلغ قرارداد را دارند.

ضمناً چنانچه پاسخ سوال فوق جمع جبری نباشد و جمع تغییرات مقادیر کار و قیمت‌های جدید به حد ۲۵% مبلغ اولیه پیمان برسد، تکلیف پیمانکار چیست؟

توضیح اینکه سوال مزبور جهت رفع ابهام شرکت محترم نارگان که مسئول نظارت پروژه الفین (قرارداد در دست اجرای این شرکت در پروژه پتروشیمی جم عسلویه) می‌باشند، مطرح گردیده است.

شرکت کانرود سازه

 سهامی خاص

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴/۲۵

شماره: ۲۲/۱۵۰۳۸

بسمه تعالی

مهندسین مشاور فراز آب

موضوع: کار جدید

با سلام؛

بازگشت به نامه شماره ۸۹/۵۴۵/۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ به آگاهی می‌رساند:

در قراردادهای منعقده بر اساس فهرست‌بهای واحد پایه سال ۱۳۸۷، چنانچه برای کار جدید ابلاغی در برآورد اجرای کار (فهرست‌بها و مقادیر کار) منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش بینی نشده باشد برای تعیین قیمت کار جدید مطابق بند «ج» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود، ولو که در فهرست‌بهای واحد پایه مربوط سال ۱۳۸۷، برای آن کار، شرح و قیمت واحد پیش بینی شده باشد.

دفتر نظام فنی اجرایی

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پرسش

تاریخ:۱۳۹۰/۰۷/۲۶

شماره: ۳۶۸۵۴-۹۰

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی

ریاست محترم امور نظام فنی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

موضوع: قیمت جدید

پس از سلام

 به استحضار می‌رساند، شرکت ساختمانی نو گستر طی نامه شماره ۳۵۵-۹۰ مورخ ۹۰/۰۷/۱۴ (یک نسخه تصویر نامه زمینه می‌باشد)، در خصوص قیمت جدید اجرای سقف سازه فضایی قرارداد منعقده بر اساس فهرست‌بهای سال ۱۳۸۶، از این انجمن استعلام نموده است زمان اجرای سقف سازه فضایی در فهرست‌بهای سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ دارای ردیف قیمت می‌باشد.

با بررسی به عمل آمده در خصوص قیمت جدید ردیف فوق‌الذکر نظر این انجمن من به شرح زیر اعلام می‌گردد.

 1. در قرارداد منعقده شرکت ساختمانی نو گستر که بر اساس فهرست‌بهای ابنیه سال ۱۳۸۶ منعقد گردیده است، اجرای سقف سازه فضایی قیمت جدید است که باید بر اساس ضوابط بند «ج» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان نسبت به محاسبه قیمت جدید با توافق پیمانکار و مشاور و تصویب کارفرما اقدام گردد.
 2. اجرای سقف سازه فضایی در فهرست‌بهای سال ۱۳۸۷ دارای ردیف قیمت است که در محاسبه قیمت جدید می‌تواند مورد استفاده قرار گرفته و با اعمال تعدیل معکوس نسبت به محاسبه قیمت واحد متناظر نرخ قرارداد اقدام نموده و در تعیین قیمت جدید به شرح فوق لازمست، به همه عوامل موثر در قیمت تمام شده ملحوظ و توافق شود.
 3. بدیهی است نرخی که بر اساس ردیف فهرست‌بها تعیین می‌شود مطابق ضوابط فهرست‌بها مشمول اعمال کلیه ضرائب مربوطه می‌گردد.

خواهشمند است مقرر فرمایند در صورت تایید مراتب را جهت انعکاس به شرکت مذکور به این انجمن اعلام نمایند در غیر این صورت از ارشادی که به عمل می‌آورند کمال تشکر را دارد.

محمد عطاردیان

دبیر

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پاسخ

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۲۹

شماره: ۲۵/۶۹۲۴۲

بسمه تعالی

انجمن شرکتهای ساختمانی

موضوع: قیمت جدید

با سلام

  بازگشت به نامه شماره ۳۶۸۵۴-۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ به آگاهی می‌رساند در قراردادهای منعقده بر اساس فهرست‌بهای پایه ابنیه سال ۱۳۸۶، چنانچه ردیف ستاره‌داری در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پیمان برای اجرای سازه فضاکار متشکل از قطعات کوبن کاری و واحدهای سازه فضاکار پیش‌بینی نشده باشد موضوع قیمت جدید محسوب شده و تابع ضوابط بند «ج» و «د» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می‌باشد بدیهی است در تعیین قیمت جدید می‌توان از مبنای قیمت‌های فهارس‌بهای ابنیه سال ۱۳۸۷، استفاده نمود.

غلامحسین حمزه مصطفوی

 رئیس امور نظام فنی

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۲۱

شماره: ۵۱۳/۹۸۵۰۶

بسمه تعالی

انجمن شرکتهای ساختمانی

به احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۰۱/۶۸۱۸۹-۸۴ مورخ ۸۴/۰۶/۰۲ به آگاهی می‌رساند در قراردادهای تابع شرایط عمومی پیمان جدید که به موجب افزایش مبلغ اولیه پیمان (۲۵ درصد افزایش موضوع بند ۱- الف ماده ۲۹)و سایر موارد مطروحه در قسمت الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان مشمول تطویل مجاز در مدت پیمان شده‌اند تمدید مجاز پیمان ناشی از افزایش مبلغ اولیه پیمان نیز می‌تواند جزو تطویل مجاز مدت پیمان محاسبه گردد و مشمول تبعات قراردادی مربوطه (نظیر تعدیل کارکرد دوران تطویل مجاز در پیمانهای تابع بخشنامه شماره ۹۷۰۶/۵۴/۲۰۸۰-۱ مورخ ۷۰/۰۶/۲۳)خواهد بود.

بهناز پورسید

 مدیر کل

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پرسش

تاریخ: ۱۳۹/۰۵/۱۰

شماره: ۹۰/۵۸۹۹

بسمه تعالی

مدیر کل محترم دفتر نظام فنی اجرایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

موضوع: ضریب بالاسری قیمت جدید در فهارس‌بهای سال ۱۳۸۸

پس از سلام

به پیوست تصویر نامه شماره BT-c-90-400  مورخ ۹۰/۰۵/۰۱ شرکت بلند طبقه در ارتباط با ضریب بالاسری قیمت جدید قراردادهای منعقده بر اساس فهارس‌بها سال ۱۳۸۸ ارسال و به استحضار می‌رساند، با بررسی به عمل آمده به نظر این انجمن با توجه به اینکه مطابق مفاد بند«ج» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان آنالیز قیمت جدید با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین و بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه می‌گردد و تنها ضریب بالاسری پیمان به قیمت جدید اعمال می‌شود بنابراین لازمست ضریب بالاسری مورد محاسبه در قیمت پیشنهادی پیمانکار به صورت شفاف مشخص و اعمال گردد.

تقاضا دارد مقرر فرمایند در صورت تایید مراتب را جهت ابلاغ به پیمانکار به این انجمن اعلام نمایند در غیر این صورت از ارشادی که به عمل می‌آورند کمال تشکر را دارد.

محمد عطاردیان

دبیر

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پاسخ

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۲۶

شماره: ۲۵/۴۳۰۵۴

بسمه تعالی

دبیر محترم انجمن شرکت‌های ساختمانی

موضوع: ضریب بالاسری به قیمت‌های جدید

با سلام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۸۹۹-۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ مبنی بر استعلام درباره ضریب بالاسری منطقه به قیمت‌های جدید، موضوع بند «ج» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان (موضوع بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳) پیمان‌های منعقد شده با فهرست‌های پایه سال ۱۳۸۸ به موجب نامه شماره ۲۲/۷۹۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ به شورای عالی فنی منعکس گردید. پاسخ واصله به استناد نامه شماره ۲۶/۴۱۵۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ شورای مذکور به شرح زیر می‌باشد:

«در تعیین قیمت جدید به شرح فوق لازم است همه عوامل موثر در قیمت تمام شده ملحوظ و توافق شود و ضریب جداگانه‌ای به این قیمت ها اعمال نگردد»

غلامحسین حمزه مصطفوی

 رئیس امور نظام فنی

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پرسش

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۵

شماره: ۵۸۱

بسمه تعالی

سرکار خانم مهندس پور سید

مدیر کل محترم دفتر نظام فنی و اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

موضوع: درخواست اظهار

احتراماً،

 به استحضار می‌رساند این شرکت پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران را که از جمله طرح‌های عمرانی می‌باشد در دست احداث دارد که فهرست منضم به قرارداد آن بخشی از فهرست‌بها ابنیه سال ۸۳  می‌باشد و شامل ردیف‌هایی است که به هنگام برآورد در نظر گرفته شده و دارای مقدار و قیمت می‌باشد.

اکنون سوال این است که اگر به دلیل تغییر مشخصات در بعضی از قسمت‌ها اجراء عملیاتی لازم شود که در فهرست‌بها ابنیه کامل و خام سال ۸۳ دارای شرح و قیمت باشد اما در فهرست‌بهای منضم به پیمان که بخشی از فهرست‌بها ابنیه ۸۳ است آیتم مورد نظر پیش بینی نشده باشد آیا قیمت واحد عملیات مزبور به روش ارائه تجزیه بهاء مطابق بند «ج» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تعیین می‌گردد یا ردیف‌های مندرج در فهرست‌بها خام ملاک عمل می‌باشد.

شرکت ساختمانی تهران گروه

 سهامی خاص

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پاسخ

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

شماره: ۲۲/۴۰۳۱۳

بسمه تعالی

شرکت ساختمانی تهران گروه

موضوع: قیمت کارهای جدید

باسلام

 بازگشت به نامه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۵ به آگاهی می‌رساند در قراردادهای منعقده با فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه سال ۱۳۸۳ چنانچه برای کارهای جدید ابلاغی در فهرست‌بهای منضم به پیمان، شرح و قیمت واحد پیش بینی شده باشد برای پرداخت هزینه کارهای جدید مزبور عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان استفاده می‌شود بنابراین به عنوان مثال چنانچه فهرست‌بهای منضم به پیمان شامل بخشی از (ردیف‌ها و فصول) فهرست‌بهای ابنیه سال ۱۳۸۳ باشد و برای کارهای جدید در این بخش فهرست‌بهای منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش بینی نشده باشد، ولو اینکه در فهرست‌بهای ابنیه سال ۱۳۸۳ برای کار جدید مزبور شرح و قیمت واحد پیش بینی شده باشد، موضوع قیمت جدید محسوب و تابع بندهای «ج» و «د» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان خواهد بود.

بهناز پورسید

 مدیرکل دفتر نظام فنی اجرایی

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پرسش

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۲

شماره: ۸۹/۴۱۸۴

بسمه تعالی

مدیر کل محترم دفتر نظام فنی و اجرایی

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

موضوع: قیمت جدید

با سلام و احترام

 به استحضار می‌رساند شرکت ساختمانی و تاسیساتی لمبه کوب نامه شماره ۳۱/۴۱۶۰ مورخ ۸۹/۰۴/۱۶ در خصوص نحوه محاسبه قیمت جدید اقلامی که در قرارداد منعقده بر اساس نرخ‌های فهرست‌بها ابنیه سال ۱۳۸۵ دارای ردیف قیمت نبوده ولی در فهرست سال ۱۳۸۶ دارای ردیف قیمت می‌باشد (تهیه و اجرای گروت زیر بیس پلت و محل‌های لازم)، از این دفتر سوال نموده است. (یک نسخه تصویر نامه به پیوست تقدیم می‌گردد)، با بررسی به عمل آمده به نظر این انجمن چنانچه جهت کار جدید ابلاغی در فهارس‌بها سالهای بعد، دارای ردیف قیمت باشد، استفاده از قیمت ردیف فهرست‌بها ضمن تبدیل آن به نرخ فهرست‌بهای منضم به قرارداد به جای تهیه آنالیز بها، مطابق ضوابط می‌باشد.

با توجه به این نتیجه محاسبه رابطه تبدیل به شرح زیر مساوی یک می‌گردد.

۱= شاخص مبنای قرارداد منعقده (سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۵)
شاخص مبنای فهرست بها سال ۱۳۸۶ (سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۵)

عکس فرمول

لذا استفاده از ردیف فهرست‌بها سال ۱۳۸۶ به عنوان قیمت جدید مطابق ضوابط بوده و مغایرتی ندارد.

سپس مطابق ضوابط قرارداد منعقده مشمول اعمال ضرائب قرارداد و تعدیل آحاد‌بها می‌گردد.

تقاضا دارد مقرر فرمائید در صورت تائید مرتب را جهت اعلام به پیمانکار به این انجمن اعلام نمائید.

در غیر این صورت از ارشادی که به عمل می‌آورند کمال تشکر را دارد.

محمد عطاردیان

دبیر

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پاسخ

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۰۸

شماره: ۳۳۹۰۵/الف/۲۲

بسمه تعالی

دبیر محترم انجمن شرکت های ساختمانی

موضوع :تبدیل قیمت کارهای جدید

با سلام بازگشت به نامه شماره ۴۱۸۴-۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ اعلام می‌دارد در قراردادهای منعقده بر اساس قیمت‌های واحد پایه در صورتی که برای قیمت کارهای جدید از قیمت‌های فهارس‌بهای سال‌های بعد استفاده بعمل آید برای تبدیل آن به قیمت های دوره سه ماهه مربوط به مبنای پیمان باید از رابطه مندرج در ردیف ۲-۱-۵-۲ پیوست بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵ استفاده بعمل آید تا مانند سایر ردیف‌های قیمت منضم به پیمان با شاخص گروهی فصل مربوط، تعدیل گردد.

به هر صورت بر اساس بند «ج» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، به قیمت کارهای جدید تنها ضریب بالاسری پیمان اعمال می‌شود.

 دفتر نظام فنی اجرایی

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

تاریخ: ۱۳۸۲/۰۴/۰۲

شماره:

بسمه تعالی

مهندسین مشاوره حفکن

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۸۲/۶۷۲۹ مورخ ۸۲/۰۳/۱۸ به آگاهی می‌رساند در قراردادهای طرح‌های عمرانی که با استفاده از شرایط عمومی پیمان قدیم منعقد شده‌اند با توجه به تبصره ذیل ماده ۳۶، چنانچه مبلغ اولیه پیمان بر اساس ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان (در قالب الحاقیه‌هایی) به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد، مبلغ افزایش یافته مزبور عیناً مشمول پیش پرداخت متعلقه به پیمان خواهد بود.

سید اکبر هاشمی

مدیرکل دفتر امور فنی

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پرسش

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۵

شماره: ۹۳/۴۸۳۰۴

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی

 ریاست محترم امور نظام فنی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

موضوع: کارکرد مازاد بر ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان

پس از سلام

 به پیوست تصویر نامه شماره ۳۴/۶۰۴۰ مورخ ۹۲/۱۲/۱۵ شرکت ساختمانی و تأسیساتی لمبه کوب در خصوص فهرست‌بها، نحوه محاسبه و پرداخت کارکرد مازاد در %۲۵ مبلغ اولیه پیمان در قرارداد منعقده آن شرکت با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ارسال و به استحضار می‌رساند:

 1. شرکت ساختمانی و تأسیساتی لمبه کوب اظهار می‌دارد قرارداد منعقده آن شرکت جهت احداث ۶ پروژه ورزشی در ۶ شهر مختلف استان یزد و در قالب یک قرارداد با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور منعقد و اجرا گردیده است.
 2. مبلغ مصوب کارکردهای موقت بعد از تاریخ ۸۹/۵/۲۷ دارای افزایش بیش از %۲۵ مبلغ اولیه پیمان بوده و اجرای عملیات باقی مانده ادامه یافته است.
 3. پنج پروژه تحویل قطعی و پروژه ششم وفق مفاد ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه یافته است.
 4. با ابلاغ اجرای ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان در تاریخ ۹۲/۰۹/۱۱ و انجام تحویل قطعی آخرین پروژه و تنظیم صورت وضعیت قطعی، مبلغ کارکرد قطعی حدوداً ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (بر اساس نرخ‌های پیمان اولیه) بیش از سقف ۱/۲۵ مبلغ اولیه پیمان تایید گردیده است.
 5. شرکت ساختمانی و تأسیساتی لمبه کوب به این سندیکا مراجعه و در خواست اعلام نظر در خصوص نحوه محاسبه و فهرست‌بهای کارکردهای بیش از سقف ۱/۲۵ مبلغ پیمان در صورت وضعیت قطعی را نموده است.

با بررسی به عمل آمده و به نظر این سندیکا:

 1. بر اساس مفاد بند الف-۱ ماده (۲۹) شرایط عمومی پیمان موضوع پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبالغ کارکردهای با قیمت جدید (موضوع بند «ج» همین ماده) نباید از سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان (مبلغ مندرج در ماده ۳ موافقتنامه) تجاوز نماید.
 2. پرداخت مبلغ افزایشی مازاد بر ۲۵ درصد فوق در قالب قرارداد اولیه امکان پذیر نبوده و باید با رعایت مقررات و انعقاد قرارداد مستقل دیگری انجام پذیرد.
 3.  بدیهی است انعقاد قرارداد متمم با پیمانکار شاغل بر اساس شرایط پیمان اولیه نظیرفهرست‌بهای منضم به پیمان، ضریب پیمان، ضوابط تعدیل و شاخه مبنای مورد عمل در پیمان اولیه و یا بر اساس ضوابط فهرست بهای روز در مقطع تکمیل سقف ۱/۲۵ مبلغ اولیه قرارداد و ضوابط مربوطه، امکان پذیر می‌گردد.

تقاضا دارد مقرر فرمایند در صورت تایید مراتب را جهت ابلاغ به شرکت ساختمانی و تأسیساتی لمبه کوب به این سندیکا اعلام نمایند.

بهمن دادمان

دبیر

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پاسخ

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

شماره: ۱۳۷۹۳

بسمه تعالی

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

موضوع: مسائل مطرح شده از سوی پیمانکار

با سلام،

 به پیوست تصویر نامه شماره ۴۸۳۰۷-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ انجمن شرکت‌های ساختمانی منضم به تصویر نامه شماره ۳۴/۶۰۴۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ شرکت ساختمانی و تأسیساتی لمبه کوب در خصوص افزایش احتمالی مبلغ پیمان مازاد بر ۲۵ درصد ارسال می‌گردد خواهشمند است دستور فرمایید درباره مسایل مطرح شده از سوی پیمانکار رسیدگی و در مدت یک ماه اعملام نظر فرمایید تا امکان پاسخگویی به انجمن شرکت‌های ساختمانی و پیمانکار مزبور میسر گردد.

غلامحسین حمزه مصطفوی

 رئیس امور نظام فنی

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پرسش

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱/۲۲

شماره: ۵۲۱۵-۹۰

بسمه تعالی

مدیر کل محترم دفتر نظام فنی اجرایی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

موضوع: قیمت‌های جدید و نرخ مصالح تحویل شده به کارفرما

پس از اسلام

 به پیوست تصویر نامه شماره ۲۸۸۸-۸۹ مورخ ۸۹/۱۲/۲۳ شرکت ساختمانی و تاسیساتی اتقان در ارتباط با قیمت‌های جدید و نرخ مصالح تحویلی به کارفرما در قرارداد بازسازی ساختمان مرکز اطلاعات بانک ملی ایران ارسال و به استحضار می‌رساند، با بررسی به عمل آمده در ارتباط با موضوع، نظر این انجمن به شرح موارد زیر می‌باشد:

 1. قیمت‌های جدید منضم به فهرست مقادیر قرارداد منعقده، دارای شرایط و ضوابط سایر ردیف‌های قرارداد بوده و مشمول اعمال کلیه ضرائب قرارداد می‌گردد.
 2. مطابق مفاد بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، اگر در چهارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن‌ها قیمت و مقدار در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است پیمانکار باید قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده همراه با تجزیه قیمت به مهندس مشاور تسلیم کند، قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین می‌شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاک پرداخت است، قیمت‌های جدیدی که به این صورت تعیین می‌شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد، از این رو تنها ضریب بالاسری پیمان به قیمت‌های جدید اعمال می‌شود.
 3. در خصوص مصالح تحویلی به کارفرما، مفاد شرایط عمومی پیمان تصریح می‌نماید، مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است، اندازه گیری و بهای آن‌ها بر اساس نرخ متعارف روز و تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد در صورت وضعیت قطعی منظور می‌شود.

خواهشمند است مقرر فرمایند در صورت تایید مراتب را جهت اعلام به پیمانکار به این انجمن ابلاغ فرمایند، در غیر این صورت ‌ازارشادی که به عمل می‌آورند کمال تشکر را دارد

محمد عطاردیان

 دبیر

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پرسش

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۱۰

شماره: ۹۰/۵۸۸۸

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی

ریاست محترم امور نظام فنی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

موضوع: قیمت‌های جدید و نرخ مصالح تحویل شده به کارفرما

پس از سلام

 بازگشت به نامه شماره ۳۱۳۲/ف/۲۲ مورخ ۹۰/۰۲/۲۴ در خصوص پیوست‌های نامه شماره ۵۲۱۵-۹۰ مورخ ۹۰/۰۱/۲۲ این انجمن که اعلام شده است به صورت ناقص الصاق گردیده است به پیوست چهار برگ شامل تصویر نامه شماره ۵۲۱۵-۹۰ مورخ ۹۰/۰۱/۲۲ این انجمن و نامه‌های شماره ۲۸۸۸-۸۹ مورخ ۸۹/۱۲/۲۴ و ۲۸۵۵-۸۹ مورخ ۸۹/۱۲/۰۸  شرکت ساختمانی و تأسیساتی اتقان در ارتباط با ضوابط قیمت‌های جدید و مصالح تحویل شده به کارفرما در قرارداد منعقده آن شرکت ارسال می‌گردد.

خواهشمند است مقرر فرمایند نسبت به بررسی و اعلام نظر اقدام مقتضی به عمل آورند.

محمد عطاردیان

 دبیر

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پاسخ

تاریخ: ۹۰/۰۸/۲۸

شماره: ۲۵/۴۳۰۶۱

بسمه تعالی

انجمن محترم شرکت های ساختمانی

موضوع: سوالات مطروحه

باسلام،

 بازگشت به نامه شماره ۵۸۸۸-۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ در ارتباط با نامه شماره ۵۲۱۵-۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ منضم به نامه شماره ۲۸۸۸-۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ شرکت اتقان در مورد قرارداد منعقده با اداره ساختمان بانک ملی ایران و سوالات مطروحه به آگاهی می‌رساند:

نظریات کارفرما و ضوابط قرارداد مزبور اعلام نشده و از چگونگی انطباق آن با مقررات و ضوابط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اطلاعات لازم ارائه نشده است علیهذا اگر قراردادی بر اساس مقررات  و ضوابط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، شرایط عمومی پیمان و فهرست‌بهای پایه به طور مثال فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۸۷ منعقد شده باشد نحوه تعیین قیمت جدید بر اساس پیوست (۶) فهرست‌بهای یاد شده می‌باشد.

اگر در چارچوب به موضوع پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:

 1. چنانچه در فهرست‌بهای منضم به پیمان (برآورد اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، شرح و قیمت واحد پیش بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند «ج» ماده ۲۹ شرایط عمومی عمل می شود. در این حالت تنها ضریب هزینه بالاسری پیمان اعمال می‌گردد. جمع بهای این نوع قیمت‌های جدید علاوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند الف ماده ۲۹ است نباید از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.
 2. در صورتی که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بهای منضم به پیمان (برآورد اجرای کار) شرح و قیمت واحد پیش بینی شده باشد برای پرداخت قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال ضریب‌های مندرج در پیمان استفاده می‌شود. در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به ردیف‌های قیمت جدید با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان است.
 3. از مفاد نامه‌های ارسالی استنباط می‌شود که قرارداد مذکور به اتمام رسیده و تحویل موقت شده است لذا بر اساس بند «و» ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان تصریح شده، پیمانکار موظف است پس از تحویل موقت، تمام وسایل، ماشین‌آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به خود در محل‌های تحویلی کارفرما را ظرف مدت مناسبی که مورد قبول مهندس مشاور باشد از محل‌های یاد شده خارج کند.

یادآور می‌شود هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آن که تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان به پیمانکار ابلاغ می‌کند در این صورت مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است، اندازه‌گیری و بهای آن‌ها بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دو طرف باشد، در صورت وضعیت قطعی منظور می‌شود.

غلامحسین حمزه مصطفوی

 رئیس امور نظام فنی

ماده 29 شرایط عمومی پیمان
ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پرسش

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۸

شماره: ۴۸۲۸۰-۹۲

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی

ریاست محترم امور نظام فنی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

موضوع: تعدیل قیمت‌های جدید

پس از سلام

 به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۹۷/ف مورخ ۹۲/۱۲/۱۴ شرکت ندای علم و صنعت و ضمائم جمعاً در ۱۱ برگ و در ارتباط با تعدیل قیمت جدید قرارداد منعقده بانک صادرات ایران و مربوط به ساختمان باشگاه بانک صادرات ارسال و موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

 1. قرارداد احداث ساختمان باشگاه بانک صادرات، بر اساس ضوابط قراردادهای تیپ منعقد و منضم به فهرست‌های بهای ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، شرایط عمومی پیمان و ضوابط تعدیل (مندرج در شرایط خصوصی پیمان) می‌باشد.
 2. قیمت‌های جدید در طول دوران اجرا، وفق ضوابط شرایط عمومی پیمان، مطابق نرخ روز زمان اجرا توافق و اجرا گردیده است و پرداخت کارهای با قیمت جدید بدون تبدیل به نرخ قرارداد و بر اساس نرخ توافق شده و بنا به درخواست به کارفرما در صورت وضعیت اعمال گردیده است.
 3. در صورت وضعیت‌های تعدیل موقت، تعدیل قیمت‌های جدید ملحوظ نگردیده است.
 4. با توجه به ضوابط و شرایط قرارداد منعقده، تعدیل قیمت‌های جدید در صورت وضعیت قطعی تعدیل، مورد درخواست پیمانکار می‌باشد که در این خصوص کارفرما اظهار می‌دارد «چون در گذشته این بحث موضوعیتی نداشته، لذا امکان پرداخت تعدیل به این آیتم‌ها وجود دارند.»
 5. شرکت ندای علم و صنعت وفق ضوابط قرارداد منعقده و شرایط عمومی پیمان درخواست پرداخت مبالغ تعدیل قیمت‌های جدید در فاصله زمانی توافق قیمت جدید و انجام کار بر اساس تاریخ صورت وضعیت‌های کارکرد، را می‌نماید و اظهار می‌دارد در بررسی تاخیرات پروژه مدت پیمان از ۱۲ ماه به ۶۷ ماه تمدید و کل تأخیرات غیر مجاز ۷۵ روز محاسبه و ابلاغ گردیده است.
 6. در صورتجلسه تنظیمی در تاریخ ۹۲/۱۲/۰۶ اقدام در خصوص تعلق یا عدم تعلق تعدیل به قیمت‌های جدید منوط به اظهارنظر دریافتی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تعیین گردیده است (یک برگ تصویر صورتجلسه ضمیمه است)

شرکت ندای علم و صنعت به این انجمن مراجعه و در خواست بررسی موضوع مطروحه را نموده است.

با بررسی به عمل آمده و با توجه به ضوابط قرارداد منعقده و بر اساس ضوابط قراردادهای تیپ و بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان در ارتباط با قیمت جدید که تصریح می‌نماید اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است، پیمانکار باید بی‌درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده، همراه با تجزیه قیمت به مهندس مشاور تسلیم کند، قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین می‌شود و به تصویب کارفرما برسد املاک پرداخت است، قیمت‌های جدیدی که به این صورت تعیین می‌شود و باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد، از این رو، تنها ضریب بالاسری پیمان به قیمت‌های جدید اعمال می شود، و مفاد بند ۲-۱-۵-۲ دستورالعمل تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها (پیوست بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵) در خصوص روش تبدیل قیمت کار جدید به قیمت پیمان به منظور محاسبه تعدیل و نظر به تصویب و پرداخت صورت وضعیت قطعی طبق اظهار شرکت ندای علم و صنعت مندرج در نامه مذکور (بدون تبدیل قیمت‌های جدید به قیمت پیمان) به نظر این سندیکا، چنانچه تنظیم مجدد صورت وضعیت قطعی با احتساب قیمت‌های جدید تبدیل شده و به مبنای پیمان امکان پذیر نباشد و در دوره‌های سه ماهه انجام کار با قیمت‌های جدید خارج از دور تعیین و تصویب قیمت جدید باشد (ضمن ملحوظ نمودن برنامه زمانبندی مصوب) موضوع مشمول محاسبه تعدیل آحاد‌بها می‌گردد.

خواهشمند است مقرر فرمایند در صورت تایید مراتب را جهت اعلام به شرکت ندای علم و صنعت به این سندیکا ابلاغ نمایند.

با تقدیم احترام

بهمن دادمان

دبیر

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پاسخ

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۷

شماره : ۱۷۵۶۳

بسمه عالی

دبیر محترم انجمن شرکت‌های ساختمانی

موضوع: قیمت‌های جدید 

با سلام

 بازگشت به نامه شماره ۴۸۲۸۰-۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به آگاهی می‌رساند:

اگر به استناد بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵، پرداخت تعدیل آحاد‌بها در ماده ۲۹-ھ  شرایط خصوصی پیمان پیش‌بینی و شاخص مبنای پیمان ذکر شده باشد به قیمت‌های جدید نیز طبق ضوابط مندرج در بخشنامه مذکور تعدیل تعلق می‌گیرد ولی چنانچه پیمانکار در توافق‌های بعمل آورده با کارفرما از دریافت تعدیل برای قیمت‌های جدید صرف نظر کرده باشد تعدیل به اقلام جدید تعلق نمی‌گیرد. نظر به اینکه در طول اجرای پیمان در تمام صورت وضعیت‌های تعدیل برای قیمت‌های جدید تعدیل منظور نشده لذا لازم است در خصوص اختلاف مطروحه، نظر کارفرما آن نیز به صورت مکتوب به این امور اعلام شود تا با آگاهی از زمینه اختلاف بین طرفین پیمان، موضوع بر طبق مقررات و ضوابط مربوط بررسی و پاسخ لازم ارایه گردد.

غلامحسین حمزه مصطفوی

 رئیس امور نظام فنی

10 دیدگاه برای “ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

 1. بهنام :

  با عرض سلام ، در یکی از قراردادها ی جاری این مشاور ، اقدام به تهیه تغییر مقادیر که در نهایت منجر به تصویب و ابلاغ به پیمانکار گردید ، در شرایط فعلی که صورت وضعیت قطعی تهیه و به تایید عامل 4 نیز رسیده ، از این مشاور تغییر مقادیری خواسته شده که با مبلغ اولیه پیمان مقایسه شود ، علی رغم اینکه تغییر مقادیر مصوب وجود دارد ، آیا این حالت صحیح است ؟

 2. Ghsem :

  با سلام
  اگر در پیمانی پیمانکار ادعای تمدید قرارداد با ۲۵ درصد اضافه کاری را داشته باشد بن به اینکه در موعد مقرر امکان پایان نداشته باشد و طی بررسی ، کارفرما متوجه شود پیمانکار قادر به اتمام کار را ندارد و ۵۰ درصد از کل کار باقی بماند آیا کارفرما می تواند با پیمان کار فسخ و ۵۰ درصد کاهش کاری در نظر بگیرد؟
  تشکر

 3. یحیی :

  سلام
  پروژه ای داریم بر حسب فهرست بها ابنیه ۱۴۰۰برآورد ۲ میلیارد تومان ، کاهشی پروژه ۷۰۰ میلیون بیش ار ۲۵ درصد کاهشی داریم. کارفرما ایا میتواند بگوید ک تا مبلغ ۲۵۰۰ میلیون کار کنید. یا میتوانیم تا میلغ ۱۸۰۰ میلیون کار کنیم

  • امیر مطلق :

   سلام و ادب، به محض احراز کاهش بیش از 25 درصد مبلغ اولیه، حق فسخ برای پیمانکار، مستقر شده و با اعلام پیمانکار، قرارداد خاتمه‌یافته تلقی می‌شود و با توجه به قابلیت بهره‌برداری بودن یا نبودن کارهای انجام شده، موضوع پیمان، تحویل موقت یا قطعی می‌شود.

 4. حمید :

  سلام
  آیا بعد از تحویل موقت میتوان درخواست 25 درصد ریالی پیمانکار را پذیرفت ؟

 5. راسک :

  با سلام و خسته نباشید
  -چنانچه مشاور و پیمانکار در قیمت جدید به توافق نرسند تکلیف چیست؟
  -چنانچه قیمت های جدید ابلاغی از ۱۰ درصد قیمت اولیه قرارداد تجاوز کند آیا پیمانکار میتواند درخواست ماده۴۸ بنماید؟

 6. امیر عباس پورحبیب :

  با سلام بر مبنای کدام قانون پیمانکار قبل از تعیین تکلیف قیمت جدید مربوط به ماده 29 بند ج ، مجبور به انجام کار است ؟

  • امیر مطلق :

   سلام و ادب،
   پیش از حصول توافق، پیمانکار، الزامی به انجام کارهای قیمت جدید، ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

ورود | عضویت
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

دیگر از اعمال تغییرات ۲۵% به یک آیتم نترسید

آیا‌ اعمال تغییرات تا سقف ۲۵% مبلغ، به یک آیتم خاص، قانونی است؟